Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Расписание'
00-14. 0 Анализ и самоанализ урока информатики 14.30-15.50 Урок информатики и его структура Зачет Бем Н.А, к. п. н., доцент кафедры 18 января вторник ...полностью>>
'Документ'
Правильное кормление рыб является одним из самых важных моментов в аквариуме. Неправильное кормление является, наряду с плохим качеством воды (которо...полностью>>
'Документ'
Открытое информационное государственное управление – это, прежде всего определенное соотношение пониманий обществом и властью всего комплекса мер, пр...полностью>>
'Учебник'
В поурочное планирование включены разделы электронного учебного издания (ЭУИ) «1С:Образовательная коллекция. Экономическая и социальная география мир...полностью>>

Курс 6 семестр лекція розвиток моторно-функціональних якостей гімнасток

Главная > Лекція
Сохрани ссылку в одной из сетей:

3 курс 6 семестр

ЛЕКЦІЯ

РОЗВИТОК МОТОРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ ГІМНАСТОК

До деякого часу багато тренерів з гімнастики вважали, що їх вихованкам не потрібні засоби фізичної та спеціально-рухової підготовки. Вважалось, що технічна підготовка у всіх видах класичного багатоборства забезпечує необхідну фізичну підготовку, що при виконанні вправ на брусах та колоді опорних стрибків та вільних вправах у гімнасток розвиваються необхідні фізичні якості. Однак, найбільші успіхи у спортивній гімнастиці добиваються різносторонньо підготовлені спортсменки, які застосовують засоби загальної та спеціальної фізичної підготовки, які удосконалюють свої здібності орієнтування в часі та просторі не в звичних умовах, а також виховуючи здібність виконувати вправи легко, гарно.

Гімнасткам необхідно розвивати силу, швидкісно-силові якості, спеціальну витривалість. Особливості жіночого багатоборства потребують в першу чергу розвиток сили м’язів брючного пресу та спини. По даним Л.Я. Черешневой, кваліфіковані гімнастки можуть, наприклад, в середньому виконувати підйом розгином на нижньої жерді брусів із вису кутом приблизно 9,5 разів. Однак слід відмітити, що деякі спортсменки повільно просовуються до вершин спортивної майстерності тому, що далекі від виконання вказаного нормативу, погано орієнтуються в часі та просторі, не здібні виконувати вправи легко та гарно.

Дослідження показали, що повторення програмних вправ у видах багатоборство не забезпечує удосконалення функціональних можливостей організм, необхідних для поліпшення результатів в цих вправах. Так, якщо гімнастка повинна освоїти оборот назад не торкаючись, то їй необхідно виконувати не тільки даний елемент, а також ряд спеціальних вправ: по-перше, допомагаючи координувати скорочення різноманітних м’язових груп в цій навичці, по – друге укріплення відповідних м’язових груп, по – третє, удосконалення орієнтування у часі і просторі, так необхідну для володіння цим елементом.

Для формування рухових навичок гімнасткам необхідно розвивати різні функціональні можливості організму: збільшувати силу відповідних м’язових груп, їх еластичність, розвивати координаційні здібності, збільшувати витривалість до динамічних або статичних зусиль, підвищувати працездатність серцево-судинної, дихальної та інших систем. В процесі розучування вправ, тобто в міру формування рухової навички, всі ці завдання, звичайно, вирішуються але не в тій мірі, якій це необхідно. Якщо гімнастка пробує освоювати техніку вправи, не підготовивши попередньо відповідні системи організму, не навчившись добре орієнтуватися у часі і просторі, то це, як правило, приводить до серйозних технічних помилок так, якщо спортсменка пробує виконати підйом махом назад на верхній жердині до того, як укріпить м’язи рук, плечового поясу та спини, то цей підйом буде виконаний з серйозними технічними помилками. Багаторазові повторення даної вправи з указаними помилками приводить тільки до їх закріплення.

Другий приклад. Виконання цілої комбінації гімнастичного багатоборства пред’являє високі вимоги до дихальної системи, і якщо гімнастка тренується недостатньо, то її працездатність до кінця комбінації знизиться, що викликає грубі технічні помилки в останніх елементах комбінації. Щоб уникнути цього, слід розвивати спеціальну витривалість.

Гімнастка повинна постійно удосконалювати свою фізичну і спеціальну рухову підготовку, а також удосконалювати функціональні можливості. Це дозволить їй швидше і успішніше освоювати техніку вправ, так як робота рухового апарату буде забезпечуватися злагодженою діяльністю всіх органів та систем.

