Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
FORZA, Швейцарсько-український проект розвитку лісового господарства в Закарпатті, є проектом технічної співпраці, що виконується в рамках угоди між ...полностью>>
'Документ'
Размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в установленном порядке действия муниципального заказчика по определению поставщиков (испол...полностью>>
'Программа дисциплины'
Программа дисциплины предусматривает изучение студентами основ геометрического черчения, правила оформление чертежей, геометрические построения и пра...полностью>>
'Решение'
2 При возникновении задолженности по оплате за пользование услугой «Клиент-Банк» на срок более 1 календарного месяца Банк оставляет за собой право пр...полностью>>

Концептуальні засади професійної економіко-математичної пІдготовки майбутніх економістів на основі дидактичних системно-імітаційних ігор Постановка проблеми

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УДК 159.9

© 2007

Лазарєв М.І., Шерстньова І.В.

Концептуальні засади професійної економіко-математичної пІдготовки майбутніх економістів на основі дидактичних системно-імітаційних ігор

Постановка проблеми. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра та спеціаліста за спеціальністю “Економіка підприємств” (ОКХ галузевого стандарту вищої освіти України) передбачає відповідні переліки первинних посад, а також виробничих функцій, типових завдань діяльності та вмінь цих фахівців [1]. Аналіз ОКХ та останньої методичної літератури з підготовки майбутніх економістів у галузі економіко-математичного моделювання [2 - 8] дозволив виявити низку суперечностей:

 1. між цілісною системою професійної діяльності фахівця та формуванням в процесі професійної підготовки лише окремих розрізнених елементів цієї системи;

 2. між переважно репродуктивним характером професійної підготовки і творчим характером майбутньої професійної діяльності фахівця з економіки підприємств;

 3. між колективною формою майбутньої професійної діяльності фахівця та індивідуальною формою навчально-пізнавальної діяльності студента;

 4. між вимогами галузевого стандарту вищої освіти України щодо необхідності формування здатностей випускника вищого навчального закладу розв’язувати проблеми і завдання соціальної діяльності і необхідних для цього вмінь та недостатньою розробленістю реалізації цих вимог.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним з перспективних напрямів розв’язання визначених протиріч є використання групових та колективних форм і технологій навчання, серед яких особливе місце займають ділові ігри [9-13]. Обумовлюється це тим, що саме ділові ігри найбільш адекватно відповідають майбутній професійній діяльності фахівця з економіки підприємств [14 - 17].

В загальному випадку ділову гру можна визначити як системний спосіб моделювання різних проблемних виробничих ситуацій, який має на меті навчання фахівців їх розв’язанню [18].

Найбільш повне дослідження ділові ігри одержали в працях А.А.Вербицького [9], В.Я. Платова [19], В.О. Трайнєва, Л.Н.Матросової [11], Н.М.Костриці, В.І.Свистун, В.В.Ягупова [17], П.М. Щербаня [10] та інших вчених.

Загальним елементом розроблених концепцій відомих ділових ігор є використання принципу імітаційного моделювання конкретних виробничих ситуацій і умов та принципу імітаційного моделювання форм професійної діяльності фахівців.

Ці обставини не дозволяють розв’язати у повній мірі першу, другу та четверту із визначених раніше суперечностей.

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка концепції побудови ділових ігор, яка б дозволила розв’язати зазначені суперечності.

Виклад основного матеріалу. Для розробки концепції проаналізуємо ці суперечності.

Перша, глобальна суперечність стосується необхідності відображення в процесі професійної підготовки всієї системи професійної діяльності фахівця, а не лише окремих її елементів. Наявність першої суперечності обумовлено, в першу чергу, неповнотою врахування у навчально-виховному процесі внутрішньої, психологічної складової системи діяльності людини.

Друга та четверта суперечності є локальними і не враховують окремих елементів психологічної складової.

Розглянемо шляхи розв’язання цих суперечностей на засадах суб’єктно-діяльнісного підходу, який є основою державних стандартів вищої освіти [20].

Від зародження і до наших днів діяльнісний підхід пройшов значний шлях розвитку у дослідженнях Л. Виготського, С. Рубінштейна, О. Леонтьєва, К. Платонова, Б. Ломова, А.Брушлинського, Е. Климова, В. Шадрікова та інших учених. Значний внесок у розвиток діяльнісного підходу зробили вітчизняні вчені Г. Костюк, Г. Балл, В. Моляко, Ю. Машбиць, В.Козаков та інші. Аналіз робіт В. Шадрікова [21] і В. Козакова [22] дозволив визначити структуру системи навчально-пізнавальної діяльності студентів, яка складається з внутрішньої, психологічної та зовнішньої, організаційної підсистем. До складу психологічної підсистеми навчально-пізнавальної діяльності належать: мотиви, цілі, програма, інформаційна основа, блок прийняття рішень, результати, професійно-важливі якості.

