Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Эта книга о таинственном проекте «Аненэрбе», о связях нацистского руководства с оккультными силами, о секретной антарктической базе, о научных исследо...полностью>>
'Документ'
Еще 10 лет назад у российских продавцов не было проблем с клиентами. Покупатели стояли в очереди и брали все, что им предлагали. И при этом были счаст...полностью>>
'Документ'
О БАБАДЖИ"Нэти, нэти" - ни то, ни это. Эти санскритские слова отражают невыразимое - Первичное, Абсолют, Трансцендентальное, Божественное, ...полностью>>
'Конкурс'
1-й ведущий. Сегодня на нашей сцене происходит необычное событие: две команды учеников десятого класса будут бороться за право называться лучшим знат...полностью>>

Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції удвох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Академія педагогічних наук України

Мішкольцький університет (Угорщина)

Магдебурзький університет (Німеччина)

Петрошанський університет (Румунія)

Познанська політехніка (Польща)

Софійський університет (Болгарія)

Академія наук вищої школи України

Присвячується 125-річчю

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»

Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Матеріали

ХVII МіжнароднОЇ
Науково-практичнОЇ конференціЇ

У двох частинах

Ч. I

Харків 2009

ББК 73

І 57

УДК 002

Голова конференції: Товажнянський Л.Л. (Україна).

Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А. (Польща), Федотов А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.I
(20-22 травня 2009 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ». – 656 с.

Подано матеріали науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Матеріали відтворені з авторських оригіналів

ББК 73

© Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»,

2009

Зміст

Секція 1. Інформаційні та управляючі системи...........................................................4

Секція 2. Математичне моделювання в механіці і системах управління..............40

Секція 3. Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні…...91

Секція 4. Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного

машинобудування ……………………...………………………………………...147

Секція 5. Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному,

енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження...………………….260

Секція 6. Нові матеріали та технології в процесах гарячої обробки

металів……………………………….……………………………………………323

Секція 7. Комп’ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях..………...377

Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні.……....416

Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії ……………..475

Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології

в енергетиці …………………………………………………………….................533

Секція 11. Рішення поліваріантних задач у хімічній технології..………............552

Секція 12. Удосконалення технології органічних речовин ……......………..602

СЕКЦІЯ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ

Астахов Є.А., Матійченко М.О., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДАЧІ розміщення об’єктів в анізотропній області

У доповіді розглядаються результати дослідження задачі розміщення об’єктів в анізотропній області розміщення. Як результат, розглянуті умови взаємного неперетину об’єктів, розміщення об’єкті в області розміщення , критерії оптимальності та підходи щодо розв’язання задачі на основі метаевристик. Працездатність обраного підходу підтверджена за допомогою розробленого програмного забезпечення.

Астахов Е.А., Матийченко Н.А., Украина, Харьков

Исследование задачи размещения объектов в анизотропной области

В докладе рассматриваются результаты исследования задачи размещения объектов в анизотропной области размещения. Как результат, рассмотрены условия взаимного непересечения объектов, размещения объектов в области размещения, критерии оптимальности и подходы к решению задачи на основе метаэвристик. Работоспособность выбранного подхода подтверждена с помощью разработанного программного обеспечения.

Astakhov Ye.A., Matiychenko M.O., Ukraine, Kharkiv

RESEARCHING THE PROBLEM OF object placement in the aniSotropic domain

The subject of the report is the results of research of the problem of object placement in the anisotropic domain. As a result, conditions of mutual non-intersection and placement in the domain, optimality criteria and solution approaches based on metaheuristics are considered. The application of the developed software proves the validity of the chosen approach.

Баженов М.О., Україна, Харків

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ «ЗМІСТ–ТЕКСТ» ДЛЯ АНАЛІЗУ СПЕЦИФІКАЦІЙ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вимоги якості можна представити у вигляді деяких артефактів проектування на концептуальній моделі. Але на етапах збору та аналізу інформації щодо системи, що проектується, ці вимоги надходять у неструктурованому вигляді на природній мові. Для вирішення задачі отримання вимог з тексту пропонується застосувати одну з новітніх і теорій, що розвиваються, - теорію «Зміст–Текст». Найвищий рівень ієрархії цієї моделі являє собою семантичний граф, що служить для наступного отримання елементів концептуальної моделі.

Баженов Н.А., Украина, Харьков

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ «СМЫСЛ–ТЕКСТ» ДЛЯ АНАЛИЗА СПЕЦИФИКАЦИЙ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Требования качества можно представить в виде некоторых артефактов проектирования на концептуальной модели. Но на этапах сбора и анализа информации проектируемой системы эти требования находятся в неструктурированном виде на естественном языке. Для решения задачи извлечения требований из текста предлагается применить одну из новейших и развивающихся теорий – теорию «Смысл–текст». Высший уровень иерархии её модели представляет собой семантический граф, служащий для последующего извлечения элементов концептуальной модели.

Bazhenov N.A., Ukraine, Kharkov

THE OF MEANING-TEXT THEORY FOR THE ANALYSIS OF SOFTWARE QUALITY SPECIFICATIONS

Quality requirements can be presented in the state of some design artifacts on conceptual model level. But during collection and analysis of designing system information these requirements are unstructurized in a natural language. For solving task of requirements elicitation from raw text it is offered to apply one of the newest and developing theories – Meaning-Text Theory. The highest hierarchical level of its model is represented by the semantic graph serving for the further conceptual model elements elicitation.

Буше Ф., Буше Г., Гута А., Шеларіу С., Румунія, Петрошани

Використання архітектури клієнт-сервер в якості технології для системного проектування інформаційних технологій

Одне з останніх формулювань розглядає архітектуру програм як "конструкцію або конструкції для компонентів програми, зовнішні особливості цих компонентів, а також взаємини між ними".

У залежності від змісту поняття компонента, архітектура систем інформаційних технологій може бути визначена у вузькому і широкому змісті. У вузькому змісті проектування архітектури націлене на компоненти програми, її відповідні модулі, але вони можуть бути анульовані шляхом підключення бази даних і компонента проміжного програмного забезпечення, що можуть допустити інформаційну конфігурацію в системі клієнт-сервер.

Буше Ф., Буше Г., Гута А., Шелариу С., Румыния, Петрошаны

Использование архитекутры клиент-сервер в качестве технологи для системного проектирования информационных технологий

Одна из последних формулировок рассматривает архитектуру программ как «конструкцию или конструкции для компонентов программы, внешние особенности этих компонентов, а также взаимоотношения между ними».

В зависимости от смысла понятия компонента, архитектура систем информационных технологий может быть определена в узком и широком смысле. В узком смысле проектирование архитектуры нацелено на компоненты программы, ее соответствующие модули, но они могут быть аннулированы путем подключения базы данных и компонента промежуточного программного обеспечения, которые могут допустить информационную конфигурацию в системе клиент-сервер.

Buşe F., Romania, Petroşani, Buşe G.F., Romania, Petroşani, Guţă A.J., Romania, Petroşani, Şelariu C., Romania, Petroşani

THE USE OF CLIENT-SERVER ARCHITECTURE AS TECHNOLOGY FOR THE IT SYSTEMS DESIGNING

One of the lately definition, considers the architecture of the programs as to be „the structure or structures for the components of the program, the external proprieties of these components as well as the relationships between them.

Depending on significance of the component notion, architecture of the IT systems can be defined in restricted and large meaning. In the restricted meaning, the designing of the architecture aims at the components of the program, its modules respectively, but it can be extinguish through the inclusion of the database and of middleware component, that can be allows the communication configuration in the client-server system.

Виборнова О.С., Орловський Д.Л., Україна, Харків

Ситуаційне управління процесами ціноутворення як складова частина комерційної діяльності сучасного підприємства

У доповіді розглянуті питання вирішення задач ситуаційного управління процесами ціноутворення у комерційному підприємстві. Це передбачає, зокрема, підтримку управлінських рішень на підставі оцінки конкурентоспроможності продукції, прогнозування попиту, визначення та обґрунтування множини цін та знижок

Выборнова Е.С., Орловский Д.Л., Украина, Харьков

Ситуационное управление процессами ценообразования как составная часть коммерческой деятельности современного предприятия

В докладе рассмотрены вопросы решения задач ситуационного управления процессами ценообразования в коммерческом предприятии. Это предусматривает, в частности, поддержку управленческих решений на основе оценки конкурентоспособности продукции, прогнозирования спроса и обоснования семейства цен и скидок

Vibornova E.S., Orlovsky D.L., Ukraine, Kharkov

Situational management of pricing processes as a component of modern enterprise commercial activity

In the report questions connected with the decision of situational management pricing processes problem in the commercial enterprise are considered. It provides, in particular, support of administrative decisions on the basis of an production competitiveness estimation, demand forecasting and substantiation of set of the prices and discounts

Годлевський М.Д., Станкевич О.А., Україна, Харків

ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ СИНТЕЗУ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСЬКОЇ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ

У доповіді розглядається проблема структурно-параметричного синтезу моделі транспортно-складської системи логістичної компанії. Пропонується ряд підходів до декомпозиції моделі системи з поступною координацією функціонування окремих локальних задач. У вигляді локальних задач розглядаються різні типи моделей управління запасами, а також транспортні задачі.

Годлевский М.Д., Станкевич А.А., Украина, Харьков

ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ СИНТЕЗА МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ СИСТЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

В докладе рассматривается проблема структурно-параметрического синтеза модели транспортно-складской системы логистической компании. Предлагается ряд подходов к декомпозиции модели системы с последующей координацией функционирования отдельных локальных задач. В качестве локальных задач рассматриваются различные типы моделей управления запасами, а также транспортные задачи.

Godlevsky M.D., Stankevich A.A., Ukraine, Kharkov

Ways of task resolving for model synthesis of warehouse-transportation system of logistics company

The report describes the problem of structural-parametrical synthesis of warehouse-transportation system of logistics company. Ways of model decomposition with further coordination of separated local tasks are presented. Local tasks consist of different types of inventory management models and transportation task.

Голоскоква А.О., Глушко В.М., Україна, Харків

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

У доповіді У доповіді розглядається завдання створення математичної моделі системи прогнозування показників розвитку підприємства ВАТ «Балцем». Здійснюється аналіз і формалізація вхідних і вихідних даних. В якості математичного апарату пропонується підхід на основі нейронних мереж.

Голоскокова А.А., Глушко В.Н., Украина, Харьков

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

В докладе рассматривается задача создания математической модели системы прогнозирования показателей развития предприятия ОАО «Балцем». Осуществляется анализ и формализация входных и выходных данных. В качестве математического аппарата предлагается подход на основе нейронных сетей.

Goloskokova A.A., Glyshko V.N., Ukraine, Kharkov

MATHEMATICAL MODEL OF SYSTEM OF PROGNOSTICATION OF INDEXES OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE ON THE BASIS OF NEURAL NETWORKS

In report examined the task of creation of mathematical model of the system of prognostication of indexes of development of enterprise PC «Balcem». An analysis and formalization of entrance and output information is carried out. As a mathematical vehicle offered approach on the basis of neural networks.

Голубєв В.А., Грінченко М.П., Україна, Харків

Система управління підприємством, що працює за технологією електронної комерції

На межі тисячоліть людство зробило черговий стрибок цивілізації - ланцюг відкриттів у сфері Internet-технологій. «Інформаційна революція» дала не тільки нові знаряддя праці, але і знаряддя розумового розвитку людини, не усвідомленої поки повною мірою. Так, основними досягненнями нових технологій стали: віртуальні КБ, електронна комерція і інформаційне суспільство, що зароджується, з «універсальним глобальним ринком» і глобальною конкуренцією. Глобальний клієнт бажає отримати все й одразу. Ігноруючи комерційні таємниці, управління підприємством здійснюється за принципом «відкритої книги».

Голубев В.А., Гринченко Н.П., Украина, Харьков

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ, РАБОТАЮЩИМ ПО ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

На грани тысячелетий человечество совершило очередной скачок цивилизации – цепь открытий в сфере Internet–технологий. «Информационная революция» дала не только новые орудия труда, но и орудия умственного развития человека, не осознанного пока в полной мере. Так, основными достижениями новых технологий стали: виртуальные КБ, электронная коммерция и зарождающееся информационное общество с «универсальным глобальным рынком» и глобальной конкуренцией. Глобальный клиент желает получить все и сразу. Игнорируя коммерческие тайны, управление предприятием осуществляется по принципу «открытой книги».

Golubev V.A., Grinchenko N.P., Ukraine, Kharkiv

CONTROL THE SYSTEM BY AN ENTERPRISE, WORKING ON TECHNOLOGY OF ELECTRONIC COMMWERCE

On verge of millenniums humanity accomplished next gallops of civilization is a chain of openings in the field of Internet-technology. «Informative revolution» gave not only new tools but also instruments of mental development of man, not realized while to a full degree. So, basic achievements of new technologies were become: virtual designer bureau, electronic commerce and engendered informative society with a «universal global market» and global competition. A global client wishes to get everything and at once. Ignoring commercial secrets, a management an enterprise is carried out on principle of the «opened book».

Гринченко М.П., Єфременко Т.М., Україна, Харків

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА ЛЮДИНИ, ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Серцево-судинна система відповідає усім принципам класичної теорії управління. Вона намагається відхилитися від оптимального режиму, має зворотній зв’язок і є в наявності способи відновлення режимів. При підготовці космонавтів вчені встановили, що оптимальне функціонування системи забезпечується наявністю у крові нормативного рівня СО2. Тому контроль і управління процесом вмісту у крові СО2 на рівні нормативного значення здорового організму забезпечує безвідмовну роботу серцево-судинної системи людини з усіма наслідками: зниженням небезпеки виникнення інсультів, інфарктів та онкологічних хвороб.

Гринченко Н.П., Ефременко Т.Н., Украина, Харьков

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА, КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Сердечно-сосудистая система отвечает всем принципам классической теории управления. Она пытается уклониться от оптимального режима, имеет обратную связь, и имеются в наличии способы возобновления режимов. При подготовке космонавтов ученые установили, что оптимальное функционирование системы обеспечивается наличием в крови нормативного уровня СО2. Поэтому контроль и управление процессом содержания в крови СО2 на уровне нормативного значения здорового организма обеспечивает безотказную работу сердечно-сосудистой системы человека со всеми последствиями: снижением опасности возникновения инсультов, инфарктов и онкологических болезней.

Grinchenko N.P., Efremenko T.N., Ukraine, Kharkiv

CARDIO-VASCULAR SYSTEM OF MAN, AS MANAGEMENT OBJECT

The cardio-vascular system answers all of principles of classic theory of management. It tries to avoid the optimum mode, has a feed-back, and there are in a presence methods of proceeding in the modes. At preparation of cosmonauts scientists set that the optimum functioning of the system was provided a presence in blood of normative level of СО2. Therefore control and process of maintenance control in blood of СО2 at the level of normative value of healthy organism provides faultless work of the cardio-vascular system of timber-toe all of consequences: by the decline of danger of origin of strokes, heart attacks and oncologist illnesses.

Грінченко М.П., Марінчев Д.О., Україна, Харків

Інформаційний сектор економіки, як основа інформаційного суспільства

Розвиток людського співтовариства пов'язують з входженням його в цикл розповсюдження Internet-технологій. Капітал і праця, як основа індустріального суспільства поступаються місцем інформації і знанню в інформаційному. В той час, як операції з приводу матеріальних речей в індустріальному суспільстві ведуть до конкуренції, інформаційний обмін веде до співпраці. Вирішальна роль інформації і інформаційних систем - це концепція інформаційного суспільства, як і інший факт швидкої, справді вибухової дії «інформаційного розуму» на виробництво, управління і на все життя людей.

Гринченко Н.П., Маринчев Д.О., Украина, Харьков

Информационный сектор экономики, как основа информационного общества

Развитие человеческого сообщества связывают с вхождением его в цикл распространения Internet-технологий. Капитал и труд, как основа индустриального общества уступают место информации и знанию в информационном. В то время, как сделки по поводу материальных вещей в индустриальном обществе ведут к конкуренции, информационный обмен ведет к сотрудничеству. Решающая роль информации и информационных систем – это концепция информационного общества, как и другой факт быстрого, поистине взрывного воздействия «информационного разума» на производство, управление и на всю жизнь людей.

Grinchenko N.P., Marinchev D.O., Ukraine, Kharkov

Informative sector of economy, as basis of informative society

Development of human association is bound to included of him in the cycle of distribution of Internet. A capital and labour, as basis of industrial society, yield the place of information and to knowledge in informative. While transactions concerning financial things in industrial society conduce to the competition, an informative exchange conduces to the collaboration. A deciding role of information and informative systems is conception of informative society, as well as other fact of rapid, in truth explosive influence of «informative reason» on a production, management and for life people.

Джафарі Хенджані Сейед Моджтаба, Iран, Тегеран, Северин В. П., Україна, Харків

Використання генетичних алгоритмів для багатокритеріального синтезу інтелектуальних систем керування енергоблоку аЕС

У доповіді розглядається синтез інтелектуальних систем автоматичного керування енергоблоку атомної електростанції на основі чисельних методів векторної оптимізації з використанням генетичних алгоритмів для оптимізації векторних цільових функцій, що враховують пріоритети показників якості.

Джафари Хенджани Сейед Моджтаба,Иран, Тегеран, Северин В. П., Украина, Харьков

Применение генетических алгоритмов для Многокритериального синтеза интеллектуальных систем управления энергоблока АЭС

В докладе рассматривается синтез интеллектуальных систем автоматического управления энергоблока атомной электростанции на основе численных методов векторной оптимизации с использованием генетических алгоритмов для оптимизации векторных целевых функций, учитывающих приоритеты показателей качества.

Jafari Henjani Seyed Mojtaba, Iran, Tehran, Severin V. P., Ukraine, Kharkov

Application of Genetic Algorithms to Multicriterion synthesis of Intelligent control systems of atomic station power unit

In report atomic station power unit intelligent automatic control systems synthesis on the basis of numeric methods of vector optimization using genetic algorithms for vector goal functions optimization which taking into consideration quality indexes priorities is considered.

Дудукалов Ю.В.,Торяник С.А., Україна, Харків

ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ РОБІТ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ РЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У доповіді наведені результати досліджень, спрямованих на формування високої якості робіт у технологічних системах технічного обслуговування і ремонту (ТОіР) дорожньо-транспортних засобів (ДТЗ). Це досягається шляхом проведення сертифікації виробів і виробничої системи ТОіР; впровадження CALS-технологій, як інформаційної основи керування якістю ТОіР ДТЗ.

Дудукалов Ю.В., Торяник С.А., Украина, Харьков

ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В докладе представлены результаты исследований, направленных на формирование высокого качества работ в технологических системах технического обслуживания и ремонта (ТОиР) дорожно-транспортных средств (ДТС). Это достигается путем проведение сертификации изделий и производственной системы ТОиР; внедрения CALS-технологий, как информационной основы управления качеством ТОиР ДТС.

Dudukalov Y.V., Toryanik S.A., Ukraine, Kharkiv

FORMATION OF WORK QUALITY IN THE TECHNOLOGICAL SYSTEMS OF REPAIR SERVICE

The article presents the results of research aimed at the formation of high work quality in the technological systems of vehicle servicing and repairs, the abovementioned being achieved by product and manufacturing system certification, implementing CALS technologies as an informational basis for quality management of vehicle servicing and repairs.

Заруба В.Я., Сіренко О.М., Україна, Харків

Аналіз структури фінансових витрат університету

У доповіді досліджені і класифіковані види фінансових витрат університету. Проаналізовані різновиди оперативних і тактичних витрат, що забезпечують стабільне функціонування ВНЗ або ліквідують дисбаланс поточного стану окремих сфер його діяльності. Деталізований перелік напрямів розвитку ВНЗ, який визначає структуру стратегічних витрат, що мають інноваційний та стимулюючий характер.

Заруба В.Я., Сиренко О.Н., Украина, Харьков

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ УНИВЕРСИТЕТА

В докладе исследованы и классифицированы виды финансовых затрат университета. Проанализированы разновидности оперативных и тактических затрат, обеспечивающих стабильное функционирование ВУЗ или ликвидирующих дисбаланс текущего состояния отдельных сфер его деятельности. Детализирован перечень направлений развития ВУЗ, который определяет структуру стратегических затрат, имеющих инновационный и стимулирующий характер.

Zaruba V.Y., Sirenko O.N., Ukraine, Kharkov

ANALYSE STRUCTURE OF FINANCIAL EXPENSES OF UNIVERSITY

In report probed and classified types of financial expenses of university. The varieties of operative and tactical expenses, providing the stable functioning INSTITUTE of higher or liquidating the disbalance of current status of separate spheres of his activity are analysed. The list of directions of development is gone into detail INSTITUTE of higher, which determines the structure of strategic expenses, having innovative and stimulant character.

Каніщева О.В., Україна, Харків

ЗАСТОСУВАННЯ АЛГЕБРИ ПРЕДИКАТНИХ ОПЕРАЦІЙ ДЛЯ ОПИСУ ПРИРОДНО-МОВНИХ ВІДНОСИН

У доповіді була представлена алгебра предикатів і предикатних операцій для формального опису механізму природної мови і мислення, удосконалення інформаційно-пошукових, експертних систем, баз даних і знань, також для опису структури речення і тексту. Текст це формула, яка записана мовою лінгвістичної алгебри предикатних операцій.

Канищева О.В., Украина, Харьков

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГЕБРЫ ПРЕДИКАТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-ЯЗЫКОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

В докладе была представлена алгебра предикатов и предикатных операций для формального описания механизма естественного языка и мышления, совершенствования информационно-поисковых, экспертных систем, баз данных и знаний, а также для описания структуры предложений и текста. Текст это формула, записанная на языке лингвистической алгебры предикатных операций.

Kanisheva O.V., Ukraine, Kharkov

APPLICATION OF ALGEBRA PREDICATE OPERATIONS FOR THE DESCRIPTION OF NATURAL-LANGUAGE RELATIONS

In report the algebra of predicates and predicate operations for the formal description of the mechanism of a natural language and thinking, perfection information retrieval, expert systems, databases and knowledge and also for the description of structure offers and a text has been submitted. The text is the formula which has been written down in a language the linguistic algebra of predicate operations.

Касяненко Ю.О., Україна, Харків

Управління рекламою при просуванні товару

У доповіді розглянута проблема просуванням нового товару на основі класичної моделі Басса з урахуванням рекламних витрат. Проаналізовані загальні підходи до управління рекламним бюджетом. Розроблена модель оптимізації рекламного бюджету залежно від стадії життєвого циклу товару. Розроблено оптимальний рекламний бюджет для товару впродовж всього життєвого циклу.

Касяненко Ю.А., Украина, Харьков

Управление рекламой при продвижении товара

В докладе рассмотрена проблема продвижения нового товара на основе классической модели Басса с учетом рекламных затрат. Проанализированы общие подходы к управлению рекламным бюджетом. Разработана модель оптимизации рекламного бюджета в зависимости от стадии жизненного цикла товара. Разработан оптимальный рекламный бюджет для товара на протяжении всего жизненного цикла.

KasyanenkoY.А., Ukraine, Kharkov

management of THe advertising of advancement of commodity

In report is considered a problem on the basis of the management of advancement of new commodity the classic model of Bass taking into account advertising expenses. General approaches are analyzed to the management of the advertising budget. The model of optimization of advertising budget is developed depending on the stage of life cycle of commodity. The optimum advertising budget is developed for the commodity during all life cycle.

Корф А.О., Орловський Д.Л., Україна, Харків

СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ФОРМУВАННЯ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ТРАЄКТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРИЄМСТВА

У доповіді розглядаються питання, пов’язані з ситуаційним аналізом траєкторії діяльності підприємства, яка формується на основі даних про множину характеристик його діяльності. Метою при цьому є своєчасне виявлення або попередження проблемних ситуацій, які виникають внаслідок суттєвого відхилення фактичної траєкторії від запланованої

Корф А.О., Орловский Д.Л., Украина, Харьков

ситуационный подход к решению задач формирования, контроля и анализа траектории деятельности предприятия

В докладе рассматриваются вопросы, связанные с ситуационным анализом траектории деятельности предприятия, которая формируется на основе данных о множестве характеристик его деятельности. Целью при этом является своевременное выявление или предупреждение проблемных ситуаций, которые возникают в случае существенного отклонения фактической траектории от запланированной

Korf A.O., Orlovsky D.L., Ukraine, Kharkov

Situational approach to solution of tasks connected with the creation, control and analysis of the enterprise activity trajectory

In report the questions connected to the situational analysis of the enterprise activity trajectory which is formed the on set of activity characteristics are considered. The purpose thus is duly revealing or the warning of problem situations which arise in case of an essential deviation of an actual trajectory from planned.

Куценко О.С., Конохов С.В., Україна, Харків

ЗНАХОДЖЕННЯ ІНТЕРВАЛЬНОГО КОЕФІЦІЄНТУ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ НЕЧІТКО ВИЗНАЧЕНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Отримані інтервальні коефіцієнти управління, що дозволяють привести систему до сталого стану для нечітко визначеної системи з умови мінімізації/максимізації матриці Рікатті. Рішення було отримано мінімізізацією/максимізацією окремих коефіцієнтів шляхом перетворення матричного рівняння до системи рівнянь.

Куценко А.С., Конохов С.В., Украина, Харьков

Нахождение интервального коэффициента управления для ДЛЯ НЕЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕННОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Получены интервальные коэффициенты управления, позволяющие привести систему к устойчивому состоянию для нечетко определенной системы из условия минимизации/максимизации матрицы Рикатти. Решение было получено минимизизацией отдельных коэффициентов путем преобразования матричного уравнения к системе уравнений.

Kutzenko A.S., Konokhov S.V., Ukraine, Kharkov

FINDING INTERVAL COEFFICIENTS FOR VAGUELY DEFINED MODEL MANAGEMENT SYSTEMS

Obtained interval coefficients management to bring the system to a stable state for the system are not clearly defined from the condition of minimizing / maximizing Rikatti matrix. The decision was received by minimizing/maximizing of individual coefficients by transforming the matrix equation to a system of equations.

Любчик Л.М., Ведь О.В., Україна, Харків

Математичне моделювання ризиків фінансово-економічних систем

У доповіді розглядається розробка економіко-математичної моделі процесів функціонування страхової компанії. Результати можуть бути використані для аналізу поточного стану та фінансових наслідків управлінських рішень та для визначення попередньо ефективного керування страховою компанією.

Любчик Л.М., Ведь Е.В., Украина, Харьков

Математическое моделирование рисков финансово-экономических систем

В докладе рассматривается разработка экономико-математической модели процессов функционирования страховой компании. Результаты могут быть использованы для анализа текущего состояния и оценки финансовых последствий управленческих решений и для определения предварительно эффективного управления страховой компанией.

Lubchik L.M., Ved H.V., Ukraine, Kharkov

Mathematical modeling of risks of financial and economic systems

This report sets out to explain the development of economical and mathematical model of processes of functioning of insurance company. The results might be used for the analysis of current status and estimation of financial consequences of administrative decisions and for determination of preliminary effective management of the insurance company.

Манаєнко В.Є., Глушко В.М., Україна, Харків

Математичне забезпечення багатокритеріальної задачі підбору персоналу в галузі інформаційних технологій

У доповіді аналізується проблема і існуючі підходи до підбору персоналу в галузі інформаційних технологій. Здійснюється формалізація багатокритеріальної задачі підбору персоналу та пропонується її рішення з використанням математичного апарату теорії прийняття рішень.

Манаенко В.Е., Глушко В.Н., Украина, Харьков

Математическое обеспечение многокритериальной задачи подбора персонала в отрасли инфомационных технологий

В докладе анализируется проблема и существующие подходы к подбору персонала в отрасли информационных технологий. Осуществляется формализация многокритериальной задачи подбора персонала и предлагается ее решение с использованием математического аппарата теории принятия решения.

Manaenko V.E., Glushko V.N., Ukraine, Kharkov

Mathematical support of multicriterion problem of staff recruitment at information technologies department

Problem and existing approaches to staff recruitment in information technology department is analyzed. Multicriterion problem of staff recruitment in information technologies department is formalized and methods of decision support are presented to deside a multicriterion problem.

Мельник К.В., Голоскоков О.Є., Україна, Харків,

Формалізація статистичних даних для синтезу системи управління процесом лікування паціента

У доповіді розглядається етап обробки і формалізації медичних статистичних даних, які потім використовуються при створенні системи управління процесом лікування серцево-судинної системи пацієнта. Представлені переваги і недоліки різних варіантів перетворення даних. Розглядається процес вибору інформативних ознак.

Мельник К.В., Голоскоков А.Е., Украина, Харьков

Формализация статистических данных для синтеза системы управления процессом лечения пациента

В докладе рассматривается этап обработки и формализации медицинских статистических данных, которые затем используются при построении системы управления процессом лечения сердечно-сосудистой системы пациента. Представлены достоинства и недостатки различных вариантов преобразования данных. Рассмотрен процесс выбора информативных признаков.

Melnik K.V., Goloskokov A.E.

Formalization of statistical data for synthesis of system to control the treatment process of patient

The processing and formalization of medical statistical data is considered in the paper. Processed data is used for creation of system for controlling the treatment process of patient’s cardiovascular system. The advantages and disadvantages of different data transformation methods are introduced. The process of informative features selection is considered

Міняйленко Л.О., Україна, Харків

Побудова алгоритму для курування марковським ланцюгом

У доповіді розглядається алгоритм моделювання Маяковської послідовності з керуємою ймовірністю перебування ланцюга у заданому стані моделі. На прикладі доведені можливості алгоритму. Пропонується використання алгоритму для прогнозування надійності цифрових прикладів методом Монте – Карло. З цією метою використовується поняття еквівалентності стохастичного автомата детермінованому, яка є мірою надійності.

Миняйленко Л.А., Украина, Харьков

Построение алгоритма для управления марковской цепью

В докладе рассматривается алгоритм моделирования Марковской последовательности с управлением вероятностью смены состояний и числа состояний модели. На примере показаны возможности алгоритма. Предлагается использование алгоритма для прогнозирования устойчивости конечных автоматов методом Монте – Карло. С этой целью используется понятие эквивалентности вероятностного автомата детерминированному, который является мерой устойчивости.

Minylenko L.A., Ukraine, Kharkov

modeling algorithm of the controlled markov chain

In the report modeling algorithm for the Markov chain is presented. The algorithm is controlling the probability of changing different states and their number. The algorithm may be used for prognostication the reliability of the digital system by method Monte – Carlo.

Міняйленко Л.О., Україна, Харків

Подання міста живою системою трьох рівней: матеріальним, інформаційним та якісним

У доповіді розглядається урбанізована територія міста як функціонуюча організаційна система, яка володіє характеристиками живої системи. Функціонування такої системи розглядається у трьох взаємно перетинних середовищах: матеріальному, інформаційному та якісному. Забезпечення формування цих середовищ є ефективною управляючою функцією регіону.

Миняйленко Л.А., Украина, Харьков

Представление города живой системой трех уровней: материального, информационного и качественного

В докладе рассматривается урбанизированная территория города как функционирующая организационная система, обладающая характеристиками живой системы. Функционирование такой системы рассматривается в трех взаимопересекающихся средах: материальной, информационной и качественной. Обеспечение формирования этих сред представляется эффективной управляющей функцией региона.

Minylenko L.A., Ukraine, Kharkov

Town presentation by living system of thread levels: material, information and qualitative

In the report is looking urbanization territory of town as a functioning system, which is a living system. The functions this system are looking in thread cross-returning surrounding: material, information and quality. The organizing such surround is effective function of control for region.

Міняйленко Л.О., Україна, Харків

Управління працездатністю індивідуума по вектору переваги щодо заходів, які відновлюють здоров’я

У доповіді людина зображена як об’єкт управління, а саме його здоров’я у розумінні працездатності. Він описаний за допомогою індивідуального вектора переваги щодо відновлюючи заходів. По ідентифікованому вектору переваги розв’язується задача формування управляючої дії у вигляді набору продуктів харчування та черги заходів щодо відновлення здоров’я.

Миняйленко Л.А., Украина, Харьков

Управление трудоспособностью индивидуума по вектору предпочтений мероприятий, восстанавливающих здоровье

В докладе человек представлен объектом управления, а именно его здоровье в смысле трудоспособности. Он описывается индивидуальным вектором предпочтений мероприятий отдыха. По идентифицированному вектору предпочтений решается задача формирования управляющего воздействия в виде набора продуктов питания и очередности мероприятий отдыха.

Minylenko L.A., Ukraine, Kharkov

Capacity for work control of individual due to preference vector of measures, which restore to health

In report man is looking as object by control his health as capacity for work. Hi is described by personal preference vector for measures, which restore to health. It was solved the task of forming control due to preference vector as foods and turn of measures, which restore to health.

Москаленко В. В., Бондаренко М. С., Україна, Харків

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ПОБУДОВИ СХЕМ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

В роботі розглянуто розв’язання задачі формування схеми фінансування інвестиційних проектів. Запропоновано алгоритм розв’язання даної задачі, в рамках якого визначення джерел фінансування та сум коштів до залучення здійснюється на основі відібраних переваг та стану фінансових ринків.

Москаленко В. В., Бондаренко М. С., Украина, Харьков

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ПОСТРОЕНИЮ СХЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

В работе рассмотрено решение задачи формирования схемы финансирования инвестиционных проектов. Предложен алгоритм решения данной задачи, в рамках которого определение источников финансирования и сумм привлекаемых средств осуществляется на основе отобранных преимуществ и состояния финансовых рынков.

Moskalenko V. V., Bondarenko M. S., Ukraine, Kharkiv

INFORMATIONAL ANALYTIC EXPERT SUPPORT SYSTEM FOR DEVELOPING FINANCING SHEMES OF INVESTMENT PROJECT

This article represents decision of task of forming finance scheme of investment projects. The algorithm of decision of this task, in which determination of sourcings and amounts of the attracted monies is carried out on the basis of the selected advantages and state of financial markets, is offered.

Орєхов С.В., Черенков І.О., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДАЧІ ЩОДО сКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ АГРОПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

У доповіді розглядаються результати дослідження задачі про скорочення витрат агропідприємства, яке виробляє зернові культури для переробки їх у біопаливо. Як результат, проаналізовані шляхи можливого скорочення витрат та зформулювана кількісна постановка задачі на основі теорії системної оптимізації.

Орехов С.В., Черенков И.А., Украина, Харьков

Исследование задачи О сокращении издержек агропредприятий на примере производства зерновых культур

В докладе рассматриваются результаты исследования задачи о сокращении издержек агропредприятия, которое производит зерновые культуры для их переработки в биотопливо. Как результат, проанализированы пути возможного сокращения издержек и сформулирована количественная постановка задачи на основе теории системной оптимизации.

Orechov S.V., Cherenkov I.A., Ukraine, Kharkov

RESEARCHING THE PROBLEM OF Reducing agriculture enterprises’ costs on example of grain production

The subject of the report is the results of research of the problem of reducing agriculture enterprise’s costs, which produces grain for its processing into biofuel. As a result, possible ways of costs reduction were analyzed, and also the numerical statement of the problem based on system optimization was made.

Орєхова О.Л., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДАЧІ ЩОДО створення системи цінового моніторингу на прикладі ринкУ полімерів

У доповіді розглядаються результати дослідження задачі про створення системи цінового моніторингу на прикладі ринка полімерів. Аналізується інформаційне середовище задачі, формулюється її постановка, виконується критичний огляд інформаційних технологій, що можуть бути застосовані для її розв’язання. Як результат, формується схема вирішення задачі та можливі шляхи її реалізації на практиці.

Орехова  Е.Л., Украина, Харьков

Исследование задачи о создании системы ЦЕНОВОГО мониторинга на примере рынка полимеров

В докладе рассматривается результаты исследования задачи о создании системы ценового мониторинга на примере рынка полимеров. Анализируется информационная среда задачи, формулируется ее постановка, выполняется критический обзор информационных технологий, которые могут использоваться для ее решения. Как результат, формируется схема решения задачи и возможные пути ее реализации на практики.

Orekhova O.L., Ukraine, Kharkov

RESEARCHING THE PROBLEM OF DEVELOPING THE system OF price monitoring IN polymer market

The subject of the report is the results of research of the problem of developing the system of price monitoring in polymer market. Information environment of the problem is being analyzed. Its formulation is being formed. Critical survey of information technologies, which can be applied to problem solving, is being performed. As a result, scheme of problem solving and the possible way of its realization in a practice is being prepared.

Піротті Є.Л., Отдєльнов В.А., Україна, Харків

Математичне і комп’ютерне моделювання розподілу електромагнітного поля за решіткою розсіювачів

У доповіді розглядається комп’ютерна модель антен з випромінювачем електромагнітного поля у вільному просторі за наявності різної кількості розсіювачів. Результати можуть бути використані при побудові математичних та комп’ютерних моделей багатошарових антенних решіток та при розв’язанні обернених задач теорії управління та ідентифікації.

Пиротти Е.Л., Отдельнов В.А., Украина, Харьков

Математическое и компьютерное моделирование распределения электромагнитного поля за решеткой рассеивателей

В докладе рассматривается компьютерная модель антенны с излучателем электромагнитного поля в свободном пространстве при наличии разного количества рассеивателей. Результаты могут быть использованы при построении математических и компьютерных моделей многослойных решеток, а также решении обратных задач теории управления и идентификации.

Pirotti Ie.L., Otdielnov V.A., Ukraine, Kharkov

Mathematical and computer modeling of electromagnetic field distribution behind the grate of scatterers

In report the antenna computer model with electromagnetic field radiator in presence of different quantity of scatterers in space is being investigated. The results may be used in mathematical and computer modeling of multiplayer grates also as in inverse control theory and identification tasks solving.

Ситнікова К.В., Шевченко С.В., Україна, Харків

моделювання виробництва, передачи, розподілу та споживання електроенергії

В доповіді розглядаються процедури моделювання взаємодії різних рівнів технологічних циклів виробництва електроенергії, її розподілу, транспортування та споживання на основі рішень задач виробничо-транспортного типу і їх використання у відповідних планах в ринкових умовах.

Ситникова Е.В., Шевченко С.В., Украина, Харьков

Моделирование производства, передачи, распределения и потребления электроэнергии

В докладе рассматриваются процедуры моделирования взаимодействия разных уровней технологических циклов производства электроэнергии, ее распределения, транспортировки и потребления на основе решений задач производственно-транспортного типа и их использование в соответсвующих планах в рыночных условиях.

Sitnikova E.V., Shevchenko S.V., Ukraine, Kharkov

PRODUCTION MODELLING, TRANSMISSIONS, DISTRIBUTING AND CONSUMPTIONS OF ELECTRIC POWER

In the report discusses the modeling’s procedures of interaction between technological cycles’ different levels of electric power’s production, her distributing and consumption. It’s based on decisions of production-transport tasks and their use in that plans in the conditions of markets.

Ткачук М.В., Кукленко Д.В., Туз О.В., Шаульська А.О., Україна, Харків

РОЗРОБКА ЕТАЛОННОЇ АРХІТЕКТУРИ, МОДЕЛЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ЦЕНТРА ОБСЛУГОВУВАННЯ АБОНЕНТІВ ОПЕРАТОРУ МОБІЛЬНОГО ЗВ‘ЯЗКУ

Call-центр має свою власну систему управління; модулем якої є інформаційна система для підтримки процесу обдзвону операторами call-центру. Розробка еталонної архітектури такої інформаційної системи є головною метою цієї роботи. Інформаційна система повинна реалізовувати наступні функції: формування сесії обдзвону, адміністрування рівня компетентності оператора, розподіл кількості робіт між операторами, одержання необхідної інформації про суспендованих абонентів, фіксування  результатів дзвінка, генерація звітів. Інформаційна система має три підсистеми: аналізу статистичних даних, обробки дзвінків та розподілу абонентів.

Ткачук Н.В., Кукленко Д.В., Туз А.В., Шаульськая А.А., Украина, Харьков

РАЗРАБОТКА ЭТАЛОННОЙ АРХИТЕКТУРЫ, МОДЕЛЕЙ И ПРОГРАМНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Call-Центр имеет свою собственную систему управления; модулем которой является информационная система для поддержки процесса обзвона операторами call-центра. Разработка эталонной архитектуры такой информационной системы является главной целью этой работы. Информационная система должна реализовывать следующие функции: формирование сессии обзвона, администрирование уровня компетентности оператора, распределение количества работ между операторами, получение необходимой информации о суспендированных абонентах, фиксирование результатов звонка, генерация отчетов. Информационная система имеет три подсистемы: анализа статистических данных, обработки звонков и распределения абонентов.

Tkachuk M.V., Kuklenko D.V., Tuz A.V., Schaulskaya A.A, Ukraine, Kharkiv

THE DEVELOPMENT OF THE REFERENCE ARCHITECTURE, MODELS AND PROGRAMMING TOOLS FOR THE MOBILE PROVIDER CALL-CENTER SERVICING

Call-center has an own management system; which has a module – the information system for support ringing round process by providers of the call-center. The development of the reference architecture for such information system is an overall objective of this work. The information system should realize the following functions: forming ringing session, administration of the operator competence level, work distribution between operators, providing necessary information about suspended subscribers, fixing ringing results, generation of reports. The information system has three subsystems: a statistical data analysis, a call processing and a subscriber distribution.

Ткачук М.В., Кукленко Д.В., Шаульська А.О., Туз О.В., Україна, Харків

АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ ОБСЯГІВ РОБІТ ПО ОБДЗВОНУ АБОНЕНТІВ НА ПРИКЛАДІ CALL-ЦЕНТРУ

Call-центр за замовленням мобільного оператора здійснює обдзвін абонентів, які мають заборгованість. Для формування сесії обдзвону експерт обирає один з алгоритмів розподілу абонентів, які регулюють навантаження операторів. Було розроблено такі алгоритми розподілу абонентів, як вибір найбільш вільного оператора, вибір найменш зайнятого оператора, запобігання перевантаження оператора, алгоритм навантаження операторів з метою розподілу робіт. Робота інформаційної системи дозволяє підвищити ефективність роботи call-центру, що забезпечує зменшення заборгованості абонентів оператора мобільного звя’зку.

Ткачук М.В., Кукленко Д.В., Шаульская А.А., Туз А.В., Украина, Харьков

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЗВОНУ АБОНЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ CALL-ЦЕНТРА

Call-центр по заказу мобильного оператора осуществляет обзвон абонентов, у которых имеется задолженность. Для формирования сессии обзвона эксперт выбирает один из алгоритмов распределения абонентов, которые позволяют регулировать нагрузку операторов. Были разработаны такие алгоритмы распределения абонентов, как выбор наиболее свободного оператора, выбор наименее занятого оператора, предотвращение перегрузки оператора, алгоритм нагрузки операторов с целью распределения работ. Работа информационной системы позволяет повысить эффективность работы callцентра, который обеспечивает уменьшение задолженности абонентов оператора мобильной связи.

Tkachuk M.V., Kuklenko D.V., Shaulska A.O., Tuz O.V., Ukraine, Kharkiv

THE CALL-CENTRE AUTHOMATION ACCORDING TO DISTRIBUTION OF WORK VOLUMES BETWEEN OPERATORS IN THE TASK OF RINGING ROUND SUBSCRIBERS

A mobile provider asks the call-centre to ring the debtors round. An expert chooses one of the existing algorithms for subscribers distribution to create the ringing session. The following algorithms were elaborated: choosing of the most free operator, choosing of the least occupied operator, prevention of the operator overload, operator load distribution algorithm. The information system allows increasing an effectiveness of the call-centre, so it is possible to decrease subscribers debts for the mobile provider.

Ткачук М.В., Нагорний К.А., Литвинчук М.М., Україна, Харків

РоЗРОБКА АдапТИВНИХ програмНиХ СИСТЕМ НА основІ ФУНКЦІонально-орІЄнтиВАного пІдходУ

Розглянуто проблему адаптації програмних систем (ПС) із використанням ООП і показано його недоліки за умов постійних змін вимог щодо ПС. Запропоновано реалізацію адаптивної структури ПС на основі функціонально-орієнтиваного підходу (feature-oriented development). Для оцінки ефективності застосовано метрику сопроводжуваності програмного коду системи.

Ткачук Н.В., Нагорный К.А., Литвинчук Н.Н., Украина, Харьков

РАЗРАБОТКА АдапТИВНЫХ программНЫХ СИСТЕМ НА основе ФУНКЦИонально-ориентироВАнного подхода

Рассмотрена проблема адаптации программных систем (ПС) с использованием ООП и показаны его недостатки в условиях постоянных изменений требований к ПС. Предложена реализация адаптивной структуры ПС на основе функционально-ориентированного подхода (feature-oriented development). Для оценки эффективности использована метрика сопровождаемости программного кода системы.

Tkachuk M.V., Nagorniy K.A., Litvinchuk M.M., Ukraine, Kharkiv

ADAPTIVE SOFTWARE SYSTEMS DESIGNING BASED ON feature-oriented development

Adaptive software systems designing based on OOP is considered and its shortcomings upon permanent requirements changes are shown. Adaptive software structure based on feature-oriented development is proposed. Maintainability metric for it’s efficiency is used.

Ткачук М.В., Нагорний К.А., Мартінкус І.О., Україна, Харків

Кібернетічний підхід до адаптації програмних компонентів з використанням аспектно–орієнтованої технології

Адаптивне проектування програмних компонентів (ПК) розглянуто як систему автоматичного керування із зворотнім зв’язком, вхідні параметри - множина вимог, вихідні - набір адаптивних ПК, передатна функція - аспектно-орієнтована технологія (АОТ) програмування. Наведені та обговорені результати тестової реалізації адаптивних ПК на основі АОТ.

Ткачук Н.В., Нагорный К.А., Мартинкус И.О., Украина, Харьков

КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АДАПТАЦИИ ПРОГРАММНЫХ КОМпОНЕНТОВ с использованием Аспектно-ориентированной технологии

Адаптивное проектирование программных компонентов (ПК) рассмотрено как систему автоматического управления с обратной связью, входные параметры - множество требований, выходные - набор адаптивных ПК, передаточная функция - аспектно-ориентированная технология (АОТ) программирования. Приведены и обсуждены результаты тестовой реализации адаптивных ПК на основе АОТ.

Tkachuk M.V., Nagorniy K.A., Martinkus I.О., Ukraine, Kharkiv

Cybernetic approach for software adaptation Based on ASPECT-oriented technologY

Adaptive designing of software components (SC) is examined as an automatic control system with a feedback loop, where a set of requirements is an input, an output is a set of adaptive SC, a transfer function is an aspect-oriented programming (AOP). The results of adaptive SС testing implementation based on AOP are presented and discussed.

Томілко Ю.А., Україна, Харків

МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ ВИХІДНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Згідно стандарту ISO 9126 якість програмного забезпечення може бути представлена у вигляді трьох взаємодіючих та взаємозалежних складових: внутрішня якість, зовнішня якість, якість при використанні. Важливою складовою, що впливає на внутрішню якість програмного забезпечення, являється вихідний програмний текст. На основі аналізу вихідного тексту можна зформувати оцінки якості окремих складових програмного забезпечення. Пропонується модель аналізу вихідних текстів, з урахуванням етапів проектування та формування вимог до програмного забезпечення, автоматизованого аналізу вихідних текстів.

Томилко Ю.А., Украина, Харьков

МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ИСХОДНЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Согласно стандарту ISO 9126 качество программного обеспечения можно представить в виде трёх взаимодействующих и взаимозависимых составляющих: внутреннее качество, внешнее качество, качество при использовании. Важной составляющей, влияющей на внутреннее качество программного обеспечения, является исходный программный текст. На основе анализа исходного текста можно сформировать оценки качества отдельных составляющих программного обеспечения. Предлагается модель анализа исходных текстов, с учётом этапов проектирования и формирования требований к программному обеспечению, автоматизированного анализа исходных текстов.

Tomilko Y.A., Ukraine, Kharkov

MODEL OF SOURCE CODE ANALYSIS FOR SOFTWARE QUALITY ESTIMATION

According to standard ISO 9126 software quality could be expressed in the form of three interacting and interdependent parts: internal quality, external quality, quality in use. Important part which influences internal software quality is software source code. On the basis of source code analysis it is possible to form quality estimates of some parts of software. The model of source code analysis is proposed, which takes into account designing and software requirements engineering phases, computer-aided source code analysis.

Чередніченко О.Ю., Лютенко І.В., Україна, Харків

проблеми оцінювання інвестиційних програм розвитку вищого навчального закладу

У роботі розглянуто питання оцінювання якості освіти. Критерій якості освіти запропоновано використовувати для оцінювання інвестиційних проектів розвитку вищого навчального закладу. Обговорено проблеми отримання кількісної оцінки якості освіти. Поставлено задачу розробки критерію оцінки ефективності інвестицій у програми розвитку вищого навчального закладу.

Чередниченко О.Ю., Лютенко И.В., Украина, Харьков

Проблемы оценки инвестиционных программ развития высшего учебного заведения

В работе рассматриваются вопросы оценки качества образования. Критерий качества образования предлагается использовать для оценки инвестиционных проектов развития ВУЗа. Обсуждаются проблемы получения количественной оценки качества образования. Ставится задача разработки критерия оценки эффективности инвестиций в программы развития ВУЗа.

Cherednichenko O.Y., Lutenko I.V., Ukraine, Kharkov

The problems of the estimation of investment development programs of Higher Educational Establishment

The issues of education quality assessment were considered in this work. The education quality criterion is suggested to apply for estimation of investment projects of development of Higher Educational Establishment. The problems of quantitative assessment receipt were discussed. The task to development the assessment criterion of investments efficiency into development programs of the Higher Educational Establishment is set.

Ямшанов І.С., Україна, Харків

дослідження СТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ для ПРОЦЕСУ ЗБирання ТЕХНІЧНОГО ОБ'ЄКТУ СКЛАДАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

У доповіді аналізується застосування структурної оптимізації при розробці технологічного процесу збирання технічного об’єкту складального процесу з точки зору моделювання бізнес-процесів (нотація IDEF00). Розглядається приклад застосування структурної оптимізації виробу «Колінвал» та виконується аналіз отриманих результатів.

Ямшанов И.С., Украина, Харьков

дослідження СТРУКТУРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ для ПРОЦЕССа СБОРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА СБОРОЧНОГО ПРОЦЕССА

В докладе анализируется применение структурной оптимизации при разработке технологического процесса сборки технического объекта сборочного процесса с точки зрения моделирования бизнес-процессов (нотация IDEF0). Рассматривается пример применения структурной оптимизации изделия «Коленвал» и проводится анализ полученных результатов.

Yamshanov I.S., Ukraine, Kharkov

ANALYSIS OF STRUCTURE OPTIMIZATION FOR ASSEMBLY PROCESS OF TECHNICAL OBJECT IN ASSEMBLY PROCESS

Application of structure optimization for design of technological assembly process of technical object of assembly process from the point of view of business process modeling is analyzed in this report. Example of application of structure optimization for article “Crankshaft” is examined and analysis of received results is implemented.

Ямшанов І.С., Короткий К.В., Україна, Харків

Розробка алгоритмічного забезпечення та програмних рішень для планування і прогнозування обсягів продажу продукції для дистриб’юторської компанії

Прогнозування та планування обсягів продажу продукції в дистриб’юторській компанії. Прогнозування продаж як засіб отримання інформації для прийняття ефективних рішень управління компанією та конкурентної переваги. Головною метою роботи є вирішення бізнес-задачі компанії, застосовуючи існуючу математичну базу та сучасні технологіях аналізу даних. Система, що розроблюється, повинна реалізовувати функції короткострокового прогнозування обсягів продажу продукції.

Ямшанов И.С., Короткий К.В., Украина, Харьков

Разработка алгоритмического обеспечения и программных решений для планирования и прогнозирования объема продаж продукции для дистрибьюторской компании

Прогнозирование и планирование объема продаж в дистрибьюторской компании. Прогнозирование продаж как способ получения информации для принятия эффективных управленческих решений и конкурентного преимущества. Решение бизнес-задачи компании, применяя существующую математическую базу и современные технологии анализа данных, является главной целью данной работы. Разрабатываемая система должна реализовывать функции краткосрочного прогнозирования объема продаж.

Yamshanov I.S., Korotkiy K.V., Ukraine, Kharkiv

Developing of algorithmic maintenance and software solutions for sales planning and forecasting for distributorship company

Sales planning and forecasting in Distributorship Company. Sales forecasting as a tool to get information enough for making effective management decisions on the enterprise and achieving additional advantages within competitors on the market. Main goal of given work is to solve business task for distributorship company by applying existent mathematical base and modern technologies for data analysis. System being developed should implement functions for sales forecasting.

Яновський О.В., Алексенко О.Є., Україна, Харків

математичне і комп’ютерне моделювання Логістичного ланцюга з гнучким налаштуваннням параметрів

У доповіді розглядаються задачі ідентифікації та побудови моделі логістичного ланцюга, що враховує такі типи логістичних операцій, як виробництво, зберігання, транспортування. Результати можуть бути використані задля математичного та комп’ютерного моделювання логістичних ланцюгів, а також при розв’язанні оптимізаційних задач.

Яновский А.В., Алексенко О.Е., Украина, Харьков

математическое и компьютерное моделирование логистической цепи с гибкой настройкой параметров

В докладе рассматриваются задачи, связанные с идентификацией и построением модели логистической цепи для поддержки таких типов логистических операций, как производство, хранение, транспортировка. Результаты могут быть использованы при математическом и компьютерном моделировании логистических цепей, а также решении задач оптимизации.

Yanovsky A., Aleksenko O., Ukraine, Kharkov

Mathematical and computer modeling of supply chain with flexible control of parameters

This report investigates problems related to supply chain model identification. The model is meant to cover such operations types as primary production, storage, transportation. The results may be used in mathematical and computer modeling of supply chains also as in optimization tasks solving.

СЕКЦІЯ 2. Математичне моделювання В механіці

І системах управління

Адашевський В.М., Кобцева Г.В., Україна, Харків

Математичне моделювання рухів та визначення динамічних навантажень у ланках тіла людини

Запропоновано метод визначення динамічних характеристик ланок опорно-рухового апарата людини. Метод включає математичне моделювання динамічних процесів на базі відеограм реальних дій людини. Після розрахунків на математичних моделях визначені величини динамічних навантажень у ланках опорно-рухового апарату людини.

Адашевский В.М., Кобцева А.В., Украина, Харьков

Математическое моделирование движений и определение динамических нагрузок в звеньях тела человека

Предложен метод определения динамических характеристик звеньев опорно-двигательного аппарата человека. Метод включает математическое моделирование динамических процессов на базе видеограмм реальных действий человека. После расчетов на математических моделях, определены величины динамических нагрузок в звеньях опорно-двигательного аппарата человека.

Adashevsky V.M., Kobtseva A.V., Ukraine, Kharkov

Mathematical modeling motions and definition of dynamic loadings in parts of a body of the person

The method of definition of dynamic characteristics of parts of the fulcrum-impellent device of the person is offered. The method includes mathematical modeling dynamic processes on the basis of visible records of real actions of the person. Definite values of dynamic loadings of parts of the fulcrum-impellent device of the person are offered of parts before calculations on mathematical models.

Андрєєв А.Г., Звонарева А.П., Щепкін О.В., Україна, Харків

РОЗРОБКА ПРОЦЕСУ РОЗРЯДЖЕННЯ ДЕТОНАТОРІВ ШЛЯХОМ ЇХ НАГРІВУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНП

Робота присвячена розробці методу утилізації детонаторів артилерійських снарядів шляхом їхнього нагрівання до температури не нижче 300°. Для цього детонатори розміщують у ємність з немагнітного матеріалу й нагрівають за допомогою індукційно-нагрівального пристрою (ІНП). Технологічний режим повинен забезпечувати оптимальні витрати енергії при дотриманні температурних і часових вимог.

Андреев А.Г., Звонарева А.П., Щепкин А.В., Україна, Харків

разработКА ПРОЦЕССА РАЗРЯДКИ ДЕТОНАТОРОВ ПУТЕМ ИХ НАГРЕВА С ПОМОЩЬЮ ИНУ

Работа посвящена разработке метода утилизации детонаторов артиллерийских снарядов путем их нагрева до температуры не ниже 300°. Для этого детонаторы размещают в емкость из немагнитного материала и нагревают с помощью индукционно-нагревательного устройства (ИНУ). Технологический режим должен обеспечивать оптимальные затраты энергии при соблюдении температурных и временных условий.

Andreev A.G., Zvonareva A.P., Schepkin O.V., Ukraine, Kharkiv

The development of detonator unloading by approach of inductive heating

The work is devoted to development of method of shell detonator unloading by their heating to temperature not below 300°. For this purpose detonators place in a capacity from a unmagnetized material and heat up by approach of inductive-heating device. The technological mode should ensure the optimum costs of energy and observance of temperature and temporary conditions.

Андрєєв Ю.М., Ларін П.А., Україна, Харків

РОЗРАХУНОК ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ МІКРОСУПУТНИКА ПРИ МАНЕВРУВАННІ

У доповіді розглядається використання континуальних та дискретно-континуальних моделей, що описують вільні просторові коливання конструкції мікросупутника Землі, що виникають при корекції його ор-біти та зміні кутової орієнтації. Для можливості рішення задачі керу-вання у режимі реального часу будується модель, що максимально спрощена та має близькі до континуальної спектральні характеристики.

Андреев Ю.М., Ларин П.А., Украина, Харьков

РАСЧЕТ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ МИКРОСПУТНИКА ПРИ МАНЕВРИРОВАНИИ

В докладе рассматривается использование континуальных и дискретно-континуальных моделей, описывающих свободные пространственные колебания конструкции микроспутника Земли, возникающие при кор-рекции его орбиты и изменении угловой ориентации. Для возможности решения задачи управления в режиме реального времени строится мак-симально упрощенная модель, имеющая близкие к континуальной спек-тральные характеристики.

Andreew Y.M., Larin P.A., Ukraine, Kharkov

ANALYSIS OF THE FREE VIBRATIONS MICROSATELLITE UNDER MANEUVERING

In report is considered using continuous and discrete-continuous models, that describe free spatial vibrations to microsatellite construction of the Earth, that appearing when correction of its orbit and change to angular orientation. For possibility solution of the problem of control in real time is built maximal simplified model that have similarly by continuous characteristic.

Аніщенко Г.О., Морачковський О.К., Україна, Харків

Моделювання повзучості й руйнування замкових з’єднань лопаток ГТД

Представлено моделювання високотемпературної циклічної повзучості й довготривалої міцності замкових з’єднань лопаток газотурбінних двигунів. Надані результати числових досліджень напружено-деформованого стану, накопичення пошкоджень й руйнування ялинкового замкового з’єднання лопатки ГТД.

Анищенко Г.О., Морачковский О.К., Украина, Харьков

Моделирование ползучести и разрушения замковых соединений лопаток ГТД

Представлено моделирование высокотемпературной циклической ползучести и длительной прочности замковых соединений лопаток газотурбинных двигателей. Приведены результаты численного исследования напряженно-деформированного состояния, накопления повреждаемости и разрушения елочного замкового соединения лопатки ГТД.

Anishchenko G. O., Morachkovsky O.K., Ukraine, Kharkov

Modelling of creep-damage and fracture for lock of connections of shovels GTE

Modelling of high-temperature cyclic creep and durable strength for lock of connections of shovels of gas turbine engines are suggested. Results of numerical research of intense-deformed condition, accumulation of damageability and fracture for the fir- tree blade attachment of shovel GTE are represented.

Багмут І.О., Україна, Харків

ВИЗНАЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ПОГРІШНОСТЕЙ ІНЕРЦІАЛЬНОГО БЛОКУ ІНТЕГРОВАНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

В доповіді розглядається задача оцінювання інструментальних погрішностей інерціального блоку інтегрованої навігаційної системи в процесі її функціонування. Розроблено програмні засоби для моделювання функціонування навігаційної системи й оцінки інструментальних погрішностей. Наведено результати моделювання.

Багмут И.А., Украина, Харьков

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИНЕРЦИАЛЬНОГО БЛОКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В докладе рассматривается задача оценивания инструментальных погрешностей инерциального блока интегрированной навигационной системы в процессе ее функционирования. Разработаны программные средства для моделирования функционирования навигационной системы и оценки инструментальных погрешностей. Приведены результаты моделирования.

Bagmut I.O., Ukraine, Kharkov

DEFINITION OF TOOL ERRORS OF THE INERTIAL BLOCK OF THE INTEGRATED NAVIGATION SYSTEM

In the report the problem of estimation of tool errors of the inertial block of the integrated navigating system in the course of its functioning is considered. Software are developed for modelling of functioning of navigating system and an estimation of tool errors. Results of modelling are resulted.

Бєломитцев А.С., Дружинін Є.І., Морачковський О.К., Україна, Харків

Алгоритм визначення розриву сплошності потоку рідини в магістралях об’ємних гідропередач

Розглянуто метод дослідження руху робочої рідини в магістралях об'ємних гідропередач, з урахуванням розривів сплошності її потоку, заснований на представленні рішення хвилевих рівнянь у формі Д'Аламбера. Метод дозволяє по відомих значеннях прямої і зворотної хвиль тиску для суцільного стовпа рідини, визначити місце і час розриву, що вперше утворився.

Беломытцев А.С., Дружинин Е.И., Морачковский О.К., Украина, Харьков

Алгоритм определения разрыва сплошности потока жидкости в магистралях объемных гидропередач

Рассмотрен метод исследования движения рабочей жидкости в магистралях объемных гидропередач, с учетом разрывов сплошности ее потока, основанный на представлении решения волновых уравнений в форме Даламбера. Метод позволяет по известным значениям прямой и обратной волн давления для сплошного столба жидкости, определить место и время впервые образовавшегося разрыва.

Belomytscev A.S., Druzhinin E.I., Morachkovsky O.K., Ukraine, Kharkov

Determination algorithm of broken continuum liquid stream in hydrostatic drive pump lines

The research method of working liquid motion in the pump lines of hydrostatic drive, taking into account the breaks of continuum stream, based on presentation of wave equations solution in the d'Alembert's form, is considered. A method allows on the known values of direct and reverse waves of pressure for the continuous post of liquid, to define a place and time of first appearing break.

Бібік Д.В., Україна, Харків

ПРО КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ЖОРСТКОСТІ БЛОКА ЦАПФОВИХ РОЗПОДІЛЬНИКІВ РАДІАЛЬНО-ПОРШНЕВОЇ ГІДРООБ’ЄМНОЇ ПЕРЕДАЧІ ІЗ КУЛЬКОВИМИ ПОРШНЯМИ

Для постановки задачі оптимізації форми робочих каналів блока цапфових розподільників (БЦР) визначаються критерії оцінки його жорсткості. Досліджується спільне деформування БЦР та ротора гідропередачі. Отримано показники, які дозволяють визначити безпечне конструктивне зниження жорсткості БЦР, що виключає контакт поверхонь ротора і цапфи.

Бибик Д.В., Украина, Харьков

О КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЖЕСТКОСТИ БЛОКА ЦАПФЕННЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ ГИДРООБЪЕМНОЙ ПЕРЕДАЧИ С ШАРИКОВЫМИ ПОРШНЯМИ

Для постановки задачи оптимизации формы рабочих каналов блока цапфенных распределителей (БЦР) определяются критерии оценки его жесткости. Исследуется совместное деформирование БЦР и ротора гидропередачи. Получены показатели, позволяющие определить безопасное конструктивное снижение жесткости БЦР, исключающее контакт поверхностей ротора и цапфы.

Bibik D.V., Ukraine, Kharkiv

ABOUT THE CRITERION OF STIFFNESS EVALUATION OF TRUNNION DISTRIBUTORS BLOCK OF RADIAL-PISTON HYDRO-VOLUMETRIC TRANSMISSION WITH BALL PISTONS

To set a problem of optimal shape of working channels of trunnion distributors block (BTD) it is necessary to define criteria of its stiffness evaluation. The consistent co-deforming of the BTD and the transmission rotor is examined in the paper. Obtained characteristics allow define the safe constructive stiffness reduction which eliminates the contact between rotation surface of the rotor and trunnion.

Бреславський Д.В., Бреславська О.О., Україна, Харків

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЗУЧОСТІ ТА ДОВГОТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ В РЕЖИМІ ON-LINE

Доповідь присвячено презентації нової частини web-порталу «Марочник сталей та сплавів» - спеціалізованого програмного засобу, який реалізує зберігання констант для рівнянь стану повзучості і пошкоджуваності металевих матеріалів та побудову відповідних графіків в режимі on-line. Адреса в Інтернеті /graf_creep_form.php.

Бреславский Д.В., Бреславская Е.А., Украина, Харков

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОЛЗУЧЕСТИ И ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ В РЕЖИМЕ ON-LINE

Доклад посвящен презентации новой части web-портала «Марочник сталей и сплавов» - специализированного программного средства, реализующего хранение констант для уравнений состояния ползучести и повреждаемости металлических материалов и построение соответствующих графиков в режиме on-line. Адрес в Интернете /graf_creep_form.php.

Breslavsky D.V., Breslavska O.O., Ukraine, Kharkіv

SPECIAL SOFTWARE FOR CREEP-DAMAGE ON-LINE SIMULATION

The paper is devoted to the presentation of the new part of the web-portal “Handbook of Steels and Alloys”, which is the specialized program for storage of the constants for metal creep-damage state equations as well as for drawing the necessary graphs in on-line mode. Internet address /graf_creep_form.php.

Васюков Д.В., Україна, Харків

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНДЕРОМОТОРНИХ СИЛ В ЕЛЕМЕНТАХ ІНДУКТОРНИХ СИСТЕМ

У роботі розглядаються індукторні системи для формування листових заготовок із застосуванням плоских індукторів. Для складових елементів індукторної системи отримані характеристики магнітного поля, силова дія магнітного поля на заготівку залежно від геометрії, характеристик матеріалів і параметрів індукторної системи.

Васюков Д.В., Украина, Харьков

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНДЕРОМАТОРНЫХ СИЛ В ЭЛЕМЕНТАХ ИНДУКТОРНЫХ СИСТЕМ

В работе рассматриваются индукторные системы для формообразования листовых заготовок с применением плоских индукторов. Для составляющих элементов индукторной системы получены характеристики магнитного поля, силовое воздействие магнитного поля на заготовку в зависимости от геометрии, характеристик материалов и параметров индукторной системы.

Vasiukov D.V., Ukraine, Kharkov

DETERMINATION OF PONDEROMOTIVE FORCE IN INDUCTOR SYSTEM’S ELEMENTS

Forming inductor systems has been carried out with the use of flat inductors. Magnetic field capabilities for inductor system elements have been given, force interaction of the magnetic field blank depending on geometry, materials properties and inductor system parameters have been obtained.

Водка О.О., Ларін О.О. Україна, Харків

Оптимізація конструкції замкового зєднання грибоподібного типу лопатки робочого колеса парової турбіни квазіньютоновським методом

У доповіді приведено параметричну модель замкового з’єднання грибоподібного типу лопатки робочого колеса парової турбіни. Проведено оптимізацію геометричної форми цього з’єднання квазіньютоновським методом. Усі алгоритми реалізовані у вигляді інтегрованої комп’ютерної системи.

Водка А.А., Ларин А.А Украина, Харьков

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ЗАМКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ГРИБОВИДНОГО ТИПА ЛОПАТКИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ КВАЗИНЬЮТОНОВСКИМ МЕТОДОМ

В докладе приведена параметрическая модель замкового соединения грибовидного типа лопатки рабочего колеса паровой турбины. Проведена оптимизация геометрической формы этого соединения квазиньютоновским методом. Все алгоритмы реализованы в виде интегрированной компьютерной системы.

Vodka A.A., Larin A.A. Ukraine, Kharkov

STRUCTURAL OPTIMIZATION OF THE OF MUSHROOM-TYPE TAIL CONNECTION OF THE STEAM TURBINE BLADES BY THE QUASINEWTON METHOD

The parametric model of the mushroom-like type of the steam turbines blades tail is presented in a report. Optimization of geometrical shape of this connection by a quasinewton method have been hold. All algorithms are realized as the integrated computer system.

Галаган Ю.М., Лисенко С.В., Львов Г.І., Україна, Харків

ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ АНІЗОТРОПНОЇ ПОВЗУЧОСТІ З УРАХУВАННЯМ ПОШКОДЖУВАНОСТІ

Отримана математична модель анізотропної повзучості з урахуванням пошкоджуваності, основана на обробці існуючих експериментальних даних з двовісного напруженого стану. Пошкоджуваність представлена у вигляді тензору 2-го рангу. Для обчислення основних констант повзучості матеріалу було використано метод найменших квадратів.

Галаган Ю.Н., Лысенко С.В., Львов Г.И., Украина, Харьков

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АНИЗОТРОПНОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ С УЧЕТОМ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ

На основе обработки имеющихся экспериментальных данных по двухосному напряженному состоянию получена модель анизотропной ползучести с учетом повреждаемости. Повреждаемость представлена в виде тензора 2-го ранга. Для определения основных констант ползучести материала был использован метод наименьших квадратов.

Galagan J.N., Lysenko S.V., Lvov G.I., Ukraine, Kharkiv

IDENTIFICATION OF ANISOTROPIC CREEP MATHEMATICAL MODEL WITH DAMAGE

Anisotropic creep-damage model based on existing biaxial stress state experimental data processing was obtained. A second range tensor is used for description damage. Аor the identification of base material creep constants the least square method was used.

Горелова С.О., Україна, Харків

СТАНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЮ ТЕХНІКОЮ У ХАРКОВІ

У докладі відображена історія становлення харківських підприємств «Комунар» та «Електроприлад», що були призначені для розробки і серійного випуску систем управління та засобів контролю запуску ракет і космічних летальних апаратів. Першою продукцією цих підприємств були системи управління бойовими балістичними ракетами Р-1, Р-12 та Р-16, масовий випуск яких сприяв створенню радянських стратегічних ракетних військ.

Горелова С.А., Украина, Харьков

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКОЙ В ХАРЬКОВЕ

В докладе отображена история становления харьковских предприятий «Коммунар» и «Электроприбор», предназначенных для разработки и серийного выпуска систем управления и средств контроля запуска ракет и космических летательных аппаратов. Первой продукцией этих предприятий были системы управления боевыми баллистическими ракетами Р-1, Р-12, и Р-16, массовый выпуск которых способствовал созданию советских ракетных войск.

Gorelova S.A., Ukraine, Kharkov

ТНЕ FORMONTION OF PRODUCTION OF CONTROL SYSTEMS OF ROCKET SPASE ENGINEERING IN KHARKOV

The history of creation of Kharkov plants «Kommunar» and «Electropribor» desired for the development and mass production of control systems and control devices launching of space rockets and spaceships is presented in the project. The first productions of these plants were control systems of fighting ballistic missiles R-1, R-12 and R-16. Mass production of these rockets facilitated the formation of Soviet rocket forces.

