Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Работа выполнена на кафедре зарубежной литературы Государственного образовательного учреждения высшего профессиональ­ного образования «Казанский госу...полностью>>
'Пояснительная записка'
Основной задачей художественного воспитания является решение проблемы целостного развития художественного сознания ребенка. Как научить ребенка творч...полностью>>
'Документ'
До наступления кризисного периода в мировой и российской экономике, рынок коммерческой недвижимости развивался бурными темпами. С 2005 года к 2008 го...полностью>>
'Образовательная программа'
В любой современной системе общего образования математика занимает одно из центральных мест, что несомненно говорит об уникальности этой области знан...полностью>>

Програма співбесіди для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління

ПРОГРАМА

співбесіди для осіб, які вступають на навчання

за освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів

зі спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Дніпропетровськ – 2012

ВСТУП

Програму вступного випробування з фахових дисциплін для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки «Менеджмент», спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» розроблено відповідно до галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки «Менеджмент» та варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми та засобів діагностики підготовки бакалавра з професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування», варіативна компонента «Менеджмент проектів».

Вступне випробування проводиться з метою виявлення рівня підготовки абітурієнта, володіння професійними знаннями для подальшого опанування освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування», спеціалізація «Менеджмент проектів».

До складу програми вступного випробування увійшли змістові модулі програм нормативних дисциплін професійної підготовки: «Основи менеджменту», «Операційний менеджмент», «Управління персоналом», «Маркетинг».

ПРОГРАМА

І. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Теоретико-методологічні засади менеджменту

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій «управління» та «менеджмент». Управлінські відносини як предмет менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Менеджери та підприємці – ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Рівні управління, групи менеджерів. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі парадигми менеджменту.

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування.

Тема 2. Закони, закономірності та принципи менеджменту

Закони та закономірності менеджменту: закон відповідності систем цілям; закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу; закон інтеграції управління; закон економії часу; закон інерції систем; закон еластичності систем; закон безперервного удосконалення систем.

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні цілі організації. Класифікація принципів менеджменту. Принцип цілеспрямованості. Принцип ієрархічності. Принцип динамічної рівноваги. Принцип економічності управління. Принцип урахування інтересів. Взаємозв'язок між принципами менеджменту.

Тема 3. Історія розвитку менеджменту

Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні.

Передумови виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: школа наукового управління; класична (адміністративна) школа управління; школа людських відносин; школа поведінських наук; емпірична школа, школа «соціальних систем», нова школа. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.

Вклад у розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних вчених. Розвиток управлінської науки в Україні. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

Тема 4. Організація як об'єкт управління

Поняття організації. Ознаки організації. Внутрішнє середовище організації, взаємозв'язок внутрішніх змінних. Різновиди організацій: органістичні та механістичні, прості та складні, формальні та неформальні. Загальні риси організацій: ресурсний, вертикальний та горизонтальний поділ праці, залежність від зовнішнього оточення, об'єктивність управління, структуризація.

Організація як відкрита динамічна система: керуюча та керована підсистеми. Ефект синергії. Модель організації як відкритої системи: параметри «входу», процес перетворення, параметри «виходу».

Зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії. Загальні характеристики зовнішнього середовища: об'єктивність, взаємозв'язок факторів, складність динамічність, невизначеність. Оцінка факторів зовнішнього середовища. Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації. Культура організації. Типи організацій в Україні.

Функції менеджменту

Тема 5. Функції та технологія менеджменту

Поняття функцій менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту.

Динамічний взаємозв'язок конкретних і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних.

Процес управління як сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту.

Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотній зв'язок. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, мінливість, стійкість.

Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту

Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв'язок.

Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: визначення місій та цілей; оцінка сильних і слабких боків організації; розроблення стратегії. Базові стратегії. Оперативне планування на засадах застосування адміністративних та економічних важелів. Тактика, політика, процедури, правила. Загальна характеристика бізнес-планування.

Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації. Ієрархічна підпорядкованість, субординація цілей організації. Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління за цілями.