Організаційна підсистема навчально-пізнавальної діяльності містить: суб’єкт, процес, предмет, дидактичні засоби, умови, продукт.

Проаналізуємо основи існуючих концепцій побудови ділових ігор. За А.Вербицьким [9] основними принципами побудови ділових ігор є принцип проблемності, принцип імітаційного моделювання конкретних виробничих ситуацій і умов та принцип ігрового моделювання форм професійної діяльності фахівця.

У разі порівняння цих принципів зі структурою системи навчально-пізнавальної діяльності студентів можна зробити висновок про те, що зазначені принципи відображають лише окремі елементи структури цієї системи.

В. Трайнєв та Л. Матросова [11] в якості основного визначають принцип системної діяльності, а в якості підпорядкованих – принцип імітаційного моделювання майбутньої професійної діяльності та принцип проблемності змісту імітаційної моделі і процесу його розгортання в ігровій діяльності. Незважаючи на те, що основним принципом визначено принцип системної діяльності, система принципів В. Трайнєва та Л. Матросової не охоплює всю систему навчально-пізнавальної діяльності.

Основне завдання ділових ігор у навчанні (дидактичних ділових ігор) – це максимально наблизити процес навчально-пізнавальної діяльності студентів до професійної діяльності фахівця. Іншими словами, кожна дидактична ділова гра повинна бути імітаційною моделлю як конкретної виробничої ситуації, так і професійної діяльності з її розв’язання. Ця принципова вимога до таких дидактичних ділових ігор дозволяє ідентифікувати їх як дидактичні імітаційні ігри. Згідно з таким визначенням дидактичних імітаційних ігор з’ясуємо принципи їх побудови і використання.

Основним принципом слід визначити принцип системного імітаційного моделювання професійної діяльності фахівця. Згідно з раніше визначеною структурою системи професійної діяльності фахівця складниками основного принципу є принцип імітаційного моделювання зовнішньої організаційної підсистеми професійної діяльності та принцип імітаційного моделювання внутрішньої, психологічної підсистеми професійної діяльності.

Структура системи професійної діяльності фахівця визначає такі принципи імітаційного моделювання (складники першого принципу):

 • посадових функцій суб’єкта професійної діяльності;

 • процесу професійної діяльності;

 • предмету професійної діяльності;

 • засобів професійної діяльності;

 • умов професійної діяльності;

 • продукту професійної діяльності.

Складниками другого принципу є такі принципи імітаційного моделювання таких елементів психологічної підсистеми професійної діяльності фахівця:

 • мотивів;

 • цілей;

 • програми професійної діяльності;

 • інформаційної основи професійної діяльності;

 • блоку прийняття рішень;

 • результатів професійної діяльності;

 • професійно-важливих якостей.

Поряд з цими принципами слід зазначити також такі принципи:

 • проблемності (з огляду на те, що практично всі реальні виробничі ситуації є проблемними);

 • розвитку здатностей й професійно-важливих якостей (це є вимогою державного стандарту вищої освіти);

 • поєднання сумісної (колективної) та самостійної діяльності;

 • двоплановості (поєднання професійної діяльності і навчання).

Структура принципів побудови і використання дидактичних системно-імітаційних ігор представлена на рис..

Висновки. Проведений аналіз принципів побудови і використання ділових ігор у професійній підготовці фахівців дозволив розробити концепцію професійної економіко-математичної підготовки майбутніх економістів на основі використання нового різновиду ділових ігор – дидактичних системно-імітаційних ігор. Основу розробленої концепції складає використання принципу системного імітаційного моделювання професійної діяльності фахівця.

Перспективами подальших досліджень є розробка структури та сценаріїв проведення дидактичних системно-імітаційних ігор.


Рис. Структура принципів побудови і використання дидактичних системно-імітаційних ігор

Література

 1. Освітньо - кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 – “Економіка і підприємництво”. – К.: МОН України, 2004. – 105 с.

 2. Барковський В.В., Барковська Н.В. Математика для економістів. - К.: ЦУЛ, 2002. – 400 с.

 3. Бугір М.К. Математика для економістів. – К.: Академія, 2003. – 520 с.

 4. Грисенко М.В. Математика для економістів: методи і моделі, приклади і задачі. – К.: Либідь, 2007. – 720 с.

 5. Дослідження операцій в економіці / За ред. І.К.Федоренко, О.І. Черняка. – К.: Знання, 2007. – 558 с.

 6. Єгоршин О.О., Молярець Л.М. Математичне програмування. – Харків: ІНЖЕК, 2006. – 384 с.

 7. Жильцов О.Б., Кулян В.Р., Юнькова О.О. Математичне програмування (з елементами інформаційних технологій). – К.: МАУП, 2006. – 184 с.

 8. Медведєв М.Г., Колодінська О.В. Дослідження операцій. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2006. – 158 с.