Дарязаде С., Іран, Тегеран

КОНЦЕНТРАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ НАВКОЛО ОТВОРУ У ПЛАСТИНІ З КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

Розглядаються задачі про визначення пружних ефективних характеристик у волокнистих однонаправлених композитах і розподіл напружень у пластинах з круговим отвором. На основі приблизних моделей деформування композита знайдені приведені модулі поздовжного й поперечного зсуву та пружні константи розтягу у головних напрямах. Методом функцій комплексної змінної розв’язані задачі о концентрації напружень в композитних пластинах з круговим отвором.

Дарязаде С., Иран, Тегеран

КОНЦЕНТРАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ ВОКРУГ ОТВЕРСТИЯ В ПЛАСТИНЕ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Рассматриваются задачи об определении упругих эффективных характеристик волокнистых однонаправленных композитов. На основе приближенных моделей деформирования композита найдены приведенные модули продольного и поперечного сдвига и упругие постоянные растяжения в главных направлениях. Методом функций комплексного переменного решены задачи о концентрации напряжений в композитных пластинах с круговым отверстием.

Daryazade S, Iran, Tehran

STRESSES CONCENTRATIONS AROUND THE HOLE IN COMPOSITE PLATE

Tasks are considered about determination of effective elastic characteristics in unilateral fiber composites and stresses distribution in plates with a circular hole. On the basis of the approached models of deformation of a composite the resulted modules of longitudinal both cross-section shift and elastic stretching constant are found in mainstreams. The problems of concentration of stresses in composite plates with a circular aperture have been solved by a method of functions complex variable.

Демидов П.М., Трубаєв О.І., Україна, Харків

ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСА ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ

У доповіді розглядаються питання побудови скінчено-елементних моделей ділянок трубопроводів з дефектами, які дозволяють адекватно оцінити пружно-деформований стан трубопроводів, що виникає в процесі експлуатації під дією внутрішнього тиску. Наведено результати розрахунку для моделей з різними розмірами дефекту і дана оцінка ресурсу для цих моделей.

Демидов П.Н., Трубаев А.И. Украина, Харьков

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕСУРСА ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ

В докладе рассматриваются вопросы построения конечно–элементных моделей участков трубопроводов с дефектами, которые позволяют адекватно оценить напряженно–деформированное состояние трубопроводов, возникающее в процессе эксплуатации под действием внутреннего давления. Приведены результаты расчета для моделей с различными размерами дефекта и дана оценка ресурса для этих моделей.

Demidov P.N., Trubayev O.I., Ukraine, Kharkov

computer MODELING of CONNECTIONS of PIPELINES of HYDROSYSTEMS

In the report the questions of construction of finite-element models of pipelines with defects are considered which allow adequately to estimate mode of deformation of pipelines arising while in service under action of internal pressure. The results of account for different defect sizes are given. Working life of pipeline was estimated.

Дерев’янко Ю.С., Аврамов К.В., Україна, Харків

ПРО ГАСІННЯ НЕЛІНІЙНих ПАРАМЕТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ СТРИЖНів ПРИ КОМБІНАЦІЙНОМУ РЕЗОНАНСІ

У доповіді розглядається взаємодія шарнірно опертого гнучкого стрижня з істотно нелінійним динамічним гасителем коливань під дією параметричного навантаження. У моделі стрижня враховуються нелінійна інерційність і нелінійні співвідношення для кривизни. Для аналізу нелінійної динаміки системи використовується метод багатьох масштабів разом із процедурою Бубнова-Гальоркіна.

Деревянко Ю.С., Аврамов К.В., Украина, Харьков

О гашении нелинейных параметрических колебаний стержней при комбинационном резонансе

В докладе рассматривается взаимодействие шарнирно опертого гибкого стрежня с существенно нелинейным динамическим гасителем колебаний под действием параметрической нагрузки. В модели стержня учитываются нелинейная инерционность и нелинейные соотношения для кривизны. Для анализа нелинейной динамики системы используется метод многих масштабов совместно с процедурой Бубнова-Галеркина.

Derevyanko Y.S., Avramov K.V., Ukraine, Kharkov

On the suppression of nonlinear parametrical vibration of beams at a combination resonance

The interaction of a hinged-clamped elastic beam with an essentially nonlinear dynamic vibration absorber under the action of parametric load is considered in the paper. The nonlinear curvature and nonlinear inertia are taken into account in the beam model. For analysis of non-linear dynamics of dynamical system is used combination of the multiple scales method and the Bubnov-Galerkin procedure.

Дудкина О.М., Степченко О.С. Україна, Харків

КЛАСИФІКАЦІЯ І МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ КОРПУСІВ ЦИЛІНДРА НИЗЬКОГО ТИСКУ ПОТУЖНИХ ПАРОВИХ ТУРБІН

У доповіді наведений аналіз основних типів корпусів циліндра низького тиску парових турбін, на підставі якого розроблена система принципових класів конструкцій, визначені й вичленовані змінювані елементи структури. Для кожного типу розроблена геометрична модель принципового класу.

Дудкина Е.Н., Степченко А.С., Украина, Харьков

Классификация и моделирование конструкций корпусов цилиндра низкого давления мощных паровых турбин

В докладе приведен анализ основных типов корпусов цилиндра низкого давления паровых турбин, на основании которого разработана система принципиальных классов конструкций, определены и вычленены изменяемые элементы структуры. Для каждого типа разработана геометрическая модель принципиального класса.

Dudkina H.N. Stepchenko A.S. Ukraine, Kharkov

Classification and modelling of designs of the low pressure cylinder cases of powerful steam turbines

In the report the analysis of the basic types of the low pressure cylinder cases of steam turbines on the basis of which the system of basic classes of designs is developed, changeable elements of structure are certain and isolated. The geometrical model of a basic class is developed for each type.

Завістовська Є. І., Ларін А. О., Україна, Харків

РОЗВИТОК ПАРОТУРБІНОБУДУВАННЯ Й ПРОБЛЕМИ ДИНАМІКИ (історичний огляд)


У доповіді розглядається виникнення проблем динаміки на різних етапах становлення паротурбобудування. До них належать регулювання ходу (обертання) турбіни, балансування ротора, критичні оберти, прохід через резонанс під час розгону турбіни та й вибігу, а також задачі на коливання лопаток, дисків та ін.

Завистовская Е. И., Ларин А. А., Украина, Харьков

Развитие паротурбиностроения и проблемы динамики (исторический обзор)

В докладе рассматривается возникновение проблем динамики на различных этапах становления паротурбостроения. К ним относятся регулирование хода (вращения) турбины, балансировка ротора, критические обороты, проход через резонанс при разгоне турбины и выбеге, а также задачи на колебания лопаток, дисков и пр.

Zavistovskya E. I., Larin A. A., Ukraine, Kharkiv

Development of steam Turbine construction and dynamics problems (the historical review)

In the report is considered occurrence of dynamics problems at various stages of formation steam turbine construction. Regulation of a turbine course (rotation), rotor balancing, critical turns, pass concern them through a resonance at dispersal of the turbine and flow-out, and also problems of blades, discs fluctuations, etc.

Ісаков С.М., Ісаков О.С., Україна, Харків

ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ІНСТРУМЕНТА

Ультразвуковий інструмент (УЗІ) є типовими представником так званих високочастотних структурно зв'язаних систем. У роботі розглядаються вимушені коливання УЗІ, моделювання якого здійснюється на базі спеціалізованих ізопараметричних КЕ з 3 ступенями свободи у вузлі для пасивних матеріалів і з 4 - для активних. Приведені результати тестових розрахунків.

Исаков С.Н., Исаков А.С., Украина, Харьков

ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Ультразвуковой инструмент (УЗИ) является типичными представителем так называемых высокочастотных структурно связанных систем. В работе рассматриваются вынужденные колебания УЗИ, моделирование которого осуществляется на базе специализированных изопараметрических КЭ с 3 степенями свободы в узле для пассивных материалов и с 4 – для активных. Приведены результаты тестовых расчетов.

Isakov  S.N., Isakov  A.S., Ukraine, Kharkiv

FORCED VIBRATIONS OF ULTRASONIC INSTRUMENT

An ultrasonic instrument (USI) is the typical representatives of the so-called high-frequency structurally constrained systems. The forced vibrations of USI the design of which is carried out on the base of the specialized isoparametric FE with 3 DOFs in a nod for passive materials and with 4 DOFs for active one are examined in the article. The results of tests calculations are presented.

Кедровська О.В., Україна, Харків

КІНЦЕВО-ЕЛЕМЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДЕФЕКТІВ

У роботі розглянуті два підходи: розрахунок коефіцієнтів інтенсивності напружень методом апроксимації переміщень берегів тріщини і визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень прямим обчисленням J-інтеграла. Приведена оцінка результатів розрахунку ПДВ і оцінка залежності коефіцієнтів інтенсивності напружень від довжини тріщини.

Кедровская О.В., Украина, Харьков

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ

В работе рассмотрены два подхода: расчет коэффициентов интенсивности напряжений методом аппроксимации перемещений берегов трещины и определения коэффициентов интенсивности напряжений прямым вычислением J-интеграла. Показана оценка результатов расчета НДС и оценка зависимости коэффициентов интенсивности напряжений от длины трещины.

Kedrovska O.V., Ukraine, Kharkiv

FINITE-ELEMENT DESIGN OF STRUCTURAL-TECHNOLOGICAL DEFECTS

Two approaches are considered in work: calculation of tensions intensity coefficients by the displacement approximation method of crack face and determination of tensions intensity coefficients by the direct calculation of J-integral. Estimation of deflected mode calculation and estimation of tensions intensity coefficients dependence from crack length are shown.

Киркач О.Б., Україна, Харків

МОДЕЛЬ ЧИСЕЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ CFRP-UD-ЛАМІНАТІВ З НАВАНТАЖЕНИМИ ОТВОРАМИ

Доповідь присвячена проблемі міцності роз’ємних механічних з’єднань (наприклад, болтових, заклепочних та ін.) в шаристих композитах (ламінатах) на основі полімерних матриць. Представляється структура і принципи побудови нової моделі чисельного аналізу НДС, пошкодженості та міцності композитних ламінатів з навантаженими отворами, реалізованої в середовищі скінчено-елементного комплексу ANSYS.

Киркач А.Б., Украина, Харьков

МОДЕЛЬ ЧИСЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ CFRP-UD-ЛАМИНАТОВ С НАГРУЖЕННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

Доклад посвящен проблеме прочности разъемных механических соединений (например, болтовых, заклепочных и т.д.) в слоистых композитах (ламинатах) на основе полимерных матриц. Представлена структура и принципы построения новой модели численного анализа НДС, повреждаемости и прочности композитных ламинатов с нагруженными отверстиями, реализованой в среде конечно-элементного комплекса ANSYS.

Kyrkach O.B., Ukraine, Kharkov

A MODEL FOR NUMERICAL INVESTIGATION OF MECHANICAL STRENGTH OF CFRP UD LAMINATES WITH LOADED HOLES

The problem of mechanical strength of pinned (bolted, riveted, etc.) joints in CFRP-UD laminates is being discussed in the report. The structure and main principles of a new numerical model of analysis of the stress-strain state, material damage and mechanical strength of composite laminates with loaded holes implemented in the ANSYS finite element program environment are being introduced.

Коритко Ю.М., Україна, Харків

РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗКУ ДВОВИМІРНИХ ЗАДАЧ ЦИКЛІЧНОЇ ТЕРМОПОВЗУЧОСТІ

Доповідь присвячено розробці ефективного інженерного методу розрахунку циклічної термоповзучості та довготривалої міцності. Запропоновано нові рівняння стану для опису циклічної термоповзучості і проведено їх веріфікацію. Розроблено програмний засіб, що дозволяє реалізувати скінченно-елементний підхід до вирішення задач. Наведено приклади розрахунків термоповзучості товстостінних циліндрів.

Корытко Ю.Н., Украина, Харков

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ДВУМЕРНЫХ ЗАДАЧ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ТЕРМОПОЛЗУЧЕСТИ

Доклад посвящен разработке эффективного инженерного метода расчета циклической термоползучести и длительной прочности. Предложены новые уравнения состояния для описания циклической термоползучести и проведена их верификация. Разработано программное средство, позволяющее реализовать конечно-элементный подход к решению задач. Приведены примеры расчетов термоползучести толстостенных цилиндров.

Korytko Yu.N., Ukraine, Kharkov

DEVELOPMENT OF METHODS FOR 2-D CYCLIC THERMOCREEP PROBLEMS SOLUTION

The paper is devoted to the development of effective engineering method for cyclic thermal creep and long-term strength problems. New constitutive equations for cyclic thermal creep description were proposed and their verification has been done. Special finite element software was developed. The results of thermal creep analysis of thick walled cylinders are presented.

Костромицька О.А., Львов Г.І., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМУВАННЯ вузлів КАРКАСу КОтла УТИЛІЗАТОРА

У роботі запропоновані конструкції основних вузлів каркаса. Розрахунок НДС кожного з вузлів проводиться в кілька етапів, що відповідають методу субмоделювання. Створено програми, які дозволяють автоматизувати побудову моделей вузлів і добування з файлу результатів розрахунку НДС усього каркаса зусиль, моментів і переміщень, які прикладуються як навантаження на граничні перетини окремих вузлів каркаса.

Костромицкая О.А., Львов Г.И., Украина, Харьков

исследование деформирования узлов каркаса котла утилизатора

В работе предложены конструкции основных узлов каркаса. Расчет НДС каждого из узлов проводится в несколько этапов, соответствующих методу субмоделирования. Созданы программы, позволяющие автоматизировать построение моделей узлов и извлечение из файла результатов расчета НДС всего каркаса усилий, моментов и перемещений, которые прикладываются как нагрузка на граничные сечения отдельных узлов каркаса.

Kostromitskaya O.A., Lvov G.I., Ukraine, Kharkov

RESEARCH of DEFORMATION of utilizer CALDRON KARKASS knots

Calculation of deformation of each karkass knot is realized in a few stages, proper to the method of submodeling. The programs, allowing to automatize construction of knots models and to extract from the results file of calculation of all karkass of forces, moments and displacements which must be attached as loading on single knot boundary sections, are created.

Круглій Я.Д., Україна, Харків

Моделювання малих нелінійних коливань пакетів лопаток з роз’ємними з’єднаннями

У доповіді досліджуються вимушені коливання пакета лопаток з малою нелінійністю при порівнянні двох моделей нелінійної та лінеарізованої. Отримано залежності контактного тиску у вузлах з’єднання від часу. Запропоновано метод малого параметру для аналізу динамічних характеристик дискретних систем великого розміру з малою нелінійністю.

Круглий Я.Д., Украина, Харьков

Моделирование малых нелинейных колебаний пакетов лопаток с разъемными соединениями

В докладе исследуются вынужденные колебания пакета лопаток с малой нелинейностью при сравнении двух моделей нелинейной и линеаризованной. Получены зависимости контактного давления в узлах соединения от времени. Предложено метод малого параметра для анализа динамических характеристик дискретных систем большого размера с малой нелинейностью.

Krugliy Y.D., Ukraine, Kharkov

Modeling of Small NONLINEAR vibrations of BLADEs PACKAGES with split-face connection

In the report the forced fluctuations of a blade package with small nonlinearity are investigated at comparison of two models nonlinear and linearized. The dependence from time of contact pressure in nodes of connection is received. It is offered a method of small parameter for the analysis of dynamic characteristics of discrete systems of the big size with small nonlinearity.

Кузенкова А.Ю.,Аврамов К.В., Україна, Харків

НЕЛІНІЙНІ МОДИ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З КУСОЧНО-ЛІНІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Розглядається метод розрахунку нелінійних нормальних мод механічних систем з кінцевим числом степенів свободи і кусочно-лінійними характеристиками. Метод заснований на рішенні і зшиванні рішень двох лінійних підсистем з використанням перерізів Пуанкаре. Результати аналізу перебудовуються в інваріантних різноманіттях. Отримані результати порівнюються з даними чисельного моделювання.

Кузенкова А.Ю., Аврамов К.В., Украина, Харьков

НЕЛИНЕЙНЫЕ МОДЫ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С КУСОЧНО-ЛИНЕЙНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Рассматривается метод расчета нелинейных нормальных мод механических систем с конечным числом степеней свободы и кусочно-линейными характеристиками. Метод основан на решении и сшивании решений двух линейных подсистем с использованием сечений Пуанкаре. Результаты анализа перестраиваются в инвариантных многообразиях. Полученные результаты сравниваются с данными численного моделирования.

Kuzenkova A.U., Avramov K.V., Ukraine, Kharkov

NONLINEAR MODES OF MECHANICAL SYSTEMS WITH PIECEWISE LINEAR DESCRIPTIONS

A method of construct the nonlinear normal modes for the mechanical systems with eventual number of degrees freedoms and piecewise linear descriptions is developed. A method is based on the decision and sewing together of decisions of two linear subsystems with the use sections of Poincare. The results of analysis reform in invariant manifolds. The got results are compared to by information of numeral design.

Курилов О.Г., Україна, Харків, Львов Г.І., Україна, Харків

ГIДРОДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПІДП’ЯТНИКА КОВЗАННЯ ДЛЯ ПОГРУЖНИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ

Було проведено розрахунок підп’ятника ковзання, який працює у режимі рідинного тертя, аналіз та оптимізація складу хімічних елементів підп’ятника з ціллю визначення його впливу на антифрикційні властивості підп’ятника. Розрахунок побудован на гідродинамічній теорії змащування. Були отримані функції розподіляння тиску на підп’ятник, та ці данні використанні для визначення напружено деформованого стану.

Курилов А.Г, Украина, Харьков, Львов Г.И., Украина, Харьков

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОДШИПНИКА СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Был проведен расчет подпятника скольжения, который работает в режиме жидкостного трения, анализ и оптимизация состава химических элементов подпятника с целью определения его влияния на антифрикционные свойства подпятника. Расчет построен на гидродинамической теории смазки. Были полученные функции распределения давления на подпятник, и эти данные использовании для определения напряженно деформированного состояния.

Кurilov A.G., Ukraine, Kharkov, Lvov G.I., Ukraine, Kharkov

HYDRODYNAMIC CALCULATION OF THE BEARING OF SLIDING FOR SUBMERGED ELECTRIC MOTORS

Calculation of the sliding thrust bearing which works in a mode liquid friction has been carried out. The analysis and optimization of structure chemical elements of bearing with the purpose of definition of its influence on antifriction properties of bearing have been lead. Calculation is based on the hydrodynamic theory of greasing. Functions of distribution of pressure upon the bearing have been received, and this data is used for definition of the deflection mode.

Курпа Л.В. , Ліннік А.Б., Ткаченко В.В. Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ БАГАТОШАРОВИХ ПЛАСТИН ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДА R-ФУНКЦІЙ

В доповіді запропоновано метод дослідження статичної стійкості багатошарових пластин зі складною формою плану. Запропонований метод враховує неоднорідний докритичний стан пластини. Знайдені критичні навантаження для деяких багатошарових пластин складної геометрії.

Курпа Л.В., Линник А.Б., Ткаченко В.В. Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛАСТИН С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА R-ФУНКЦИЙ

В докладе предложен метод исследования статической устойчивости многослойных пластин со сложной формой плана. Предложенный метод учитывает неоднородное докритическое состояние пластин. Найдены критические нагрузки для некоторых многослойных пластин сложной геометрии.

Kurpa L.V., Linnik A. B., Tkachenko V.V., Ukraine, Kharkiv

STABILITY OF LAMINATED PLATES BY USING R-FUNCTION METHOD

The method of static stability investigation of laminated plates with complex form is considered in this report. The proposed method takes into account heterogeneous subcritical state of plates. Critical buckling loads of some laminated plates with complex geometry are calculated.

Курпа  Л.В., Мазур О.С., Україна, Харків

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСТЕЙ ДИНАМІЧНОЇ НЕСТІЙКОСТІ ДЛЯ ОРТОТРОПНИХ ПЛАСТИН СКЛАДНОЇ ФОРМИ

В роботі наведено метод дослідження параметричних коливань пластин складної форми при різних видах граничних умов. В основу алгоритму покладено ідею зведення даної задачі до дослідження нелінійної системи з періодичними коефіцієнтами. Запропонований підхід базується на застосуванні методу R-функцій та варіаційних методів.

Курпа  Л.В., Мазур О.С., Украина, Харьков

МЕТОД ОПРЕДЕЛНИЯ ОБЛАСТЕЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ ОРТОТРОПНЫХ ПЛАСТИН СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

В работе представлен метод исследования параметрических колебаний ортотропных пластин сложной формы для различных видов граничных условий. В основу алгоритма положена идея сведения рассматриваемой задачи к исследованию нелинейной системы с периодическими коэффициентами. Предлагаемый подход базируется на использовании метода R-функций в сочетании с вариационными методами.

Kurpa L.V., Mazur O.S., Ukraine, Kharkov

DETERMINATION METHOD OF INSTABILITY DOMAINS FOR ORTHOTROPIC PLATES WITH COMPLEX FORM

The method of parametric vibrations research of orthotropic plate with complex form and different boundary conditions is presented in the work. The main idea of the algorithm is reduction of the problem to investigation of nonlinear system with periodic coefficients. Proposed approach is based on applying of R-functions method with variational one.

Курпа Л.В., Осетров А.О., Україна, Харків

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ R-ФУНКЦІЙ ТА СПЛАЙН-АПРОКСИМАЦІЇ У ЗАДАЧАХ ЗГИНУ ПОЛОГИХ БАГАТОШАРОВИХ ОБОЛОНОК

В доповіді розглядається використання метода RFM та сплайн-апроксимації для розрахунку напружено-деформованого стану багатошарових пологих оболонок складної форми у плані в рамках уточненої теорії першого порядку, яка враховує деформації зсуву.

Курпа Л.В., Украина, Харьков, Осетров А.А, Украина, Харьков

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ R-ФУНКЦИЙ И СПЛАЙН-АППРОКСИМАЦИИ В ЗАДАЧАХ ИЗГИБА ПОЛОГИХ МНОГОСЛОЙНЫХ ОБОЛОЧЕК

В докладе рассматривается применение метода RFM и сплайн-аппроксимации к расчету напряженно-деформированного состояния многослойных пологих оболочек сложной формы в плане в рамках уточненной теории первого порядка, которая учитывает деформации сдвига.

Kurpa L.V., Ukraine, Kharkov, Osetrov A.A., Ukraine, Kharkov

APPLICATION OF R-FUNCTIONS THEORY AND SPLINE-APPROXIMATION FOR BENDING OF MULTILAYERED SHALLOW SHELLS

The possibility of application of RFM method and spline-approximation to the calculation of a stress-strained state of multilayered shallow shells with complex planform according to the first order refined theory, taking shear deformation in account.

Лавінський Д.В., Морачковський О.К., Ромашов Ю.В., Соболь В.М.,Україна, Харків

Про науково-технічне співробітництво кафедри теоретичної механіки НТУ "ХПІ" з ННЦ "ХФТІ"

Виконано аналіз міцності стінок вакуумної камери пристроїв для очищування води пучками заряджених частинок, трубчастих та плоских стінок вакуумних камер, прес-форм з матрицями із вуглець-вуглецевих композитних матеріалів, що використовуються в ННЦ "ХФТІ" для пресування виробів під тиском до 100 МПа та температурі 1800С.

Лавинский Д.В., Морачковский О.К., Ромашов Ю.В., Соболь В.Н., Украина, Харьков

О научно-техническом сотрудничестве кафедры теоретической механики НТУ "ХПИ" с ННЦ "ХФТИ"

Выполнен анализ прочности стенок вакуумной камеры устройств для водоочистки пучками заряженных частиц, трубчатых и плоских стенок вакуумных камер, пресс-форм с матрицами из углерод-углеродных композитных материалов, применяемых в ННЦ "ХФТИ" для прессования изделий под давлением до 100 МПа и температуре 1800С.

Lavinsky D.V., Morachkovsky O.K., Romashov Yu.V., Sobol V.N., Ukraine, Kharkov

Scientific and technical collaboration between NTU "KhPI" and NNC "KPTI"

Strength of evacuated vessel walls for water cleaning using charged-particle beams, piped and planed evacuated vessel walls, molding tools with former block made from carbon-carbonic composites applied in NNC "KPTI" for presswork by the instrumentality of heat-resistant material powders under 100 MPa pressure and 1800С temperature are carried out in collaborated researches.

Ларін О.О., Україна, Харків

РОЗвязок задачі вимушених коливань циклосиметричної СЕ тривимірної конструкції із детермінованим та випадковим локально розповсюджненим розладом

У доповіді приведено методику визначення детермінованих та імовірнісних характеристик вимушених гармонічних коливань ЦС тривимірної конструкції із локально розповсюдженим розладом по жорсткості бандажного кільця на основі моделі одного сектору цієї системи..

Ларин А.А., Украина, Харьков

расчет задачи вынужденных колебаний циклосиметричных КЭ трехмерных конструкций с детерминированной и случайной локально распределенной расстройкой

В докладе приведено методику определения детерминированных и вероятностных характеристик вынужденных гармонических колебаний ЦС трехмерной конструкции с локально распределенной расстройкой по жесткости бандажного кольца на основе модели одного сектора этой системы.

Larin A.A., Ukraine, Kharkov

CALCULATION OF TASK OF THE FORCED VIBRATIONS OF THE CYCLIC FE THREE-DIMENSIONAL CONSTRUCTIONS WITH THE DETERMINISTIC AND RANDOM LOCALLY DISTRIBUTED MISTUNING

The report described a methodology for determining deterministic and probabilistic characteristics of forced harmonic oscillations of a cyclic three-dimensional structure with a locally distributed mistuning of shrouding stiffness based on the model of one sector of the system. 

Лисенко С.В., Україна, Харків

Оптимізація форми опорної поверхні кільцевої наплавки, що забезбечує герметичність насосу

В доповіді досліджується проблема герметичності ГЦН атомних електростанцій на базі розв’язання пружнопластичного деформування з’єднання «корпус-наплавка-прокладка» під дією максимальної затяжки і наступного розвантаження. За критерієм мінімальних залишкових деформацій визначаються матеріал наплавки і оптимальна величина кута опорної поверхні.

Лысенко С.В., Украина, Харьков

Оптимизация формы опорной поверхности кольцевой наплавки, обеспечивающей герметичность насоса

В докладе исследуется проблема герметичности ГЦН атомных электростанций на основе решения задачи упругопластического деформирования соединения «корпус-наплавка-прокладка» под воздействием максимальной затяжки и последующей разгрузки. По критерию минимальных остаточных деформаций определяется материал наплавки и оптимальная величина угла опорной поверхности.

Lysenko S.V., Ukraine, Kharkov

Optimization of form of supporting surface of circular welding providing impermeability of pump

In the report the problem of impermeability of main circulations pumps of nuclear power plants is explored on the basis of decision of problem of elasto-plastic deformation of joint «body-welding-gasket» under act of the maximal tightening and subsequent unloading. On the criterion of the minimum residual deformations the welding material and optimum size of corner of supporting surface are determineted.

Любицька К.І., Україна, Харків

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ R-ФУНКЦІЙ ДО РОЗРАХУНКУ АМОРТИЗАТОРІВ ДЛЯ БЕЗШАБОТНИХ МОЛОТІВ

В доповіді представлено приклад розрахунку напружено-деформівного стану амортизатора, який моделюється гофрованою прямокутною пластиною на пружній основі з отворами під дією равномірно розподіленого навантаження. Алгоритм базується на застосуванні теорії R-функцій, варіацийних методів, методів послідовного навантаження та Ньютона. Отримано чисельні результати розв’язку задачі геометрично нелінійного згину.

Любицкая Е.И, Украина, Харьков

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ R-ФУНКЦИЙ К РАСЧЕТУ АМОРТИЗАТОРОВ ДЛЯ БЕСШАБОТНЫХ МОЛОТОВ

В докладе представлен пример расчета напряженно-деформируемого состояния амортизатора, моделируемого гофрированной прямоугольной пластиной на упругом основании с отверстиями под действием равномерно распределенной нагрузки. Алгоритм основан на применении теории R-функций, вариационных методов, методов последовательных нагружений и Ньютона. Получены численные результаты решения задачи геометрически нелинейного изгиба.

Lyubitska K.I., Ukraine, Kharkov

APPLYING OF R-FUNCTION THEORY TO CALCULATION OF SHOCK-ABSORBERS FOR NO ANVIL HAMMERS

The example of calculation of stress-strain state of shock-absorbers is shown in report. Model is corrugated rectangular plate on elastic foundations with cutouts under transverse distributed load. The algorithm is based on applying the R-function theory, variational methods, step by step and Newton’s methods. Numerical results for geometrically nonlinear bending are obtained.

Мартиненко Г.Ю., Україна, Харків

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ РОТОРА В КОМБІНОВАНОМУ МАГНІТНОМУ ПІДВІСІ НА ОСНОВІ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ РУХУ

У роботі запропонована методика, алгоритм і програма розрахунку нелінійних коливань ротора в комбінованому активно-пасивному магнітному підвісі. Дана обчислювальна модель призначена для обґрунтування вибору методу розв'язання спільної системи нелінійних рівнянь руху ротора і рівнянь для струмів в електромагнітах.

Мартыненко Г.Ю., Украина, Харьков

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РОТОРА В КОМБИНИРОВАННОМ МАГНИТНОМ ПОДВЕСЕ НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ

В работе предложена методика, алгоритм и программа расчета нелинейных колебаний ротора в комбинированном активно-пассивном магнитном подвесе. Данная вычислительная модель предназначена для обоснования выбора метода решения совместной системы нелинейных уравнений движения ротора и уравнений для токов в электромагнитах.

Martynenko G.Yu., Ukraine, Kharkiv

COMPUTER MODELING OF ROTOR DYNAMIC IN COMBINED MAGNETIC SUSPENSION ON THE BASIS OF NONLINEAR MOTION EQUATIONS

In work the method, algorithm and program of calculation for rotor nonlinear vibrations in combined actively-passive magnetic suspension is proposed. This computation model is intended for basing of decision method choice for consistent nonlinear equations system of rotor motion and equations for currents in electromagnets.

Назаренко С.О., Марусенко С.І., Україна, Харків

МЕТОДИ Аналізу чутливості структурно зв’язаних систем ПРИ МУЛЬТИФІЗИЧНих НАвантаЖЕНнях

Метою проведених досліджень була розробка на єдиній комплексній науково-методологічній основі методів аналізу чутливості конструкцій під впливом фізичних полів різної природи і ступенів зв'язаності. Подальшим напрямком досліджень є застосування розробленого математичного апарата при вивченні життєвого циклу ряду сучасних модульних конструкцій, в т.ч. з урахуванням різних видів симетрії та регулярності.

Назаренко С.А., Марусенко С.И., Украина, Харьков

МЕТОДЫ АнализА чувствительности структурно cвязанных систем ПРИ МУЛЬТИФИЗИЧНых НАГРУЖЕНИях

Целью исследований была разработка на единой научно-методологической основе методов анализа чувствительности конструкций под воздействием физических полей различной природы и степеней связанности. Дальнейшим направлением исследований является использование разработанного математического аппарата при изучении жизненного цикла современных модульных конструкций.

Nazarenko S.A., Маrusеnkо S.I., Ukraine, Kharkov

The sensitivity analysis methods Оf structurally connected systems during multiphysics loading

The important component of designing, engineering and manufacturing are the sensitivity analysis of characteristics to small variations of constructive parameters. On the united science methodological base effective methods for the sensitivity analysis methods of structurally connected systems during multiphysics loading are created. There are basically 3 methods of coupling distinguished by the finite element formulation techniques used to develop the matrix equations.

Наумов І.В., Україна, Харків

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РУЙНУВАННЯ ТОНКОСТІННИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ УДАРІ

У доповіді описано спроектований та виготовлений експериментальний комплекс для дослідження напружено-деформованого стану тонкостінних елементів конструкцій при їх ударному навантаженні, що включає інформаційну вимірювальну систему, пристрій закріплення та навантаження. Розроблено програмні засоби для візуалізації та аналізу отриманих даних. Наведено результати експериментів.

Наумов И.В., Украина, Харьков

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ УДАРЕ

В докладе описан спроектированный и изготовленный экспериментальный комплекс для исследования напряженно-деформированного состояния тонкостенных элементов конструкций при их ударном нагружении, включающий информационную измерительную систему, устройство закрепления и нагружения. Разработаны программные средства для визуализации и анализа опытных данных. Приведены результаты экспериментов.

Naumov I.V., Ukraine, Kharkov

EXPERIMENTAL FRACTURE RESEARCH OF THIN-WALLED STRUCTURES AT IMPACT LOADING

The developed experimental complex for strain-stress state’s investigations of thin-walled structures under impact loading, including the informational measuring system, the devices for fixing and loading, is presented in a paper. Software for visualization and for the analysis of the experimental data was developed. Experimental results are presented.

Ольшанський С.В., Аврамов К.В., Україна, Харків

ЗАМКНУТІ РОЗВ’ЯЗКИ РІВНЯННЯ МЕЩЕРСЬКОГО ДЛЯ РІЗНИХ ЗАКОНІВ ЗМЕНШЕННЯ РАДІУСУ ШАРУ, ЯКИЙ ЛЕТИТЬ

Введенням нової змінної в диференціальне рівняння падіння шару, для трьох законів убування його радіуса в часі, нелінійне рівняння Мещерського вдалось звести до рівняння типу Бесселя та знайти його замкнені аналітичні розв’язки. Усі розв’язки незалежно від закону випаровування виражаються в модифікованих функціях Бесселя.

Ольшанский С.В., Аврамов К.В., Украина, Харьков

ЗАМКНУТЫЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ МЕЩЕРСКОГО ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАКОНОВ УМЕНЬШЕНИЯ РАДИУСА ЛЕТЯЩЕГО ШАРА

Введением новых переменных в дифференциальные уравнения падения шара, для трёх законов уменьшения его радиуса во времени, нелинейное уравнение Мещерского удалось свести к уравнению типа Бесселя и найти его замкнутые аналитические решения. Все решения независимо от закона испарения выражаются в модифицированных функциях Бесселя.

Olshanskii  S.V., Avramov  K.V., Ukraine, Kharkov

THE CLOSED SOLUTIONS OF THE MESHERSKII EQUATION FOR THE VARIOUS LAWS REDUCTION OF RADIUS OF A FLYING SPHERE

By introduction new variable in the differential equations of fall of a sphere, for three laws of reduction of its radius in time, the nonlinear Mesherskii equation managed to be reduced to the equation such as Bessel and to find its closed analytical solutions. All solutions irrespective of the law of evaporation are expressed in the modified Bessel functions.

Плаксій Ю.А., Олексієнко Н.В., Україна, Харків

ЗАСТОСУВАННЯ ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ БЕЗПЕРЕРВНИХ ЕТАЛОННИХ МОДЕЛЕЙ ОБЕРТАННЯ ТВЕРДОГО ТІЛА ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ АЛГОРИТМІВ ВИЗНАЧЕННЯ ОРІЄНТАЦІЇ В БІНС

За допомогою пакету аналітичних перетворень Mathematica 5.11 одержані представлення позірних поворотів і кватерніона орієнтації твердого тіла в тригонометричній формі. Приводяться оцінки методичних похибок алгоритмів визначення орієнтації, одержані за допомогою розроблених моделей.

Плаксий Ю.А., Алексеенко Н.В., Украина, Харьков

ПРИМЕНЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ НЕПРЕРЫВНЫХ ЭТАЛОННЫХ МОДЕЛЕЙ ВРАЩЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ В БИНС

С помощью пакета аналитических преобразований Mathematica 5.11 получены представления кажущихся поворотов и кватерниона ориентации твердого тела в тригонометрической форме. Приводятся оценки методических погрешностей алгоритмов определения ориентации, полученные с помощью разработанных моделей.

Plaksiy Yu.A., Oleksijenko N.V., Ukraine, Kharkov

APPLICATION OF TRIGONOMETRIC CONTINUOUS STANDARD MODELS OF THE RIGID BODY ROTATION FOR OPTIMIZATION OF STRAPDOWN ORIENTATION ALGORITHMS

By the package of analytical transformations of Mathematica 5.11 presentations of seeming turns and rigid body orientation quaternion are got in a trigonometric form. The developed models are used for accuracy analysis of strapdown orientation algorithms.

Протасов Р.В., Устиненко О.В., Україна, Харків

РОЗРОБКА ПАРАМЕТРИЧНИХ 3-d МОДЕЛЕЙ ЕВОЛЮТНИХ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ

У доповіді розглянуто методику побудови параметричних моделей зубців передач з еволютним зачепленням. Вони служать основою для створення скінченно-елементних моделей, необхідних для дослідження контактної взаємодії еволютних зубців та їх згинної міцності.

Протасов Р.В., Устиненко А.В., Украина, Харьков

РАЗРАБОТКА ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ 3-d МОДЕЛЕЙ ЭВОЛЮТНЫХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

В докладе рассмотрена методика построения параметрических моделей зубьев передач с эволютным зацеплением. Они служат основой для создания конечноэлементых моделей, необходимых для исследования контактного взаимодействия эволютных зубьев и их изгибной прочности.

Protasov R.V., Ustinenko A.V., Ukraine, Kharkov

elaboration of PARAMETRIC 3-D MODELS of Evolute GEARINGS

In report the method of construction of gear teeth parametric models with the evolute mesh is considered. They serve as basis for creation of finite elements models, necessary for research of evolute contact co-operation of teeth and their bending strengt.

Сімсон Е.А., Анацький Ю.П., Зенкевич Ю.А., Україна, Харків

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕРМООБРОБКИ І ВИБОРУ МАТЕРІАЛУ РОЛИКІВ БУКСОВИХ ПІДШИПНИКІВ НА ВИРІШЕННЯ КОНТАКТНИХ ЗАДАЧ АНАЛІЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТВІРНОЇ

В роботі розглянуті питання вирішення контактної задачі та оптимізації для трибологічної пари твірна ролика - доріжка кочення роликового підшипника буксових вузлів залізничних вагонів і локомотивів. Проведено аналіз впливу термообробки та вибору матеріалу на результати вирішення контактної задачі.

Симсон Э.А., Анацкий Ю.П., Зенкевич Ю.А., Украина, Харьков

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕРМООБРАБОТКИ И ВЫБОРА МАТЕРИАЛА РОЛИКОВ БУКСОВЫХ ПОДШИПНИКОВ НА РЕШЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ЗАДАЧ АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗУЮЩЕЙ

В работе рассмотрены вопросы решения контактной задачи и оптимизации для трибологической пары образующая ролика - дорожка качения роликового подшипника буксовых узлов железнодорожных вагонов и локомотивов. Проведен анализ влияния термообработки и выбора материала на результаты решения контактной задачи.

Simson E.A., Anackiy Y.P., Zenkevich Y.A., Ukraine, Kharkov

AXLES BEARING ROLLERS THERMAL PROCESSING AND MATERIAL CHOICE INFLUENCE ANALYSIS FOR CONTACT TASKS SOLUTION OF FORMATIVE ANALYSIS AND OPTIMIZATION

In this work consider the questions of contact tasks solution and optimization for a tribology pair rollers generatrix - race of railway cars and locomotives roller bearing. Thermal processing and material choice influence analysis for contact tasks solution results is conducted.

Сімсон Е.А., Овчаренко В.В., Трохман М.В., Україна, Харків

МОДЕЛЮВАННЯ Й ОПТИМІЗАЦІЯ ЗНОШУВАННЯ В ЗОНІ ТОРЦЕВОГО КОНТАКТУ КОВЗАННЯ РОЛИКОВИХ ПІДШИПНИКІВ

Вирішується задача про моделювання й оптимізації зношування в зоні торцевого контакту ковзання роликових підшипників з урахуванням впливу кута нахилу бічної поверхні ролика й відповідної поверхні кілець на напружено-деформований стан і інтенсивність роботи сил тертя та параметрів опуклості торцевої поверхні борту кільця при збереженні плоского торця ролика.

Симсон Э.А., Овчаренко В.В., Трохман М.В., Украина, Харьков

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗНОСА В ЗОНЕ ТОРЦЕВОГО КОНТАКТА СКОЛЬЖЕНИЯ РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ

Решается задача о моделировании и оптимизации износа в зоне торцевого контакта скольжения роликовых подшипников с учетом влияния угла наклона боковой поверхности ролика и ответной поверхности колец на напряженно-деформированное состояние и интенсивность работы сил трения и параметров выпуклости торцевой поверхности борта кольца при сохранении плоского торца ролика.

Simson E.A., Ovcharenko V.V., Trokhman M.V., Ukraine, Kharkov

DESIGN AND OPTIMIZATION OF WEAR IN THE ZONE OF BUTT-END CONTACT OF THE JOURNAL ROLLER BEARINGS

The problem of design and optimization of wear in the zone of butt-end contact of the journal roller bearings is solved, taking into account influence of an inclination angle of a lateral surface of a roller and a response surface of rings on the stress-strain state and the intensity of the friction forces and the parameters of the convexity front surface side of the ring, while maintaining a flat front roller.

Смірнов М.М., Ульянов Ю.М., Мартиненко Г.Ю., Україна, Харків

РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ОСЬОВОГО ПОЛОЖЕННЯ РОТОРА НА КЕРОВАНИХ МАГНІТНИХ ПІДШИПНИКАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ДАТЧИКІВ СИЛИ

У роботі проведений аналіз можливості використання системи вимірювання сил для визначення осьового положення ротора в магнітних підшипниках. Розглянута розроблена з використанням датчиків сили оригінальної конструкції система автоматичного управління активними магнітними підшипниками.

Смирнов М.М., Ульянов Ю.Н., Мартыненко Г.Ю., Украина, Харьков

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ОСЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОТОРА НА УПРАВЛЯЕМЫХ МАГНИТНЫХ ПОДШИПНИКАХ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКОВ СИЛЫ

В работе проведен анализ возможности использования системы измерения сил для определения осевого положения ротора в магнитных подшипниках. Рассмотрена разработанная с использованием датчиков силы оригинальной конструкции система автоматического управления активными магнитными подшипниками.

Smirnov M.M., Ulyanov Y.N., Martynenko G.Yu., Ukraine, Kharkiv

THE DEVELOPMENT OF A ROTOR MEASURING AXIAL POSITION METHOD WITH THE SENSORS OF FORCE FOR THE CONTROLLED MAGNETIC BEARINGS

In work the possibility analysis of using the system of forces measuring is conducted for determination of a rotor axial position on magnetic bearings. It is considered the automatic control system of active magnetic bearings which is developed with the use of original construction force sensors.

Сукіасов В.Г., Україна, Харків

Моделювання та Аналіз в’язкопружнього деформування композитних оболонок на основі інтегральних перетворювань

Викладено методику наближеного аналітичного розв’язання задач в’язкопружнього деформування оболонкових конструкцій з волокнистих композитів з полімерною матрицею. З використанням операційного підходу й сучасних програмних засобів досліджено залежність від часу напруг і переміщень в оболонках, а також обґрунтовано збіжність одержаних рішень.

Сукиасов В.Г., Украина, Харьков

Моделирование и Анализ вязкоупругого деформирования композитных оболочек на основе интегральных преобразований

Изложена методика приближенного аналитического решения задач вязкоупругого деформирования оболочечных конструкций из волокнистых композитов с полимерной матрицей. С использованием операционного подхода и современных программных средств исследована зависимость от времени напряжений и перемещений в оболочках, а также обоснована сходимость полученных решений.

Sukiasov V.G., Ukraine, Kharkov

modeling and analysis the viscoelastic defomation of composite shells by integral transformations

The approximate analytical technique for viscoelastic deformation problems of shell structures of fiber composites with a polymeric matrix is presented. With usage of the operational approach and modern software the time dependence of stresses and displacements in shells is researched, and the convergence of the obtained solutions is justified.

Татарінова О.А., Україна, Харків

АНАЛІЗ ДОВГОВІЧНОСТІ ЦИКЛІЧНО НАВАНТАЖЕНИХ КАМЕР ЗГОРЯННЯ РРД ТА ГТД

Доповідь присвячено розвитку методів аналізу конструкційної міцності та довговічності оболонкових елементів авіакосмічної техніки, що експлуатуються при циклічному навантаженні в умовах високотемпературної повзучості. Одержано нові дані конструкційної міцності камер згоряння РРД та ГТД, що працюють в умовах спільної дії статичних та циклічних навантажень з різними періодами.

Татаринова О.А., Украина, Харков

АНАЛИЗ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЦИКЛИЧНО НАГРУЖЕННЫХ КАМЕР СГОРАНИЯ ЖРД И ГТД

Доклад посвящен развитию методов анализа конструкционной прочности и долговечности оболочечных элементов авиакосмической техники, которые эксплуатируются при циклическом нагружении в условиях высокотемпературной ползучести. Получены новые данные конструкционной прочности камер сгорания ЖРД и ГТД, работающих в условиях статических и циклических нагружений с разными периодами.

Tatarinova O.A., Ukraine, Kharkov

ANALYSIS OF SERVICE LIFE OF CYCLICALLY LOADED COMBUSTION CHAMBERS IN JET AND GAS TURBINE ENGINES

The paper is devoted to the development of the methods for the analysis of long term strength and service life of shell elements of air- and spacecrafts, operating under cyclic high temperature creep. The new strength data of combustion chambers in jet and gas turbine engines which are working in conditions of static and cyclic loading with different periods, are obtained.

Тесленко О.О. Україна, Харків

МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-ОПТИЧНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНЬ

На прикладах простих форм тіл досліджена можливість моделювання поляризаційно-оптичних пристроїв визначення напружень, проходження світла через довільну послідовність оптичних пристроїв, Розглядаються випадки об’ємно напружених п'єзооптично активних тіл. Використаний засіб представлення тіла як набору тонких пластин.

Тесленко А.А. Украина, Харьков

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ

На примерах простых форм тел, исследована возможность моделирования поляризационно-оптических устройств определения напряжений. Рассматриваются случаи объемно-напряженных пьезооптически активных тел. В качестве приема моделирования использован способ представления тела как набора тонких пластин.

Teslenko A.A. Ukraine, Kharkov

SIMULATION OF THE POLARIZATION-OPTICAL METHODS OF STRESS DITERMINATION

A possibility of modeling optical devices for the photoelasticity method is investigated for simple body forms. The investigation is performed for the piezooptic active stressed bodies. The methods of modeling devices are determined. The bodies are presented as raw of thin plates. The thin plates was stressed arbitrary. Simple method of determination of optimum thickness of plates is tested.

Устиненко О.В., Україна, Харків

скінченно-елементнІ 3-D МОДЕЛІ ЕВОЛЬВЕНТНИХ ПРЯМИХ ЗУБЦІВ із ВТОМНОЮ ТРІЩИНОЮ

У доповіді розглянуто методику побудови скінченно-елементних моделей зубців із втомною тріщиною на перехідній кривій. Вони необхідні при оцінці НДС зубця із тріщиною і моделювання зародження та розвитку процесу його втомного руйнування.

Устиненко А.В., Украина, Харьков

конечно-элементныЕ 3-d МОДЕЛИ эвольвентных прямых ЗУБЬЕВ С УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНОЙ

В докладе рассмотрена методика построения конечно-элементных моделей зубьев с усталостной трещиной на переходной кривой. Они необходимы при оценке НДС зуба с трещиной и моделировании зарождения и развития процесса его усталостного разрушения.

Ustinenko A.V., Ukraine, Kharkov

finite ELEMENTS 3-D MODELS of Involute straight teeth With FATIGUE CRACK

In report the method of construction of finite elements teeth models with a fatigue crack on a fillet curve considered. They are needed at the estimation of tooth stress-strain state with a crack and modelling of origin and development of process of its fatigue destruction.

Федоров В.О., Радіонова С.В., Україна, Харків

Чисельні дослідження жорсткості систем диференційних рівнянь продольної повзучості волокнистих композитів

Нестала повзучість волокнистих композитів, які розтягуються уздовж волокон, моделюється повзучістю стрижньової системи. Чисельно досліджено поведінку параметра жорсткості одержаної системи ОДР залежно від виду вирішуючих рівнянь, закону повзучості, ступеня нелінійності, співвідношення властивостей компонентів.

Федоров В.А., Радионова С.В., Украина, Харьков

Численные исследования жесткости систем дифференциальных уравнений продольной ползучести волокнистых композитов

Неустановившаяся ползучесть волокнистых композитов, которые растягиваются вдоль волокон, моделируется ползучестью параллельно нгруженной стержневой системы. Численно исследовано поведение параметра жесткости полученной системы ОДУ в зависимости от вида разрешающих уравнений, закона ползучести, степени нелинейности, соотношения свойств компонентов.

Fedorov V.A., Radionova S.V., Ukraine, Kharkov

Numeral researches of inflexibility of the systems of differential equalizations of longitudinal creep of fibred Composite

Non-stationary creep of fibred composite which stretch along fibres, is designed by the creep of the system of bars. Numeral the explore of parameter of inflexibility of the got system of differential equations depending on the type of determinant equalizations, law of creep, degree of non-linearity, properties of behaviour of components.

Філіпковський С.В., Україна, Харків

СКІНЧЕНОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ РЕЗОНАНСНИХ РЕЖИМІВ ПАЛИВОПОДАЮЧЕГО ТРАКТУ РАКЕТИ

Запропоновано метод аналізу частот і форм поздовжніх коливань рідини в магістралі окислювача рідинного ракетного двигуна. Розроблено скінчений елемент, що враховує стискальність рідини й пружність стінок труби. Запропонований скінчений елемент, який апроксимує гідроамортизатор, що знижує власні частоти. Досліджено власні частоти при різних розташуваннях гідроамортизатора.

Филипковский С.В., Украина, Харьков

Конечноэлементный анализ резонансных режимов топливоподающего тракта ракеты

Предложен метод анализа частот и форм продольных колебаний жидкости в магистрали окислителя жидкостного ракетного двигателя. Разработан конечный элемент, учитывающий сжимаемость жидкости и упругость стенок трубы Предложен конечный элемент аппроксимирующий гидроамортизатор, который снижает собственные частоты. Исследованы собственные частоты при разных расположениях гидроамортизатора.

Filipkovsky S.V., Ukraine, Kharkov

FINITEELEMENT analysis of resonant regimes of a fuel-delivery Channel of a rocket

The method of a liquid longitudinal oscillations modal analysis in an oxidizer line of the fluid-propellant rocket engine is offered. The finite element which is taking into account a liquid compressibility and the pipe walls elasticity is developed. The finite element which approximates the hydroshock reducer that decreases the natural frequencies is offered. Natural frequencies are investigated at different arrangements of the hydroshock reducer.

Хацько Н.Є., Україна, Харків

МЕТОДИКА ПАСПОРТИЗАЦІЇ МІКРОАКСЕЛЕРОМЕТРА

Розроблений новий експериментальний метод паспортизації датчиків вимірювання лінійного прискорення, який може бути реалізований з використанням не атестованого лабораторного обладнання, завдяки залежності математичної моделі вимірювань тільки від рівня вхідного сигналу, якій визначається з достатньою точністю. Результати експерименту були оброблені з використанням нової методики і отримані параметри паспортизації вимірювальної осі датчика.

Хацько Н.Е., Украина, Харьков

МЕТОДИКА ПАСПОРТИЗАЦИИ МИКРОАКСЕЛЕРОМЕТРА

Разработан новый экспериментальный метод паспортизации датчиков измерения линейного ускорения, который может быть реализован с применением не аттестованного лабораторного оборудования, благодаря зависимости математической модели измерений только от уровня входного сигнала, определяемого с достаточной точностью. Результаты эксперимента обработаны с применением новой методики и получены параметры паспортизации измерительной оси датчика.

Khatsko N., Ukrain, Kharkiv

METHODIC OF THE MICROACCELEROMETER SERTIFICATION

The new experimental method of the linear acceleration measuring sensors certification is developed. It is differing from other because it can be realized with using non certificated laboratorial equipment thanks to dependence of mathematical model only on input signal level, which is identified with sufficient accuracy. The experiment results were processed by using of new methodology and certification parameters of investigated sensor measuring axis was obtained.

Хизуненко Ю.А., Мартиненко Г.Ю., Україна, Харків

РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАННОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ КОЛИВАНЬ РОТОРУ НА МАГНІТНИХ ПІДШИПНИКАХ

У роботі описана прикладна програма, яка по введеним користувачем геометричним даним, параметрам скінченно-елементной сітки, властивостям матеріалу, умовам закріплення і опціям розрахунку, будує адекватну балочну модель ротора, а також здійснює розрахунок власних коливань конструкції.

Хизуненко Ю.А., Мартыненко Г.Ю., Украина, Харьков

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА КОЛЕБАНИЙ РОТОРА НА МАГНИТНЫХ ПОДШИПНИКАХ

В работе описано приложение, которое по введённым пользователем геометрическим данным, параметрам конечно-элементной сетки, свойствам материала, условиям закрепления и опциям расчёта, строит адекватную балочную модель ротора, а также осуществляет расчёт собственных колебаний конструкции.

Khyzunenko Yu.A., Martynenko G.Yu., Ukraine, Kharkiv

DEVELOPMENT OF COMPUTER-INTEGRATED PROGRAMMATIC MEAN OF DESIGN AND ANALYSIS OF VIBRATIONS OF ROTOR ON MAGNETIC BEARINGS

An appendix, which on by the entered user to geometrical information, parameters of konechno-elementnoy net, properties of material, terms of fixing and options of calculation, is in-process described, builds the adequate beam model of rotor, and also carries out the calculation of eigentones of construction.

Шатохін В.М., Грицан А.О., Україна, Харків

Про дослідження перехідних і усталених режимів у вібраційних монтажних пристроях для складальних роботів

Розроблено математичну модель вібраційного монтажного пристрою для складального робота, що дозволяє досліджувати процес пуску, усталенні режими, просторові рухи точок деталі, яка монтується, а також двопараметричну модель регульованого запуску електродвигуна з дебалансом. Приведено результати розрахункових досліджень.

Шатохин В.М., Грицан А.A., Украина, Харьков

об исследовании переходных и установившихся режимов в вибрационных монтажных устройствах для сборочных роботов

Разработана математическая модель вибрационного монтажного устройства для сборочного робота, позволяющая исследовать процесс механизма, установившиеся режимы, пространственные движения точек монтируемой детали, а также двухпараметрическую модель регулируемого запуска электродвигателя с дебалансом. Приведены результаты расчетных исследований.

Shatokhin V.М., Grizan А.A., Ukraine, Kharkov

About study connecting and formed mode in vibratory erection device for adjustment robot

The mathematical model of vibratory erection device for adjustment robot, which allows research the starting process, formed modes, spatial movements of any point assembled detail, is developed. Two-parameter model of the controlled electric motor start with eccentric is offered. Results of calculated researches of the dynamic processes at montage of the concrete detail are produced.

Шергін С.Ю., Конохов В.І., Степук О.В., Україна, Харків

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКІСТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА РОЗПОДІЛ ДЕФОРМАЦІЙ В МОДЕЛІ КОМПАУНДИРОВАНОЇ ОБМОТКИ

Визначені жорсткістні характеристики стрижня складного багатоком-понентного поперечного перерізу при згині і крученні. Одержаний розподіл деформацій по висоті пакету близький до лінійного закону, проте спостерігається ефект прослизання між мідними провідниками і ізоляцією в  пружній зоні деформування. Запропоновано рекомендації по забезпеченню монолітності при згині і крученні.

Шергин С.Ю., Конохов В.И., Степук А.В., Украина, Харьков

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ В МОДЕЛИ КОМПАУНДИРОВАННОЙ ОБМОТКИ

Определены жесткостные характеристики стержня сложного многоком-понентного поперечного сечения при изгибе и кручении. Полученное распределение деформаций по высоте пакета близко к линейному закону, однако наблюдается эффект проскальзывания между медными проводниками и изоляцией в упругой зоне деформирования. Предложены рекомендации по обеспечению монолитности при изгибе и кручении.

Shergin SY, Konohov VI, Stepuk AV, Ukraine, Kharkiv

STRENGTHEN CHARACTERISTICS AND DISTRIBUTION OF DEFORMATION IN A COMPOUND WINDING MODEL

Experimental studies тhe stiffening characteristics of the complex rod with multi component cross section under bending and twisting stress were defined. The resulted deformation distribution along the package height is near linear. However, there is the slippage between the copper conductors and insulator in the elastic zone of loading. To achieved a linear behavior for a rod as in monolith under bending and torsion.

Секція 3. Технологія та автоматизоване

проектування в машинобудуванні

Абдулкерімов І.Д., Україна, Сімферополь

СПОСІБ ЗДОБУТТЯ ЯКІСНОЇ ПОВЕРХНІ ГЛУХИХ ОТВОРІВ В ДЕТАЛЯХ ОТРИМАНИХ ЛИТВОМ

У доповіді йде мова про здобуття якісної поверхні глухих отворів в деталях, отриманих литвом під тиском за допомогою вживання інструменту, що працює на основі поверхневої пластичної деформації.

Абдулкеримов И.Д., Украина, Симферополь

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ В ДЕТАЛЯХ ПОЛУЧЕННЫХ ЛИТЬЕМ

В докладе идет речь о получении качественной поверхности глухих отверстий в деталях, полученных литьем под давлением с помощью применения инструмента, работающего на основе поверхностно пластической деформации.

Abdulkerimov I.D., Ukraine, Simferopol

METHOD OF RECEIPT OF HIGH – QUALITY SURFACE OF THE DEAF OPENINGS IN THE DETAILS OF GOT CASTING

In report speech goes about the receipt of high-quality surface of the deaf openings in details got casting under constraint by application of instrument, working on the basis of superficial to the flowage.

  Автономова Л.В., Хавін В.Л., Україна, Харків

ОБЛІК ДОДАТКОВИХ СТУПЕНІВ СВОБОДИ КОЛИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТ-ДЕТАЛЬ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ВІБРАЦІЙ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ

Розглянуто вплив додаткових ступенів свободи коливальної системи на вібрації, що самозбуджуються в процесі фрезерування при взаємодії системи інструменту- деталі. Враховуються динамічна зміна товщини зрізу, вплив попереднього проходу, запізнювання сили різання від зміни товщини зрізу за часом. Створено програмне забезпечення, що дозволяє одержати характеристики вібрацій інструменту у реальному часі.

  Автономова Л.В., Хавін В.Л., Украина, Харьков

УЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИНСТРУМЕНТ-ДЕТАЛЬ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ВИБРАЦИЙ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ

Рассмотрено влияние дополнительных степеней свободы колебательной системы на самовозбуждающиеся вибрации, возникающие в процессе фрезерования при взаимодействии системы инструмента и системы детали. Учитываются динамическое изменение толщины среза, влияние предыдущего прохода, запаздывание силы резания от изменения толщины среза. Создано программное обеспечение, позволяющее получить характеристики вибраций инструмента в реальном времени.

  Avtonomova L.V., Khavin V.L., Ukraine, Kharkоv

ADDITIONAL DEGREES OF FREEDOM OF TOOL-ELEMENT VIBRATION SYSTEM EFFECT TO THE MILLING VIBRATIONS MODELLING

There was considered the effect of additional degrees of freedom of vibration system to self-exciting vibrations that arise in the process of milling, during the interaction of instrument and tool system. Effects of dynamic cutting thickness, previous passage and cutting force delay depends the cutting thickness timing. Based on pseudo analogue modelling and the sub-system Sіmulink there was developed software code, which allows obtaining the tool's vibration characteristics time dependence applying numerical integration.

  Андренко П.М., Дмитрієнко О.В., Україна, Харків

Експериментальні дослідження впливу ОБ’ЄМУ вихідної камери інтерференційного підсилювача пульсацій тиску на його коефіцієнт підсилення

У доповіді за результатами експериментальних досліджень інтерференційного підсилювача пульсацій наведені осцилограми пульсацій тиску. За цими осцилограмами встановлено, що зі збільшенням об’єму вихідної камери інтерференційного підсилювача пульсацій тиску його коефіцієнт підсилення зменшується.

  Андренко П.Н., Дмитриенко О.В., Украина, Харьков

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА КАМЕРЫ, расположенной на выходе ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ ПУЛЬСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ, НА ЕГО КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ

В докладе по результатам экспериментальных исследований интерференционного усилителя пульсации приведены осциллограммы пульсации давления. По этим осциллограммам установлено, что с увеличением объема камеры, расположенной на выходе интерференционного усилителя пульсаций давления, его коэффициент усиления уменьшается.

  Andrenko P.N., Dmitrienko O.V., Ukraine, Kharkov

EXPERIMENTAL RESEARCHES of INFLUENCE of VOLUME of CHAMBER, LOCATED ON OUTPUT of INTERFERENCE STRENGTHENER of PULSATIONs of PRESSURE, ON its AMPLIFICATION coefficient

In report the oscillograms of pressure pulsations are resulted on results experimental researches of interference strengthener of pulsation. It is set that with the increase of volume of chamber, located on the output of interference strengthener of pulsation of pressure, its amplification coefficient diminishes.

Бабенко Є.О, Федорович В.О., Україна, Харків

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ЗОНИ СПІКАННЯ АЛМАЗНИХ КРУГІВ ТА ЗОНИ ШЛФВУВАННЯ МЕТОДОМ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Запропоновано методологію розрахунку параметрів зони спікання алмазних кругів при яких зберігається цілісність алмазних зерен. Розрахунки параметрів зони шліфування методом скінчених елементів дозволяють визначити раціональні умови алмазного шліфування різних матеріалів.

Бабенко Е.А., Федорович В.А., Украина, Харьков

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЗОНЫ СПЕКАНИЯ АЛМАЗНЫХ КРУГОВ И ЗОНЫ ШЛИФОВАНИЯ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Предложена методология расчета параметров зоны спекания алмазных кругов, при которых сохраняется целостность алмазных зерен. Расчеты параметров зоны шлифования методом конечных элементов позволяют определить рациональные условия алмазного шлифования различных материалов.

Babenko Y.O., Fedorovich V.O., Ukraine, Kharkov

PARAMETERS CALCULATION OF A SINTERING ZONE AND GRINDING ZONE OF GIAMOND WHEELS BY FEM

The methodology of parameters calculation, at which diamond grains integrity is kept, of a sintering zone of diamond wheels is offered. Parameters calculation of a sintering zone and grinding zone of diamond wheels by FEM allow to determine rational conditions by diamond grinding of various materials.

  Басова Г.Г., Україна, Харків, Гордєєв А.С., Україна, Харків

Точність координованих розмірів при ремонті станин поліграфічних машин

В результаті виконаних досліджень отримані емпіричні залежності для розрахунку практичних полів розсіювання координованих розмірів при трьохперехідній обробці отворів. Враховуючи різноманіття чинників і їх ступінь впливу на отримання координованих розмірів, рекомендується величини практичних полів розсіювання визначати по графічних залежностях, а для точнішого визначення – по емпіричних.

  Басова А.Г., Украина, Харьков, Гордеев А.С., Украина, Харьков

точность координированных размеров при ремонте станин полиграфических машин

В результате выполненных исследований получены эмпирические зависимости для расчета практических полей рассеивания координированных размеров при трехпереходной обработке отверстий. Учитывая многообразие влияющих факторов и их степень влияния на получение координированных размеров, рекомендуется величины практических полей рассеивания определять по графическим зависимостям, а для более точного определения – по эмпирических.

  Басова А.Г., Украина, Харьков, Гордеев А.С., Украина, Харьков

the accuracy of the coordinated sizes at repair of polygraphy machines beds

As a result of carried out researches empiric dependences are received for the calculation of the practical fields of the coordinated sizes dispersion at three-transitional holes treatment. Taking into account the variety of influencing factors and their degree of impact in order to receive the coordinated sizes, it is recommended to determine the sizes of the practical fields of dispersion on graphic dependences, and for more exact determination – on empiric.

Беззубенко Н.К., Гуцаленко Ю.Г., Україна, Харків

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ОСНОВИ АЛМАЗНО-ІСКРОВОГО ШЛІФУВАННЯ

Ідеологія проектування енергозберігаючих технологій алмазно-іскрового шліфування, що використовують введення в зону обробки додаткової енергії у формі електричних розрядів, спирається на тріаду умов: зниження питомої енергоємності механічного різального контакту, забезпечення необхідної і достатньої для цього додаткової електроенергетичної підтримки ефективного відновлення рельєфу різального інструменту, прискорення формоутворення за рахунок його більш високої продуктивності інструментом зі стабільно ефективним різальним рельєфом.

Беззубенко Н.К., Гуцаленко Ю.Г., Украина, Харьков

энергосберегающие основы алмазно-искрового шлифования

Идеология проектирования энергосберегающих технологий алмазно-искрового шлифования, использующих ввод в зону обработки дополнительной энергии в форме электрических разрядов, опирается на триаду условий: снижение удельной энергоемкости механического режущего контакта, обеспечение необходимой и достаточной для этого дополнительной электроэнергетической поддержки эффективного обновления режущего рельефа инструмента, ускорение формообразования за счет его более высокой производительности инструментом со стабильно эффективным режущим рельефом.

Bezzubenko N.K., Gutsalenko Yu.G., Ukraine, Kharkоv

energy-saving principles of diamond-spark grinding

Ideology of development of energy-saving technologies of diamond-spark grinding using additional energy in the form of electric discharges in processing zone is based on triad of conditions: decrease of specific power consumption of mechanical cutting contact, support of necessary and sufficient additional electropower support of effective renovation of cutting relief of tool for this purpose, accelerated forming due to more high productivity by tool with stably effective cutting relief.

Бережной Р.А., Україна, Харків

ОПТИМІЗАЦІЯ ПЛAСКОГО ШЛІФУВАННЯ З ВИХОДЖУВАННЯМ

Установлено закономірності знімання припуску і формування точності обробки при шліфуванні з подовжньою подачею. Розглянуто питання оптимізації структури і параметрів процесу знімання припуску при пласкому шліфуванні, що включає етап виходжування. Запропоновано технічні рішення для підвищення точності і якості обробки поверхонь алмазно-абразивними інструментами.

Бережной Р.А., Украина, Харьков

Оптимизация плоского шлифования с выхаживанием

Установлены закономерности съема припуска и формирования точности обработки при шлифовании с продольной подачей. Рассмотрены вопросы оптимизации структуры и параметров процесса съема припуска при плоском шлифовании, включающем этап выхаживания. Предложены технические решения для повышения точности и качества обработки поверхностей алмазно-абразивными инструментами.

Berezhnoy R.A., Ukraine, Kharkоv

Optimization of flat grinding with sparking-out

Mechanisms of allowance removal and formation of processing accuracy at grinding with length feed are established. Problems of optimization of structure and parameters of allowance removal process are considered at flat grinding including stage of sparking-out. Technical decisions for increase of accuracy and quality of processing of surfaces are offered by diamond-abrasive tools.

Воронков В.І., Наконечний М.Ф., Україна, Харків

Особливості зносу алмазних зерен при обробці високоміцних інструментальних матеріалів

У доповіді розглянуті питання зносу зерен при прецизійній обробці різальних елементів інструментів. Встановлені основні механізми зносу, їх комбінації при різних умовах обробки, шляхи зростання працездатності зерен та кругів на їх основі за рахунок регульованого дозованого впливу на складові зв’язки.

Воронков В.И., Наконечный Н.Ф., Украина, Харьков

Особенности износа алмазных зерен при обработке высокопрочных инструментальных материалов

В докладе рассмотрены вопросы износа зерен при прецизионной обработке режущих элементов инструментов. Установлены основные механизмы износа, их сочетания при различных условиях обработки, пути повышения работоспособности зёрен и кругов на их основе за счёт регулируемого дозированного воздействия на составляющие связки.

Voronkov V.I., Nakonechnyi N.F., Ukraine, Kharkov

Feature of wear of diamond grains at processing of high-strength tool materials

Problems of grain wear at precision processing of cutting elements of tools are considered in the report. The basic mechanisms of wear, their combination under various conditions of processing, ways of increase of working capacity of grains and wheels on their basis due to the adjustable dosed influence on bond components are established.

Гайдамака А.В., Україна, Харків

Про забезпечення ресурсу надшвидкісних підшипників кочення

Обґрунтована послідовність дій з покращення та керування властивостями мастила надшвидкісних підшипників кочення, яка дає можливість підтримувати ресурс на необхідному рівні. Подані постановки задач вибору антифрикційних препаратів до мастила, оцінки працездатності спряжень деталей, регулюванню, параметричному та структурному керуванню експлуатаційними властивостями мастила.

Гайдамака А.В., Україна, Харків

ПРО обеспечении ресурса сверхскоростных подшипников качения

Обоснована последовательность действий по улучшение и управление свойствами масла сверхскоростных подшипников качения, которая дает возможность поддерживать ресурс на необходимом уровни. Поданы постановки задач выбора антифрикционных препаратов к смазке, оценке работоспособности сопряжений деталей, регуляции, параметрическому и структурному управлению эксплуатационными свойствами смазки.

Gaydamaka A.V., Ukraine, Kharkov.

ABOUT providing of resource of the superhighspeed bearings of rolling

Grounded sequence of executions on an improvement and management properties of greasing of the с superhighspeed bearings of rolling, which enables to support a resource at necessary level. Raising of tasks of choice of antifrictional preparations is given to greasing, estimation of capacity of interfaces of details, adjusting, parametric and structural management operating properties of butter.

Гайдамака А.В., Алефіренко В.Ю., Україна, Харків

Дослідження зношування спряження сепаратор – базуюче кільце циліндричних роликопідшипників

Сепаратори важконавантажених роликопідшипників в експлуатації мають значні зноси, що призводить до відмов вузлів тертя. Для підвищення довговічності роликопідшипника необхідно провести вдосконалення елементів склополіамідного сепаратора, які найбільш піддаються зношуванню шляхом нанесення на останньому мастилоутримуючих канавок.

Гайдамака А.В., Алефиренко В.Ю., Україна, Харьков

Исследование изнашивания сопряжения сепаратор – базирующее кольцо цилиндрических роликоподшипников

Сепараторы тяжелонагруженных роликоподшипников в эксплуатации значительные изнашиваются, что приводит к отказам узлов трения. Для повышения долговечности роликоподшипника необходимо провести совершенствование элементов стеклополиамидного сепаратора, которые наиболее поддаются изнашиванию путем нанесения на последнем канавок для дополнительной смазки.

Gaydamaka A.V., Alefirenko V.Y., Ukraine, Kharkov

Research of wear of interface a separator is a basing ring of cylindrical rollerbersngs

Separators of heavyloaded rollerbersng in exploitation the considerable wear out, that results in the refuses of knots of friction. For the increase of longevity of rollerbersng it is necessary to conduct perfection of elements of glasspolyamide separator, which are most added a wear by causing on the last of ditches for the additional greasing.