Тема 7. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту

Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

Повноваження, обов'язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові робочі групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія та взаємовплив структур організації. Сутність організаційної структури управління та їх роль в досягненні мети. Елементи структури. Види організаційних структур управління. Лінійні та функціональні організаційні структури управління. Комбіновані організаційні структури управління. Єдиноначальність: поняття, сутність. Централізація і децентралізація.

Принципи побудови організаційних структур управління. Фактори, які впливають на формування організаційної структури. Критерії оцінки організаційної структури управління. Методи вибору організаційної структури управління. Проектування організаційних структур управління. Формування структурних елементів.

Тема 8. Мотивація як загальна функція менеджменту

Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивації. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв'язок потреб, спонукань, цілей і заохочень працівника у процесі мотивації. Теорії і моделі процесів мотивації: змістовний і процесний підходи. Співставлення теорій мотивації. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.

Тема 9. Контроль як загальна функція менеджменту

Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролю. Етапи процесу контролю: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу контролю. Процес контролю. Зворотній зв'язок при контролі. Види управлінського контролю.

Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту

Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.

Управлінські рішення: методи і способи їх реалізації

Тема 11. Методи менеджменту

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.

Тема 12. Управлінські рішення: суть, види, методи прийняття

Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. Підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень.

Ефективність системи управління та організаційні зміни

Тема 13. Керівництво та лідерство

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керівництва та континіуму стилів керівництва. Характеристика та класифікація стилів керівництва. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стиля менеджера. Особливості національних систем керівництва.

Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.

Тема 14. Організаційні зміни та ефективність системи управління

Сутність та основні параметри організаційних перетворень. Організаційні зміни та управління ними. Моделювання процесу організаційних перетворень. Опір змінам. Система подолання опору організаційним змінам.

Сутність результативності та ефективності менеджменту. Економічна, організаційна та соціальна ефективність управління.

Показники економічної, організаційної та соціальної ефективності управління, їх склад і методи визначення

Комплексний підхід до удосконалення управління організаціями.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с.

 2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента. – М.: Дело, 1992. – 701 с.

 3. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Підручник. Видання 3-є, перероблене і доповнене. – К.: Кондор, 2006. – 664 с.

 4. Рудінська О.В., Яроміч С.А., Молоткова І.О. Менеджмент. Теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент. Навч. посібник. К.: Ельга. Ника-Центр, 2002. – 336 с.

 5. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 464 с.

 6. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підручник / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2003. – 608 с.

 7. Шегда А. В. Менеджмент : підручник / А. В. Шегда. – К. : Знання, 2006. – 645 с.

 8. Шегда А.В. Основы менеджмента. – К.: Знання, КОО, 2008. – 512 с.

 9. Яккока Л. Карьера менеджера. - М.: Прогресс, 1991. – 82 с.

 10. Яременко С.В. Реформы менеджмента: Опыт лучших предприятий Украины и России. – Х.: Фолио, 1999. – 159 с.

II. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Операційна система організації та операційний менеджмент

Тема 1. Введення в дисципліну «Операційний менеджмент»

Теоретичні основи та методологічна база операційного менеджменту. Ключові положення теорії управління, теорії систем, сучасної економічної теорії як наукові основи та найважливіші складові методології курсу.

Операційний менеджмент як складова менеджменту організації. Поняття «підприємство», «організація», «операції», «виробництво», «менеджмент», «управління виробництвом», «управління операціями» тощо та їх співвідношення. Виділення поняття «операційний менеджмент» серед близьких йому за змістом. Операційний менеджмент як складова менеджменту організації.

Тема 2. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

Зміст і сфери операційного менеджменту. Принципи, функції та методи операційного менеджменту. Сучасні принципи управління операціями. Функції операційного менеджменту: планування, організація, координація, мотивація, контроль, регулювання. Методи операційного менеджменту: організаційні, адміністративні, економічні, соціопсихологічні.