 9. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: Контекстный подход. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.

 10. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах. – К.: Вища школа, 2004. – 207 с.

 11. Трайнев В.А., Матросова Л.Н., Трайнев И.В. Интенсивные педагогические и информационные технологии. Том 2. Теория и методология учебных деловых игр. – М.: Прометей, 2000. – 257 с.

 12. Друзь Ю. Організація та проведення ділової ігри у навчальному процесі // Рідна школа. – 1999. - №9. – С. 43-44.

 13. Жорник О. Формування пізнавальної активності учнів у процесі спільної ігрової діяльності. // Рідна школа. – 2000. - №1. – С. 27-28.

 14. Зайцева І.В. Формування мотивації учіння студентів вищих економічних навчальних закладів: Автореф. дис…. канд. пед. наук: 13.00.04 / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2001. – 20 с.

 15. Шевченко В. Кооперативно-групові форми навчання у практиці викладання курсу “Економічна теорія” // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1998. -№ 5. – С. 286 - 289.

 16. Китайчук Н.В. Активні методи вивчення дисципліни “Фінансовий облік” // Наука і методика: Зб. наук. праць. – К.: Аграрна освіта, 2005. – Вип. 4. – С.49 – 60.

 17. Костриця Н.М., Свистун В.І., Ягупов В.В. Ділові ігри в підготовці фахівців до управлінської діяльності. – К.: Наук. –метод. центр аграрної освіти, 2005. – 53 с.

 18. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы профессионально-педагогической деятельности. – М.: Изд-во Мастерство, 2002. – 288 с.

 19. Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация и проведение. – М.: Профиздат, 1991. – 192 с.

 20. Загальні аспекти структурно-змістовного формування стандартів вищої освіти / Г.Я. Антоненко, В.Л. Петренко, В.О. Салов, Ю.В. Сухарніков. – К.: МОН України, 1998. – 121 с.

 21. Шадриков В.Ф. Психология деятельности и способности человека. – М.: Логос, 1996. – 320 с.

 22. Козаков В.А. Психологія діяльності. Ч. 1. Психологія суб’єкта діяльності. – К.: КНЕУ, 2000. – 243 с.

Лазарєв М.І., Шерстньова І.В.

Концептуальні засади професійної економіко-математичної підготовки майбутніх економістів на основі дидактичних системно-імітаційних ігор

У статті проведено аналіз принципів побудови і використання ділових ігор у професійній підготовці фахівців. Визначено систему принципів побудови нового різновиду ділових ігор – дидактичних системно-імітаційних ігор. Розроблено концепцію професійної економіко-математичної підготовки майбутніх економістів на основі використання дидактичних системно-імітаційних ігор.

Лазарев Н.И., Шерстнева И.В.

Концептуальные основы профессиональной экономико-математической подготовки будущих экономистов на базе дидактических системно-имитационных игр

В статье проведен анализ принципов построения и использования деловых игр в профессиональной подготовке специалистов. Определена система принципов построения новой разновидности деловых игр – дидактических системно-имитационных игр. Разработана концепция профессиональной экономико-математической подготовки будущих экономистов на основе использования дидактических системно-имитационных игр.

N. Lazarev, I. Scherstneva

Conceptual Principles of Future Economist's Professional Economical Mathematical Training Through Didactic Systems Imitation Games

The article analyses principles of construction and employment of business games in specialists' professional training. Principles system of constructing new types of business games, didactic systems imitation games, is defined. It has been developed a conception of future economists' professional economical mathematical training with the use of didactic systems imitation games.

Стаття надійшла до редакції 12.07.2007р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Теоретичні основи формування системи спільної діяльності майбутніх фахівців з економіки підприємств в процесі їх професійної підготовки Постановка проблеми

  Документ
  Постановка проблеми. Одним із основних шляхів підвищення якості професійної підготовки майбутніх економістів є державна стандартизація вищої освіти [1].
 2. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

  Документ
  Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
 3. Б. В. Офіційні опоненти: Криштофорова Б. В., Стронський Ю. С. Тема дисертації " Патоморфологічні зміни у курей за еймеріозу " на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16. 00. 02 пат

  Автореферат
  Мовчан Тетяна Вікторівна. Науковий керівник – Ступень М.Г. Офіційні опоненти: Бистряков І.К., Мартин А.Г. Тема дисертації " Прогнозні моделі управління в галузі використання та охорони земельних ресурсів на регіональному рівні"
 4. На допомогу працівнику сільської школи. Тернопіль: токіппо, 2001. с

  Диплом
  Словник розкриває зміст найбільш уживаних психолого-педагогічних термінів, понять та категорій, які зустрічаються в практичній роботі працівників освіти.
 5. Наукових праць (4)

  Документ
  Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. – Умань: РВЦ «Софія», 2007. – 259 с.

Другие похожие документы..