Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
САФ был открыт в 1991 году в соответствии с приказом Гособразования СССР от 20.11.90 г. № 700, договором между Иркутским государственным университето...полностью>>
'Документ'
Социализация личности ребенка в условиях информационного общества : Материалы II совещания руководителей детских и школьных библиотек округа (г. Сове...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
обучение основным знаниям и навыкам разработки, реализации и оценки эффективности кампаний в области связей с общественностью в коммерческой и некомм...полностью>>
'Закон'
1. Общественная палата Российской Федерации (далее - Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации с федеральными орг...полностью>>

Конкурсна наукова робота (реферат)

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Головне управління освіти і науки

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

Соціально-гуманітарний факультет

КОНКУРСНА НАУКОВА РОБОТА (РЕФЕРАТ)

на олімпіаду з шкільного курсу «Людина і суспільство»

серед учнів 11-х класів Дніпропетровської області

НАЗВА РОБОТИ

Виконавець роботи: ____________ прізвище, ім’я та по батькові автора

(підпис)

Домашня адреса: ______________________________________________

Контактний телефон: (код) _______________

Керівник роботи: ___________ прізвище, ім’я та по батькові вчителя

(підпис)

Загальноосвітня школа № __ (адреса, контактний телефон)

Розглянутий на засіданні конкурсної комісії школи і рекомендований до участі в олімпіаді.

Голова конкурсної комісії: ___________ прізвище, ініціали

(підпис)

М.п. «___» ____________ 2009 р.

2009

Витяг із

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію та проведення олімпіади

із шкільного курсу

«Людина і суспільство»

серед учнів 11-х класів загальноосвітніх закладів Дніпропетровської області

Дніпропетровськ

2009

1. Мета проведення олімпіади

1.1 Олімпіада із шкільного курсу «Людина і суспільство» (далі – Олімпіада) проводиться серед учнів 11-х класів загальноосвітніх закладів Дніпропетровської області з метою виявлення обдарованої молоді із схильностями до діяльності в галузі соціально-гуманітарних наук.

2. Загальні положення

2.1 Олімпіада проводиться в три етапи:

- відбірковий у школі: виконання наукової роботи (рефератів);

- відбірковий у ДНУ: конкурс наукових робіт (рефератів) (роботи приймаються до 20 січня 2010 року, ДОІППО, каб. 205, Карпань Ірина Семенівна);

- заключний (фінальний) у ДНУ – початок березня (точну дату і місце проведення повідомимо додатково): тестування із шкільного курсу «Людина і суспільство», захист наукової роботи (реферату).

2.2 Для проведення олімпіади наказом Начальника Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації створюється журі, до складу якого входять: голова – декан соціально-гуманітарного факультету, члени журі – науково-педагогічні працівники соціально-гуманітарного факультету ДНУ (не менше двох третин від загального складу журі) та представники закладів освіти Дніпропетровської області – призначаються за поданням Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Рішення приймаються на засіданні простою більшістю від загального складу журі.

3. Вимоги до оформлення конкурсної наукової роботи (реферату)

3.1 Конкурсна наукова робота (реферат) має показати рівень засвоєння шкільного матеріалу з курсу «Людина і суспільство», здібності учня самостійно аналізувати соціальні явища та події.

3.2 Обсяг конкурсної наукової роботи (реферату) 25-30 сторінок тексту, надрукованого в машинописний або машинний (за допомогою комп’ютерної техніки) спосіб (кегль – 2 інтервали для машинописного і 1,5 інтервали для комп’ютерного виконання) на білому папері формату А4.

У виключних випадках дозволяється виконувати конкурсні наукові роботи (реферати) в рукописний спосіб. У цьому випадку текст має подавати розбірливим почерком синім або чорним чорнилом, без виправлень і описок.

3.3 Текст роботи подається українською мовою.

3.3 Сторінка має береги (мм): лівий – 20, правий – 10, верхній – 20, нижній – 20.

3.4 Структура конкурсної наукової роботи (реферату): титульний аркуш, план, вступ, розділи основної частини, висновки, список використаної літератури, додатки (за необхідністю).

3.5 Титульний аркуш є першою сторінкою роботи. На титульному аркуші обов’язково вказується:

1) Прізвище, ім’я та по батькові учня та вчителя – керівника роботи;

2) Назва та адреса школи;

3) Домашня адреса учня;

4) Контактні телефони (учня і школи).

Зразок титульного аркушу наведений у додатку

3.6 Другою сторінкою роботи є план, який висвітлює перелік основних структурних елементів роботи – Вступ, Розділ 1, Розділ 2,… Висновки, Список використаної літератури, Додатки (за необхідністю).

Заголовки структурних елементів оформлюються симетрично до тексту великими літерами у верхній частині аркушу. Заголовки підрозділів оформлюються з абзацного відступу маленькими літерами (крім першої великої) у розрядці до тексту.