Система управління операційною діяльністю. Загальні та специфічні риси управління операціями в операційних системах різних видів. Система управління операційною діяльністю. Функції та структура апарату управління. Види організаційних структур управління виробництвом.

Операційний менеджер як суб'єкт управління операціями. Мета діяльності та завдання операційного менеджера. Сфери прийняття рішень і функції операційного менеджера. Зміст, характер і специфічні ознаки роботи операційного менеджера. Особиста стратегія і тактика операційного менеджера. Навики, знання та вміння, необхідні операційному менеджерові.

Тема 3. Операційна система організації: структурно-процесна характеристика

Операційна система організації: загальна та структурна характеристика. Операційна функція, входи та виходи операційної системи. Створення корисності як основна мета операційної діяльності; типи корисності. Властивості операційної системи.

Ресурси, процеси, продукти. Входи в операційну систему. Операційний процес та його складові; види операційних процесів. Продукти як кінцевий результат операційної діяльності. Життєвий цикл продукту; види продуктів і продукції. Послуги як специфічний різновид продукції; види послуг. Вимоги до якості продукції, до якості сервісу.

Життєвий цикл і режими функціонування операційної системи. Сутність концепції життєвого циклу операційної системи. Основні етапи життєвого циклу операційної системи, їх характеристика та тривалість.

Управління поточним функціонуванням операційної системи

Тема 4. Планування та контроль реалізації операційної функції організації

Планування операційної діяльності: загальна характеристика. Стратегічний, тактичний, оперативний рівень управління операціями. Планування як функція управління. Цілі та принципи планування. Види та методи планування операційної діяльності. Взаємозв'язок стратегічного, тактичного та оперативного видів планування.

Тактичний рівень планування операційної діяльності. Агреговане планування, «чисті» стратегії в агрегованому плануванні виробництва. Оперативне планування операційної діяльності. Розклади та графіки Ганта як інструментарій поточного планування та контролю операцій.

Контроль реалізації операційної функції. Цілі, види, методи, засоби контролю. Диспетчеризація виробництва. Специфічні риси оперативного управління функціонуванням операційних систем різних типів.

Тема 5. Забезпечення усталеного функціонування операційної системи

Ознаки стабільного функціонування операційної системи. Співвідношення понять «нормативний режим функціонування» та «стабільне функціонування». Організаційно-економічна усталеність (стійкість) операційної системи та її оцінка. Концепція логістичного підходу до забезпечення усталеного функціонування операційної системи. Регулятори операційної діяльності. Склад підсистем, що забезпечують стабільне функціонування операційної системи. Поняття «виробнича інфраструктура». Характеристика організації виробничої інфраструктури та управління нею.

Тема 6. Управління якістю та продуктивністю операційної діяльності

Виробничі аспекти забезпечення конкурентоспроможності та конкурентостійкості організації. Сутність поняття «конкурентоспроможність організації». Чинники, що визначають рівень конкурентоспроможності організації; головні аспекти забезпечення конкурентоспроможності фірми. Виробничий аспект (номенклатура та асортимент товарів, якість продукції, характер технології, масштаби виробництва, забезпеченість основними видами ресурсів, якість ресурсів, гнучкість виробництва).

Цільові орієнтири управління операційною діяльністю (гнучкість/придатність до оновлення та розвитку, стабільність, якість, продуктивність) як засоби забезпечення конкурентоспроможності організації.

Сучасна концепція управління якістю. Сучасна концепція управління продуктивністю. Шляхи підвищення продуктивності операційної діяльності. Система управління продуктивністю.

Управління створенням і розвитком операційної системи

Тема 7. Ключові аспекти проектування та створення операційної системи

Загальна характеристика процесу проектування операційної системи. Базові концепції проектування операційної системи: підхід «ключові конкурентні переваги», підхід «якість в зародку», модель соціотехнічної системи, модель логістичної системи. Складові процесу проектування операційної системи.

Виробнича стратегія як основа проектування та створення операційної системи організації. Сутність і складові операційної (виробничої) стратегії; необхідність її розроблення та узгодження з іншими стратегіями організації.

