Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Руководство'
Международный фонд защиты животных IFAW предостерегает спасателей стада белух в Беринговом море о возможной катастрофе (Интернет-ресурс «», 19.12.2011...полностью>>
'Публичный отчет'
Нормативно – правовая база системы бухгалтерского учета, регулирующая порядок составления, представления и публикации бухгалтерской (финансовой) отче...полностью>>
'Документ'
Для делового человека имидж (стильная одежда, аксессуары, прическа и т.д.) является средством информирования окружающих о своей успешности в бизнесе,...полностью>>
'Программа дисциплины'
Курс «Органический синтез» проводится после изучения систематического курса органической химии и выполнения практических работ малого практикума. Им ...полностью>>

Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики для студентів 5, 6 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей 09 06 03, 09 06 03

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

До друку дозволяю

Перший проректор

Г.В.Стадник

Методичні вказівки та робоча програма

переддипломної практики

(для студентів 5, 6 курсів денної і заочної форм навчання

спеціальностей 7.09 06 03, 8.09 06 03

“Електротехнічні системи електроспоживання”)

Харків - ХНАМГ - 2007

Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики (для студентів 5, 6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.09 06 03, 8.090603 “Електротехнічні системи електроспоживання”). Укл. Блощенко Т.В., Довгалюк О.М., Калюжний Д.М., Саприка О.В. - Харків: ХНАМГ, 2007. – 24 с.

Укладачі: Т.В. Блощенко,

О.М. Довгалюк,

Д.М. Калюжний,

О.В. Саприка.

Рецензенти: проф. д.т.н. О.Г. Гриб,

доц., к.т.н. Є.Д. Дьяков

Рекомендовано кафедрою “Електропостачання міст”,

протокол № 6 від 29 січня 2007 р.


Зміст

Стор.

Вступ 4

1.1. Мета і завдання практики 5

1.2. Зміст переддипломної практики 6

2.1 Розробка програм практики, їхнє узгодження і коригування 13

2.2 Підписання договорів з підприємствами на проведення
практики 13

2.3 Розподіл студентів за місцями практики і призначення
керівників 14

2.4 Проведення переддипломної практики 14

2.5 Контроль за проведенням переддипломної практики 14

2.6 Складання звіту з практики 15

2.7 Підбиття підсумків переддипломної практики 19

Календарний графік проходження практики 20

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21

ДОДАТОК А
Зразок оформлення листа на практику 22

ДОДАТОК Б
Зразок оформлення титульного аркуша звіту з практики 23

Вступ

Переддипломна практика є кінцевим етапом навчання в академії. Для випускників спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” в якості баз практики приймаються підприємства електричних мереж, служби головного енергетика підприємства, науково-дослідні і проектні інститути, які здійснюють розробку і проектування систем електропостачання міст, промислових районів, підприємств.

Під час переддипломної практики студент має отримати навички проектування систем електропостачання й експлуатації основного електротехнічного устаткування; збору інформації про види приймачів електричної енергії і електроустаткування, їхні параметри, характеристики, режими роботи, читання і складання принципових електричних схем мереж, захистів і автоматики, проведення робіт на електроустановках відповідно до ПТБ і ПТЕ.

При написанні робочої програми технологічної практики використані матеріали наскрізної програми практики для студентів 1-5 курсів денної форми навчання спеціальності 6.09 06 03, 7.09 06 03, 8.09 06 03 “Електротехнічні системи електроспоживання” [1].

1. Переддипломна практика

1.1. Мета і завдання практики

Переддипломна практика має на меті сформувати у фахівця-випускника академії професійні практичні знання, уміння і навички, необхідні для роботи на підприємствах і організаціях по спорудженню, експлуатації і ремонту електричної частини електроенергетичних установок районів, міст і промислових підприємств, а також у проектних і науково-дослідних організаціях відповідного профілю на посаді майстра й інженера дільниці, чергового інженера, інженера електротехнічної лабораторії, інженера з ремонту й експлуатації електроустаткування, інженера проектної організації, молодшого наукового співробітника.