Гайдамака А.В., Немчік В. В., Україна, Харків

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ ДЕТАЛЕЙ ЦИЛІНДРИЧНИХ РОЛИКОПІДШИПНИКІВ, ЩО МАЮТЬ ОСОБЛИВІСТЬ СПРИЙМАТИ ЗНАЧНІ ОСЬОВІ НАВАНТАЖЕННЯ

В експлуатації у підшипниках з циліндричними роликами може відбуватися інтенсивне зношування торців роликів і бортів кілець. Для підвищення зносостійкості спряження необхідно покращити властивості мастильного матеріалу та зменшенням жорсткості бортів зовнішніх кілець підшипника.

Гайдамака А.В., Немчик В. В., Украина, Харьков

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСТСОЙКОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РОЛИКОПОДШИПНИКОВ, КОТОРЫЕ МОГТ ВОСПРИНИМАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЕ ОСЕВЫЕ НАГРУХКИ

При эксплуатации в роликовых цилиндрических подшипниках может происходить интенсивное изнашивание торцов роликов и бортов колец. Для повышения износостойкости сопряжения необходимо улучшить свойства смазки и путем уменьшения жесткости бортов наружного кольца подшипника.

Gaydamaka A.V., Nemchik V.V., Ukraine, Kharkov

METHODS of INCREASING IZNOSTSOYKOSTI SURFACES of FRICTION of the DETAILS CYLINDRICAL ROLIKOPODSHIPNIKOV, WHICH MOGT to PERCEIVE SIGNIFICANT AXIAL NAGRUHKI

At usages in roller cylindrical bearing can occur intensive изнашивание butt end roller and board колец. For increasing of wear capability of the interfacing necessary to perfect the characteristic of lubrificant and by reduction to acerbity board medicine to be taken externally ring bearing.

  Гладкий П.М., Мамон Ю.М., Україна, Харків

Дослідження ПОВОРОТНОГО РОЗПОДІЛЬНИКА РЕГУЛЬОВАНОЇ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВОЇ ГІДРОМАШИНИ

В доповіді розглянуте питання побудови розрахункової схеми поворотного розподільника, котра отримана дискретизацією деталі на пружні елементи. Виконаний аналіз геометричних параметрів деталі та отримані розрахункові залежності для визначення напруги в небезпечних перетинах, запропонований аналітичний розрахунок для знаходження напруг за відомої геометрії поворотного розподільника.

  Гладкий П.М., Мамон Ю.Н., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВОРОТНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ ГИДРОМАШИНЫ

В докладе рассмотрен вопрос построения расчетной схемы поворотного распределителя, которая получена дискретизацией детали на упругие элементы. Выполнен расчет анализа геометрических параметров детали и получены расчетные зависимости для определения напряжений в опасных сечениях, предложен аналитический расчет для нахождения напряжений по известной геометрии поворотного распределителя.

  Gladkiy p.M., Mamon Y.M., Ukrainе, Kharkоv

RESEARCH TURNING DISTRIBUTOR OF regulable AXIAL-FLOW-PISTON HYDROMACHINE

In a lecture there is question of construction of calculation chart of turning distributor, which is got of detail on resilient elements. The calculation of analysis of geometrical parameters of detail is executed and calculation dependences are got for determination of tensions in weak sections, an analytical calculation is offered for finding of tensions on the known geometry of turning distributor.

  Грабченко А.І., Доброскок В.Л., Чернишов С.І., Вітязєв Ю.Б., Україна, Харків

Особливості СТАТИСТИЧНОго ПРОГНОЗУВАННЯ ВИХІДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ ТЕХНОЛОГІЙ ПОШАРОВОГО ВИРОЩУВАННЯ ВИРОБІВ

У доповіді розглянуто концепцію статистичного моделювання робочих процесів інтегрованих генеративних технологій з реалізацією в об'єктно- орієнтованому середовищі програмування. Сформульовано комплекс умов, необхідних для реалістичного прогнозування вихідних показників робочих процесів генеративних технологій в умовах різного рівня невизначеності значень технологічних параметрів. Представлено основні можливості розробленої системи по дослідженню механізмів формування вихідних характеристик робочих процесів.

  Грабченко А.И., Доброскок В.Л., Чернышов С.И., Витязев Ю.Б., Украина, Харьков

ОСОБЕННОСТИ статистическоГО прогнозирования выходных характеристик робочих процесів технологий послойного выращивания изделий

В докладе рассмотрена концепция статистического моделирования рабочих процессов интегрированных генеративных технологий с реализацией в объектно-ориентированной среде программирования. Сформулирован комплекс условий, необходимых для реалистического прогнозирования выходных показателей рабочих процессов генеративных технологий в условиях различного уровня неопределенности значений технологических параметров. Представлены основные возможности разработанной системы по исследованию механизмов формирования выходных характеристик рабочих процессов.

  Grabchenko A.I., Dobroskok V.L., Chernyshov S.I., Vitjazev Ju.B., Ukraine, Kharkоv

peculiarities of forecasting statistical of output characteristics of working processes of technologies of layered growth of products

In the report the concept of statistical modelling of working processes integrated generative technologies with realization in the object-oriented environment of programming is considered. The complex of the conditions necessary for realistic forecasting of output parameters of working processes of generative technologies in conditions of a various uncertainty level of values of technological parameters is formulated. The basic capabilities of the developed system on research of formation mechanisms of output characteristics of working processes are presented.

Гречка І. П., Свинаренко М. С., Україна, Харків

Особливості проектування проточної частини нового гідравлічного вібраційного контуру

У доповіді наведені результати математичного моделювання плину робочої рідини в проточній частині нового гідравлічного вібраційного контуру. Встановлені границі зміни швидкості робочої рідини та визначено режим течії на окремих ділянках. За отриманими лініями току робочої рідини в його порожнині, в різні проміжки часу, визначені області, в яких формуються пульсації тиску в резонансному контурі, що дозволяє обгрунтовано вибрати профіль його проточної порожнини.

Гречка И. П., Свинаренко М. С., Украина, Харьков

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ НОВОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ВИБРАЦИОННОГО КОНТУРА

В докладе приведены результаты математического моделирования течения рабочей жидкости в проточной части нового гидравлического вибрационного контура. Установлены границы изменения скорости рабочей жидкости и определен режим течения на отдельных участках. За полученными линиями тока рабочей жидкости в его полости части, в разные промежутки времени, определены области, в которых формируются пульсации давления в резонансном контуре, что разрешает, обосновано, выбрать профиль его проточной полости.

Grechka I.P., Svinarenko M.S., Ukraine, Kharkov

FEATURES OF DESIGNING OF THE FLOWING PART OF THE NEW HYDRAULIC VIBRATING CONTOUR

In the report results of mathematical modelling of current of a working liquid in a flowing part of a new hydraulic vibrating contour are resulted. Borders of change of speed of a working liquid are established and the mode of current on separate sites is determined. Behind the received lines of a current of a working liquid in its cavity of a part, in different time intervals, areas in which pulsations of pressure in a resonant contour are formed that allows are determined, is proved, to choose a structure of its flowing cavity.

Гуцаленко Ю.Г., Україна, Харків

ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КЕРАМІКИ

Розвиток технологій оксиду алюмінію і карбіду вольфраму конструкційного й інструментального призначення в напрямку підвищення функціональної ефективності металургійної формованої кераміки, у тому числі композитної, зв'язується з визначеним наноструктурованим модифікуванням вихідних порошкових сумішей, що забезпечують підвищення технологічності спікання, твердотільної однорідності, мікротвердості й міцності кінцевих продуктів.

Гуцаленко Ю.Г., Украина, Харьков

повышение функциональной эффективности керамики

Развитие технологий оксида алюминия и карбида вольфрама конструкционного и инструментального назначения в направлении повышения функциональной эффективности металлургически формируемой керамики, в том числе композитной, связывается с определенным наноструктурным модифицированием исходных порошковых составов, обеспечивающим повышение технологичности спекания, твердотельной однородности, микротвердости и прочности конечных продуктов.

Gutsalenko Yu.G., Ukraine, Kharkоv

Increase of functional efficiency of ceramics

Development of technologies of aluminium oxide and tungsten carbide of constructional and tool purposes in the direction of increase of functional efficiency of metallurgically formed ceramics, including composite one, is connected with certain nanostructure modifying of initial powder composition providing increase of sintering manufacturability, solid-state uniformity, microhardness and strength of end-products.

Гуцаленко Ю.Г., Крюкова Н.В., Україна, Харків

УНІВЕРСАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ТОЧЕЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В ЗАСТОСУВАННІ ДО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБ'ЄКТІВ ЗУБООБРОБКИ

Розроблений універсальний алгоритм точечної інтерпретації 3D об'єктів враховує об'єднання в одному об'єкті профілів різного ступеня геометричної складності, особливо вісесиметричних і властивому широкому колу зубчастих коліс і інструментів зубообробки. Алгоритм адаптований до специфіки застосування в технологіях прискореного прототипування і рекомендований до використання в навчальних і практичних задачах.

Гуцаленко Ю.Г., Крюкова Н.В., Украина, Харьков

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ТОЧЕЧНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В ПРИМЕНЕНИИ К ИНСТРУМЕНТАМ И ОБЪЕКТАМ ЗУБООБРАБОТКИ

Разработанный универсальный алгоритм точечной интерпретации 3D объектов учитывает объединение в одном объекте профилей разной степени геометрической сложности, в особенности осесимметричных и присущих широкому кругу зубчатых колес и инструментов зубообработки. Алгоритм адаптирован к специфике применения в технологиях ускоренного прототипирования и рекомендован к использованию в учебных и практических задачах.

Gutsalenko Yu.G., Krukova N.V., Ukraine, Kharkоv

UNIVERSAL ALGORITHM OF DOT INTERPRETATION IN APPLICATION TO TOOLS AND GEAR TREATMENT OBJECTS

The developed universal algorithm of 3D objects dot interpretation takes into account association in one object of a different degree structures of geometrical complexity, in particular axisymmetric and inherent to the broad audience of cogwheels and gear treatment tools. The algorithm is adapted to specificity of application in technologies of the accelerated prototyping and recommended to use in educational and practical tasks.

Доброскок В.Л., Абдурайімов Л.Н., Латиш Т.Ю., Україна, Харків

Використання ГЕНЕТИЧНих АЛГОРИТМів ДЛЯ РІШЕННі ЗАдач раціонального РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБІВ НА робочій ПЛАТФОРМІ генеративної установки формоутворення

У доповіді розглянуто сучасний підхід до рішення задач розміщення (2D пакування) виробів на платформі при їх пошаровому виготовленні з використанням генетичних алгоритмів. Розгляyнуті приклади використання запропонованого підходу при лазерній стереолітографії та селективному лазерному спіканні.

Доброскок В.Л., Абдурайимов Л.Н., Латыш Т.Ю., Украина, Харьков

Использование генетических алгоритмов при решении задач рационального размещения изделий на рабочей платформе ГЕНЕРАТИВНОЙ установки ФОРМООБРАЗОВАНИЯ

В докладе рассмотрен современный подход к решению задачи размещения (2D упаковки) изделий на платформе при их послойном изготовлении с использованием генетических алгоритмов. Рассмотрены примеры использования предложенного подхода при лазерной стереолитографии и селективном лазерном спекании.

Dobroskok V.L., Abdurayimov L.N., Ukraine, Kharkоv

Use of genetic algorithms at the decision of problems of rational placing of products on working platform Generative of installation shaping

In the report the modern approach to the decision of problems of accommodation (2D packings) products on a platform are considered at their level-by-level manufacturing with use of genetic algorithms. Examples of use of the offered approach are considered at laser stereolithograph and selective laser sintering.

Доброскок В.Л., Гаращенко Я.М., Бугорский Ю.А., Україна, Харків

Визначення параметрів розподілу розмірів зерен для абразивних порошків

В докладе представлено результати визначення, на основі концепції 3D моделювання, параметрів розподілу розмірів зерен наважок абразивних порошків. Концепція 3D моделювання абразивно-алмазних інструментів побудована на базі статистичної об‘єктно-орієнтованої методології. Розрахунки виконувалися для моделі зерен у формі тривісного еліпсоїда при незалежному розподілу їхніх розмірів по нормальному або логарифмічно-нормальному законі. Наведено порівняльний аналіз параметрів розподілу розмірів зерен для всіх зернистостей по ГОСТ 3647-80.

Доброскок В.Л., Гаращенко Я.Н., Бугорский Ю.А., Украина, Харьков

Определение параметров распределения размеров зерен для абразивных порошков

В докладе представлены результаты определения, на основе концепции 3D моделирования, параметров распределения размеров зерен в навесках абразивных порошков. Концепция 3D моделирования абразионно-алмазных инструментов построена на основе статистической объектно-ориентированной методологии. Расчеты выполнялись для модели зерен в форме трехосного эллипсоида при независимом распределении их размеров по нормальному или логарифмически-нормальному закону. Приведен сравнительный анализ параметров распределения размеров зерен для всех зернистостей по ГОСТ 3647-80.

  Dobroskok V.L., Garashchenko Ya.N., Bugorskij Ju.A., Ukraine, Kharkоv

Definition of distribution parameters of the sizes of grains for abrasive powders

In the report results of definition, on the basis of the concept 3D modelling, distribution parameters of the grains sizes in abrasive powders are presented. The concept 3D modelling of abrasive-diamond tools is constructed on the basis of statistical object-oriented methodology. Calculations were carried out for grains model in the form of three-axial ellipsoid at independent distribution of normal or log-normal law of their sizes. The comparative analysis of distribution parameters of the grains sizes for all graininess in accordance with GOSTYLE="3647-80 is resulted.

Доброскок В.Л., Гаращенко Я.М., Лупа О.О., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗВОРОТНОГО ІНЖИНІРИНГУ ВИРОБІВ НА БАЗІ ЦИФРОВИХ ФОТОГРАФІЙ

У доповіді розглянуто можливості розширення технологічних можливостей зворотного інжинірингу за рахунок створення 3D моделі виробів по цифровим фотографіям. Наведено огляд ринку програмного забезпечення призначеного для проектування 3D моделі виробів на основі комплекту фотографій. Розглянуто приклад створення 3D моделі виробу з використанням програмного забезпечення 3DSOM Pro.

Доброскок В.Л., Гаращенко Я.Н., Лупа А.А., Украина, Харьков

Исследование возможностей обратного инжиниринга изделий на базе цифровых фотографий

В докладе рассмотрены возможности расширения технологических возможностей обратного инжиниринга за счет создания 3D модели изделий по цифровым фотографиям. Приведен обзор рынка программного обеспечения предназначенного для проектирования 3D модели изделий на основе комплекта фотографий. Рассмотрен пример создания 3D модели изделия с использованием программного обеспечения 3DSOM Pro.

  Dobroskok V.L., Garashchenko Ya.N., Lupa O.O., Ukraine, Kharkоv

Research of capabilities of reverse engineering of products on the basis of digital photos

In the report capabilities of expansion of technological manufacturing capability of return engineering due to creation 3D models of products on digital photos are considered. The review of the software market intended for designing 3D models of products on the basis of a set of photos is resulted. The example of creation 3D models of a product with use of the software 3DSOM Pro is considered.

Доброскок В.Л., Глазньов М.С., Україна, Харків

КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ СПЕКАЄМИХ ВИРОБІВ З УРАХУВАННЯМ УСПАДКУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРОШКУ

У доповіді розглядені технологічні особливості створення виробів методом селективного лазерного спікання. Показане поетапне змінення властивостей порошку залежно від кількості технологічних циклів. Розглянуті шляхи підвищення якості виробів, що спікаються багаторазово використовуючи поліамідний порошок.

Доброскок В.Л., Глазнев М.С., Украина, Харьков

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ СПЕКАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ НАСЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПОРОШКА

В докладе рассмотрены технологические особенности создания изделий методом селективного лазерного спекания. Показано поэтапное изменение свойств порошка в зависимости от количества технологических циклов. Рассмотрены пути повышения качества спекаемых изделий при работе с многократно использованным полиамидным порошком.

Dobroskok V.L., Glaznev M.S., Ukraine, Kharkоv

SINTERED PRODUCTS QUALITY MANAGEMENT ADJUSTED FOR INHERITANCE OF POWDER FUNCTIONAL PROPERITIES

Technological features of products creation by selective laser sintering are considered. Gradual property changing depending on quantity of technological cycles is shown. The ways of quality improvement of sintered products with repeatedly used polyamide powder are considered.

Доброскок В.Л., Латиш Т.Ю., Друговейко В.Є., Україна, Харків

Моделювання эндопротезу колінного суглоба у системі Delcam для подальшої материалізації генеративними технологіями

У доповіді розглянуто результати моделювання ендопротезу колінного суглоба з використанням програмного забезпечення фірми Delcam Plc. Розглянуто метод реверсного інжинірингу для отримання вихідних геометричних параметрів прототипу - ендопротезу фірми Zimmer (США). Запропоновано виконувати матеріалізацію дослідного зразка методом лазерної стереолітографії.

Доброскок В.Л., Латыш Т.Ю., Друговейко В.Е., Украина, Харьков

Моделирование эндопротеза коленного сустава в системе Delcam для последующей материализации генеративными технологиями

В докладе рассмотрены результаты моделирования эндопротеза коленного сустава с использованием программного обеспечения фирмы Delcam Plc. Рассмотрен метод реверсного инжиниринга для получения исходных геометрических параметров прототипа - эндопротеза фирмы Zimmer (США). Предложено выполнять материализацию опытного образца методом лазерной стереолитографии.

Dobroskok V.L., Latysh T.J., Drugoveiko V.E., Ukraine, Kharkоv

Knee joint endoprosthesis modeling with DELCAM system FOR Further Materialization by generative TECHNOLOGIES

In report the results of modeling of a knee joint endoprosthesis with Delcam Plc software were reviewed. The method of reverse engineering for obtaining the geometric parameters of the baseline prototype - Zimmer endoprosthesis was reviewed. It was proposed to materialize the prototype by SLA.

Доля В.М., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРІОДУ ЖИТТЯ ОДИНИЧНОГО НАРОСТУ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЗМІННОЇ СКЛАДОВОЇ ТЕРМОЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ

У доповіді розглянута методика вимірювання змінної складової термоелектрорушійної силі натуральної термопари. Показано взаємний зв’язок між зміною значення термоелектрорушійної сили та маси одиничного наросту. Визначені періоди життя одиничного наросту в умовах обробки чорних металів на оптимальних режимах різання, що відповідають максимально можливому ресурсу різального інструмента.

Доля В.Н., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИОДА ЖИЗНИ ЕДИНИЧНОГО НАРОСТА ПО ПОКАЗАНИЯМ ПЕРЕМЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТЕРМОЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ

В докладе рассмотрена методика измерения переменной составляющей термоэлектродвижущей силы естественной термопары. Показана взаимосвязь изменения величины термоэлектродвижущей силы и массы единичного нароста. Определены периоды жизни единичного нароста в условиях обработки чёрных металлов на оптимальных режимах резания соответствующих максимально возможному ресурсу режущего инструмента.

  Dolya V.N., Ukraine, Kharkоv

STUDY OF THE PERIOD TO LIFE OF THE SINGLE EXCRESCENCE ON EVIDENCES VARIABLE FORMING THERMO ELECTROMOTIVE FORCE

In report is a considered method of the measurement variable forming thermo electromotive force of the natural thermocouple. It is shown correlation the change the value thermo electromotive force and masses of the single excrescence. The certain periods to life of the single excrescence in condition of the processing the ferrous metals on optimum mode of the cutting corresponding to greatly possible resource of the cutting instrument.

Дудукалов Ю.В., Торяник С.А., Україна, Харків

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ РЕМОНТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У доповіді представлені результати досліджень, спрямованих на підвищення ефективності функціонування технологічних систем технічного обслуговування і ремонту машин. Це досягається виконанням у рамках PDM-систем підготовки оптимальних технологічних процесів відновлення деталей машин, включаючи нечітку надійність алгоритмів відновлення окремих поверхонь і їх сполучень.

Дудукалов Ю.В., Торяник С.А., Украина, Харьков

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕМОНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В докладе представлены результаты исследований, направленных на повышение эффективности функционирования технологических систем технического обслуживания и ремонта машин. Это достигается выполнением в рамках PDM-систем подготовки оптимальных технологических процессов восстановления деталей машин, включая нечеткую надежность алгоритмов восстановления отдельных поверхностей и их сочетаний.

Dudukalov Y.V., Toryanik S.A., Ukraine, Kharkоv

ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF AUTOMATED DESIGN OF REPAIR TECHNIQUES

  The article introduces the results of research aimed at enhancing the effectiveness of performance of technological systems of vehicle servicing and repairs. The abovementioned is achieved by implementing the preparation of optimal technological processes of vehicle components recovery within the bounds of PDМ systems, including the fuzzy reliability of recovery algorithms of certain surfaces and their combinations.

Іліаш Н., Андраш І., Гаф-Діас М., Гаф-Діас І.І., Ціора І., Румунія, Петрошани

ОЦІНКА ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РОЗРОБКОЮ І ЗБАГАЧЕННЯМ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

У доповіді представлена методологія визначення можливої вартості з погляду економічної раціональності, співвідношення між достатньою обґрунтованістю й альтернативними витратами, а також винахідницький внесок і висновки.

Илиаш Н., Андраш И., Гаф-Диас М., Гаф-Диас И.И., Циора И., Румыния, Петрошаны

ОЦЕНКА ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С разработкой И обогащением ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

В докладе представлена методология определения возможной стоимости с точки зрения экономической рациональности, соотношение между достаточной обоснованностью и альтернативными затратами, а также изобретательский вклад и заключения.

Ilias N., Andras I., Gaf-Deac M., Gaf-Deac I.I., Cioara I., Romania, Petrosani

ASSESSMENT OF THE COSTS RELATED TO THE EXPLOITATION AND BENEFICIATION OF NATURAL RESOURCES

In the report methodology for identification of opportunity cost in economical rationality, relation between sufficiency and opportunity costs and original contributions and conclusions is submitted. Results of transformations (production and reproduction) are rediscovered in ecology economy, which is not only supplier of resources but also collector of productive results obtained under laws and economic techniques.

Кавалець М., Янковяк М., Новаковскі З., Польща, Познань

ДІАГОНАЛЬНА ТОКАРНА ГІБРИДНА СИСТЕМА ЛАЗЕРНОГО ЗМІЦНЕННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЕЙ І ЇХ ПОВЕРХНЕВИЙ ШАР

У доповіді представлені результати дослідження геометричних і фізичних властивостей поверхневого шару стали 100Cr6 і 55NіCrMo після лазерного зміцнення і так звана токарна гібридна система.

Кавалец М., Янковяк М., Новаковски З., Польша, Познань

диагональная токарная ГИБРИДная система лазерного упрочнения инструментальных сталей и их поверхностный слой

В докладе представлены результаты исследования геометрических и физических свойств поверхностного слоя стали 100Cr6 и 55NiCrMoV после лазерного упрочнения и так называемая токарная гибридная система.

Kawalec M., Jankowiak M., Nowakowski Z., Poland, Poznan

diagonal HYBRID turning of laser hardened tool steels and their surface layer

In this work there was presented research results of geometrical and physical properties of surface layer of 100Cr6 and 55NiCrMoV steels after laser fusion hardening and so-called hybrid turning. There was shown machined surfaces profilograms which illustrated its morphology. Geometrical properties of surface layer were defined by surface roughness parameter Ra and waviness parameter Wa. It was revealed that hybrid machining of research steels enables significant decreasing of microroughness height of machined surface in comparison with hardened surface. Physical properties of surface layer after hybrid machining were characterized with the aid of microstructure pictures and microhardness distributions deep into surface layer.

Калмар Л., Угорщина, Мішкольц

Розрахунок експлуатаційних характеристик робочого колеса радіального вентилятора

У доповіді представлені числові методи розрахунку експлуатаційних характеристик робочого колеса радіального вентилятора. Окремо визначено вплив гідродинамічного тертя і турбулентності, а також розраховані розподіл відносної швидкості, тиск, і втрати енергії.

Калмар Л., Венгрия, Мишкольц

Расчет эксплуатационных характеристик рабочего колеса радиального вентилятора

В докладе представлены числовые методы расчета эксплуатационных характеристик рабочего колеса радиального вентилятора. Отдельно определено влияние гидродинамического трения и турбулентности, а также рассчитаны распределение относительной скорости, давление, и потери энергии.

Kalmar L., Hungary, Miskolc

CALCULATION OF THE REAL PERFORMANCE CURVE OF RADIAL FLOW FAN IMPELLER

Numerical procedures to calculate the real performance curve of a cylindrically bladed radial-flow fan-impeller is introduce in the report. The characteristics of the flow belonging to different duty points of the fan also were determined by the numerical procedure. In this calculation, the blade effects as well as the effects of the fluid friction and the turbulence were taken into consideration separately. The effects of the blade were represented hydro-dynamically by a constrain force field. The frictional effect of the fluid and the turbulence of the flow were reflected by the analogy between the flow in a rectangular channel and the flow in the bladed space of the impeller. Distributions of the relative velocity, pressure and energy loss are calculated.

  Карпусь В.Є., Іванов В.О., Україна, Харків

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ НАЙВИГІДНІШОЇ КОМПОНОВКИ ВЕРСТАТНИХ ПРИСТРОЇВ

У доповіді розглянута математична модель синтезу структури компоновки верстатних пристроїв, який здійснюється на основі багатокритеріальної оптимізації. Конкуруючі варіанти формуються відповідно до ієрархічної структури верстатних пристроїв на основі таблиць рішень для усіх функціональних елементів (базових, установочних, допоміжних установочних і затискних).

  Карпусь В.Е., Иванов В.А., Украина, Харьков

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА НАИВЫГОДНЕЙШЕЙ КОМПОНОВКИ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

В докладе рассмотрена математическая модель синтеза структуры компоновки станочных приспособлений, который осуществляется на основе многокритериальной оптимизации. Конкурирующие варианты формируются в соответствии с иерархической структурой станочных приспособлений на основе таблиц решений для всех функциональных элементов (базовых, установочных, дополнительных установочных и зажимных).

  Karpus V.E., Ivanov V.A., Ukraine, Kharkiv

the theoretical justification of optimal arrangement machine accessory choice

In report the mathematical model of the machine accessory justification structure synthesis implemented on the basis of multicriteria optimization is considered. The competitive variants are generated in compliance with hierarchical structure of machine accessories on the basis of decision tables for all functional elements (base, location, additional location and clamp).

  Карпусь  В.Є., Іванова М.С., Чукарін О.В., Україна, Харків

РОЗРАХУНОК ТОЧНОСТІ ОБРОБКИ ОТВОРІВ ОСЬОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ

У доповіді розглянуті основні причини виникнення похибки діаметра отвору і поведення його осі при свердлінні. Проводиться порівняльний аналіз залежності точності отвору від умови обробки. Досліджується вплив геометричних параметрів комбінованого свердла на точність обробки.

  Карпусь В.Е., Иванова М.С., Чукарин А.В., Украина, Харьков

РАСЧЕТ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ ОСЕВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

В докладе рассмотрены основные причины возникновения погрешности диаметра отверстия и увода его оси при сверлении. Проводится сравнительный анализ зависимости точности отверстия от условий обработки. Исследуется влияние геометрических параметров комбинированного сверла на точность обработки.

  Karpus V.E., Ivanova M.S., Chukarin A.V., Ukraine, Kharkov

tHE CALCULATION OF HOLE MAKING ACCURACY BY AXIAL TOOL

In report the principal causes of hole size inaccuracy and drill run origination when drilling are considered. The comparative analysis of hole making accuracy dependence on the working environment are given. The influence of combined drill geometrical parameters on processing accuracy is researched.

Карпусь В.Є., Котляр О.В., Україна, Харків

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТЕХНОЛГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ТИПУ ТІЛ ОБЕРТАННЯ

У доповіді розглянута система критеріїв для вибору найвигіднішого варіанту технологічного процесу обробки деталей типу тіл обертання. Для ступінчастого вала розроблені варіанти структури технологічного процесу механічної обробки. Запропоновано методику проведення багатокритеріальної оптимізації. Проведений вибір оптимальної структури технологічного процесу.

Карпусь В.Е, Котляр А.В., Украина, Харьков

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ТИПА ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ

В докладе рассмотрена система критериев для выбора наивыгоднейшего варианта технологического процесса обработки деталей типа тел вращения. Для ступенчатого вала разработаны варианты структуры технологического процесса механической обработки. Предложена методика проведения многокритериальной оптимизации. Проведен выбор оптимальной структуры технологического процесса.

Karpus V.E., Kotliar A.V., Ukraine, Kharkov

THE SELECTION OF part CUTTING TURNED engineering procedure optimal variant

In report examined the set of criteria for selection of part cutting turned engineering procedure optimal variant. The version structures of mechanical part cutting engineering procedure for multidiameter shaft are proposed. The multiobjective optimization method are produced. The selection of the optimal variant engineering procedure is realizated.

Карпушевський Б., Кушнаренко О.М., Мурек Д., Німеччина, Магдебург

ВІЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ШЛІФУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СПІРАЛЬНИХ МІКРОСВЕРДЕЛ ЗІ ЗМІННОЮ ГВИНТОВОЮ ЛІНІЄЮ

Ефективність обробки різанням значною мірою визначається геометрією ріжучого інструменту. Виготовлення інструменту з нестандартною геометрією у процесі шліфування з використанням стандартного програмного забезпечення на основі чисельних методів не є найкращим з існуючих способів. Представлена доповідь присвячена окремим аспектам вільного програмування заточувального верстату для виготовлення спіральних свердел зі змінним кутом нахилу гвинтової канавки.

Карпушевский Б., Кушнаренко О.Н., Мурек Д., Германия, Магдебург

СВОБОДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПИРАЛЬНЫХ МИКРОСВЕРЛ СО СМЕННОЙ ВИНТОВОЙ ЛИНИЕЙ

Эффективность обработки резанием в значительной степени определяется геометрией режущего инструмента. Изготовление инструмента с нестандартной геометрией в процессе шлифования с использованием стандартного программного обеспечения на базе численных методов не является наилучшим из способов. Представленный доклад посвящен отдельным аспектам свободного программирования заточного станка для изготовления спиральных сверл с изменяющимся углом наклона винтовой канавки.

Karpuschewski B., Kushnarenko O.N., Mourek D., Germany, Magdeburg

A FLEXIBLE PROGRAMMING OF CUTTER GRINDERS FOR MANUFACTURING OF HELICAL MICRODRILLS WITH VARYING HELIX ANGLE

For effective metal cutting it is necessary to use a tool with optimized cutting geometry. For grinding of cutting tools with nonstandard geometry standard programming techniques, such as tabular systems, are not the best options. In this paper some aspects of flexible programming of cutter grinders for manufacturing of helical drills with varying helix angle are described. Some results of grinding parameters selection for quality assurance of helical microdrills of are also presented and discussed.

  Клітной В.В., Крикун Г.В., Панамарьова О.Б., Україна, Харків

Шляхи поліпшення експлуатаційних характеристик малогабаритної насосної установки

У доповіді розглядаються питання поліпшення експлуатаційних характеристик малогабаритної насосної установки за рахунок зменшення її масогабаритних показників, раціонального вибору об’єму та конструкції бака, збільшення величини номінального тиску та використання гідроапаратури з осциляцією. Поставлена задача розв’язується шляхом імітаційного моделювання.

  Клитной В.В., Крикун Г.В., Панамарёва О.Б., Украина, Харьков

ПуТИ УЛУЧШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАЛОГАБАРИТНОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ

В докладе рассматриваются вопросы улучшения эксплуатационных характеристик малогабаритной насосной установки за счет уменьшения ее массогабаритных показателей, рационального выбора объема и конструкции бака, увеличения величины номинального давления и использования гидроаппаратуры с осцилляцией. Поставленная задача решается путем имитационного моделирования.

  Klitnoy V.V., Krikun G.V., Panamaryova O.B., Ukraine, Kharkov

WAYS OF IMPROVEMENT OF exploitational characteristics OF SMALL PUMPING setting

In report the questions of improvement of exploitational characteristics of the small pumping setting are examined due to diminishing of it massgabaritic indexes, rational choice of volume and construction of tank, increase of size of nominal pressure and use of hydroapparatuses with oscillation. The put task decides by an imitation modeling.

Кобець O.В., Україна, Харків

НАВЧАЛЬНА МЕТОДИКА 2D ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 3D МОДЕЛЕЙ ІНСТРУМЕНТІВ І ОБ'ЄКТІВ ФОРМОУТВОРЕННЯ З ЗУБЧАСТИМИ ПОВЕРХНЯМИ

Виконана розробка адаптована до пласких конкретизацій 3D рішень з використанням багатопараметричних відображень простору й інтегрується з відомими і широко доступними AutoCAD програмними продуктами для одержання характеристичних креслень за даними аналітичних об'ємних описів об'єктів. Дано практичні рекомендації з використання розробки в інженерних описах виробів і інструментів зубообробки.

Кобец Е.В., Украина, Харьков

учебная методика 2D визуализации 3D моделей инструментов и объектов формообразования с зубчатыми поверхностями

Выполненная разработка адаптирована к плоским конкретизациям 3D решений с использованием многопараметрических отображений пространства и интегрируется с известными и широко доступными AutoCAD программными продуктами для получения характеристических чертежей по данным аналитических объемных описаний объектов. Даны практические рекомендации по использованию разработки в инженерных описаниях изделий и инструментов зубообработки.

Kobets O.V., Ukraine, Kharkоv

Educational technique of 2D visualization of 3D models of tools and objects of forming with toothed surfaces

The fulfilled development is adapted to two-dimensional concrete definitions of 3D decisions with use of multiple parameter mappings of space and is integrated with known and widely accessible AutoCAD software products to obtain characteristic drawings in accordance with analytical three-dimensional descriptions of objects. Practical recommendations on use of development in engineering descriptions of products and gear treatment tools are given.

Ковач Ф., Угорщина, Мішкольц

ТЕХНІЧНІ Й ЕКОНОМІЧНІ ПАРАМЕТРИ УЛОВЛЮВАННЯ CO2 З ДИМОВИХ ГАЗІВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

У доповіді представлені дослідження технічних і економічних (вартісних) параметрів вивільнення, уловлювання і відведення CO2 з димових газів енергетичних установок з використанням викопного палива (кам'яне вугілля, природний газ) шляхом порівнянь і узагальнень на основі аналізу широкого діапазону літературних джерел.

Ковач Ф., Венгрия, Мишкольц

Технические и экономические параметры Улавливания CO2 из дымовых газов энергетических установок

В докладе представлены исследования технических и экономических (стоимостных) параметров высвобождения, улавливания и отведения CO2 из дымовых газов энергетических установок с использованием ископаемого топлива (каменный уголь, природный газ) путем сравнений и обобщений на основе анализа широкого диапазона литературных источников.

Kovacs F., Hungary, Miskolc

Technical and economic parameters of CO2 capture from power plant flue gases

The report investigates the technical and economic (cost) parameters of the release, capture and disposal of CO2 from the flue gases of power plants using fossil fuels (coal, natural gas), making comparisons and generalisations on the basis of the analysis of a wide range of data in the literature.

Козакова Н.В., Україна, Харків

Термоактивована доводка алмазного лезового інструмента

Представлено теоретичні передумови використання особливостей алмазного шліфування надтвердих матеріалів. Пропонується підвищити ефективність заточування алмазного лезового інструмента за рахунок таких термоактивованих процесів як пластична деформація, дифузійний знос, окислювання та графітизація оброблюваного матеріалу.

Козакова Н.В., Украина, Харьков

Термоактивируемая доводка алмазного лезвийного инструмента

Представлены теоретические предпосылки использования особенностей алмазного шлифования сверхтвердых материалов. Предлагается повысить эффективность заточки алмазного лезвийного инструмента за счет таких термоактивируемых процессов как пластическая деформация, диффузионный износ, окисление и графитизация обрабатываемого материала.

Kozakova N.V., Ukraine, Kharkоv

The thermo activated finishing of diamond edge cutting tool

Theoretical preconditions of diamond grinding features use of superhard materials are submitted. It is offered to increase efficiency of diamond sharpening edge cutting tool by using such thermo activated processes as plastic deformation, diffusion wear, oxidation and graphitization of work material.

  Крутиков Г.А., Україна, Харків, Султан Х. А., Ірак, Ербіль

Енергозберігаюча схема гальмування пневмопривода на основі компресійно-приводного режиму роботи

У доповіді наведена оригінальна схема гальмування пневмопривода колони маніпулятора, яка навантажена великим інерційним навантаженням. Визначена область раціонального використання такої схеми та показано, що при великих інерційних навантаженнях вдається в три рази скоротити витрати стисненого повітря. Для отримання наукових результатів і практичних висновків розроблена математична модель пневмоприводу на основі термодинамічних залежностей тіла перемінної маси.

Крутиков Г.А., Украина, Харьков, Султан Х.А., Ирак, Эрбиль

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СХЕМА ТОРМОЖЕНИЯ ПНЕВМОПРИВОДА НА ОСНОВЕ КОМПРЕССИОННО-ПРИВОДНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ

В докладе приведена оригинальная схема торможения пневмопривода колонны манипулятора, которая нагружена большой инерционной нагрузкой. Определена область рационального использования такой схемы и показано, что при больших инерционных нагрузках удается в три раза сократить затраты сжатого воздуха. Для получения научных результатов и практических выводов разработана математическая модель пневмопривода на основе термодинамических зависимостей тела переменной массы.

  Krotekov G.А., Ukraine, Kharkov, Sultan H.A., Iraq, Erbel

ENERGY SAVING DESIGN OF PNEUMODRIVE BASED ON AIR COMPRESSION DRIVE MODE

The report shows original technique of rotating pneumodrive manipulator, which can be loaded large inertia load. Using this newer type of pneumodrive connection us mentioned before, will reduce energy loss of compressed air about three times lower than the last one. This resultant are showed by using program BASIC, method Rungy-kutta fourth degree, depending on mathematical model of pneumatic actuator for variable loads.

Кундрак Я., Угорщина, Мішкольц

ПОРІВНЯННЯ І КОМБІНАЦІЯ ЛЕЗОВИХ І АБРАЗИВНИХ ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ВИСОКОЇ ТВЕРДОСТІ

Токарна обробка деталей високої твердості все частіше застосовується як механічна фінішна обробка загартованих сталей. Але токарна обробка не може повністю замінити абразивну механічну обробку, перш за все шліфування. В доповіді представлено порівняння токарної обробки деталей високої твердості зі шліфуванням та комбінованими процесами механічної обробки.

Кундрак Я., Венгрия, Мишкольц

СРАВНЕНИЕ И КОМБИНАЦИЯ ЛЕЗВИЙНЫХ И АБРАЗИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ВЫСОКОЙ ТВЕРДОСТИ

Токарная обработка деталей высокой твердости все более часто применяется как механическая финишная обработка закаленных сталей. Но токарная обработка не может полностью заменить абразивную механическую обработку, прежде всего шлифование. В докладе представлено сравнение токарной обработки деталей высокой твердости со шлифованием и комбинированными процессами механической обработки.

Kundrak J., Hungary, Miskolc

COMPARISON AND COMBINATION BLADE AND ABRASIVE PROCESSES PROCESSINGS OF HIGH HARDNESS DETAILS

Hard turning has been applied successfully and more and more frequently as precision finish machining of hardened steels. But it cannot be generally applied in any case instead of abrasive machining, first of all grinding. If in finish machining of hardened surfaces the beneficial features of hard turning is to be kept, it is expedient to apply combined, so called hybrid machinings. In combined proceedings their advantages can be united and exploited; therefore the efficiency of hard turning can be improved. In this paper hard turning is compared to grinding and also combined procedures generated by abrasive procedures are presented.

Кундрак Я., Гуані К., Дезпоз І., Забо Г., Угорщина, Мішкольц

ЕФЕКТИВНІСТЬ точІННЯ ЗАГАРТОВАНИХ СТАЛЕЙ І МЕЖІ його ЗАСТОСУВАННЯ В СПОЛУЧЕННІ З АБРАЗИВНОЮ ОБРОБКОЮ

Точіння загартованих сталей може успішно застосовуватися, і застосовується все частіше й частіше замість шліфування в якості прецизійної механічної обробки загартованих сталей. Однак, загальні представлення і застосовність мають обмеження й умови. Тому шліфування може бути замінено лезовою обробкою тільки у визначених випадках. У доповіді представлені деякі проблеми такої заміни.

Кундрак Я., Гуани К., Дезпоз И., Забо Г., Венгрия, Мишкольц

ЭФФЕКТИВНОСТЬ точения закаленных сталей и ПРЕДЕЛЫ Ее ПРИМЕНЕНИЯ в сочетании С АБРАЗИВНой обработкой

Точение закаленных сталей может успешно применяться, и применяется все чаще и чаще взамен шлифования в качестве прецизионной механической обработки закаленных сталей. Однако, общие представления и применимость имеют ограничения и условия. Поэтому шлифование может быть заменено лезвийной обработкой только в определенных случаях. В докладе представлены некоторые проблемы такой замены.

Kundrak J., Gyani K., Deszpoth I., Szabo G., Hungary, Miskolc

EFFICIENCY OF HARD TURNING, THE LIMITS OF ITS APPLICATION AND COMBINATION WITH ABRASIVE PROCEEDINGS

Hard turning can be successfully applied, and it has been applied more and more frequently instead of grinding as precision machining of hardened steels. However, its idea and general application has got certain limits and conditions. Therefore grinding can be replaced by hard turning only in defined cases or not in any case. Some of the problems that put limits are highlighted in this paper. But if, in finishing of hardened surfaces, the beneficial features of hard turning are to be kept, it is purposeful to apply the so called combined (hybrid) machining. The further procedures of combined procedures improve the efficiency of hard turning and broaden its applicability.

  Кушніров П.В., Україна, Суми, Іванов В.О., Україна, Харків

ТОРЦЕВІ ФРЕЗИ, ЩО МІСТЯТЬ ЦИЛІНДРИЧНІ РІзАЛЬНІ ВСТАВКИ З ПОХИЛИМИ ЛиСКАМИ

У доповіді представлена конструкція торцевої фрези, що містить регулюючий елемент та циліндричні різальні вставки з двома похилими плоскими лисками. Виконано моделювання напружено-деформованого стану різальної вставки фрези від складових сил різання. З метою досягнення необхідної шорсткості обробки запропонованими торцевими фрезами визначені оптимальні режими різання.

  Кушниров П.В., Украина, Сумы, Иванов В.А., Украина, Харьков

ТОРЦОВЫЕ ФРЕЗЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ РЕЖУЩИЕ ВСТАВКИ С НАКЛОННЫМИ ЛЫСКАМИ

В докладе представлена конструкция торцовой фрезы, содержащей регулирующий элемент и цилиндрические режущие вставки с двумя наклонными плоскими лысками. Выполнено моделирование напряженно-деформированного состояния режущей вставки фрезы от составляющих сил резания. С целью достижения требуемой шероховатости обработки предложенными торцовыми фрезами определены оптимальные режимы резания.

  Kushnirov P.V., Ukraine, Sumy, Ivanov V.A., Ukraine, Kharkiv

THE FACE MILLS CONTAINING CYLINDRICAL CUTTING INSERTS WITH INCLINED FLAT SURFACES

In report the design of the face mill containing regulating element and cylindrical cutting inserts with two inclined flat surfaces is presented. The mode of deformation modeling of the mill cutting insert from cutting force is performed. For the purpose of achievement of a demanded roughness of processing by the offered face mills optimum modes of cutting are defined.

Латиш Т.Ю., Друговейко В.Є., Україна, Харків

використання функціональних наповнювачів під час створення виробів методом лазерної стереолітографії

У доповіді розглянуті питання підвищення якості виготовлення виробів методом лазерної стереолітографії (SLA), шляхом використання функціональних наповнювачів, які додаються в вихідний мономер. Результати проведених досліджень показали перспективність використання порошкових наповнювачів для підвищення міцності та зносостійкості поверхні виробів.

Латыш Т.Ю., Друговейко В.Е., Украина, Харьков

Использование функциональных наполнителей при создании изделий методом лазерной стереолитографии

В докладе рассмотрены вопросы повышения качества изготовления изделий методом лазерной стереолитографии, путем использования функциональных наполнителей добавляемых в исходный мономер. Результаты проведенных исследований показали перспективность использования порошковых наполнителей для увеличения прочности и износостойкости поверхности изделий.

Latysh T.J., Drugoveiko V.Е, Ukraine, Kharkоv

Use functional extenderS at creation of products by a method of laser stereolithograph

In the report questions of improvement of quality of manufacturing of products by a method of laser stereolithograph, by use functional extenders added in initial monomeasures are considered. Results of the lead researches have shown perspectivity of use powder extender for increase in durability and wear resistance of a surface of products.

Мироненко О.Л., Гуцаленко Ю.Г., Україна, Харків

ТЕОРЕТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ СПОСОБІВ ЗУБООБРАБКИ СТОСОВНО ЕВОЛЬВЕНТНОГО І НЕЕВОЛЬВЕНТНОГО ПРОФІЛЮВАННЯ

Теоретична розмаїтість існуючих способів зубообрoбки коліс з евольвентними і неевольвентними профілями представлено узагальненим описом з використанням уніфікованих структур, операторів і параметрів багатопараметричних відображень. Розробка застосовна до технологій обкатування і копіювання у виробництві зубчастих коліс геометрично різних функціональних зачеплень, у тому числі підвищеної точності.

Мироненко А.Л., Гуцаленко Ю.Г., Украина, Харьков

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОБЩЕНИЕ СПОСОБОВ ЗУБООБРАБОТКИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЭВОЛЬВЕНТНОМУ И НЕЭВОЛЬВЕНТНОМУ ПРОФИЛИРОВАНИЮ

Теоретическое разнообразие существующих способов зубообработки колес с эвольвентными и неэвольвентными профилями представлено обобщенным описанием с использованием унифицированных структур, операторов и параметров многопараметрических отображений. Разработка применима к технологиям обкатки и копирования в производстве зубчатых колес геометрически различных функциональных зацеплений, в том числе повышенной точности.

Mironenko A.L., Gutsalenko Yu.G., Ukraine, Kharkоv

THEORETICAL GENERALIZATION OF GEAR TREATMENT WAYS WITH REFERENCE TO INVOLUTE AND NONINVOLUTE PROFILING

A theoretical variety of existing ways of gear treatment for wheels with involute and noninvolute structures is submitted by the generalized description with use of the unified structures, operators and parameters of multipleparameter representations. Development is applied to rollings and copyings technologies in manufacture of cogwheels of vectorially various functional gearings, including the increased accuracy.

Нежебовський В.В., Україна, Харків

СИСТЕМА УМОВ КЕРУВАННЯ МІКРОГЕОМЕТРІЄЮ ПОВЕРХОНЬ ПРИ АБРАЗИВНІЙ ОБРОБЦІ

Проведено теоретичний аналіз закономірностей формування шорсткості поверхні при абразивній обробці на операціях доведення вільним абразивом і обґрунтовані основні умови зменшення шорсткості. На основі отриманих залежностей дані практичні рекомендації зі зниження шорсткості поверхні при абразивній обробці.

Нежебовский В.В., Украина, Харьков

система условий управления микрогеометрией поверхностей при абразивной обработке

Проведен теоретический анализ закономерностей формирования шероховатости поверхности при абразивной обработке на операциях доводки свободным абразивом и обоснованы основные условия уменьшения шероховатости. На основе полученных зависимостей даны практические рекомендации по снижению шероховатости поверхности при абразивной обработке.

Nezhebovskyi V.V., Ukraine, Kharkоv

System of conditions of surface microgeometry control at abrasive processing

Theoretical analysis of mechanisms of surface roughness formation at abrasive processing on operations of surface finish by free abrasive is carried out and basic conditions of roughness improvement are proved. On the basis of obtained dependences some practical recommendations on surface roughness improvement at abrasive processing are proposed.

Новиков Ф.В., Анділахай В.А., Кленів О.С., Україна, Харків

АНАЛІТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ШЛІФУВАННЯ

Розроблено математичну модель визначення енергоємності обробки з урахуванням процесів різання і тертя при шліфуванні для обґрунтованого вибору умов зниження енергоємності обробки. Зроблено аналітичну оцінку енергії різання і тертя в загальному енергетичному балансі шліфування, сформульовані основні напрямки зниження енергоємності обробки при шліфуванні.

Новиков Ф.В., Андилахай В.А., Кленов О.С., Украина, Харьков

Аналитический подход к оценке энергоемкости шлифования

Разработана математическая модель определения энергоемкости обработки с учетом процессов резания и трения при шлифовании для обоснованного выбора условий снижения энергоемкости обработки. Произведена аналитическая оценка энергии резания и трения в общем энергетическом балансе шлифования, сформулированы основные направления снижения энергоемкости обработки при шлифовании.

Novikov F.V., Andilakhay V.A., Klenov O.S., Ukraine, Kharkоv

analytical estimation of power consumption at grinding

Mathematical model of determination of power consumption of machining taking into account cutting and friction processes at grinding for theoretically substantiated decision on conditions of reduction in power consumption is worked out. Analytical estimation of cutting and friction energy in general power balance of grinding is carried out, main directions of reduction in power consumption at grinding are formulated.

Новиков Ф.В., Кленoв О.С., Україна, Харків

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЛИБИННОГО ШЛІФУВАННЯ

Представлено математичну модель визначення температури при глибинному шліфуванні. Обґрунтовано оптимальні умови обробки і закономірності формування параметрів якості. Показано, що середня швидкість перерізання адіабатичного стрижня дорівнює швидкості поширення тепла в поверхневому шарі деталі. При цьому тепло концентрується в припуску, що знімається, і відводиться стружкою. Умова здійсненна при глибині шліфування більш 10 мм.

Новиков Ф.В., Кленов О.С., Украина, Харьков

Моделирование температурных характеристик глубинного шлифования

Представлена математическая модель определения температуры при глубинном шлифовании. Обоснованы оптимальные условия обработки и закономерности формирования параметров качества. Показано, что средняя скорость перерезания адиабатического стержня равна скорости распространения тепла в поверхностном слое детали. При этом тепло концентрируется в снимаемом припуске и отводится стружкой. Условие выполнимо при глубине шлифования более 10 мм.

Novikov F.V., Klenov O.S., Ukraine, Kharkоv

simulation of temperature characteristics of deep grinding

Mathematical model of temperature assessment at deep grinding is presented. Optimum processing conditions and mechanism of quality parameters formation are proved. It is shown, that average speed of crosscutting adiabatic stem is equal to speed of heat distribution in surface layer. Thus heat concentrates in allowance and removed by chip. The condition is fulfilled at depth of grinding more than 10 mm.

Онищенко А. М., Україна, Харків

Визначення гідравлічних сил в гідравлічному підсилювачі типу «сопло-заслінка-сопло»

В роботі запропонована методика розрахунку сумарної гідравлічної сили, що діє в гідропідсилювачах, виконаних за схемою «сопло-заслінка-сопло», величина якої, головним чином, визначає технічні характеристики приводу заслінки. Отримана аналітична залежність для визначення сумарної гідравлічної сили. Для кількісного аналізу гідравлічної сили взято параметри однієї з модифікацій гідравлічного підсилювача УГЕ.

Онищенко А. Н., Украина, Харьков

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИЛ В ГИДРАВЛИЧЕСКОМ УСИЛИТЕЛЕ ТИПА «СОПЛО-ЗАСЛоНКА-СОПЛО»

В работе предложена методика расчета суммарной гидравлической силы, которая действует в гидроусилителях, выполненных по схеме «сопло-заслонка-сопло», величина которой, главным образом, определяет технические характеристики привода заслонки. Получена аналитическая зависимость для определения суммарной гидравлической силы. Для количественного анализа гидравлической силы брали параметры одной из модификаций гидравлического усилителя УГЭ.

Onishchenko A.N., Ukraine, Kharkov

DEFINITION of HYDRAULIC FORCES IN the HYDRAULIC AMPLIFIER SUCH AS «nozzle-cut-off plate-nozzle»

In work the design procedure of total hydraulic force which operates in the hydraulic boosters executed under the circuit «nozzle-cut-off plate-nozzle» which size, mainly, defines characteristics of a drive cut-off plate is offered. Analytical dependence for definition of total hydraulic force is received. For the quantitative analysis of hydraulic force took parameters of one of updatings hydraulic amplifier UGE.

Патко Д., Такас Дж., Зілагі А., Угорщина, Мишкольц

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУПЕРФІНІШНОГО ПРИСТРОЮ НОВОГО ТИПУ

У доповіді представлена розробка суперфінішного пристрою нового типу, що забезпечує поліпшення мікрогеометричних властивостей обробленої поверхні, а також досліджені його динамічні характеристики.

Патко Д., Такас Дж., Зилаги А., Венгрия, Мишкольц

ДИНАМИЧЕСКие характеристики супеРфинишного УСТРОЙСТВА НОВОГО ТИПА

В докладе представлена разработка суперфинишного устройства нового типа, обеспечивающая улучшение микрогеометрических свойств обработанной поверхности, а также исследованы его динамические характеристики.

Patkо Gy., Takаcs G., Szilаgyi A., Hungary, Miskolc

THE DYNAMICAL BEHAVIOUR OF A SUPERFINISHING DEVICE OF A NEW TYPE

The Department of Machine Tools, at the University of Miskolc, as one of the members of the consortium, has participated in a EU6 frame project during the recent years to develop a superfinishing device capable of being mounted on a CNC hard - turning machine of high precision for performing a combined superfinishing procedure (turning then finishing in one clamping). The requirement for such a superfinishing procedure is originated from some bearing manufacturing companies in Germany in order to manufacture the raceways of their products with the application of a more efficient procedure, achieving an improved surface roughness. The task of the University of Miskolc was to develop and realize the prototype device mentioned above. This paper is to give an overall summary on the problems arising during the construction process of the superfinishing device mentioned above.

  Ремарчук М.П., Ковальова Я.А., Україна, Харків

ВИЗНАЧЕННЯ навантаження У КЛИНОПОДІБНОМУ ЗАЗОРІ ПРИ поДРІБНЕННІ МАТЕРІАЛУ до порошкоподібного стану

У доповіді розглянутий рух порошку, що подрібнюється, у клиноподібному зазорі, який веде себе як рідина. На основі теорії рідинного змащення встановлені закономірності розподілу тиску по довжині зазору, сили тертя і напруження в зоні контакту. За результатами дослідження визначене зусилля на шар матеріалу, що подрібнюється, від параметрів клиноподібного зазору.

  Ремарчук Н.П., Ковалева Я.А., Украина, Харьков

Определение НАГРУЗКИ в клиновидном зазоре при измельчении материала до ПОРОШКОобразного Состояния

В докладе рассмотрено движение порошка, который измельчается, в клиновидном зазоре, который ведет себя как жидкость. На основе теории жидкостной смазки установлены закономерности распределения давления по длине зазора, силы трения и давления в зоне контакта. По результатам исследования определено усилие на слой измельчаемого материала от параметров клиновидного зазора.

Remarchuk N.P., Kovalova Y.A., Ukraine, Kharkov

definition of LOADING in a wedge-shaped gap during crushing of a material to powdery state

In the report movement of a powder which is crushed, in a wedge-shaped gap which behaves as a liquid has been considered. Laws of pressure distribution on length of a gap, force of a friction and pressure in a contact zone have been established on the basis of the theory of liquid film lubrication. By results of research the effort to a layer of a crushed material from parameters of wedge-shaped gap is defined.

Ремарчук М.П., Холодов А.П., Україна, Харків

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ СИЛОВИХ ПЕРЕДАЧ ДОРОЖНІХ МАШИН

У доповіді розглянуті існуючі способи рекуперації енергії. Розроблений принцип стабільної роботи силової передачі шляхом накопичення недовикористаної енергії в процесі роботи дорожно-будівельних машин за рахунок використання додаткової насосної установки і гідроакумуляторів. Представлена гідравлічна схема запропонованої системи. Розглянута задача заміни гідромуфти або гідротрансформатора додатковим насосно-гідроакумуляторним блоком.

Ремарчук Н.П., Холодов А.П., Украина, Харьков

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ СИЛОВЫХ ПЕРЕДАЧ ДОРОЖНЫХ МАШИН

В докладе рассмотрены существующие способы рекуперации энергии. Разработан принцип стабильной работы силовой передачи путем накопления недоиспользованной энергии в процессе работы дорожно-строительных машин за счет использования дополнительной насосной установки и гидроаккумуляторов. Представлена гидравлическая схема предложенной системы. Рассмотрена задача замены гидромуфты или гидротрансформатора дополнительным насосно-гидроаккумуляторним блоком.

Remarchuk N.P., Kholodov A.P., Ukrainе, Kharkov

PROVIDING OF STABLE WORK OF TRAVELLING MACHINES POWER TRANSMISSIONS

In report existing modes of energy regeneration are observed. The principle of a stable operation of a power transmission by accumulation of the underused energy in the course of operation of road-building machines at the expense of usage of the additional pump plant and hydraulic accumulators is developed. The hydraulic scheme of the offered system is presented. The task of substitution of a hydraulic clutch or the fluid converter additional pump-hydraulic accumulator block is observed by the block.

Севідова О.К., Кононенко В.І., Тітаренко О.В., Україна, Харків

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ З АМОРФНОЮ СТРУКТУРОЮ ЗА ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Вплив теплофізичної дії на полімерні матеріали в процесі механічної обробки обумовлює зміну властивостей поверхневого шару. Можливості методів диференціальної скануючої калориметрії та змочування дозволяють охарактеризувати рівноважність енергетичного стану поверхневого шару полімерів і таким чином спрогнозувати довговічність функціонування готового виробу.

Севидова Е.К., Кононенко В.И., Титаренко О.В., Украина, Харьков

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С АМОРФНОЙ СТРУКТУРОЙ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Влияние теплофизического воздействия на полимерные материалы в процессе механической обработки обусловливает изменение свойств поверхностного слоя. Возможности методов дифференциальной сканирующей калориметрии и смачивания позволяют охарактеризовать равновесность энергетического состояния поверхностного слоя полимеров и тем самым установить долговечность функционирования готового изделия.

Sevidova E.K., Kоnonenko V.I., Titarenko J.V. Ukraine, Kharkov

SURFACE QUALITY OF POLYMERS WITH AMORPHOUS STRUCTURE PREDICTION BASED ON ENERGY CHARACTERIZATION

The material removal process, resulting in conditions of high temperature and deformation rate, possibly causes the destruction of the polymeric surface layer. Features of the differential scanning calorimeter and microliter droplets techniques can be successfully used for the characterization of the surface layer energy state. Through contact angels rates of the droplets with surface and enthalpy of surface layer can be the aging of polymerical produсt predict.

  Седач В.В., Морокко І.І., Україна, Харків

РОЗРАХУНОК ЕЖЕКЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ВІЛЬНОГО ТУРБУЛЕНТНОГО ПОВІТРЯНОГО СТРУМЕНЯ

  У доповіді розглянуте застосування регулярних методів газової динаміки для отримання розрахункових рівнянь, що дозволяють знаходити рівень вакууму в заданій точці вільного турбулентного повітряного струменя залежно від координат її розташування щодо зрізу сопла живлення. Шляхом математичного моделювання в пакеті MathCAD отримані тривимірні графіки виду pвак = f(x, y), що дозволяють на етапі проектування вибирати геометричні та експлуатаційні параметри струминних пристроїв локального вакууму.

  Седач В.В., Морокко И.И., Украина, Харьков

РАСЧЕТ ЭЖЕКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ СВОБОДНОЙ ТУРБУЛЕНТНОЙ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ

В докладе рассмотрено применение регулярных методов газовой динамики для получения расчетных уравнений, позволяющих находить уровень вакуума в заданной точке свободной турбулентной воздушной струи в зависимости от координат ее расположения относительно среза питающего сопла. Путем математического моделирования в пакете MathCAD получены трехмерные графики вида pвак = f(x, y), позволяющие на этапе проектирования выбирать геометрические и эксплуатационные параметры струйных устройств локального вакуума.

  Sedach V.V., Morokko I.I., Ukraine, Kharkov

Calculation of the ejection capability of a free turbulent air jet

By means of gas dynamics regular methods application the dependences were received for the vacuum definition of a free turbulent air jet in the given point depending on the coordinates of its position relative to the freed nozzle. By mathematical modeling in a package MathCAD three-dimensional graphics are constructed in the view of pvac = f(x, y) were received for the geometrical and operation parameters election of the local vacuum jet-device.

  Седач В.В., Україна, Харків, Мухамад Ширін О., Ірак, Ербіль

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ВИХІДНОЇ ЛАНКИ ПНЕВМОПРИВОДА НА АПАРАТНІЙ БАЗІ FESTO

У доповіді розглянута оригінальна методика експериментального дослідження динаміки вихідної ланки пневмопривода із застосуванням відеозйомки й наступною обробкою отриманої інформації спеціальною програмою перегляду відеозображення Mediastudio Pro 8.0, що дозволяє здійснювати покроковий перегляд відеофайлів з дискретністю за часом 0,033 с. Надані експериментальні графіки перехідних процесів по переміщенню, швидкості і прискоренню штока.

  Седач В.В., Украина, Харьков, Мухамад Ширин О., Ирак, Эрбиль

Экспериментальное исследование динамики выходного звена пневмопривода на аппаратной базе FESTO

В докладе рассмотрена оригинальная методика экспериментального исследования динамики выходного звена пневмопривода с применением видеосъёмки и последующей обработкой полученной информации специальной программой Mediastudio Pro 8.0, позволяющей осуществлять пошаговый просмотр видеофайлов с дискретностью по времени 0,033 с. Приведены экспериментальные графики переходных процессов движения штока.

  Sedach V.V., Ukraine, Kharkov, Muhamad Shireen.O., Iraq, Erbel

EXPERIMENTAL RESEARCH OF DYNAMICS OF THE TARGET LINK OF THE PNEUMODRIVE ON HARDWARE BASE FESTO

In the report discern the original technique of the experimental research of dynamics of a target link of a pneumodrive was given. The technique applies video shooting and the subsequent processing of the information of video files by review program video image Mediastudio Pro 8.0 in which carries out step by step showing video files 0.033 s degree increment worktable. For construction of schedules of transference, displacement, velocity and acceleration of the piston of a cylinder with varied parameters of main exhaust and accelerative loads.

Симонова А.А., Севідова О.К., Пупань Л.І., Верезуб М.В., Україна, Харків

ОБРОБЛЮВАНІСТЬ МЕТАЛІВ З ОБ’ЄМНОЮ СУБМІКРО- ТА НАНОКРИСТАЛІЧНОЮ СТРУКТУРОЮ

У доповіді представлені порівняльні характеристики оброблюваності металів (сила різання, зіступ стружки, температура, якість поверхневого шару) з об’ємною субмікро-, нанокристалічною та крупнокристалічною структурою. Визначені залежності зміни параметрів оброблюваності від умов механічної обробки (швидкість різання, подача, глибина різання, мастильно-охолоджувальне середовище).

Симонова А.А., Севидова Е.К., Пупань Л.И., Верезуб Н.В., Украина, Харьков

ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ МЕТАЛЛОВ С СУБМИКРО- И НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ

В докладе представлены сравнительные характеристики обрабатываемости металлов (сила резания, усадка стружки, температура, качество поверхностного слоя) с объемной субмикро-, нанокристаллической и крупнокристаллической структурой. Определены зависимости изменения параметров обрабатываемости от условий механической обработки (скорость резания, подача, глубина резания, смазочно-охлаждающая среда).

Symonova A.A., Sevidova E.K., Pupan L.I., Verezub N.V., Ukraine, Kharkоv

THE MACHINABILITY OF THE METALS WITH BULK SUB MICRO- AND NANOCRYSTAL STRUCTURE

In report are presented the comparison characteristics of the metals machinability (cutting force, chip reduction, temperature, blanket quality) with bulk sub micro-, nanocrystal and macrocrystalline structure. The dependences of parameterises machinability variation from the machining conditions (speed of cutting, feed, depth of cutting, lubricoolant) are defined.

Склярова О. В., Україна, Харків

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ У РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ ТРЬОХ РІВНІВ ГЕНЕРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У доповіді представлена загальна характеристика сутності інтегрованих генеративних технологій у рамках концепції трьох рівнів (макро-, мікро- і нанорівень), а також розглянута роль постпроцесів у виготовленні виробів генеративними технологіями в сполученні з традиційними.

Склярова Е. В., Украина, Харьков

изготовление изделий в рамках концепции трех уровней генеративных технологий

В докладе представлена общая характеристика сущности интегрированных генеративных технологий в рамках концепции трех уровней (макро-, микро- и наноуровень), а также рассмотрена роль постпроцессов в изготовлении изделий генеративными технологиями в сочетании с традиционными.

Sklyarova O. V., Ukraine, Kharkiv

Manufacturing of products within the framework of the three levels Generativ technologies concept

In the report the general characteristic of essence integrated generativ technologies is submitted within the framework of the three levels concept (makro-, micro- and nanolevel), and also the role of postprocesses in manufacturing products generativ by technologies in a combination with traditional is considered.

Тітаренко В.Ф., Україна, Харків

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ОПИСУ ВИРОБІВ, ІНСТРУМЕНТІВ І ПРОЦЕСІВ ЗУБООБРОБКИ

Об'єкти дослідження розглядаються як області афінного простору з повним аналітичним описом і відображенням безлічами вхідних точок. Таке представлення забезпечує загальний підхід до алгоритмізації, розширює можливості дослідження умов, точності й здійснення формоутворення різанням або пластичним деформуванням.

Титаренко В.Ф., Украина, Харьков

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО ПОДХОДА К МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ ИЗДЕЛИЙ, ИНСТРУМЕНТОВ И ПРОЦЕССОВ ЗУБООБРАБОТКИ

Объекты исследования рассматриваются как области аффинного пространства с полным аналитическим описанием и отображением множествами входящих точек. Такое представление обеспечивает общий подход к алгоритмизации, расширяет возможности исследования условий, точности и осуществимости формообразования резанием или пластическим деформированием.

Titarenko V.F., Ukraine, Kharkоv

APPLICATION OF THE GENERAL APPROACH TO THE MULTIPLEPARAMETER DESCRIPTION OF PRODUCTS, TOOLS AND GEAR TREATMENT PROCESSES

Objects of research are considered as area of affine space with the full analytical description and display by sets of entering points. Such representation provides the general approach to algorithmization, expands opportunities of research of conditions, accuracy and practicability shaping with cutting or plastic deformation.

Третяк Т.Є., Україна, Харків

ЗУБОРІЗНІ ДОВБАЧІ НЕЕВОЛЬВЕНТНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ

Для забезпечення стабільної точності формоутворення неевольвентних зубчастих колес пропонується використовувати збірні довбачі з призматичними або круглими фасонними різцями. Збірна конструкція дозволяє компенсувати зміну положення фасонних різальних крайок, щодо осі довбача при його переточуваннях і підтримати тим самим вихідну точність профілювання з підвищеним ресурсом придатності інструмента зубообробки.

Третяк Т.Е., Украина, Харьков

зуборезные долбяки неэвольвентного формообразования

Для обеспечения стабильной точности формообразования неэвольвентных зубчатых колес предлагается использовать сборные долбяки с призматическими или круглыми фасонными резцами. Сборная конструкция позволяет компенсировать изменение положения фасонных режущих кромок относительно оси долбяка при его переточках и поддержать тем самым исходную точность профилирования с повышенным ресурсом годности инструмента зубообработки.

Tretyak T.E., Ukraine, Kharkiv

gear cutters of noninvolute forming

To provide sustained forming accuracy of noninvolute gears it is assumed to use combined gear cutters with flat form tools or round form tools. Integrated structure allows to compensate position change of shaped cutting edges relatively axis of gear cutter when its resharpening and thereby to keep initial accuracy of profiling with the increased resource of the validity of the gear treatment tool.

Турманідзе Р., Грузія, Тбілісі, Дюбнер Л., Німеччина, Магдебург,
Кушнаренко О., Німеччина, Магдебург, Гвініашвілі З., Грузія, Тбілісі

СПІРАЛЬНІ СВЕРДЛА МАЛИХ РОЗМІРІВ ЗІ ЗМІННИМ КУТОМ НАХИЛУ КАНАВКИ

У доповіді представлено аналіз впливу настановного кута стружкова канавки на силу і довговічність спіральних свердл малого розміру, а також обґрунтування ефективності використання спіральних свердл з перемінним кутом у порівнянні зі стандартними свердлами. Також приводяться результати попередніх експериментів і робочого плану наступних досліджень.

Турманидзе Р., Грузия, Тбилиси, Дюбнер Л., Германия, Магдебург, Кушнаренко О., Германия, Магдебург, Гвиниашвили З., Грузия, Тбилиси

спиральные сверла МАЛыХ РАЗМЕРОВ С ПЕРЕМЕННЫМ УГЛОМ наклона канавки

В докладе представлен анализ влияния установочного угла стружечной канавки на силу и долговечность спиральных сверл малого размера, а также обоснование эффективности использования спиральных сверл с переменным углом по сравнению со стандартными сверлами. Также приводятся результаты предварительных экспериментов и рабочего плана последующих исследований.

Turmanidze R., Georgia, Tbilisi, Dubner L., Deutschland, Magdeburg, Kushnarenko O., Deutschland, Magdeburg, Gviniashvili Z., Georgia, Tbilisi

Twisted DRILLS OF SMALL SIZES WITH VARIABLE ANGLE OF FLUTES INCLINATION

In the submitted report are shown the analysis of influence of chip grooves setting angle on strength and durability of fine-sized spiral drills and the basing of the utilization effectiveness of spiral drills with variable angle in comparison with standard drills. Also are given the results of preliminary experiments and the work plan of subsequent investigations.

Холод А.П., Стрельчук р.М., Руднев а.В., Узунян м.Д., Україна, Харків

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБКИ НАНОСТРУКТУРНИХ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

У доповіді представлені деякі особливості обробки наноструктурних інструментальних матеріалів. Наводяться дані по оброблюваності нових наноструктурних інструментальних матеріалів – волькар і АТПМ. Запропоновано спосіб ефективної обробки цих важкооброблюваних матеріалів, що забезпечує високу якість обробленої поверхні.

Холод А.П., Стрельчук Р.М., Руднев А.В., Узунян М.Д., Украина, Харьков

некоторые особенности обработки наноструктурных инструментальных материалов

В докладе представлены некоторые особенности обработки наноструктурных инструментальных материалов. Приводятся данные по обрабатываемости новых наноструктурных инструментальных материалов – волькар и АТПМ. Предложен способ эффективной обработки этих труднообрабатываемых материалов, обеспечивающий высокое качество обработанной поверхности.

Holod A.P., Strel'chuk r.M., Rudnev a.V., Uzunyan m.D., Ukraine, Kharkov

SOME TREATMENT FEATURES OF NANOSTRUCTURED tool MATERIALs|

In the report some features of processing nanostructured tool materials are submitted. Data on machinability of new nanostructured tool materials – wolkar and ATPM are presented. The method of effective processing of these hard-to-machine materials providing high quality of machined surface is proposed.