Стратегічні рішення в сфері операцій. Проектування продукту (послуги). Визначення обсягів виробництва продукції (послуги), встановлення рівня потужності операційної системи. Конкретизація складу та співвідношення виробничих ресурсів. Вибір устаткування та варіантів його розміщення.

Тема 8. Сучасні концепції та перспективи розвитку операційного менеджменту

Еволюція теорії та практики управління операціями. Виникнення та ключові етапи розвитку практики управління операціями та теорії операційного менеджменту.

Сучасна концепція управління операціями. Сучасні системи організації операційної діяльності та критичний аналіз їх імплементації.

Тенденції розвитку операційного менеджменту як науки та як виду практичної управлінської діяльності. Технократизація, гуманізація, комп'ютеризація, глобалізація як ключові тенденції розвитку операційного менеджменту.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. За ред.. В.О. Василенка. – К. : ЦУЛ, 2003. – 532 с.

 2. Воробьев В.Р. Основы управления производством. – Минск: НПЖ «Финансы, учет и аудит», 1998. – 195 с.

 3. Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 228 с.

 4. Гончаров В.В. Менеджмент в рамках основных фаз управленческого цикла. – М.: МНИИПУ, 1998. – 96 с.

 5. Гэлловей Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика. – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

 6. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Издательство ПРИОР, 1998. – 384 с.

 7. Менеджмент виробництва і операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання). Навчальний посібник // Укл.: Белінський П.І. – Черновці: Рута, 2004. – 220 с.

 8. Організація виробництва: теорія і практика / Гевко І.Б., Вовчак І.С., Оксентюк А.О., Паляниця В.А. Навчальний посібник для інженерно-економічних спеціальностей. – Тернопіль, 2000. – 131с.

 9. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. – СПб: Питер, 2001. – 384 с.

 10. Сосін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. – 147 с.

 11. Фатхудинов Р.А. Система менеджмента. – М.: АО „Бізнес-школа”, 1996. – 358 с.

 12. Школа І.М., Михайлівська О.В. Операційний менеджмент. Практикум. – Черновці: Книги – ХХІ, 2004. – 376 с.

ІІІ. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Тема 1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій

Роль та значення управління персоналом як науки. Людина як об'єкт управління персоналом. Ціннісні орієнтації персоналу та їх класифікація. Орієнтація персоналу на корпоративну культуру. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентоспроможності сучасних організацій.

Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Зміст понять «трудові ресурси», «персонал», «кадри». Системний підхід до управління персоналом організації. Основні елементи (підсистеми) управління персоналом. Загальна модель управління персоналом.

Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом», «менеджмент персоналу», «управління людськими ресурсами».

Тема 2. Управління персоналом як соціальна система

Персонал як суб'єкт і об'єкт управління. Характеристика персоналу організації. «Індивід», «особистість». Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Робітники та службовці.

Різновиди соціальних груп: за видами діяльності, за тривалістю існування. Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова. Соціальна структура персоналу: за віком, статтю, стажем роботи, рівнем освіти. Чисельність персоналу: нормативний, штатний, практичний склад працівників. Категорії працівників у складі спискової чисельності.

Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Поняття посади, професії, кваліфікації. Компетентність працівника. Види компетенцій. Професійна компетентність і професійна придатність.

Тема 3. Формування колективу організації

Колектив як соціальна група. Принципи формування колективу. Етапи розвитку колективу. Ознаки колективу: єдність мети, умовна відокремленість, організаційна та територіальна єдність.

Корпоративна культура в системі управління персоналом. Формування корпоративної культури: цінності і традиції колективу.

Тема 4. Згуртованість та соціальний розвиток колективу

Суть та стадії згуртованості колективу. Особливості управління персоналом на етапах розвитку колективу. Колективи згуртовані, розчленовані та роз'єднані. Фактори, що впливають на згуртованість колективу. Роль комунікацій в управлінні персоналом.

Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління. Психологічна сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій. Психологічні риси особистості керівника, вимоги до нього як до лідера.

