Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
2. Целью работы РМО была: «Организация процесса непрерывного совершенствования педагогического мастерства учителей математики, физики, информатики их...полностью>>
'Документ'
Поскольку до недавнего времени книги ведущих историков России ХVIII – XIX веков были недоступны не только широкому читателю, но и студентам гуманитарн...полностью>>
'Конкурс'
3. Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти міських рад спільно з територіальними управліннями Національного банку України ...полностью>>
'Конкурс'
Увидев тему конкурса эссе «Три поколения женщин: история моей семьи», я очень удивился. Потому что в прошедшем году я попытался представить историю с...полностью>>

В. В. Морозов гіс в управлінні водними І

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Географічні Інформаційні

Системи (ГІС)

в аграрних університетах

України (ГІСАУ)

European Commission

Directorate-General Education and Culture

Tempus Project CD_JEP-25215-2004, GISAU

Geographic

Information

Systems (GIS)

in Agrarian

Universities

in Ukraine (GISAU)

В.В. Морозов

ГІС в управлінні водними і

земельними ресурсами

Навчальний посібник

Партнери:

 • Херсонський державний аграрний університет (UKR)

 • Glasgow Caledonian University (United Kingdom)

 • University of Gävle (Sweden)

 • Херсонський державний університет (UKR)

Х е р с о н - 2 0 0 6

УДК 91:528:681.518:556:.18:332.33(075)

ББК 32.98:4027

Рецензенти:

ЛИСОГОРОВ К.С. – доктор сільськогосподарських наук, ст. науковий співробітник, завідуючий лабораторією автоматизованих систем управління Інституту землеробства південного регіону УААН;

ТЯГУР В.К. – директор Херсонського підприємства геодезії, картографії і кадастру "Херсонгеоінформ".

МОРОЗОВ В.В. ГІС в управлінні водними і земельними ресурсами: Навчальний посібник. – Херсон, Вид-во ХДУ, 2006. - ... с.

ISBN 966 –

Даним навчальним посібником відкривається випуск серії книг, призначених для підготовки в Україні магістрів за спеціальністю 8.092602 "Гідромеліорація" (спеціалізація "Геоінформаційні системи і технології в управлінні водними і земельними ресурсами". Приведена інформація про використання ГІС-технологій в сільському господарстві, землевпорядкуванні, гідромеліорації, інших галузях економіки та основні аспекти підготовки фахівців з ГІС в аграрних університетах. Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, науково-технічних та науково-педагогічних працівників.

Данным учебным пособием открывается серия книг, предназначенных для подготовки в Украине магистров по специальности 8.092602 "Гидромелиорация" (специализация "Геоинформационные системы и технологии в управлении водными и земельными ресурсами". Приведена информация об использовании ГИС-технологий в сельском хозяйстве, землеустроительстве, гидромелиорации, других отраслях экономики, а также основные аспекты подготовки специалистов по ГИС в аграрных университетах. Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов, научно-технических и научно-педагогических работников.

Рекомендовано до друку вченою радою Херсонського державного аграрного університету 30 червня 2006 р. (протокол № 10)

© В.В. Морозов, 2006

ISBN 966 –

Географічні Інформаційні

Системи (ГІС)

в аграрних університетах

України (ГІСАУ)

European Commission

Directorate-General Education and Culture

Tempus Project CD_JEP-25215-2004, GISAU

Geographic

Information

Systems (GIS)

in Agrarian

Universities

in Ukraine (GISAU)

V.V. Morozov

CIS for Water and Land Resources Management

Textbook

Partners:

 • Kherson State Agrarian University (UKR)

 • Glasgow Caledonian University (United Kingdom)

 • University of Gävle (Sweden)

 • Kherson State University (UKR)

K h e r s o n - 2006

УДК 91:528:681.518:332.33(075)

ББК 32.98:4027

Reviewers:

Lysogorov K.S, - Doctor of Agricultural Sciences, senior research office, head of the laboratory of automized management systems of the Research Institute for Irrigated Farming of the Southern Ukraine

Tyagur V.K. – director of Kherson enterprise of Geogesy, Cartography and Cadastre “Khersongeoinform”.

Morozov V.V. GIS for Water and Land Resources Management: Texbook, - Kherson State Agrarian University, 2006. – с.

ISBN 966 –

The textbook begins a series of books for the students of Master’s Degree in the major 8.092602 “Hydromelioration” (specialization “GIS and Technologies for Water and Land Resources Management”). The textbook offers the information about application of GIS technologies in agriculture, land – tenure regulations, and other branches of economy as well as the main aspects of training of GIS specialists in the agrarian universities. This textbook is for students, post – graduates, researchers and academics.