3.7 Розділи основної частини повинні мати порядкову нумерацію у межах всієї роботи і позначатися арабськими цифрами з крапкою наприкінці наприклад «Розділ 1.», підрозділи нумеруються у рамках відповідного розділу і позначаються кодом «1.1.», де перша цифра – номер розділу, а після крапки – номер підрозділу.

3.8 При наявності, додатки позначаються великими літерами (наприклад, «Додаток А»). У тексті обов’язково необхідно посилатися на наявні додатки наступним чином – «Див. Додаток А» Якщо додаток один, то він не нумерується. Заголовки «Вступ», «Висновки», «Список використаної літератури» у Змісті та тексті роботи не нумеруються.

3.9 Нумерація сторінок у роботі є наскрізною, починаючи з титульного аркушу і включаючи сторінки із списком використаної літератури і додатками. На титульному аркуші номер сторінки не проставляється. Сторінка позначається арабськими цифрами і проставляється зверху. Крапка та інші позначки не ставляться.

3.10 У вступі має обов’язково зазначається: актуальність порушеної проблеми; об’єкт та предмет роботи (бажано); мета і задачі роботи; практичне значення (бажано).

3.11 У розділах основної частини здійснюється послідовне викладення (розкриття) положень (тез) роботи. Кожна теза має бути підтверджена аргументами, фактами, авторитетними думками фахівців з проблеми, що розглядається. При наведені фактів, цифр та прикладів, необхідно посилатися на джерело (номер видання у списку літератури, наприклад, [4, С.12]). При викладенні матеріалу необхідно уникати категоричності в судженнях. Доцільно в роботі використовувати помірні висловлювання («можливо», «ймовірно» тощо), та вживати авторські висловлювання типу: «на нашу думку», «на наш погляд», «з нашої точки зору», «вважаємо» та ін. При цитуванні джерел, наведені фактів, цифр треба дотримуватися етичних вимог – обов’язково наводити вихідні дані, у тексті робити посилання на список використаної літератури.

3.12 У тексті роботи бажано наводити проміжні висновки, кожний Розділ та параграфи у ньому повинні закінчуватися висновками. У загальних висновках стисло і конкретно наводяться підсумки та висвітлюються результати всієї роботи, які є відповіддю на питання, що зафіксовані у Вступі в задачах; робиться єдиний висновок по всій роботі, який є відповіддю на головне питання, що зафіксоване в меті.

3.13 Список використаної літератури наводиться за точним та повним бібліографічним описом літератури та інших джерел, які згадуються в тексті роботи, за алфавітом (або за згадкою у тексті), спочатку за кириличними, а потім іншомовними літерами або електронну адресу.

3.14 Таблиці, графіки, діаграми, які згадуються одноразово наводяться без посередньо у тексті, які ж наводяться дві або більше необхідно оформити у додатках. Додатки оформлюються після списку використаної літератури у порядку згадування в тексті роботи. Вони містять таблиці, статистичні матеріали, графіки та іншу довідково-пояснювальну інформацію. Додатки, що не згадуються у тесті наводити не слід.

3.15 Нумерація сторінок є наскрізною, арабськими цифрами зверху.

3.16 Автор роботи має поставити свій власноручний підпис на титульному аркуші напроти свого прізвища й на останній сторінці роботи.

3.17 Конкурсна наукова робота (реферат) брошурується (у будь-який зручний для автора спосіб). Сторінки вкладати у файли не рекомендується.

3.18 Конкурсні наукові роботи (реферати) після проведення Олімпіади зберігаються у журі протягом 6 місяців, після чого вони знищуються із складанням відповідного акту.

6. Заключний (фінальний) етап у ДНУ Перелік тем конкурсних наукових робіт (рефератів)

на обласну олімпіаду із шкільного курсу «Людина і суспільство»

для учнів 11-х класів загальноосвітніх закладів

Дніпропетровської області (2009-2010рр.)

Політологія

 1. Демократія та представницька демократія: подібне та відмінне.

 2. Громадянське суспільство: теорія і практика.

 3. Політичні партії в українській політиці.

 4. Справедливість війни та збройного конфлікту в ХХІ столітті.

 5. Формування етичних вимог до громадянина в сучасних умовах.

Соціологія

 1. Соціальний капітал в сучасному українському суспільстві.

 2. Екологічна культура сучасної української молоді.

 3. Соціальні проблеми біо-етики в сучасному світі.

 4. Музикальна культура сучасних українських підлітків.

 5. Етнічність в сучасній Україні: етнополітика та соціальна практика.

 6. Зайнятість і безробіття в Україні: регіональна специфіка.

 7. Проблеми консолідації українського суспільства.

 8. Сім’я як соціальний інститут: особливості функціонування в умовах сучасного українського суспільства.

 9. Трансформація орієнтацій молоді в сфері дозвілля в умовах соціальних змін.