Тема 5. Кадрова політика організації

Поняття та значення сучасної кадрової політики організацій. Основні структурні складові кадрової політики. Фактори, що впливають на формування кадрової політики.

Стратегія управління персоналом. Взаємозв'язок стратегії розвитку організації, стратегії управління персоналом та кадрової політики. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу організації. Розробка та реалізація кадрової політики у концептуальних кадрових документах.

Тема 6. Служби персоналу: організація та функції

Призначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, проблеми і тенденції розвитку кадрових служб.

Різновиди служб персоналу. Основні функції та відповідальність кадрових служб. Статус, організаційна побудова та принципи розподілу повноважень. Взаємозв'язок кадрової служби з іншими підрозділами організації. Основні напрями діяльності та ролі менеджера в управлінні персоналом організації. Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис менеджера кадрової служби.

Тема 7. Кадрове планування в організаціях

Поняття про кадрове планування. Мета та завдання планування персоналу. Сутність стратегічного планування людських ресурсів. Фактори, що впливають на визначення потреб у персоналі.

Планування чисельності персоналу по категоріях: основна та додаткова потреби у персоналі.

Зміст понять вакансія, посада, професія, спеціальність. Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі. Прогнозування якісної та кількісної потреби у персоналі. Ключові компетенції персоналу.

Особливості закордонного досвіду планування потреб у персоналі.

Тема 8. Організація набору та відбору кадрів

Добір кадрів. Основні джерела інформації про вакансії. Визначення вакантних місць. Формування вимог до претендентів. Професіограма: модель співробітника і модель посади. Кваліфікаційна карта та карта компетенцій.

Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору. Характеристика джерел залучення кандидатів. Роль кадрових агентств. Лізинг персоналу.

Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота.

Моделі та методи відбору працівників. Критерії відбору працівників. Загальні процедури найму персоналу в організаціях

Професійний відбір персоналу. Етапи відбору кадрів. Первинний відбір..

Трудова адаптація: первинна та вторинна. Входження та інтеграція. Керівна і виховна роль керівника та менеджера персоналу. Інструктаж. Наставництво. Швидкість трудової адаптації та фактори, що її зумовлюють.

Тема 9. Оцінювання та атестація персоналу

Об'єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та види оцінки персоналу. Критерії та методи оцінки персоналу. Інформаційні джерела.

Оцінювання якості роботи різних категорій персоналу. Оцінка індивідуального вкладу. Оцінювання робітників і службовців: рівень кваліфікації, виконавська і трудова дисципліна, якісні показники роботи, дотримання правил техніки безпеки тощо. Оцінювання спеціалістів: рівень кваліфікації, творчість і винахідливість, ініціативність, виконавська і трудова дисципліна. Оцінювання керівників: рівень кваліфікації, відповідальність, готовність ризикувати, організаторські здібності, стиль управління, ініціативність, показники роботи підлеглих працівників.

Атестація персоналу. Види атестацій. Організація проведення атестації персоналу. Запобігання суб'єктивності, застосування комплексного підходу. Використання результатів атестації персоналу.

Тема 10. Управління процесом розвитку та рухом персоналу

Професійний розвиток персоналу. Виявлення та аналіз потреб персоналу. Поняття про трудову кар'єру та просування по службі. Психологічний аналіз особи працівника. Планування та управління службовою кар'єрою працівників. Моделі кар'єри: горизонтальна та вертикальна.

Навчання персоналу. Інвестування в людину та його ефективність. Програми підготовки персоналу. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка. Післядипломна та додаткова освіта. Стажування. Аналіз системи багаторівневої освіти та перспектив професійного росту в Україні. Самоосвіта, саморозвиток, самовдосконалення.

Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу

Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. Форми звільнення: з ініціативи адміністрації та за власним бажанням. Аутсорсинг, аутплейсмент. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соціальні гарантії.

Управління плинністю кадрів. Необхідна та надлишкова плинність кадрів, фактори, що їх зумовлюють. Показники абсолютні та відносні.