Без достатнього фізичного розвитку неможливо досконало оволодіти технікою вправ на приладах, вільних вправ, опорних стрибків. Одні вправи потребують сили, інші – гнучкості, треті – спритності і орієнтування, четверті – одночасно всіх цих якостей; виконання цілих комбінацій заставляє гімнастку крім перерахованих якостей розвивати ще і витривалість.

Якщо зіставити результати змагань із змістом навчально-тренувальної роботи різних гімнасток, то можна легко знайти причину невдач. Так, деякі гімнастки потерпають поразку на брусах лише тому, що не приділяють відповідної уваги розвитку силових якостей. Інколи спортсменки мало приділяють уваги розвитку стрибучості, орієнтуванню в польоті, рівновазі, із за чого недостатньо добре виконують опорні стрибки, вправи на брусах також вільні вправи. Більшість елементів, які входять, наприклад, у сучасні вільні вправи, в тому числі і акробатичні стрибки, немислимі без достатньої еластичності м’язів, без належної рухомості рук, ніг, хребта без доброго орієнтування у часі та просторі. Тільки правильне поєднання засобів, які забезпечують добру фізичну та спеціальну рухову підготовку, дають добрий результат. Відомо, що переможницями найкрупніших змагань стають, як правило, спортсменки, які мають найбільшу працездатність.

Засоби та методи фізичної підготовки

Поєднання засобів загальної та спеціальної фізичної підготовки

Фізична підготовка складається із загальної і спеціальної. Під вправами спеціальної рухової підготовки розуміють такі, які безпосередньо сприяють освоєнню вправ гімнастичного багатоборства. Загальна фізична підготовка забезпечує розвиток рухових якостей, необхідних гімнасткам.

Тільки при органічному поєднанні засобів загальної та спеціальної фізичної підготовки гімнастки зможуть досягти високих результатів. Звичайно, в процесі використання вправ спеціальної фізичної підготовки до відомого ступеня удосконалюється також і загальна, але це не дає необхідного результату.

Відомо, що найбільших успіхів у спортивній боротьбі досягають спортсменки, які мають велику легеневу вентиляцію, відрізняються злагодженою діяльністю внутрішніх органів, які забезпечують роботу рухового апарату.

В інтересах різнобічної фізичної підготовки необхідно розвивати такі якості рухової діяльності, як динамічна сила долаючого і поступаю чого характеру, статична сила, швидкісна сила, гнучкість, спритність, витривалість, стосовно до кожного із конкретних вправ спортивно-гімнастичного багатоборства. Розвиток цих якостей найкращим чином забезпечує формування рухових навичок гімнасток.

Засоби фізичної підготовки призвані розвивати силу, гнучкість, витривалість, швидкість та спритність безвідносно до техніки конкретних гімнастичних вправ. В той же час вони повинні бути схожі з гімнастичними вправами за нервово-м’язовими зусиллями. Вправи спеціальної фізичної підготовки повинні бути схожі з гімнастичними елементами за структурою рухів, за технікою їх виконання. Так, коли для розвитку загальної витривалості гімнасткам пропонують використовувати тільки циклічні вправи, наприклад кроси, то вони виконували ці завдання неохоче. Коли ж їм пропонували ациклічні вправи (баскетбол, волейбол), схожі за нервово-м’язовими зусиллями з гімнастичними, діло пішло успішніше. Подібні заняття не тільки доставляють гімнасткам велике задоволення, але також сприяють вихованню витривалості.

Із загальної кількості годин, які відводяться на тренування, у підготовчому та перехідному періодах приблизно до 15% витрачається на загальну фізичну підготовку. В змагальному періоді цей показник знижується до 10%.

Якщо взяти час, який відводиться на розвиток рухових якостей, зо 100% і вияснити, яке місце займають тут вправи загальної, а також спеціальної підготовки за періодами, то можна установити наступне: на 1 етапі підготовчого періоду приблизно до 70% часу відводиться на загальну фізичну підготовку і до 30% на спеціальну. На другому етапі цього ж періоду питома вага засобів спеціальної фізичної підготовки поступово збільшується. У змагальному періоді використовується головним чином вправи спеціальної фізичної підготовки. Лише окремі гімнастки в перших фазах змагальних циклів використовують деякі вправи загальної фізичної підготовки, наприклад біг.