 10. Українське суспільство на шляху до європейської інтеграції.

Соціальна робота

 1. Бідність як соціальна проблема.

 2. Благодійність в Україні: особливості розвитку та сучасний стан.

 3. Формування недержавного сектору надання соціальних послуг населенню.

 4. Проблема соціального захисту малозабезпечених верств населення.

 5. Розвиток ідеї соціальної допомоги в Україні.

 6. Роль громадських молодіжних об’єднань у формуванні державної молодіжної політики України.

 7. Дитяче сирітство як соціальна проблема.

 8. Вплив засобів масової інформації на формування життєвих стратегій молоді.

 9. Форми та напрями державної допомоги безробітним в Україні.

 10. Запобігання негативних явищ (пияцтва, наркоманії, СНІДу) серед підлітків і молоді.

Філософія

 1. Життя та буття людини.

 2. Знання та цінності у житті людини (механізм взаємодії).

 3. Людина як головний чинник функціонування суспільства.

 4. Походження свідомості та її зв'язок з психікою людини.

 5. Проблеми духовного розвитку сучасної людини.

 6. Розходження та зв'язок повсякденного та наукового пізнання.

Роботи потрібно надіслати до 25 січня 2009 року для попереднього оцінювання фаховим журі заочного туру олімпіади в Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (вул. Свердлова, 70, каб. 207, Карпань Ірині Семенівні, тел. 770-81-10):

Обласна олімпіада (III етап) із шкільних світоглядно-філософських курсів «Людина і суспільство» та «Людина і світ» для переможців заочного туру відбудеться 01 березня 2008 року на базі Дніпропетровського національного університету (соціально-гуманітарний факультет) і складатиметься із 2-х турів: тестування та захист рефератів.

6.1 Заключний (фінальний) етап Олімпіади проводиться у формі конкурсного тестування із шкільного курсу «Людина і суспільство» та захисту конкурсної наукової роботи (реферату) учнями – учасниками Олімпіади, рекомендованими журі на попередньому етапі.

Термін проведення заключного (фінального) етапу визначається Наказом Начальника Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

6.2 Конкурсне тестування із шкільного курсу «Людина і суспільство» здійснюється за єдиним тестовим завданням для всіх учасників Олімпіади, рекомендованих для участі в заключному (фінальному) етапі.

6.3 Учасники Олімпіади виконують завдання під наглядом журі протягом двох годин часу. Після цього роботи кодуються (шифруються) представником Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти і передаються для розгляду в журі. Журі на своєму засіданні визначає кількість балів, отриманих кожним учасником Олімпіади за такою шкалою:

45-50 балів – «відмінно»,

38-44 балів – «добре»,

30-37 балів – «задовільно»,

1-29 балів – «незадовільно».

6.4 Результати тестування заносяться до відомості рейтингових балів. Учні, які отримали незадовільну оцінку з тестування, до захисту своєї конкурсної наукової роботи (реферату) не допускаються.

6.5 Захист конкурсної наукової роботи (реферату) здійснюється на засіданні журі.

Оцінка захисту здійснюється за такою шкалою:

23-25 балів – «відмінно»,

19-22 балів – «добре»,

15-18 балів – «задовільно»,

1-14 балів – «незадовільно».

7. Визначення переможців

7.1 Визначення переможців здійснюється за результатами трьох етапів у відповідності з даними відомості рейтингових балів.

7.2 Переможцям обласної олімпіади із шкільного курсу «Людина і суспільство» серед учнів 11-х класів шкіл Дніпропетровської області видаються Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти відповідні дипломи встановленого зразка.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Реферати ндр (3)

  Реферат
  Інформаційна збірка пропонує реферати звітів студентських науково-дослідних робіт (НДР), які були представлені на щорічний кафедральний конкурс студентських НДР, розглянуті конкурсною комісією (1-й етап конкурсу) та захищені на 2-му
 2. Про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу студентів, аспірантів, молодих учених з профспілкової тематики

  Конкурс
  1.1. Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу студентів, аспірантів, молодих учених з профспілкової тематики (далі – Конкурс) проводиться з метою:
 3. Реферати ндр (2)

  Реферат
  (керівники інституту, кафедри, тематичних секцій; організатори конкурсу студентських НДР; викладачі-наукові керівники студентів-авторів науково-дослідних робіт; співробітники кафедри):
 4. Міністерство освіти І науки україни дніпропетровська обласна державна адміністрація (2)

  Документ
  На виконання наказу головного управління освіти і науки від 27.09.2010 № 738 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2010-2011 навчальному році» та з метою належного рівня організації і проведення олімпіади
 5. Звіт про роботу Київського ліцею бізнесу в 2010-2011 н р

  Документ
  Ліцей визнано лідером Національного бізнес-рейтингу, що базується на даних Державного комітету статистики України в галузі «Загальна середня освіта» та нагороджено медаллю «Лідер галузі».

Другие похожие документы..