Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Технический регламент'
2. Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств вступает в силу по истечении 12 месяцев со дня официального опубликования насто...полностью>>
'Доклад'
Соответствие целей Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области стратегическим целям развития Томской области и...полностью>>
'Документ'
2. Свидетельство о рождении. В случае отсутствия у гражданина свидетельства о рождении ему рекомендуется обратиться в орган ЗАГС по месту регистрации...полностью>>
'Задача'
В рамках предоставления абонентам сетей доступа Wi-Fi ОАО "Центральный телеграф" или партнеров услуги «передача речи и факсимильных сообщен...полностью>>

Гега П. Т., Доля Л. М. Г27 Основи податкового права: Навч посіб. 3-тє вид., випр. І доп

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

2 0 0 3

УДК 35.073,6(075.8) ББК 67.99(4УКР)2я73 Г27

Законодавчі та нормативні акти подаються станом на 1 вересня 2002 року

Гега П.Т., Доля Л.М.

Г27 Основи податкового права: Навч. посіб. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. — 302 с.

І8ВМ 966-620-170-4

У навчальному посібнику висвітлюються основні положення теорії податкового права, розглядаються основні податки, що сплачуються сьогодні в Україні. Дається характеристика найважливішим елемен­там податкового права, податковим правовідносинам. Велика увага приділяється проблемам відповідальності за порушення податкового законодавства. Розкривається правовий статус органів державної податкової служби. Третє видання виправлене і доповнене.

Посібник розрахований на викладачів та студентів економічних і юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів України, підприємців, керівників підприємств та організацій, бухгалтерів, усіх, кого цікавить податкове право.

УДК 35.073.6(075.8) ББК 67.99(4УКР)2я73

I8ВN 966-620-170-4 ©П.Т. Гега, Л.М. Доля, 1998

© П.Т. Гега, Л.М. Доля, зі змінами, 2001 © П.Т. Гега, Л.М. Доля, зі змінами, 2003 © Київська обласна організація товари­ства «Знання» України, 2003

ЗМІСТ

Вступ---------------------------------------------------------6

Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ТЕОРІЇ ПОДАТ­КОВОГО ПРАВА:

ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА

ПОДАТКОВОГО ПРАВА ---------------------------------------10

1.1. Поняття податкового права------------------------------------10

1.2. Об'єкти і суб'єкти податкових

правовідносин ---------------------------------------------------------14

1.3. Принципи податкового права ---------------------------------22

1.4. Елементи податку як

юридичної категорії -------------------------------------------------29

1.5. Податкові пільги-------------------------------------------------39

1.6. Джерела податкового права-----------------------------------77

Глава 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ

ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ---------------------------------------88