Метою практики є практична підготовка до самостійній роботі на посаді інженер-електрика за фахом, збір матеріалів для дипломного проектування, поглиблення і закріплення теоретичних знань.

Завдання практики: вивчення організації конструкторської роботи, порядку розробки, проходження і затвердження проектної, технічної і конструкторської документації на підприємствах, методики проектування і застосування ЕОМ при розробці проектів системи електропостачання; придбання практичних умінь і навичок з проектування і модернізації систем електропостачання; ознайомлення з питаннями промислової естетики при проектуванні систем електропостачання; вивчення новітніх досягнень науки і техніки і порядку їхнього впровадження, ознайомлення з питаннями організації науково-дослідної роботи, патентознавства і винахідницької діяльності при експлуатації і проектування систем електропостачання; придбання навичок проведення науково-дослідної роботи, впровадження результатів НДРС, підготовки наукових доповідей і статей; збір матеріалів для дипломного проектування; узагальнення і систематизація, закріплення і поглиблення знань з дисциплін: електропостачання міст та промислових підприємств, охорона праці, організація і планування виробництва; придбання практичних навичок, знань і умінь з професійної діяльності в галузях, де є системи електропостачання на посаді інженер-електрика.

У результаті проходження практики студенти повинні:

Знати: основний технологічний процес підприємства; електротехнічне устаткування технологічних установок, силових електроустановок і мереж підприємства, його основні характеристики; режими роботи; принципові електричні схеми електропостачання; наслідки перерв електропостачання основних об’єктів підприємства та міста; показники якості електроенергії і заходи щодо їхнього поліпшення; вплив параметрів основного силового устаткування на режим, техніко-економічні показники і схему системи електропостачання; основні пристрої захисту, виміру, автоматики, телемеханіки і телекерування в системі електропостачання, їхнє призначення, порядок функціонування; основні методи й усунення пошкоджень у силовому устаткуванні; правила і заходи щодо охорони праці (в обсязі ІV кваліфікаційної групи з ТБ), організацію, планування і управління виробництвом відповідно до системи електропостачання; методику основних і техніко-економічних розрахунків.

Вміти: аналізувати результати виміру параметрів режимів основного устаткування з метою їхнього використання для наступної оптимізації чи вибору режимів роботи і параметрів устаткування і мереж системи електропостачання; збирати основні необхідні дані для проектування системи електропостачання підприємства чи його підрозділів; дублювати інженера-електрика з питань експлуатації чи проектування системи електропостачання; проводити наукові дослідження, спрямовані на удосконалювання системи електропостачання.

Придбати навички: проектування систем електропостачання й експлуатації основного електротехнічного устаткування; збору інформації про види електроприймачів і електроустаткування, їхні параметри, характеристики, режими роботи, читання і складання принципових електричних схем мереж, захистів і автоматики, проведення робіт на електроустановках відповідно до ПТБ і ПТЕ.

1.2. Зміст переддипломної практики

Переддипломна практика може проходити на енергетичному чи промисловому підприємстві, у проектній організації. За цей час студент повинен ознайомиться з наступними питаннями:

Технологічні процеси на підприємстві і характеристика основних споживачів електроенергії. Джерела електропостачання підприємства, конструкція і компонування ГПП, ЦРП, ТП і т.д. Каналізація електроенергії на підприємстві. Релейний захист, автоматика і телемеханіка в системі електропостачання. Характеристика виробничих приміщень на підприємстві у відношенні вимоги ПУЕ. Система електропостачання основних споживачів на низькій напрузі. Пристрій для компенсації реактивної потужності. Схеми живлення і управління спеціальних і технологічних установок. Застосування новітньої техніки і технології у виробничому процесі. Організація та експлуатація енергетичного господарства. Ремонтна служба. Наукова організація праці і управління виробництвом. Застосування математичних методів і ЕОМ. Основні заходи щодо техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної техніки безпеки. Техніко-економічні показники, що характеризують систему електропостачання заводу.