СЕКЦІЯ 4. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ

ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

  Абляскін О.І., Україна, Харків

ОЦІНКА РАЦІОНАЛЬНОСТІ СПОСОБУ БАЗУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ

ПРИ КОНСТРУЮВАННІ МЕХАНІЗМІВ

Розглянуті особливості базування деталей складальних одиниць по циліндричним поверхням. Викладена методика призначення допустимих відхилень розмірів та розташування базових поверхонь спряжених деталей у залежності від схеми їх базування. Рекомендований спосіб одержання раціональної конструкції підшипникового вузла з точки зору поліпшення його технологічності.

  Абляскин О.И., Украина, Харьков

  ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ СПОСОБА БАЗИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ МЕХАНИЗМОВ

  Рассмотрены особенности базирования деталей сборочных единиц по цилиндрическим поверхностям. Изложена методика назначения допустимых отклонений размеров и расположения базовых поверхностей сопряженных деталей в зависимости от схемы их базирования. Рекомендован способ получения рациональной конструкции подшипникового узла с точки зрения улучшения его технологичности.

Ablyaskin O.I., Ukraine, Kharkov

ESTIMATION OF RATIONALITY OF THE WAY OF BASING OF DETAILS AT DESIGNING MECHANISMS

Features of basing of details of assembly units on cylindrical surfaces are considered. The technique of assignment of maximum deviations of the sizes and arrangements of base surfaces of the connected details is stated depending on the circuit of their basing. The way of reception of a rational design the bearing of unit is recommended from the point of view of improvement of its adaptability to manufacture.

Абрамчук Ф.І., Кабанов О.М., Майстренко Г.В., Україна, Харків,

ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТУРБУЛЕНТНОЇ ШВИДКОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПОЛУМ’Я ПРИ ЗГОРЯННІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ З ДОБАВКОЮ ВОДНЮ В ЦИЛІНДРІ ДВИГУНА

В доповіді приведені результати аналізу літературних джерел, присвячених проблемі розповсюдження полум’я в попередньо перемішаних газоповітряних сумішах. Виконаний аналіз підходів до розрахунку швидкості переміщення фронту полум’я в газоповітряній суміші та вибраний оптимальний.

Абрамчук Ф.И., Кабанов А.Н., Майстренко Г.В., Украина, Харьков

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТУРБУЛЕНТНОЙ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ ПРИ СГОРАНИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ДОБАВКОЙ ВОДОРОДА В ЦИЛИНДРЕ ДВИГАТЕЛЯ

В докладе приведены результаты анализа литературных источников, посвященных проблеме распространения пламени в предварительно перемешанных газовоздушных смесях. Выполнен анализ подходов к расчету скорости перемещения фронта пламени в газовоздушной смеси и выбран оптимальный.

Abramchuk F.I., Kabanov A.N., Maystrenko G.V., Ukraine, Kharkov

CHOICE AND EXPLANATION OF DETERMINATION TURBULENT SPEED OF FLAME PROPAGATION APPROACH WITH COMBUSTION MIXTURE NATURAL GAS AND HYDROGEN IN ENGINE CYLINDER

In the report results of the references analysis, devoted to a problem of distribution of a flame in preliminary mixed air-gas mixes are resulted. It is analysed approaches to calculation of speed moving of a flame front in an air-gas mix and it is chosen optimum.

Абрамчук Ф.І., Кузьменко А.П. Україна, Харків

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ І ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДВИГУНІВ З ІСКРОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ СТУПЕНЯ СТИСКУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЯК МОТОРНОГО ПАЛИВА

У доповіді обґрунтовуються основні можливості підвищення екологічності й економічності малолітражних автомобільних двигунів, які працюють на стиснутому природному газі за рахунок збільшення ступеня стиску. Розглядаються основні підходи до збільшення ступеня стиску в малолітражному автомобільному двигуні з іскровим запалюванням.

Абрамчук Ф.И., Кузьменко А.П. Украина, Харьков

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА

В докладе обосновываются основные возможности повышения экологичности и экономичности малолитражных автомобильных двигателей, которые работают на сжатом природном газе за счет увеличения степени сжатия. Рассматриваются основные подходы к увеличению степени сжатия в малолитражном автомобильном двигателе с искровым зажиганием.

Abramchuk F.I., Kuzmenko A.P. Ukraine, Kharkov

RESERVES OF INCREASE OF ECONOMIC AND ECOLOGICAL PARAMETERS OF ENGINES With SPARK IGNITION DUE TO INCREASE OF THE COMPRESSION RATIO AT APPLICATION OF NATURAL GAS AS MOTOR FUEL

The basic opportunities of increase of ecological compatibility and profitability of small-displacement automobile engines prove in the report which work on the compressed natural gas due to increase in a degree of compression. The basic approaches to increase in a degree of compression in the small-displacement automobile engine with spark ignition are considered.

Альохін В.І., Акімов О.В., Марченко А.П., Україна, Харків

НАУКОВІ ОСНОВИ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЛИТИХ ДЕТАЛЕЙ ПОРШНІВ І БЛОК-КАРТЕРІВ ДВЗ

У доповіді пропонуються методи вдосконалення показників литих деталей поршнів і блок-картерів ДВЗ за допомогою моделювання процесів кристалізації, напружено-деформованого стану, а також виявлення чинників формування залишкової напруги на етапі виготовлення виливків.

Алехин В.И., Акимов О.В., Марченко А.П., Украина, Харьков

НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОРШНЕЙ И БЛОК-КАРТЕРОВ ДВС

В докладе предлагаются методы совершенствования показателей литых деталей поршней и блок-картеров ДВС с помощью моделирования процессов кристаллизации, напряженно-деформированного состояния, а также выявление факторов формирования остаточных напряжений на этапе изготовления отливок.

Alyohin V.I., Akimov O.V., Marchenko A.P., Ukraine, Kharkov

SCIENTIFIC METHODS OF THE CONSTRUCTION AND TECHNOLOGICAL DESIGN OF CASTINGS PISTONS AND CRANKCASES OF ENGINES

In report the scientific methods of improving the indices casting pistons and crankcases with the aid simulation the processes of crystallization, stressed state, and also development the factors formation residual stresses on stage production castings, are proposed.

Білик С.Ю., Парсаданов І.В., Україна, Харків

АНАЛІЗ ЗМІНИ МЕХАНІЧНИХ ВТРАТ У ДІАПАЗОНІ РОБОЧИХ РЕЖИМІВ ДИЗЕЛІВ З ГАЗОТУРБІННИМ НАДДУВОМ

З використанням результатів стендових випробувань і багатофакторної моделі наведені дані про зміну механічних втрат автотракторного дизеля з газотурбінним наддувом у всьому діапазоні робочих режимів.

Белик СЮ., Парсаданов И.В., Украина, Харьков

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В ДИАПАЗОНЕ РАБОЧИХ РЕЖИМОВ ДИЗЕЛЕЙ С ГАЗОТУРБИННЫМ НАДДУВОМ

С использованием результатов стендовых испытаний и многофакторной модели приведены данные об изменении механических потерь автотракторного дизеля с газотурбинным наддувом во всем диапазоне рабочих режимов.

Belik S.U., Parsadanov I.V., Ukraine, Kharkov

ANALYSIS OF THE CHANGE THE MECHANICAL LOSSES WITH IN THE RANGE OF OPERATING DUTY OF THE DIESELS WITH GAS TURBO CHARGING

With use result stand test and multifactor models are brought given about change the mechanical losses auto tractor diesel with gas turbo charging in all range operating duty

  Бондаренко О.В., Устиненко О.В., Україна, Харків

КРИТЕРІЇ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРИВАЛЬНИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

У доповіді розглянуто методику оптимізації коробок передач. Наведено постановку задачі та вказані змінні проектування при оптимізації. Записані цільові функції та сформульовані обмеження на змінні проектування, зокрема з урахуванням згинної та контактної міцності зубців, геометричних співвідношень.

  Бондаренко А.В., Устиненко А.В., Украина, Харьков

КРИТЕРИИ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИ ТРЕХВАЛЬНИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

В докладе рассмотрена методика оптимизации коробок передач. Приведена постановка задачи и указаны переменные проектирования при оптимизации. Записаны целевые функции и сформулированы ограничения на переменные проектирования, в том числе и с учетом изгибной и контактной прочности зубьев, геометрических соотношений.

  Bondarenko A.V., Ustinenko A.V, Ukraine, Kharkov

CRITERIA AND WAYS OF three-shaft gearbox optimization

In report the methods of gearbox optimization are considered. Problem performance and variable gearings for optimization are described. An objective functions are written and limits on the variable planning are formulated, including taking into account teeth bending and contact strength, geometry correlations.

Бондаренко В.В., Дерев’янчук Я.В., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПНЕВМАТИЧНОГО ГАЛЬМОВОГО ОБЛАДНАННЯ ВАНТАЖНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

В доповіді розглянуто стан пневматичного гальмового устаткування в умовах експлуатації. Зроблений аналіз відмов пневматичного гальмівного обладнання по окремим елементам. Зроблений висновок про доцільність впровадження систем діагностування і контролю пневматичного гальмового устаткування.

Бондаренко В.В., Деревянчук Я.В., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУЗОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

В докладе рассмотрено состояние пневматического тормозного оборудования в условиях эксплуатации. Сделан анализ отказов пневматического тормозного оборудования по отдельным элементам. Сделанный вывод о целесообразности внедрения систем диагностирования и контроля пневматического тормозного оборудования.

Bondarenko V.V., Derevyanchuk Y.V., Ukraine, Kharkov

THE ANALISYS OF THE FREIGHT ROLLING STOCK BRAKE EQUIPMENT CONDITION

The report is the shows condition of the pneumatic brake equipment in operating. The analysis of types the pneumatic brake equipment on separate elements is made. Was made a conclusion about expediency of their implementation for systems of diagnosing and the control of the pneumatic brake equipment.

Бондаренко В.В., Україна, Харків, Скуріхін Д.І, Україна, Харків

КОНТРОЛЬ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ХОДОВИХ ЧАСТИН ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ

У доповіді, на основі статистичних даних, приведені несправності ходових частин пасажирських вагонів, які виникають на шляху прямування. Виділені найменш надійні вузли. Розглянуті системи автоматизованого контролю технічного стану рухомого складу. Запропонована система контролю технічного стану на основі віброакустичних методів, яка знаходиться на стадії розробки.

Бондаренко В.В., Украина, Харьков, Скурихин Д.И., Украина, Харьков

КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ХОДОВЫХ ЧАСТЕЙ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ

В докладе, на основании статистических данных, указаны неисправности ходовых частей пассажирских вагонов, которые возникают в пути следования. Выделены наименее надежные узлы. Рассмотрены системы автоматизированного контроля технического состояния подвижного состава. Предложена система контроля технического состояния ходовых частей на основании виброакустических методов, находящаяся на стадии разработки.

Bondarenko V.V., Ukraine, Kharkov, Skurikhin D.I., Ukraine, Kharkov

TECHNICAL STATE INSPECTION OF TRUCK TYPE GEARS OF CARRIAGES

In the report, on the basis of statistical data, malfunctions of truck type gears of carriages which arise along the line are specified. The least reliable units are allocated. Systems of the automated control of a technical condition of a rolling stock are considered. The monitoring system of a technical condition of truck type gears on the basis of vibrating acoustic the methods, being on a stage of development is offered.

Бондаренко Л.М., Малакей А.М., Виноходова Р.М., Україна, Харків

МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ КОРПУСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ БРОНЕМАШИН ПРИ ВРАХУВАННІ СИЛ ВІД ПІДВІСКИ

Пропонуються теоретичні основи дослідження динамічних процесів при подоланні перешкод легкоброньованою машиною. Запропоновані нові підходи до побудови математичної моделі динамічних процесів на основі їх параметричного аналізу і подальшого визначення силових дій від підвіски.

Бондаренко Л.Н., Малакей А.Н., Виноходова Р.М., Украина, Харьков

МЕТОДИ И МОДЕЛИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ КОРПУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БРОНЕМАШИН ПРИ УЧЕТЕ СИЛ ОТ ПОДВЕСКИ

Предлагаются теоретические основы исследования динамических процессов при преодолении препятствий легкобронированной машиной. Предложены новые подходы к построению математической модели динамических процессов на основе их параметрического анализа и последующего определения силовых воздействий от подвески на корпус.

Bondarenko L.N., Malakey A.N., Vinohodova R.M., Ukraine, Kharkov

METHODS AND MODELS FOR DETERMINING OF STRESSED AND DEFORMED STATE OF HULL ELEMENTS OF ARMOURED VEHICLES WITH ACCOUNT OF SUSPENSION FORCES

Theoretical bases of research of dynamic processes are offered at overcoming of obstacles of lightly armoured vehicle. The new approach is offered to construction of mathematical model of dynamic processes on the basis of their parametrical analysis and subsequent determination of power influences from the suspension.

Борзилов І.Д., Україна, Харків

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО УТРИМАННЯ ВАГОНІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

У доповіді наведені матеріали щодо удосконалення системи технічного утримання вагонів шляхом реструктуризації виробничо-технічної бази і впровадження сучасних інформаційних технологій та автоматизованих систем діагностики і моніторингу технічного стану вагонів.

Борзилов И.Д., Украина, Харьков

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ ВАГОНОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В докладе приведены материалы по усовершенствованию системы технического содержания вагонов путем реструктуризации производственно-технической базы и внедрения современных информационных технологий и автоматизированных систем диагностики и мониторинга технического состояния вагонов.

Borzilov I.D., Ukraine, Kharkov

AN IMPROVEMENT OF CARS SYSTEM TECHNICAL MAINTENANCE FOR INCREASING THE EFFECTIVENESS OF THEIR USE

The materials of improvement of cars system technical maintenance through the restructuring of technical base and introduction of modern informational technologies and automated systems of diagnostics and monitoring of technical condition were highlighted in the article.

Васильєв А.Ю., Грабовський А.В., Україна, Харків, Шеремет В.М., Україна, Київ

ПАРАМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ СИЛОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕПЛОВОЗНИХ ДВИГУНІВ: МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ

В силу складності конструкції силових елементів тепловозних двигунів потрібно розробити нові підходи до побудови їхніх числових моделей та організації досліджень. Пропонується оригінальна структура програмно-модельного комплексу для розв’язання цієї задачі.

Васильев А.Ю., Грабовский А.В., Украина, Харьков, Шеремет В.Н., Украина, Киев

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВОЗНИХ ДВИГАТЕЛЕЙ: МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ

В силу сложности конструкции силовых элементов тепловозних двигателей нужно разработать новые подходы к построению их численных моделей и организации исследований. Предлагается оригинальная структура программно-модельного комплекса для решения этой задачи.

  Vasiliev A.Y., Grabovskiy A.V., Ukraine, Kharkov, Sheremet V.N., Ukraine, Kyiv

PARAMETRICAL MODELS OF POWER ELEMENTS OF DIESEL LOCOMOTIVE ENGINES: METHODS OF CONSTRUCTION AND ORGANIZATION OF RESEARCHES

Under complication of construction of power elements of diesel locomotive engines it is needed to develop the new approach to the construction of their numerical models and organization of researches. The original structure of soft and modeling complex is offered for solution of this task.

  Васильєв А.Ю., Гриценко Г.Д., Україна, Харків, Степанов С.С.,Слюсаренко О.І., Шаталов О.Є., Україна, Львів

  МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ БРОНЕЗАХИСТУ БОЙОВИХ ЛЕГКОБРОНЬОВАНИХ МАШИН

  Для розв’язання проблеми захищеності легкоброньованих машин необхідно проводити багатоваріантні розрахунки. З метою автоматизації цих досліджень пропонується створити спеціалізоване програмне середовище для побудови розрахункових моделей.

  Васильев А.Ю., Гриценко Г.Д., Украина, Харьков, Степанов С.С.,
  Слюсаренко О.И., Шаталов О.Е., Украина, Львов

  МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ БРОНЕЗАЩИТЫ БОЕВЫХ ЛЕГКОБРОНИРОВАННЫХ МАШИН

Для решения проблемы защищенности легкобронированных машин необходимо проводить многовариантные расчеты. С целью автоматизации этих исследований предлагается создать специализированную программную среду для построения расчетных моделей.

  Vasiliev A.Y., Gritsenko G.D., Ukraine, Kharkov, Stepanov S.S., Slusarenko O.I., Shatalov O.E., Ukraine, Lviv

  METHODS OF MODELLING AND PROSPECTS OF ARMOUR DEFENCE INCREASE OF LIGHTLY-ARMOURED VEHICLES

For the solution of problem of defence of lightly armoured vehicles it is necessary to conduct the multivariant calculations. With the purpose of automation of these researches it is suggested to create the specialized software environment for constructions of computational models.

  Великодний В.М., Кузьменко С.І., Україна, Харків

  ФОРМУВАННЯ НАГРУЖЕННОСТІ РУЛЬОВИХ КЕРУВАНЬ ПОВНОПРИВІДНИХ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ

Обґрунтовані коефіцієнти динамічного навантаження рульового керування на прикладі легкового автомобіля середнього класу, досліджені процеси формування навантажень у рульовому керуванні, уточнені формули для визначення моменту опору повороту коліс на місці при комбінованому нахилі осі повороту коліс.

  Великодный В.М., Кузьменко С.И., Украина, Харьков

  ФОРМИРОВАНИЕ НАГРУЖЕННОСТИ РУЛЕВЫХ УПРАВЛЕНИЙ ПОЛНОПРИВОДНЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СРЕДНЕГО КЛАССА

Обоснованы коэффициенты динамических нагрузок в рулевом управлении на примере легкового автомобиля среднего класса, исследованы процессы формирования нагрузок в рулевом управлении, уточнены формулы для определения момента сопротивления повороту колес на месте при комбинированном наклоне оси поворота колес.

  Velikodniy V.M., Kuzmenko S.I., Ukraine, Kharkov

  THE FORMATION OF THE STEERING SYSTEM’S LOADINGS OF THE ALL-WHEEL DRIVE PASSENGER CARS OF «C-CLASS»

The coefficient of the dynamics for the steering system computation for durability is proved, the load formation processes in the steering system, the formulas for the definition of the resistant moment to wheel turning on its place in combined tilt of pivot shaft are précised.

Веретельник О.В., Веретельник Ю.В., Радченко В.О., Тимченко І.Б., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА З ОРТЕЗОМ

Пропонуються моделі і результати дослідження напружено-деформованого стану шийного відділу хребта (ШВХ) з ортезом, який є зовнішнім функціональним пристосуванням, що забезпечує фронтальну і сагиттальную фіксацію ШВХ. Виконаний аналіз біомеханічних систем і ортеза.

Веретельник О.В., Веретельник Ю.В., Радченко В.А., Тимченко И.Б., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С ОРТЕЗОМ

Предлагаются модели и результаты исследования напряженно-деформированного состояния шейного отдела позвоночника (ШОП) с ортезом, который представляет собой внешнее функциональное приспособление, обеспечивающее фронтальную и сагиттальную фиксацию ШОП. Выполнен анализ биомеханических систем и ортеза.

Veretelnik O.V., Veretelnyk Y.V., Radchenko V.A., Timchenko I.B., Ukraine, Kharkov

RESEARCH OF MODE OF DEFORMATION OF THE CERVICAL SPINE WITH ORTHOSIS

Models and results of research mode of deformation of the cervical spine at with orthosis, which is external functional adaptation, providing frontal and sagittal fixing of the cervical spine, are offered. The analysis of the biomechanics systems and orthoses is executed.

Веретельник І.О., Україна, Харків

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Світовий простір вимагає підготовки вчителів, які володіють сучасними педагогічними технологіями. Педагогічні інновації пов’язані із застосуванням інтерактивних методів навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) – інтерактивних дощок і т.д. У роботі представленні нові підходи до виконання інтерактивних методів навчання засобами ІКТ.

Веретельник И.А., Украина, Харьков

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мировое пространство требует подготовки учителей, которые владеют современными педагогическими технологиями. Педагогические инновации связаны с применением интерактивных методов обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) – интерактивных досок и т.д. В работе представлены новые подходы выполнения интерактивных методов обучения средствами ИКТ.

Veretelnyk I.А., Ukraine, Kharkov

INTERACTIVE METHODS OF TEACHING WITH THE USE OF THE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

Outer space requires preparation of teachers which own modern pedagogical technologies. Pedagogical innovations are contact with the use of interactive methods in educational with the use of the information and communications technology (ICT) – interactive boards etc. This work conducts new approaches implementation of the interactive methods in educational facilities by of the ICT.

Веретельник Ю.В., Костенко Ю.В., Береговий Р.В., Україна, Харків

РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Для числового моделювання напружено-деформованого стану у механічних системах залучається різноманітне програмне забезпечення. В НТУ «ХПІ» знайшли широке застосування у навчальному процесі та наукових дослідженнях системи SolidWorks, Pro/ENGINEER, Inventor, Компас. При цьому вони служать інструментом створення параметричних моделей досліджуваних об’єктів з якісно новими властивостями.

Веретельник Ю.В., Костенко Ю.В., Береговой Р.В., Украина, Харьков

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Для числового моделирования напряженно-деформированного состояния в механических системах применяется разнообразное программное обеспечение. В НТУ «ХПИ» нашли широкое применение в учебном процессе и научных исследованиях системы SolidWorks, Pro/ENGINEER, Inventor, Компас. При этом они служат инструментом создания параметрических моделей исследуемых объектов с качественно новыми свойствами.

Veretelnik Y.V., Kostenko Y.V., Beregovoy R.V., Ukraine, Kharkov

DEVELOPMENT OF MODERN SOFTWARE TOOLS IN EDUCATIONAL PROCESS AND SCIENTIFIC RESEARCHES

For numerical modeling of stressed and deformed state in mechanical systems various software is attracted. In NTU «KhPI» such systems as SolidWorks, Pro/ENGINEER, Inventor, KOMPAS found the wide application in the educational process and scientific researches. Thus they serve as instrument of creation of parametrical models with high-quality new properties.

Веретельник О.В., Веретельник В.В., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ КОНСТРУКЦІЙ ОРТЕЗІВ ПРИ ОРТЕЗУВАННІ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Аналіз механічної поведінки шийного відділу хребта (ШВХ) при ортезуванні все ще потребує ретельного моделювання. У роботі пропонується нові геометричні моделі ШВХ і різні конструкції ортезів. Скінчено-елементний метод разом з програмами CAD використовувався в дослідженнях ортезування. Аналіз напружень виконувався для сегментів ШВХ і ортезів.

Веретельник О.В., Веретельник В.В., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОРТЕЗОВ ПРИ ОРТЕЗИРОВАНИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Анализ механического поведения шейного отдела позвоночника (ШОП) при ортезировании все еще требует тщательного моделирования. В работе предлагается новые геометрические модели ШОП и разные конструкции ортезов. Конечно-элементный метод вместе с программами CAD использовался в исследованиях ортезирования. Анализ напряжений выполнялся для сегментов ШОП и ортезов.

Veretelnyk O.V., Veretelnyk V.V., Ukraine, Kharkov

RESEARCH OF DIFFERENT CONSTRUCTIONS OF THE ORTHOSES AT ORTHOSIS OF THE CERVICAL SPINE

The analysis of mechanical conduct of the cervical spine at with orthosis still requires a careful modeling. This work conducts new geometrical models of the cervical spine and different constructions of orthoses. Finite element method together with the programs of CAD utillized in researches of orthosis. The analysis of stresses were executed for the segments of the cervical spine and orthoses.

Веретельник О.В., Сосніна Ю.К., Україна, Харків, Труфанов І.І. Україна, Запоріжжя

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ І БІОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З РІЗНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МАТЕРІАЛІВ

За допомогою спеціалізованих програмно-модельних комплексів проводяться дослідження напружено-деформованого стану (НДС) різних механізмів і біомеханічних систем з різними характеристиками матеріалів. Промодельовані НДС представлені на прикладах біомеханічних систем.

Веретельник О.В., Соснина Ю.К., Украина, Харьков, Труфанов И.И., Украина, Запорожье

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ И БИОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С РАЗЛИЧНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МАТЕРИАЛОВ

С помощью специализированных программно-модельных комплексов проводятся исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) различных механизмов и биомеханических систем с различными характеристиками материалов. Промоделированные НДС представлены на примерах биомеханических систем.

Veretelnyk O.V., Sosnina Y.K., Ukraine, Kharkov, Trufanov I.I., Ukraine, Zaporozhye

RESEARCHES OF MECHANICAL AND BIOMECHANICAL SYSTEMS WITH DIFFERENT CHARACTERISTICS OF MATERIALS

By the specialized programmatic-model complexes researches of the mode of deformation of different mechanisms and biomechanics systems are conducted with different descriptions of materials. The modeled of the mode of deformation are illustrated on examples of the biomechanics systems.

Візняк Р.І.,Україна, Ловська А.О., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВАГОНІВ В МІЖНАРОДНОМУ ЗАЛІЗНИЧНО-ПОРОМНОМУ СПОЛУЧЕННІ

У доповіді проведений аналіз особливостей технологій розташування та закріплення вагонів відносно палуб залізнично-поромних суден. Наведені результати силового впливу багатообертових засобів закріплення на елементи конструкції кузова піввагона. Запропоновано науково-технічні заходи, направлені на забезпечення збереження вагонів при їх експлуатації в залізнично-поромному сполученні.

Визняк Р.И., Ловская А.А., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАГОНОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ПАРОМНОМ СООБЩЕНИИ

В докладе проведен анализ особенностей технологий размещения и закреплений вагонов относительно палуб железнодорожно-паромных суден. Представлены результаты силового воздействия многооборотных средств закреплений на элементы конструкции кузова полувагона. Предложены научно-технические мероприятия, которые позволят обеспечить сохранность вагонов при их эксплуатации в железнодорожно-паромном сообщении.

Viznyak R.I., Lovskaya A.A. Ukraine, Kharkov

INVESTIGATION OF CAR EXPLOITATION CONDITIONS IN INTERNATIONAL RAILWAY-FERRY TRANSPORTATION

The report analyses of car allocation and fixing technologies on deck of railway-ferry boat. Power influences on half-car body construction elements have been presented. It provides the safety of car-fleet while operating in railway ferry-boat transportation.

Візняк Р.І., Рибін А.В., Україна, Харків

Шляхи підвищення ефективності експлуатації універсальних піввагонів

В доповіді розглянута проблема масових пошкоджень та відмов вагонів вантажного парку Укрзалізниці при навантажувально-розвантажувальних та маневрових роботах. Приводиться аналіз розподілення пошкоджень вантажного рухомого складу в експлуатації, що трапились на залізницях України та на промислових підприємствах. Зроблені висновки про необхідність більш ретельного дослідження причин виникнення несправностей кузова піввагона по окремих вузлах, підвищення контролю за якістю ремонту і технічного обслуговування.

Визняк Р.И., Рыбин А.В., Украина, Харьков

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕКСПЛУАТАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПОЛУВАГОНОВ

В докладе рассмотрена проблема массовых повреждений и отказов вагонов грузового парка Укрзализныци при погрузочно-разгрузочных и маневровых работах. Приводится анализ распределения повреждений грузового подвижного состава в эксплуатации, произошедших на железных дорогах Украины и на промышленных предприятиях. Сделаны выводы о необходимости более детального исследования причин возникновения неисправностей кузова полувагона по отдельным узлам, повышение контроля по качеству ремонта и технического обслуживания.

R.I. Viznyak, A.V. Rybin, Ukraine, Kharkov

THE WAYS to INCREASING THE EFFICIENCY OF EXPLOITATION universal OPEN-TOP CARS

In a lecture the problem of mass damages and refuses of carriages of freight park Ukrainian railway at loading, unloading and mobile works. An analysis over the distributing of damages freight rolling stock is brought in exploitations, which happened on the railways of Ukraine and on industrial enterprises. Are drawn conclusions in necessity of more detailed research of the reasons of occurrence of malfunctions of body open-top cars on separate knots, control increase of quality repair and maintenance service.

Волонцевич Д.О., Україна, Харків

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ДИНАМІЧНОСТІ КОЛІСНИХ ТА ГУСЕНИЧНИХ МАШИН І ДОСКОНАЛОСТІ ЇХНІХ ТРАНСМІСІЙ ЗА КРИТЕРІЄМ МАКСИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОТУЖНОСТІ ДВИГУНА

У доповіді запропоновані нові показники, які дозволять оцінювати динамічні якості машини з конкретним двигуном та трансмісією в діапазоні швидкостей від нуля до заданої при будь-яких дорожніх умовах та ступінь наближення заданої трансмісії до "ідеальної" трансмісії, яка перетворює крутний момент безступінчасто і без втрат.

Волонцевич Д.О., Украина, Харьков

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИНАМИЧНОСТИ КОЛЕСНЫХ И ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН И СОВЕРШЕНСТВА ИХ ТРАНСМИССИЙ ПО КРИТЕРИЮ МАКСИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

В докладе предложены показатели, которые позволят оценивать динамические качества машин с конкретным двигателем и трансмиссией в диапазоне скоростей от ноля до заданной при любых дорожных условиях и степень приближения заданной трансмиссии к "идеальной", преобразующей крутящий момент бесступенчато и без потерь.

Volontsevich D.O., Ukraine, Kharkov

ESTIMATION OF DYNAMISM INDICATORS OF WHEEL AND TRACK VEHICLES AND PERFECTION OF THEIR TRANSMISSIONS BY CRITERION OF MAXIMUM USE OF THE ENGINE CAPACITY

In the report indicators which will allow to estimate dynamic qualities of cars with the concrete engine and transmission in a range of speeds from a zero to set at any road conditions and degree of approach of the set transmission to "ideal", reformative the twisting moment smoothly and lost-free are offered.

Волонцевич Д.О., Богач В.С., Біляєв С.М., Україна, Харків

ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ АВТОНОМНИХ ТА ІНТЕГРОВАНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ АРМІЙСЬКИХ МАШИН

У доповіді наведені основні характеристики навігаційних систем армійських машин ведучих країн світу. Розглянуті основні типи датчикової апаратури, що використовуються в безплатформенних інерціальних навігаційних системах.

Волонцевич Д.О., Богач В.С., Беляев С.Н., Украина, Харьков

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ АВТОНОМНЫХ И ИНТЕГРИРОВАННЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ АРМЕЙСКИХ МАШИН

В докладе приведены основные характеристики навигационных систем армейских машин ведущих стран мира. Рассмотрены основные типы датчиковой аппаратуры, применяемой в бесплатформенных инерциальных навигационных системах.

Volontsevich D.O., Bogach V.S., Belyaev S.N., Ukraine, Kharkov

REVIEW OF EXISTENT AUTONOMOUS AND INTEGRATED NAVIGATION SYSTEMS FOR MILITARY VEHICLES

In report the characteristics of the military vehicles navigation systems of leading countries are presented. Main types of sensors used in strap-down inertial navigation systems are considered.

Волонцевич Д.О., Куделя О.О., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ МАСОГАБАРИТНИХ ПАРАМЕТРІВ СООСНИХ
НЕПЛАНЕТАРНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ З
О
ДНИМ, ДВОМА І ТРЬОМА ПРОМІЖНИМИ ВАЛАМИ

В роботі вирішено задачу побудови залежностей відносної ваги та розмірів коробок передач від кількості проміжних валів окремо для п’яти і шестиступеневих коробок передач, які працюють з одним двигуном і в однакових умовах по вимогах до пробігу машини.

Волонцевич Д.О., Куделя А.А., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ МАССОГАБАРИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СООСНЫХ НЕПЛАНЕТАРНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ С ОДНИМ, ДВУМЯ И ТРЕМЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ВАЛАМИ

В работе решена задача построения зависимостей относительной массы и размеров коробок передач от количества промежуточных валов отдельно для пяти и шестиступенчатых коробок передач, которые работают с одним двигателем и в одинаковых условиях по требованиям к пробегу машины.

Volontsevich D.O., Kydela A.A., Ukraine, Kharkov

RESEARCH OF PARAMETERS OF WEIGHT AND DIMENSIONS OF COAXIAL NON-PLANETARY CAR GEAR-BOXES WITH ONE, TWO AND THREE ADDITIONAL SHAFTS

In report the problem of building of relations of the relative mass and dimensions of gear-boxes from additional shafts quantity for five- and six-stage gearboxes that works with one engine in identical conditions of car mileage requirements is solved.

Волошин Д. І., Афанасенко І. М., Україна, Харків

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРІЩИН У ТЯГОВОМУ ХОМУТІ АВТОЗЧЕПУ СА-3

У доповіді наведене теоретичне обґрунтування живучості тягового хомута вантажного вагона, що основане на розрахунку часу росту тріщин утоми від технологічних дефектів, які допускаються за нормативно-технічною документацією. Моделювання виконане з використанням математичних моделей механіки руйнувань.

Волошин Д. И., Афанасенко И. Н., Украина, Харьков

МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТРЕЩИН В ТЯГОВОМ ХОМУТЕ АВТОСЦЕПКИ СА-3

В докладе приведено теоретическое обоснование живучести тягового хомута грузового вагона, которое основано на расчете длительности роста трещин усталости от технологических дефектов, допускаемых нормативно-технической документацией. Моделирование выполнено с использованием математических моделей механики разрушения.

Voloshin D. I., Afanasenko I. N., Ukraine, Kharkov

MODELLING DEVELOPMENT OF CRACKS IN TRACTION COLLAR AUTOCOUPLER SA-3

In report the theoretical substantiation of survivability of a traction collar of the freight car which is based on calculation of duration growth cracks of weariness from the technological defects supposed by the specifications and technical documentation is resulted. Modelling is executed with use of mathematical models of mechanics of destruction.

Волошин Д.И., Україна, Харків, Перешивайлов С.В., Україна, Харків

МОДЕЛЬ ВІДМОВ КОЛІСНИХ ПАР ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ

У доповіді розглядаються питання вибору та обґрунтування закону розподілу наробітку до відмови колісних пар вантажних вагонів.

На основі обраної моделі відмов розраховані та проаналізовані основні показники надійності.

Волошин Д.И., Украина, Харьков, Перешивайлов С.В., Украина, Харьков

МОДЕЛЬ ОТКАЗОВ КОЛЕСНЫХ ПАР ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

В докладе рассматриваются вопросы выбора и обоснования закона распределения наработки до отказа колесных пар грузовых вагонов.

На основания выбранной модели отказов рассчитаны и проанализированы основные показатели надежности.

Voloshin D.I., Ukraine, Kharkov, Pereshivajlov S.V., Ukraine, Kharkov

FAILURE MODEL OF FREIGHT CARS WHEEL PAIRS

In report it is considered questions of a choice and a substantiation of the law distribution of a failure time of freight cars wheel pairs.

On the bases of the chosen model of refusals the basic reliability indexes are calculated and analysed.

Гапонов В.С., Гладищева Є.Ю., Україна, Харків

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ РОБОТИ РОТОРА ЗА РАХУНОК СТАТИЧНОЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ ЖОРСТКОСТЕЙ

В доповіді викладена розробка основних положень теорії проектування пружних опор із заданою функцією жорсткості для роторних систем, що дозволить керувати коливальними процесами та забезпечити необхідну динамічну стійкість роторних систем в заданому робочому просторі кінематико-силових характеристик.

Гапонов В.С., Гладыщева Е.Ю., Украина, Харьков

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ РАБОТЫ РОТОРА ЗА СЧЕТ СТАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТЕЙ

В докладе изложена разработка основ теории проектирования упругих опор с заданной функцией жесткости для роторных систем, что позволит управлять колебательными процессами и обеспечить необходимую динамическую устойчивость роторных систем в заданном рабочем пространстве кинематическо-силовых характеристик.

Gaponov V.S., Gladyscheva E.Y., Ukraine, Kharkov

PROVIDING OF EXACTNESS OF WORK OF ROTOR FOR ACCOUNT OF STATIC AND DYNAMIC RIGIDITIES

In the report development of bases of theory of design of resilient supports is expounded with the given function of rigidity for the rotor systems, that will allow to manage swaying processes and to provide necessary dynamic stability of the rotor systems in given working space of kinematics-power characteristics.

  Головченко В.І., Поліщук Т.В., Шкода В.А., Полєтун Л.Ю., Україна, Маріуполь

МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЗМУ НАХИЛУ ПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ

Основними плавильними агрегатами в сучасних сталеплавильних цехах є дугові сталеплавильні печі (ДСП). Пропонується комплекс методів для розрахунку при проектуванні механізмів нахилу ДСП координат центру мас печі, кінематичний, силовий і міцнісний розрахунки.

  Головченко В.И., Полищук Т.В., Шкода В.А., Полетун Л.Е., Украина, Мариуполь

  МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕМЕНТОВ МЕХАНИЗМА НАКЛОНА ПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ

  Основными плавильными агрегатами в современных сталеплавильных цехах являются дуговые сталеплавильные печи (ДСП). Предлагается комплекс методов для расчета при проектировании механизмов наклона ДСП координат центра масс печи, кинематический, силовой и прочностной расчеты.

  Golovchenko V.I., Polischuk T.V., Shkoda V.A., Poletun L.Y., Ukraine, Mariupol

METHODS OF CALCULATION OF ELEMENTS OF FURNACE INCLINATION MECHANISM

Basic melting aggregates in modern steel-smelting workshops are arc steel-making furnace (ASF). The complex of methods is offered for the calculation coordinates of center of mass of furnace, kinematics, power and strength calculations at design of ASF inclination mechanisms.

Грабовський А.В., Україна, Харків

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ В ІНЕРЦІЙНИХ ВІБРОМАШИНАХ

Запропонована багаторівнева схема методів розрахунків. Проведені дослідження вибивної машини згідно запропонованій схемі на всіх рівнях моделей динаміки. Для всіх розрахунків представлені теоретичні викладки з виводу розв’язувальної системи рівнянь для динамічних моделей. Проведений аналіз і верифікація отриманих результатів.

Грабовский А.В., Украина, Харьков

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК В ИНЕРЦИОННЫХ ВИБРОМАШИНАХ

Предложена многоуровневая схема методов расчетов. Проведены исследования выбивной машины согласно предложенной схеме на всех уровнях моделей динамики. Для всех расчетов представлены теоретические выкладки по выводу разрешающей системы уравнений для динамических моделей. Проведен анализ и верификация полученных результатов.

  Grabovskiy A.V., Ukraine, Kharkov

METHODS OF RESEARCH OF DYNAMICS AND DETERMINATION OF LOADINGS IN THE INERTIA KNOCK-OUT MACHINES

The multilevel chart of methods of calculations is offered. Researches of knock-out machine are conducted in obedience to the offered chart at all levels of models of dynamics. For all of calculations theoretical letups are presented on the conclusion of the resolving system of equalizations for dynamic models. An analysis and verification of the got results is conducted.

Грабовський А.В., Береговий Р.В., Україна, Харків, Барчан Є.М., Україна, Маріуполь

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК МІЦНОСТІ В ЕЛЕМЕНТАХ ВИБИВНОЇ МАШИНИ

Проведено експериментальне дослідження вибивної машини, установленої у складі унікальної автоматизованої лінії KW для виготовлення крупного вагонного литва. Дослідження проводилися методом електротензометрії. Вимірювання динамічних напружень виконувалися на підрешітних балках коробчастого перетину і щоках (стінках опор дебалансів).

Грабовский А.В., Береговой Р.В., Украина, Харьков, Барчан Е.Н., Украина, Мариуполь

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЧНОСТИ В ЭЛЕМЕНТАХ ВЫБИВНОЙ МАШИНЫ

Проведено экспериментальное исследование выбивной машины, установленной в составе уникальной автоматизированной линии KW для изготовления крупного вагонного литья. Исследования проводились методом электротензометрии. Измерения динамических напряжений выполнялись на подрешетных балках и щеках (стенках опор дебалансов).

  Grabovskiy A.V., Beregovoy R.V., Ukraine, Kharkov, Barchan E.N., Ukraine, Mariupol

EXPERIMENTAL RESEARCH OF DESCRIPTIONS OF DURABILITY IN ELEMENTS OF KNOCK-OUT MACHINE

Experimental research of knock-out machine is conducted, placed in the unique automated line of KW for making of the large carriage casting. Researches were conducted by the method of electrotensometry. Measurings of dynamic tensions were executed on the subsieve beams of box-type section and cheeks (walls of supports of unbalance).

Грабовський А.В., Україна, Харків, Поліщук Т.В., Україна, Маріуполь

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ТІЛ МЕТОДОМ КОНТАКТНИХ ВІДБИТКІВ

Запропоновані методи експериментального дослідження для визначення контактного тиску в механізмі нахилу плавильної печі. Проведено експериментальне дослідження макету механізму нахилу плавильної печі. Написана програма, що дозволяє обробляти результати контактних відбитків.

Грабовский А.В., Украина, Харьков, Полищук Т.В., Украина, Мариуполь

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ТЕЛ МЕТОДОМ КОНТАКТНЫХ ОТПЕЧАТКОВ

Предложены методы экспериментального исследования для определения контактных давлений в механизме наклона плавильной печи. Проведено экспериментальное исследование макета механизма наклона плавильной печи. Написана программа, позволяющая обрабатывать результаты контактных отпечатков.

  Grabovskiy A.V., Ukraine, Kharkov, Polischuk T.V., Ukraine, Mariupol

EXPERIMENTAL MODELING OF CONTACT INTERACTION OF GEOMETRICALLY-COMPLEX BODIES BY METHOD OF CONTACT IMPRINTS

The methods of experimental research are offered for determination of contact pressures in the mechanism of inclination of smelting furnace. The experimental inspection of model of mechanism of inclination of smelting furnace is conducted. The program, allowing to process the results of contact imprints, is written.

  Гусєв Ю.Б., Україна, Маріуполь, Танченко А.Ю., Ксенофонтов О.О., Україна, Харків

  ЖОРСТКІСНІ ТА МІЦНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ПЕРЕВАНТАЖУВАЧІВ

Описані числові розрахунки жорсткісних характеристик металоконструкції перевантажувача як функції положення грейферного візка, які проведені з використанням параметричної скінченно-елементної моделі. Визначено характер залежності жорсткості від його поточного розташування.

  Гусев Ю.Б., Украина, Мариуполь, Танченко А.Ю., Ксенофонтов О.А., Украина, Харьков

  ЖЕСТКОСТНЫЕ И ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЕЙ

Описаны числовые расчеты жесткостных характеристик металлоконструкции перегружателя как функции положения грейферной тележки, проведенные с использованием параметрической конечно-элементной модели. Определен характер зависимости жесткости от его текущего расположения.

  Gusev Y.B., Ukraine, Mariupol, Tanchenko A.Y., Ksenofontov O.A., Ukraine, Kharkov

  RIGID AND STRENGTH CHARACTERISTICS OF LOADER METALWARES

The numerical calculations of rigid characteristics of loader metalware as functions of position of clam-shell carriage are described conducted with the use of parametrical finite-element models. Character of dependence of rigidity from its current location is defined.

Дущенко В.В., Україна, Харків

ПИТАННЯ СИНТЕЗУ НОВИХ ФІЗИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ДІЇ СИСТЕМ ПІДРЕСОРЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

У доповіді представлені результати пошуку і аналізу фізико-технічних ефектів, придатних для реалізації нових фізичних принципів дії пружних елементів і демпфіруючих пристроїв систем підресорювання транспортних засобів.

Дущенко В.В., Украина, Харьков

ВОПРОСЫ СИНТЕЗА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ ПОДРЕССОРИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В докладе представлены результаты поиска и анализа физико-технических эффектов, пригодных для реализации новых физических принципов действия упругих элементов и демпфирующих устройств систем подрессоривания транспортных средств.

Dushchenko V.V.,Ukraine, Khakov

QUESTIONS OF SYNTHESIS OF NEW PHYSICAL MODE OF FUNCTIONINGS OF SYSTEMS OF a cushioning OF VEHICLES

In the report results of search and the analysis of physicotechnical effects, suitable for realization of new physical mode of functionings of elastic elements and damping devices of systems of a cushioning of vehicles are submitted.

Єпіфанов В.В., Бєлов В.К., Веретенніков Є.О., Україна, Харків

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СТАНДАРТНИМИ МЕТОДАМИ МАШИН, ЩО ПЛАВАЮТЬ

У доповіді проведена оцінка можливості модернізації машин, що плавають, шляхом збільшення сили тяги водометного рушія. При цьому згадана сила тяги зростає за рахунок збільшення зовнішнього діаметру водомета. Запропонована математична модель та проведені розрахунки розгінних характеристик на плаву бронетранспортеру БТР-3Є. Наведені графіки залежностей сили опору рухові машини та сили тяги водомету при різних обертах двигуна від швидкості плаву. Показано, що модернізація є доцільною для підвищення швидкості плаваючих машин на 10 – 15%.

Епифанов В.В., Белов В.К., Веретенников Е.А., Украина, Харьков

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СТАНДАРТНЫМИ МЕТОДАМИ ПЛАВАЮЩИХ МАШИН

В докладе проведена оценка возможности модернизации плавающих машин путем увеличения силы тяги водоходного движителя. При этом упомянутая сила тяги наращивается за счет увеличения внешнего диаметра водомета. Предложена математическая модель и проведены расчеты разгонных характеристик на плаву бронетранспортера БТР-3Е. Приведены графики зависимостей силы сопротивления движению машины и силы тяги водомета при разных оборотах двигателя от скорости плава. Показано, что модернизация целесообразна для повышения скорости плавающих машин на 10 – 15%.

Epifanov V.V., Belov V.K., Veretennikov E.A., Ukraine, Kharkov

THE ESTIMATION OF EFFECTIVENESS FLOATING MACHINE’S UPGRADEABILITY BY STANDART METHODS

The estimation of possibility floating machine's upgradeability by increase the tractive force of the water jet is carried out in the presentation. Thus the mentioned tractive force is grown by increasing the diameter of water jet. A mathematical model is offered and the calculations of troop-carrier’s (named BTR-3Е) afloat breakdown characteristics are carried out. The dependences of force of resistance motion of machine and water jet’s tractive force from the floating speed under different engine’s speed are shown on the charts. It is shown that modernization is expedient for increasing the speed of floating machines up to 10 – 15%.

Єріцян Б.Х., Україна, Харків

ГАСІННЯ ВЕРТИКАЛЬНИХ КОЛИВАНЬ РУХОМОГО СКЛАДУ З СИСТЕМОЮ ПНЕВМОПІДВІШУВАННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ ПАРАЛЕЛЬНИМ ДРОСЕЛЕМ

Представлена математична модель і схема роботи дроселя, підключеного до системи не послідовно, тобто в самому трубопроводі, а паралельно, у вигляді окремого гідро-пневмогасителя. Дросель регульований з електромеханічним приводом клапана. При цьому не «вмертвляється» об'єм додаткового резервуару.

Ерицян Б.Х., Украина, Харьков

ГАШЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА С СИСТЕМОЙ ПНЕВМОПОДВЕШИВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ДРОССЕЛЯ

Представлена математическая модель и схема работы дросселя, подключенного в систему не последовательно, т.е. в самом трубопроводе, а параллельно, в виде отдельного гидро-пневмогасителя. Дроссель, регулируемый с электромеханическим приводом клапана. При этом не омертвляется объем дополнительного резервуара.

Eritsyan B.Kh., Ukraine, Kharkov

EXTINGUISHING OF VERTICAL VIBRATIONS OF MOBILE COMPOSITION WITH AIR SUSPENSION SYSTEM APPLICATION OF PARALLEL THROTTLE

A mathematical model and chart of work of throttle, connected in the system not consistently is presented, i.e. in a pipeline, and parallel, as separate hydro-pneumatic damper. A throttle managed with the electro mechanics drive of valve. At such chart the volume of additional reservoir is not made numb.

  Зеленський В.Б., Зарубіна А.О., Сафонова З.С., Храмцова І.Я., Україна, Харків

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ХОДІННЯ НА ПРОТЕЗІ

У доповіді розглянута динамічна модель ходіння з протезом на фазі перенесення. Модель представлена як незамкнутий кінематичний ланцюг з великою кількістю ланок, для якої запропонований алгоритм автоматизованої побудови рівнянь динаміки в матричній формі. У кінематичний ланцюг включені пружні елементи з подовжньою жорсткістю.

  Зеленский В.Б., Зарубина А.А., Сафонова З.С., Храмцова И.Я., Украина, Харьков

  ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ХОДЬБЫ НА ПРОТЕЗЕ

  В докладе рассмотрена динамическая модель ходьбы с протезом на фазе переноса. Модель представлена как незамкнутая кинематическая цепь с большим количеством звеньев, для которой предложен алгоритм автоматизированного построения уравнений динамики в матричной форме. В кинематическую цепь включены упругие элементы с продольной жесткостью.

  Zelenskiy V.B., Zarubina A.A., Safonova Z.S., Hramtsova I.Y., Ukraine, Kharkov

DYNAMIC MODEL OF WALKING ON PROSTHETIC DEVICE

In report the dynamic model of walking with prosthetic device is considered on the phase of transfer. A model is presented as the unclosed kinematics chain with plenty of links, for which the algorithm of automated construction of dynamics’ equations is offered in the matrix form. Resilient elements with longitudinal rigidity are included in the kinematics chain.

Зінченко О.І., Україна, Харків

КІНЕМАТИЧНИЙ ТА ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ПРОСІВАННЯ ФОРМУВАЛЬНОЇ ЗЕМЛІ

Метою досліджень є аналіз кінематики і початок аналізу динаміки механізму для просівання шматків землі, який застосовується у ливарному виробництві. Такий механізм по класифікації Артоболевського відносять до механізму третього класу. Розроблено комплекс програм, завдяки яким визначаються основні кінематичні та динамічні параметри ланок.

Зинченко Е.И., Украина, Харьков

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ПРОСЕИВАНИЯ ФОРМОВОЧНОЙ ЗЕМЛИ

Целью исследований является анализ кинематики и начало анализа динамики механизма для просеивания комков земли, применяющегося в литейном производстве. Такой механизм по классификации Артоболевского относят к механизму третьего класса. Создан комплекс программ, благодаря которым определяются основные кинематические и динамические параметры звеньев.

  Zinchenko E.I., Ukraine, Kharkov

KINEMATIC AND DYNAMIC ANALYSIS OF MECHANISM OF SIFTING OF FORMING GROUND

The aim of this research is analysis of kinematics and dynamics of the mechanism for sifting lumps of ground applied in the foundry. Such mechanism can be referred to the mechanisms of the 3 class. The programs are developed owing to main kinematical and dynamic parameters of links are determined.

Зюзін Д.Ю., Водолажська Л.Ю., Україна, Харків

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА З АСИНХРОННИМ ТЯГОВИМ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

Розроблений проект дизель-поїзда з асинхронним тяговим електроприводом. Запропонований алгоритм роботи системи керування тяговим асинхронним двигуном, який включає режими обмеження струму, постійного моменту і потужності і режим обмеження напруги при роботі на максимальній частоті обертання.

Зюзин Д.Ю., Водолажская Л.Ю., Украина, Харьков

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДИЗЕЛЬ–ПОЕЗДА С АСИНХРОННЫМ ТЯГОВЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Разработан проект дизель–поезда с асинхронным тяговым электроприводом. Предложен алгоритм работы системы управления тяговым асинхронным двигателем, включающий в себя режимы ограничения тока, постоянного момента и мощности и режим ограничения напряжения при работе на максимальной частоте вращения.

Zyuzin D.Yu., Vodolagskaya L.Yu., Ukraine, Kharkov

CONCEPTUAL PROJECT OF DIESEL-MULTIPLE UNIT TRAIN WITH ASYNCHRONOUS HAULING DRIVE

A project of diesel-multiple unit train with asynchronous hauling drive is developed. An algorithm of work of the system of hauling asynchronous engine management, including the modes of limitation of current, permanent moment and power and mode of limitation of tension during work on the maximal frequency of rotation is offered.

  Кавецький С.М., Гереш Т.В., Україна, Харків

  СИНТЕЗ ПЛАНЕТАРНИХ МЕХАНІЗМІВ З ДВОЗВ’ЯЗНИМИ КОЛЕСАМИ З УРАХУВАННЯМ КУТІВ ЗАЧЕПЛЕННЯ

Показана можливість синтезу планетарних механізмів з двозв'язаними колесами на прикладі механізму . Одержані генеральні рівняння для визначення чисел зубців зубчастих коліс цього механізму. Визначені умови для вибору параметрів синтезу та нерівності, які визначають границі допустимих передаточних відношень.

  Кавецкий С.Н., Гереш Т.В., Украина, Харьков

  СИНТЕЗ ПЛАНЕТАРНИХ МЕХАНИЗМОВ С ДВУХСВЯЗНЫМИ КОЛЕСАМИ С УЧЕТОМ УГЛОВ ЗАЦЕПЛЕНИЯ

Показана возможность синтеза планетарных механизмов с двухсвязными колесами на примере механизма . Получены генеральные уравнения для определения чисел зубьев зубчатых колес этого механизма. Определены условия для выбора параметров синтеза и неравенства, которые определяют границы допустимых передаточных отношений.

  Kaveckiy S.N., Geresh T.V., Ukraine, Kharkov

SYNTHESIS OF PLANETARY MECHANISMS WITH DOUBLY CONNECTED WHEELS WITH ACCOUNT OF ANGLES OF ACTION

Possibility is shown of synthesis of planetary mechanisms with doubly connected wheels on example of mechanism . The general equations are obtained for determination of numbers of cogs of gear-wheels for this mechanism. Conditions are determined for the choice of parameters of synthesis and inequality which determines the scopes of possible transmission relations.

Каграманян А.О., Україна, Харків

РОЗРОБКА НАУКОВИХ ОСНОВ ОЦІНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОВОЗНИХ ДВИГУНІВ І МЕТОДІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

У доповіді розглядаються оцінка середньоексплуатаційної витрати палива та критерій експлуатаційної ефективності тепловозних двигунів. Наведені методи підвищення експлуатаційної ефективності тепловозних двигунів.

Каграманян А.А., Украина, Харьков

РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ ОСНОВ ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОВОЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ

В докладе рассматриваются оценка среднеэксплуатационного расхода топлива и критерий эксплуатационной эффективности тепловозных двигателей. Приведены методы повышения эксплуатационной эффективности тепловозных двигателей.

Kagramanyan A.O., Ukraine, Kharkiv

THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC BASICS OF DIESEL ENGINES OPERATIONAL EFFICIENCY ESTIMATION AND THE METHODS OF ITS INCREASE

The estimation of average operational fuel expenditure and the criterion of the operational efficiency of diesel engines are being considered in this report. Methods of the diesel engines operational efficiency increase have been given.

Каграманян А.О., Україна, Харків, Онищенко А.В., Україна, Харків

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОВОЗНИХ ДВИГУНІВ НА ХОЛОСТОМУ ХОДУ

У доповіді розглядаються методи підвищення експлуатаційної ефективності тепловозних двигунів зокрема способи прогріву тепловозів, які знаходяться у «гарячому резерві».

Каграманян А.А., Украина, Харьков, Онищенко А.В., Украина, Харьков

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОВОЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ

В докладе рассматриваются методы повышения эксплуатационной эффективности тепловозных двигателей в частности способы прогрева тепловозов, которые находятся в «горячем резерве».

Kagramanyan A.O., Ukraine, Kharkiv, Onishenko A.V., Ukraine, Kharkiv

METHODS OF INCREASING THE OPERATIONAL EFFICIENCY OF IDLING DIESEL LOCOMOTIVE ENGINES

Methods of increasing the operational efficiency of diesel locomotive engines, particularly the ways of warming up of diesel locomotives, which are in the hot bank, are being considered in the article.

Калюжний Н.Н., Любарський Б.Г., Северин В.П., Рябов Є.С., Україна, Харків

МЕТОДИКА ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ТЯГОВОГО ПРИВОДУ ЛОКОМОТИВА З АСИНХРОННИМИ ТЯГОВИМИ ДВИГУНАМИ

Розроблений програмно-алгоритмічний комплекс рішення тягової задачі і визначення витрати електроенергії на рухи локомотива з потягом на заданій ділянці шляху. Запропонована методика вибору оптимальних параметрів типового устаткування локомотива з асинхронним тяговим двигуном, здійснюючого такий рух.

Калюжный Н.Н., Любарский Б.Г., Северин В.П., Рябов Е.С., Украина, Харьков

МЕТОДИКА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЯГОВОГО ПРИВОДА ЛОКОМОТИВА С АСИНХРОННЫМИ ТЯГОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

Разработан программно-алгоритмический комплекс решения тяговой задачи и определения расхода электроэнергии на движения локомотива с составом на заданном участке пути. Предложена методика выбора оптимальных параметров типового оборудования локомотива с асинхронным тяговым двигателем, осуществляющего такое движение.

Kalyugniy N.N., Lyubarskiy B.G., SeverinV.P., Ryabov E.S., Ukraine, Kharkov

METHOD OF CHOICE OF OPTIMUM PARAMETERS OF EQUIPMENT FOR HAULING DRIVE OF LOCOMOTIVE WITH ASYNCHRONOUS HAULING MOTOR

A program-algorithmic complex is developed of decision of hauling task and decision of expense of electric power on motions of locomotive with composition on the set area of path. A method is offered of choice of optimum parameters of model equipment of locomotive with the asynchronous hauling motor, carrying out such motion.

Кондратенко О. М., Прохоренко А. О., Україна, Харків

РОЗРОБКА УПРАВЛЯЮЧОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПАЛИВОПОДАЧЕЮ ДИЗЕЛЯ

У доповіді розглянуто питання щодо синтезування структурної схеми алгоритму електронного управління паливоподачею з урахуванням особливостей роботи дизеля; залежностей, на базі яких його має бути реалізовано для основних робочих режимів; визначення та побудови базових матриць управляючих впливів, величин корекції та поправочних коефіцієнтів.

Кондратенко А. Н., Прохоренко А. А.,Украина, Харьков

РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕГО АЛГОРИТМА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВОПОДАЧЕЙ ДИЗЕЛЯ

В докладе рассмотрены вопросы, касающиеся синтеза структурной схемы алгоритма электронного управления топливоподачей с учетом особенностей работы дизеля; зависимостей, на базе которых он реализуется для основных рабочих режимов; определения и построения базовых матриц управляющих воздействий, величин корекции и поправочных коэффициентов.

Kondratenko O. M., Prokhorenko A. O., Ukraine, Kharkov

DEVELOPMENT OF MANAGING ALGORITHM FOR ELECTRONIC CONTROL SYSTEM OF FUEL SUPPLY OF DIESEL

In report questions touching the systhesis of flow diagram of algorithm of electronic management of fuel supply taking into account the features of work of diesel are considered in the lecture. Dependences on the base of which an algorithm will be realized for basic works of the modes are offered. Certain and built base matrices of managing influences, of sizes of correction and corrections coefficients.

Коноваленко О.Є., Брусенцев В.О., Україна, Харків

ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Для рішення завдань оцінки якості навчання фахівців є необхідність побудови інформаційної технології, що включає розробку універсальних алгоритмів і методик оцінки показників. Технологія розробки мультиагентної системи є одним із самих перспективних напрямків для розвитку та побудови віртуальних освітніх середовищ.

Коноваленко О.Е., Брусенцев В.А., Украина, Харьков

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Для решения задач оценки качества обучения специалистам есть необходимость построения информационной технологии, которая включает разработку универсальных алгоритмов и методик оценки показателей. Технология разработки мультиагентной системы является одним из самых перспективных направлений для развития и построения виртуальных образовательных сред.

Konovalenko О.Е., Brusencev V.А., Ukraine, Kharkov

USE IN EDUCATIONAL PROCESS THE AUTOMATED CONTROL SYSTEMS

For the decision of tasks of an estimation of quality of training to the experts there is a necessity of construction of information technology, which includes development of universal algorithms and techniques of an estimation of parameters. The technology of development of multi-agents system is by one of the most perspective directions for development and construction of virtual educational environments.

Корогодський В.А., Василенко О.В., Україна, Харків

ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ЗАЛИШКОВИХ ГАЗІВ У ДВИГУНІ ДН–4М

У доповіді розглядається методика визначення коефіцієнта залишкових газів в двотактному двигуні з кривошипно-камерною продувкою.

Корогодский В.А., Василенко О.В., Украина, Харьков

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ОСТАТОЧНЫХ ГАЗОВ В ДВИГАТЕЛИ ДН–4М

В докладе рассматривается методика определения коэффициента остаточных газов в двухтактном двигатели с кривошипно-камерной продувкой.

Korogodsky V.A., Vasilenko O.V., Ukraine, Kharkov

DEFINITION OF FACTOR OF THE RESIDUAL GASES IN ENGINE

DN-4M

In report the technique of definition of factor of residual gases in two-stroke engine with crankcase scavenging chamber blowdown is considered.

Крівякін Г.В., Україна, Харків

КОМПЕНСАЦІЯ ЦЕНТРОБІЖНИХ СИЛ У ПОЇЗДАХ З КУЗОВАМИ ЩО НАХИЛЯЮТЬСЯ

Наведені залежності що характеризують особливості руху поїздів по кривим ділянкам колії. Розглянуті умови компенсації центробіжних сил які обумовлені нестатком підняття зовнішньої рейки у кривих. Розроблена математична модель руху поїзда у кривій яка дозволяє визначати необхідний для компенсації центробіжного прискорення кут нахилу кузова.

Кривякин Г.В., Украина, Харьков

КОМПЕНСАЦИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СИЛЫ В ПОЕЗДАХ С НАКЛОНЯЕМЫМИ КУЗОВАМИ

Представлены зависимости, характеризующие особенности движения поездов по кривым участкам пути. Рассмотрены условия компенсации центробежных сил обусловленных недостатком возвышения наружного рельса в кривых. Разработана математическая модель движения поезда в кривой, позволяющая определять необходимый для компенсации центробежного ускорения угол наклона кузова.

Krivyakin G.V., Ukraine, Kharkiv

COMPENSATING CENTRIFUGAL FORCE IN TILTING TRAINS

The dependences that characterize features of movement of trains on curve are presented. Conditions of indemnification of centrifugal forces caused by a lack of cant of an external rail of curves are considered. The mathematical model of movement of a train in a curve is developed, allowing to define necessary for indemnification of centrifugal acceleration angle of an inclination of a body.

Крівякін Г.В., Редченко О.С., Україна, Харків

ЗАСТОСУВАННЯ КАТКОВИХ СТЕНДІВ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

Обґрунтовується доцільність розробки та впровадження каткових стендів для стаціонарних випробувань залізничного рухомого складу. Підкреслюється важливість використання каткових стендів при розробці та випробуваннях нового швидкісного рухомого складу в умовах відсутності випробувального полігона для швидкостей вище за 160 км/год. Наводяться можливості каткових стендів, переваги їх застосування, особливості побудови та класифікація.

Кривякин Г.В., Редченко Е.С., Украина, Харьков

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТКОВЫХ СТЕНДОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Обосновывается целесообразность разработки и внедрения катковых стендов для стационарных испытаний железнодорожного подвижного состава. Подчеркивается важность использования катковых стендов при разработке и испытаниях нового скоростного подвижного состава в условиях отсутствия испытательного полигона для скоростей выше
160 км/ч. Приводятся возможности катковых стендов, преимущества их применения, особенности устройства и классификация.

Krivyakin G.V., Redchenko O.S., Ukraine, Kharkiv

THE APPLICATION OF ROLLER RIGS TO RAILWAY VEHICLE TESTING

The expediency of development and inculcation of roller rigs for steady-state tests of railway vehicles are grounded. The importance of roller rigs application at development and testing of new high speed railway vehicles under condition of the lack of testing-ground for velocities more than 160 km/h is marked. Roller rigs capabilities, the advantages of their applications, peculiar features of their design and classification are presented.

Кротенко Г.А., Україна, Харків

РОЗШИРЕННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ВИГОТОВЛЯЮТЬСЯ ХОЛОДНИМ ВИДАВЛЮВАННЯМ

У зв'язку з розробкою нових методів теоретичного аналізу процесу видавлювання в умовах вихрової течії металу значно розширилася номенклатура деталей, що виготовляються таким способом. Отримані дані дозволяють аналізувати вплив технологічних параметрів процесу на зусилля деформації і кінцеве формозмінення.

Кротенко Г.А., Украина, Харьков

РАСШИРЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕТАЛЕЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ ХОЛОДНЫМ ВЫДАВЛИВАНИЕМ

В связи с разработкой новых методов теоретического анализа процесса выдавливания в условиях вихревого течения металла значительно расширилась номенклатура деталей, изготовляемых таким способом. Полученные данные позволяют анализировать влияние технологических параметров процесса на усилие деформации и конечное формоизменение.

  Krotenko G.A., Ukraine, Kharkov

EXPANSION OF NOMENCLATURE OF DETAILS WHICH ARE MANUFACTURING BY COLD EXTRUSION

In connection with development of new methods of theoretical analysis of process of extrusion in the conditions of vortical flow of metal the nomenclature of details, made by such method, is broadened considerably. The received results allow to analyze influence of technological parameters of process on effort of deformation and final form.

  Кудрявцев І.М., Україна, Харків

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПНЕВМАТИЧНОГО ДВИГУНА ДЛЯ МОДЕЛІ КРІОГЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБА

У доповіді представлені результати теоретичних та експериментальних досліджень пневматичного двигуна для моделі кріогенного автомобіля на рідкому азоті. Розроблено математичну модель та комп’ютерну програму для розрахунків динамічних процесів в пневмодвигуні з кривошипно-шатунним механізмом. Виконані чисельні розрахунки основних динамічних характеристик, що порівнюються з отриманими експериментальними даними.

  Кудрявцев И.Н., Украина, Харьков

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ МОДЕЛИ КРИОГЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

В докладе представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований пневматического двигателя для модели криогенного автомобиля на жидком азоте. Разработаны математическая модель и компьютерная программа для расчетов динамических процессов в пневмодвигателе с кривошипно-шатунным механизмом. Выполнены численные расчеты основных динамических характеристик, которые сравниваются с полученными экспериментальными данными.

  Kudryavtsev I.N., Ukraine, Kharkov

DEVELOPMENT AND INVESTIGATION OF PNEUMATIC ENGINE FOR THE MODEL OF CRYOGENIC VEHICLE

The results of theoretical and experimental investigations of pneumatic engine for the model of cryogenic automobile on liquid nitrogen are presented in report. The mathematical model and computer code for calculation of dynamic processes in pneumatic engine with crank mechanism are developed. The main dynamic characteristics have been calculated, which are compared with the experimental data obtained.

Литвин С.М., Швець І.А., Малютін П.В., Україна, Первомайськ

УТОЧНЕННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПАЛИВНОГО ГАЗУ В РОЗРАХУНКУ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ГАЗОВОГО ДВИГУНА

Виконано аналіз дійсного робочого процесу з урахуванням термодинамічних властивостей паливних газів. Зроблено аналіз достовірності існуючих апроксимуючих моделей. Представлено апроксимуючі моделі молярних ізохорних теплоємкостей компонентів газового палива та основних складових відпрацьованих газів.

Литвин С.Н., Швец И.А., Малютин П.В., Украина, Первомайск

УТОЧНЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТОПЛИВНОГО ГАЗА В РАСЧЕТЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ГАЗОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Выполнен анализ действительного рабочего процесса с учетом термодинамических свойств топливных газов. Сделан анализ достоверности существующих аппроксимирующих моделей. Представлены аппроксимирующие модели молярных изохорных теплоемкостей компонентов газового топлива и основных составляющих отработанных газов.

Litvin S.N., Shvets I.A., Malutin P.V., Ukraine, Pervomaisk

CLARIFICATION OF THERMODYNAMICS PARAMETERS OF FUEL GAZA IS IN CALCULATION OF WORKING PROCESS OF GAS ENGINE

The analysis of actual working process is executed with thermodynamics properties of fuel gases taking into account. The analysis of authenticity of existing approximating models is done. Approximating models of molar isochoric heat capacity components of gas fuel and basic constituents of exhaust gases are presented.

Литвиненко О.В., Україна, Маріуполь, Бруль С.Т., Україна, Київ,
Васильєв А.Ю., Пономарьов Є.П., Україна, Харків

РЕАКЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОРПУСІВ БРОНЕМАШИН НА ДІЮ УДАРНО-ХВИЛЬОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

У сучасних умовах зростає потужність засобів ураження, у тому числі ударно-хвильового, військових гусеничних та колісних машин. У зв'язку з цим пропонується новий параметричний підхід до розрахунку напружено-деформованого стану бронекорпусів цих машин з метою забезпечення необхідного рівня їх захищеності.

Литвиненко А.В., Украина, Мариуполь, Бруль С.Т., Украина, Киев,
Васильев А.Ю., Пономарев Е.П., Украина, Харьков

РЕАКЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОРПУСОВ БРОНЕМАШИН НА ДЕЙСТВИЕ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ НАГРУЗКИ

В современных условиях возрастает мощь средств поражения, в том числе ударно-волнового, военных гусеничных и колесных машин. В связи с этим предлагается новый параметрический подход к расчету напряженно-деформированного состояния бронекорпусов этих машин с целью обеспечения требуемого уровня их защищенности.

Litvinenko A.V., Ukraine, Mariupol, Brul S.T., Ukraine, Kyiv, Vasiliev A.Y., Ponomaryov E.P., Ukraine, Kharkov

REACTION OF ELEMENTS OF ARMOURED VEHICLES HULLS ELEMENTS ON ACTION OF SHOCK WAVE LOADING

Nowadays the damaging power, including shock wave, of military caterpillar and wheeled machines increases. In this connection the new parametrical approach is offered to computation of stressed and deformed states of armoured hull of these vehicles with the purpose of providing of required level of their protection.

Любарський Б.Г., Зюзін Д.Ю., Рябов Є.С., Парфенюк Т.В., Овер’янова Л.В., Україна, Харків

МЕТОДИКА ОПИСУ МАГНІТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗУБЦЕВОГО ШАРУ РЕАКТИВНОГО ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА

В основу методики покладено опис сімейства вебер-амперних характеристик ділянки «зубець статор–повітряний проміжок–зубець ротора» у вигляді урізаного ряду Фур’є, коефіцієнти якого подані у вигляді поліноміальної залежності від магнітної напруги зубцевого шару.

Любарский Б.Г., Зюзин Д.Ю., Рябов Е.С., Парфенюк Т.В., Оверьянова Л.В., Украина, Харьков

МЕТОДИКА ОПИСАНИЯ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ЗУБЦОВОЙ ЗОНЫ РЕАКТИВНОГО ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ

В основу методики положено описание семейства вебер-амперных характеристик участка «зубец статора–воздушный зазор–зубец ротора» в виде усечённого ряда Фурье, коэффициенты которого являться полиномиальной функцией магнитного напряжения зубцового слоя.