2.1. Поняття та основні характеристики

податко­вих систем-----------------------------------------------------88

2.2. Податкова система України------------------------------------92

2.3. Поняття податку, види податків

та їхні характеристики-----------------------------------------------97

2.3.1. Обов'язкові платежі, види та

характерні ознаки-----------------------------------------------------97

2.3.2. Види податків та їхні

характеристики -------------------------------------------------------105

Глава 3. ОСНОВНІ ПОДАТКИ В

УКРАЇНІ--------------------------------------------------------------112

3.1. Загальнодержавні податки і збори -------------------------112

3.1.1. Податок на додану вартість--------------------------------112

3.1.2. Акцизний збір ------------------------------------------------136

3.1.3. Податок на прибуток підприємств-----------------------140

3.1.4. Податок на доходи фізичних осіб------------------------177

3.1.5. Мито------------------------------------------------------------206

3.1.6. Державне мито-----------------------------------------------212

3.1.7. Податок на нерухоме майно

(нерухомість) --------------------------------------------------------215

3.1.8. Плата (податок) за землю----------------------------------218

3.1.9. Рентні платежі------------------------------------------------227

   1. Податок з власників

транспортних засобів

та інших самохідних машин і

механізмів -------------------------------------------------------------228

3.1.11. Податок на промисел----------------------------------------231

3.1.12. Збір за геологорозвідувальні

роботи, вико­нані за рахунок

Державного бюджету------------------------------------------------234

3.1.13. Збір за спеціальне використання

природ­них ресурсів---------------------------------------------------237

3.1.14. Збір за забруднення навколишнього

при­родного середовища---------------------------------------------250

3.1.15. Збір до Фонду для здійснення

заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської

ката­строфи та соціального захисту населення------------------253

3.1.16. Збір на обов'язкове соціальне

страхування. Внески до Фонду сприяння

зайнятості населення -----------------------------------------------255

3.1.17. Збір на обов'язкове державне

пенсійне стра­хування ----------------------------------------------268

3.1.18. Збір до Державного

інноваційного фонду ------------------------------------------------287

3.1.19. Плата за торговий патент на

деякі види підприємницької діяльності ------------------------290

3.1.20. Відрахування та збори на

будівництво, ремонт і утримання

автомобільних доріг------------------------------------------------304

3.1.21. Фіксований сільськогосподарський

податок ---------------------------------------------------------------308

3.1.22. Збір за використання радіочастотного

ресурсу України----------------------------------------------------312

3.1.23. Збір на розвиток виноградарства,

садівни­цтва і хмелярства-----------------------------------------313

3.1.24. Єдиний збір, що справляється у

пунктах пропуску через державний

кордон України -----------------------------------------------------314

3.2. Місцеві податки і збори--------------------------------------318

3.3. Єдиний податок-----------------------------------------------326

Глава 4. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ-

ПОДАТКО­ВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ-------------------333

4.1. Державні податкові адміністрації------------------------333

4.2. Податкова міліція--------------------------------------------348

Глава 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА---------------------355

Глава 6. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ

КРАЇН З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ

ТА КОНТРОЛЮ ЗА СПРАВЛЯННЯМ

ПОДАТКІВ--------------------------------------------------375

  1. Особливості податкових систем окремих

зарубіжних країн------------------------------------------------375

6.2. Органи контролю та їхні повноваження--------------391

Словник основних термінів,

що вживаються

у сфері оподаткування-------------------------402

Перелік основних законодавчих

та інших норматив­них

актів з питань регулювання

діяльності у сфері оподаткування-------------429

Список використаної та

рекомендованої літератури ---------------------437

ВСТУП

Перехід України до економіки ринкового типу зумов­лює потребу формування нових правових відносин у сфері оподаткування. Нині провадиться активна робота з удоско­налення податкового законодавства України, її успіх зале­жить від того, наскільки вдасться узагальнити накопиче­ний досвід, зіставити його з теперішньою зарубіжною прак­тикою, виявити успіхи та прорахунки, намітити орієнтири. Однак прийняття і дія великої кількості законодавчих актів, що регулюють відносини у сфері оподаткування, часті зміни, неоднозначність тлумачення їхніх норм створю­ють значні перешкоди в практичній діяльності як для суб'єктів оподаткування, так і для органів контролю. Крім того, непідготовленість значної частини працівників дер­жавної податкової адміністрації та органів внутрішніх справ негативно впливає на попередження зловживань у сфері оподаткування. За таких умов зростають значення та роль права як інструменту державного управління економікою. Але право може успішно виконувати свою функцію лише за умови жорсткого дотримання його ви­мог в усіх сферах діяльності, в тому числі і в податковій.

Сьогодні є чимало робіт, присвячених податковій полі­тиці, проблемам удосконалення податкової системи методиці бухгалтерського обліку та порядку проведен­ня документальних перевірок. Серед них слід назвати такі: В. М. Федосов «Податкова система України»; К. О. Фоменко «До нас прийшов податковий інспектор», «Порушення податкового законодавства»; А. 3. Бєлялов «Як уникнути великих російських податків у 1992 ро­ці», М. М. Скворцов «Все про податки в Україні», І. С. Зуйков «Як покращити податковий контроль»; В. Філіпов, О. Папаїка, О. Бєлінський «Обов'язки і відпо­відальність платників у системі оподаткування Украї­ни» та ін. Є також роботи, присвячені податковому пра­ву, а саме: І. Є. Криницький, М. П. Кучерявенко «Подат­кове право»; М. П. Кучерявенко «Основи податкового права»; М. П. Кучерявенко «Податкове право». Автора­ми зафіксовано і розкрито основні блоки проблем, які складають базу податкового права (предмет і метод; податкові правовідносини; система і джерела податко­вого права; поняття податку; принципи оподаткування; платник податку, об'єкт, ставка, пільги при оподаткуванні та ін.). Багато положень розглядаються вперше. Ряд з них аналізується детально, деякі мають постановочним характер, але вже сам факт розгляду їх дуже важливий.

Однак слід зауважити, що більшість названих робіт написано російською мовою. Оскільки податкове право стає самостійною галуззю права і багато навчальних закладів включають у свої програми податкове право як окрему дисципліну, виникла необхідність у навчаль­них посібниках, написаних українською мовою. Маємо надію, що цей посібник якоюсь мірою полегшить процес вивчення та читання податкового права.

Оподаткування — комплексна проблема, яку дослі­джують представники різних наук, перш за все юристи: економісти. І їхні завдання принципово різні. Економіст найперше розглядає питання доцільності межі оподат­кування, регулюючі функції податків тощо. Юрист роз­глядає проблему з позиції свободи учасників податкових відносин, тобто з позиції обмеження доцільності на користь можливості вибору того чи іншого варіанта поведінки. Головний орієнтир юриста під час досліджен­ня ним загальних проблем оподаткування при розробці конкретних питань техніки оподаткування — захист права власності і підтримання балансу Інтересів платни­ків податків та суспільства. Цим керувались і автори навчального посібника.