Найбільш характерні аварії в системі електропостачання і заходи, що підвищують надійність системи електропостачання.

Під час перебування в проектній організації студент повинен ознайомитися з наступними питаннями:

Структура і взаємозв’язок відділів проектної організації. Основні стадії проектування. Послідовність і технологія проектування систем електропостачання. Методи визначення очікуваних навантажень. Методика техніко-економічних порівнянь варіантів при виборі схем електропостачання. Сучасні рішення в області впровадження автоматизації і телемеханізації в системах електропостачання. Сучасні схеми електропостачання. Методика техніко-економічних розрахунків і схемні рішення компенсації реактивної потужності. Питання регулювання напруги. Ефективність застосування комплектних трансформаторних підстанцій, розподільних пристроїв і конденсаторних установок. Застосування математичних методів і ЕОМ. Наукова організація праці і управління.

При проходженні практики студенти повинні особливу увагу звернути на те, як виконуються на підприємстві завдання, поставлені перед даною галуззю промисловості.

Переддипломну практику потрібно починати із загального ознайомлення з підприємством, на якому студент проходить практику. Ознайомившись з розміщенням основних споруджень і усвідомивши їхній технологічний взаємозв'язок, слід переходити до більш глибокого вивчення окремих питань, передбачених програмою практики.

При ознайомленні з підприємством і вивченні окремих питань студенти повинні виявляти самостійність і уміння широко користуватися технічною літературою, проектною документацією й інструкціями. Свої висновки треба перевіряти шляхом бесід з кваліфікованими працівниками підприємства.

У процесі практики необхідно щодня вести записи, відбиваючи в них технічні дані, ескізи, схеми і т.д., таким чином, щоб ці записи лягли в основу звіту з практики і могли бути використані при виконанні дипломного проекту.

Зміст практики на електроенергетичному чи промисловому підприємстві.

Проходячи переддипломну практику на промисловому підприємстві, студент повинен вивчати питання, передбачені програмою практики, приблизно в такому обсязі:

Технологічні процеси і характеристика основних споживачів.

Після загального ознайомлення з основними технологічними процесами підприємства, студент повинен звернути увагу на наступні питання: основні силові й електротехнологічні струмоприймачі; установлена потужність найбільших споживачів; рід споживаного струму, напруги, які застосовуються для живлення окремих споживачів; частота струму, що застосовується; режим роботи електроприймачів; необхідний ступінь безперебійності електропостачання; стабільність розташування устаткування; графік електричних навантажень окремих цехів і підприємства в цілому; аналіз електроспоживання.

Джерела електропостачання підприємств, конструкція і компонування ГПП, ПРП, ТП і т.д.

Основне джерело живлення: РЕМ, ТЕЦ; відстань від основного джерела живлення; наявність власного джерела живлення (ТЕЦ); місце розташування ГПП і ЦРП і фактори, які впливають на його вибір; конструктивні особливості ГПП, ЦРП, ТП і фактори, що викликали ці особливості; схема зовнішнього електропостачання підприємства і її класифікація; схема розподілу електроенергії на високій напрузі і її класифікації; забезпечення резервування живлення відповідних споживачів; наявність високовольтних струмопроводів і їх конструктивне виконання; наявність високовольтних комплексних пристроїв і техніко-економічний ефект від їхнього застосування; наявність і робота пристроїв для регулювання напруги.

Каналізація електроенергії на підприємстві.

При ознайомленні з кабельним господарством підприємства необхідно з'ясувати наступні питання: місце проходження кабельних трас; способи прокладки кабелів і їх обґрунтування, особливі заходи, що передбачаються при прокладці кабельних ліній для попередження механічних ушкоджень кабелів і боротьби з корозією; особливості прокладки кабелів у виробничих приміщеннях; марки застосовуваних силових і контрольних кабелів; наявність технічної документації по кабельному господарству і заходи, що забезпечують безаварійну роботу кабельної мережі.