Аналіз нормативів фізичної підготовки

В практиці тренування гімнасток старших розрядів як правило використовують наступні нормативи для оцінки їх фізичної підготовки:

1) із вису кутом підйом розгином (кількість повторень),

2) п’ять переворотів в упор (на час),

3) лазіння по канату на три метри (н час),

4) із вису спиною до гімнастичної стінки підніманні ніг до торкання носками рейки над головою – 5 раз (н час),

5) біг 20 метрів (на час),

6) стрибок вгору із замахом руками (під час польоту),

7) стрибок вгору але без замаху руками,

8) стрибок з відскоком від жорсткої опори,

9) стрибок з відскоком від пружної опори.

Але ці нормативи не завжди визначають рівень майстерності спортсменок. Очевидно, тут дві причини: по-перше, вірогідно що не всі нормативі відповідають технічним вимогам, які пред’являють до гімнасток, а по –друге, відчуваючи цю невідповідність спортсменки часто не стараються виконувати їх у повну силу. Можна передбачити ще одну причину: вправи спеціальної фізичної підготовки викликають мало емоцій, а тому, може бути що, окремі гімнастки не показують результатів, на які вони здібні.

Разом з тим потрібно відмітити, що для тих, хто вже досяг високого рівня майстерності, важливо порт сто зберігати цей рівень. Таким чином, для таких гімнасток вірогідно, слід декілька скоротити кількість нормативів або змінити їх зміст.

Скорочення, як ми передбачаємо, може призвести, наприклад, за рахунок кількості повторень однієї і тієї ж вправи збільшивши при цьому її потужність. А.А.Жалей установив, що спеціальна швидкісно - силова витривалість необхідна, в махових вправах. Розвивається краще під впливом саме махових вправ, які виконуються з обтяженнями, ніж простого багаторазового повторення такої ж вправи без обтяження. Вірогідно, повторювати підйом розгином із вису кутом (при перевірці швидкісно –силової витривалості) 15-20 раз підряд не доцільно, так як таке багаторазове повторення однієї і тієї ж вправи вимагає по –перше досить багато часу, а по – друге приводить до травм долонної поверхні кистей. Це завдання краще виконувати при здачі нормативів всього 3-6 разів, але при цьому підв’язувати до гомілок невеликі мішечки з піском (300-500 гр.).

Теж саме відносить до піднімання прямих ніг із вису зігнувшись на гімнастичній стінці, а також до підйому переворотом силою із висом на верхньої жердині в упор.

Хочеться підкреслити, що ми за скорочення кількості повторень у контрольних вправах і за зменшення кількості самих тестів. Але це не в якій мірі не означає, що потрібно скорочувати об’єм засобів фізичної підготовки. Може бути, доцільніше навіть збільшувати цей об’єм, особливо для гімнасток молодших розрядів. Хочеться тільки підкреслити, що потрібно скорочувати час який витрачається на перевірку рівня фізичної підготовки з цією метою корисніше виключити деякі не специфічні тести, а також ті, які дублюють один одного. Наприклад, лазіння по канату на одних руках не специфічно для сучасної спортивної гімнастики. Виключення цієї вправи не принесе ущербу і зробить змагання із фізичної підготовки більш компактної.

Вірогідно, краще включити в програму тестів троєкратне (без перерви) повторення короткої комбінації вільних вправ, без рискованих елементів, для того щоб за різницею в сумі знижок при оцінці першого і третього повторень визначають рівень розвитку спеціальної витривалості гімнасток.

Корисна також перевірка за тестами рухливості ніг у тазокульшових суглобах, рук в плечових суглобах, а також гнучкості хребта. Дуже важлива перевірка (за нормативами ) збереження рівноваги після стрибка, повороту і т.п.

Бажано користуватися нормативами фізичної підготовки так, щоб оцінка за їх виконання була досить точною. Це відноситься до перевірки швидкості бігу на 20 м. Указаний норматив слід зберегти в програмі але результати бігу треба правильно реєструвати.

Бажано починати підрахунок часу не з початку зі старту, а після пробігання кількох метрів. До цього спонукають наступні обставини: коли 0,3 с. переводиться в бали та це дає 1,5 бали (3,2 с.= 9,0 бала, 3,5 с =7,5 балів); але не виключено, що різниця в цілих1,5 бали виникла тільки тому, що гімнастка „засиділась” на старті; в той же час швидкість стартових кроків при розбігу в опорних стрибках фактично ролі не відіграє.

Перспективи подальшого використання засобів фізичної підготовки

Для оволодіння складними вправами гімнастичного багатоборства та виконання їх на високому технічному рівні необхідно підвищувати вимоги до рівня атлетичної підготовки гімнасток.