При підготовці посібника автори мали за мету про­аналізувати відповідність законодавчих актів потребам сучасної політико-правової, соціальної та економічної си­стеми України.

Метою авторів було навчити читачів правильно орієн­туватися у великій кількості нормативних правових по­даткових актів і тим самим забезпечити основу знань у цій сфері діяльності.

Глави І, V, VI, параграфи 3.1.16 — 3.1.20, 3.2 підготу­вав кандидат юридичних наук П. Т. Гега.

Глави II, IV, параграфи 3.1.1 — 3.1.15 підготувала науковий співробітник Л. М. Доля.

За час, що минув після виходу першого та другого видань цього навчального посібника, законодавство Украї­ни, яке регулює відносини у сфері оподаткування, зазна­ло певних змін. Вони не торкаються основних теоретич­них положень посібника. Проте прийняття ряду допов­нень, скасування одних та введення інших видів податків, зборів чи обов'язкових платежів потребує внесення ко­ректив в окремі розділи посібника. Автори вважають за необхідне ознайомити читачів з найсуттєвішими зміна­ми у цьому напрямі

Глава 1

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПОДАТКОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВОГО ПРАВА

1.1. Поняття податкового права

Податкове право — це підгалузь фінансового права. Воно містить закони і підзаконні нормативні акти, правові норми, якими закріплюються принципи побудови подат­кової системи, права, обов'язки та відповідальність учасників податкових правовідносин, види платежів і т. п., а також теоретичні положення (вчених), що пояснюють ті чи інші явища, обставини, терміни тощо. Іншими сло­вами, податкове право сукупність правових норм, якими регулюються відносини в галузі податків.

Суспільні відносини, які виникають при сплаті подат­ків та інших платежів і врегульовані нормами фінан­сового, адміністративного, цивільного та кримінального права, є податковими правовідносинами. З цього ви­значення випливає, що податкові правовідносини — це перш за все суспільні відносини, тобто відносини між державними фінансовими (податковими) органами і осо­бами (фізичними і юридичними) щодо обов'язкових платежів у бюджети всіх рівнів. Податкові правовід­носини становлять форму вираження економічних, політичних та інших відносин.

Податкові правовідносини торкаються досить широ­кого кола питань — від розробки і закріплення тієї чи іншої форми платежу до контролю за правильністю його обчислення і вчасного внесення в бюджет відповідного рівня. Маючи свої особливості, податкові відносини дещо відрізняються від інших фінансових та адміністративних відносин. Цими особливостями е суб'єкти та об'єкти по­даткових правовідносин. Так, суб'єктами відносин є платни­ки податків і державні податкові органи. При цьому ме­ханізм правового регулювання є такою схемою: правова норма — учасник правовідносин (податкові органи — платник податку). Цивільно-правова схема має вигляд: правова норма — правосуб'єктність — юридичний факт. Об'єктом податкових правовідносин є доходи платників податків, що виступають у двох формах: у грошовій (при­буток від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг тощо) та в майновій (придбаний будинок, автомо­біль тощо).

В особливій формі зв'язку з учасниками (види сплати податків, пільги тощо) проявляється зміст податкових правовідносин. Цей зв'язок виражається в суб'єктивних правах та відповідних юридичних обов'язках платників податків.

Суб'єктивне податкове право — це вид і обсяг пове­дінки платників податків та податкових органів, що охоро­няються державою. Суб'єктивному податковому праву завжди відповідає суб'єктивний податковий обов'язок, тобто вид І обсяг обов'язкової поведінки, які мають від­повідати вимогам закону.

Предметом податкового права є система фінан­сово-правових відносин» яка регулює податкові від­носини державних податкових органів і платників податків щодо встановлення, зміни та стягнення з платників податків частини їхніх доходів у від­повідний бюджет (державний, місцевий). Доходи при Цьому обчислюються в грошовій формі.

Метод податкового права характеризується як владно-майновий, зумовлений необхідністю застосування імперативних (таких, що не допускають вибору) норм податкового права з метою формування державного бю­джету за рахунок коштів платників податків.

Імперативні норми податкового права зобов'язують платників податків жорстко дотримуватись виконання вимог податкового законодавства і не допускати будь-яких змін за згодою платників податків та податкових органів. Справді, основна маса норм податкового права не допус­кає таких змін, але е винятки, коли зміни стають можли­вими. Так, наприклад, механізм податкового кредиту і є подібною згодою між платником податків та податкови­ми органами. Крім того, податкові органи мають право давати вказівки у формі вимог до керівників, інших по­садових осіб підприємств та громадян щодо усунення виявлених податковими органами порушень податково­го законодавства, контролювати виконання їх і застосо­вувати санкції до порушників.