Lyubarskiy B.G., Zyuzin D.Yu., Ryabov E.S., Parfenyuk T.V., Overyanova L.V., Ukraine, Kharkov

METHOD OF DESCRIPTION OF MAGNETIC PROPERTIES OF TOOTH AREA OF SWITCHED RELUCTANCE MOTOR

In the basis of method the description is fixed of family of flux-ampere descriptions of area «stator tooth –air gap–rotor tooth» as a truncated Fourier row, coefficients of which are a polynomial function of magnetic tension of tooth layer.

Любарський Б.Г., Рябов Є.С., Овер’янова Л.В., Україна, Харків

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ

Розроблена математична модель тягового вентильно-індукторного електроприводу (ВІЕП) електропоїзда. Приведена структурна схема і Simulink-модель ВІЕП. В Simulink-моделі тяговий двигун представлений структурною схемою, складеною на основі системи диференціальних рівнянь, а тяговий перетворювач виконаний на елементах бібліотеки SimPowerSystem.

Любарский Б.Г., Рябов Е.С., Оверьянова Л.В., Украина, Харьков

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Разработана математическая модель тягового вентильно-индукторного электропривода (ВИЭП) электропоезда. Приведена структурная схема и Simulink-модель ВИЭП. В Simulink-модели тяговый двигатель представлен структурной схемой, составленной на основе системы дифференциальных уравнений, а тяговый преобразователь выполнен на элементах библиотеки SimPowerSystem.

Lyubarskiy B.G., Ryabov E.S., Overyanova L.V., Ukraine, Kharkov

MATHEMATICAL MODEL OF SWITCHED RELUCTANCE ELECTRIC DRIVE

Developed mathematical model of hauling switched reluctance electric drive (SREP) of electric train. Resulted flow diagram and Simulink-model SREP. In Simulink-model a hauling engine is presented by the flow diagram, built on the basis of the system of the differential evening, and a hauling transformer is executed on the elements of library SimPowerSystem.

Любарський Б.Г., Шамаєва К.Ю., Філатов С.А., Україна, Харків

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТЯГОВОГО СИНХРОННОГО ДВИГУНА ЗІ ЗБУДЖЕННЯМ ВІД ПОСТІЙНИХ МАГНІТІВ

Запропонована методика розрахунку тягового синхронного двигуна із збудженням від постійних магнітів. При розрахунку величини повітряного проміжку і товщини постійного магніту враховується необхідність частотного регулювання тягового електроприводу і його роботи зі зниженою потужністю.

Любарский Б.Г., Шамаева Е.Ю., Филатов С.А., Украина, Харьков

МЕТОДИКА РАСЧЁТА ТЯГОВОГО СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ВОЗБУЖДЕНИЕМ ОТ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ

Предложена методика расчёта тягового синхронного двигателя с возбуждением от постоянных магнитов. При расчёте величины воздушного зазора и толщины постоянного магнита учитывается необходимость частотного регулирования тягового электропривода и его работы с пониженной мощностью.

Lyubarskiy B.G., Shamaeva E.Yu., Filatov S.A., Ukraine, Kharkov

METHOD OF COMPUTATION OF HAULING SYNCHRONOUS ENGINE WITH EXCITATION BY PERMANENT MAGNETS

A method of computation of hauling synchronous engine with excitation by the permanent magnets is offered. At computation of size of air-gap and thickness of permanent magnet a necessity is taken into account of the frequency adjusting of hauling drive and its work with the lowered power.

Макаренко Ю.В., Якунін Д.І., Балєв В.М., Маслієв В.Г., Україна, Харків

КОМПЬЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ПНЕВМАТИЧНОГО ПІДВІШУВАННЯ ЕКІПАЖІВ ЗАЛІЗНИЦЬ

Проведено випробування пневматичної ресори в умовах динамічного стенду. В процесі випробувань відпрацьовувався вимірювальний комплекс, що містив тензометричні датчики, тензометричний підсилювач, аналогово-цифровий перетворювач і комп'ютер з оригінальним програмним забезпеченням.

Макаренко Ю.В., Украина, Харьков, Якунин Д.И., Украина, Харьков,

Балев В.Н., Украина, Харьков, Маслиев В.Г., Украина, Харьков

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПНЕВМОПОДВЕШИВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЭКИПАЖЕЙ

Проведены испытания пневматической рессоры в условиях динамического стенда. В процессе испытаний отрабатывался измерительный комплекс, содержащий тензометрические датчики, тензометрический усилитель, аналогово-цифровой преобразователь и компьютер с оригинальным программным обеспечением.

Makarenko Y.V., Yakunin D.I., Balev V.N., Masliev V.G., Ukraine, Kharkov

COMPUTER TECHNOLOGIES AT RESEARCHES OF AIR SUSPENSION OF THE CREWS RAILWAYS

Tests of a air spring in the conditions of the dynamic stand are conducted. The measuring complex containing strain gauges, strain gauge type amplifier, analogue-digitizer and the computer with original software was fulfilled in the course of tests.

Мартиненко О.В., Україна, Харків

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Постійний розвиток технічних систем вимагає застосування найсучасніших комп'ютерних засобів проектування у наукових розробках. Пропонується використовувати новітні інженерні програмні комплекси в сукупності з розробленою науковою методикою дослідження під час розробки. Такий підхід дозволяє досягти економічного виграшу і значної економії часу.

Мартыненко А.В., Украина, Харьков

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПОМОЩИ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

Постоянное развитие технических систем требует применения самых современных компьютерных средств проектирования при проведении научных исследований. Предлагается при разработке транспортных средств, использовать новейшие инженерные программные комплексы в совокупности с научной методикой исследования. Такой подход позволяет достичь экономической выгоды и выигрыша во времени.

  Martynenko O.V., Ukraine, Kharkov

TRANSPORT VEHICLES IMPROVEMENT USING MODERN COMPUTER SYSTEMS

Permanent technical systems development requires using of the up to date CAD and CAE software during the research process. It is offered to apply newest engineering software in collaboration with the scientific methods while designing transport vehicles. This approach will give economical profit and saving of time.

Марченко А.П., Шпаковський В.В., Пильов В.В., Україна, Харків

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО СТАНУ ПОРШНЯ З НИЗЬКОТЕПЛОПРОВІДНИМ ПОВЕРХНЕВИМ ШАРОМ

Розроблено математичну модель нестаціонарної високочастотної теплопровідності поршня, поверхневий шар якого має низький коефіцієнт теплопровідності. З метою підвищення економічності задачі без втрати точності результату модель включає два рівняння теплопровідності, одне з яких застосоване на стику основного матеріалу з низькотеплопровідним шаром.

Марченко А.П., Шпаковский В.В., Пылев В.В., Украина, Харьков

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ПОРШНЯ С НИЗКО ТЕПЛОПРОВОДНЫМ ПОВЕРХНОСТНЫМ СЛОЕМ

Разработана математическая модель нестационарной высокочастотной теплопроводности поршня, поверхностный слой которого имеет низкий коэффициент теплопроводности. С целью повышения экономичности задачи без потери точности результата модель включает два уравнения теплопроводности, одно из которых использовано на стыке основного материала с низко теплопроводным слоем.

Marchenko A.P., Shpakovsky V.V., Pylyov V.V., Ukraine, Kharkiv

SIMULATION of a TEMPERATURE STATE of the cylinder PISTON With LOW HEAT-CONDUCTING SURFACE LAYER

The mathematical model of non-steady high frequency thermal conductivity of the cylinder piston is designed, the surface layer has which one a low heat- conductivity. With the purpose of rise of profitability of a problem without loss of fidelity of outcome the model includes two heat conduction equations, one of which is utilised on a buff of a base material with a low heat-conducting layer.

Марченко А.П., Карягін І.М., Сукачев І.І, Україна, Харків

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ СТІНОК КАМЕРИ ЗГОРЯННЯ НА ПРОЦЕСИ ВИПАРОВУВАННЯ Й ВИГОРЯННЯ ПАЛИВА В ДИЗЕЛІ

У доповіді приведені результати розрахунків швидкості випаровування й повноти згоряння палива в дизелі з урахуванням впливу температури поверхні камери згоряння.

Марченко А.П., Карягин И.Н., Сукачев И.И., Украина, Харьков

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕНОК КАМЕРЫ СГОРАНИЯ НА ПРОЦЕССЫ ИСПАРЕНИЯ И ВЫГОРАНИЯ ТОПЛИВА В ДИЗЕЛЕ

В докладе приведены результаты расчетов скорости испарения и полноты сгорания топлива в дизеле с учетом влияния температуры поверхности камеры сгорания.

Marchenko A.P., Karjagin I.N., Sukachov I.I., Ukraine, Kharkov

INFLUENCE OF TEMPERATURE OF WALLS OF THE CHAMBER OF COMBUSTION ON PROCESSES OF EVAPORATION AND FUEL BURNING OUT IN THE DIESEL ENGINE

In the report results of calculations of speed of evaporation and completeness of combustion of fuel in a diesel engine taking into account influence of temperature of a surface of the chamber of combustion are resulted.

Марченко А.П., Шпаковський В.В., Пильов В.В., Україна, Харків

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО СТАНУ ПОРШНЯ З НИЗЬКОТЕПЛОПРОВІДНИМ ПОВЕРХНЕВИМ ШАРОМ

Розроблено математичну модель нестаціонарної високочастотної теплопровідності поршня, поверхневий шар якого має низький коефіцієнт теплопровідності. З метою підвищення економічності задачі без втрати точності результату модель включає два рівняння теплопровідності, одне з яких застосоване на стику основного матеріалу з низькотеплопровідним шаром.

Марченко А.П., Шпаковский В.В., Пылев В.В., Украина, Харьков

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ПОРШНЯ С НИЗКО ТЕПЛОПРОВОДНЫМ ПОВЕРХНОСТНЫМ СЛОЕМ

Разработана математическая модель нестационарной высокочастотной теплопроводности поршня, поверхностный слой которого имеет низкий коэффициент теплопроводности. С целью повышения экономичности задачи без потери точности результата модель включает два уравнения теплопроводности, одно из которых использовано на стыке основного материала с низко теплопроводным слоем.

Marchenko A.P., Shpakovsky V.V., Pylyov V.V., Ukraine, Kharkiv

SIMULATION of a TEMPERATURE STATE of the cylinder PISTON With LOW HEAT-CONDUCTING SURFACE LAYER

The mathematical model of non-steady high frequency thermal conductivity of the cylinder piston is designed, the surface layer has which one a low heat- conductivity. With the purpose of rise of profitability of a problem without loss of fidelity of outcome the model includes two heat conduction equations, one of which is utilised on a buff of a base material with a low heat-conducting layer.

Мешков Д.В., Україна, Харків, Лавріненко В.В. Україна, Київ

Використання п'єзоелектричних ДВИГУНІВ у двигунобудуванні

У доповіді представлений аналіз особливостей п'єзоелектричних двигунів розроблювальних і впроваджених на Україні, досягнуті в цей час параметри й відмінні риси в порівнянні із двигунами інших типів. Проведено експериментальні дослідження лінійного двигуна. Розглянуто перспективи використання в системах двигунів внутрішнього згоряння.

Мешков Д.В., Украина, Харьков, Лавриненко В.В. Украина, Киев

Использование пьезоэлектрических ДВИГАЛЕЙ в двигателестроении

В докладе представлен анализ особенностей пьезоэлектрических двигателей разрабатываемых и внедренных на Украине, достигнутые в настоящее время параметры и отличительные особенности по сравнению с двигателями других типов. Проведены экспериментальные исследования линейного двигателя. Рассмотрены перспективы использования в системах двигателей внутреннего сгорания.

Meshkov D.V., Ukraine, Kharkov, Lavrinenko V.V., Ukraine, Kiew

Application of piezoelectric ENGINES in propulsion engineering

In the report the analysis of features of piezoelectric engines developed and introduced on Ukraine, the parametres reached now and distinctive features in comparison with engines of other types is presented. Experimental researches of the linear engine are spent. Use prospects in systems of internal combustion engines are considered.

  Мироненко В.І., Гальченко М.О., Україна, Харків

  МАТЕМАТИЧНЕ МОДУЛЮВАННЯ СИЛ, ДІЮЧИХ В НАЧІСНОМУ МЕХАНІЗМІ ТРАКТОРА

Представлено математичне моделювання кінематичних і силових показників навісного механізму трактора. На підставі математичних залежностей були підраховані величини реакції в шарнірах навішування від навантаження, що діяло, від сил ваги ланок і від сил інерції. При силовому розрахунку механізму навішування необхідно враховувати навантаження, що діють, від сил опору і ваги ланок. Сили інерції маси ланок і плуга при цьому можна не враховувати, оскільки їх величина складає менш 1% від інших навантажень. Результуючі реакції в шарнірах механізму навішування необхідно визначати з врахуванням сил тертя.

  Мироненко В.И., Гальченко М.А., Украина, Харьков

  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В НАВЕСНОМ МЕХАНИЗМЕ ТРАКТОРА

Представлено математическое моделирование кинематических и силовых показателей навесного механизма трактора. На основании математических зависимостей были подсчитаны величины реакции в шарнирах навески от действующей нагрузки, от сил веса звеньев и от сил инерции. При силовом расчете механизма навески необходимо учитывать действующие нагрузки от сил сопротивления и веса звеньев. Силы инерции массы звеньев и плуга при этом можно не учитывать, поскольку их величина составляет менее 1% от других нагрузок. Результирующие реакции в шарнирах механизма навески необходимо определять с учетом сил трения.

  Mironenko V.I., Galchenko M.O., Ukraine, Kharkov

  MATHEMATICAL MODEL OF FORCES OPERATES IN TRACTOR OUTBOARD MECHANISM

The mathematical design of kinematics and power indexes of outboard mechanism of tractor is presented. On the basis of mathematical dependences the sizes of reaction were calculated in the hinges of hinge-plate from the operating loading, from forces of weight of links and from forces of inertia. At the power calculation of mechanism of hinge-plate it is necessary to take into account the operating loadings from forces of resistance and weight of links. Forces of inertia of mass of links and plough here can be not taken into account, as their size makes less 1% from other loadings. Resulting reactions in the hinges of mechanism of hinge-plate it is necessary to determine frictions taking into account forces.

  Мірошниченко М.В., Безпалько А.Ю. ,Україна, Харків

  ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ СТЕНДІВ ДІАГНОСТИКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ФІРМИ BOSCH В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ

Проаналізовані можливості застосування стендів діагностики фірми BOSCH при проведенні лабораторних та практичних занять з спеціальних учбових дисциплін. Наведено рекомендації щодо спільного використання існуючих учбових стендів та діагностичного обладнання фірми BOSCH.

  Мирошниченко Н.В., Безпалько А.Ю. , Украина, Харьков

  ПРИМЕНЕНИЕ ВЕНТИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН В ГИБРИДНЫХ СИЛОВЫХ УСТАНОВКАХ АВТОМОБИЛЕЙ

Проанализированы возможности применения стендов диагностики фирмы BOSCH при проведении лабораторных и практических занятий по специальным учебным дисциплинам. Приведены рекомендации относительно совместного применения существующих учебных стендов и диагностического оборудования фирмы BOSCH.

  Miroshnichenko N.V., Bethpalko A.U., Ukraine, Kharkov

APPLICATION OF VALVES ELECTRIC MACHINES IN HYBRID POWER-PLANTS OF CARS

Possibilities of application of stands of diagnostics of firm of BOSCH are analysed during conducting of laboratory and practical employments on the special educational disciplines. Recommendations are resulted in relation to joint application of existent educational stands and diagnostic equipment of firm of BOSCH.

  Митропан Д.М., Цибулько В.В., Україна, Харків

  РАДІУСИ ПОВОРОТУ МОСТІВ ШАРНІРНО–ЗЧЛЕНОВАНОГО ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА ПРИ НЕСТАЛОМУ ПОВОРОТІ

У доповіді розглянуто плоско-паралельний рух шарнірно-зчленованого гусеничного трактора при несталому повороті. Визначені переносні й відносні швидкості секцій в процесі несталого повороту й знайдені змінні радіуси повороту.

  Митропан Д.М., Цибулько В.В., Украина, Харьков

  РАДИУСЫ ПОВОРОТА МОСТОВ ШАРНИРНО–СОЧЛЕНЕННОГО ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА ПРИ НЕУСТАНОВИВШЕМСЯ ПОВОРОТЕ

В докладе рассмотрено плоскопараллельное движение шарнирно-сочлененного гусеничного трактора при неустановившемся повороте. Определены переносные и относительные скорости секций в процессе неустановившегося поворота и найдены переменные радиусы поворота.

  Mitropan D.M., Cibulko V.V., Ukraine, Kharkov

  TURNING RADIUSS OF BRIDGES SHARNIRNO THE JOINTED CATARPILLAR AT UNSTEADY TURNING MOVEMENT

In the report plane-parallel movement of the sharnirno-jointed catarpillar at unsteady turning movement is considered. Portable and relative speeds of sections in the course of unsteady turning movement are defined and variable turning radius are found.

Мороз В.І., Братченко О.В., Астахова К.В., Україна, Харків

РОЗРОБКА СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НДС РОЗПОДІЛЬНИХ ВАЛІВ ФОРСОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ ДИЗЕЛІВ.

Запропоновано етапи розробки скінченно-елементної моделі розподільного валу форсованих транспортних дизелів. Розглянуто особливості побудови геометричної моделі конструкції за допомогою ПК SolidWorks та подальшого імпортування її у ПК ANSYS для визначення напружено-деформованого стану.

Мороз В.И., Братченко А.В., Астахова К.В., Украина, Харьков

РАЗРАБОТКА КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НДС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВ ФОРСИРОВАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ДИЗЕЛЕЙ

Представлены этапы разработки конечно-элементной модели распределительного вала форсированных транспортных дизелей. Рассмотрены особенности построения геометрической модели конструкции при помощи ПК SolidWorks и дальнейшего импорта ее в ПК ANSYS для исследования напряженно-деформированного состояния.

DEVELOPMENT OF FINITE-ELEMENT MODEL FOR CAMSHAFT OF THE FORCED TRANSPORT DIESEL ENGINES FOR THE PURPOSE OF STRAIN AND STRESS STATE INVESTIGATION

Moroz V.I., Bratchenko O.V., Astakhova K.V., Ukraine, Kharkov

The stages of development of finite-element model for camshaft of the forced transport diesel engines are presented. Features of geometrical model construction in framework of software SolidWorks are considered. Also particular qualities of such model mapping into software ANSYS for the purpose of strain and stress state investigation are examined.

Мороз В.І., Братченко О.В., Тіщенко В.С., Україна, Харків

МОДЕЛЮВАННЯ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ЗНОСІВ КОЛІНЧАТИХ ВАЛІВ ЛОКОМОТИВНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

Представлена математична модель для розрахункових оцінок експлуатаційних навантажень та зносів колінчатих валів. Модель дозволяє визначити напружено-деформований стан колінчатих валів при дії навантажень в циліндрових модулях, а також наявність і вплив кутових деформацій колінчатих валів на характеристики функціонування локомотивних енергетичних установок.

Мороз В.И., Братченко А.В., Тищенко В.С., Украина, Харьков

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАГРУЗОК И ИЗНОСОВ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ ЛОКОМОТИВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Представлена математическая модель для расчетных оценок эксплуатационных нагрузок и износов коленчатых валов. Модель позволяет определить напряженно-деформированное состояние коленчатых валов при действии нагрузок в цилиндровых модулях, а также наличие и влияние угловых деформаций коленчатых валов на характеристики функционирования локомотивных энергетических установок.

Moroz V.I., Bratchenko O.V., Tischenko V.S., Ukraine, Kharkov

MODELING OF LOADINGS AND WEAR-OUT OF CRANKSHAFTS OF LOCOMOTIVE POWER PLANTS

A mathematical model is presented for the calculation estimations of the operating loadings and wears of crankshafts. A model allows to define the strain-stress state of crankshafts at the action of loadings in the cylinder modules, and also presence and influence of angular deformations of crankshafts on descriptions of functioning of locomotive power plants.

Мороз В.І., Павшенко А.В., Україна, Харків

ОЦІНКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ СТРУМОЗНІМАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ МОТОРВАГОННОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

Представлені результати аналізу несправностей струмознімальних пристроїв моторвагонного рухомого складу та відповідні емпіричні функції розподілу. Визначено теоретичний закон наробітку на відказ та розраховані його основні показники. Проведена оцінка експлуатаційної надійності струмознімальних пристроїв моторвагонного рухомого складу та їх основних елементів конструкції.

Мороз В.И., Павшенко А.В., Украина, Харьков

ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ТОКОСЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Представлены результаты анализа неисправностей токосъемных устройств моторвагонного подвижного состава та соответствующие эмпирические функции распределения. Определен теоретический закон наработки на отказ и рассчитаны его основные показатели. Проведена оценка эксплуатационной надежности токосъемных устройств моторвагонного подвижного состава и их основных элементов конструкции.

Moroz V.I., Pavshenko A.V., Ukraine, Kharkov

ESTIMATION OF OPERATING RELIABILITY OF TOKOS'EMNYKH DEVICES OF MOTORVAGONNOGO MOBILE COMPOSITION

  The results of analysis disrepairs tokos'emnykh devices of motorvagonnogo mobile composition are represented that the proper empiric functions of distributing. The theoretical law of work is certain on the refusal and his basic indexes are expected. Estimation operating reliability tokos'emnykh devices of motorvagonnogo mobile composition and their basic elements of construction is conducted.

Мороз В.І., Фомін О.В., Фомін В.В. Україна, Харків

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ НАПІВВАГОНІВ ДП «Укрспецвагон» ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ З НИЗЬКОЮ ЩІЛЬНІСТЮ

У сучасних умовах має місце необхідність здійснення значних обсягів перевезень вантажів з низькою щільністю, яка на 40% менше за конструкційну насипну щільність вантажу напіввагонів моделі 12-9745 виробництва ДП «Укрспецвагон». Наведено результати аналізу резервів і відповідні рекомендації з удосконалення їх конструкції.

Мороз В.И., Фомин А.В., Фомин В Украина, Харьков

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОЛУВАГОНОВ ГП «Укрспецвагон» ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ

В современных условиях имеет место необходимость осуществления значительных объемов перевозок грузов с низкой плотностью, которая на 40% меньше конструкционной насыпной плотности груза полувагонов модели 12-9745 производства ГП «Укрспецвагон». Приведены результаты анализа резервов и соответствующие рекомендации по усовершенствованию их конструкции.

Moroz V.I., Fomin A.V., Fomin V.V. Ukraine, Kharkov

IMPROVEMENT of CONSTRUCTION of FREIGHT GONDOLAS of SE «UKRSPETSVAGON» FOR TRANSPORTATION of LOADS With LOW CLOSENESS

In modern terms takes place necessity of realization of considerable volumes of transportations of loads with a low closeness which on 40% less construction closeness of load of freight gondolas of model of a 12-9745 production of SE «Ukrspetsvagon». The results of analysis of backlogs and proper recommendations are resulted on the improvement of construction of freight gondolas.

  Назарова Н.В., Україна, Харків

виявлення відказів чутливих елементів вимірника вектору кутової швидкості у системі управління рухом транспортного засобу

У доповіді розглядається задача ідентифікації чутливих елементів вимірника вектору кутової швидкості у системі управління рухом транспортного засобу. Вона складається з алгоритмів: початкова постанова та вибір конфігурації каналів; розрахунок приросту кутів; контроль та формування признаку інформативності чутливих елементів.

  Назарова Н.В., Украина, Харьков

ВЫявление отказов чувствительных элементов измерителя вектора угловой скорости в системе управления движением транспортного средства

В докладе рассматривается задача выявления отказов чувствительных элементов измерителя вектора угловой скорости в системе управления движением транспортного средства. Она состоит из алгоритмов: начальная установка и выбор конфигурации каналов; расчет приращения углов; контроль и формирование признака информативности чувствительных элементов.

  Nazarova N.V., Ukraine, Kharkov

Revealing of refusals sensing elements of a meter of angular velocity vector in the control system of vehicle movement

In report the problem of revealing of refusals sensing elements of a meter of angular velocity vector in the control system of vehicle movement is considered. It consists of algorithms: the data point and the configuration selection of channels; the increment calculation of angles; the monitoring and shaping of an indication information sensing elements.

  Ніконов О.Я., Ярмак М.С., Україна, Харків

СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ТАНКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧИХ СИСТЕМ

У доповіді на прикладі блоку керування системою зв'язку, що входить у танкову інформаційно-керуючу систему, проаналізовані питання статистичного забезпечення електромагнітної сумісності систем мобільного цифрового супутникового зв'язку в умовах множинних перешкод.

  Никонов О.Я., Ярмак Н.С., Украина, Харьков

статистическое обеспечение электромагнитной совместимости танковых информационно-управляющих систем

В докладе на примере блока управления системой связи, входящей в танковую информационно-управляющую систему, проанализированы вопросы статистического обеспечения электромагнитной совместимости систем мобильной цифровой спутниковой связи в условиях множественных помех.

  Nikonov O.J., Jarmak N.S., Ukraine, Kharkov

Statistical support of an electromagnetic compatibility informational-controlling systems of tank

In the report by the example of a control unit the communication system which is included in informational-controlling system of tank, questions of statistical support of an electromagnetic compatibility of a mobile digital satellite communication system in conditions of plural interferences are considered.

  Орлов Є.А., Україна, Ізюм, Васильєва Т.О., Україна, Харків

  ЧИСЛОВЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СИЛОВИХ РАМ ВАГОНІВ І ЛОКОМОТИВІВ

Розроблені методи дослідження поведінки силових елементів рам вагонів і локомотивів під дією експлуатаційного навантаження для обґрунтування їх проектних параметрів. Створено спеціалізоване програмне забезпечення для проведення розрахунків напружено-деформованого стану досліджуваних конструкцій.

  Орлов Е.А., Украина, Изюм, Васильева Т.А., Украина, Харьков

  ЧИСЛЕННОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ РАМ ВАГОНОВ И ЛОКОМОТИВОВ

  Разработаны методы исследования поведения силовых элементов рам вагонов и локомотивов под действием эксплуатационной нагрузки для обоснования их проектных параметров. Создано специализированное программное обеспечение для проведения расчетов напряженно-деформированного состояния исследуемых конструкций.

  Orlov E.A., Ukraine, Izyum, Vasilieva T.A, Ukraine, Kharkov

  NUMERICAL AND EXPERIMENTAL MODELLING OF THE STRESSEDLY-DEFORMED STATE OF POWER FRAMES OF CARRIAGES AND LOCOMOTIVES

The methods of research of conduct of power elements of frames of carriages and locomotives are developed under the action of working load for the validation of their project parameters. The specialized software is created for conducting of calculations of stressed and deformed states of probed constructions.

Осетров О.О., Україна, Харків

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ДИЗЕЛЬНИХ РОСЛИННИХ ПАЛИВ В УКРАЇНІ

В доповіді розглянуті способи використання рослинних палив в дизелях і проблеми, із цим пов’язані; потреби народного господарства в паливі для дизелів; законодавча та сировинна база; енергетичні баланси та економічна доцільність вирощування олійних культур для виробництва біопалив; перспективи заміни дизельного палива рослинним, можливості використання побічних продуктів виготовлення біопалив.

Осетров А.А.,Украина, Харьков

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ДИЗЕЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ В УКРАИНЕ

В докладе рассмотрены способы применения растительных топлив в дизелях и проблемы, с этим связанные; потребности народного хозяйства в топливе для дизелей; законодательная и сырьевая база; энергетические балансы и экономическая целесообразность выращивания масличных культур для производства биотоплив; перспективы замены дизельного топлива растительным и возможности использования побочных продуктов производства биотоплив

Osetrov A.A., Ukraine, Kharkov

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF DIESEL VEGETABLE FUEL USE IN UKRAINE

In the report ways and problems of vegetable fuels use in diesel engines are considered; the national economy needs in fuel for diesel engines; legislative and a raw-material base; power balances and economic feasibility of olive cultures cultivation for manufacture of biofuels; prospects of diesel fuel replacement by vegetable fuel and opportunities of by-products of manufacture biofuels use.

Петухов В.М., Україна, Харків

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ БУКС БОРТОВИМИ ДИАГНОСТУВАЛЬНИМИ СТАНЦІЯМИ

Доповідь присвячена бортовій діагностичній станції для контролю параметрів букси при русі поїзда. Наведено технічні характеристики, будова і алгоритм роботи системи.

Петухов В.М., Украина, Харьков

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ БУКС БОРТОВЫМИ ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ СТАНЦИЯМИ

Доклад посвящен бортовой диагностической станции для контроля параметров буксы при движении поезда. Приведены технические характеристики, устройство и алгоритм работы системы.

V.M. Petuhov, Ukraine, Kharkov

THE MONITORING SYSTEM OF AXLE BOXES ONBOARD DIAGNOSTIC STATIONS

The report is devoted to onboard diagnostic station for the control of parameters of an axle box over movement of a train. Characteristics, components and algorithm of work of the device are given.

Підашов В.В., Сладкіх С.О., Україна, Харків

ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ СИСТЕМ ПІДРЕСОРЮВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ГУСЕНИЧНИХ МАШИН

У доповіді розглянуто вирішення задачі параметричного синтезу системи підресорювання військових гусеничних машин. Дано алгоритм пошуку розв’язання задачі параметричної оптимізації. Наведено рішення на прикладі підвіски танка Т-80УД.

Пидашов В.В., Сладких С.А., Украина, Харьков

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СИСТЕМ ПОДРЕССОРИВАНИЯ ВОЕННЫХ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН

В докладе рассмотрено решение задачи параметрического синтеза системы подрессоривания военных гусеничных машин. Дан алгоритм поиска решения задачи параметрической оптимизации. Приведено решение на примере подвески танка Т-80УД.

Pidashov V.V., Sladkikh S.A., Ukraine, Kharkov

PARAMETRIC SYNTETHIS OF SUSPENSION SYSTEM OF MILITARY TRACK VEHICLES

In the report the decision of a problem of parametrical synthesis of suspension system of a military track vehicles is considered. The algorithm of search of the decision of a problem of parametrical optimization is given. The decision on an example of a suspension system of tank T-80UD is resulted.

Поливянчук А.П., Зубов С.В., Украина, Луганськ

аналіз перспективних методів контролю кількості твердих частинок у відпрацьованих газах дизелів

У доповіді зроблено аналіз нових методів та обладнання для контролю рахункових концентрацій твердих частинок, які містяться у відпрацьованих газах дизелів.

Поливянчук А.П., Зубов С.В., Украина, Луганск

анализ перспективных методов контроля количества твердых частиц в отработавших газах дизелей

В докладе сделан анализ новых методов и оборудования для контроля счетных концентраций твердых частиц, которые содержатся в отработавших газах дизелей.

  Polivyanchuk A.P., Zubov S.V., Ukraine, Lugansk

analysis of perspective methods of control of amount particulate in exhaust gases of diesels

In report an analysis is done of new methods and equipment for control of account concentrations of particulate matters which are contained in exhaust gases of diesels.

Поливянчук А.П., Львов С.О., Украина, Луганськ

підвищення ефективності мікротунелю шляхом регулювання температурного режиму розбавлення відпрацьованих газів дизеля

У доповіді приведені результати досліджень авторів по підвищенню точності вимірів масових викидів твердих часток з відпрацьованими газами дизелів шляхом регулювання температурного режиму розбавлення їх повітрям в мікротунелі.

Поливянчук А.П., Львов С.А., Украина, Луганск

повышение эффективности микротуннеля путем регулирования температурного режима разбавления отработавших газов дизеля

В докладе приведены результаты исследований авторов по повышению точности измерений массовых выбросов твердых частиц с отработавшими газами дизелей путем регулирования температурного режима разбавления их воздухом в микротуннеле.

  Polivyanchuk A.P., Lvov S.A., Ukraine, Lugansk

increase of efficiency of microtunnel by adjusting of temperature condition of dilution of exhaust gases of diesel

In report the results of researches of authors are resulted on the increase of exactness of measurings of mass extrass of particulate matters with exhaust gases of diesels by adjusting of temperature condition of dilution their air in a microtunnel.

Пильова Т.К., Україна, Харків

РЕЗУЛЬТАТИ ЗБІЛЬШЕННЯ КІЛЬКОСТІ КРИТЕРІЇЇВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПОКРИШОК АВТОМОБІЛІВ

Виконано аналіз можливого збільшення числа критеріїв оцінки якості покришок легкових автомобілів. Показано вплив цього збільшення на узагальнену кількісну оцінку якості. Аналіз здійснено щодо конструкцій покришок провідних світових виробників.

Пылева Т.К., Украина, Харьков

РЕЗУЛЬТАТЫ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОКРЫШЕК АВТОМОБИЛЕЙ

Выполнен анализ возможного увеличения числа критериев оценки качества покрышек легковых автомобилей. Показано влияние этого увеличения на обобщенную количественную оценку качества. Анализ осуществлялся применительно к конструкциям покрышек ведущих мировых производителей.

Pylyovа Т.К., Ukraine, Kharkiv

OUTCOMES of AUGMENTATION of an AMOUNT of YARDSTICKS of EVALUATION of QUALITY AUTOMOBILES COVERS

The analysis of possible augmentation of number of yardsticks of an evaluation of quality of tire covers of cars is carried out. Influencing this augmentation on a generalized quantitative assessment of quality is presented. The analysis came true with reference to constructions of tire covers of the leading world sires.

Равлюк В. Г., Україна, Харків


ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБСТЕЖЕНЬ КОЛІСНИХ ПАР ВАГОНІВ ВІБРОДІАГНОСТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ

У доповіді розглянуті переваги засобів вібродіагностування для їх впровадження під час обстежень колісних пар. Встановлена необхідність проведення діагностичних досліджень з удосконалюванням існуючих методів обробки вібраційних сигналів для зниження експлуатаційних витрат.

Равлюк В. Г., Украина, Харьков

ПУТИ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ КОЛЕСНЫХ ПАР ВАГОНОВ ВИБРОДИАГНОСТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

В докладе рассмотрены преимущества вибродиагностических средств для их внедрения во время освидетельствований колесных пар. Определена необходимость производить диагностические исследования по усовершенствованию существующих методов обработки вибрационных сигналов для снижения эксплуатационных расходов.

Ravlyuk V. G., Ukraine, Kharkov

THE IMPROVEMENT CAR OF THE EFFECTIVENESS OF EXAMINATION OF WHEELS THROUGH THE INTRODUCTION OF VIBRODIAGNOSTICS MEANS 

A report is devoted to a consideration of the advantages of the vibrodiagnostics methods for its providing during the examination of car’s wheels. The necessity was shown to hold on a research on improving the present methods of vibration signal analysis to reduce maintenance costs.

Ребров О.Ю., Україна, Харків

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ

У доповіді наведено обґрунтування нового підходу до визначення раціональних параметрів тракторних агрегатів на базі колісних тракторів. Запропонована структурно-логічна послідовність, що базується на комплексі тягово-енергетичних і техніко-економічних показників трактора.

Ребров А.Ю., Украина, Харьков

СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ

В докладе приведено обоснование нового похода в определении рациональных параметров тракторных агрегатов на базе колесных тракторов. Предложена структурно-логическая последовательность, базирующаяся на комплексе тягово-энергетических и технико-экономических показателей трактора.

Rebrov A.Yu., Ukrainе, Kharkov

STRUCTURALLY-LOGIC SEQUENCE OF RATIONAL PARAMETERS DEFINITION OF TRACTOR UNITS

In the report the substantiation of a new campaign in definition of rational parameters of tractor units on the basis of wheel tractors is resulted. The structurally-logic sequence which is based a complex of propulsion-power and technical and economic parameters of a tractor is offered.

Ребров О.Ю., Бронніков М.М., Україна, Харків

УТОЧНЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МУФТИ ГОЛОВНОГО ЗЧЕПЛЕННЯ З ДІАФРАГМЕННОЮ ПРУЖИНОЮ

У доповіді наведені основні елементи уточненої математичної моделі муфти головного зчеплення з діафрагменною пружиною. В доповнення до крутильної еквівалентної схеми трансмісії запропонована модель натискного пристрою з урахуванням осьового руху натискного диску.

Ребров А.Ю., Бронников М.М., Украина, Харьков

УТОЧНЕННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МУФТЫ ГЛАВНОГО СЦЕПЛЕНИЯ С ДИАФРАГМЕННОЙ ПРУЖИНОЙ

В докладе приведены основные элементы уточненной математической модели муфты главного сцепления с диафрагменной пружиной. В дополнение к крутильной эквивалентной схеме трансмиссии предложена модель нажимного устройства с учетом осевого движения нажимного диска.

Rebrov A.Yu., Bronnikov M.M., Ukrainе, Kharkov

SPECIFIED MATHEMATICAL MODEL OF MAIN CLUTCH WITH DIAPHRAGM SPRING

In the report basic elements of the specified mathematical model of the main clutch with diaphragm spring are resulted. In addition to torsion equivalent scheme of transmission the model of the press device which take into account of axial movement of a press disk is offered.

Ребров О.Ю., Бучко І.Г., Україна, Харків

ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ ШЛЯХОМ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСМІСІЇ

У доповіді наведений огляд шляхів підвищення техніко-економічних показників колісного трактора. Запропонована методика визначення раціональних параметрів трансмісії за критеріями отримання найвищих тягово-енергетичних і техніко-економічних показників трактора.

Ребров А.Ю., Бучко И.Г., Украина, Харьков

ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ ПУТЕМ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ ТРАНСМИССИИ

В докладе приведен обзор путей повышения технико-экономических показателей колесного трактора. Предложена методика определения рациональных параметров трансмиссии по критериям получения наиболее высоких тягово-энергетических и технико-экономических показателей трактора.

Rebrov A.Yu., Buchko I.G., Ukrainе, Kharkov

INCREASE OF TECHNICAL AND ECONOMIC PARAMETERS OF WHEEL TRACTORS BY THE RATIONAL CHOICE OF TRANSMISSION PARAMETERS

In the report the review of ways of technical and economic parameters increasing of a wheel tractor is resulted. The technique of definition of transmission rational parameters by criteria of reception of the highest propulsion-power and technical and economic parameters of a tractor is offered.

Ребров О.Ю., Григо Р.Г., Україна, Харків

ЕФЕКТИВНІСТЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ КЕРОВАНИХ І НЕКЕРОВАНИХ СТАБІЛІЗАТОРІВ ПОПЕРЕЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

У доповіді наведений огляд стабілізаторів поперечної стійкості транспортних засобів. Обґрунтовано використання керованих стабілізаторів поперечної стійкості для транспортних засобів зі суттєво змінним в експлуатації положенням центру ваги.

Ребров А.Ю., Григо Р.Г., Украина, Харьков

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЯЕМЫХ И НЕУПРАВЛЯЕМЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В докладе приведен обзор стабилизаторов поперечной устойчивости транспортных средств. Обосновано применение управляемых стабилизаторов поперечной устойчивости для транспортных средств с существенно переменным в эксплуатации положением центра тяжести.

Rebrov A.Yu., Grigo R.G., Ukrainе, Kharkov

EFFICIENCY AND FUNCTIONAL QUALITIES OF OPERATED AND UNCONTROLLABLE STABILIZERS OF VEHICLES CROSS-SECTION STABILITY

In the report the review of stabilizers of cross-section stability of vehicles is resulted. Application of operated stabilizers of cross-section stability for vehicles with essentially variable in operation position of the centre of gravity is proved.

Ребров О.Ю., Смородинов С.М. Україна, Харків

КЕРУВАННЯ РОЗПОДІЛОМ ВАГОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ВЕДУЧІ МОСТИ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА

У доповіді наведені основні принципи керування розподілом вагових навантажень на ведучі мости колісного трактора. Запропонована методика визначення керованого розподілу вагових навантажень на мости колісного трактора, що є оптимальним в широкому діапазоні тягових зусиль за критеріями отримання найвищих тягово-енергетичних і техніко-економічних показників машинно-тракторного агрегату.

Ребров А.Ю., Смородинов С.М., Украина, Харьков

УПРАВЛЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВЕСОВЫХ НАГРУЗОК НА ВЕДУЩИЕ МОСТЫ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА

В докладе приведены основные принципы управления распределением весовых нагрузок на ведущие мосты колесного трактора. Предложена методика определения управляемого распределения весовых нагрузок на мосты колесного трактора, которое является оптимальным в широком диапазоне тяговых усилий по критериям получения наиболее высоких тягово-энергетических и технико-экономических показателей машино-тракторных агрегатов.

Rebrov A.Yu., Smorodinov S.M., Ukrainе, Kharkov

MANAGEMENT OF WEIGHT LOADINGS DISTRIBUTION ON LEADING BRIDGES OF THE WHEEL TRACTOR

In the report main principles of management of weight loadings distribution to leading bridges of a wheel tractor are resulted. The technique of definition of operated distribution of weight loadings on bridges of a wheel tractor which is optimum in a wide range of traction efforts by criteria of reception of the highest propulsion-power, technical and economic parameters of machine-tractor units is offered.

  Рогов А.В., Дереповський А.Ю., Україна, Харків

  ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПЕРЕДАТОЧНИХ ЧИСЕЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ ПРИ РУСІ В УМОВАХ МІСЬКОГО ЦИКЛУ

  В доповіді наведена математична модель руху легкового автомобіля в міському циклі. Також визначені оптимальні передаточні числа коробки передач для даних умов руху з урахуванням динамічних показників і затрат палива.

  Рогов А.В., Дереповский А.Ю., Украина, Харьков

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ЧИСЕЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ЦИКЛА

  В докладе приведена математическая модель движения легкового автомобиля в городском цикле. Также определены оптимальные передаточные числа коробки передач для данных условий движения с учетом динамических показателей и затрат топлива.

  Rogov A.V., Derepovskiy A.Yu., Ukraine, Kharkiv

DEFINITION OF OPTIMUM TRANSFER NUMBERS OF THE TRANSMISSION OF THE CAR AT MOVEMENT IN THE CONDITIONS OF THE CITY CYCLE

In the report the mathematical model of movement of the car in a city cycle is resulted. Also optimum transfer numbers of a transmission for the given conditions of movement taking into account dynamic indicators and fuel expenses are defined.

Савенко В.В., Панчук О.В., Україна, Харків

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОМІЖНИХ СПОЖИВАЧІВ ПОТУЖНОСТІ МАГІСТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОЗУ 2ТЕ116

У доповіді наведені характеристики допоміжних споживачів потужності тепловозу та приведений засіб їх побудови

Савенко В.В., Панчук А.В., Украина, Харьков

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ МАГИСТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОЗА 2ТЭ116

В докладе показаны характеристики вспомогательных потребителей мощности и приведен способ их построения

Savenko V.V., Panchuk O.V., Ukraine, Kharkov

CHARACTERISTICS OF SUPPLEMENTARY POWER CONSUMERS OF THE MAIN DISEL LOCOMOTIVE 2ТE116

In the report characteristics of supplementary power consumers are shown and the way of their construction is resulted

Самородов В.Б., Яловол І.В., Рогов А.В., Островерх О.О., Україна, Харків

розробка математичної моделі руху причіпного автопотяга

У роботі представлена математична модель руху причіпного автопотяга на базі автомобіля КрАЗ-6322 з причепом КрАЗ-А181В2. Математична модель дозволяє з достатньою точністю визначити основні динамічні характеристики автопотяга та розподілення мас по осям тягача під час руху у заданих дорожніх умовах, а також виявити умови руху при яких буде спостерігатись буксування ведучих коліс тягача.

Самородов В.Б., Яловол И.В., Рогов А.В., Островерх А.О., Украина, Харьков

разработка математической модели движения прицепного автопоезда

В работе представлена математическая модель движения прицепного автопоезда на базе автомобиля КрАЗ-6322 с прицепом КрАЗ-А181В2. Математическая модель позволяет с достаточной точностью определить основные динамические характеристики автопоезда и распределение масс по осям тягача во время движения в заданных дорожных условиях, а также определить условия движения, при которых будет наблюдаться буксование ведущих колес тягача.

Samorodov V.B., Yalovol I.V., Rogov A.V., Ostroverkh O.O., Ukraine, Kharkov

DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODEL OF MOTION OF THE TOWED LORRY CONVOY

In work the mathematical model of motion of the towed lorry convoy is presented on the base of car of KRAZ-6322 with the trailer of Kraz-a181v2. A mathematical model allows with sufficient exactness to define basic dynamic descriptions of lorry convoy and distributing of the masses on the axes of tractor during motion in the set travelling terms, and also to define terms motions which skidding of driving-wheels of tractor will be at.

Сергієнко А.М., Україна, Харків

ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИТРАТ ПОТУЖНОСТІ ДВИГУНА НА ПРИВІД ДОПОМІЖНОГО УСТАТКУВАННЯ НА ДИНАМІКУ АВТОМОБІЛЯ

У доповіді представлені результати досліджень тяглово-швидкісних і динамічних показників повнопривідного легкового автомобіля при зміні витрат потужності ДВС на привід начіпного й допоміжного устаткування. Проведено аналіз режимів руху автомобіля, рівнів витрат потужностей на приводи агрегатів і розроблений алгоритм керування потоками потужності двигуна.

  Сергиенко А.Н., Украина, Харьков

Оценка влияния затрат мощности двигателя на привод вспомогательного оборудования на динамику автомобиля

В докладе представлены результаты исследований тягово-скоростных и динамических показателей полноприводного легкового автомобиля при

изменении затрат мощности ДВС на привод навесного и вспомогательного оборудования. Проведен анализ режимов движения автомобиля, уровней затрат мощностей на приводы агрегатов и разработан алгоритм управления потоками мощности двигателя.

Sergienko A.N., Ukraine, Kharkov

Estimation of influence of expenditures of an engine power on the drive gear of auxiliary equipment on dynamic of the automobile

In the report results of probes of draft-speed and dynamic indexes full drive gear the car are submitted at change of expenditures of power engine on the drive gear hinged and auxiliary equipment. The analysis of conditions of driving of the automobile, levels of expenditures of powers on drive gears of aggregates is lead and the control algorithm is developed by streams of an engine power.

Сергієнко А.М., Самородов В.Б., Сергієнко М.Є., Україна, Харків

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ АВТОМОБІЛЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ТЯГЛОВО-ШВИДКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ

У доповіді представлені результати порівняльної оцінки показників паливної економічності повнопривідного легкового автомобіля при визначенні тяглово-швидкісних властивостей автомобіля при розгоні з максимальною подачею палива й керованої за заданим законом.

  Сергиенко А.Н., Самородов В.Б., Сергиенко Н.Е., Украина, Харьков

К вопросу оценки топливной экономичности автомобиля при определении тягово-скоростных показателей

В докладе представлены результаты сравнительной оценки показателей топливной экономичности полноприводного легкового автомобиля при определении тягово-скоростных свойств автомобиля при разгоне с максимальной подачей топлива и управляемой по заданному закону.

Sergienko A.N., Samorodov V.B., Sergienko N.E., Ukraine, Kharkov

To a question of an estimation of a fuel efficiency of the automobile at definition of draft-speed indexes

In the report results of a comparative estimation of indexes of a fuel efficiency full drive gear the car are submitted at definition of draft-speed properties of the automobile at acceleration with the maximal fuel delivery and steered on a desired law.

  Сергієнко А.М., Сергієнко М.Є., Україна, Харків

ОЦІНКА ТЕПЛОВої навантаженості ЗЧЕПЛЕННЯ АВТОМОБІЛЯ

На сучасних автомобілях знаходять все більше застосування двохпоточні зчеплення, які поліпшують їх динамічні й економічні показники. Пропоновані конструкції постійно та не постійно замкнутих зчеплень мають підвищену теплову навантаженість ведучих елементів, що позначається на стабільності характеристик і працездатності. У роботі представлені результати досліджень теплової навантаженості різних конструкцій проміжного диска зчеплення автомобіля.

  Сергиенко А.Н., Сергиенко Н.Е., Украина, Харьков

Оценка тепловой нагруженности сцепления автомобиля

На современных автомобилях находят все большее применение двухпоточные сцепления, которые улучшают их динамические и экономические показатели. Предлагаемые конструкции постоянно и непостоянно замкнутых сцеплений имеют повышенную тепловую нагруженность ведущих элементов, что сказывается на стабильности характеристик и работоспособности. В работе представлены результаты исследований тепловой нагруженности различных конструкций промежуточного диска сцепления автомобиля.

Sergienko A.N., Sergienko N.E., Ukraine, Kharkov

Estimation thermal loagings couplings of automobile

On modern automobiles find the increasing application two-line couplings which improve their dynamic and economic parameters. Offered designs it is constant and changeably closed couplings have raised thermal loadings conducting elements that affects stability of characteristics and serviceability. In work results of researches thermal loadings various designs of an intermediate disk of coupling of the automobile are submitted.

  Сергієнко М.Є., Ільїнов О.О., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ КАРКАСУ КАБІНИ ТРАКТОРА КЛАСУ 0,9

У доповіді представлена математична модель визначення ударних навантажень, діючих на конструкцію трактора при боковому перекиданні. Розроблена розрахункова схема. Складені диференційні рівняння руху трактора при перекиданні, які дозволяють визначити навантаження в момент взаємодії з ґрунтом. Результати моделювання використовуються при оцінці міцності захисного каркасу кабіни колісного трактора класу 0,9.

  Сергиенко Н.Е., Ильинов А.А., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ КАРКАСА КАБИНЫ ТРАКТОРА КЛАССА 0,9

В докладе представлена математическая модель определения ударных нагрузок, действующих на конструкцию трактора при боковом опрокидывании. Разработана расчетная схема. Составлены дифференциальные уравнения движения трактора при опрокидывании, позволяющие определить нагрузки в момент соударения с грунтом. Результаты моделирования используются при оценке прочности защитного каркаса кабины колесного трактора класса 0,9.

Sergienko N.E., Il’inov A. A., Ukraine, Kharkov

  STUDY frame CAB TRACTOR CLASS 0.9

  The report presents a mathematical model for determining the shock load acting on the structure at the side of tractor rollover. A design scheme. Contingency differential equation of motion when the tractor to determine the load at the time of impact with the ground. Simulation results are used in assessing the strength of the protective frame cabin wheeled tractor class 0.9.

  Сергієнко М.Є., Кішкар Н.А.,Україна, Харків

  ЗАСТОСУВАННЯ ВЕНТИЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН У ГІБРИДНИХ СИЛОВИХ УСТАНОВКАХ АВТОМОБІЛІВ

Проаналізовані питання вибору типа електричних машин та їх функціональні можливості. Наведено рекомендації щодо практичного використання вентильних електричних машин у складі гібридних силових установок автотранспортних засобів.

  Сергиенко Н.Е., Кишкар Н.А., Украина, Харьков

  ПРИМЕНЕНИЕ ВЕНТИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН В ГИБРИДНЫХ СИЛОВЫХ УСТАНОВКАХ АВТОМОБИЛЕЙ

Проанализированы вопросы выбора типа электрических машин и их функциональные возможности. Приведены рекомендации по практическому применению вентильных электрических машин в составе гибридных силовых установок автотранспортных средств.

  Sergienko N.E., Kishkar N.A., Ukraine, Kharkov

  APPLICATION OF VALVE ELECTRICAL MACHINES IN THE AUTOMOBILE HYBRID SYNERGY DRIVES

The matter of choice of electrical machines type and their functional capabilities were analyzed. Recommendations for practical application of valve electrical machines as a part of hybrid synergy drives of vehicles were given.

Сергієнко М.Є., Скрипнік І.А., Забелишенський З.Е., Каліновський В.С.,
Твердохліб О.В.,
Україна, Харків

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ КОНСТРУКЦІЇ БАГАТОДИСКОВОЇ МУФТИ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК

У доповіді представлені результати досліджень багатодискових фрикційних гідропідтискних муфт трансмісій тракторів і автомобілів. За допомогою сучасних методів і програм виконана оцінка впливу параметрів керування й конструкції опорних елементів гідропідтискної муфти на зміну навантаженості фрикційних деталей і стабільність характеристик пар тертя.

Сергиенко Н.Е., Скрипник И.А., Забелышенский З.Э., Калиновский В.С.,
Твердохлеб Е.В., Украина, Харьков

влияния параметров конструкции многодисковой муфты на стабильность характеристик

В докладе представлены результаты исследований многодисковых фрикционных гидроподжимных муфт трансмиссий тракторов и автомобилей. С помощью современных методов и программ выполнена оценка влияние параметров управления и конструкции опорных элементов гидроподжимной муфты на изменение нагруженности фрикционных деталей и стабильность характеристик пар трения.

Sergienko N.E., Skripnik I.A., Zabelyshenskij Z.E., Kalinovsky V.S.,
Tverdohleb E.V., Ukraine, Kharkov

Influences of parameters of a design multidisk Clutch on stability of characteristics

In the report results of researches multidisc frictional hydraulic drawings clutch transmissions of tractors and automobiles are submitted. With the help of modern methods and programs the estimation influence of parameters of management and a design of basic elements hydraulic drawings clutch on change of loading of frictional details and stability of characteristics of pairs friction is executed.

Сєриков В.І., Кохановська О.В., Немчік О.А., Україна, Харків

ДОСТОВІРНІСТЬ НЕПРЯМИХ ВИМІРІВ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСІВ У МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ

При проведенні експериментів для підтвердження адекватності математичної моделі або уточнення її розрахункових коефіцієнтів не завжди є можливість установки реєструючого обладнання безпосередньо в точках вимірювання. Виміри значень напружень і сили струму на приводі можуть бути використані як інтегральна оцінка параметрів процесів в досліджуваній механічній системі.

Сериков В.И., Кохановская О.В., Немчик А.А., Украина, Харьков

ДОСТОВЕРНОСТЬ КОСВЕННЫХ ЗАМЕРОВ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССОВ В МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

При проведении экспериментов для подтверждения адекватности математической модели или уточнения ее расчетных коэффициентов не всегда имеется возможность установки регистрирующего оборудования непосредственно в точках измерения. Замеры значений напряжения и силы тока на приводе могут быть использованы как интегральные оценки параметров процессов.

Serikov V.I., Kokhanovskaya O.V., Nemchik A.A., Ukraine, Kharkov

AUTHENTICITY OF INDIRECT MEASURINGS OF CHARACTERISTICS OF PROCESSES IN MECHANICAL SYSTEMS

During the carrying out of experiments for confirmation of adequacy of mathematical model or clarification of computational coefficients there is not always possibility of setting of recording equipment directly in measuring points of interesting values. The measurings of values of tension and current strength on a drive can be used as integrated estimations of parameters of processes.

Сєріков Є.М. Україна, Харків

Ротаційний компресор

Актуальність роботи полягає в тому, що зниження витрати палива, токсичності та підняття питомої потужності автомобільного двигуна досягається за рахунок використання наддуву простим за конструкцією нагнітачем. Метою роботи являється створення простої, компактної, надійної конструкції компресора із високим ККД та способу його регулювання.

Сериков Е.Н. Украина, Харьков

РОТАЦИОННЫЙ КОМПРЕССОР

Актуальность работы состоит в том, что снижение расхода топлива, токсичности и повышения удельной мощности автомобильного двигателя достигается за счет использования наддува простым по конструкции нагнетателем. Целью работы является создание простой, компактной, надежной конструкции компрессора с высоким КПД и способа его регулирования.

Sierikov I.N. Ukraine, Kharkov

ROTATIONAL SUPERCHARGER

The work urgency consists that reduction in the expense of fuel, toxicity and increase of specific power of the automobile engine is reached at the expense of pressure charging use by a simple supercharger on a design. The aim of the work is creation of a simple, compact, reliable design of the supercharger with high efficiency and a mode of its regulation.

Сівих Д. Г., Україна, Харків, Улько В. Ю., Україна, Харків

АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СИСТЕМ ДИЗЕЛЯ іЗ НАСОС-ФОРСУНКАМИ за РЕЗУЛЬТАТАми ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ

У доповіді викладена методика проведення аналізу технічного стану основних агрегатів систем дизеля з насос-форсунками за результатами експлуатаційного моніторингу. Розглянуті відмови в дизелях із системою TDI, що найбільш часто зустрічаються. На основі аналізу зареєстрованих під час роботи діаграм процесів в дизелі 2,3L TDI автомобіля Audi A6 викладена методика ідентифікації несправностей.

Сивых Д. Г., Украина, Харьков, Улько В. Ю., Украина, Харьков

анализ Технического Состояния систем дизеля с насос-форсунками по результатам эксплуатационного мониторинга

В докладе изложена методика проведения анализа технического состояния основных агрегатов систем дизеля с насос-форсунками по результатам эксплуатационного мониторинга. Рассмотрены наиболее часто встречаемые отказы в дизелях с системой TDI. На основе анализа зарегистрированных во время работы диаграмм процессов в дизеле 2,3L TDI автомобиля Audi A6 изложена методика идентификации неисправностей.

Sivikh D. G., Ukraine, Kharkov, Ul'ko V. U., Ukraine, Kharkov

the TECHNICAL STATE ANALYSIS for DIESEL Engines SYSTEMS With pump-injectors ON RESULTS of OPERATING MONITORING

The method for leadthrough of technical state analysis of basic aggregates in the diesel engines systems with pump-injectors on results of operating monitoring is expounded in a report. The often met refuses in diesel engines with the TDI system are considered. The method for authentication of disrepairs in the Audi A6 2,3L TDI engine on analysis of during the work registered processes diagrams is expounded.

Танасевський В.Г., Гриценко Г.Д., Кондратьєва Г.Г., Міхєєнко О.К., Україна, Харків

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРПУСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Для обґрунтування параметрів числових моделей корпусів транспортних засобів спеціального призначення пропонується розрахунково-експериментальний підхід, що передбачає комплексне експериментальне дослідження напружено-деформованого стану їх макетів.

Танасевский В.Г., Гриценко Г.Д., Кондратьева Г.Г., Михеенко А.К., Украина, Харьков

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОРПУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Для обоснования параметров численных моделей корпусов транспортных средств специального назначения предлагается расчетно-экспериментальный подход, предусматривающий комплексное экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния их макетов.

Tanasevskiy V.G., Gritsenko G.D., Kondratyeva G.G., Miheyenko A.K., Ukraine, Kharkov

EXPERIMENTAL RESEARCH OF HULL ELEMENTS OF TRANSPORT VEHICLES OF THE SPECIAL SETTING

The computational and experimental approach is offered for the validation of parameters of numerical models of hulls of transport vehicles of the special setting, which provides the complex experimental research of stressed and deformed state of their models.

Танченко А.Ю., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНОМАНІТНІХ МОДЕЛЕЙ НАКОПИЧЕННЯ ПОШКОДЖУВАНОСТІ НА ПРИКЛАДІ СЕКЦІЇ МОСТОВОГО КРАНА-ПЕРЕВАНТАЖУВАЧА

Демонструється впровадження універсального підходу до проведення числових випробувань: можливість отримання сукупності результатів дослідження на підставі вживання різних теорій накопичення пошкоджуваності.

Танченко А.Ю., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ НА ПРИМЕРЕ СЕКЦИИ МОСТОВОГО КРАНА-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ

Демонстрируется внедрение универсального подхода к проведению численных экспериментов: возможность получения совокупности результатов исследования на основании применения различных теорий накопления повреждаемости.

  Tanchenko A.Y., Ukraine, Kharkov

RESEARCH DIFFERENT ACCUMULATION DAMAGE MODELS ON EXAMPLE OF SECTION BRIDGE FAUCET-UNLOADER

Introduction of the universal going is demonstrated near the leadthrough of numeral experiments: possibility receipt of aggregate research results on example of different application theories damage accumulation.

  Танченко А.Ю., Кохановський В.І., Україна, Харків, Гусєв Ю.Б., Україна, Маріуполь

  ПАРАМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ПЕРЕВАНТАЖУВАЧІВ

  Задача вдосконалення розрахунків металоконструкцій перевантажувачів розв’язується за допомогою спеціально підготовлених параметричних моделей. Це дає змогу організовувати цілеспрямований пошук оптимальних конструктивних схем та рішень при проектуванні цих машин.

  Танченко А.Ю., Кохановский В.И., Украина, Харьков, Гусев Ю.Б., Украина, Мариуполь

  ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЕЙ

Задача совершенствования расчетов металлоконструкций перегружателей решается с помощью специально подготовленных параметрических моделей. Это дает возможность организовать целенаправленный поиск оптимальных конструктивных схем и решений при проектировании данных машин.

  Tanchenko A.Y., Kokhanovskiy V.I., Ukraine, Kharkov, Gusev Y.B., Ukraine, Mariupol

  PARAMETRICAL MODELS FOR RESEARCH OF STRESSED AND DEFORMED STATE OF LOADER METALWARES

The task of computational refinement of loader metalwares is solving by the specially prepared parametrical models. It enables to organize the purposeful search of optimal structural charts and solutions at design of these machines.

Ткачук А.М., Україна, Харків

РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПРЕС-ФОРМ З УРАХУВАННЯМ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

На прикладі конструкцій реальних прес-форм поставлена та розв’язана задача розробки методів, моделей та алгоритмів для моделювання контактної взаємодії системи тіл при складному навантаженні. Досліджена реакція елементів конструкції на множину послідовно діючих силових факторів.

Ткачук А. Н., Украина, Харьков

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕСС-ФОРМ С УЧЕТОМ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

На примере конструкций реальных пресс-форм поставлена и решена задача разработки методов, моделей и алгоритмов для моделирования контактного взаимодействия системы тел при сложном нагружении. Исследована реакция элементов конструкции на множество последовательно действующих силовых факторов.

Tkachuk A. N., Ukraine, Kharkov

COMPUATIONAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH OF STRESSED AND DEFORMED STATE OF PRESS-FORMS TAKING INTO ACCOUNT CONTACT INTERACTION

On the example of constructions of the real press-forms the task is set and solved on the development of methods, models and algorithms for modeling of contact interaction of the system of bodies at the complicate loading. The reaction of elements of construction is researched on the set of sequentially operating power factors.

Ткачук М.А., Україна, Харків, Дьоміна Н.А., Назарова О.П., Україна, Мелітополь

МОДЕЛЮВАННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ШТАМПІВ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

У роботі запропонований новий метод дослідження напружено-деформованого стану елементів розділових штампів для холоднолистового штампування з урахуванням контактної взаємодії. Розроблений метод розрахунково-експериментального обґрунтування параметрів числових моделей елементів штампового оснащення.

Ткачук Н.А., Украина, Харьков, Демина Н.А., Назарова О.П., Украина, Мелитополь

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ШТАМПОВ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В работе предложен новый метод исследования напряженно-деформированного состояния элементов разделительных штампов для холоднолистовой штамповки с учетом контактного взаимодействия. Разработан метод расчетно-экспериментального обоснования параметров численных моделей элементов штамповой оснастки.

Tkachuk M.A., Ukraine, Kharkov, Dyomina N.A., Nazarova O.P, Ukraine, Melitopol

MODELING OF CONTACT INTERACTION OF STAMP ELEMENTS BY FINITE ELEMENT METHOD

In this work the new method of research of stressed and deformed state of parting stamps’ elements for cold-sheet stamping is offered taking into account contact interaction. A method is developed of computational and experimental grounds of parameters of numerical models of stamp equipment’s elements.

Ткачук М.А., Негробова Н.Б., Балдінська О.Ю., Шляхов Д.О., Україна, Харків

ПРОГРАМНО-АПАРАТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ У ЦЕНТРІ «ТЕНЗОР»

У центрі комп’ютерних методів моделювання машинобудівних конструкцій «Тензор» НТУ «ХПІ» розробляються нові методи інтегрування наукових розробок у середовище сучасних програмних засобів числового дослідження. Цей науковий напрямок має значні перспективи.

Ткачук Н.А., Негробова Н.Б., Балдинская А.Ю., Шляхов Д.О., Украина, Харьков

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В ЦЕНТРЕ «ТЕНЗОР»

В центре компьютерных методов моделирования машиностроительных конструкций «Тензор» НТУ «ХПИ» разрабатываются новые методы интегрирования научных разработок в среду современных программных средств численного исследования. Это научное направление имеет большие перспективы.

Tkachuk N.A., Negrobova N.B., Baldinskaya A.Y., Shlyahov D.O., Ukraine, Kharkov

SOFTWARE AND HARDWARE TOOLS FOR MODELING IN EDUCATIONAL PROCESS AND SCIENTIFIC RESEARCHES IN „TENZOR” CENTER

In «Tenzor» center NTU «KhPI» of computer methods of design of machine-building constructions the new methods of integration of scientific developments are developed in the environment of modern programmatic facilities of numerical research. This scientific direction has considerable prospects.

Ткачук М.М., Ткачук М.А., Україна, Харків

МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗВ’ЯЗАНИХ ЗАДАЧ СИНТЕЗУ ГЕОМЕТРІЇ ТА АНАЛІЗУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ ДВОХПАРАМЕТРИЧНИХ ЗАЧЕПЛЕНЬ

На даний час двохпараметричні передачі є малодослідженими як з точки зору синтезу геометрії робочих поверхонь зубців, так і оцінки контактних напружень при опукло-вгинному контакті. Пропонується метод розв’язання цих двох задач у єдиному процесі ітераційного уточнення параметрів проектованої передачі.

Ткачук Н.Н., Ткачук Н.А., Украина, Харьков

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СВЯЗАННЫХ ЗАДАЧ СИНТЕЗА ГЕОМЕТРИИ И АНАЛИЗА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРИМЕРЕ ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ЗАЦЕПЛЕНИЙ

В данное время двухпараметрические передачи являются малоисследованными как с точки зрения синтеза геометрии рабочих поверхностей зубьев, так и оценки контактных напряжений при выпукло-вогнутом контакте. Предлагается метод решения этих двух задач в едином процессе итерационного уточнения параметров проектируемой передачи.

Tkachuk N.N., Tkachuk N.A., Ukraine, Kharkov

METHODS OF SOLUTION OF COUPLED TASKS OF GEOMETRY SYNTHESIS AND ANALYSIS OF STRESSED AND DEFORMED STATE ON EXAMPLE OF TWO-PARAMETRICAL GEARINGS

Nowadays two-parametrical transmissions are scantily explored both from a point of geometry synthesis of cogs’ workings surfaces and estimations of contact tensions at convexo-concave contact. The method of solution of these tasks is offered in unique process of iterative clarification of parameters of designed gears.

Триньов О.В., Коваленко В.Т., Куць В.П., Україна, Харків

ОСОБЛИВОСТІ ПОСТАНОВКИ КОНТАКТНИХ ЗАДАЧ В СПРЯЖЕННЯХ КЛАПАНОГО ВУЗЛА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДА СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

У доповіді проаналізовані особливості розв’язання задач теплопровідності та механіки з використанням метода скінчених елементів на вузлових моделях

Тринёв А.В., Коваленко В.Т., Куц В.П., Украина, Харьков

ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ КОНТАКТНЫХ ЗАДАЧ В СОПРЯЖЕНИЯХ КЛАПАННОГО УЗЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В докладе проанализированы особенности решения задач теплопроводности и механики с использованием метода конечных элементов на узловых моделях

Triniov A.V., Kovalenko V.T., Kutz V.P., Ukraine, Kharkov

FEATURES OF RAISING OF CONTACT TASKS IN INTERFACES OF VALVULAR KNOT WITH THE USE OF METHOD OF EVENTUAL ELEMENTS

The report analyzed particularly the problems of heat conduction and mechanics using the finite element method for the nodal patterns

  Трунов О.І., Україна, Харків

Пристрій Формування електричних сигналів, каліброваних по коефіцієнту гармонік

У доповіді розглянуто пристрій формування сигналів, каліброваних по коефіцієнту гармонік. Калібрований сигнал є сумою двох сигналів – синусоїдального та сигналу форми синусоїдальної напівхвилі. Співвідношення цих сигналів і коефіцієнт гармонік задаються зразковим потенціометром. Отримано рівняння для градуіровки потенціометра в значеннях коефіцієнту гармонік.

  Трунов А.И., Украина, Харьков

устройство Формирования электрических сигналов, калиброванных по коэффициенту гармоник

В докладе рассматривается устройство формирования сигналов, калиброванных по коэффициенту гармоник. Калиброванный сигнал образуется суммой двух сигналов – синусоидального и сигнала вида синусоидальной полуволны. Соотношение этих сигналов и коэффициент гармоник задаются образцовым делителем (потенциометром). Получено уравнение для градуировки делителя в значениях коэффициента гармоник. Проведен анализ погрешностей формирователя.

Trunov A.I., Ukraine, Kharkov

The device of Formation of the electric signals calibrated on factor of harmonics

In the report the device of formation of the signals calibrated on factor of harmonics is considered. The calibrated signal is formed by the sum of two signals – sine wave and a signal of a kind of a sine wave half wave. The ratio of these signals and factor of harmonics are set by an exemplary divider (potentiometer). The equation for graduation of a divider in values of factor of harmonics is received. The analysis of errors of the shaper is carried out.

  Трунов О.І., Україна, Харків

вимірювання коефіцієнту гармонік механічних коливань

Для визначення коефіцієнта гармонік механічних коливань розроблено схему лінійного перетворювача коливань в електричний сигнал. Коефіцієнт гармонік сигналу вимірюється прямим або непрямим методами. Виконана порівняна оцінка методів вимірювання та розроблені рекомендації по раціональному використанню методів з метою досягнення найкращої точності.

  Трунов А.И., Украина, Харьков

измерение коэффициента гармоник механических колебаний

Для определения коэффициента гармоник механических колебаний разработана схема линейного преобразователя колебаний в электрический сигнал. Коэффициент гармоник сигнала измеряется прямым или косвенным методами. Выполнена сравнительная оценка методов измерения и разработаны рекомендации по рациональному использованию методов с целью достижения наилучшей точности.

Trunov A.I., Ukraine, Kharkov

Measurement of factor of harmonicses of mechanical oscillations

For definition of factor of harmonicses of mechanical oscillations the scheme of the linear converter of oscillations in an electric signal is developed. The factor of harmonicses of a signal is gauged direct or indirect by methods. The comparative estimation of methods of measurement is executed and recommendations on rational use of methods are developed with the purpose of reaching the best exactitude.

Турчин В.Т., Матвєєнко В.В., Україна, Харків

Аналіз шляхів інтенсифікації теплообміну між поршнем та системою охолодження

Виконано аналіз засобів щодо покращення теплонапруженого стану поршнів форсованих дизелів. З метою інтенсифікації теплообміну між поршнем та системою охолодження запропоновано три конструктивні варіанти. Досліджено вплив коефіцієнту теплообміну в порожнині масляного охолодження поршня на його температурний стан.