Удосконалення фізичної підготовки – один із важливих шляхів подальшого підвищення спортивної майстерності. Якості, які дозволяють гімнасткам досягти високих спортивних результатів у крупних змаганнях, необхідно розвивати гармонічно, при чому рівень нормативів повинен бути вищий, ніжу сучасний час. Силова, а особливо швидкісно – силова підготовка в майбутньому буде мати все більше питому вагу в загальній системі підготовки.

Ширше повинен використовуватися спряжений метод розвитку фізичних якостей, при якому за допомогою одних і тих самих вправ вирішуються завдання як фізичної так і технічної підготовки. В подальшому для розвитку швидкісно –силових якостей гімнастики повинні виконуватися вправи з більш високою інтенсивністю.

Так, гімнастки ГДР при швидкісно - силовій підготовці користувались вправами на брусах різної висоти: із упору на верхній жердині обличчям до нижньої відмах у вис – темпове торкання о нижню жердь та підйом махом назад (з не великою допомогою тренера) – оборот назад не торкаючись у вис –темпове торкання о нижню жердь – підйом махом назад і т.д. – декілька раз. Для збільшення сили привідних м’язів плечового поясу вони використовували вправи із штангою. Для досягнення максимальної ефективності спеціальної швидкісно - силової підготовки слід давати більш цілеспрямовані вправи та виконувати їх дуже інтенсивно. Так, розвивати сили м’язів рук і ніг не взагалі ,а для конкретних рухів, наприклад, для кращого відштовхування ногами і руками в опорних стрибках; якщо потрібно в оволодіти швидким поворотом в вільних вправах, то розвивати швидкісно – силові якості тих м’язів, які забезпечують виконання повороту.

В майбутньому в системі фізичної підготовки слід декілька змінити відношення до вправ на гнучкість і розслаблення. В сучасних умовах лишня гнучкість хребта, може не сприяти досягненню високих спортивних результатів; значно важливіше активна рухомість в тазокульшових суглобах, тобто можливість утримувати одну ногу, стоячи на іншій, в положенні, близькому до вертикального, або дві ноги в положенні шпагату (в висі і в стрибку). Це дозволяє гімнасткам покращити техніку виконання деяких елементів і підвищити виконавчу майстерність. Вправи на розслаблення в тренувальному процесі до теперішнього часу не використовувались, через це багато спортсменок не навчились рухатись вільно, елегантно, граціозно.

Як відомо, вміння розслабитись в паузах між підходами до знаряддя в процесі тренування значно підвищує спортивну працездатність гімнасток. Доречно згадати Н. Кучинскую, яка відрізнялась активною гнучкістю та чудовим вмінням розслабитись.

Як вже було сказано, розвиток сили, гнучкості, витривалості, швидкості, спритності досягається за допомогою засобів загальної та спеціальної фізичної підготовки. Ці засоби не численні.

Засоби загальної фізичної підготовки: для розвитку сили – вправи зі штангою не великої ваги; для розвитку швидкості – біг на короткі дистанції, стрибки у довжину; для розвитку витривалості та спритності – баскетбол, волейбол.

Засоби спеціальної фізичної підготовки: для розвитку сили – вправи на гімнастичній стінці, лаві, з резиновими амортизаторами з обтяженнями; для розвитку гнучкості – вправи загально-розвиваючого характеру на килимі, гімнастичній стінці та лаві; для розвитку спритності – акробатичні стрибки, стрибки на батуті; для розвитку витривалості – стрибки із скакалкою, довготривалі серії відносно легких вправ на приладах і вільних вправах.

Фізична підготовка здійснюється протягом цілого року майже на кожному знятті.

Довід показав, що вправи для фізичної підготовки краще включати в кінці основної частини заняття після того, як будуть вирішення завдання технічної підготовки.

Засоби загальної і спеціальної фізичної підготовки необхідно включати також у ранкову гігієнічну гімнастику.

Методика розвитку рухових якостей

Для досягнення високого рівня спортивної майстерності гімнасткам необхідно розвивати статичну силу та динамічну у перебореному та поступовому режимах, швидкісну силу, гнучкість та силову витривалість.

Статична сила при виконанні вправ жіночого спортивного багатоборства використовується відносно рідко. Вона характеризується напругою в м’язах без зміни їх довжини, тобто без скорочення (ізометричний режим).динамічна сила відрізняється сполученням напружень м’язів з їх скорочення (аутоксотоничний режим). Максимальної величини статичної та динамічної сили можна досягти при одночасному скороченні найбільшої кількості м’язових волокон.