The Scientific Council of Kherson State Agrarian University recommends the publication of the textbook (Protocol № 10, dated 30.06.06)

ISBN 966 –

© V.V. Morozov, 2006

Перелік умовних позначень, скорочень та термінів

ГІС (GIS) -

геоінформаційні системи;

БД -

база даних;

БЗ -

база знань;

ВГМ -

водогосподарський моніторинг

ІТ -

інформаційні технології;

СУБД -

система управління базами даних;

ЕС -

експертна система;

ЛМ -

ландшафтні меліорації;

ГМС -

гідромеліоративна система;

ГГМЕ -

гідрогеолого – меліоративна експедиція;

ЕЕМ -

еколого – меліоративний моніторинг;

РПВ -

рівень підгрунтових вод;

УААН -

Українська академія аграрних наук;

ХДАУ -

Херсонський державний аграрний університет;

ХДУ -

Херсонський державний університет;

ПЕОМ -

персональна електоронно - обчислювальна машина;

ПК -

персональний комп’ютер;

АСУ -

автоматизована система управління;

СА -

системний аналіз.

ЗМІСТ

стор.

Передмова .........................................................................................

1. ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ..................................................................................

1.1. Що таке ГІС? Підсистеми ГІС.....................................................

1.2. Де і яким чином використовують ГІС?.......................................

1.2.1. ГІС в управлінні галузями економіки.......................................

1.2.2. ГІС в управлінні підприємствами АПК....................................

1.2.3. ГІС в інженерно-технічній службі і попередженні аварій.......

1.2.4. ГІС в системі агроконсалтингу і маркетингових послуг.........

2. ВПРОВАДЖЕННЯ ГІС В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ПЕРЕХІД ДО КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ................................................................

2.1. Переваги сучасних засобів побудови ГІС..................................

2.2. Використання ГІС-технологій для управління в сільському і водному господарстві..................................................................

2.3. ГІС для управління на державному рівні ..................................

2.4. ГІС для управління на рівні господарств...................................

3. ВИКОРИСТАННЯ ГІС В ГІДРОМЕЛІОРАЦІЇ І УПРАВЛІННІ ВОДНИМИ ТА ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ..............................

3.1. Використання ГІС при інтеграції знань про ландшафт.............

3.2. Картографування розповсюдження підтоплення, вторинного засолення і осолонцювання ґрунтів...........................................

3.3. Моделювання підтоплення, вторинного засолення і осолонцювання ґрунтів...............................................................

4. ГІС В АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ............................................

4.1. Основні аспекти підготовки фахівців з ГІС в аграрних університетах України ................................................................

4.2. Орієнтовна тематика проектування з ГІС................................

5. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОЛИВНОЇ ВОДИ, ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ І ОХОРОНИ ЛАНДШАФТУ НА ПРИКЛАДІ ІНГУЛЕЦЬКОГО ЗРОШУВАНОГО МАСИВУ.............

(у співавторстві з канд. с.-г. наук Волочнюком Є.Г.)

5.1. Обґрунтування, мета і задачі роботи.........................................

5.2. Теоретико-методологічні аспекти формування якості поливної води Інгулецької зрошувальної системи....................

5.3. Об’єкт, умови і методика досліджень........................................

5.4. Особливості формування якості води в річці Інгулець як джерелі зрошення.......................................................................

5.5. Еколого-меліоративні закономірності формування води в магістральному каналі Інгулецької зрошувальної системи......

5.6. Інформаційно-статистичні дослідження впливу основних факторів на формування якості зрошувальної води................

5.7. Висновки і рекомендації по впровадженню інформаційних технологій при формуванні якості поливної води Інгулецького зрошуваного масиву .............................................

ЗАКЛЮЧЕННЯ...................................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................

Геоінформаційні системи це не тільки галузь сучасних високих комп'ютерних інформаційних технологій. В науці, освіті і виробництві це галузь ефективнішого бізнес-консалтингу, це системи прийняття оптимальних рішень і управління, це інтегрований показник рівня розвитку науково-технічного прогресу країни, якості і перспективності підготовки в університетах фахівців всіх галузей економіки. Жодна галузь в світі не розвивається так стрімко, як сфера ГІС-технології.

ПЕРЕДМОВА

В історії світової науки і техніки є терміни, які є символами відповідного відрізку часу. Такими ключовими словами в ХХ столітті були: "генетика", "кібернетика", "соціалізм", "супутник", "робот", "телебачення", "комп’ютер", "екологія", "моніторинг", "Інформаційні технології…"

Сьогодні всі фахівці вищої кваліфікації, робота яких пов'язана з управлінням водними та земельними ресурсами, у Світі, Європі і Україні використовують термін ГІС-технології.

ГІС - що це таке? Навіщо це потрібно нам в аграрній освіті, науці, практиці? Це питання одночасно просте і складне. В першу чергу ГІС це "Географічні Інформаційні Системи", або "Геоінформаційні системи". Існує багато визначень ГІС.

В найбільш загальному виді ГІС - це інформаційна система для збору, накопичення, аналізу, відображення і розповсюдження самих різноманітних даних, що мають просторову складову.

ГІС - це завжди комплекс, який складається з програмних і апаратних засобів, бази просторових даних, методів їх обробки і аналізу, та, безумовно - фахівців ГІС.