Турчин В.Т., Матвеенко В.В., Украина, Харьков

Анализ путей интенсификации теплообмена между поршнем и системой охлаждения

Выполнен анализ способов улучшения теплонапряженного состояния поршней форсированных дизелей. С целью интенсификации теплообмена между поршнем и системой охлаждения предложены три конструктивные варианты. Исследовано влияние коэффициента теплообмена в полости масляного охлаждения поршня на его температурное состояние.

Turchin V.T., Matveenko V.V., Ukraine, Kharkiv

The analysis of ways of an intensification of heat exchange between the piston and cooling system

The analysis of ways of martempering of a heat-stressed condition of high-forced diesel engines pistons is executed. With the purpose of an intensification of a heat exchange between the piston and an integral cooling system three constructive alternatives are offered. Effect of factor of a heat exchange in a cooling oil gallery the piston on its temperature condition is investigated.

Турчин В.Т., Пожидаєв І.Г., Бакланов С.М., Пильов В.О., Прокопенко М.В., Україна, Харків

ВАРІАНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ ГІЛЬЗИ ЦИЛІНДРУ

Розроблено скінчено елементну модель гільзи циліндру дизеля типу ЧН12/14. Проведено розрахункове дослідження впливу конструктивних факторів на теплонапружений стан гільзи.

Турчин В.Т., Пожидаев И.Г., Бакланов С.Н., Пылёв В.А., Прокопенко Н.В., Украина, Харьков

ВАРИАНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОНАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА

Разработана конечно-элементная модель гильзы цилиндра дизеля типа ЧН12/14. Проведено расчетное исследование влияния конструктивных факторов на теплонапряженное состояние гильзы.

Turchin V.T., Pozhidaev I.G.,Baklanov S.N., Pylyov V.A., Prokopenko N.V., Ukraine, Kharkiv

ALTERNATIVE RESEARCHES OF THE HEAT-STRESSED CONDITION OF THE CYLINDER SLEEVE

The certainly-element model of a diesel engine cylinder sleeve such as ЧН12/14 is developed. Desing research of agency of efficiency factors on a heat-stressed condition of a sleeve is carried out.

Турчин В.Т., Пильов В.О., Україна, Харків

Забезпечення ресурсної міцності поршнів високофорсованих швидкохідних дизелів на стадії їх проектування

З метою переходу до концепції забезпечення гранично можливих показників теплонапруженості та ресурсної міцності уточнено метод прогнозування ресурсної міцності. Проведено комплекс чисельних експериментів щодо прогнозування ресурсної міцності поршнів дизелів тракторного, автомобільного та комбайнового призначення.

Турчин В.Т., Пылёв В.А., Украина, Харьков

Обеспечение Ресурсной прочности поршней высокофорсированных быстроходных дизелей на стадии их проектирования

С целью перехода к концепции обеспечения предельно возможных показателей теплонапряженности и ресурсной прочности уточнен метод прогнозирования ресурсной прочности. Проведен комплекс численных экспериментов по прогнозированию ресурсной прочности поршней дизелей тракторного, автомобильного и комбайнового назначения.

Turchin V.T., Pylyov V.A., Ukraine, Kharkiv

Maintenance of Resource durability of HIGH-FORCED high-speed diesel engines pistons at a stage of their designing

With the purpose of transition to the concept of maintenance of extreme possible parameters of thermal stress and resource strength the method of forecasting of resource strength is specified. The complex of numerical experiments on forecasting resource strength of diesel engines pistons of tractor, automobile and combine assignments is carried out.

Чепурний А.Д., Україна, Маріуполь, Ткачук М.А., Україна, Харків

УНІКАЛЬНІ ПРОГРАМНО-АПАРАТНІ КОМПЛЕКСИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ НА БАЗІ КЛАСТЕРНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Для проведення числового моделювання фізико-механічних процесів у складних та надскладних механічних системах пропонуються унікальні програмно-апаратні комплекси на базі кластерних комп’ютерних технологій. Вони поєднують спеціалізовані програмні модулі, універсальні CAD/CAE-системи та комп’ютерні кластери.

Чепурной А.Д., Украина, Мариуполь, Ткачук Н.А., Украина, Харьков

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ НА БАЗЕ КЛАСТЕРНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для проведения числового моделирования физико-механических процессов в сложных и сверхсложных механических системах предлагаются уникальные программно-аппаратные комплексы на базе кластерных компьютерных технологий. Они совмещают специализированные программные модули, универсальные CAD/CAE-системы и компьютерные кластеры.

Chepurnoy A.D., Ukraine, Mariupol, Tkachuk N.A., Ukraine, Kharkov

UNIQUE HARD AND SOFT COMPLEXES FOR MODELING OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROCESSES IN MECHANICAL SYSTEMS ON BASE OF CLUSTER COMPUTER TECHNOLOGIES

For conducting of numerical modeling of physical and processes in complicated and extra complicated mechanical systems unique hard and soft complexes are offered on the base of cluster computer technologies. They combine the specialized programmatic modules, universal CAD/CAE-systems and computer clusters.

Чубикало М.Б., Логвіненко О.А., Україна, Харків

Експериментальне дослідження транспортних біроторних компресорів нового типу

У доповіді обґрунтовано доцільність розробки та впровадження на сучасному рухомому складі залізниць і метрополітенів України нових, більш досконалих за конструкцією, біроторних компресорів нового типу. Наведено розроблену схему випробувального стенду та результати експериментального дослідження перспективного біроторного багатокамерного компресора.

Чубыкало М.Б., Логвиненко А.А., Украина, Харьков

Експериментальное исследование транспортных бироторных компрессоров нового типа

В докладе обоснована целесообразность разработки и внедрения на современном подвижном составе железных дорог и метрополитенов Украины новых, более совершенных по конструкции, бироторных компрессоров нового типа. Представлено разработанную схему испытательного стенда и результаты экспериментального исследования перспективного бироторного многокамерного компрессора.

Chubikalo M.B., Logvinenko A.A., Ukraine, Kharkov

Experimental STUDY TRANSPORT BIROTOR COMPRESSORS of the NEW TYPE

In report is motivated practicability of the development and introduction on modern movable composition of the railways and underground of the Ukraine new more making on constructions, birotor compressors of the new type. Will presented the designed scheme of the test-bed and results of the experimental study perspective birotor multicamera compressor.

  Шаталов О.Є., Україна, Львів, Пелешко Є.В., Ткачук Г.В., Україна, Харків

  ІНТЕГРОВАНІ ПРОГРАМНО-МОДЕЛЬНІ КОМПЛЕКСИ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ КОРПУСІВ ЛБМ

  Для досягнення заданих ТТХ легкоброньованих машин (ЛБМ) потрібне проведення великої кількості досліджень фізико-механічних процесів, які супроводжують процес їхньої експлуатації і бойового застосування. Пропонуються теоретичні розробки для моделювання цих процесів.

  Шаталов О.Е., Украина, Львов, Пелешко Е.В., Ткачук А.В., Украина, Харьков

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРОГРАММНО-МОДЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРПУСОВ ЛБМ

Для достижения заданных ТТХ легкобронированных машин (ЛБМ) необходимо проведение большого количества исследований физико-механических процессов, которые сопровождают процесс их эксплуатации и боевого применения. Предлагаются теоретические разработки для моделирования этих процессов.

  Shatalov O.E., Ukraine, Lviv, Peleshko E.V., Tkachuk A.V., Ukraine, Kharkov

INTEGRATED PROGRAMMATIC AND MODELING COMPLEXES FOR THE AUTOMATED DESIGN OF LAV’S HULLS

For achievement of specified characteristics of lightly armoured vehicles (LAV) it’s necessary to conduct of plenty of researches of physical and mechanical processes which accompany the process of their exploitation and battle application. Theoretical developments, directed on creation of methods of modeling of these processes, are offered.

Шеремет В.М., Україна, Київ, Іщенко О.А., Україна, Мелітополь, Ткачук Г.В., Україна, Харків

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СКЛАДНИХ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ

Пропонується нова технологія скінченно-елементного моделювання напружено-деформованого стану елементів складних механічних систем, яка дає можливість проводити створення якісних скінченно-елементних моделей досліджуваних об'єктів в автоматизованому режимі.

Шеремет В.Н., Украина, Киев, Ищенко О.А., Украина, Мелитополь,
Ткачук А.В., Украина, Харьков

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЛОЖНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Предлагается новая технология конечно-элементного моделирования напряженно-деформированного состояния элементов сложных механических систем, которая дает возможность производить создание качественных конечно-элементных моделей исследуемых объектов в автоматизированном режиме.

Sheremet V.M., Ukraine, Kyiv, Ischenko O.A., Ukraine, Melitopol, Tkachuk A.V., Ukraine, Kharkov

THEORY AND PRACTICE OF MODELING OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROCESSES IN COMPLICATED MECHANICAL SYSTEMS

New technology of finite-element modeling of stressed and deformed state of elements of complicated mechanical systems is offered, which enables to create the high-quality finite-element models of the probed objects in the automated mode.

Шпаковський В.В., Ліньков О.Ю., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ МОДЕРНІЗОВАНОГО ТЕПЛОВОЗНОГО ДИЗЕЛЯ в процесі тривалої експлуатації

У доповіді аналізується вплив корундового покриття поршнів на ефективні показники дизеля маневрового тепловоза ЧМЭ-3 у процесі тривалої експлуатації.

Шпаковский В.В., Линьков О.Ю., Украина, Харьков

Исследование эффективных показателей модернИзированного тепловозного дизеля в процессе длительной эксплуатации

В докладе анализируется влияние корундового покрытия поршней на эффективные показатели дизеля маневрового тепловоза ЧМЭ-3 в процессе длительной эксплуатации.

Shpakovskij V.V., Linkov O.U., Ukraine, Kharkov

Research of effective parameters OF the upgradeD diesel engine during long maintenance

In report agency corundum coverings of pistons on effective parameters of the diesel engine of maneuvering locomotive ЧМЭ-3 is analysed during its long maintenance.

Шуба С.О., Україна, Харків

ВИЗНАЧЕННЯ КРИВОЇ БУКСУВАННЯ ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА

У доповіді розглянуті й проаналізовані методи розрахунку кривої буксування гусеничного трактора. Дано оцінку пропонованим способам розрахунку кривої буксування на підставі порівняння характеристик, що визначені теоретично, з експериментально отриманими залежностями.

Шуба С.А., Украина, Харьков

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИВОЙ БУКСОВАНИЯ ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА

В докладе рассмотрены и проанализированы методы расчета кривой буксования гусеничного трактора. Дана оценка предлагаемым способам расчета кривой буксования на основании сравнения характеристик, определенных теоретически, с экспериментально полученными зависимостями.

Shuba S.O., Ukrainе, Kharkov

DETERMINATION TRACTION CURVE OF CATERPILLAR TRACTOR

In report are considered and analyzed methods of the calculation traction curve of caterpillar tractor. It is given estimation proposed methods of the traction curve calculation on the base of the features comparisons, determined theoretically, with experimental dependencies.

Якунін Д.І., Дєєва І.К., Україна, Харків

РЕЙКОВИЙ ТРАНСПОРТ З КУЗОВОМ, ЩО НАХИЛЯЄТЬСЯ

Розглянуто питання застосування електромеханічного приводу для нахилу кузова вагону при проходженні кривих ділянок шляху. Запропоновано використовувати лінійний електродвигун у якості силового приводу.

Якунин Д.И., Деева И.К., Украина, Харьков

РЕЛЬСОВЫЙ ТРАНСПОРТ С НАКЛОНЯЕМЫМ КУЗОВОМ

Рассмотрен вопрос применения электромеханического привода для наклона кузова вагона при прохождении кривых участков пути. Предложено использовать линейный электродвигатель в качестве силового привода.

Yakunin D.I., Deeva I.K., Ukraine, Kharkov

RAIL TRANSPORT WITH INCLINED CARBODY

A question of application of electro mechanics drive for inclination of carbody of carriage at passing of the crooked areas of path is considered. It is offered to use a linear electric motor as a power drive.

СЕКЦІЯ 5. Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному, енергетичному

обладнанні та проблеми енергозбереження

Алексахін О.О., Єна С.В., Україна, Харків

АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО МІКРОРАЙОНА

Розглянуто проектні рішення житлових мікрорайонів, які характеризуються зміною показників забудови у широкому діапазоні. На підставі узагальнення розрахункових даних запропоновано формулу, зручну для оцінки нормативних втрат теплоти трубопроводами мікрорайонної мережі опалення на початкових стадіях проектування.

Алексахин А.А., Ена С.В., Украина, Харьков

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО МИКРОРАЙОНА

Рассмотрены проектные решения жилых микрорайонов, характеризующиеся изменением показателей застройки в широком диапазоне. На основании обобщения расчетных данных предложена формула, удобная при оценках нормативных потерь теплоты трубопроводами микрорайонной сети отопления на начальных стадиях проектирования.

Aleksakhin A.A., Ena S.V., Ukraine, Kharkov

THE ANALYSIS OF CHARACTERISTICS OF THE CENTRALIZED HEAT SUPPLY SYSTEMS OF RESIDENTIAL AREAS

The design decisions of residential areas described by change of building parameters in a wide range are considered. On the basis of the settlement data generalization the formula is offered that can be used for estimations of normative losses of heat by pipelines of a microregional network of heating on initial design stages.

Альохіна С.В., Голощапов В.М., Костіков А.О., Україна, Харків

ТЕПЛОВА БЕЗПЕКА СУХИХ СХОВИЩ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА

Шляхом комп’ютерного моделювання досліджено тепловий стан вентильованих контейнерів зберігання відпрацьованого ядерного палива при розміщенні їх на площадці сухого сховища. Задача розглянута в тривимірній спряженій постановці з урахуванням дії механізмів природної конвекції та променевого теплообміну.

Алёхина С.В., Голощапов В.Н., Костиков А.О., Украина, Харьков

ТЕПЛОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУХИХ ХРАНИЛИЩ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

Путем компьютерного моделирования исследовано тепловое состояние вентилируемых контейнеров хранения отработавшего ядерного топлива при размещении их на площадке сухого хранилища. Задача рассмотрена в трехмерной сопряженной постановке с учетом действия механизмов естественной конвекции и лучистого теплообмена.

Alyokhina S.V., Goloschapov V.M., Kostikov A.O., Ukraine, Kharkov

THERMAL SAFETY OF DRY STORAGE OF SPENT NUCLEAR FUEL

The thermal conditions inside the ventilated cask filled with spent nuclear fuel were investigated by computer simulation method on dry storage platform. The problem is considered within the framework of three-dimension entailing approach including the convective and radiative heat exchange.

Бастєєв А.В., Тарасенко Л.В., Циганок М.О., Україна, Харків, Юссеф Камел, Сирія, Тартус

УТИЛІЗАЦІЯ G-ФАЗИ В ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИХ УСТАНОВКАХ

В період енергетичної кризи спостерігається зростання інтересу до використання в котельних установках палива біологічного походження. У доповіді розглянуті економічні аспекти застосування гліцеринового залишку виробництва біодизеля – G-фази в якості котельного палива, можливості спалювання комбінованого палива (КТ) на основі G-фази з добавкою речовин-активаторів, а також запропонована організація робочого процесу в котельній установці.

  Бастеев А.В., Тарасенко Л.В, Цыганок М.А., Украина, Харьков, Юссеф Камел, Сирия, Тартус

УТИЛИЗАЦИЯ G-ФАЗЫ В ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВКАХ

В период энергетического кризиса отмечается рост интереса к использованию в котельных установках топлива биологического происхождения. В докладе рассмотрены экономические аспекты применения в качестве котельного топлива глицеринового остатка производства биодизеля – G-фазы, возможности сжигания комбинированного топлива (КТ) на основе G-фазы с добавкой веществ-активаторов, а также предложена организация рабочего процесса в котельной установке.

Basteev A.V., Tarasenko L.V., Thyganok M.A., Ukraine, Kharkov, Youssef Kamel, Tartous, Syria

G-PHASE UTILIZATION IN HEAT-GENERATION POWER PLANTS

The interest for bio-fuels: animal fat, seed oils, biodiesel industry residues (glycerin water residues) use in boiler power plants is growing in the actual period of energy crises. The economic aspects of glycerin residues (G-phase) use as boiler power plants fuel are considered in the report. The possibility of combined fuels (CF) on the base of G-phase with activator additives is showed and the way working process organization is proposed.

  Бекназарян Д.В., Кошельник В.М., Хавін Є.В., Україна, Харків

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСКТІ ВОГНЕТРИВКОГО БРУСУ ВАННИ СКЛОВАРНОЇ ПЕЧІ у двомірній постановці

Розроблено методику розрахунку корозійної стійкості та швидкості корозії вогнетривкого брусу огородження ванни скловарної печі в двомірній постановці. Враховано вплив використання різних матеріалів теплової ізоляції, вогнетривкого брусу, скломаси та зміну теплофізичних властивостей цих компонентів в залежності від температури

  Бекназарян Д.В., Кошельник В.М., Хавин Е.В., Украина, Харьков

МЕТОДИКА РАСЧЁТА КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ОГНЕУПОРНОГО БРУСА ВАННЫ СТЕКЛОВАРЕННОЙ ПЕЧИ в двумерной постановке

Разработана методика расчёта коррозионной стойкости и скорости коррозии огнеупорного бруса ограждения ванны стекловаренной печи в двумерной постановке. Учтено влияние применения различных материалов тепловой изоляции, огнеупорного бруса, стекломассы и изменение теплофизических свойств этих компонентов в зависимости от температуры.

  Becknazaryan D.V., Koshelnik V.M., Havin E.V., Ukraine, Kharkov

THE METHOD OF CALCULATION the corrosion rate of glass furnace refractory as 2D process

The calculation method of the corrosion stability and rate of glass furnace refractory block enclosure as 2D process is developed. The influence of use the different materials of heat insulation, refractory block, glass and modification of heat-transfer properties of these components against of temperature is considered.

Бойко А.В., Говорущенко Ю.Н., Усатий А.П., Бурлака М. В., Україна, Харків

ТРИВИМІРНА ОПТИМІЗАЦІЯ КІЛЬЦЕВОЇ РЕАКТИВНОЇ ТУРБІННОЇ РЕШІТКИ З ВИКОРИСТАННЯМ CFD ТА ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Розглянута задача оптимізації складного тангенціального навалу кільцевої турбінної решітки реактивного типу. Викладена методика її рішення з використанням CFD-моделювання та планування експерименту. Приведено порівняння розрахункових характеристик вихідної та модернізованої решіток.

Бойко А.В., Говорущенко Ю.Н., Усатый А.П., Бурлака М. В., Украина, Харьков

ТРЕХМЕРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ КОЛЬЦЕВОЙ РЕАКТИВНОЙ ТУРБИННОЙ РЕШЕТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CFD И ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Рассмотрена задача оптимизации сложного тангенциального навала кольцевой турбинной решетки реактивного типа. Изложена методика ее решения с использованием CFD-моделирования и планирования эксперимента. Приведено сравнение расчетных характеристик исходной и модернизированной решеток.

Boiko A.V., Govorushchenko Yu.N., Usaty A.P., Burlaka M.V., Ukraine, Kharkov

THREE-DIMENSIONAL OPTIMIZATION OF THE GUIDE BLADE RIM WITH USE CFD AND PLANNING OF EXPERIMENT

The problem of optimization complex tangential bulk a guide blade rim is considered. The technique of its solution with use of CFD-modelling and planning of computing experiment is stated. Comparison of settlement characteristics of the initial and modernized blade rim is resulted.

Бойко А.В., Говорущенко Ю.М., Усатий О.П., Руденко О.С., Україна, Харків

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ПАРАМЕРТІВ ЦИКЛУ ГТУ

Доповідь присвячена визначенню оптимальних значень параметрів циклу ГТУ в рамках підсистеми багаторівневої оптимізації осьових турбін з урахуванням режиму експлуатації. Розв’язання поставленої задачі дозволяє виконати комплексну оптимізацію ГТУ: теплова схема – проточна частина турбіни.

Бойко А.В., Говорущенко Ю.Н., Усатый А.П., Руденко А.С., Украина, Харьков

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛА ГТУ

Доклад посвящён определению оптимальных значений параметров цикла ГТУ в рамках подсистемы многоуровневой оптимизации осевых турбин с учётом режима эксплуатации. Решение поставленной задачи позволяет выполнить комплексную оптимизацию ГТУ: тепловая схема – проточная часть турбины.

Boiko A.V., Govorushchenko Yu.N., Usaty A.P., Rudenko A.S., Ukraine, Kharkov

DETERMINATION OF OPTIMAL VALUES OF GTI CYCLE PARAMETERS

The report is devoted to determination of optimal values of GTI cycle parameters within the framework of a subsystem of axial turbines multilevel optimization with the account of operation mode. The solution of the assigned task allows to perform complex optimization of GTI: gas turbine cycle – turbine flow path.

Бондаренко А.В., Гришин О.М., Татьков В.В., Федоренко І.М., Україна, Харків

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПУЛЬСАЦІЙ ТИСКУ В ГІДРОМАШИНАХ

Представлено методику вимірювання пульсацій тиску в проточній частині гідромашин. Авторами розроблень вимірювальний комплекс ПД-СПД, що складається з тензометричних датчиків тиску та узгоджувального пристрою з 16-розрядним АЦП. Результати для кожного режиму отримуються у вигляді амплітудно-частотної характеристики за допомогою ШПФ і значення середнього розмаху амплітуди пульсацій тиску по щільності розподілення імовірності.

Бондаренко А.В., Гришин А.М., Татьков В.В., Федоренко И.М., Украина, Харьков

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ В ГИДРОМАШИНАХ

Представлена методика измерения пульсаций давления в проточной части гидромашин. Авторами разработан измерительный комплекс ПД-СПД, включающий тензометрические датчики давления и согласующее устройство с 16-разрядным АЦП. Результаты для каждого режима получаются в виде амплитудно-частотной характеристики при помощи БПФ и значения среднего размаха амплитуды пульсаций давления, определяемого по плотности распределения вероятности.

Bondarenko A.V., Grishin A.M., Tatkov V.V., Fedorenko I.M., Ukraine, Kharkov

METHOD OF PRESSURE PULSATIONS RESEARCH IN HYDRAULIC MACHINES

Technique of pressure pulsations measurement in hydraulic machines flow part is presented. Measuring complex developed by the authored of PD-SPD, including strain-gauge pressure transducers and signal conditioning unit with 16-bit analog-digital converter, is considered. Results for everyone mode in kind of amplitude – frequency characteristic using FFT and value of average scope of pressure pulsations amplitude, distribution it determined on density of probability are received.

Борисенко О. М., Шуваєва Н. М., Славінська О.В., Дідух Р.О., Україна, Харків

ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ЩО ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ КОТЛА ДКВР 20-13 ПРИ ПЕРЕВЕДЕННІ НА СПАЛЮВАННЯ БІОПАЛИВА

Показана доцільність перекладу газо-мазутних котлів ДКВР на спалювання біопалива. Представлені технічні пропозиції й розв'язку по реконструкції котла ДКВР залежно від агрегатного стану, характеристик і властивостей біопалива. Розглянуті конструкції топкових обладнань при факельному і вихровому спалюванні.

Борисенко О. М., Шуваева Н. М., Славинская Е. В., Дидух Р. О., Украина, Харьков

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ КОТЛА ДКВР 20-13 ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА СЖИГАНИЕ БИОТОПЛИВА

Показана целесообразность перевода газо-мазутных котлов ДКВр на сжигание биотоплива. Представлены технические предложения и решения по реконструкции котла ДКВР в зависимости от агрегатного состояния, характеристик и свойств биотоплива. Рассмотрены конструкции топочных устройств при факельном и вихревом сжигании.

Borisenko O., Shyvaeva N., Slavinskaya H., Didyh R., Ukraine, Kharkov

TECHNICAL DECISIONS ON RECONSTRUCTION OF COPPER DKVR 20-13 AT TRANSITION TO BIOFUEL BURNING

The expediency of transfer of gazo-black oil coppers DKVR on biofuel burning is shown. Technical offers and decisions on reconstruction of copper DKVR depending on a modular condition, characteristics and properties of biofuel are presented. Designs of top internal devices are considered at torch and vortical burning.

Борисенко О. М., Шуваєва Н. М., Меньшикова О. Д., Славінська О.В.,
Дідух Р.О., Україна, Харків

РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЙ ПІДГОТОВКИ ТА СПАЛЮВАННЯ БІОПАЛИВА У КОТЛАХ СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ

Розглянуто досвід спалювання деревини й відходів сільського господарства (лушпиння соняшника, проса, рису і т.д.) у шарових і циклонних предтопках. Проаналізовані сучасні методи підготовки твердого й газоподібного біопалива. Також були розглянуті особливості спалювання біопалива в котлах середньої потужності.

Борисенко О. М., Шуваева Н. М., Меньшикова Е. Д., Славинская Е. В.,
Дидух Р. О., Украина, Харьков

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПОДГОТОВКИ И СЖИГАНИЯ БИОТОПЛИВА В КОТЛАХ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

Рассмотрен опыт сжигания древесины и отходов сельского хозяйства (лузги подсолнечника, проса, риса и т.д.) в слоевых и циклонных предтопках. Проанализированы современные методы подготовки твердого и газообразного биотоплива. Также были рассмотрены особенности сжигания биотоплива в котлах средней мощности.

Borisenko O., Shyvaeva N., Menshikova E., Slavinskaya E., Didyh R., Ukraine, Kharkov

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES OF PREPARATION AND BIOFUEL BURNING IN COPPERS OF AVERAGE CAPACITY

Experience of burning of wood and agriculture waste (shell sunflower, millet, rice etc.) in layering and cyclonic prefire chambers is considered. Modern methods of preparation of firm and gaseous biofuel are analysed. Also features of burning of biofuel in coppers of average capacity have been considered.

Борисенко О. М., Шуваєва Н. М., Славінська О.В., Дідух Р.О., Кабанов С.В., Україна, Харків

ПІДГОТОВКА БІОМАСИ ДО СПАЛЮВАННЯ У ТОПКАХ КОТЛІВ СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ

Розглянута роль біомаси як первинного джерела енергії. Оцінена можливість заміни традиційних енергетичних палив у котлах середньої потужності біопаливом (твердим і газоподібним). Розглянуті способи підготовки біомаси до спалювання в топках котлів середньої потужності.

Борисенко О. М., Шуваева Н. М., Славинская Е. В., Дидух Р. О.,
Кабанов С.В.,
Украина, Харьков

ПОДГОТОВКА БИОМАССЫ К СЖИГАНИЮ В ТОПКАХ КОТЛОВ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

Рассмотрена роль биомассы как первичного источника энергии. Оценена возможность замены традиционных энергетических топлив в котлах средней мощности биотопливом (твердым и газообразным). Рассмотрены способы подготовки биомассы к сжиганию в топках котлов средней мощности.

Borisenko O., Shyvaeva N., Slavinskaya H., Didyh R., Kabanov S., Ukraine, Kharkov

PREPARATION OF THE BIOMASS FOR BURNING IN FIRE CHAMBERS OF COPPERS OF AVERAGE CAPACITY

The biomass role as primary energy source is considered. Possibility of replacement traditional power fuel in coppers of average capacity by biofuel (firm and gaseous) is estimated. Ways of preparation of a biomass to burning in fire chambers of coppers of average capacity are considered.

Братута Е.Г., Акмен Р.Г., Круглякова О.В., Чубарова В.В., Україна, Харків

ПРОПОРЦІЙНО-МОДУЛЬНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ КОНТАКТНИХ АПАРАТІВ ФОРСУНКОВОГО ТИПУ

На основі гіпотези про пропорційно-симетричне розподілення теплових потоків в поперечному перерізі тепломасообмінного апарату з точковими джерелами диспергованої рідини надана перевірена в експерименті нова методика розрахунку теплообмінників контактного типу.

Братута Э.Г., Акмен Р.Г., Круглякова О.В., Чубарова В.В., Украина, Харьков

ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-МОДУЛЬНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА КОНТАКТНЫХ АППАРАТОВ ФОРСУНОЧНОГО ТИПА

На основе гипотезы о пропорционально-симметричном распределении тепловых потоков в поперечном сечении тепломассообменного аппарата с точечными источниками диспергированной жидкости дана проверенная в эксперименте новая методика расчета теплообменников контактного типа.

Bratuta E.G., Akmen R.G., Krugliakova O.V., Chubarova V.V., Ukraine, Kharkov

PROPORTIONAL-MODULAR DESIGN METHOD OF SPRAY CONTACT HEAT EXCHANGERS

On the basis of a hypothesis about proportional-symmetric distribution of heat streams in a cross-section heat exchangers with point sources of a dispersed liquid the new design procedure of heat exchangers of contact type tested in experiment is given.

Братута Е.Г., Боровок С.В., Україна, Харків

МЕТОДИКА АНАЛІТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРАПЛЕВЛОВЛЮВАЧІВ ТЕПЛОМАСООБМІННИХ АПАРАТІВ КОНТАКТНОГО ТИПУ

Запропонована математична модель руху полідисперсного газокраплинного потоку в криволінійних каналах, які утворені пластинчатими елементами краплевловлювача з геометричними характеристиками, які варіюються при різних режимах роботи.

Братута Э.Г., Боровок С.В., Украина, Харьков

МЕТОДИКА АНАЛИТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ АППАРАТОВ КОНТАКТНОГО ТИПА

Предложена математическая модель движения полидисперсного газокапельного потока в криволинейных каналах, образованных пластинчатыми элементами каплеуловителя с варьируемыми геометрическими характеристиками при различных режимах работы.

Bratuta E.G., Borovok S.V., Ukraine, Kharkov

TECHNIQUE OF ANALYTICAL DEFINITION OF EFFICIENCY OF DRIP PANS OF CONTACT TYPE HEAT EXCHANGERS

The mathematical model of a polydispersed liquid and gas stream motion in the curvilinear channels formed by lamellar elements of the drip pan with varied geometrical characteristics at various modes of operation is offered.

Братута Е.Г., Ганжа А.М., Марченко Н.А., Україна, Харків

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОВІТРООХОЛОДЖУВАЧІВ КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК НА БАЗІ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ та багатопараметричної ОПТИМІЗАЦІЇ

Розроблено методики і комплекси алгоритмів підвищення ефективності повітроохолоджувачів компресорів, де використовуються методи системного аналізу та багатопараметричної оптимізації. За допомогою введеної узагальненої економічної характеристики визначаються оптимальні витрати води і конструктивні розміри апаратів з урахуванням умов експлуатації.

Братута Э.Г., Ганжа А.Н., Марченко Н.А., Украина, Харьков

Повышение эффективности воздухоохладителей компрессорных установок на базе системного анализа и многопараметрической оптимизации

Разработаны методики и комплексы алгоритмов повышения эффективности воздухоохладителей компрессоров, где используются методы системного анализа и многопараметрической оптимизации. С помощью введенной обобщенной экономической характеристики определяются оптимальные расходы воды и конструктивные размеры аппаратов с учетом условий эксплуатации.

Bratuta E., Ganzha A., Marchenko N., Ukraine, Kharkov

The effectiveness increase air coolers of compressor units on basis of system analyses and polyvalent optimization

The methodic and complex algorithms of effectiveness increase of air coolers of compressors with methods of system analysis and polyvalent optimization are developing. The optimal consumptions of water and gas through device are specified by means of introduced economic characteristic.

Братута Е.Г., Семеней О.Р., Україна, Харків

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛО ГЕНЕРАТОРІВ ПІРОЛІЗНОГО ТИПУ

На прикладі реалізованого в експериментальній установці процесу термічного розкладення деревинних відходів дається обґрунтування енергетичної та екологічної переваги спалення органічних відходів в теплогенераторах піролізного типу порівняно з організацією цього процесу в традиційних котельних установках.

Братута Э.Г., Семеней А.Р., Украина, Харьков

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ ПИРОЛИЗНОГО ТИПА

На примере реализованного в экспериментальной установке процесса термического разложения древесных отходов дается обоснование энергетического и экологического преимущества сжигания органических отходов в теплогенераторах пиролизного типа сравнительно с организацией этого процесса в традиционных котельных установках.

Bratuta E.G., Semeney A.R., Ukraine, Kharkov

ASPECTS OF USE OF PYROLYZE HEAT GENERATORS

On an instance of process of waste wood thermal decomposition implemented in the experimental setup the substantiation of power engineering and ecological advantage of organic waste burning in pyrolyze heat generators compared with traditional boiler plants is given.

Волошин О.І. Україна, Краматорськ, Кошельник В.М. Україна, Харків

ТЕХНІЧНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЗОПОЛУМЯНИХ ПЕЧЕЙ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Виконано комплексне обстеження пічного устаткування ковальсько-пресового цеху машинобудівного заводу по таким складовим: стан теплового огородження, енерготехнологічні показники, динамічні характеристики об’єкта і систем, рівень автоматизації. Визначено основні недоліки термічних і нагрівальних печей періодичної дії камерного типу, що приводять до підвищення витрат природного газу. Для реалізації енергоефективних технологій термообробки продукції запропоновано заходи по удосконаленню печей.

Волошин О.І., Україна, Краматорск, Кошельник В.М. Україна, Харьков

ТЕХНИЧЕСКОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГАЗОПЛАМЕННЫХ ПЕЧЕЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Выполнено комплексное обследование печного оборудования кузнечно-прессового цеха машиностроительного завода по таким составляющим: состояние теплового ограждения, энерготехнологические показатели, динамические характеристики объекта и систем, уровень автоматизации. Определены основные недостатки термических и нагревательных печей периодического действия камерного типа. Для реализации энергоэффективных технологий термообработки продукции предложены мероприятия по усовершенствованию печей.

Voloshin A.I., Ukraine, Kramatorsk, Koshelnik V.M., Ukraine, Kharkov

ENGINEERING DEVELOPMENT OF FAS–FLAME FURNACES OF MACHINE-BUILDING PLANTS

The complex study of furnace equipment of press-forging workshop of machine-building plant by the following components: the heat enclosure energotechnological activities, the dynamic behavior of object and systems, the level of automation are executed. The main disadvantages of the chamber type periodic action thermal and heating furnaces is determined. The improvement arrangements of furnaces for achievement energy efficient technologies of output thermal treatment are offered.

  Волчок В.О., Лапардін М.І., Україна, Одеса

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУМІШЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ХОЛОДОАГЕНТІВ

У доповіді приведені експериментальні дані за тиском кипіння и P, v, T – залежності бінарних сумішей холодонів R22, R124, R125, R142b, R152а, а також тройної суміші R401A. Для моделювання застосовані рівняння стану Пенга-Робінсона та Лі-Кеслера, а також рівняння енергії Гельмгольца. Це дало можливість розраховувати властивості сумішів с достатньою точністю.

  Волчок В.А., Лапардин Н.И., Украина, Одесса

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СМЕСЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ХЛАДАГЕНТОВ

В докладе приведены экспериментальные данные по давлению кипения и P, v, T – зависимости бинарных смесей на базе хладонов R22, R124, R125, R142b, R152а, а также тройной смеси R401A. Для моделирования использованы уравнения состояния Пенга-Робинсона и Ли-Кеслера, а также уравнение энергии Гельмгольца, позволившие описать свойства смесей с достаточной точностью.

  Volchok V.A., Lapardin N.I., Ukraine, Odessa

Modelling of thermodynamics properties of alternative refrigerants mixtures

In report experimental vapour pressures and P,v,T – data for the binary refrigerant mixtures including R22, R124, R125, R142b, R152а, and also for the ternary mixture R401A are presented. The equations of states of Peng-Robinson and Lee-Kesler and also Helmholtz free energy equation of state are used for modeling. This approach allowed to describe the thermodynamic properties with high accuracy.

Воробйов В.М., Козюберда М.В., Тарасенко М.О., Угольніков С.В., Україна, Харків

вплив ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛОСКО-КОНДУКТИВНОГО ГЕЛІОКОЛЕКТОРУ НА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ

Проведено аналіз впливу режимних, геометричних й теплофізичних характеристик променесприймаючого елементу геліоколектору (абсорберу) плоско-кондуктивного типу на величину теплових втрат та ефективність нагріву теплоносія.

Воробьев В.М. ,Козюберда М.В., Тарасенко Н.А., Угольников С.В., Украина, Харьков

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛОСКО-КОНДУКТИВНОГО ГЕЛИОКОЛЛЕКТОРА НА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Проведен анализ влияния режимных, геометрических и теплофизических характеристик лучевоспринимающего элемента гелиоколлектора (абсорбера) плоско-кондуктивного типа на величину тепловых потерь и эффективность нагрева теплоносителя.

Vorobjov V., Kozuberda М., Tarasenko M., Ugolnikov S., Ukraine, Kharkiv

INFLUENCE OF THE BASIC CHARACTERISTICS PLAINLY HELIOCOLLECTOR ON ITS EFFICIENCY

The analysis of influence regime, geometrical and heat characteristics an element absorber plainly type on size of thermal losses and efficiency of heating of the heat-carrier is lead.

Воробйов В.М., Клімонтова О.А., Тарасенко М.О., Угольніков С.В., Україна, Харків

вплив РЕЖИМНО-ГЕОМЕТРИЧнИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕЛіОКОНЦЕНТРАТОРу НА його еФЕКТИВНіСТЬ

Проведено аналіз впливу режимних й геометричних характеристик параболоциліндричного геліоконцентратору на величину теплових втрат при зміні температури нагріву теплоносія для одноконтурних систем гарячого водопостачання.

Воробьев В.М., Климонтова О.А., Тарасенко Н.А., Угольников С.В., Украина, Харьков

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМНО-ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕЛИОКОНЦЕНТРАТОРА НА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Проведен анализ влияния режимных и геометрических характеристик параболоцилиндрического гелиоконцентратора на величину тепловых потерь при изменении температуры нагрева теплоносителя для одноконтурных систем горячего водоснабжения.

Vorobjov V., Klimontova О., Tarasenko M., Ugolnikov S., Ukraine, Kharkiv

INFLUENCE OF REGIME-GEOMETRICAL CHARACTERISTICS HELIOCONCENTRATOR ON ITS EFFICIENCY

The analysis of influence of regime and geometrical characteristics helioconcentrator on size of thermal losses is lead at change of temperature of heating of the heat-carrier for systems of hot water supply.

  Вороніна В.А., Костіков А.О., Україна, Харків

Шляхи забезпечення стійкого функціонування атомної енергетики України

Викладені головні переваги використання енергії ядерного палива. Сформульований ряд важливих проблем, які вимагають прийняття дійових рішень для забезпечення стійкого розвитку атомної енергетики. Запропоновані практичні рішення, які дозволять значно підвищити ефективність та екологічну безпеку технологій поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами.

  Воронина В.А., Костиков А.О., Украина, Харьков

Пути обеспечения устойчивого функционирования атомной энергетики Украины

Изложены основные преимущества использования энергии ядерного топлива. Сформулирован ряд важных проблем, требующих принятия действенных решений для обеспечения устойчивого функционирования атомной энергетики. Предложены практические решения, позволяющие значительно повысить эффективность и экологическую безопасность технологий по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.

  Voronina V.A, Kostikov A.O., Ukraine, Kharkov

paths providing steady functioning Atomic energetics of Ukraine

Main advantages from usage of nuclear fuel were specified. Some important problems, which demand appropriate decision making for providing steady functioning of atomic energetics were formed. Practical solutions,which allow raising considerably the economic efficiency and environmental safety of spent fuel and radioactive waste treatment technologies were proposed.

Галущак І.В., ГорбатенкоВ.Я., Україна, Харків

АЕРОДИНАМІЧНИЙ ОПІР ПУЧКІВ ТРУБ З ПРОРІЗНИМ СПІРАЛЬНО-СТРІЧКОВИМ ПОРЕБРЕННЯМ

Подані результати експериментального дослідження аеродинамічного опору поперечно-обтічних шахматних та коридорних пучків труб з зовнішнім спірально-стрічковим прорізним поребренням в широких інтервалах зміни геометричних та режимних параметрів. Запропоновані емпіричні залежності для розрахунку втрати тиску в пучках.

Галущак И.В., Горбатенко В.Я., Украина, Харьков

АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПУЧКОВ ТРУБ С ПРОРЕЗНЫМ СПИРАЛЬНО-ЛЕНТОЧНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ

Представлены результаты экспериментального исследования аэродинамического сопротивления поперечно-обтекаемых шахматных и коридорных пучков труб с внешним спирально-ленточным просечным оребрением в широких интервалах изменения геометрических и режимных параметров. Предложены эмпирические зависимости для расчета потерь давления в пучках.

Galuschak I.V., Gorbatenko V.Y., Ukraine, Kharkov

THE AERODYNAMIC RESISTANCE OF BEAM TUBES

Results of an experimental research are presented concerning aerodynamic resistance of cross-flow staggered and in-line beam tubes with external spiral band cut fins within wide intervals of changing geometric and operation conditions. Empirical dependences are suggested for calculation of pressure loss in beams.

Гончаренко Л.В., Єсипенко Т.О., Україна, Харків

КОНДЕНСАЦІЙНИЙ ТЕПЛООБМІННИЙ АПАРАТ ДЛЯ ГЛИБОКОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ ВІДХІДНИХ ГАЗІВ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ ПАРОПРОДУКТИВНІСТЮ 1 Т/Г

Представлені результати розробки теплообмінного апарату конденсаційного типу на основі оребреної поверхні нагріву. За рахунок зниження температури відхідних з котла продуктів згоряння газоподібного палива нижче „точки роси” здійснюється конденсація водяної пари. Теплота, яка вилучена при цьому, витрачається на нагрів води, що може бути використана в системі гарячого водопостачання.

Гончаренко Л.В., Есипенко Т.А., Украина, Харьков

КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ УХОДЯЩИХ ГАЗОВ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1 Т/Ч

Представлены результаты разработки теплообменного аппарата конденсационного типа на основе оребренной поверхности нагрева. За счет снижения температуры уходящих из котла продуктов сгорания газообразного топлива ниже «точки росы» происходит конденсация водяных паров. Выделившаяся при этом теплота расходуется на нагрев воды, которая может быть использована в системе горячего водоснабжения.

Goncharenko L., Yesypenko T.,Ukraine, Kharkov

CONDENSATION HEAT-EXCHANGE EQUIPMENT FOR DEEP UTILIZATION OF HEAT OF LEAVINGS GASES OF BOILER AGGREGATE WITH STEAM PRODUCTIVITY 1 T/H

The results of development of heat-exchange equipment of condensation type on the basis with ribs on surface of heating are presented. Due to the decline of temperature of leavings from the boiler products of combustion of gaseous fuel below than «point of dew» there is condensation of aquatic steams. The warmth selected here is expended on heating of water which can be utilized in the hot water system.

Городецький Ю.В., Лур’є З.Я., Україна, Харків

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІДРОПРИВОДУ ВЕРСТАТА ДЛЯ РІЗАННЯ ТРУБ

У доповіді обговорюється розроблена математична модель гідроприводу, здійснення керування механізмами (задньою бабкою й гідросупортом) верстата для різання труб і її дослідження в пакеті імітаційного моделювання VisSim. У моделі враховані важливі істотні нелінійності, що впливають на показники якості перехідних процесів, на загальний час процесу різання, на продуктивність верстата.

Городецкий Ю.В., Лурье З.Я., Украина, Харьков

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОПРИВОДА СТАНКА ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ

В докладе обсуждается разработанная математическая модель гидропривода, осуществление управления механизмами (задней бабкой и гидросуппортом) станка для резки труб и ее исследования в пакете имитационного моделирования VisSim. В модели учтены важные существенные нелинейности, влияющие на показатели качества переходных процессов, на общее время технологического процесса резки, на производительность станка.

Gorodetskiy Yu.V., Lurye Z.Ya., Ukraine, Kharkov

DYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE HYDRODRIVE GEAR OF THE MACHINE TOOL FOR ARE SHARP TUBES

In the report the developed mathematical model of a hydrodrive gear, realisation of steering by gears is discussed (the rear grandma and a hydrocaliper) the machine tool for are sharp tubes and its probe in a package of imitating modelling VisSim. In model qualities of transients influencing indicators are considered important essential the nonlinearity, for the general time of technological process are sharp, on productivity of the machine tool.

  Дранковський В.Е., Цехмістро Л.М., Хандурін А.М., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОЕФІЦІЄНТА ЦИРКУЛЯЦІЇ НА ТЕЧІЮ В РЕШІТЦІ РОТОРА СТУПЕНІ ТУРБОБУРА

Приведені результати чисельних розрахунків течії рідини в лопатевій системі ротора ступені турбобура при різних значеннях коефіцієнта циркуляції σ. Наведені вирази для профільних втрат і кутів виходу потоку залежно від параметрів решітки. Показано розподіли коефіцієнтів тиску й швидкостей по профілю решітки. Проведений аналіз отриманих результатів дозволив обґрунтовано підійти до вибору коефіцієнта циркуляції та знизити профільні втрати в решітці ротора ступені турбобура.

  Дранковский В.Э., Цехмистро Л.Н., Хандурин А.Н., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЦИРКУЛЯЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ В РЕШЕТКЕ РОТОРА СТУПЕНИ ТУРБОБУРА

Представлены результаты численных расчетов течения жидкости в лопастной системе ротора ступени турбобура при различных значениях коэффициента циркуляции σ. Приведены выражения для профильных потерь и углов выхода потока в зависимости от параметров решетки. Показаны распределения коэффициентов давления и скоростей по профилю решетки. Проведенный анализ полученных результатов позволил обоснованно подойти к выбору коэффициента циркуляции и снизить профильные потери в решетке ротора ступени турбобура.

  Drankovskiy V.E., Zhexmistro L.N., Handurin A.N., Ukraine, Kharkov

RESEARCH OF IMPACT OF THE CIRCULATION COEFFICIENT ON FLOW IN THE CASCADE OF THE ROTOR OF TURBO-DRILL STEP

Here are given results of numerical calculations of liquid flow in the blade system of the rotor of a turbo-drill step at various values of the circulation factor σ. Dependencies of profile losses and the angles of flow exit depending on cascade parameters are presented. Distributions of the coefficients of pressure and the speeds over a profile of the cascade are shown. The analysis conducted on the obtained data made it possible to reasonably approach the choice of the coefficient of circulation and reduce profile losses in the cascade of the rotor of a turbo-drill step.

Єфімов О.В., Гаркуша Т.А., Україна, Харків

ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В СИСТЕМІ РЕГЕНЕРАЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ РОБОТИ І НАДІЙНІСТЬ ЕНЕРГОБЛОКІВ АЕС ПОТУЖНІСТЮ 1000 МВт

Проведено аналіз впливу варіантів схем регенерації енергоблоку АЕС з турбіною типу К-1000-60/1500 на зміни його електричної потужності, теплової економічності, надійності та очікуваної кількості виробленої електроенергії.

Ефимов А.В., Гаркуша Т.А., Украина, Харьков

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ РЕГЕНЕРАЦИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И НАДЕЖНОСТЬ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС МОЩНОСТЬЮ 1000 МВт

Проведен анализ влияния вариантов схем регенерации энергоблока АЭС с турбиной типа К-1000-60/1500 на изменение его электрической мощности, тепловой экономичности, надежности и ожидаемого количества выработанной электроэнергии.

Yefimov O., Garkusha T., Ukraine, Kharkov

THE DEPENDENCE OF EFFICIENCY AND RELIABILITY OF NUCLEAR TURBOSETS WITH CAPACITY OF 1000 Mv FROM CHANGING’S OF SCHEMES OF REGENERATION

Thesis is devoted to analysis of efficiency and reliability of electric energy production by nuclear power station turbosets with capacity 1000 Mv from dependence of changing’s of schemes of regeneration.

Єфімов О.В., Гончаренко О.Л., Україна, Харків

РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТІВ ДИФУЗІЇ В БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ПРОДУКТАХ СПАЛЮВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ПРИ КОНДЕНСАЦІЇ ВОДЯНОЇ ПАРИ В ТЕПЛОУТИЛІЗАТОРАХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК

Запропоновано метод розрахунку коефіцієнтів дифузії водяної пари в багатокомпонентні сухі продукти спалювання природного газу, який може ефективно використовуватись при вирішенні задач енергозбереження шляхом глибокої утилізації відхідних газів котельних установок.

Ефимов А.В., Гончаренко А,Л., Украина, Харьков

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДИФФУЗИИ В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПРОДУКТАХ СЖИГАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПРИ КОНДЕНСАЦИИ ВОДЯНОГО ПАРА В ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРАХ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Предложено метод расчета коэффициентов диффузии водяного пара в многокомпонентные сухие продукты сгорания природного газа, который может эффективно использоваться при решении задач энергосбережения путем глубокой утилизации уходящих газов котельных установок.

Yefimov O., Goncharenko O., Ukraine, Kharkov

CALCULATION OF COEFFICIENTS OF DIFFUSION IN THE PRODUCTS OF MULTICOMPONENTS OF INCINERATION OF NATURAL GAS DURING CJNDENSATION OF AQUATIC STEAM IN A HEATUTILIZATOR OF OPTIONS OF CALDRONS

The method of calculation of coefficients of diffusion of aquatic steam is offered in the dry products of multicomponents of combustion of natural gas which can be effectively used for the decision of tasks of energy-savings by deep utilization of leavings gases of options of caldrons.

Єфімов О.В., Тютюник Л.I., Іванова Л.А., Україна, Харків

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СЕРТИФІКАЦІЇ ЕНЕРГОМАШИНО-БУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ В РЯДІ ПРОМИСЛОВО-РОЗВИНУТИХ КРАЇН

Розглянуті історія розвитку сертифікації енергомашинобудівної продукції, статус та її особливості в ряді промислово-розвинутих країн. Проведено аналіз та показано перспективи розвитку сертифікації енергетичного обладнання в Україні.

Ефимов А.В., Тютюник Л.И., Иванова Л.А., Украина, Харьков

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ЭНЕРГОМАШИНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В РЯДЕ ПРОМЫШЛЕННО-РАЗВИТЫХ СТРАН

Рассмотрены история развития сертификации энергомашинострои-тельной продукции, статус и ее особенности в ряде промышленно-развитых стран. Проведен анализ и показаны перспективы развития сертификации энергетического оборудования в Украине.

Yefimov O., Tuytuynik L., Ivanova L., Ukraine, Kharkov

HISTORY OF DEVELOPMENT OF CERTIFICATION OF POWER MACHINE-BUILDING PRODUCTS IN A NUMBER OF THE INDUSTRIALLY-DEVELOPED COUNTRIES

History of development of certification of power machine-building products, status and its features, are considered in a number of the industrially-developed countries. An analysis is conducted and the prospects of development of certification of power equipment are shown in Ukraine.

Зінгерман Ю.Ю., Рудика В.І., Павловський В.Г., Шевелев О.О., Україна, Харків

ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПОКАЗНИКІВ УСТАНОВОК СУХОГО ГАСІННЯ КОКСУ

Приводиться аналіз нової енерготехнологічної схеми установки сухого гасіння коксу на основі комп'ютерної версії методики теплового розрахунку. Одержані дані підтверджують ефективність схеми в частині підвищення, її енергозберігаючих показників і стабілізації складу гасильних газів.

Зингерман Ю.Е., Рудыка В.И., Павловський В.Г., Шевелев А.А, Украина, Харьков

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТАНОВОК СУХОГО ТУШЕНИЯ КОКСА

Приводится анализ новой энерготехнологической схемы установки сухого тушения кокса на основе компьютерной версии методики теплового расчета. Полученные данные подтверждают эффективность схемы в части повышения, ее энергосберегающих показателей и стабилизации состава тушильных газов.

Zingerman J., Rudika V., Pavlovskiy V., Shevelev A., Ukraine, Kharkov

INCREASE ENERGY ECONOMY INDEXES OF OPTIONS DRY EXTINGUISHING COKE

The analysis over of new energy technological chart setting of the dry extinguishing of coke is brought on the basis computer version method of thermal calculation. Findings confirm efficiency of chart in part of increase, its energy economy indexes and stabilizing composition of gases.

Іваніцька О.П., Україна, Харків

РОЗРАХУНОК ОБ'ЄМНОЇ МАШИНИ ПЛАСТИНЧАТОГО ТИПУ

  Розглянуто існуючі конструкції пластинчатих насосів і моторів. Наведено алгоритм розрахунку основних параметрів машин пластинчатого типу; їх основних геометричних параметрів; розрахунок розмірів вікон у розподільних дисках; розрахунок вузла розподільного диска; розрахунок контактних напруг пластин мотора; розрахунок приводного вала і його опор; розрахунок об'ємного, механічного й гідравлічного коефіцієнта корисної дії мотора. Складено програму розрахунку в пакеті MathCad.

Иваницкая Е.П., Украина, Харьков

РАСЧЕТ ОБЪЕМНОЙ МАШИНЫ ПЛАСТИНЧАТОГО ТИПА

Рассмотрены существующие конструкции пластинчатых насосов и гидравлических моторов. Приведен алгоритм расчета основных параметров машин пластинчатого типа; их основных геометрических параметров; расчет размеров окон в распределительных дисках; расчет узла распределительного диска; расчет контактных напряжений пластин мотора; расчет приводного вала и его опор; расчет объемного, механического и гидравлического коэффициента полезного действия мотора. Составлена программа расчета в пакете MathCad.

Ivanitskaja E.P., Ukraine, Kharkov

CALCULATION OF THE VOLUMETRIC MACHINE OF LAMELLAR TYPE

Existing designs of lamellar pumps and hydraulic motors are considered. The algorithm of calculation of key parameters of hydraulic machines of lamellar type is resulted; their basic geometrical parameters; calculation of the sizes of windows in distributive disks; calculation of unit of a distributive disk; calculation of contact pressure of plates of the motor; calculation of a power shaft and its support; calculation of volumetric, mechanical and hydraulic efficiency of the motor. The program of calculation in package MathCad is made.

  Іщенко І.М., Тітлов О.С., Україна, Одеса 

  АЛГОРИТМ проЕктування ЕНЕРГзберІгаючих ТРАНСПОРТНИХ АБСОРБЦІйних ХОЛОДИЛЬНИХ ПРИЛАДІВ

У доповіді представлений новий підхід до проектування тепловикористовуючих абсорбційних холодильних приладів, що працюють у складі безперервного холодильного ланцюга. При створенні енергозберігаючих конструкцій холодильників використовуються вихлопні гази транспортних засобів і проміжні пристрої, що передають тепло на базі термосифонів і теплових труб.

  Ищенко И.Н., Титлов А.С., Украина, Одесса

АЛГОРИТМ проектировАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫХ АБСОРБЦИОННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

В докладе представлен новый подход к проектированию теплоиспользующих абсорбционных холодильных приборов, работающих в составе непрерывной холодильной цепи. При создании энергосберегающих конструкций холодильников используются выхлопные газы транспортных средств и промежуточные теплопередающие устройства на базе термосифонов и тепловых труб.

  Ischenko I.N., Titlov A.S., Ukraine, Odessa

The ALGORITHM of DESIGNINg ENERgysaving TRANSPORT ABSORPTION REFRIGERATION DEVICES

In report the new going is presented the new approach to designing of heatusing of absorption refrigeration devices, workings in composition a continuous refrigeration chain. For creation of energysaving constructions of refrigerators exhaust gases are used transport vehicles and intermediate heat equipments on the base of thermosyphon and heat pipes.

Каверцев В.Л., Налізко О.В., Кабанов С.В., Україна, Харків

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ РОЗРАХУНКУ КОМПЕНСУЮЧОЇ ЗДАТНОСТІ КРУГЛИХ ЛІНЗ КОМПЕНСАТОРІВ ТРУБОПРОВОДІВ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК

Представлений варіант алгоритму розрахунку компенсуючої здатності круглих лінз компенсаторів допоміжних трубопроводів, вживаних в котельних установках, що враховує всі основні впливові чинники. Приведені показові результати розрахунку лінзового компенсатора по запропонованому алгоритму.

Каверцев В.Л., Нализко О.В., Кабанов С.В., Украина, Харьков

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСЧЕТА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КРУГЛЫХ ЛИНЗ КОМПЕНСАТОРОВ ТРУБОПРОВОДОВ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Представлен вариант алгоритма расчета компенсирующей способности круглых линз компенсаторов вспомогательных трубопроводов, применяемых в котельных установках, учитывающий все основные влияющие факторы. Приведены показательные результаты расчета линзового компенсатора по предложенному алгоритму.

Kavercev V.L., Nalizko O.V., Kabanov S.V., Ukraine, Kharkov

THE CALCULATION ALGORITHM OF BOILERS PIPELINES COMPENSATORS ROUND LENSES COMPENSATING ABILITY ARE DEVELOPMENT

The calculation algorithm variant of boiler auxiliary pipelines round lenses compensators compensating ability the is represented, taking into account all basic parameters. The model calculation results of the lens compensators on the offered algorithm are presents.

Календер’ян В.О., Волгушева Н.В., Бошкова І.Л., Україна, Одеса

АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ МИКРОХВИЛЬОВО-КОНВЕКТИВНОЇ СУШАРКИ

Запропонована методика розрахунку установок для сушіння дисперсних матеріалів. Аналітична модель дозволяє визначити розміри сушарки заданої продуктивності, охолоджувача висушеного матеріалу і теплообмінника для попереднього підігріву вологого матеріалу, а також кількість магнетронів. На прикладі пшениці визначені раціональні режимні параметри сушіння і габаритні характеристики установки.

Календерьян В.А., Волгушева Н.В., Бошкова И.Л., Украина, Одесса

АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСЧЕТА МИКРОВОЛНОВО-КОНВЕКТИВНОЙ СУШИЛКИ

Предложена методика расчета установок для сушки дисперсных материалов. Аналитическая модель позволяет определить размеры сушилки заданной производительности, охладителя высушенного материала и теплообменника для предварительного подогрева влажного материала, а также количество магнетронов. На примере пшеницы определены рациональные режимные параметры сушки и габаритные характеристики установки.

Kalenderjan V. A, Volgusheva N.V.,Boshkova I.L., Ukraine, Odessa

ANALYTICAL MODEL OF CALCULATION MICROWAVE-CONVECTION DRYERS

The method of calculations of plant for drying of disperse materials is offered. The analytical model allows to define the sizes of a dryer of the given productivity, a cooler of the dried up material and the heat exchanger for preliminary heating of a wet material, and also quantity of magnetrons. On the example of wheat rational regime parameters of drying and dimensional characteristics of plant are defined.

  Кліменко М.А., Україна, Харків

перспектива використання осадків стічних вод В ЯКОСТI мінеральнОЇ добавкИ при виробництві цементного клінкеру

У доповіді пропонується використання осадків стічних вод в якості інертної добавки в цементний клінкер. Це дозволить скоротити використання дорогого природного газу при виробництві цементу, а також досягти значного екологічного ефекту за рахунок переробки й утилізації мулового осаду.

  Клименко М.А., Украина, Харьков

перспектива Использования осадков сточных вод в качестве минеральной добавки при производстве цементного клинкера

В докладе предлагается использование осадков сточных вод в качестве инертной добавки в цементный клинкер. Это позволит сократить использование дорогостоящего природного газа в производстве цемента, а также достичь значительного экологического эффекта за счет переработки и утилизации илового осадка.

  Klimenko M.A., Ukraine, Kharkov

outlook of sewage sludge application as mineral agent at cement clincer production

In report application of sewage sludge as a bulking agent to cement clinker is proposed. It will allow to reduce expensive natural gas at cement production and also to achieve significant ecological effect due to processing and utilization of silt sediment.

Количев В.О., Тиньянова І.І., Миронов К.А., Україна, Харків

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДІАЛЬНО-ОСЬОВИХ ГІДРОТУРБІН

Розроблено узагальнену математичну модель робочого процесу для прогнозування й аналізу енергетичних характеристик у широкому діапазоні зміни швидкохідності. Наведено результати дослідження гідравлічних втрат, що роблять найбільш істотний вплив на формування енергетичних характеристик. Розглянуто умови формування оптимальної лопатевої системи, що забезпечує задані параметри оптимального режиму.

Колычев В.А., Тыньянова И.И., Миронов К.А., Украина, Харьков

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИАЛЬНО-ОСЕВЫХ ГИДРОТУРБИН

Разработана обобщенная математическая модель рабочего процесса для прогнозирования и анализа энергетических характеристик в широком диапазоне изменения быстроходности. Приведены результаты исследования гидравлических потерь, оказывающих наиболее существенное влияние на формирование энергетических характеристик. Рассмотрены условия формирования оптимальной лопастной системы, обеспечивающей заданные параметры оптимального режима.

Kolychev V.A., Tinyanova I.I., Mironov K.A., Ukraine, Kharkov

MATHEMATICAL MODELING OF FRANCIS TURBINE PEFOFMANCE

The generalized mathematical model of working process for performance and the analysis of power characteristics in a wide range of change of rapidity is developed. Results of research of the hydraulic losses rendering the most essential influence on formation of power characteristics are resulted. Conditions of formation optimum blades system providing set parameters of an rated parameters considered.

Копоть Ю.О., Єршов С.В., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ УРАХУВАННЯ ГАЛТЕЛІ В ПРИКОРЕНЕВІЙ ЗОНІ РОБОЧИХ ЛОПАТОК НА ВТОРИННІ ТЕЧІЇ

Розв'язується задача чисельного моделювання вторинних течій при стаціонарному обтіканні турбінної ступені, як з урахуванням, так і без урахування галтелі в прикореневій зоні робочих лопаток. За допомогою програмного комплексу FlowER розв’язується система рівнянь Нав'е-Стокса осереднених по Рейнольдсу, що замикається моделлю турбулентності SSTYLE="Ментера. Візуалізація течії біля стінок виконана з використанням граничних ліній току.

Копоть Ю.О., Ершов С.В., Украина, Харьков

ВЛИЯНИЕ ГАЛТЕЛИ В ПРИКОРНЕВОЙ ЗОНЕ РАБОЧИХ ЛОПАТОК НА ВТОРИЧНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

Решается задача численного моделирования вторичных течений при стационарном обтекании турбинной ступени, как с учетом, так и без учета галтели в прикорневой зоне рабочих лопаток. С помощью программного комплекса FlowER решается система уравнений Навье-Стокса осредненных по Рейнольдсу, замыкаемая моделью турбулентности SSTYLE="Ментера. Визуализация течения вблизи стенок выполнена с использованием предельных линий тока.

Kopot J.O., Yershov S.V., Ukraine, Kharkov

INFLUENCE OF A FILLET AT THE ROTOR BLADE ROOT ON SECONDARY FLOWS

The problem of a secondary flow simulation is numerically solved for a turbine stage with a fillet at the rotor blade root and without one. The solution of the Reynolds-averaged Navier-Stokes equations have been carried out with the solver FlowER. The SSTYLE="Menter turbulence model is used. Flow visualization near walls is performed using the limiting streamline technique.

Костіков А. О., Харлампіді Д. Х., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ РЕЖИМІВ ТЕПЛОНАСОСНОЇ УСТАНОВКИ З ГРУНТОВИМ ТЕПЛООБМІННИКОМ

Розроблено математичну модель ґрунтового теплообмінника, яка дозволяє прогнозувати змінення режимних параметрів системи теплозбору протягом терміну експлуатації теплонасосної установки. Для визначення характеристик теплонасосної установки при зміненні режимів роботи ґрунтового теплообмінника створено термодинамічну модель.

Костиков А. О., Харлампиди Д. Х., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ ТЕПЛОНАСОСНОЙ УСТАНОВКИ С ГРУНТОВЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

Разработана математическая модель грунтового теплообменника, которая позволяет прогнозировать изменение режимных параметров системы теплосбора в течение периода эксплуатации теплонасосной установки. Для определения характеристик теплонасосной установки при изменении режима работы грунтового теплообменника создана термодинамическая модель

Kostikov A. O., Kharlampidi D. Kh., Ukraine, Kharkov

THE INEVESTIGATION OF THERMAL REGIME OF THE HEAT PUMP INSTALLATION WITH EARTH-COUPLED HEAT EXCHEGER

The mathematical model of earth-coupled heat exchanger is developed. This model allows to predict the change of regime parameters of the system of extraction of geothermal heat during the period of operation of the heat pump installation. The thermodynamic model for calculation of characteristics of the heat pump installation at change of an operating parameters of the earth-coupled heat exchanger is developed

Кошель С.В., Цаканян О.С., Україна, Харків

ЕКОНОМІЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ШЛЯХОМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТОЮ ПОВІТРЯ ЧЕРЕЗ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПРИЛАД

Розглянуто вплив ряду факторів на економію теплової енергії при опаленні приміщення, таких як діапазон зміни теплопродуктивності конвектора, температурний добовий режим приміщення, теплопродуктивність конвектора при розігріві приміщення з холодного стану, тепловий захист конструкцій, що обгороджують. За допомогою зміни витрати повітря через конвектор можна домогтися 6-кратної зміни його теплопродуктивності й 40 % економії теплової енергії.

Кошель С.В., Цаканян О.С., Украина, Харьков

ЭКОНОМИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПУТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР

Рассмотрено влияние ряда факторов на экономию тепловой энергии при отоплении помещения, таких как диапазон изменения теплопроизводительности конвектора, температурный суточный режим помещения, теплопроизводительность конвектора при разогреве помещения из холодного состояния, тепловая защита ограждающих конструкций. С помощью изменения расхода воздуха через конвектор можно добиться 6-кратного изменения его теплопроизводительности и 40 % экономии тепловой энергии.

Koshel S.V., Tsakanyan O.S., Ukraine, Kharkov

ECONOMY OF THERMAL ENERGY BY CONTROL OF THE AIRFLOW RATE THROUGH THE HEATING DEVICE

Influence of some factors on economy of thermal energy at heating a room, such as a range changing of heating efficiency of convector, a temperature daily mode of the room, heating efficiency of convector at heating rooms from cold condition, thermal protection of fenced designs is considered. With help of change of airflow rate through convector it is possible to achieve 6-fold change of heating efficiency and 40 % economy of thermal energy.

Кошельник В.М., Жбанков О.Є., Україна, Харків

ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДОМЕННОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Виконано огляд літературних джерел стосовно використання когенераційних технологій в промисловості. Проведений аналіз когенераційних установок за типом вживаного теплоносія, а саме: безпосереднє (пряме) використання гарячих газів, що відходять; виробництво пари низького або середнього тиску (0,4–1,8) МПа в котлах утилізаторах, для паротурбінних установок. Розглянуто можливість виробництва електроенергії.

Кошельник В.М., Жбанков А.Е., Украина, Харьков

О ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Выполнен обзор литературных источников относительно использования когенерационных технологий в промышленности. Проведен анализ когенерационных установок по типу применяемого теплоносителя, а именно: непосредственное (прямое) использование отходящих горячих газов; производство пара низкого или среднего давления (0,4–1,8) МПА в котлах утилизаторах, для паротурбинных установок. Рассмотрена возможность производства электроэнергии.

Koshelnik V., Zhbankov A., Ukraine, Kharkov

ABOUT THE USE OF COGENERATION OF TECHNOLOGIES IN BLAST-FURNACE PRODUCTION

The review of literary sources is executed in relation to the use of cogeneration technologies in industry. The analysis of the cogeneration settings is conducted on the type of the applied thermal transmitter, namely: direct use of hot off-gas; production of steam of low or middle pressure (0,4–1,8) of MPA in caldrons utilization, for the steam turbine settings. A manufacturability electric power is considered.

Кошельник В.М., Морозов О.Є., Україна, Харків

ПЛАСТИНЧАСТІ ТЕПЛООБМІННІ АПАРАТИ ПІДВИЩЕНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

У доповіді представлена характеристика нових типів пластинчастих теплообмінних апаратів, що забезпечують інтенсифікацію процесів теплообміну в каналах різного перерізу. Виконаний аналіз напрямків оптимізації теплообмінних поверхонь для заданих режимів експлуатації з метою підвищення її енергоефективності.

Кошельник В.М., Морозов А.Е., Украина, Харьков

ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ ПОВЫШЕННОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В докладе представлена характеристика новых типов пластинчатых теплообменных аппаратов, которые обеспечивают интенсификацию процессов теплообмена в каналах разного сечения. Выполнен анализ направлений оптимизации теплообмена поверхностей для заданных режимов эксплуатации с целью повышения их эффективности.

Koshelnik V.M., Morozov O.E., Ukraine, Kharkiv

LAMELLAR DEVISES FOR HEAT RANSFER OF THE RAISED ENERGYEFFICIENCY

The report presents the characteristics of new types of plate heat exchangers, which provide the intensification of heat transfer processes in channels of different cross sections. The analysis for the optimization of heat transfer surfaces for the given operating mode in order to increase their effectiveness.

Кошельнік О.В., Україна, Харків

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТИПІВ НАСАДОК ПОВІТРОНАГРІВАЧІВ ДОМЕННИХ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ РОБОТИ

Шляхом математичного моделювання досліджено теплові режими доменних повітронагрівачів, визначено їх теплотехнічні показники. Показано ефективність використання сучасних типів насадок доменних повітронагрівачів із зменшеним діаметром каналів. Це дозволить підвищити температуру підігріву гарячого дуття при незмінних розмірах теплообмінника та мінімізувати витрати на його реконструкцію.

Кошельник А.В., Украина, Харьков

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТИПОВ НАСАДОК ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РАБОТЫ

Путем математического моделирования исследовано тепловые режимы доменных воздухонагревателей, определены их теплотехнические показатели. Показана эффективность использования современных типов насадок доменных воздухонагревателей с уменьшенным диаметром каналов. Это позволит значительно повысить температуру нагрева горячего дутья при неизменных размерах теплообменника и минимизировать затраты на его реконструкцию.

Koshelnik A.V., Ukraine, Kharkov

USE OF MODERN TYPES OF CHECKERWORKS OF BLASTYLE="FURNACES AIR PRE-HEATERS FOR THEIR OPERATION EFFICIENCY INCREASE

Heat regimes of blast furnace air pre-heaters were investigated by using of mathematical modeling. The air pre-heaters heat engineering characteristics were defined. The efficiency of modern types of checkerworks of blast furnaces air pre-heaters with the reduced flues diameter use is considered. This will allow to raise considerably the temperature of hot blasting heating with heat exchanger sizes remain constant and to minimize the reconstruction expenses.

Кошельнік О.В., Гордієнко О.П. Україна, Харків

ВПЛИВ ЗМІНИ РЕЖИМНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОНОСІЇВ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ТЕПЛООБМІНУ В КАНАЛАХ ТЕПЛОАКОМУЛЮЮЧИХ НАСАДОК РЕГЕНЕРАТОРІВ ГАЗОПОЛУМ’ЯНИХ ПЕЧЕЙ

Представлено результати моделювання теплових режимів регенераторів газополум’яних печей при зміні температур і витрати димових газів та повітря у діапазоні параметрів, що відповідають реальним умовам експлуатації промислових агрегатів. Показано можливість інтенсифікації теплообміну при збільшенні швидкості димових газів, повітря та температури на вході в насадку регенератора.