Тема 12. Ефективність управління персоналом

Ефективність роботи персоналу: сутність та підходи. Методика оцінки ефективності. Методики оцінки за якістю та результатами праці.

Взаємозалежність ефективності роботи підприємства від робот персоналу. Критерії ефективності Соціальна та економічна ефективність роботи персоналу.

Бальна методика оцінки ефективності роботи персоналу: теорія, зміст та застосування. Комплексна оцінка управлінської праці: суть, принципи застосування. Оцінка за коефіцієнтом трудової участі: сутність, розрахунок, переваги та недоліки у застосуванні. Порівняльна характеристика різних методів оцінки ефективності роботи персоналу.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ: Академвидав, 2006. – 448 с.

 2. Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой работе. – М.: Юристъ, 1998. – 496 с.

 3. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 308 с.

 4. Воронкова В.Г. Кадровий менеджмент: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 192 с.

 5. Магура М.И., Курбатова М.Б. Обучение персонала как конкурентное преимущество. – М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2004. – 216 с.

 6. Управління людськими ресурсами філософські засади. Навчальний посібник/ Під ред. В.Г. Воронкової. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 576 с.

 7. Управління персоналом: Навчальний посібник/ М.Д. Виноградський, С.В. Беляєва, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с.

 8. Управление персоналом организаций: Учебник/ Под ред. А.Я. Кибанова. – М.:ИНФРА-М, 1997.

 9. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. – 3-е изд;, перераб. и доп. – К:МАУП, 1999.

 10. Управление персоналом: Учеб.-практ. пособие для студ. экон. вузов и фак. спец. «Менеджмент» /Под ред. Кибанова А.Я. и др. – М: ПРИОР, 1999.

 11. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации: Учеб.-практ. пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – М: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998.

IV. МАРКЕТИНГ

Основи теорії маркетингу

Тема 1. Сутність основних понять маркетингу та розвиток його концепції

Теоретичні основи маркетингу та практичне застосування їх при функціонуванні підприємств в умовах ринкових відносин. Сутність маркетингу, еволюція його визначення.

Визначення та сутність понять, які становлять теоретичну основу маркетингу: потреба (види потреби), попит, обмін (умови здійснення), угода (види угоди), ринок (показники, що його характеризують), сегмент ринку, комплекс складових маркетингу (товар, ціна, розповсюдження, комунікації).

Основні цілі та принципи маркетингу як програмно-цільової концепції управління підприємницькою діяльністю, що орієнтована на задоволення потреб споживачів.

Види маркетингу залежно від сфери і масштабів діяльності (внутрішній, міжнародний), виду продукту (товарів (споживчих, виробничого призначення), засобів виробництва, послуг). Різновиди та завдання маркетингу підприємства, що діє в умовах різного співвідношення між попитом і пропозицією. Маркетинг у сфері некомерційної діяльності.

Тема 2. Маркетинг як відкрита мобільна система

Системний підхід до організації маркетингу підприємства. Маркетинг як циклічний і безперервний процес. Коротка характеристика основних етапів маркетингової діяльності підприємства: аналізу ситуації, планування маркетингової діяльності, реалізації планів маркетингу та маркетингового контролю.

Сутність та завдання організації маркетингу. Функції маркетингу: аналітичні, планово-управлінські, виробничо-збутові, контрольні.

Контрольовані та неконтрольовані фактори макро- та мікросередовища, під постійним впливом яких знаходиться система маркетингу підприємства.

Внутрішнє середовище підприємства: концепція управління, фінансові ресурси, інформаційне забезпечення, структура апарату управління підприємства, корпоративна культура, цілі та комплекс маркетингу.

Зовнішнє макро- та мікросередовище підприємства. Елементи мікросередовища: постачальники, посередники, суміжники, клієнти, конкуренти, контактні аудиторії. Фактори макросередовища: економічні, політичні, правові, соціальні, науково-технічні, екологічні, демографічні, культурні.

Інформаційне забезпечення маркетингу

Тема 3. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень

Значення інформації для прийняття маркетингових рішень. Класифікація маркетингової інформації. Первинна та вторинна інформація, переваги і недоліки, що визначають доцільність її отримання та використання.