Потрібно з’ясувати, як здійснюється експлуатація кабельного господарства на підприємстві, причини аварій з кабелями, якщо вони мали місце.

Релейний захист, автоматика і телемеханіка в системі електропостачання.

Джерела оперативного струму: схеми з’єднання трансформаторів струму, які застосовуються для схем релейного захисту; захист за допомогою реле, що вбудоване у приводи високовольтних вимикачів; захист силових трансформаторів; захист синхронних і асинхронних двигунів, захист повітряних і кабельних ліній; наявність і робота АПВ і АВР; наявність і робота автоматичних пристроїв для регулювання потужності конденсаторних батарей і регулювання напруги; самозапуск високовольтних синхронних і асинхронних двигунів; застосування телемеханізації і диспетчерського управління в системі електропостачання; електровимірювальне господарство підприємства й облік витрат електроенергії.

Характеристика виробничих приміщень підприємства щодо вимог ПУЕ

При вивченні цього питання треба класифікувати усі виробничі приміщення підприємства, розбивши їх на наступні категорії: нормальні, вологі, сирі, жаркі, курні, приміщення з хімічно активним середовищем, приміщення з підвищеною небезпекою поразки людей електричним струмом, пожежонебезпечні, вибухонебезпечні. Для пожежонебезпечних і вибухонебезпечних приміщень установити класи відповідно до глав УП-3 і УП-4 ПУЕ. Сформувати основні вимоги ПУЕ для електроустановок у приміщеннях з ненормальними умовами.

Система електропостачання основних споживачів на низькій напрузі

Схеми цехових мереж і їх класифікація; конструктивне виконання мереж; наявність низьковольтних шинопроводів; марка проводів і кабелів і способи їхньої прокладки; розподільні шафи і щитки; захист мереж низької напруги; оперативна апаратура низької напруги; спільне живлення силових і освітлювальних навантажень; особливості виконання освітлювальних мереж для живлення пересувних установок, багатоамперних мереж постійного і перемінного струму, мереж для високочастотних установок і мереж для живлення зварювальних трансформаторів. Особливо слід зазначити особливості виконання електричних мереж у виробничих приміщеннях з нормальним середовищем.

Пристрій для компенсації реактивної потужності

Величина природного коефіцієнта потужності; способи компенсації реактивної потужності, які застосовуються на підприємстві; конденсаторні установки і типи конденсаторів, що застосовуються на підприємстві; конструктивне виконання конденсаторних установок; схеми приєднання високовольтних конденсаторних батарей; схеми приєднання низьковольтних конденсаторних батарей; режим роботи конденсаторних установок і регулювання їх потужності; використання великих синхронних електродвигунів для компенсації реактивної потужності.

Крім цього, потрібно проаналізувати можливість підвищення природного коефіцієнта потужності на підприємстві й оцінити отриманий при цьому ефект.

Схеми живлення і управління спеціальних і електротехнологічних установок.

Наявність на підприємстві великих насосних, компресорних, дуттьових і перетворювальних установок; наявність електротехнологічнких установок (зварювальних, плавильних, нагрівальних, гальванічних, для електроіскрової обробки і т.д.); особливості роботи спеціальних установок і конструктивне виконання електроустаткування; схеми живлення спеціальних установок і застосовувані схеми управління і регулювання; допоміжна електроапаратура для забезпечення надійної роботи спеціальних установок.

Організація й експлуатація енергетичного господарства підприємства.

Необхідно ознайомиться зі структурою і ремонтною базою відділу головного енергетика підприємства, а також вивчити: наявність інструкцій з експлуатації електроустаткування і їхнє виконання; терміни проведення оглядів і поточних ремонтів електроустаткування; порядок і терміни проведення капітальних ремонтів устаткування; наявність складського резерву електроустаткування і технічний нагляд за ним; обсяг ремонтних робіт, які виконуються на підприємстві; залучення спеціалізованих організацій до ремонту різних видів електроустаткування; проведення випробувань після виконання ремонту; порядок ведення технічної документації при здачі устаткування в ремонт і одержанні з ремонту. Заходи, що підвищують міжремонтні терміни і якість ремонту електроустаткування. Застосування нової техніки і технологій в технологічному процесі. Наукова організація праці і управління виробництвом. Застосування математичних методів і ЕОМ у виробництві.