Кошельник А.В., Гордиенко Е.П. Украина, Харьков

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ТЕПЛООБМЕНА В КАНАЛАХ ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИХ НАСАДОК РЕГЕНЕРАТОРОВ ГАЗОПЛАМЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Представлены результаты моделирования тепловых режимов регенераторов газопламенных плавильных печей при изменении температуры и расхода дымовых газов и воздуха в диапазоне параметров, которые соответствуют реальным условиям эксплуатации промышленных агрегатов. Показана возможность интенсификации теплообмена при увеличении скорости дымовых газов, воздуха в каналах насадки и температуры теплоносителей на входе в регенератор.

Koshelnik A.V., Gordienko H.P. Ukraine, Kharkov

THE INFLUENCE OF HEAT CARRIERS REGIME PARAMATERS INFLUENCE ON HEAT EXCHANGE INTENSIRY IN HEAT ACCUMULATING CHECKERWORK CHANNELS OF OPEN GAS FURNACES

The heat regimes of open gas furnace checkerworks were simulated. The results of checkerworks investigation under different temperatures and smoke fumes flow that corresponds with real working parameters of these units were presented. The possibility of hear exchange intensification under increasing of smoke fume and air velocity in checkerworks channels and heat carriers inlet temperature were investigated.

Кошельнік О.В., Харченко О.В., Україна, Харків

РОЗРОБКА ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЗАХОДІВ У ДОМЕННОМУ ВИРОБНИЦТВІ

У доповіді розглянуто сучасні технологічні схеми та теплотехнічне обладнання доменного виробництва, встановлено їх енергетичні характеристики та рівень витрат енергоносіїв, розглянуто напрямки підвищення енергоефективності. Виконано техніко-економічний аналіз енергозберігаючих заходів по інтенсифікації роботи сучасних доменних печей при використанні кисню, вдуванні пиловугільного палива, підвищенні температури гарячого дуття.

Кошельник А.В., Харченко А.В., Украина, Харьков

РАЗРАБОТКА И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ДОМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

В докладе рассмотрены современные технологические схемы и теплотехническое оборудование доменного производства, определены их энергетические характеристики и уровень затрат энергоносителей, рассмотрены направления повышения их энергоэффективности. Произведен технико-экономический анализ энергосберегающих мероприятий по интенсификации работы современных доменных печей с использованием кислорода, вдувания пылеугольного топлива, повышения температуры горячего дутья.

Koshelnik A.V., Kharchenko A.V , Ukraine, Kharkov

DEVELOPMENT AND TECHNICAL ECONOMIC ANALYSIS OF ENERGY SAVING MEASURES IN BLAST-FURNACE PROCESS

In the report the modern technological schemes and heat engineering equipment of blast-furnace process are considered, the energy characteristics and energy resources consumption are defined. The ways of effectiveness increase are examined. The technical and economic analysis of energy saving measures on an intensification of blast furnaces operation with oxygen use, coal dust fuel inflation, and hot blasting temperature increase is carried out.

Кухтенков Ю.М., Кухтенков М.Ю.,Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖГУТОВИХ ПУЛЬСАЦІЙ ТИСКУ У РАДІАЛЬНО-ОСЬОВІЙ ГІДРОТУРБІНІ

Проведені експериментальні дослідження пульсацій тиску у відсмоктуючій трубі і на лопаті робочого колеса гідротурбіни РО310. Виконані чисельні розрахунки по визначенню джгутових пульсацій тиску з використанням розробленої математичної моделі. Порівняння експериментальних та розрахункових результатів вказує на їх задовільне узгодження. Прогнозування пульсацій тиску по приведеній методиці cприяє вибору кращої проточної частини з меншими втратами.

Кухтенков Ю.М., Кухтенков М.Ю., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЯ ЖГУТОВЫХ ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ В РАДИАЛЬНО-ОСЕВОЙ ГИДРОТУРБИНЕ

Проведены экспериментальные исследования пульсаций давления в отсасывающей трубе и на лопасти рабочего колеса гидротурбины РО310. Выполнены численные расчеты по определению жгутовых пульсаций давления с использованием разработанной пространственной математической модели. Сравнение экспериментальных и расчетных результатов указывают на их удовлетворительное согласование. Прогнозирование по этой методике жгутовых пульсаций давления дает возможность выбора лучшей проточной части.

Kukhtenkov Y.M., Kukhtenkov M.Y., Ukraine, Kharkov

RESEARCHES OF THE SWIRL PULSATIONS PRESSURE IN FRANCIS TURBINE

Experimental researches of swirl pulsations pressure in a draft tube and on the water-wheel RO310 are lead. Numerical experiments by definition of swirl pulsations pressure with use of spatial mathematical model are executed. Comparison of experimental and settlement results specify their satisfactory coordination. Forecasting of swirl pulsations pressure by the resulted technique at designing water-wheels enables a choice of the best flowing part with smaller losses.

Леонідов Е.Л.,Черкашенко М.В.,Україна, Харків

АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОЗПОДІЛЬНИКА З ПРОПОРЦІЇНИМ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИМ КЕРУВАННЯМ, ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ ПО НАВАНТАЖЕННЮ ТА ПОЛОЖЕННЮ ЗОЛОТНИКА

У доповіді розглянуті питання моделювання перехідних процесів в розподільнику зі зворотнім зв’язком по тиску навантаження і положення золотника з пропорційним електрогідравлічним керуванням. Створено математичну модель, яка описує роботу даного розподільника,розраховано його динамічні характеристики та визначено показники якості регулювання.

Леонидов Е.Л.,Черкашенко М.В.,Украина, Харьков

АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ С ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ УПРОАВЛЕНИЕМ, ОБРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ ПО НАГРУЗКЕ И ПОЛОЖЕНИЮ ЗОЛОТНИКА

В докладе рассмотрены вопросы моделирования переходных процессов в распредилителе с обратными связями подавлению нагрузки и положению золотника с пропорциональным электрогидравлическим управлением. Составлена математическая модель, которая описывает работу данного распределителя, расчитаны его динамические характеристики и определены показатели качества регулирования.

Leonidov E.L., Cherkashenko M.V., Ukraine,Kharkiv

THE ANALYSIS OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE load sensing directional valve WITH PROPORTIONAL ELECTROHYDRAULIC operated pilot control valve AND with electrical position feedback of the main spool

In the report questions of modelling of transients in load sensing directional valve with electrical position feed back of the main spool and proportional electrohydraulic operated pilot control valve are considered. The mathematical model which describes work of this valve is made, were calculated its dynamic characteristics and are defined indicators of quality of regulation.

Лур’є З.Я., Макаренко М.М., Україна, Харків

багатокритерійнЕ ПРОЕКТУВАННЯ ГІДРОПРИСТРОЇВ ГІДРОСИСТЕМ, ЕЛЕКТРОГІДРОМЕХАНІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ, ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

У доповіді обговорюється програмний комплекс рішення багатокритерійних завдань на основі методу дослідження простору параметрів із ЛПτ-послідовностями, розроблений у сучасному інтегрованому середовищі Mіcrosoft. Приводиться приклад його використання.

  Лурье З.Я., Макаренко М.М., Украина, Харьков

многокритериальное проектирование гидроустройств гидросистем, электрогидромеханических объектов, энергетического оборудования

В докладе обсуждается программный комплекс решения многокритериальных задач на основе метода исследования пространства параметров с ЛПτ-последовательностями, разработанный в современной интегрированной среде Microsoft. Приводится пример его использования.

Lurie Z.Ya., Makarenko M.M., Ukraine, Kharkov

MulticriteriON DESIGNING of hydraulic units of hydrosystemS, electrohydromechanical objectS, power equipment

Programmed complex of decision of multicriterion problems on the base of research method into parametrical space with LPτ-series, developed in modern integrated medium Microsoft, is discussing in report. Example of it’s use is presented.

Лур’є З.Я., Макей В.О., Цента Є.М., Україна, Харків

СИНТЕЗ ПАРАМЕТРИЧНО ЗОПТИМІЗОВУВАНОГО ПІД-РЕГУЛЯТОРА ГІДРОАГРЕГАТА НАВІСНОГО ОБЛАДНАННЯ ТРАКТОРА

У доповіді обговорюється динамічний синтез гідроагрегата навісного обладнання трактора, пов'язаний з визначенням значень настроювальних коефіцієнтів каналів ПІД-регулятора, коефіцієнтів зворотних зв'язків, що забезпечують бажаний закон переміщення навісного обладнання.

  Лурье З.Я., Макей В.А., Цента Е Н., Украина, Харьков

СИНТЕЗ ПАРАМЕТРИЧЕСКИ ОПТИМИЗИРУЕМОГО ПИД-РЕГУЛЯТОРА ГИДРОАГРЕГАТА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТРАКТОРА

В докладе обсуждается динамический синтез гидроагрегата навесного оборудования трактора, связанный с определением значений настроечных коэффициентов каналов ПИД-регулятора, коэффициентов обратных связей, обеспечивающих желаемый закон перемещения навесного оборудования.

Lurie Z.Ya., Makey V.A., Tsenta E.N, Ukraine, Kharkov

SYNTHESIS OF THE parametricALLY OPTIMIZED PID-REGULATOR OF hydraulic unit of the tractor mounting equipment

In report it is discussed the dynamic synthesis of hydraulic unit of the tractor mounting equipment, related to determination of adjustment coefficient values of PID-REGULATOR passages, to feedback coefficients, that are ensuring the desirable law of the mounting equipment displacement.

Лур’є З.Я., Федоренко І.М., Україна, Харків

ЗОВНІШНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІДРОАГРЕГАТА З РЕГУЛЬОВАНИМ РУШІЙНИМ ДВИГУНОМ НАСОСНОЇ УСТАНОВКИ

Обговорюється завдання, пов'язане з дослідженням гідроагрегата, в якому подача шестеренного насоса змінюється за рахунок рушійного асинхронного двигуна, що живиться від перетворювача частоти. Розроблено математичну модель, що дозволяє одержати зовнішні характеристики.

  Лурье З.Я., Федоренко И.М., Украина, Харьков

внешние характеристики гИдроагрегата с регулируемым приВодящим двигателем насосной установки

Обсуждается задача, связанная с исследованием гидроагрегата, в котором подача шестеренного насоса изменяется за счет приводящего асинхронного двигателя, питаемого от преобразователя частоты. Разработана математическая модель, позволяющая получить внешние характеристики.

Lurie Z.Ya., Fedorenko I.M., Ukraine, Kharkov

External characteristics of the hydraulic unit with ADJUSTABLE driving motor of pumping plant

The problem related to the study of hydraulic unit in which the gear pump capacity varies at expense of the driving induction motor is fed from the frequency converter, is considered. Mathematical model allowing to obtain the external characteristics is developed.

  Попок О.В., Україна, Харків

РОЗРАХУНКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ МЕТАЛОГІДРИДА В ТЕРМОСОРБЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

У доповіді розглядається питання чисельного рішення інверсної задачі теплопровідності за допомогою метода елементарних балансів, а також перспективи подальшого використання отриманого рішення в чисельному моделюванні термосорбційного процесу.

  Попок А.В., Украина, Харьков

РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МЕТАЛЛОГИДРИДА В ТЕРМОСОРБЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ

В докладе рассматривается вопрос численного решения инверсной задачи теплопроводности при помощи метода элементарных балансов, а также перспективы дальнейшего использования полученного решения в численном моделировании термосорбционного процесса.

  Popok A.V., Ukraine, Kharkov

СOMPUTATIONAL AND THEORETICAL RESEARCH OF EFFECTIVE METAL HYDRIDE’S HEAT TRANSFER FACTOR IN THERMOSORPTIONAL PROCESSES

In report the question of the numerical decision of an inverse task of heat transfer is considered through the method of elementary balances, and the aspects of further application of the obtained solution in numerical simulation of thermosorptional process.

Потетенко О.В., Дранковський В.Е., Вахрушева О.С., Ковальов С.М.,
Крупа Є.С.,Україна, Харків

ПІДВИЩЕННЯ СРЕДНЬОЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ККД ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ПРЯМОТОЧНИХ ГІДРОТУРБІН

Підвищення средньоексплуатаційного ККД здійснюється за рахунок оптимізації робочого процесу здвоєного прямоточного гідроагрегата (патент №76872). Застосування соплових підвідних органів, дозволяє здійснити розробку високоефективних прямоточних гідроагрегатів, розташованих у бетонній колоні на напори до 200-300 м або в капсульному виконанні. Використання соплових апаратів істотно знижують профільні втрати енергії.

  Потетенко О.В., Дранковский В.Э., Вахрушева О.С., Ковалев С.М.,
  Крупа Е.С.,
  Украина, Харьков

ПОВЫШЕНИЕ СРЕДНЕЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КПД ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРЯМОТОЧНЫХ ГИДРОТУРБИН

Повышение среднеэксплуатационного КПД осуществляется за счет оптимизации рабочего процесса сдвоенного прямоточного гидроагрегата (патент №76872). Применение сопловых подводящих органов позволяет осуществить разработку высокоэффективных прямоточных гидроагрегатов, расположенных в бетонной колонне на напоры до 200-300 м или в капсульном исполнении. Использование сопловых аппаратов существенно снижают профильные потери энергии.

  Potetenko O.V., Drankovskiy V.E., Vahrusheva O.S., Kovalev S.M., Krupa E.S. Ukraine, Kharkov

RAISE IN MEAN-OPERATING EFFICIENCY OF THE HORIZONTAL STRAIGHT-FLOW TURBINES

Raise in mean-operating efficiency is carried out at the expense of optimisation of working process of the dual straight-flow hydrounit (the patent №76872). Application of nozzle bringing organs allows to realise working out of highly effective straight-flow hydrounit which have been had in a concrete column on a heads 200-300 m or in capsule modification. Application of nozzle boxes is reduced essentially by a profile energy loss.

Потетенко О.В., Дранковський В.Е., Вахрушева О.С., Ковальов С.М., Україна, Харків

НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ГІДРОТУРБІН ПРИ РОЗРОБЦІ ЇХ НА НАПОРИ 500-1000 М

Пропонуються запатентовані нові конструктивні рішення і методи гідродинамічного розрахунку, що дозволяють істотно знизити втрати енергії у підвідних органах, гідротурбіни та у міжлопатевих каналах робочого колеса. Розглядаються питання застосування соплових апаратів з регулюванням витрати й напрямку потоку, що підводить, до робочого колеса за рахунок повороту вихідних кромок соплових апаратів і зміни площини каналу.

  Потетенко О.В., Дранковский В.Э., Вахрушева О.С., Ковалев С.М., Украина, Харьков

НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ГИДРОТУРБИН ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИХ НА НАПОРЫ 500-1000 М

Предлагаются запатентованные новые конструктивные решения и методы гидродинамического расчета, позволяющие существенно снизить потери энергии в подводящих органах гидротурбины и в межлопастных каналах рабочего колеса. Рассматриваются вопросы применения сопловых аппаратов с регулированием расхода и направления подводимого к рабочему колесу потока за счет поворота выходных кромок сопловых аппаратов и изменения площади канала.

  Potetenko O.V., Drankovskiy V.E., Vahrusheva O.S., Kovalev S.M., Ukraine, Kharkov

DIRECTIONS OF THE WORKING PROCESS OPTIMIZATION OF HYDRO TURBINE AT DESIGN ON A HEADS OF 500-1000 M

The registered inventions for new constructive solutions and the methods of hydrodynamic calculation allowing essentially to lower an energy loss in bringing organs of the hydro turbine and interblade channels of the runner are offered. The questions of nozzle boxes application with flow and directions control of a bringing stream to the runner at the expense of nozzle boxes output edges turn and change of the channel area.

  Потетенко О.В., Дранковський В.Е., Крупа Є.С., Україна, Харків

РОЗРАХУНКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОПАТЕВИХ СИСТЕМ РОБОЧИХ КОЛІС ЗДВОЄНОГО КАПСУЛЬНОГО ГІДРОАГРЕГАТУ

В доповіді представлені результати чисельного дослідження течії рідини в проточній частині здвоєного гідроагрегату капсульного типу. Розраховані кінематичні характеристики робочих коліс та побудовані баланси втрат енергії в їх лопатевих системах. Аналіз отриманих даних дозволив уточнити граничні умови на вході і виході з лопатевих систем.

  Потетенко О.В., Дранковский В.Э., Крупа Е.С., Украина, Харьков

РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОПАСТНЫХ СИСТЕМ РАБОЧИХ КОЛЕС СДВОЕННОГО КАПСУЛЬНОГО ГИДРОАГРЕГАТА

  В докладе представлены результаты численного исследования течения жидкости в проточной части сдвоенного гидроагрегата капсульного типа. Рассчитаны кинематические характеристики рабочих колес и построены балансы потерь энергии в их лопастных системах. Анализ полученных данных позволил уточнить предельные условия на входе и выходе из лопастных систем.

  Potetenko O., Drankovskiy V., Krupa E., Ukraine, Kharkov

CALCULATION RESEARCH OF HYDRODYNAMIC DESCRIPTIONS OF BLADE SYSTEMS OF RUNNERS THE DUAL HYDROUNIT OF CAPSULE TYPE

In the report results of numerical research of current of a liquid in a flowing part of the dual hydrounit of capsule type are submitted. Kinematics characteristics of runners are expected and balances of losses of energy are built in their blade systems. The analysis of the received data has allowed to specify boundary conditions at on an input and an output from the blade systems.

  Потетенко О.В., Крупа Є.С., Дранковський В.Е., Україна, Харків

  ДО ПИТАННЯ ПРОСУВАННЯ КАПСУЛЬНИХ ГІДРОТУРБІН НА ВИСОКІ НАПОРИ

Розглянуті питання просування прямоточних капсульних гідротурбін на напори до 300м. Схема розташування робочих коліс в прямоточному гідроагрегаті передбачає один направляючий апарат або його відсутність і одну відсмоктувальну трубу. Аналіз робочого процесу прямоточних гідроагрегатів показує, що обертання робочих коліс в протилежні сторони створює передумови до оптимального гідродинамічного режиму їх роботи.

  Потетенко О.В., Крупа Е.С., Дранковский В.Э., Украина, Харьков

К ВОПРОСУ ПРОДВИЖЕНИЯ КАПСУЛЬНЫХ ГИДРОТУРБИН НА ВЫСОКИЕ НАПОРЫ

Рассмотрены вопросы продвижения прямоточных капсульных гидротурбин на напоры до 300м. Схема расположения рабочих колес в прямоточном гидроагрегате предусматривает один направляющий аппарат либо его отсутствие и одну отсасывающую трубу. Анализ рабочего процесса таких схем показывает, что вращение рабочих колес в противоположные стороны создает предпосылки к оптимальному гидродинамическому режиму их работы.

  Potetenko O., Krupa E., Drankovskiy V., Ukraine, Kharkov

  TO QUESTION OF ADVANCEMENT OF CAPSULE HYDROTURBINES ON HIGH HEADS

The questions of advancement of straight flow capsule hydroturbines are considered on heads to 300m. A layout of runners chart in straight flow hydrounit foresees one wicket gate or his absence and one draft tube. The analysis of working process shows that the rotation of runners in opposite sides creates pre-conditions to the optimum hydrodynamic regimes.

  Салига Т.С., Красильник А.В., Україна, Харків

Оптимізація Структури управління гідравлічною системою трактора ХТЗ-150

У докладі розглянута можливість оптимізації пневматичної схеми трактора, що використовується для управління виконавчими гідравлічними пристроями. Оптимізація полягає в мінімізації стандартної позиційної структури. Складена схема з використанням командоапарату, проведена оптимізація методом безрозділової декомпозиції, отримана мінімізована схема.

Салыга Т.С., Красильник А.В., Украина, Харьков

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ТРАКТОРА ХТЗ-150

В докладе рассмотрена возможность оптимизации пневматической схемы трактора, предназначенной для управления исполнительными гидравлическими устройствами. Оптимизация заключается в минимизации стандартной позиционной структуры. Составлена схема с применением командоаппарата, проведена оптимизация методом безраздельной декомпозиции, получена минимизированная схема.

  Saluga T.S., Krasilnic A.V., Ukraine, Kharkov

OPTIMIZATION OF MANAGEMENT STRUCTURE OF HYDRAULIC SYSTEM OF TRACTOR KHTP-150

Optimization of the pneumatic scheme of the tractor intended for management by executive hydraulic devices is considered in the report. Optimization is consisted in minimization of standard position structure. The scheme with application of controller is made, optimization with the help of the undivided decomposition method is carried out, the minimized scheme is received.

Соловйов В.М., Україна, Харків

СТВОРЕННЯ ГІДРОТРАНСФОРМАТОРУ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АВТОМАТИЧНОЇ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Проведено моделювання зміни зовнішньої характеристики гідротрансформатора завдяки модифікації реактора. Проведено вибір параметрів коробки передач. Теоретично доведене пониження показника витрати палива. Приводяться основні положення й отримані результати.

Соловьев В.М., Украина, Харьков

СОЗДАНИЕ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА ДЛЯ ЭКОНОМИЧНОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Проведено моделирование изменения внешней характеристики гидротрансформатора благодаря модификации реактора. Проведен выбор параметров коробки передач. Теоретически доказано снижение показателя расхода топлива. Приводятся основные положения и полученные результаты.

Solovyov V.M., Ukraine, Kharkov

CREATING OF THE TORQUE CONVERTER FOR THE ECONOMIC AUTOMATIC GEAR BOX

The change of the torque converter external characteristic due to stator modification is modeled.

Parameters options for the gear box are succeed. Theoretical decrease of a fuel rate parameter is proved. The basic rules and obtained parameters are resulted.

Соловйов В.М., Зав'ялов П.С., Подвойский Ю.А., Україна, Харків

РОЗРАХУНОК ПОТОКУ У РЕАКТОРІ ГІДРОТРАНСФОРМАТОРУ

Використовуючи комплекс обчислювальної гідродинаміки Flow Vіsіon проведений розрахунок потоку в кількох варіантах розроблених решіток лопаток колесу реактора.

Проводиться оцінка якості розроблених решіток з точки зору кінематичних параметрів потоку. Робиться вибір найкращого профілю лопатки. Приводяться основні отримані результати.

Соловьев В.М., Завьялов П.С., Подвойский Ю.А., Украина, Харьков

РАСЧЕТ ПОТОКА В РЕАКТОРЕ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА

Используя комплекс вычислительной гидродинамики Flow Vision, проведен расчет потока в нескольких вариантах разработанных решеток лопаток колеса реактора.

Проводится оценка качества разработанных решеток с точки зрения кинематических параметров потока. Производится выбор наилучшего профиля лопатки. Приводятся основные полученные результаты.

Solovyov V.M., Zavyalov P. S, Podvojskij J.A., Ukraine, Kharkov

FLOW CALCULATION IN A TORQUE CONVERTER’S STATOR

Used on a computing fluid dynamics program Flow Vision in several variants of the developed stator’s blades the flow calculation is carried out.

The quality check of developed blades, based on providing of stream kinematics parameters, is spent. The selection of the best blade’s profile is made. The basic received results are showed.

Сталінський Д.В., Скоромний А.Л.,, Україна, Харків

РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМІННОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ З ГУМОВМІСНИХ ВІДХОДІВ

Описана розробка ефективного теплообмінного обладнання для утилізації гумовмісних відходів методом термохімічної деструкції. Використання даного обладнання дозволить утилізувати гумовмісні відходи та отримати альтернативні паливні енергоресурси для виробництва теплової та електричної енергії.

Сталинский Д.В., Скоромный А.Л., Украина, Харьков

РАЗРАБОТКА ЭФЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ИЗ РЕЗИНОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

Описана разработка эффективного теплообменного оборудования для утилизации резиносодержащих отходов методом термохимической деструкции. Использование данного оборудования позволит утилизировать резиносодержащие отходы и получить альтернативные топливные энергоресурсы для производства тепловой энергии.

Stalinsky D.V., Scoromnyi A.L., Ukraine, Kharkov

THE DEVELOPMENT OF ЕFFICIENT HEAT-EXCHANGE EQUIPMENT FOR THE PRODUCTION OF ALTERNATIVE FUELS FROM THE RUBBER-CONTAINING WASTES

In the report the development of efficient heat-exchange equipment for the production of alternative fuels from the rubber-containing wastes is described. Usage of this equipment is allow to solve an ecology problem and to obtain fuels for production heat and electrical energy.

Суботович В.П., Темченко С.О., Україна, Харків

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МЕРИДІОНАЛЬНИХ ОКРЕСЛЕНЬ ВІЛЬНОГО КІЛЬЦЕВОГО КАНАЛУ ПРИ ОСЬОСИМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ ТЕЧІЇ

Представлено постановку та метод розв'язування оберненої задачі розрахунку течії в кільцевому каналі. Метод дозволяє визначити межі каналу по відомим масовій витраті, параметрам робочого тіла перед або за каналом, а також по відомій геометрії однієї з ліній току та розподілу швидкості уздовж її.

Субботович В.П., Темченко С.А., Украина, Харьков

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕРИДИОНАЛЬНЫХ ОЧЕРТАНИЙ СВОБОДНОГО КОЛЬЦЕВОГО КАНАЛА ПРИ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ МОДЕЛИ ТЕЧЕНИЯ

Представлена постановка и метод решения обратной задачи расчета течения в кольцевом канале. Метод позволяет определить границы канала по известным массовому расходу, параметрам рабочего тела перед или за каналом, а также по известной геометрии одной из линий тока и распределению скорости вдоль нее.

Subotovich V.P., Temchenko S.O., Ukraine, Kharkov

The method of meridian free annular channel configuration definition at the axisymmetric flow model

The formulation and the solution method of the flow calculation inverse problem in the annular channel are offered. The method allows to define the channel’s borders by the given mass flow, actuating medium parameters before or after the channel as well as by the known geometry of one streamline and the velocity dispensing along it.

Тарасова В.О., Україна, Харків

Течія двофазного теплоносія через капілярно-пористу середу випарника контурної теплової труби

Сформовано модель процесу тепломасообміну при течії двофазного теплоносія через капілярно-пористу структуру (КС) випарника контурної теплової труби сумісно з моделлю теплопровідності каркасу КС. Отримані залежності коефіцієнту теплоперенесення між каркасом КС і теплоносієм від потужністю теплового джерела.

Тарасова В.А., Украина, Харьков

ТЕчение двухфазного теплоносителя через капиллярно-пористую среду испарителя контурной тепловой трубы

Сформирована модель процесса тепломассообмена при течении двухфазного теплоносителя через капиллярно-пористую структуру (КС) испарителя контурной тепловой трубы совместно с моделью теплопроводности каркаса КС. Получены зависимости коэффициента теплопереноса между каркасом КС и теплоносителем от мощности теплового источника.

Tarasova V.A., Ukraine, Kharkov

Two-phase heat-FLOW THROUGH CAPILLARY-porous medium evaporator of HEAT РUMP LOOP

Proposed the model of heat- and mass-transfer during the two-phase flow through the capillary-porous structure (CS) of the evaporator of heat pump loop together with a model of thermal conductivity frame by the CS. Obtained dependence of the coefficient of heat transfer between the frame by the CS and the fluid from the thermal power source.

Ткаліч Ю.Н., Лур’є З.Я., Україна, Харків

АДАПТАЦІЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО МОДЕЛЮВАННЯ І ПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ (СІАМ) В СУЧАСНЕ ІНТЕГРОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МАЙКРОСОФТ

У доповіді обговорюється питання формування файлу, завдяки якому з'являється можливість ретельнішої обробки даних, отриманих внаслідок обчислень в пакеті СІАМ, а саме: виводом їх на друк. Останнє було неможливе на сучасних операційних системах.

Ткалич Ю.Н., Лурье З.Я., Украина, Харьков

АДАПТАЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ (СИАМ) В СОВРЕМЕННУЮ ИНТЕГРИРОВАННУЮ СРЕДУ МЙКРОСОФТ

В докладе обсуждается вопрос формирования файла, благодаря которому, появляется возможность более тщательной обработки данных, полученных в результате вычислений в пакете СИАМ, а именно: выводом их на печать. Последнее было невозможно на современных операционных система.

Tkalich I., Lurye Z., Ukraine, Kharkov

ADAPTATION OF THE SYSTEMS OF THE AUTOMATED DESUGN AND PARAMETRIC OPTIMIZATION (SIAM) IN THE MODERN INTEGRATED ENVIROMENT OF MICROSOFT

The question of file which possibility of more careful processing of data appears due to composition comes into question in a lecture, got as a result of calculations in a package SIAM, namely: by a conclusion them on a seal. This was impossible in modern operating systems.

  Хавін Є.В., Україна, Харків

РІШЕННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРИВАЛОСТІ ЦИКЛУ НАГРІВ – ОХОЛОДЖЕННЯ ДЛЯ РЕГЕНЕРАТОРІВ СКЛОВАРНИХ ПЕЧЕЙ

Розглянуто рішення задачі визначення тривалості циклу нагрів – охолодження для регенератора скловарної печі, що забезпечує максимальну теплову ефективність його роботи. Пошук максимуму функції теплової енергії, що поступає в піч через регенератор за цикл теплообміну, вирішено методом золотого перерізу.

  Хавин Е.В., Украина, Харьков

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЦИКЛА НАГРЕВ – ОХЛАЖДЕНИЕ РЕГЕНЕРАТОРОВ СТЕКЛОВАРЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Рассмотрено решение задачи определения длительности цикла нагрев – охлаждение для регенератора стекловаренной печи, обеспечивающего максимальную тепловую эффективность его работы. Поиска максимума функции тепловой энергии, поступающей в печь через регенератор за цикл теплообмена, осуществляется методом золотого сечения.

  Khavin E.V., Ukraine, Kharkov

SOLUTION FOR THE PROBLEM OF OPTIMIZATION OF THE DURATION OF CYCLE HEATING COOLING OF REGENERATORS FOR GLASS MELTING FURNACE.

Solution for the task of determination of the duration of cycle heating – cooling is considered for the regenerator of glass melting furnace, providing maximal thermal efficiency of his work. Maximum of function of thermal energy, with acting in furnace through a regenerator for the cycle of heat exchange, is calculate by the method of a golden sections.

Черненко Е.В., Кішкин О.А., Росія, Красноярськ, Тітлов О.С., Україна, Одеса

До розрахунку просторового прикордонного шару при розвороті потоку в круговому секторі

Розглянуто різницевий-характеристичний спосіб інтегрування системи квазілінійних диференціальних рівнянь імпульсів просторового прикордонного шару при течії в круговому секторі з урахуванням параболичности. Відмічений задовільний збіг результатів чисельної і експериментальної візуалізації донних ліній струму.

Черненко Е.В., Кишкин А.А., Россия, Красноярск, Титлов А.С., Украина, Одесса

К расчету пространственного пограничного слоя при развороте потока в круговом секторе

Рассмотрен разностно-характеристический способ интегрирования системы квазилинейных дифференциальных уравнений импульсов пространственного пограничного слоя при течении в круговом секторе с учетом параболичности. Отмечено удовлетворительное совпадение результатов численной и экспериментальной визуализации донных линий тока.

Chernenko E.V, Kishkin A.A., Russia, Krasnoyarsk, Titlov A.S., Ukraine, Odessa

To calculation of three-dimensional boundary layers at flow on circular sector

A difference-characteristic method of an integration of quasi-linear differential equations system of impulses of three-dimensional boundary layer at flow on the circular sector subject to parabolic is analyzed. A satisfactory fit of results of the computational and the experimental visualization of bottom flow lines is registered.

Чорна Н.А., Україна, Харків

Використання газозберігаючої системи приготування теплоносія для опалення та гарячого водопостачання житлових будинків

У доповіді розглянуто ефективність комбінованої системи приготування теплоносія для опалення та гарячого водопостачання в житлових приміщеннях. Використання даної системи дозволить забезпечити зниження забруднення навколишнього середовища в зоні застосування електроенергетичного устаткування.

Черная Н.А., Украина, Харьков

использование газосберегающей системы приготовления теплоносителя для отопления и горячего водоснабжения жилых домов

В докладе рассмотрена эффективность комбинированной системы приготовления теплоносителя для отопления и горячего водоснабжения в жилых помещениях. Использование данной системы позволит обеспечить снижение загрязнения окружающей среды в зоне применения электроэнергетического оборудования.

Chernaya N.A., Ukraine, Kharkov

Use the self-contained gas saving system for heat-transfer agent preparation for heating and hot water-supply of dwelling-houses

In the report it is considered efficiency combined system of preparation of the heat-carrier for heating and hot water supply in premises is offered. Use of the given system will allow to provide decrease in environmental contamination in a zone of application of the electropower equipment.

Шевелев О.О, Тарасенко О.М., Україна, Харків

ДИНАМІКА ТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМІННОГО АПАРАТУ ПРИ ГАРМОНІЙНІЙ ЗМІНІ ТЕМПЕРАТУРИ ГРІЮЧОГО ТЕПЛОНОСІЯ

Стійким кінцеворізностним методом досліджені перехідні процеси трубчастого теплообмінного апарату при синусоїдальній зміні температури гріючого теплоносія з малою амплітудою коливання щодо середнього значення. Розглянутий широкий діапазон частот коливань температури, який реальний для нестаціонарних процесів.

Шевелев А.А., Тарасенко А.Н., Украина , Харьков

ДИНАМИКА ТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА ПРИ ГАРМОНИЧЕСКОМ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ГРЕЮЩЕГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Устойчивым конечноразностным методом исследованы переходные процессы трубчатого теплообменного аппарата при синусоидальном изменении температуры греющего теплоносителя с малой амплитудой колебания относительно среднего значения. Рассмотрен широкий диапазон частот колебаний температуры, который реален для нестационарных процессов.

Shevelev А., Tarasenko A., Ukraine, Kharkov

DYNAMICS OF TUBULAR HEAT EXCHANGER AT THE HARMONIC CHANGE TEMPERATURE OF WARMING HEAT-CARRYING AGENT

A steady finitedifferential method explores the transitional processes of tubular heat-exchange vehicle at the sinusoidal change of temperature of warming heat-carrying agent with small amplitude of oscillation in relation to the mean value. The wide range of frequencies of fluctuations in a temperature, which is real for unstationary processes, is considered.

Шуваєва Н.М., Меньшикова О.Д., Борисенко О.М., Нікольнікова О.В., Полтавський О.М., Україна, Харків

Особливості котлів-утилізаторів ГТУ та ПГУ малої й середньої потужності

Розглянуто тенденції розвитку котлів у складі ПГУ та ГТУ різної потужності. Проаналізовано схеми ПГУ та ГТУ малої й середньої потужності з котлами-утилізаторами. Розглянуто конструкції парових і водогрійних котлів-утилізаторів, особливості конструкції й тенденції вдосконалення.

Шуваева Н.М., Меньшикова Е.Д., Борисенко О.М., Никольникова А.В., Полтавский А.М, Украина, Харьков

Особенности котлов-утилизаторов ГТУ и ПГУ малой и средней мощности

Рассмотрены тенденции развития котлов в составе ПГУ и ГТУ различной мощности. Проанализированы схемы ПГУ и ГТУ малой и средней мощности с котлами-утилизаторами. Рассмотрены конструкции паровых и водогрейных котлов-утилизаторов, особенности конструкции и тенденции усовершенствования.

Shuvaeva N.M., Menshykova E.D., Borisenko O.M., Nikolnikova A.V., Poltavskiy A.M., Ukraine, Kharkov

Features of the recovery boilers-UTILIZERS of lower-power and middle-power gas-turbine units and steam-gas-turbine units

Tendencies of the development of boilers in gas-turbine units (GTU) and steam-gas-turbine units (SGTU) of different powers are examined. Schemes of lower-power and middle-power GTU and SGTU with recovery boilers-utilizers are analyzed. Construction of steam and water-heating recovery boilers, their features and tendencies of improvement are studied.

СЕКЦІЯ 6. НОВІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСАХ ГАРЯЧОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ

Альохін В.І., Акімов О.В., Україна, Харків

НАУКОВІ ОСНОВИ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЛИТИХ ДЕТАЛЕЙ ДВЗ

Пропонуються методи вдосконалення показників литих деталей поршнів і блок-картерів ДВЗ за допомогою моделювання процесів кристалізації, напружено-деформованого стану, а також виявлення чинників формування залишкової напруги на етапі виготовлення виливків.

Алехин В.И., Акимов О.В., Украина, Харьков

НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ ДВС

Предлагаются методы совершенствования показателей литых деталей поршней и блок-картеров ДВС с помощью моделирования процессов кристаллизации, напряженно-деформированного состояния, а также выявление факторов формирования остаточных напряжений на этапе изготовления отливок.

Alyohin V.I., Akimov O.V., Ukraine, Kharkov

SCIENTIFIC METHODS OF THE CONSTRUCTION AND TECHNOLOGICAL DESIGN OF ENGINES

The scientific methods of improving the indices casting pistons and crankcases with the aid simulation the processes of crystallization, stressed state, and also development the factors formation residual stresses on stage production castings, are proposed.

Бармін О.Є., Халімон К.О., Україна, Харків

ОТРИМАННЯ СУБМІКРОКРиСТАЛІЧниХ (СМк) І нанокристалічних (НК) МАТЕРІАЛІВ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННО-променевого випаровування в вакуумі (PVD)

Розглядається можливість отримання методом PVD матеріалів у вигляді фольг і покрить з СМК і НК структурою. Наведені результати електронномікроскопічних досліджень і механічних випробувань конденсатів на основі Fe і Cu. Досліджено вплив технологічних умов одержання на структуру цих матеріалів.

Бармин А.Е., Халимон Е.А., Украина, Харьков

получение СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ (СМК) И нанокристаллических (НК) материалов методом электронно-лучевого испарения в вакууме (PVD)

Рассматривается возможность получения методом PVD материалов в виде фольг и покрытий с СМК и НК структурой. Приведены результаты электронномикроскопических исследований и механических испытаний конденсатов на основе Fe и Cu. Исследовано влияние технологических условий получения на структуру этих материалов.

Barmin A.E., Halimon E.A., Ukrainе, Kharkov

RECEIVING SUBMICROCRYSTALLINE AND NANOCRYSTALLINE MATERIALS BY THE METHOD ELECTRON-BEAM EVAPORATIION IN A VACUUM (PVD)

Possibility of reception by a method of PVD of materials in the form of foils and coatings with submicrocrystalline and nanocrystalline structure is considered. Results electronic microscopic researches and mechanical tests of condensates on the basis of Fe and Cu are resulted. The influence of technological conditions on the structure of these materials are researched.

Білозеров В.В., Махатілова А.І., Субботіна В.В., Шахова Я.Е.,Україна, Харків

ЗАХИСТ МАГНІЄВИХ СПЛАВІВ МІКРОПЛАЗМОВОЮ ОБРОБКОЮ

У роботі приведені результати по використанню мікроплазмової обробки (мікродугове оксидування) для підвищення корозійної стійкості магнієвих сплавів. Запропоновано склад електроліту та режими обробки, що дають змогу сформувати на оброблюємій поверхні керамічні покриття товщиною до 200 мкм. При цьому забезпечується висока адгезія покриття з основою, підвищення твердості, зносостійкості та захисних властивостей виробів.

Белозеров В.В., Махатилова А.И., Субботина В.В., Шахова Я.Э., Украина, Харьков

ЗАЩИТА МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ МИКРОПЛАЗМЕННОЙ

ОБРАБОТКОЙ

В работе приведены результаты по использованию микроплазменной обработки (микродуговое оксидирование) для повышения коррозионной стойкости магниевых сплавов. Предложен состав электролита и режимы обработки, позволившие формировать на обрабатываемой поверхности керамические покрытия толщиной до 200 мкм. При этом обеспечивается высокая адгезия покрытия с основой, повышение твердости, износостойкости и защитных свойств изделий.

Belozerov V.V., Mahatilova A.I., Subbotina V.V.,, Ukraine, Kharkov

MAGNESIUM ALLOYS PROTECTION BY MICROPLASMA TREATMENT

This work presents the results of microplasma treatment usage (microarc oxidation) to increase corrosion resistance of magnesium alloys. It suggests the electrolyte solution make-up and the treatment modes that allow formation of ceramic coatings up to 200 microns on a surface being treated. The treatment also ensures high adherence of a coating with a base and increases hardness, wear resistance, and protective characteristics of the parts being treated.

Білозеров В.В., Махатілова Г.І., Реброва О.М., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕНННЯ ЗМІНИ РОЗМІРІВ ДЕТАЛІ ПРИ МДО-ОБРОБЦІ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

У доповіді показано, що МДО-обробка деталей приводить до зміни їх геометричних розмірів. Ці зміни визначаються фазовим складом покриття і складають 22, 35, 55% відповідно для покриття на основі -Al2O3, -Al2O3, 3Al2O32SiO2. Встановлено, що ці закономірності дозволяють проводити розрахунок сполучених розмірів пар тертя при потрібній товщині зміцненого шару.

Белозеров В.В., Махатилова А.И., Реброва Е.М., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛИ ПРИ МДО-ОБРАБОТКЕ АЛЮМИНЕВЫХ СПЛАВОВ

В докладе показано, что МДО-обработка деталей приводит к изменению их геометрических размеров. Эти изменения определяются фазовым составом покрытия и составляют 22, 35, 55% соответственно для покрытия на основе -Al2O3, -Al2O3, 3Al2O32SiO2. Установлено, что эти закономерности позволяют производить расчет сопряженных размеров пар трения при необходимой толщине упрочненного слоя.

Belozerov V.V., Mahatilova A.I., Rebrova E.M., Ukrainе, Kharkov

RESEARCH OF DETAILS DIMENTION CHANGE BY MAO-PROCESSING ALUMINIUM ALLOYS

In report it is shown that the MAO-processing of details make to changes them geometrical dimensions. This changes determined by coating phases composition and compose 22, 35, 55% accordingly for coating on base -Al2O3, -Al2O3, 3Al2O32SiO2. It is determined, that these appropriateness permits carry out calculation for mating dimensions of friction pairs by necessary thickness hardness case.

Берлізєва Т.В., Чекаліна Г.В., Пономаренко О.І., Україна, Харків

ЗНЕМІЦНЮЮЧІ ДОБАВКИ ДЛЯ СУМІШЕЙ НА РІДКОМУ СКЛІ

Проведені дослідження щодо створення знеміцнюючих добавок на основі триацетину з фурфуриловим спиртом до холоднотвердіючих сумішей на рідкому склі, які показали їх високу ефективність.

Берлизева Т.В., Чекалина А.В., Пономаренко О.И., Украина, Харьков

РАЗУПРОЧНЯЮЩИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ СМЕСЕЙ НА ЖИДКОМ СТЕКЛЕ

Проведены исследования по созданию разупрочняющих добавок на основе триацетина с фурфуриловым спиртом в холоднотвердеющие смеси на жидком стекле, которые показали их высокую эффективность.

Berlizeva T.V., Chekalina A.V., Ponomarenko O.I., Ukraine, Kharkov

UNSTRONGING ADDITIONS FOR MIXTURES ON LIQUID GLASS

Investigations on creation of unstronging additions on the basis of the triatsetin with a furfuril alcohol in coldhardness mixture up on liquid glass are conducted, which showed their high efficiency.

Волков О.О., Погрібний М.А., Сизий Ю.А., Кулик Г.Г., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО ВПЛИВУ ТФО НА СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТІ РІЗНИХ МАРОК СТАЛЕЙ

В доповіді описані методи вивчення впливу термофрикційнної обробки (ТФО) сталей різних марок у стані після загартування. Представлено графіки розподілу твердості по перерізу зразків, фотографії мікроструктур після ТФО. Показано графіки температурних полів в деталі на ділянці поверхні, що зміцнюється, яка є прилеглою до кромки. Зроблено висновки щодо ефективності метода ТФО.

Волков О.А., Погребной Н.А., Сизый Ю.А., Кулик Г.Г., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ВЛИЯНИЯ ТФО НА СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ МАРОК СТАЛЕЙ

В докладе описываются методы изучения влияния термофрикционной обработки (ТФО) разных сталей в состоянии после закалки. Представлены графики распределения твердости по сечению образцов, фотографии микроструктур после ТФО. Показаны графики температурных полей в детали на участке упрочняемой поверхности, прилегающей к кромке. Сделаны выводы относительно эффективности метода ТФО.

Volkov O.A., Pogrebnoy N.A., Siziy Y.A., Кulik G.G., Ukrain, Kharkov

THE INVESTIGATION OF TFP INFLUENCE TEMPERATURE ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF OTHER STEELS

In reports the other steels thermofriction process (TFP) influence investigation methods under hardening condition. The sample cross-section hardness distribution graphics and microstructural photos after TFP are presented. The graphics of temperature fields description in detail on the section nearby of the edge in the strengthening is the shown. Same conclusions are made of the effect of the TFP method.

Воронцова Д.В., Україна, Харків

Геометричне моделювання профілів роторно-планетарної машини, узгоджених із зубчатою передачею

Статтю присвячено новому розв’язанню задачі геометричного моделювання графоаналітичному методу розрахунку профілів роторів і корпусів роторно-планетарних машин з врахуванням зубчатих передач внутрішнього зчеплення. Представлено спосіб опису обвідної сім’ї кривих на площині рівнянням у неявному вигляді.

Воронцова Д.В., Украина, Харьков

Геометрическое моделирование профилей роторно-планетарной машины, согласованных с зубчатой передачей

Статья посвящена новому решению задачи геометрического моделирования графоаналитическому методу расчета профилей роторов и корпусов роторно-планетарных машин с учетом зубчатых передач внутреннего зацепления. Представлен способ описания огибающей семейства кривых на плоскости уравнением в неявном виде.

Vorontsova D.V., Ukraine, Kharkov

The Geometrical design of types of rotor-planetary machine, concerted with gearing

The article is devoted the new decision of task of geometrical design the graph-analytics method of calculation of types of rotors and corps of rotor-planetary machines taking into account gearings of the internal hooking. The method of description rounding families of curves on a plane by equalization in a non-obvious kind is developed.

  Гелюх Н.М., Пономаренко О.І., Україна, Харків

Формування високоякісних поверхонь вІдливок

У доповіді сформульований ряд важливих проблем, рішення яких є необхідною умовою успішного розвитку металургії України. Викладені основні положення металургійного циклу, що реалізується у світі. Виконана оцінка техніко - економічної ефективності та екологічної безпеки технологій.

  Гелюх Н.Н., Пономаренко О.И., Украина, Харьков

Формирование Высококачественных поверхностей ОтЛИВОК

В докладе сформулирован ряд важних и конкретних проблем, решение которых является необходимым условием успешного развития металлургии Украины. Изложены основные положения металлургического цикла, реализуемого в мире. Выполнена оценка технико-экономической эффективности и экологической безопасности технологий.

  Geljukh N.M., Ukraine, Kharkov, Ponomarenko O.I., Ukraine, Kharkov

FORMING of high quality surfaces OF CASTINGS

The report denotes some important and specific problems, which decision is the necessary condition for successful development of metallurgy of Ukraine. Main principles of metallurgical cycle of world practice were specified. The evaluation of technical and economic efficiency and environmental safety of technologies was performed.

  Глібко О.А., Халявка О.В., Дехтяр О.В., Україна, Харків

комп’ютернІ ТЕХНОЛОГІЇ У СТВОРЕННІ ГРАФІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ РЕКЛАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Розглянуто застосування сучасних комп’ютерних технології при створенні графічної основи продукції рекламного характеру, зокрема графічних нормативів, таких як фірмова символіка, системи піктографічних знаків, елементи рекламно-представницької продукції та ін. Висвітлені особливості побудови відповідного дизайн-орієнтованого курсу, створеного для студентів програмного освітнього напрямку.

  Глибко Е.А., Дехтярь О.В., Халявка Е.В., Украина, Харьков

компьютерныЕ технологиИ В СОЗДАНИИ ГРАФИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

Рассмотрено использование современных компьютерных технологий при создании графической основы продукции рекламного характера, в частности графических нормативов, таких как фирменная символика, системы пиктографических знаков, элементы рекламно-представительской продукции и др. Освещены особенности построения соответствующего дизайн-ориентированного курса, созданного для студентов программного образовательного направления.

  Glibko E.A., Dekhtyar O.V., Khalyavka E.V., Ukraine, Kharkov

COMPUTER TECHNOLOGIES IN CREATION OF GRAPHIC MAKING ADVERTISING PRODUCTION

Use of modern computer technologies is considered at creation of a graphic basis of production of advertising character, in particular graphic specifications, such as firm symbolics, systems of pictographic signs, elements of advertising-representation production, etc. Are shined features of construction of the rate corresponding design-focused created for students of a program educational direction.

Грицина Н.І., Середа І.В., Україна, Харків

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БІЕВОЛЬВЕНТИ

У доповіді досліджується біевольвента – це замкнена крива, яку можна отримати, якщо умовно накинути на випуклу область та точку, яка не належить області петлю із нитки, а потім переміщувати точку, витримуючи постійне навантаження нитки та довжину петлі. Доказано, що біевольвента складається із різних дуг класичних еліпсів. Приведено аналітичне рівняння цих еліпсів відносно локальної та загальної систем координат.

Грицына Н.И., Середа И.В., Украина, Харьков

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИЭВОЛЬВЕНТЫ

В докладе исследуется биэвольвента – это замкнутая кривая, которую можно получить, если условно накинуть на выпуклую область и точку, которая не принадлежит этой области петлю, а затем перемещать точку, выдерживая постоянным натяжение нити и длину петли. Доказано, что биэвольвента состоит из разных дуг классических эллипсов. Приведено аналитическое выражение для этих эллипсов относительно локальной и общей систем координат.

Grutsina N.I., Sereda I.V., Ukraine, Kharkov

ANALITICAL STUDY BIEVOLVENTI

In report is researched bievolventa – closed curve, which possible get if conditionally toss on protuberant area and point? Which does not belong to this area a loop? But then move the point, bearing constant pull to treads and length of the loop. It is proved the bievolventa consists of different areas classical ellipse. The analytical expression is brought for this ellipse comparatively local and the general coordinate system.

Даниленко В.Я., Гребеннік К.В., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ВІКОН ЗОЛОТНИКОВИХ ВТУЛОК ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХНЬОЇ ФОРМИ

У доповіді проведене дослідження вікон сувакових втулок пароповітряного штампувального молота залежно від їхньої форми, ширини, розглянуто питання й шляхи збільшення потужності й економічності молотів. У результаті дослідження знайдені значення приведеної миттєвої пропускної здатності для 5 основних форм вікон сувакових втулок, а також проведений аналіз перетікання стисненого повітря з робочої порожнини циліндра в порожнину протитиску.

Даниленко В.Я., Гребенник К.В., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ОКОН ЗОЛОТНИКОВЫХ ВТУЛОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ФОРМЫ

В докладе проведено исследование окон золотниковых втулок паровоздушного штамповочного молота в зависимости от их формы, ширины, рассмотрены вопросы и пути увеличения мощности и экономичности молотов. В результате исследования найдены значения приведенной мгновенной пропускной способности для 5 основных форм окон золотниковых втулок, а также проведен анализ перетекания сжатого воздуха из рабочей полости цилиндра в полость противодавления.

Danilenko V., Grebennik K., Ukraine, Kharkоv

STUDY TO RECEPTION CAPACITY OF THE WINDOWS SLIDE VALVE BUSHINGS DEPENDING ON THEIR FORMS

Study of the windows of the slide valve bushings steam-air punching hammer is organized In report depending on their forms, widths, the considered questions and way of the increase to powers and economy hammer. As a result of studies are found importance brought instant reception capacity for 5 main forms of the windows slide valve bushings as well as is organized analysis of process of to flowing of power medium compressed working air to cavities of the cylinder in cavity against pressure.

Додяк І.В., Костик В.О., Дяченко С.С., Літус К.О., Україна, Харків

Підвищення експлуатаційних властивостей поверхні виробів методом борування нанодисперсними пастами

Розроблена проста для застосування й енергетично вигідна технологія борування з нанодисперсних паст вуглецевих і легованих сталей. Проаналізований вплив часу на формування поверхневого дифузійного шару. Показаний вплив легуючих елементів на товщину борованого шару.

Додяк И.В., Костик В.О., Дьяченко С.С., Литус Е.А., Украина, Харьков

ПОВЫШЕНИЕ эксплуатационных свойств ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ БОРИРОВАНИЯ НАНОДИСПЕРСНЫМИ ПАСТАМИ

Разработана простая для применения и энергетически выгодная технология борирования из нанодисперсных паст углеродистых и легированных сталей. Проанализировано влияние времени на формирование поверхностного диффузионного слоя. Показано влияние легирующих элементов на толщину борированного слоя.

Dodjak I.V., Kostik V.O., Dyachenko S.S., Litys K.A., Ukraine, Kharkov

Increase service properties of machines parts Surface by Boriding Method from nanodispersed pastes

Simple for application and energetically favorable technology of boriding from nanodispersed pastes of the carbon and alloyed steels is developed. Influence of time on the surface diffusional layer formation has been analyzed. Influence of alloying elements on a thickness of boriding layer is shown.

Євстратов В.О., Підгірна В.О., Україна, Харків

АНАЛІЗ ДЕФОРМАЦІЙНОГО СТАНУ НИЗЬКОЇ ЗАГОТОВАНКИ, ЩО ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ ВИДАВЛЮВАННЯМ

В доповіді представлений аналіз деформаційного стану точної низької заготованки, що виготовляється видавлюванням. Запропоновані функції компонент швидкості течії металу заготованки для цієї операції та функції компонент деформацій. Побудовані графіки функцій швидкостей течії метала.

Евстратов В.А., Подгорная В.А., Украина, Харьков

АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ВЫДАВЛИВАЕМОЙ НИЗКОЙ ЗАГОТОВКИ

В докладе представлен анализ деформационного состояния выдавливаемой точной низкой заготовки. Предложены функции компонент скорости течения металла для этой операции и функции компонент деформации. Построены графики функций скоростей течения металла.

Ewstratov V., Pidgirna V., Ukraine, Kharkiv

THE ANALYSIS OF STRAIN STATE OF THE EXTRUDING SHORT WORKPIECE

The analysis of strain state of the extruding precise short workpiece is considered. The functions of velocity components of metal flow for this operation and the functions of deformation components are proposed. The graphics of velocity components of metal flow are built.

Євтушенко Н.С., Протасова О.О., Тітова Н.Ф., Україна, Харків

СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ЛІГАТУР НА АЛЮМІНІЄВІЙ ОСНОВІ

Проведені експериментальні дослідження отримання лігатури шляхом замішування ультра дисперсних матеріалів в рідкий алюмінієвий сплав марки АК7 з допомогою електромагнітного перемішування, механічної вібрації та їх комбінацій.

Евтушенко Н.С., Протасова А.А., Титова Н.Ф., Украина, Харьков

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИГАТУР НА АЛЮМИНИЕВОЙ ОСНОВЕ

Проведены экспериментальные исследования получения лигатур путем замешивания ультродисперсных материалов в жидкий алюминиевый сплав марки АК7 с помощью электромагнитного перемешивания, механической вибрации и их комбинаций.

Evtushenko N.S., Protasova A.A., Titova N.F., Ukraine, Kharkov

METHODS OF RECEPTION LIGATUR ON AN ALUMINIUM BASIS

The experimental researches of the reception ligature by a way get mixed up ultro the disperse materials are spent to a liquid aluminium alloy of mark АК7 by means of electromagnetic hashing, mechanical vibration and their combinations.

  Забара О.С, Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМОЗМІНИ МЕТАЛУ ПРИ ВАЛКОВОМУ ФОРМУВАННІ ЗВАРНИХ ТРУБ МАЛОГО ДІАМЕТРУ

У доповіді приведений аналіз існуючих технологій виробництва зварених труб малого діаметру для холодного профілювання деталей. Представлено теоретичний аналіз формозміни металу та результати експериментальних досліджень.

  Забара А.С., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ ВАЛКОВОЙ ФАРМОВКЕ СВАРНЫХ ТРУБ МАЛОГО ДИАМЕТРА

В докладе приведен анализ существующих технологий производства сварных труб малого диаметра для холодного профилирования деталей. Представлен теоретический анализ формоизменения металла и результаты экспериментальных исследований.

  Zabara A.S., Ukraine, Kharkiv

RESEARCH OF METAL AT ROLLING FORMING OF THE WELD-FABRICATED PIPES OF SMALL DIAMETER

In report analyses of existent technologies of production of the weld-fabricated pipes of small diameter is resulted for the cold profiling of details. The theoretical analysis of forming metal and results of experimental researches is presented.

Зрайченко А.В., Дьомін Д.О., Україна, Харків

ВЖИВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕЛИКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ СИНТЕТИЧНОГО ЧАВУНУ

Виконані дослідження складу і властивостей синтетичних чавунів серійних плавок. Для оптимізації складу чавуну запропонований метод дослідження великих систем, що дозволяють без побудови математичної моделі «склад-властивість» визначати оптимальні області хімічного складу синтетичного чавуну. Отримані результати дозволяють вибирати раціональні технологічних режими легування і модифікування чавуну

Зрайченко А.В., Демин Д.А., Украина, Харьков

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬШИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА СИНТЕТИЧЕСКОГО ЧУГУНА

Выполнены исследования состава и свойств синтетических чугунов серийных плавок. Для оптимизации состава чугуна предложен метод исследования больших систем, позволяющих без построения математической модели «состав-свойство» определять оптимальные области химического состава синтетического чугуна. Полученные результаты позволяют выбирать рациональные технологических режимы легирования и модифицирования чугуна

Zraychenko A.V., Demin D.A., Ukraine, Kharkov

APPLICATION OF METHODOLOGY OF RESEARCH OF LARGE SYSTEMS FOR CHOICE OF OPTIMUM COMPOSITION OF SYNTHETIC CAST-IRON

Researches of composition and properties of synthetic cast-irons of the serial melting are executed. For optimization of composition of cast-iron the method of research of the large systems, allowing «composition-property» to determine the optimum areas of chemical composition of synthetic cast-iron without the construction of mathematical model is offered. The got results allow to choose rational technological modes of alloying and retrofitting of cast-iron.

Золотар Л.С., Таран Б.П., Україна, Харків

ВИБІР ПЕРСПЕКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЛИТИХ ПОРШНІВ

Форсування режиму роботи двигунів вимагає підвищення робочих характеристик їх деталей. Перспективним є вживання біметалічних поршнів. Істотний результат очікується при використання вставок під камеру згорання поршня з термостійких і малотеплопровідних матеріалів - титанових сплавів. Пропонується композиція чавун – титановий сплав.

Золотарь Л.С., Таран Б.П., Украина, Харьков

ВЫБОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛИТЫХ ПОРШНЕЙ

Форсирование режима работы двигателей требует повышения рабочих характеристик их деталей. Перспективным является применение биметаллических поршней. Существенный результат ожидается при использования вставок под камеру сгорания поршня из термостойких и малотеплопроводных материалов - титановых сплавов. Предлагается композиция чугун – титановый сплав.

Zolotar' L.S., Taran B.P., Ukraine, Kharkov

CHOICE OF PERSPECTIVE MATERIALS FOR THE CASTYLE="PISTONS

Forcing of the mode of operations of engines requires the increase of workings descriptions of their details. Perspective is application of bimetallic pistons. A substantial result is expected at the uses of insertions under a combustion of piston chamber from heat-resistant and littleheat-conducting materials - titanic alloys. Composition is offered cast-iron is a titanic alloy.

Зубков А.І., Дубіна А.В., Україна, Харків

Дисперсійне ТВЕРДІННЯ Конденсатів cu-Mo

У роботі вивчені процеси розпаду аномальних пересичених розчинів молібдену в кристалічних гратці міді, що утворяться при конденсації сумішей їхніх пар у вакуумі ~ 10-3 Па. Досліджено вплив концентрації молібдену, температури й часу відпалу на висоту й положення піка дисперсійного твердіння. Проведено аналіз отриманих експериментальних результатів. Зроблено висновки про фізичні механізми досліджуваних явищах.

Зубков А.И., Дубина А.В., Украина, Харьков

Дисперсионное твердение конденсатов cu-Mo

В работе изучены процессы распада аномальных пересыщенных растворов молибдена в кристаллической решетки меди, образующихся при конденсации смесей их паров на неориентирующей подложке в вакууме ~ 10-3 Па. Исследовано влияние концентрации молибдена, температуры и времени отжига на высоту и положение пика дисперсионного твердения. Проведен анализ полученных экспериментальных результатов. Сделаны выводы о физических механизмах изучаемых явлениях.

Zubkov A.I., Dubina A.V., Ukrainе, Kharkov

Aging condensates cu-Mo

In this paper we studied the processes of decay of the anomalous supersaturated solutions of molybdenum in the crystal lattice of copper, formed by condensation of vapor mixtures in a vacuum ~ 10-3 Pa. The influence of molybdenum concentration, temperature and annealing time on peak height and position of aging. An analysis of the experimental results. Conclusions about the physical mechanisms of the studied phenomena.

Князєв С. А., Вуєц О. Є., Погрібний М. А., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОРІВНЯННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТІ СТАЛЕЙ 45, 40Х, 15Х11МФ ПІСЛЯ ПІЧНОГО БОРУВАННЯ

У доповіді розглянуто проблемні питання спрощення реалізації способу пічного борування. Приведено порівняння структури дифузійних шарів та мікротвердості для конструкційних сталей 45, 40Х, 15Х11МФ. Показано можливість виявлення структури дифузійного шару за допомогою кольорового травлення.

Князев С. А., Вуец А. Е., Погребной Н. А., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СТАЛЕЙ 45, 40Х, 15Х11МФ ПОСЛЕ ПЕЧНОГО БОРИРОВАНИЯ

В докладе рассмотрены проблемные вопросы упрощения реализации способа печного борирования. Приведено сравнение структуры диффузионных слоев и микротвердости для конструкционных сталей 45, 40Х, 15Х11МФ. Показана возможность выявления структуры диффузионного слоя с помощью цветного травления.

Knyazev S. A., Vuech A. E., Pogrebnoj N. A., Ukraine, Kharkov

RESEARCH AND COMPARISON OF STRUCTURE AND PROPERTIES OF STEELS 45, 40X, 15Х11МФ AFTER FURNACE BORONIZED

In the report are considered problem questions simplification of realization of a way furnace boronized. Comparison is resulted diffusion layers and microhardness for constructional steels 45, 40Х, 15Х11МФ. The opportunity is shown of revealing of single-phase structure diffusion layer by means of color etching.

Князєв С. А., Погрібний М. А., Україна, Харків

РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБУ НАСИЧЕННЯ БОРОМ СТАЛІ 40Х ЗА ДОПОМОГОЮ НАГРІВУ СТРУМОМ ВИСОКОЇ ЧАСТОТИ

У доповіді розглянуто можливість отримання зміцнених поверхневих шарів на зразках зі сталі 40Х за допомогою борування та швидкісного нагріву струмом високої частоти. Показано структуру і мікротвердість отриманих шарів. Проведено порівняння шарів отриманих при пічному, одноімпульсному та багатоімпульсному СВЧ боруванні.

Князев С. А., Погребной Н. А., Украина, Харьков

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА НАСЫЩЕНИЯ БОРОМ СТАЛИ 40Х С ПОМОЩЬЮ НАГРЕВА ТОКОМ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

В докладе рассмотрена возможность получения упрочненных поверхностных слоев на образцах из стали 40Х с помощью борирования и скоростного нагрева током высокой частоты. Показана структура и микротвердость полученных слоев. Проведено сравнение слоев, полученных при печном, однократном и многоимпульсном ТВЧ борировании.

Knyazev S. A., Pogrebnoj N. A., Ukraine, Kharkov

DEVELOPMENT AND RESEARCH THE WAY OF SATURATION BORON OF STEEL 40Х BY MEANS OF HEATING BY THE CURRENT OF HIGH FREQUENCY

In the report is considered the opportunity of reception of the strengthened superficial layers on samples from steel 40Х by means of boronized and high-speed heating by a current of high frequency is considered. The structure and microhardness is shown of the received layers. Comparison of layers received is lead at oven, multipulse HFH and unitary HFH boronized.

Коваль О.С., Коваленко Б.П., Україна, Харків

ЛЕГКОВІДОКРЕМЛЮВАЄМИЙ ПРИГАР НА ЛИТВІ З ЧОРНИХ СПЛАВІВ

В даний час велика увага приділяється проблемі боротьби з пригаром. У даній роботі узагальнюється і систематизується накопичений за останні роки досвід боротьби з пригаром на сталевих та чавунних віливках. Вивчені роботи по виявленню механізму утворення пригару та шляхи його запобігання. Розглядаються гіпотези пов'язані з окислювальною теорією утворення пригару замість «скловидної».

Коваль О.С., Коваленко Б.П., Украина, Харьков

ЛЕГКООТДЕЛЯЕМЫЙ ПРИГАР НА ЛИТЬЕ ИЗ ЧЕРНЫХ СПЛАВОВ

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме борьбы с пригаром. В данной работе обобщается и систематизируется накопленный за последние годы опыт борьбы с пригаром на стальных и чугунных отливках. Изучены работы по выявлению механизма образования пригара и пути его предотвращения. Рассматриваются гипотезы связанные с окислительной теорией образования пригара вместо «стекловидной».

Koval' O.S., Kovalenko B.P., Ukraine, Kharkov

LEGKOOTDELYAEMYY PRIGAR ON CASTING FROM BLACK ALLOYS

Presently large attention is spared to the problem of fight against pickup In this work summarized and systematized the experience of fight accumulated in the last few years against pickup on the steel and cast-iron foundings. Studied work on the exposure of pickup mechanism formation and way of pickup his prevention. Hypotheses are examined the formations of pickup related to the oxidizing theory in place of «glassy».

Коворотний Т.Л., Україна, Харків

АНАЛІЗ ХВИЛЯСТОСТІ НА КРАЙКАХ ТОНКОСТІННИХ ПРОФІЛІВ З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

У доповіді розглянуто виникнення хвилястості на тонкостінних профілях з алюмінієвих сплавів, особливості позаконтактної деформації стрічки. Запропоновано шлях визначення параметра хвилястості та пропозиції щодо уникнення цього виду браку тонкостінних профілів.

Коворотный Т.Л., Украина, Харьков

АНАЛИЗ ВОЛНИСТОСТИ НА КРОМКАХ ТОНКОСТЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

В докладе рассмотрено образование волнистости на тонкостенных профилях из алюминиевых сплавов, особенности внекантактной деформации полосы. Предложен способ определения параметра волнистости, а также предложения, позволяющие предотвратить возникновение этого вида брака на тонкостенных профилях.

Kovorotnyj T.L., Ukraine, Kharkiv

THE ANALYSIS OF WAVINESS ON THE EDGE OF THIN-WALLED PROFILE SECTIONS OF ALUMINIUM ALLOYS

The forming of waviness on the edge of thin-walled profile sections of aluminium alloys and the features of out-of-contact deformation of the stripe are considered. The method of definition of cockle parameter and the propositions which allow to exclude this type of defect on the thin-walled profile sections are given.

Колупаєв І.М., Дудник Н.В., Мєдвєдєва., А.В., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕГРАДАЦІЇ ГЕТЕРОСИСТЕМИ цинк-титан

Проведене дослідження фазового складу зразків Zn - Ti за умов вакуумних термічних випробувань. Встановлено, що взаємодія пов’язана із зміною будови перехідної області матеріалу. Результати металографічного аналізу співставляються з даними щодо активності дифузійних процесів фазоутворення.

Дудник Н.В., Колупаев И.Н., Медведева А.В., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ процессОВ деградации гереросистемы цинк-титан

Проведено исследование фазового состава образцов Zn - Ti в режиме вакуумних термических испытаний. Установлено, что взаимодействие связано с изменением строения переходной области материала. Результаты металлографического анализа фа­зового состава сопоставляются с данными об активности диффузионных процессов фазообразования.

Dudnik V.V., Kolupaev І.N., Medvedeva А.V., Ukrainе, Kharkov

THE INVESTIGATION OF ZINK – TITANUM SYSTEM DEGRADATION PROCESSES

The investigation of phase composition of Zn - Ti samples in the vacuum thermal condition were carried out. It was found that the interaction is related to changes in the structure of material transition area. The results of metallographic analysis of phase composition are compared with the data on the diffusion activity of phase formation.

Колупаєв І.М., Надточий Т.С., Україна, Харків

ОЦІНКА ПАРAМЕТРІВ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛОГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Досліджувався фазовий склад зразків легованої сталі поблизу поверхні нікотрирування. Встановлено, що твердість та міцність поверхневого шару пов’язані з виділеннями нітридів в дифузійній зоні. Результати комп’ютерного металографічного аналізу надають змогу оптимізувати технологічний режим.

Колупаев И.Н., Надточий Т.С., Украина, Харьков

ОЦЕНКА ПАРAМЕТРОВ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ ПОМОЩИ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Исследовался фазовый состав нержавеющей стали вблизи поверхности никотрирования. Установлено, что в поверхностном слое твердость и прочность связаны с включениями нитридов в диффузионной зоне. Результаты компьютерного металлографического анализа позволяют улучшить процесс азотирования.

Kolupaev І.N., Nadtochiy T.S., Ukrainе, Kharkov

ASSESSMENT CHEMICAL-THERMAL PROCESSING PARAMETERS WITH DIGITAL METALLOGRAPHIC IMAGE PROCESSING

The investigation of phase composition of carbonitrided stainless steel samples near surface were carried out. It was found that the near-surface hardness and strength related to the fine iron/alloy nitride precipitates in the diffusion zone. The results of computer metallographic analysis allow to improve nitriding process.

Крюков Ю.Б., Україна, Харків

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМОЗМІНИ МЕТАЛУ ПРИ ПРОКАТЦІ ПЕРІОДИЧНИХ ПРОФІЛІВ РЕСОР

В доповіді викладені результати дослідження металу при прокатці періодичних профілів ресор на напівпромисловому стані 550 УкрНДІМету. Методами математичної статистики визначені експериментальні залежності плину металу в залежності від параметрів осередку деформації. Розроблені інженерні формули для визначення параметрів формозміни.

Крюков Ю.Б., Украина, Харьков

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ ПРОКАТКЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ РЕССОР

В докладе изложены результаты исследования металла при прокатке периодических профилей рессор на полупромышленном стане 550 УкрНИИМета. Методами математической статистики определены экспериментальные зависимости течения металла в зависимости от параметров очага деформации. Разработаны инженерные формулы для определения параметров формоизменения.

Kryukov Yu.B., Ukraine, Kharkov

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF METAL FORMING AT ROLLING OF DIE-ROLLED SECTIOS OF SPRINGS

The paper concerns the results of investigating metal at rolling of die-rolled sections of springs at the pilot mill 550 in UkrNIIMet. Experimental dependences of metal flow depending on deformation zone parameters were determined by methods of mathematical statistics. Engineering formulas for calculating metal forming parameters were developed.