Поняття маркетингової інформаційної системи. Маркетингові дослідження як основна складова формування банку даних маркетингової інформаційної системи підприємства. Сутність маркетингових досліджень, практика організації проведення на зарубіжних та вітчизняному ринках.

Маркетингові дослідження потреб, поведінки покупців, продуктів, ринку, товарів, конкурентів, реклами.

Зміст етапів проведення маркетингових досліджень: визначення проблеми і формулювання мети досліджень, складання плану досліджень, збір маркетингової інформації, аналіз та інтерпретація даних, підготовка та подання звіту (розроблення рекомендацій).

Базові концепції дослідження попиту та пропозиції на ринку товарів та послуг і в окремих його сегментах, місткості ринку, рівня цін і цінової еластичності попиту та пропозиції, ступеня та умов ринкової конкуренції.

Кон'юнктурний огляд: особливості та тенденції розвитку ринку товарів та послуг, аналіз причинно-наслідкових зв'язків, мікропоказники та макропоказники, їх динаміка.

Тема 4. Вивчення потреб і поведінки споживачів та вибір цільових сегментів

Класифікація потреб суб'єктів ринку. Моделювання поведінки покупців. Фактори, що впливають на поведінку покупців: потреби, спонукальні фактори комплексу маркетингу, фактори макросередовища, психологічні та особистісні характеристики покупця. Поняття біхевіоризму.

Процес прийняття рішення щодо купівлі товарів виробничого та невиробничого призначення, вибору продукту для задоволення існуючої потреби. Особливості купівлі товарів виробничого призначення. Критерії вибору постачальників. Особливості прийняття посередником рішення про закупівлю. Цінова та асортиментна політика посередницьких структур.

Ознаки сегментації ринку покупців-підприємств: географічний, галузевий, за розміром, за системою організації закупівель, за обсягами замовлень. Вибір найпривабливіших для підприємства сегментів ринку та стратегії охоплення ринку: недиференційований маркетинг, диференційований маркетинг, концентрований маркетинг.

Комплекс маркетингу 4«Р»

Тема 5. Товарна політика в системі маркетингу

Сутність, цілі та завдання товарної (продуктової) політики підприємства.

Поняття товару і товарної одиниці в теорії маркетингу. Види класифікації продуктів (товарів, послуг). Три рівні товару. Характеристика споживчих товарів, товарів виробничого призначення, послуг.

Поняття номенклатури продуктів, товарного асортименту, показники оцінки (глибина, ширина, насиченість, гармонійність, стійкість, коефіцієнт оновлення). Концепція життєвого циклу товару. Сутність та роль інновацій у маркетинговій діяльності підприємства. Основні етапи розроблення нових продуктів. Впровадження нових товарів на ринок та основні причини поразок. Значення пробного маркетингу.

Торговельна марка, її складові, вимоги до марочних товарів. Поняття та значення брендингу, проблеми створення корпоративних символів, марок. Охорона прав на товарні знаки. Упаковка товару: види, функції, проблеми, штрихове кодування товару.

Види сервісного обслуговування, його принципи. Критерії оцінки рівня розвитку сервісу. Поняття якості товару. Поняття конкурентоспроможності продукту.

Тема 6. Цінова політика в системі маркетингу

Сутність та завдання цінової політики в системі маркетингу підприємства. Цілі ціноутворення: максимізація прибутку, збільшення частки ринку, забезпечення виживання підприємства.

Визначальні фактори, що впливають на формування цінової політики підприємства: витрати, попит, рівень конкуренції, державне регулювання цін, особливості системи розповсюдження. Види цінових стратегій: стратегії високих, низьких цін, цін на принципово нові товари, цін на товари-імітатори, не округлених цін; єдиних цін, гнучких цін, стратегії у межах товарного асортименту (цінових ліній, цін на товари, що доповнюють, на комплектуючі товари. Цінова дискримінація. Методи ціноутворення. Структура ціни. Вибір економічно обґрунтованої ціни.