Ступінь виявлення динамічної сили, як відомо, залежить від використання еластичних якостей м’язів. Найбільшу силу може розвивати м’яза, яка в розтягнута в напруженому стані.

Виявлена пряма залежність між рівнем розвитку силових якостей та спортивно – технічними результатами гімнасток. Проведені дослідження дозволили виявити наступне:

 • Для виконання різноманітних гімнастичних вправ необхідно розвивати статичну та динамічну силу.

 • У гімнасток, які досягли високих спортивно-технічних результатів добре розвинута швидкісна сила.

 • Використання тільки силових вправ, потребуючих проявлення долаючого та уступаючого характеру, не дає ефекту, не сприяє в повній мірі фізичній підготовці гімнасток.

 • Для розвитку швидкісної сили рекомендується використовувати вправи швидкісно-силового характеру.

 • Найбільш ефективним методом розвитку як статичної, так і динамічної сили є використання комплексів, які складаються із вправ з обтяженнями, а також силових вправ на килимі та приладах.

 • Енерговитрати, пов’язані з силовою підготовкою, відновлюються скоріше, якщо в комплекси силових вправ включати вправи відволікаючого характеру (ходьба, біг на розслаблення).

 • Рекомендується така послідовність: вправи на приладах, потім з амортизаторами, а в кінці – біг, стрибки та інші відволікаючі вправи.

 • М’язова сила, необхідна гімнастці, розвивається скоріше, якщо комплекси вправ по структурі та по режиму роботи схожі з вправами, які вивчаються на приладах.

 • В комплекси слід включати вправи, які розвивають силу окремих м’язових груп плечового поясу, спини, м’язів живота та ін..

 • Силова підготовка повинна передбачати використання вправ в ізометричному та ауксотонічному режимах, так як кожний елемент спортивної гімнастики потребує використання різноманітних режимів.

Збільшення м’язової сили пов’язано з цілим комплексом змін, які виникають в організмі при систематичному тренуванні. Ці зміни стосуються не тільки м’язів (периферичного апарату), але й діяльності нервових центрів, які координують роботу м’язів. Особливо корисні для розвитку сили вправи з обтяженням.

Швидкісна сила. Дослідження, присвячені техніці гімнастичних вправ, свідчать про те, що виконання махових вправ спортивної гімнастики залежить від правильного співвідношення якості сили та швидкості в одному русі, від здібності розвивати зусилля в короткі відрізки часу, співвіднесені структурі виконує мого махового елементу.

В ряді наших досліджень виявилось, що гімнастки високої кваліфікації для виконання махових вправ частіше за все використовують зовнішні сили, та головним чином силу ваги, або, „дарові” сили економні таким чином внутрішні сили, тобто сили тяги м’язів. Однак без активних м’язових зусиль ніякі мало-мальськи складні вправи неможливі. Найбільш активні зусилля гімнастки розвивають у фазі головних дій. В цій фазі дуже важливо виконати роботу строго виявленими групами в заданий відрізок часу. Несвоєчасне включення в роботу або виключення із неї або інших м’язових груп приведуть до перекручування вправи. Отож, по –перше, гімнастка повинна вміти розвивати значні зусилля в короткий відрізок часу, в – друге, проявляти якості сили та швидкості у відповідності із швидкісно-силовими характеристиками кожного конкретного елементу, по – третє, проявляти ці якості у відповідності з особливостями координації рухових якостей.

Все це змушує приділяти більше уваги швидкісно-силовій підготовці гімнасток. Як відомо, такий режим, типовий для махових вправ, різко відрізняється від силового динамічного режиму.

Дослідженнями виявлено, що між показниками динамічної та швидкісної сили існує статично достовірні різниці, які підтверджують необхідність розподілення силових вправ на силові – динамічні та на швидкісно-силові. В той ж час між показниками динамічної та швидкісної сили був виявлений позитивний кореляційний зв’язок, який зменшується по мірі зростання тренованості гімнасток. Виявилось також, що час руху та час досягнення виявленого рівня зусиль залежить не від максимальної, а від швидкісної сили.

Для виявлення найбільш ефективних методів швидкісно – силової підготовки гімнасток нами сумісно з Ю.В. Менхіним були проведені спеціальні дослідження, спрямовані на вивчення ефективності деяких тренувальних режимів.

Дослідження показали, що найбільш ефективними для розвитку швидкісної та динамічної сили є методи змішаних режимів.