1.2. Об'єкти і суб'єкти податкових правовідносин

Об'єкти податкового права можна об'єднати в одне поняття — матеріальні блага фізичних і юридичних осіб, з яких в установленому законом порядку стягуються податки. У вужчому розумінні — об'єктами податко­вих правовідносин є доходи (прибутки), вартість визначених товарів, окремі види діяльності плат­ників податків, операції з цінними паперами, корис­тування природними ресурсами, майно юридичних та фізичних осіб, передача майна, додана вартість продукції, робіт і послуг та інші об'єкти. Отже, об'єк­том податкових правовідносин є все те, з приводу чого між суб'єктами податкових правовідносин формується певний правовий зв'язок.

«Суб'єктом податкового права може бути будь-яка особа, поведінка якої регулюється нормами податкового права і яка може виступати учасником податкових

правовідносин, носієм суб'єктивних прав і обов'яз­ків» 1.

Суб'єктами податкових правовідносин є держава (органи влади, які встановлюють та регулюють механізм оподаткування), державні податкові органи (податкові адміністрації), платники податків.

Платники податків і зборів (обов'язкових платежів)

У фінансовому праві найбільш традиційною є класи­фікація платників податків на юридичних і фізичних осіб. Але такий поділ не враховує різноманітності реаль­них проявів у галузі регулювання податків і зборів. Бага­то податків і зборів передбачають змішаного платника. Ним можуть виступати як юридичні, так і фізичні осо­би. Крім того, виділяється також група платників, які не мають статусу юридичної особи2.

Таким чином, платник (суб'єкт) податку — це фізична чи юридична особа, а також група осіб без ста­тусу юридичної особи, на яку згідно із законодавчими актами покладено обов'язок сплачувати податки та інші обов'язкові платежі. Юридичною особою вважається організація, яка має у власності, господарському веденні чи оперативному управлінні відокремлене майно, може від свого імені придбавати і здійснювати майнові і особисті немайнові права, нести зобов'язання, бути пози­вачем і відповідачем у суді.

Платники податків наділені певними правами та обо­в'язками. Законодавче визначення обов'язків платників податків міститься в ст. 9 Закону України «Про систему оподаткування», прав платників податків — у ст. 10 Закону.

Обов'язки платників податків і зборів (обов'язкових платежів)

Одним із головних обов'язків платників податків вчасна сплата їх у встановлених розмірах. Крім цього платники повинні:

1) вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її збе­рігання протягом термінів, встановлених законами;

2) подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декла­рації, бухгалтерську звітність та інші документи і відо­мості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів);

3) сплачувати належні суми податків та зборів (обо­в'язкових платежів) у встановлені законами терміни;

4) допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірок з питань обчислен­ня і сплати податків та зборів (обов'язкових платежів).

Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні особи під час перевірки, що проводиться держав­ними податковими органами, зобов'язані давати пояснен­ня з питань оподаткування у випадках, передбачених за­конами, виконувати вимоги державних податкових органів щодо усунення виявлених порушень законів про оподат­кування і підписувати акт про проведення перевірки.

Обов'язок юридичної особи щодо сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) припиняється із сплатою податку, збору (обов'язкового платежу) або після його скасування. У разі ліквідації юридичної особи заборго­ваність з податків та зборів (обов'язкових платежів) спла­чується у порядку, встановленому законами України.

Обов'язок фізичної особи щодо сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) припиняється із сплатою податку і збору (обов'язкового платежу) або після його скасування, а також у разі смерті платника.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Русский Гуманитарный Интернет Университет Библиотека Учебной и научной литературы (2)

  Документ
  акад. Я. Н. ФЕДОСЕЕВ (председатель), д-р филос. наук В. В. СОКОЛОВ (зам. председателя), канд. филос. наук В. А. ЖУЧКОВ (ученый сек­ретарь), д-р филос.
 2. Редакции философской литературы

  Документ
  акад. Я. Н. ФЕДОСЕЕВ (председатель), д-р филос. наук В. В. СОКОЛОВ (зам. председателя), канд. филос. наук В. А. ЖУЧКОВ (ученый сек­ретарь), д-р филос.
 3. "Философия права" Гегеля (1770-1831) одна из наиболее знаменитых работ во всей истории правовой, политической и социальной мысли

  Документ
  "Философия права" Гегеля (1770-1831) - одна из наиболее знаменитых работ во всей истории правовой, политической и социальной мысли. Она заметно выделяется даже в историческом ряду таких классических трудов по политической и правовой философии,
 4. Философская энциклопедия гегеля

  Документ
  «Энциклопедия философских наук» — одно из немногих капитальных произведений Гегеля, вышедших при его жизни. Первое такое капитальное произведение, «Феноменология духа», имеющее, по определению Маркса, значение «истинного истока и

Другие похожие документы..