Організація маркетингу

Тема 7. Стратегії маркетингу підприємства

Сутність стратегій маркетингу. Стратегічний аналіз стану підприємства на ринку. Ключові фактори успіху в бізнесі. Дерево цілей.

Поняття внутрішньої та зовнішньої конкурентної переваг Варіанти поведінки підприємства на ринку залежно від конкурентної ситуації. Використання «SWOT-аналізу для визначення позиції підприємства на ринку; оцінка конкурентоспроможності; вибір застосування стратегії. Позиціювання підприємства на ринку з мето досягнення конкурентних переваг.

Розроблення стратегій маркетингу на основі визначення зростання ринку та відносної частки ринку (матриця БКГ конкурентоспроможності та привабливості ринку.

Тема 8. Організація та контроль маркетингової діяльності

Сутність і завдання організації служби маркетингу на підприємстві. Принципи та умови ефективної діяльності служби маркетингу. Основні вимоги до побудови організаційних структур служб маркетингу, їх види, переваги і недоліки. Характеристики, особливості та умови застосування функціональної, товарної, географічної, ринкової та матричної організаційної структури, їх спільні риси та відмінності.

Маркетинговий контроль: за виконанням річних планів, за відповідністю результатів діяльності підприємства обраній маркетинговій стратегії.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Армстронг Гари, Вонг Вероника, Котлер Филип, Сордес Джон Основы маркетинга, 4-е европейское издание : пер с англ.  М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2007.  1200 с.

 2. Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання – Прес, 2004. – 645с.

 3. Балабанова Л. В., Холод В. В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможності підприємств. Навчальний посібник.  К.: ВД «Професіонал», 2006.  448 с.

 4. Бородкіна Н. О. Маркетинг : навч. посібник.  К. : Кондор, 2007.  362 с.

 5. Гоголь Г. П. Міжнародний маркетинг : навч. посіб. – Львів : «Львівська політехніка», 2004. – 148 с.

 6. Зозулев А. В., Солнцев С. А. Маркетинговое исследование : теория, методология, статистика : учеб. пособие.  М. : Рыбари; К.: Знання, 2008.  643 с.

 7. Костенко С. І. Маркетингові дослідження : навч. посіб. – К. : Скарби, 2004 – 464 с.

 8. Литовченко І. Л., Пилипчук В. П. Інтернет-маркетин : навчальний посібник.  К. : Центр учбової літератури, 2008.  184 с.

 9. Маркетинг соціальних послуг : навчальний посібник / під ред. д.ф.н. проф. В. Г. Воронкової.  К. : «Видавничий дім «Професіонал», 2008.  576 с.

 10. Маркетинг : підручник / Ред.  упор. О. І. Сидоренко, П. С. Редько. – К. : Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 422 с.

 11. Пашук О. В. Маркетинг послуг : стратегічний підхід : навч. посіб. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 560 с.

 12. SWOT – аналіз основа формування маркетингової стратегії : навч. посіб. / за ред. Л. В. Балабанової. – 2-ге вид, випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 301 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма співбесіди для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів

  Документ
  Фахові вступні випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців за напрямом 1801 «Специфічні категорії» спеціальності 8.
 2. Програма фахових вступних випробувань Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля

  Документ
  щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів зі спеціальності «Психологія»
 3. Програма фахового вступного випробування Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля спеціальності «Економіка підприємства»

  Документ
  щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів зі спеціальності «Економіка підприємства»
 4. Програми фахових вступних випробувань; Вимог до рівня підготовки вступників; Переліку рекомендованої літератури (1)

  Документ
  щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності „Економіка підприємства”на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного
 5. Програми фахових вступних випробувань; Вимог до рівня підготовки вступників; Переліку рекомендованої літератури (12)

  Документ
  Знати: структуру педагогіки як науки, основні педагогічні категорії, методи педагогічних досліджень, основні положення теорії виховання та дидактики, тенденції розвитку сучасної національної системи освіти.

Другие похожие документы..