ГІС-технології в світі дозволяють сьогодні вирішувати різні задачі у всіх сферах діяльності людини, забезпечують прийняття оптимальних управлінських рішень на основі моделювання і картографування нашого світу, можуть працювати в якості інтегруючого елемента корпоративних інформаційних систем.

Таким чином, геоінформаційні системи (ГІС) це сучасні інформаційні технології для аналізу і картографування об’єктів реального світу та прийняття оптимальних управлінських рішень в галузях науки, освіти, техніки і економіки, які пов’язані із Землею (ГЕО - від грецької gē - Земля, частина складних слів, які означають: віднесений до Землі, до її вивчення; наприклад - геодезія, геологія, гідрогеологія, геохімія…).

Геоінформаційні технології є необхідною складовою всіх сучасних інформаційних систем, в яких є просторові дані. А все землекористування, сільське господарство, інформаційні системи агрокомплексу пов’язані із землею та просторовими даними. Тому використання ГІС-технологій у землевпорядкуванні, землекористуванні, сільському і водному господарстві, землеробстві, екології та охороні навколишнього природного середовища, службі охорони родючості ґрунтів і якості продукції, економіці природокористування на початку ХХІ століття вже одержало широкий та інтенсивний розвиток.

Особливо ефективне використання геоінформаційних технологій при управлінні водними і земельними ресурсами в меліорації і водному господарстві. Найважливішою є цифрова картографічна інформація, яка вміщує в себе карти типів і характеристик ґрунтів, їх вологості, ступеня їх підтоплення, вторинного засолення та осолонцювання; рівня, мінералізації та хімічного складу підгрунтових вод; карти ухилів та експозиції схилів, їх еродованості; кількості і якості зрошувальної води, врожайності сільськогосподарських культур. При наявності такої інформації та відповідних фахівців вищої кваліфікації (проектувальників, науковців, науково-педагогічних працівників, менеджерів державного управління) відкриваються необмежені можливості аналізу, прогнозу і оптимізації управлінської діяльності всіх сільськогосподарських, водогосподарських установ, організацій і підприємств від Міністерства до кожної ділянки господарства. Це можливість оптимального системного управління водогосподарськими системами на макро- і мікрорівнях.

Для підготовки таких фахівців вищої кваліфікації в Херсонському державному аграрному університеті з 2006-2007 навчального року, вперше в Україні, на спеціальності 8.092602 "Гідромеліорація" відкрита магістратура за спеціалізацією "Геоінформаційні системи (ГІС) і технології в управлінні водними і земельними ресурсами". Основні напрями підготовки магістрів по даній спеціалізації - підготовка науково-технічних і науково-педагогічних працівників, а також і фахівців державного управління меліорації, водного господарства і земельних ресурсів. Всі навчально-наукові роботи з організації науково-методичного, програмного і комп'ютерного забезпечення роботи магістрів, підготовки науково-педагогічних працівників здійснюються в рамках проекту Tempus Project CD_JEP 25215-2004 "Geographic Information Systems in Agrarian Universities in Ukraine" (GISAU) при координації з Glasgow Caledonian University (Великобританія) та University of Gävle (Швеція). Бібліотечка GISAU включає також навчальні посібники: Мацко П.В., Голубєв А.М. Введення в геотроніку;

Ладичук Д.О., Пічура В.І. Бази даних геоінформаційних систем;

Ушкаренко В.О., Морозов О.В. Геоінформаційні системи (ГІС)

в екологічному моніторингу;

Плоткін С.Я. Програмне забезпечення ГІС: Частина 1. Початок роботи з ArcVie

Лебідь О.М., Камінська М.О., Рябуха І.М. Англійська мова для геоінформаційних систем.

Автор

Інформація управляє світом,Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство охорони навколищнього природного середовища україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  5.1.1. Заходи щодо збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі. Стан біо- та ландшафтного різноманіття, структурних елементів екомережі та їх складових 34
 2. Висновки та рекомендації Джерела інформації Перелік скорочень бувр басейнове управління водних ресурсів

  Документ
  Після розширення Європейського Союзу у 2004 році, відносини між Україною та ЄС, зокрема у сфері охорони довкілля, розвиваються в рамках Європейської політики сусідства (ЄПС), що була розроблена Європейським Союзом стосовно нових держав-сусідів
 3. «Управління потенціалом підприємства Тзов «Укрмолпродукт»

  Документ
  Ринкові перетворення здійснюють усе більший вплив на процеси управління економікою підприємства, зокрема і на процеси оцінки і управління його економічного потенціалу.
 4. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24
 5. Економічні науки. інновації в економіці І трансферти Управлінських технологій

  Документ
  Дослідження стану трудової еміграції з України та трудової імміграції в Україну, визначення шляхів удосконалення державної міграційної політики ставить перед економічною наукою низку складних проблем, які потребують наукового осмислення

Другие похожие документы..