Основні заходи з техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

Під час практики слід детально розібратися в таких питаннях: структура служби охорони праці; порядок проведення інструктажів з техніки безпеки і ведення відповідної документації; стан обліку, розслідування і звітності з травматизму; правила допуску і порядок обслуговування високовольтних і низьковольтних електричних установок; правила і конструктивне виконання грозозахисту і захисного заземлення; спеціальні заходи, що передбачаються ПУЕ, для приміщень з ненормальним середовищем; захист струмоведучих частин від дотику (огородження, блокування, запори, написи і т.д.); захист від неправильних і помилкових дій персоналу (блокування, заземлення, написи і т.д.); стан вентиляції і освітлення в основних цехах; наявність і розміщення засобів індивідуального захисту і медичної допомоги; забезпечення працівників підприємства спецодягом, спец. харчуванням і санітарним устаткуванням; наявність засобів пожежегасіння, місця установки протипожежних засобів і правила їхнього використання при гасінні електроустаткування.

Техніко-економічні показники, що характеризують систему електропостачання підприємства.

При вивченні цього питання необхідно з’ясувати наступне:

- виробнича структура і управління енергетичним господарством підприємства;

- планування електропостачання, елементи енергобалансу, структура енергоспоживання цільового призначення споживаної енергії (силові витрати, технологічне споживання, інші витрати – опалення, вентиляція, освітлення і т.д.) і по енергоносіях (електроенергія, пара, гаряча вода, стиснене повітря, безпосереднє спалювання палива); питома вага окремих складових;

- принципи і методика визначення потреби в енергії і потужності при плануванні енергопостачання, у тому числі електроспоживання. Виконання урядових рішень про зниження норм витрати палива й енергії. Порядок і терміни подання заявок на енергію і паливо. Договори з енергопостачальними організаціями, їхній зміст;

- діючі тарифи на оплату енергії, собівартість одиниці різних видів енергії франко-цех заводу, зіставлення собівартості різних видів енергії, склад і структура експлуатаційних витрат;

- організація експлуатації енергетичного устаткування, системи обслуговування; взаємини служби головного енергетика з цеховим персоналом та іншими службами підприємства; аварії енергоустаткування, їх причини і кількість, аварійна недовідпустка енергії, облік збитків від аварій, наявність енергетичних характеристик енергоустаткування і їхнє використання; втрати енергії, їхні вогнища і причини; коефіцієнт втрат по окремим ланкам енергетичний господарства; режим енергоспоживання (добові й річні графіки навантаження); недоліки в організації експлуатації енергетичного устаткування;

- організація ремонту електроустаткування, система ремонтних робіт, їх планування, нормування праці, форми оплати праці ремонтного персоналу, недоліки в проведенні ремонтів енергоустаткування;

- наявність планів організаційно-технічних заходів в енергетичній службі (з боротьби з втратами, аваріями, скорочення трудомісткості виконаних робіт, у тому числі ремонтних, зниження витрат і здешевлення собівартості енергії), недоліки в здійсненні оргтехзаходів;

- наявність кошторисів на роботи з електромонтажу різних пристроїв, методика їх складання; основні показники вартості електромонтажних робіт, у тому числі питомі показники вартості їхнього виконання; вартість установленого кіловата електроустаткування в основних цехах і електроосвітлення; відносна величина витрат на автоматизацію; організація монтажних робіт, у тому числі на монтажних ділянках, що обслуговують підприємство; механізація робіт і їхня індустріалізація, ступінь впровадження комплектних і блокових пристроїв.