Тому прийняте у практиці гімнастики ділення силових вправ на статичні та динамічні недостатньо відображає специфічність виявлення сили в різноманітних вправах. Виникла необхідність виділити наряду з динамічною силою, під якою розуміється найбільше напруження м’язів при відносно повільному їх скороченню, також швидкісну силу, яка викликає найбільшу напругу м’язів при швидкому їх скороченні.

Таким чином, в кожному конкретному випадку необхідно підбирати такі вправи, які по режиму роботи м’язів, а також за структурою рухів відповідали елементу, який вивчається або сполученню із програми технічної підготовки. Від швидкісно – силової підготовки гімнастки залежить її вміння виконувати махові елементи та сполучення спортивної гімнастики, стрибків і т.д.

Гнучкість. Здібність людини використовувати потенціальну анатомічну рухливість одного або декількох з’єднань при виконанні різноманітних вправ називається гнучкістю.

Гімнастки як правило, володіють гарною гнучкістю, але і серед них є такі, спортивні досягнення яких лімітуються недостатньою рухливістю в суглобах рук, ніг та хребта. Гнучкість у дітей і підлітків, як правило краща ніж у дорослих. Але інколи і юні гімнастки не мають достатньої рухливості у суглобах. Лише до 12-13 років гнучкість досягає оптимального розвитку.

При освоєнні вправ на гімнастичних приладах, а також вільних вправ часто спостерігається недостатня гнучкість як у юних так і у дорослих спортсменок. Цю якість необхідно розвивати особливо у дитячому і юнацькому віці, так як у дорослої людини покращити гнучкість майже не вдається, не дивлячись на посилені тренування.

Гімнасткам особливо важлива рухомість у плечових і тазокульшових суглобах, а також уміння добре відтягувати носки.

Рухомість різних ланок людського тіла залежить від особливостей будови суглобів, від форми і розташування суглобних сумок, від якостей м’язово – зв’язочного апарату. Велике значення має довжина м’язу, так як, при коротких м’язах неможливо виконати руху суглобі на повну амплітуду. Таке явище називається пасивною недостатністю. Для усунення її користуються вправами із партнером який допомагає розтягнути укорочені м’язи.

В ряді випадків м’язи спортсменки страждають від так названої активної недостатності, тобто не мають необхідної сили, в наслідок чого анатомічна рухомість кісткових з’єднань не використовується. Так, щоб із основної стійки високо підняти ногу вперед, необхідно не тільки достатньо довгі, еластичні м’язи та сухожилля на задній поверхні ноги, але і добра скорочувальна здібність м’язу розташованого на її передній поверхні. Таким чином, рухомість ланок рухового апарату залежить не тільки від здібності м’язів і сухожиль розтягуватися, але і від скорочувальної здібності антагоністів цих м’язів. Виходячи з цього силу та гнучкість часто можна розвивати за допомогою одних і тих же вправ, так як скорочення одних м’язових груп рефлекторно викликає розслаблення (розтягування) других (антагоністів).

Для збільшення рухомості ланок тіла в суглобах використовуються в змахи, рухи пружинного і ривкового характеру (самостійно і з партнером), силові вправи для м’язів – антагоністів, обертові рухи з максимальною амплітудою, а також утримання положень, потребують гнучкості. Дуже корисні також вправи типу предметних завдань, в яких гімнастка повинна виконати рухи за заданою траєкторією, до заданої точки і т.д.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Курс Характеристика дисципліни

  Документ
  Рецензенти: Доктор юридичних наук, професор Лук’янчиков Є.Д.; професор, кандидат юридичних наук Тимошенко П.Ю., доцент кафедри, кандидат юридичних наук Семенов В.
 2. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького інформаційний пакет

  Документ
  Європейська комісія ставить за мету сприяти міжуніверситетській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів і вищих навчальних закладів, а програму обміну студентами визначено як вагомий елемент такої міжуніверситетської
 3. Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин кафедра міжнародної інформації вступ до спеціальності “міжнародна інформація” конспект лекцій студента І курсу

  Конспект
  Інформація – (від латинського слова informatio – роз’яснення, виклад) – одна з трьох основних (поряд з матерією та енергією) субстанцій, що утворюють природний світ, у якому живе людина.
 4. Ематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т

  Реферат
  Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т.
 5. А. М. Бойко, доктор пед наук, проф

  Документ
  Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. м. Полтава, 21-22 квітня 2005 року.

Другие похожие документы..