Для зіставлення:

– коефіцієнт втрат – %,

– коефіцієнт нерівномірності навантаження – %,

– питомі витрати електроенергії – кВт -г /од. продукції,

– коефіцієнт електроозброєності праці – кВт - г /робітника,

– коефіцієнт електрифікації даних, що будуть розраховуватися в дипломному проекті, у звіті необхідно привести наступні техніко-економічні показники підприємства:

– питомі капіталовкладення по ГПП – грн. /кВА,

– питомі капіталовкладення по цеховим ТП – грн. /кВА,

– питомі капіталовкладення по кабельній мережі – грн. /км,

– питомі капіталовкладення по електроустаткуванню цехів (по встановленій потужності) – грн. /кВт,

– питомі капіталовкладення за всією схемою електропостачання – грн./кВт максимуму навантаження,

– число годин використання річного максимуму навантаження – год./рік,

– кількість втрат електроенергії по всіх ланках – МВТ/година виробництва %,

– собівартість розподілу електроенергії – коп. / кВт - год.,

– структура експлуатаційних витрат по електропостачанню (амортизація, поточний ремонт, обслуговування і управління) – %,

– собівартість корисно споживаної енергії франко-цех – коп. /кВт - год.,

– структура електроспоживання на заводі (силові нестатки, технологічні нестатки, інші потреби).

Зміст практики в проектній організації:

Проходячи переддипломну практику в проектній організації, студент повинен ознайомитися з її структурою і вивчити питання, передбачені програмою практики: порядок одержання і необхідний обсяг вихідних даних для виконання проектного завдання, технічного і робочого проектів; зміст і обсяг проектного завдання, технічного робочого проекту; основні вимоги послідовності проектування; повторне використання проектних матеріалів і типових проектів.

Крім того, під час практики в проектній організації студенти повинні ознайомитися з технічною документацією, каталогами і номенклатурними інформаційними матеріалами на електроустаткування, з технічними даними нового електроустаткування і із сучасними проектними рішеннями основних питань, зазначених у програмі переддипломної практики. Особливу увагу потрібно приділити науковій організації праці і управлінню, застосуванню при проектуванні математичних методів, ЕОМ, нової техніки і технології.

У цей же період студент повинен зібрати необхідні матеріали для виконання дипломного проекту.

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Критерієм ефективності роботи академії в справі підготовки фахівців для економіки країни є те, наскільки успішно випускники вирішують у практичній роботі науково-технічні й соціально-економічні завдання, як глибоко вони знають свою справу, наскільки швидко відбувається їх професійне становлення.

Переддипломна практика як один з найважливіших видів навчального процесу, покликана максимально підготувати майбутніх фахівців до практичної роботи, підвищити рівень їхньої професійної підготовки, забезпечити придбання навичок роботи в трудових колективах.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Спеціалізація – «Технологія харчування»

  Документ
  - Нужна Тетяна Валеріївна, декан факультету харчування, канд. хім. наук, доцент кафедри хімії, тел. 335-43-55, E-mail: fh@dek.donduet.edu.ua, години 10.
 2. Київський національний університет імені тараса шевченка інститут міжнародних відносин кафедра міжнародної інформації вступ до спеціальності “міжнародна інформація” конспект лекцій студента І курсу

  Конспект
  Інформація – (від латинського слова informatio – роз’яснення, виклад) – одна з трьох основних (поряд з матерією та енергією) субстанцій, що утворюють природний світ, у якому живе людина.
 3. Ііі. Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

  Документ
  Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи (ФМТМС) існує з дня створення Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського.
 4. Освітні інновації в національному університеті водного господарства та природокористування каталог Європейська кредитно-трансферна система Рівне 2011

  Документ
  О-72 Освітні інновації в НУВГП: каталог /Уклад. С.М.Гончаров, С.Я.Зубілевич, Т.А.Костюкова; відповідальний редактор С.М.Гончаров. – Рівне: НУВГП, 2011.
 5. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.

Другие похожие документы..