Кузьменко В.І., Україна, Харків

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА КОНСТРУКЦІЇ ШТАМПУ ДЛЯ ШТАМПУВАННЯ – ЗБИРАННЯ ДЕТАЛІ ТИПУ «ЗАТИСК»

Затиск використовують для кріплення нагрудних значків. Він складається із трьох деталей: корпусу, затиску й кришки, що отримують штампуванням із тонколистових заготівель мідного сплаву з наступною зборкою їх підкарбуванням. Ця робота передбачає штампування трьох деталей у багатопозиційному штампі з валковою подачею паралельно в одній стрічці у три лінії з наступною зборкою деталей у цьому ж штампі в напрямку поперечному потоку штампувальних операцій.

Кузьменко В.И., Украина, Харьков

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И КОНСТРУКЦИИ ШТАМПА ДЛЯ ШТАМПОВКИ – СБОРКИ ДЕТАЛИ ТИПА «ЗАЖИМ»

Зажим служит для крепления нагрудных значков. Он состоит из трёх деталей: корпуса, зажима и крышки, получаемых штамповкой из тонколистовых заготовок медного сплава и последующей сборкой их с подчеканкой. Данная работа предусматривает штамповку этих деталей в многопозиционном штампе с валковой подачей параллельно в три линии и последующую сборку этих деталей в этом же штампе в направлении поперечном потоку штамповочных операций.

V. Kuzmenko, Ukraine, Kharkiv

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESS AND OF THE CONSTRUCTION OF DIE FOR STAMPING - ASSEMBLING OF PARTS TYPE «FORCE CLAMP»

The force clamp is used for fastening pectoral icons. It consists of three parts: body, clamp and cover plate which are stamping from thin-sheet workpiece of copper alloy and subsequent assembly with pinching. This work includes stamping of these parts in multiple-position die with rolling feed of three parallel lines and the subsequent assembly of those parts in the same die in the direction of transversal flow of stamping operations.

Курандо Д.І. Україна, Харків

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМОЗМІНИ ПРОФІЛю БАШМАКА

Для визначення формозміни профілю башмака проведено експериментальне дослідження. з метою порівняння отриманих теоретичних залежностей, а також раніше застосовуваних для розрахунків розширення формул Зибеля і Бахтінова. Аналіз отриманих діаграм показує, що найбільш рівномірний розподіл витяжки по елементах профілю відбувається за схемою прокатки, розрахованої методом кінцевих елементів.

Курандо Д.И. Украина, Харьков

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМОИЗМЕНЕНИя

ПРОФІЛЯ БАШМАКА

Для определения формоизменения профиля башмака проведено экспериментальное исследование c целью сравнения полученных теоретических зависимостей, а также прежде применяемых для расчетов расширения формул Зибеля и Бахтинова. Анализ полученных диаграмм показывает, что наиболее равномерное распределение вытяжки по элементам профиля происходит по схеме прокатки, рассчитанной методом конечных элементов.

Kurando D. Ukraine, Kharkiv

EXPERIMENTAL RESEARCHES of FORMOIZMENENIYA Proflya SHOE

For determination of forming type of shoe experimental research was conducted with the purpose of comparison of the got theoretical dependences, and also before the formulas of Zibelya and Bakhtinova applied for the calculations of expansion. The analysis of the got diagrams shows that the most even distributing of extraction on the elements of type takes place on the chart of rolling, expected the method of eventual elements.

  Левченко В.М., Україна, Харків

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ЕНЕРГОСИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОКАТКИ НЕСИМЕТРИЧНИХ РЕЙКОВИХ ПРОФІЛІВ

У доповіді подано методику та результати розрахунку технологічних та енергосилових параметрів при прокатці несиметричних рейкових профілів. Зусилля, момент та потужність прокатки розраховували шляхом визначення роботи сил деформування та роботи сил тертя за елементами профілю рейки.

  Левченко В.Н., Украина, Харьков

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОКАТКИ НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ПРОФИЛЕЙ

В докладе представлены методика и результаты расчета технологических и энергосиловых параметров при прокатке несимметричных рельсовых профилей. Усилие, момент и мощность прокатки рассчитывали путем определения работы сил деформации и работы сил трения по элементам профиля рельса.

  Levchenko V.M., Ukraine, Kharkov

THE METHODS OF CALCULATION OF TECHNOLOGICAL AND ENERGY-POWER PARAMETERS FOR ASYMMETRICAL RAIL PROFILES ROLLING

In the report the results of calculation of technological and energy-power parameters for point rails rolling are presented. The force, moment and power of rolling were calculated using estimation of deforming forces work and friction forces work by rail profile elements.

Літус К.О., Дяченко С.С., Костик В.О.,Україна, Харків

Прогресивний спосіб підвищення експлуатаційних властивостей поверхні титанового сплаву

Розроблена технологія низькотемпературного азотування титанового сплаву ВТ3-1. Проаналізований вплив температури, часу на формування фаз поверхневого дифузійного шару. Показана зміна мікротвердості від глибини азотованого шару залежно від часу та температури азотування. Обґрунтована перспективність низькотемпературного азотування.

Литус Е.А., Дьяченко С.С., Костик В.О., Украина, Харьков

Прогрессивный метод повышения эксплуатационных свойств ПОВЕРХНОСТИ титанового сплава

Разработана технология низкотемпературного азотирования титанового сплава ВТ3-1. Проанализировано влияние температуры, времени на формирование фаз поверхностного диффузионного слоя. Показано изменение микротвердости от глубины азотированного слоя в зависимости от времени и температуры азотирования. Обоснована перспективность низкотемпературного азотирования.

Litys K.A., Dyachenko S.S., Kostik V.O., Ukraine, Kharkov

Progressive Method of Increasing service properties of Surface for Titanium Alloy

The manufacturing process of low temperature nitriding of titanium alloy BT3-1 is elaborated. The effect of time-temperature parameters on the surface diffusional layer formation has been analyzed. The relation between microhardness and nitrided layer thickness depending on the nitriding time and temperature is shown. The efficiency of proposed method is based.

Лябук С.І., Україна, Харків

СТРУКТУРНА РЕЛАКСАЦІЯ У МЕТАСТАБІЛЬНИХ СПЛАВАХ

У доповіді наведено результати вивчення проявів структурної релаксації в сталях з метастабільним аустенітом під час механічної релаксації напружень при температурах випробування 293 К – 573 К. Виявлено аномально високу релаксацію напружень внаслідок протікання структурних перетворень під навантаженням. Розроблено методику програмного навантаження метастабільних сплавів.

Лябук С.И.,Украина, Харьков

СТРУКТУРНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ В МЕТАСТАБИЛЬНЫХ СПЛАВАХ

В докладе приведены результаты изучения проявления структурной релаксации в сталях с метастабильным аустенитом во время механической релаксации при температурах испытания 293 К – 573 К. Виявлено аномально высокую релаксацию напряжений вследствие протекания структурних превращений под нагрузкой. Разработана методика программного нагружения метастабильных сплавов.

Lyabuk S.I., Ukraine, Kharkiv

STRUCTURAL RELAXATION IN METASTABLE ALLOYS

In the report results of studying of display of a structural relaxation in steels with metastable structure during a mechanical relaxation are presented at temperatures of test 293 - 573 K. Anormal character of a relaxation is found owing to structural transformations under loading. The technique program of load metastable alloys is developed.

Лябук С.І., Козлова.Т.І., Україна, Харків

ОТРИМАННЯ МІКРОКРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ У СТАЛЯХ ШЛЯХОМ ІНТЕНСИВНОЇ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ

Розроблено способи подрібнення зерен сталей 12Х18Н9, 09Г2С. В основі яких лежить пряме та зворотнє мартенситне перетворення і об’ ємна пластична деформація. Отримання субмікрокристалічної структури дозволило значно підвищити міцносні властивості і релаксаційну стійкість сталей. При підвищених температурах більш термостійкою є сталь з мікрокристалічною структурою.

Лябук С.И., Козлова Т.И., Украина, Харьков

ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В СТАЛЯХ ПУТЕМ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Разработаны способы измельчения зерен сталей 12Х18Н9, 09Г2С. На основе прямого и обратного мартенситного превращения и объемной пластической деформация. Получение субмикрокристаллической структуры позволило значительно повысить прочностные свойства и релаксационную стойкость сталей. При повышенных температурах более термостойкой является сталь с субмикрокристаллической структурой.

Lyabuk S.I., Kozlova T.I.

RECEPTION OF MICROCRYSTALLINE STRUCTURE IN STEELS BY INTENSIVE PLASTIC DEFORMATION

Ways of reduce grain refining steels 12Х18Н9, 09Г2С are developed. On the basis of direct and return martensite transformation and volumetric plastic deformation. Reception of submicrocrystalline structure has allowed to raise considerably hardness properties and relaxation stability steels. The steel with submicrocrystalline structure is аt the raised temperatures of more heat-resistant.

Максимова М.О., Сорока С.Д., Кобеляцький Д.А., Україна, Харків

КОМП’ЮТЕРНЕ 3D МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД ВИВЧЕННЯ ТА СТВОРЕННЯ ПРИКЛАДНОЇ ВІРТУАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Висвітлено основні особливості вивчення графічного 3d моделювання, що має на меті розвиток просторового уявлення та логічного мислення. Розглянуто прикладне застосування тривимірної графіки при візуалізації фізичних процесів, моделюванні архітектурних інтер′єрів та фасадів, сцен для Інтернета, ігрових додатків та створенні рекламної продукції.

Максимова М.О., Сорока С.Д., Кобеляцкий Д.А., Украина, Харьков

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ И СОЗДАНИЯ ПРИКЛАДНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Освещены основные особенности изучения графического 3d моделирования, которое предполагает развитие пространственного воображения и логического мышления. Рассмотрено прикладное использование трехмерной графики при визуализации физических процессов, моделировании архитектурных интерьеров и фасадов, сцен для Интернета, игровых приложений и создании рекламной продукции.

Maksimova M., Soroka S.D., Kobeliatsky D., Ukraine, Kharkov.

COMPUTER MODELING LIKE A METHOD OF STUDYING AND ESTABLISHMENT APPLIED VIRTUAL PRODUCT

The report tells about main features of a graphical 3d modeling study, which involves the development of dimensional imagination and logical thinking. An application of 3d graphics for the visualization of physical processes, modeling of architectural interiors and facades, scenes for the Internet, gaming applications, and creating advertising products.

Медведєв В.С., Маслєний О.М., Україна, Харків

Поле швидкостей переміщення металу в пластових таврових калібрах

Запропоновано загальну методику визначення формозміни металу. Наведено алгоритм побудови кінематично можливого поля швидкостей плину металу та розрахунку деформації металу на вільних поверхнях в пластових таврових калібрах. Методику рекомендується використовувати при розробці калібровок валків і технологічних процесів прокатки складних фасоних профілів.

Медведев В.С., Масленый А.Н., Украина, Харьков

Поле скоростей перемещения металла в пластовых тавровых калибрах

Предложена общая методика определения формоизменения металла. Приведен алгоритм построения кинематически возможного поля скоростей течения металла и расчета деформации металла на свободных поверхностях в пластовых тавровых калибрах. Методику рекомендуется использовать при разработке калибровок валков и технологических процессов прокатки сложных фасонных профилей.

Medvedev V.S., Maslenyi A.N., Ukraine, Kharkov

velocity field of metal flow in layer T-shaped grooves

The general technique of determining metal forming is suggested. The algorithm of constructing kinematically admissible velocity field of metal flow and calculating metal deformation on free surfaces in layer t-shaped grooves is given. The technique is recommended to be used at developing of grooving and technological processes of rolling for complex shaped sections.

Медведєв В.С., Галушкін Д.Г., Україна, Харків

ГЕОМЕТРІЯ ОСЕРЕДКА ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ ПРОКАТЦІ ФЛАНЦЕВИХ ПРОФІЛІВ В ФАСОННЫХ КАЛІБРАХ

Приведена методика аналітичного визначення геометричних параметрів осередка деформації при прокатці фланцевих профілів. Шляхом сумісного вирішення рівнянь поверхонь оберту валків та плоских поверхонь заготівлі отримані загальні аналітичні залежності для розрахунку координат межевих точек осередка деформації.

Медведев В.С., Галушкин Д.Г., Украина, Харьков

ГЕОМЕТРИЯ ОЧАГА ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПРОКАТКЕ ФЛАНЦЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В ФАСОННЫХ КАЛИБРАХ

Приведена методика аналитического определения геометрических параметров очага деформации при прокатке фланцевых профилей. Путем совместного решения уравнений поверхностей вращения валков и плоских поверхностей заготовки получены общие аналитические выражения для расчета координат граничных точек очага деформации.

Medvedev V.S., Galushkin D.G., Ukraine, Kharkov

GEOMETRY OF THE DEFORMATION ZONE AT ROLLING OF FLANGE SECTIONS IN SECTIONAL GROOVES

The technique for analytical determining of deformation zone geometry at rolling of flange sections is resulted. The general analytical expressions for calculating coordinates of boundary points of a deformation zone were derived by joint solution of equations of rollers revolution surfaces and billet flat surfaces.

Медведєв В.С., Україна, Харків

БАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ МІКРО-ЗАВОДІВ

Розроблені базові енерго- і ресурсозберігаючі технології та обладнання компактних металургійних мікро-заводів для виробництва фасоних профілів широкого сортаменту. Потужність мікро-заводів від 15 до 120 тис. тон на рік. Основною сировиною є металобрухт. До складу заводу входять дугові електро пічі, машина безперервного лиття заготовок і прокатний стан.

Медведев В.С., Украина, Харьков

БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МИКРО-ЗАВОДОВ

Разработаны базовые энерго- и ресурсосберегающие технологии и оборудование компактных металлургических микро-заводов для производства фасонных профилей широкого сортамента. Мощность микро-заводов от 15 до 120 тыс. тонн в год. Основным сырьем является металлолом. В состав завода входит дуговые электропечи, машина непрерывного литья заготовок и прокатный стан.

Medvedev V.S., Ukraine, Kharkov

BASIC TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT OF METALLURGICAL MICRO-PLANTS

Basic energy and resource-saving technologies and equipment for compact metallurgical micro-plants were developed. The plant aims at producing shaped sections of a wide range. Output of micro-plants is from 15 up to 120 thousand tons per year. The basic raw material is metal scrap. The plant consists of arc electric furnaces, continuous casting machines and rolling mill.

Медведєв В.С., Україна, Харків

АНАЛІЗ ПЛАСТИЧНОГО ПЛИНУ МЕТАЛУ В ФАСОНИХ КАЛІБРАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАКЕТУ Mathcad

Розроблено і реалізовано в пакеті Mathcad математичну модель прокатки в фасонних калібрах фланцевого типу, що дозволяє з використанням варіаційних принципів механіки суцільних середовищ визначати формозміну металу і енергосилові параметри прокатки. Наведено методику побудови поля швидкостей, розрахунку швидкостей деформації, потужностей, зусиль та моментів прокатки, а також деформацій металу на вільних поверхнях калібру.

Медведев В.С., Украина, Харьков

АНАЛИЗ ПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛА В ФАСОННЫХ КАЛИБРАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА Mathcad

Разработана и реализована в пакете Mathcad математическая модель прокатки в фасонных калибрах фланцевого типа, позволяющая с использованием вариационных принципов механики сплошных сред определять формоизменение металла и энергосиловые параметры прокатки. Приведена методика построения поля скоростей, расчета скоростей деформаций, мощности, усилий и моментов прокатки, а также деформаций металла на свободных поверхностях калибра.

Medvedev V.S., Ukraine, Kharkov

ANALYZING PLASTIC FLOW OF METAL IN SECTIONAL GROOVES WITH USING MATHCAD PACKAGE

Mathematical model of rolling process in sectional grooves of flange type was developed and realized in Mathcad package. The model enables determining metal forming and energy-power parameters of rolling with using variational principles of continuum mechanics. The technique for constructing velocity field, calculating rate of deformation, power, forces and moments of rolling as well as metal deformations on free surface of grooves is given.

Медведєв В.С., Стрюков С.Б., Україна, Харків

МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ КАЛІБРОВОК ВАЛКІВ СКЛАДНИХ ФАСОННИХ ПРОФІЛІВ

Розроблено математичне, алгоритмічне та програмне забезпечення проектування калібровок валків і розрахунку комплексу температурно-швидкісних та енергосилових параметрів для прокатки швелерів, двотаврів, кутових профілів, рейок, коритних та інших фасонних профілів. Побудова креслень калібрів здійснюється в автоматичному і діалоговому режимах у системі AutoCad.

Медведев В.С., Стрюков С.Б., Украина, Харьков

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАЛИБРОВОК ВАЛКОВ СЛОЖНЫХ ФАСОННЫХ ПРОФИЛЕЙ

Разработано математическое, алгоритмическое и программное обеспечение проектирования калибровок валков и расчета комплекса температурно-скоростных и энергосиловых параметров для прокатки швеллеров, двутавров, уголков, рельсов, корытных и других фасонных профилей. Построение чертежей калибров осуществляется в автоматическом и диалоговом режимах в системе AutoCad.

Medvedev V.S., Stryukov S.B., Ukraine, Kharkov

SOFTWARE FOR COMPUTER DESIGNING OF GROOVING OF COMPLEX SHAPED SECTIONS

Mathematical, algorithmic support and software for designing of grooving and calculating a complex of temperature-velocity and energy-power parameters for rolling of channels, I-sections, L-bars, rails, trough-shaped and other shaped sections were developed. Drawings of grooving are made in automatic and dialogue modes by AutoCAD.

Меншиков А.Г., Україна, Харків

СПОСІБ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РІДИННОГО ЦЕМЕНТУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ

У доповіді наведені результати по технології рідинного цементування дрібних деталей при отриманні шару цементування до 0,5 мм. Наведено дані по необхідним змінам конструкції стандартних печей – ванн для цього процесу. Спосіб відрізняється простотою технології, економічністю, екологічністю, не потребує спеціального обладнання,.

Меньшиков А.Г., Украина, Харьков

СПОСОБ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИДКОСТНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ ДЕТАЛЕЙ

В докладе приведены результаты по технологии жидкостной цементации мелких деталей при получении слоя цементации до 0,5 мм. Приведены данные по необходимым изменениям конструкции стандартных печей – ванн для этого процесса. Способ отличается простотой технологии, экономичностью, экологичностью, не требует специального оборудования.

Menshikov A.G., Ukraine, Kharkov

WAY AND THE EQUIPMENT FOR LIQUID CEMENTATION OF DETAILS

In the report results on technology of liquid cementation of fine details are resulted at reception of a layer of cementation up to 0,5 mm. Data on necessary changes of a design of standard furnaces are cited? Baths for this process. The way differs simplicity of technology, profitability, ecological compatibility, does not demand the special equipment.

Некрасов А.Г., Дьомін Д.О., Україна, Харків

ВЖИВАННЯ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДИФІКУВАННЯ ЧАВУНУ

Досліджені питання, пов'язані з оцінкою ефективності модифікування чавуну комплексними модифікаторами. Ефективність модифікування оцінювалася по впливу модифікатора на параметри мікроструктури і твердість чавуну на основі результатів лабораторних досліджень чавунів серійних плавок. За допомогою параметричних методів ідентифікації отримано класифікуюче правило, що дозволяє порівняти ефективність модифікаторів.

Некрасов А.Г., Демин Д.А., Украина, Харьков

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ЧУГУНА

Исследованы вопросы, связанные с оценкой эффективности модифицирования чугуна комплексными модификаторами. Эффективность модифицирования оценивалась по влиянию модификатора на параметры микроструктуры и твердость чугуна на основе результатов лабораторных исследований чугунов серийных плавок. С помощью параметрических методов идентификации получено классифицирующее правило, позволяющее сравнить эффективность модификаторов.

Nekrasov A.G., Demin D.A., Ukraine, Kharkov

APPLICATION OF METHODS OF AUTHENTICATION FOR COMPARATIVE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF RETROFITTING OF CAST-IRON

Questions, related to the estimation of efficiency of retrofitting of cast-iron complex modifiers, are investigational. Efficiency of retrofitting was estimated on influence of modifier on the parameters of microstructure and hardness of cast-iron on the basis of results of laboratory researches of cast-irons of the serial melting. By the self-reactance methods of authentication a classifying rule, allowing to compare efficiency of modifiers.

Нерубацький В.П., Україна, Харків

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ ПРИ СПІКАННІ ТУГОПЛАВКИХ НАНОПОРОШКОВИХ З ЄДНАНЬ

У зв’язку з тим, що в процесі пресування і ущільнення нанопорошків тугоплавких з’єднань застосовуються особливі режими спікання, питання правильного підбору цих режимів має актуальне значення. Моделювання процесу гарячого пресування дозволяє підібрати оптимальні параметри спікання при пропусканні електричного струму. Розроблена модель адекватна отриманим експериментальним результатам, що дозволяє в перспективі використовувати її для оцінки спікання порошкових неметалічних матеріалів.

Нерубацкий В.П. Украина, Харьков

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ ПРИ СПЕКАНИИ ТУГОПЛАВКИХ НАНОПОРОШКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

В связи с тем, что в процессе прессования и уплотнения нанопорошков тугоплавких соединений применяются особые режимы спекания, вопрос правильного подбора этих режимов имеет актуальное значение. Моделирование процесса горячего прессования позволяет подобрать оптимальные параметры спекания при пропускании электрического тока. Разработанная модель адекватна полученным экспериментальным результатам, что позволяет в перспективе использовать её для оценки спекания порошковых неметаллических материалов.

Nerubatskyi V.P., Ukraine, Kharkov

DESIGN OF PROCESS OF HOT-PRESSED AT SINTERING OF REFRACTORY NANOPOWDERS CONNECTIONS

In connection with that in the process of pressing and compression of nanopowders of refractory connections particular treatments of sintering are used, an actual value has a question of correct selection of these modes. The design of process of hot-pressed allows to pick up the optimum parameters of sintering at the key-in of electric current. The developed model is adequate the got experimental results, that allows in a prospect to use it for the estimation of sintering of powder-like non-metal materials.

Нікітіна О.О., Таран Б.П., Україна, Харків

ВИБІР ПЕРСПЕКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЛИТИХ ІМПЛАНТАНТОВ

Щорічно в світі проводиться декілька мільйонів відновних операцій з використанням імплантатів різних сплавів і металів. Такі операції характерні для щелепно-лицьової і нейрохірургії, травматології, ортопедії, стоматології і т.п. Технологія виготовлення імплантатів заснована на використанні сучасних високоефективних техпроцесів і матеріалів. Виявлено, що сьогодні неможливо уявляти виробництво окремих конструктивних елементів металевих частин різних конструкцій| протезів без застосування індивідуального литья.лиття.

Никитина О.А., Таран Б.П., Украина, Харьков

ВЫБОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛИТЫХ ИМПЛАНТАНТОВ

Ежегодно в мире проводится несколько миллионов восстановительных операций с использованием имплантатов разных сплавов и металлов. Такие операции характерны для челюстно-лицевой и нейрохирургии, травматологии, ортопедии, стоматологии и т.д. Технология изготовления имплантатов основана на использовании современных высокоэффективных технологических процессов и материалов. Выявлено, что сегодня невозможно представить производство отдельных конструктивных элементов металлических частей различных конструкций протезов без применения индивидуального литья.

Nikitina O.A., Taran B.P., Ukraine, Kharkov

CHOICE OF PERSPECTIVE MATERIALS FOR THE CASTYLE="IMPLANTS

Annually in a few million reproduction operations are the world conducted with the use of implants of different alloys and metals. Such operations are characteristic for maxillufacial and to neuro-surgery, traumatology, orthopaedy, to stomatology et cetera. Technology of making of implants is based on the use of modern high-efficiency technological processes and materials. It is exposed, that it is today impossible to present|represent| the production of separate structural elements of metallic parts of different constructions of prosthetic appliances without application of the individual| casting.

Ніцин О.Ю., Україна, Харків

ПОБУДОВА ТОЧКОВОГО КАРКАСА ВІДСІКУ ПОВЕРХНІ МЕТОДОМ АФІННИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Розглядається метод побудови крапкового каркаса відсіку поверхні методом аффінних перетворень площини. При цьому для побудови поверхні потрібно знання граничних умов, заданих набором поперечних перерізів і двома поздовжніми перерізами, що лежать у взаємно перпендикулярних площинах.

Ницын А.Ю., Украина, Харьков

ПОСТРОЕНИЕ ТОЧЕЧНОГО КАРКАСА ОТСЕКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТОДОМ АФФИННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Рассматривается метод построения точечного каркаса отсека поверхности методом аффинных преобразований плоскости. При этом для построения поверхности требуется знание граничных условий, заданных набором поперечных сечений и двумя продольными сечениями, лежащими во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Nitsyn А.Y., Ukraine, Kharkov

CONSTRUCTION of A DOT SKELETON of A PATCH OF A SURFACE BY A METHOD AFFINED of TRANSFORMATIONS

The method of construction of a dot skeleton of a patch of a surface by a method affined of transformations of a plane is considered. Thus constructions of a surface need knowledge of boundary conditions given by a set of cross sections and two longitudinal sections, laying in mutual perpendicular planes.

Охотська О.В., Україна, Харків

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ РОЗГОРТОК НЕЛІНІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ

В роботі розглянуто методологію рішення задачі і процес розробки алгоритму побудови квазірозгорток нелінійних поверхонь з ненульовою гаусовою кривизною. Пропонуються моделі і методи, які можуть використовуватися в системах проектування корпусних виробів з листового матеріалу. Змодельований розподіл енергії деформації в процесі деформації розгортки нелінійної поверхні.

Охотская Е.В., Украина, Харьков

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК НЕЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

В работе рассмотрены методология решения задачи и процесс разработки алгоритма построения квазиразверток нелинейных поверхностей с ненулевой гауссовой кривизной. Предлагаются модели и методы, которые могут использоваться в системах проектирования корпусных изделий из листового материала. Смоделировано распределение энергии деформации в процессе деформирования развертки нелинейной поверхности.

Ohotskaya E.V., Ukraine, Kharkov

DEVELOPMENT OF NONLINEAR SURFACES INVOLUTES CONSTRUCTION METHOD

A method for solving the problem and the development process of an algorithm for plotting unfolded quasi-patterns of nonlinear surfaces with non-zero Gaussian curvature are discussed. Models and methods which may be used in the design systems of case-wood furniture made of sheet material are suggested. Deformation energy distribution under deformation of nonlinear surface unfolding has been simulated.

Плєснецов Ю.О., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ ВАЛКОВОМУ ФОРМУВАННІ НА НИХ РИФЛЕНЬ

У доповіді відображені результати досліджень стоншування матеріалу полоси по її перетину у зоні формування рифлень. Встановлено, що мінімальні значення стоншування відповідають вершинам рифлень, максимальні - плоским ділянкам між ними. Цей факт пояснюється дією сил тертя на вершинах рифлень та їх відсутністю на плоских ділянках.

Плеснецов Ю.А., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ ВАЛКОВОЙ ФОРМОВКЕ НА НИХ РИФЛЕНИЙ

В докладе отражены результаты исследований утонения материала полосы по ее поперечному сечению в зоне формовки рифлений. Установлено, что минимальные значения утонения соответствуют вершинам рифлений, максимальные – плоским участкам между ними. Этот факт объясняется воздействием сил трения на вершинах рифлений и их отсутствием на плоских участках.

Plesnetsov Y.A., Ukraine, Kharkov

RESEARCHES OF DEFORMATION WORK-HARDENING OF SHEET PURVEYANCES AT ROLLING MOULDING OF KNURLS ON THEM

In the report the results of researches of thinning of material of bar are reflected on its cross runner in the area of moulding of knurls. It is set that the minimum values of thinning correspond the tops of knurls, maximal – to the flat areas between them. This fact is explained influence of forces of friction on the tops of knurls and their absence on flat areas.

Пономаренко О.І., Чекаліна Г.В., Україна, Харків

ПРИГАР НА ВИЛИВКАХ З ВИСОКОЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ

Пригар на виливках є однім з найпоширеніших дефектів ливарного виробництва. Таке положення пояснюється надзвичайною складністю процесів, що приводять до утворення пригару. Пригаром зазвичай називають неметалічну кірку, що міцно утримується на поверхні виливка і складається із зерен формувального матеріалу і цементуючої речовини. Пригар умовно розділяють на механічний, хімічний і термічний.

Пономаренко О.И., Чекалина Г.В., Украина, Харьков

ПРИГАР НА ОТЛИВКАХ ИЗ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

Пригар на отливках является одним из самых распространенных дефектов литейного производства. Такое положение объясняется чрезвычайной сложностью процессов, которые приводят к образованию пригара. Пригаром обычно называют неметаллическую корку, прочно удерживаемую на поверхности отливки и состоящую из зерен формовочного материала и цементирующего вещества. Пригар условно разделяют на механический, химический и термический.

Ponomarenko O.I., Chekalina G.V., Ukraine, Kharkov

PRIGAR ON FOUNDINGS FROM HIGH-ALLOY STEEL

Prigar on foundings is one of the most widespread defects of casting production. Such position is explained by the baffling complexity of processes which result in formation of prigar. Prigar is name a non-metal crust which firmly retained on-the-spot founding and consisting of grains of forming material and cementitious matter usually. Prigar is divided into mechanical, chemical and thermal.

Погорілий А.М., Пеліх В.Ф., Фомічова Н.М.,Україна, Харків

СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ МЕТАЛА ПРИ ВАГРАНОЧНІЙ ПЛАВЦІ

Проведені експериментальні дослідження підвищення температури метала за рахунок введення в шихту окатишів, до складу яких входить алюміній.

Погорелый А.М., Пелих В.Ф.,Фомичева Н.Н.,Украина, Харьков

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕТАЛЛА ПРИ ВАГРАНОЧНОЙ ПЛАВКЕ

Проведены экспериментальные исследования повышения температуры металла за счет ввода в шихту окатышей в состав которых входит алюминий.

Pogorelyy A.M., Pelyh V.F., Fomichova N.M., Ukraine, Kharkov

THE METHODS OF INCREASING THE METAL TEMPERATURE IN CUPOLA MELTING

The experimental researches of the rising the temperature of the metal is conducted as a result the introducing in the charge the palletized iron ore aluminum is entered.

Протасенко Т.О., Україна, Харків

ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ПРОЦЕС СТАРІННЯ НЕРЖАВІЮЧИХ СТАЛЕЙ 08Х18Н9Т І 12Х18Н9Т

У доповіді визначений вплив тривалого нагрівання на протікання процесів старіння в нержавіючих хромонікелевих сталях із титаном. Виявлена залежність динаміки старіння від вмісту вуглецю, температури та терміну експлуатації.

Протасенко Т.А., Украина, Харьков

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ 08Х18Н9Т И 12Х18Н9Т

В докладе определено влияние длительного нагрева на протекание процессов старения в нержавеющих хромоникелевых сталях с титаном. Выявлена зависимость динамики старения от содержания углерода, температуры и длительности эксплуатации.

Protasenko T.A., Ukrainе, Kharkov

EFFECT OF APPLICATION PARAMETERS ON AGING PROCESS OF STAINLESS STEELS 08Х18Н9Т AND 12Х18Н9Т

The long-period heating influence on the course of aging in stainless chromium-nickel steels with titanium are presented in the report. Dynamics of aging as determined from the carbon content, temperature and duration of use.

Торянік В. В., Шаповалов А. В., Шуст А. А., Україна, Харків

РОЗРОБКА ТРИМІРНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО ПУТІВНИКА АБІТУРІЄНТА НТУ «ХПІ»

У роботі надана програма-путівник, яка дозволяє абітурієнту віртуально відвідати НТУ «ХПИ», ознайомитись з учбовими корпусами, отримати візуальну інформацію про розташування деканатів і приймальних комісій факультетів. Програма написана мовою C# з використанням технології DirectX. Для моделювання освітлення використовувались шейдерні технології.

Торяник В. В., Шаповалов А. В., Шуст А. А., Украина, Харьков

РАЗРАБОТКА ТРЕХМЕРНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ АБИТУРИЕНТА НТУ «ХПИ»

В работе представлена программа-путеводитель, позволяющая абитуриенту виртуально побывать на территории НТУ «ХПИ», познакомиться с учебными корпусами, получить визуальную информацию о расположении деканатов и приемных комиссий факультетов. Программа написана на языке C# с использованием технологии DirectX. Для моделирования освещения использовались шейдерные технологии.

Torjanik V.V., Shapovalov A. V, Shust A. A, Ukraine, Kharkov

WORKING OUT OF THE THREE-DIMENSIONAL INTERACTIVE GUIDEBOOK OF THE ENTRANT NTU «KPI»

In work the program-guidebook allowing to the entrant virtually to visit in territory NTU «KPI» is presented, to get acquainted with educational cases, to receive the visual information on an arrangement of dean's offices and selection committees of faculties. The program is written in language C # with use of technology DirectX. Shader technologies were used for illumination modeling.

Тришевський О.І., Україна, Харків, Плєснецов С.Ю., Україна, Харьків

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМОЗМІНЕННЯ В МІСЦЯХ ЗГИНАННЯ МЕТАЛУ НА 1800 ПРИ ВАЛКОВОМУ ФОРМУВАННІ ГНУТИХ ПРОФІЛІВ

У доповіді висвітлене дослідження особливостей формозмінення металу в місцях згинання на 180°. Основною технологічною проблемою в цьому випадку є якісне відформування місць згинання на 180° без розривів металу. Вперше були досліджені деформації поверхневих слоїв, змінення товщини металу в місці згинання на заготовках товщиною 0,9 - 2,4 мм.

Тришевский О.И., Украина, Харьков, Плеснецов С.Ю., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ В МЕСТАХ ИГИБА МЕТАЛЛА НА 1800 ПРИ ВАЛКОВОЙ ФОРМОВКЕ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ

В докладе освещено исследование особенностей формоизменения металла в местах изгиба на 180°. Основной технологической проблемой в этом случае является качественная отформовка места изгиба на 180° без разрывов металла. Впервые были исследованы деформации поверхностных слоев, изменения толщины металла в месте изгиба на заготовках толщиной 0,9 - 2,4 мм.

Trishevsky O.I., Ukraine, Kharkov, Plesnetsov S.Y., Ukraine, Kharkov

RESEARCH OF FORMING IN PLACES OF METAL BENDING BY 180 DEGREES DURING ROLL FORMING OF BENDED PROFILES

In the report questions of researching the features of metal forming in places of bending by 180 degrees were being lightened up. Main technological problem in this case is high-quality forming of 180-degree bending place without breaks of metal. First researches of surface layers deformation, metal thickness changes in bending place 0,9 – 2,4 mm thick were made.

Чибічик О.А., Акімов О.В.,Україна, Харків

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ПІДВИЩЕННЮ ЯКОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ РОТОРІВ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ

У роботі проведена розробка комп'ютерно-інтегрованих систем, що забезпечують конструкторсько-технологічне проектування тягових електродвигунів серії АД. Також була здійснена математична обробка даних експериментального дослідження технологічних режимів заливки роторів. За результатами дослідження розроблені технічні рекомендації по вдосконаленню конструкції і технології виготовлення роторів.

Чибичик О.А., Акимов О.В., Украина, Харьков

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ РОТОРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

В работе проведена разработка компьютерно-интегрированных систем, обеспечивающих конструкторско-технологическое проектирование тягових электродвигателей серии АД. Также была осуществлена математическая обработка данных экспериментального исследования технологических режимов заливки роторов. По результатам исследования разработаны технические рекомендации по совершенствованию конструкции и технологии изготовления роторов.

Chibichik O.A., Akimov O.V., Ukraine, Kharkov

DESIGNER-TECHNICAL PLANNING AND DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS ON UPGRADING OF MAKING ELECTRIC MOTORS ROTORS

Development of the computer-integrated systems, providing the design-engineering planning of electric motors of series AD is in-process conducted. The mathematical processing of data of experimental research of the technological modes of rotors inundation was also carried out. On results research technical recommendations are developed on perfection of construction and technology of rotors making.

Шевченко Є.С., Євстратов В.О., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПУЛЬСУЮЧОГО ВИТЯГУВАННЯ І СТВОРЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ

У доповіді приведений аналіз існуючих технологій виробництва деталей витягуванням. Розглянуто процес гофроутворення і розгладжування фланця при пульсуючому витягуванні циліндричних деталей, а також, вплив величини притиску на якість деталей.

Шевченко Е.С., Евстратов В.А., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ ВЫТЯЖКИ И СОЗДАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭТОГО ПРОЦЕССА

В докладе приведенный анализ существующих технологий производства деталей вытягиванием. Рассмотрен процесс гофрообразования и разглаживание фланца при пульсирующей вытяжке цилиндрических деталей, а также, влияние величины прижима на качество деталей.

Shevchenko E.S., Evstratov V.A., Ukraine, Kharkiv

RESEARCH OF PROCESS OF PULSATING EXTRACTION AND CREATION OF EQUIPMENT FOR THIS PROCESS

In report resulted analysis for existent technologies of production details by drawing out. The process of fluting and smoothing of flange is considered at pulsating extraction of cylindrical details, and also, influence of clamp size on quality of details.

Шоман О.В., Анісімов К.В., Україна, Харків

Геометричне моделювання контуру вигоряння лісових пожеж

У доповіді розглянуто спосіб прогнозування контуру вигоряння при лісовій пожежі, який заснований на математичній моделі у вигляді диференціального рівняння. Показано, що в процесі розв’язання диференціального рівняння можуть виходити помилкові результати.

Шоман О.В., Анисимов К.В., Украина, Харьков

Геометрическое моделирование контура выгорания лессовых пожаров

В докладе рассмотрен способ прогнозирования контуру выгорания при лесном пожаре, который основан на математической модели в виде дифференциального уравнения. Показано, что в процессе решения дифференциального уравнения могут выходить ошибочные результаты.

Shoman  O.V., Ukraine, Kharkov, Anisimov K.V., Ukraine, Kharkov

GEOMETRICAL MODELLING OF THE CONTOUR OF BURNING OUT OF LOESSIAL FIRES

In report the way of forecasting to a burning out contour is considered at forest fire which is based on mathematical model in the form of the differential equation. It is shown that in the course of the decision of the differential equation there can be erroneous results.

Юрченко О.А., Кирилов Г.І., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ВалкіВ для виготовлення профілів із травленої заготівки і заготівки з покриттям

У доповіді висвітлено результати дослідження стійкості валків для виготовлення гнутих профілів з матеріалів, схильних до налипання на інструмент. Показано, що валки з литої графітизованої сталі мають найбільш високу стійкість та забезпечують відсутність налипання. Встановлено оптимальний хімічний склад даної сталі.

Юрченко А.А., Кириллов Г.И, Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ ВалкОВ для производства профилей из травленой заготовки и заготовки с покрытием

В докладе освещены результаты исследований стойкости валков для изготовления гнутых профилей из материалов, склонных к налипанию на инструмент. Показано, что валки из литой графитизированной стали имеют наиболее высокую стойкость и обеспечивают отсутствие налипания. Установлен оптимальный химический состав данной стали.

Yurchenko O.A., Kyrilov G.I., Ukraine, Kharkiv

RESEARCH OF rolls for manufacturing roll formed sections from etched feedstock and feedstock with coat

In the report the investigation result of firmness of rolls for manufacturing roll formed sections from the materials inclined to pickup to the tool were being lightened up. It is shown that rolls of graphitized cast steel are the most resistant. The optimal chemical composition of the given steel is discovered.

Ящеріцин Є.В., Терлецький О.С., Україна, Харків

ВПЛИВ РЕЖИМІВ ДИФУЗІЙНОГО ЗВАРЮВАННЯ НА АДГЕЗІЮ СКЛАДОВИХ ШАРІВ ШКМ МІДЬ-ТАНТАЛ

У доповіді приведено вплив режимів дифузійного зварювання на адгезію складових шарів ШКМ мідь-тантал. Обгрунтовано використання в якості звязуючого прошарку нікелю у вигляді тонкої фольги. Доведено протікання дифузійних процесів між шарами Cu, Ni і Та рентгено-флюоресцентним та рентгенівським методом визначення періоду кристалічної гратки.

Ящерицын Е.В., Терлецкий А.С., Украина, Харьков

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКИ НА АДГЕЗИЮ СОСТАВЛЯЮЩИХ СЛОЕВ СКМ МЕДЬ-ТАНТАЛ

В докладе приведено влияние режимов диффузионной сварки на адгезию составляющих слоёв слоев СКМ медь-тантал. Объяснено использование в качестве связующего слоя никеля в виде тонкой фольги. Доказано протекание диффузионных процессов между слоями Cu, Ni и Та рентгено-флюоресцентным и рентгеновским методом определения периода кристал- лической решетки.

Yasheritsin Е.V.,Теrlеtsky A.S., Ukraine, Kharkov

ТНE REGIM INFLUENCE DIFFUSION WELDING ON ADGEZION COMPOSITION LAYER MCM COPPER-TANTALUM

In the report influence regime diffusion welding on adhesion composition layer MCM copper-tantalum. From this study, it can be concluded that in quality binding layer Ni in the form of fineness foil. The elapse proved diffusion process between layer Cu, Ni and Ta X-ray -fluorescentic and X-

СЕКЦІЯ 7. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У
ФІЗИКО – ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Багмут О.Г., Жучков В.А., Олейник О.Є., Україна, Харків

ОРІЄНТАЦІЙНІ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ КРИСТАЛІЧНОЇ РЕШІТКИ Ni

Досліджені структурно-фазові стани під час рекристалізації тонкоплівкових лазерних конденсатів нікелю. Для двох випадків епітаксійного росту плівок з кристалічною решіткою ГЩП (фаза α-Ni) та з кристалічною решіткою ГЦК (фаза β-Ni) встановлені орієнтаційні співвідношення плівка – підкладка (001) KCl. Визначені орієнтаційні співвідношення між фазами α-Ni та β-Ni, які виконуються в процесі поліморфного перетворення при відпалі плівок.

Багмут А.Г., Жучков В.А., Олейник Е.Е., Украина, Харьков

ОРИЕНТАЦИОННЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ Ni

Исследованы структурно-фазовые состояния при рекристаллизации тонкопленочных лазерных конденсатов никеля. Для двух случаев эпитаксиального роста пленок с кристаллической решеткой ГПУ (фаза α-Ni) и с кристаллической решеткой ГЦК (фаза β-Ni) установлены ориентационные соотношения пленка – подложка (001) KCl. Определены ориентационные соотношения между фазами α-Ni и β-Ni, выполняющиеся в процессе полиморфного превращения при отжиге пленок.

Bagmut A.G., Zhuchkov V.A., Oleinik E.E., Ukraine, Kharkov

ORIENTATION RELATIONS AT CRYSTAL LATTICE TRANSFORMATION OF Ni

The structure and phase state changing was investigated at recrystallization of thing films of laser condensates of nickel. For two cases of epitaxy growth with HCP crystal lattice (phase α-Ni) and with BCC crystal lattice (phase β-Ni) orientation relations of film – substrate (001) KCl was established. An orientation relation between phases of α-Ni and of β-Ni, that takes place during polymorph transformation at the film annealing, was determined.

Баранник О. А., Торохтій К. І., Черпак М. Т., Україна, Харків

КвазІоптичНий кІльцЕвИй сапфІровий резонатор З ВНУТРІШНІМ цІлиндричНим провІдником

Досліджено новий підхід до вимірювання поверхневого опору Rs масивних провідникових зразків. Описана методика визначення Rs за допомогою відкритого кільцевого квазіоптичного діелектричного резонатора, збуджуваного на модах типу шепочучої галереї. Показано можливість вимірювання Rs високотемпературних надпровідників за допомогою цього резонатору.

Баранник А. А, Торохтий К. И., Черпак Н. Т. Украина, Харьков

Квазиоптический кольцевой сапфировый резонатор с внутренним цилиндрическим проводником

Исследуется новый подход к измерению поверхностного сопротивления Rs массивных проводящих образцов. Описана методика определения Rs с помощью открытого кольцевого квазиоптического диэлектрического резонатора, возбуждаемого на модах типа шепчущей галереи. Показана возможность измерения Rs высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) с помощью этого резонатора.

Barannik A. A., Torokhtyi K. I., Cherpak N. T., Ukraine, Kharkov

Quasi-optical ring sapphire rEsonator with cylindrical conductor inside

In this paper a new approach to surface resistance Rs measurements of the volumetric conducting samples is investigated. The technique of determination Rs by means of the open quasi-optical ring dielectric resonator, in which “whispering gallery” modes are excited, is presented. The possibility of high temperature superconductor Rs measurement by means of this resonator is displayed.

Благая Н.П., Лебедєва М.В., Савіна В.С. Україна, Харків

РОЛЬ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ В ПРОЦЕСІ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ

Сучасна концепція розвитку освіти на передній план висуває проблему підготовки майбутнього спеціаліста як творчої особистості, здатної до навчання та засвоєння нового на всіх етапах подальшої діяльності. Це окреслює нове коло вимог до проведення різного роду завдань, що пропонуються студентам у курсі загальної фізики. Їхньою метою стає не тільки формування фундаменту для спеціальних дисциплін, але й розвиток логічного, творчого мислення. Рішення цих проблем потребує перегляду спектра завдань, що традиційно пропонуються, і створення їх нової класифікації.

Благая Н.П., Лебедева М.В., Савина В.С. Украина, Харьков

РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ КУРСА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ В ПРОЦЕССЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современная концепция образования на передний план выдвигает проблему подготовки специалиста как творческой личности, способной к обучению и освоению нового на всех этапах будущей деятельности. Это определяет новые требования к проведению различного рода практических занятий, предлагаемых студентам в курсе общей физики. Их целью становится не только формирование фундамента для специальных дисциплин, но и развитие логического творческого мышления. Решение этих проблем требует пересмотра всего спектра традиционно предлагаемых заданий и создание их новой классификации.

Blagaja N.P., Lebedeva M.V., Savina V.S. Ukraine, Kharkov

THE ROLE OF PRACTICAL TRAINING IN THE COURSE OF GENERAL PHYSICS DURING ENGENEERING EDUCFTION PROCESS

The recent education concept brings up the problem of training the specialist as creative personality, which is capable to learn and master new knowledge in all the stages of future activity. This concept defines the new requirements to all kinds of students’ practical trainings in the course of general physics. In addition to forming the knowledge structure their aim is to develop logical and creative thinking of students.

Бондаренко О.Ю,. Рильський Р.О., Шкоропатенко Н.В., Україна, Харків

ВIТРОУСТАНОВКА ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ХАЗЯЙСТВ

Для використання вітрової енергії з метою виконання механічної роботи, розроблена механічна вiтроустановка. Описана її конструкція, технологія виготовлення складових і принцип роботи. Визначені технічні характеристики вiтроустановки а також її основні переваги під час експлуатації.

Бондаренко А.Ю., Рыльский Р.А., Шкоропатенко Н.В., Украина, Харьков

ВЕТРОУСТАНОВКА ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

Для использования ветровой энергии с целью выполнения механической работы, разработана механическая ветроустановка. Описана ее конструкция, технология изготовления составляющих и принцип работы. Определены технические характеристики ветроустановки а также ее основные преимущества при эксплуатации.

Bondarenko A.Yu., Rilskiy R..A., Shkoropatenko N.V., Ukraine, Kharkov

WIND SETTING FOR INDIVIDUAL FARMS

For the use of wind energy with the purpose of implementation of mechanical work, mechanical wind setting is developed. Its construction, technology of making of constituents and principle of work, is described. Technical descriptions of wind settings and also its basic advantages are certain during exploitation.

Водоріз О.С., Ольховська С.І., Щуркова Н.В., Рогачова О.І. Україна, Харків

РОЗМІРНІ ЕФЕКТИ У ТОНКИХ ПЛІВКАХ ТЕЛУРИДУ СВИНЦЮ, ЛЕГОВАНОГО НАТРІЄМ

У роботі наведено результати дослідження залежності коефіцієнта Холла та коефіцієнта термо-е.р.с тонких плівок, що були одержані термічним випаровуванням у вакуумі кристалів телуриду свинцю, легованих натрієм, від товщини тонких плівок. Було встановлено, що має місце залежність кінетичних коефіцієнтів від товщини шарів, що пов’язується із проявом класичного та квантового розмірних ефектів.

Водорез О.С., Ольховская С.И., Щуркова Н., Рогачева Е.И. Украина, Харьков

РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ ТЕЛЛУРИДА СВИНЦА, ЛЕГИРОВАННОГО НАТРИЕМ

В работе приведены результаты исследования зависимости коэффициента Холла и коэффициента термо-э.д.с. тонких пленок, полученных термическим испарением в вакууме кристаллов теллурида свинца, легированных натрием, от толщины пленок. Установлено, что имеет место зависимость кинетических коэффициентов от толщины слоев, что связывается с проявлением классического и квантового размерных эффектов.

Vodorez O.S., Olkhovskaya S.I., Schurkova N.V., Rogacheva E.I., Ukraine, Kharkov

SIZE EFFECTS IN THE LEAD TELLURIDE THIN FILMS DOPED WITH NATRIUM

The results of the study of the dependences of the Hall coefficient and the thermo-e.m.f coefficient of the thin films, obtained by the thermal evaporation in vacuum of the lead telluride crystals doped with natrium, on the thin films thickness are presented. It is established that the dependence of the kinetic coefficients on the layers thickness takes place. This effect is attributed to the classical and quantum size effect manifestation.

Водоріз О.С., Рогачова О.І., Україна, Харків

КОНЦЕНТРАЦІЙНА АНОМАЛІЯ РУХЛИВОСТІ НОСІЇВ ЗАРЯДУ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ PbTe-PbSe

Одержано залежність рухливості носіїв заряду  від складу при 300 К для нелегованих твердих розчинів PbTe-PbSe. В інтервалі концентрацій 0,7-2,1 мол. % PbSe спостерігається аномальна ділянка росту рухливості, наявність якої інтерпретується як проявлення критичних явищ, що супроводжують перехід перколяційного типу від розчинених до концентрованих твердих розчинів.

  Водорез О.С., Рогачева Е.И., Украина, Харьков

КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ АНОМАЛИЯ ПОДВИЖНОСТИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ PbTe-PbSe

Получена зависимость подвижности носителей заряда  от состава при 300 К для нелегированных твердых растворов PbTe-PbSe. В интервале концентраций 0,7 – 2,1 мол. % PbSe наблюдается аномальный участок роста подвижности, наличие которого интерпретируется как проявление критических явлений, сопровождающих переход перколяционного типа от разбавленных к концентрированным твердым растворам.

  Vodorez O.S., Rogacheva E.I., Ukraine, Kharkov

CONCENTRATION ANOMALY OF CHARGE CARRIER MOBILITY OF PbTe-PbSe SOLID SOLUTIONS

The dependence of charge carrier mobility  on composition at 300 K for undoped PbTe-PbSe solid solutions was obtained. Anomalous area of mobility growth in the interval of concentrations 0,7 – 2,1 mol. % PbSe is observed, the presence of which is interpreted as a display of the critical phenomena accompanying transition of percolation type from dilute to the concentrated solid solutions.

Гапоченко С.Д., Харків, Україна

ЕВРІСТИЧНА РОЛЬ ПРИНЦИПУ КРАСИ У РОЗВИТКУ ФИЗИКИ

У доповіді обґрунтовується методологічна роль естетичних принципів краси, гармонії та симетрії в еволюції фізики. Показано, що конкретно-науковий зміст принципу краси у природознавчих дисциплінах втілюється в принципах гармонії і симетрії.

Гапоченко С.Д. Харьков, Украина

ЭВРИСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПРИНЦИПА КРАСОТЫ В ФИЗИКЕ

В докладе обосновывается методологическая роль принципа красоты в эволюции физики. Показано, что конкретно-научным содержанием принципа красоты в естественно-научных дисциплинах являются принципы гармонии и симметрии.

Gapochenko S.D., Kharkiv, Ukraine

EVRISTIC ROLE OF PRINCIPLE OF BEAUTY IN PHYSICS EVOLUTION

In this report there are proved the methodological role of principle of beauty in physics evolution. It is revealed the concrete-scientific content of principle of beauty in natural sciences to be principles of harmony and symmetry.

Григоров С.М., Косевич В.М., Таран А.В., Україна, Харків

СТРУКТУРА ПЛІВОК Cu-In-Se ЗМІННОГО СКЛАДУ

Проведено електронно-мікроскопічне дослідження плівок Cu-In-Se, отриманих шляхом термічного випару міді й селеніду індію за методом Векшинського на підкладки KCl. Метод дозволив у горизонтальній площині «розгорнути» весь набір фаз, що належать системі Cu-In2Se3, й простежити фазові перетворення, які могли б розвиватися по товщині у двошарових плівках. Встановлено, що кристалики α- і β -CIS з тетрагональною решіткою мають переважне орієнтування (001) CIS || (001) KCl й містять мікродвійники по площинах (112); β-фаза CIS виявляється за сверхструктурними рефлексами типу (100) й (110), що вказує на наявність антифазних границь в β -фазі CIS.

Григоров С.Н., Косевич В.М., Таран А.В., Украина, Харьков

СТРУКТУРА ПЛЕНОК Сu-In-Se ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА

Проведено электронно-микроскопическое исследование плёнок Cu-In-Se, полученных путём термического испарения меди и селенида индия по методу Векшинского на подложки KCl. Метод позволил в горизонтальной плоскости «развернуть» весь набор фаз, принадлежащих системе Cu-In2Se3, и проследить фазовые превращения, которые могли бы развиваться по толщине в двухслойных пленках. Установлено, что кристаллики α- и β –CIS с тетрагональной решёткой имеют преимущественную ориентировку (001) CIS || (001) KCl и содержат микродвойники по плоскостям (112); β-фаза CIS выявляется по сверхструктурным рефлексам типа (100) и (110),что указывает на наличие антифазных границ в β-фазе CIS.

Grigorov S.N., Kosevich V.M., Тaran А.V., Ukraine, Kharkov

STRUCTURE OF Cu-In-Se THIN FILMS OF VARIABLE COMPOSITION

TEM investigation of Cu-In-Se thin films obtained by thermal evaporation of copper and indium selenide on KCl substrates using Vekchinsky method has been carried out. The method allows to “expand” all phases of the Cu-In2Se3 film system in horizontal plane and to monitor phase transformations in the bulk of two-layered films. It was revealed that α, β –CIS crystallites with tetragonal lattice had preferred orientation (001) CIS || (001) KCl and contained microtwins along (112) planes. β-CIS was revealed due to (100) and (110) superstructure reflections. Along these reflections, the streaks have been observed aiming to the existence of antiphase boundaries in such a phase.

Дроздова Г.А., Рогачова О.І., Україна, Харків

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ НА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ І РУХЛИВІСТЬ НОСІЇВ ЗАРЯДУ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ BI-SB

В роботі представлено результати досліджень впливу технології виготовлення полікристалічних зразків (метода приготування – литі або пресовані кристали та часу відпалу) на значення електропровідності σ та рухливості носіїв заряду H твердих розчинів Bi-Sb. Показано, що перехід від литих до пресованих зразків Bi-Sb помітно знижує значення σ і H. Одержані результати інтерпретовано з урахуванням впливу розсіяння носіїв заряду на межах зерен.

Дроздова А.А., Рогачева Е.И., Украина, Харьков

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ И ПОДВИЖНОСТЬ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ BI-SB

В работе представлены результаты исследований влияния технологии приготовления поликристаллических образцов (метода приготовления – литые либо прессованные кристаллы и времени отжига) на значения электропроводности σ и подвижности носителей заряда H твердых растворов Bi-Sb. Показано, что переход от литых к прессованным образцам Bi-Sb заметно снижает значения σ и H. Полученные результаты интерпретируются с учетом влияния рассеяния носителей заряда на границах зерен.

Drozdova A.A., Rogacheva E.I., Ukraine, Kharkov

EFFECT of the sample preparation method on THE ELECTRICAL CONDUCTION AND CHARGE CARRIER MOBILITY OF BI-SB SOLID SOLUTIONS

The results of a study of the effect of the polycrystalline sample preparation method (the preparation method – cast or pressed crystals and the time of heat treatment) on electrical conduction σ and charge carrier mobility H values of Bi-Sb solid solutions are presented in the work. It was shown that the transition from the cast samples to the pressed ones had essentially reduced σ and H values. The obtained data are interpretated taking into account the influence of the charge carrier scattering on the grain boundaries.

Живанков К.І., Михайлов В.М., Пахомов О.Ю., Україна, Харків

ПЕРЕХІДНІ ФУНКЦІЇ ІМПУЛЬСНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ СИСТЕМИ СОЛЕНОЇД – СПІВВІСНІ ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ ПРОВІДНІ ОБОЛОНКИ

Сформульовано задачу Коші для визначення перехідних функцій напруженостей магнітного поля в непровідних областях циліндричної системи. Початкова система рівнянь складається з двох звичайних диференціальних рівнянь першого порядку та одного алгебраічного рівняння для трьох невідомих перехідних функцій. Аналітичний розв'язок задачи отримано за допомогою інтегрального перетворення Лапласа та використано для розрахунку електродинамічних зусиль, що діють на оболонки при розряді ємнісного нагромаджувача на соленоїд.

Живанков К.И., Михайлов В.М., Пахомов А.Ю., Украина, Харьков

ПЕРЕХОДНЫЕ ФУНКЦИИ ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ СИСТЕМЫ СОЛЕНОИД – СООСНЫЕ ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПРОВОДЯЩИЕ ОБОЛОЧКИ

Сформулирована задача Коши для нахождения переходных функций напряженностей магнитного поля в непроводящих областях цилиндрической системы. Исходная система уравнений состоит из двух обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка и одного алгебраического уравнения для трёх неизвестных переходных функций. Аналитические решения задачи получены при помощи интегрального преобразования Лапласа и использованы для расчёта электродинамических усилий, действующих на оболочки при разряде ёмкостного накопителя на соленоид.

Zhivankov K.I., Mikhailov V.M., Pahomov A.Ju., Ukraine, Kharkov

TRANSIENT FUNCTION OF PULSE MAGNETIC FIELD OF THE “SOLENOID – INTERNAL AND EXTERNAL CONDUCTIVE SHELL” SYSTEM

The Cauchy’s problem for finding transient functions of magnetic field strength in the non-conductive regions of the system is formulated. Three transient functions are determined by solving of two differential equations and an algebraic equation. An analytical solution of this problem is obtained by Laplace transform and used for calculation electrodynamic forces acting on shells under discharge of a capacity on the solenoid.

Зайцев Р.В., Кіріченко М.В., Копач В.Р. Україна, Харків

ПРОГРЕСИВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПАРАМЕТРІВ КРЕМНІЄВИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

Вдосконаленим методом стаціонарної фотопровідності та методом спадання фотопровідності досліджувався розподіл часу життя неосновних носіїв заряду по товщині пластин монокристалічного кремнію підданих гетеруючому відпалу та глибокому хімічному травленню. Запропоновано використовувати такі пластини в якості базових кристалів при створенні вітчизняних багатоперехідних фотоелектричних перетворювачів із вертикальними діодними комірками.

Зайцев Р.В., Кириченко М.В., Копач В.Р. Украина, Харьков

ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАРАМЕТРОВ КРЕМНИЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

Исследовались усовершенствованным методом стационарной фотопроводимости и методом спада фотопроводимости распределения времени жизни неосновных носителей заряда по толщине пластин монокристаллического кремния подвергнутых геттерирующему отжигу и глубокому химическому травлению. Предложено использовать такие пластины как базовые кристаллы при создании отечественных многопереходных фотоэлектрических преобразователей с вертикальными диодными ячейками.

Zaitsev R.V., Кirichenko M.V., Коpach V.R. Ukraine, Kharkov

ELECTRONIC PARAMETERS IN HIGH-PERFORMANCE SILICON SOLAR CELLS BASE CRYSTALS AND METHODS OF THEIR RESEARCH

The characters of minority charge carriers lifetime distribution along the thickness of single-crystal silicon wafers exposed to gettering annealing and deep chemical etching were investigated by the improved method of stationary photoconductivity as well as by the standard method of photoconductivity decay. Using the such silicon wafers as the base crystals for creation of Ukrainian high performance multijunction photovoltaic converters with vertical diode cells of new generation was suggested.

Кіріченко М.В., Зайцев Р.В., Бондаренко С.О., Копач В.Р. Україна, Харків

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ККД БАГАТОПЕРЕХІДНИХ КРЕМНІЄВИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІЗ ВЕРТИКАЛЬНИМИ ДІОДНИМИ КОМІРКАМИ

Показано, що для підвищення ККД багатоперехідних фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії з вертикальними діодними комірками на основі монокристалічного кремнію необхідна модернізація вертикальних діодних комірок шляхом введення уздовж їх вертикальних Si-границь одношарових рефлекторів з індій-олов’яного оксиду товщиною більше 1 мкм.

Кириченко М.В., Зайцев Р.В., Бондаренко С.А., Копач В.Р. Украина, Харьков

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КПД МНОГОПЕРЕХОДНЫХ КРЕМНИЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ДИОДНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ

Показано, что для повышения КПД многопереходных фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии с вертикальными диодными ячейками на основе монокристаллического кремния необходима модернизация вертикальных диодных ячеек путем введения вдоль их вертикальных Si-границ однослойных рефлекторов из индий-оловяного оксида толщиной более 1 мкм.

Kirichenko M.V., Zaitsev R.V., Bondarenko S.A., Kopach V.R. Ukraine, Kharkov

NEW POSSIBILITIES OF MULTIJUNCTION SILICON PHOTO-VOLTAIC CONVERTERS WITH VERTICAL DIODE CELLS EFFICIENCY INCREASE

It is shown, that for efficiency increase of multijunction photo-voltaic solar energy converters with vertical diode cells on the basis of monocrystalline silicon the modernization of vertical diode cells by the introduction along their vertical Si-borders single-layer indium-tin oxide reflectors by thickness more than 1 m is necessary.

  Коновалов О.Я., Україна, Харків

оптимізація периферійних ділянок контуру профіля одновиткового соленоїда, що мають форму кривої

Розраховано форму масивного соленоїда, що утворює заданий розподіл імпульсного магнітного поля на співвісній циліндричній оболонці. На профілі соленоїда умовно виділено периферійні ділянки, що визначаються розв’язанням задачі оптимізації. Функція мети – сума відносних розбіжностей поміж заданим та отримуваним розподілами поля в сукупності контрольних точок на заготівці, а варійований параметр характеризує кривизну периферійної ділянки. Відносні розбіжності в контрольних точках не перевищують одного відсотка.

Коновалов О.Я., Украина, Харьков

Оптимизация периферийных участков контура профиля одновиткового соленоида, имеющих форму КРИВОЙ

Рассчитана форма массивного соленоида, обеспечивающего заданное распределение импульсного магнитного поля на соосной цилиндрической оболочке. На профиле соленоида условно выделены периферийные участки, определяемые решением задачи оптимизации. Целевая функция – сумма относительных расхождений между заданным и получаемым распределениями поля в совокупности контрольных точек на заготовке, а варьируемый параметр характеризует кривизну периферийного участка. Относительные расхождения в контрольных точках не превышают одного процента.

Konovalov O.Ya., Ukraine, Kharkiv

The optimization of peripheral parts shape coil, which have form of the curve

The shape of solid coil, which provided the given boundary distribution of pulse magnetic field on cylinder shell, is calculated. The part of the coil shape, which was turned to shell, divided on central part, which computed by reputed methods, and peripheral parts. The problem of determination peripheral parts is formulated as one parameter optimization task. The goal function is determined by the sum of relative distortions between given and acquired distributions. Relative distortions in separated points non-exceed for a one percent.

  Корж І.А., Україна, Харків

ПРО ОСОБЛИВОСТі ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ З ФІЗИКИ НА ПІДГОТОВЧИХ КУРСАХ ТЕХНИЧНОГО ВНЗУ

У доповіді пропонується методика проведення лекційних занять з фізики для слухачів підготовчих курсів технічного вищого навчального закладу , що спрощує процес конспектування та активізує їх самостійну роботу. При розробці методики були використані комп’ютерні технології. Проаналізовані перші результаті застосування методу на заняттях в НТУ"ХПІ"

  Корж И.А., Украина, Харьков

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОвЕДЕНЯ ЛЕКЦИЙ ПО ФИЗИКЕ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

В докладе предлагается методика проведения лекционных занятий по физике для слушателей подготовительных курсов технического высшего учебного заведения, упрощающая процесс конспектирования и активизирующая их самостоятельную работу. При разработке методики были использованы компьютерные технологии. Проанализированы первые результаты применения метода на занятиях в НТУ "ХПИ".

  Korzh I.A., Ukraine, Kharkov

ABOUT PARTICULARITIES OF DELIVERING LECTURES ON PHYSICS ON ACCESS COURSE ON TECHNICAL HIGH SCHOOL

A method of delivering the lectures on physics on access course of technical higher school hearers is proposed, which simplifies writing of conspectus and stimulates their individual work. At development methods were used computer technologies. Some results of method using in NTU "KPI" are analyzed.

Красніков О.І., Луб’яний Л.З., Чичибаба І.О., Україна, Харків

Магнітошумові дослідження багатошарових концентраторів магнітного потоку

В роботі досліджуються концентратори магнітного потоку несилових магнітних мікроскопів. Значна частина досліджень виконана з використанням сучасних методів обробки результатів експерименту в середовищі прикладного графічного програмування LabVIEW. Показано, що рівень магнітних флуктуацій другої гармоніки частоти збудження на 2-3 порядки нижче раніше розроблених.

Красников А.И., Лубяный Л.З., Чичибаба И.А., Украина, Харьков

Магнитошумовые исследования многослойных концентраторов магнитного потока

В работе исследуются концентраторы магнитного потока несиловых магнитных микроскопов. Значительная часть исследований выполнена с использованием современных методов обработки результатов эксперимента в среде прикладного графического программирования LabVIEW. Показано, что уровень магнитных флуктуаций второй гармоники частоты возбуждения на 2-3 порядка ниже ранее разработанных.

Krasnikov A.I., Lubyaniy L.Z., Chichibaba I.A., Ukraine, Kharkov

MagnETICNOISE researchING of multi-layered magnetic stream ContcentratERS

Concentraters of magnetic stream of unpower magnetic microscopes is explored. Considerable part of researches is executed with the use of modern methods of сomputer treatment of results of experiment in an application graphic programming of LabVIEW environment. It is shown that level of magnetic fluctuations of the second harmonic of frequency of magnetic reversal on 2-3 orders of below before developed.

  Крикун К.Ю., Хрипунов Г.С., Україна, Харків

  РОЗРОБКА ПРОЗОРИХ ПЛІВКОВИХ ЕЛЕКТРОДІВ ZnO:Al та SnO2:Sb

У доповіді наведені результати розробки технології магнетронного розпилення шарів ZnO:Al та Sn02:Sb для створення прозорих плівкових електродів. Для цього досліджено вплив фізико-технологічних режимів нереактивного магнетронного розпилення на оптичні та електричні властивості плівок, сформованих на скляних та гнучких поліімідних підкладках.

  Крикун К.Ю., Хрипунов Г.С., Україна, Харків

Разработка ПРОЗРАЧНЫХ плёночных электродов ZnO:Al та Sn02:Sb

В докладе приведены результаты разработки технологии магнетронного распыления слоёв ZnO:Al и Sn02:Sb для создания прозрачных плёночных электродов. Для этого исследовано влияние физико-технологических режимов нереактивного магнетронного распыления на оптические и электрические свойства плёнок, сформированных на стеклянных и гибких полиимидных подложках.

  Krikun K.U., Khripunov G.S., Ukraine, Kharkov

The development Of ZnO:Al and Sn02:Sb TRANSPARENT film electrodes

In the report the results of technological development of a magnetron sputtering of layers ZnO:Al and Sn02:Sb for creation of transparent film electrodes are presented. For this purpose influencing physics-technological modes of a nonreactive magnetron sputtering on optical and electrical properties of films deposited on glass and flexible polyimide substrates is investigated.

  Куделя О.Є., Луценко В.О., Лютенко Л.А., Михайлов В.М., Україна, Харків

Моделювання магнітно-імпульсної обробки металевих заготовок силами притягання до індуктору

Виконано аналіз способів та пристроїв для магнітно-імпульсної обробки циліндричних та плосколистових металевих заготівок силами притягання до індуктору, що можуть знайти застосування в машинобудівельній, авіаційній, приладобудівній, електротехнічній та інших галузях промисловості. Більш детально розглянуто спосіб, оснований на “зрізі” імпульсу зовнішнього магнітного поля за допомогою додаткового нагромаджувача енергії.

Куделя A.Е., Луценко В.А., Лютенко Л.А., Михайлов В.М.., Украина, Харьков

моделирование магнитно-импульсной обработки металлических заготовок силами притяжения к индуктору

Сделан анализ способов и устройств для магнитно-импульсной обработки цилиндрических и плосколистовых металлических заготовок силами притяжения к индуктору, которые могут найти применение в машиностроительной, авиационной, приборостроительной, электротехнической и других отраслях промышленности. Более детально рассмотрено способ, основанный на “срезе” импульса внешнего магнитного поля при помощи дополнительного накопителя энергии.

Kudelya A.Ye., Lutsenko V.A. Ljutenko L.A., Mikhailov V.M., Ukraine, Kharkiv

The modeling of magnetic pulse forming by pulling of metal work piece toward a coil

It is made the analysis of methods and devices for magnetic pulse forming metal work pieces by pulling towards a coil, which can find application in machine building, aircraft building, instrument making, electrotechnical and other industries. It is in more details considered a method based on "cut" of a pulse of an external magnetic field by means of the additional store of energy.

  Леонова В.М., Свистунов В.М., Україна, Харків, Білоголовський М.О., Ревенко Ю.Ф., Перекрестов Б.І., Україна, Донецьк

ПРОЯВ ЛОКАЛІЗОВАНИХ СТАНІВ В БАР’ЄРНИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ МАНГАНІТІВ

Представлені результати дослідження тунельного перенесення заряду у феромагнітних гетероструктурах на основі манганітів. До аналізу експериментальних результатів привернута теоретична модель Глазмана-Матвєєва. Знайдений помітний вплив локалізованих станів всередині бар'єру на спектральні характеристики електрон-фононної взаємодії.

  Леонова В.Н., Свистунов В.М., Украина, Харьков Белоголовский М.А., Ревенко Ю.Ф., Перекрестов Б.И., Украина, Донецк

ПРОЯВЛЕНИЕ локализованных состояний в барьерных характеристиках манганитов

Представлены результаты исследования туннельного переноса заряда в ферромагнитных гетероструктурах на основе манганитов. К анализу экспериментальных результатов привлечена теоретическая модель Глазмана-Матвеева. Обнаружено заметное влияние локализованных состояний внутри барьера на спектральные характеристики электрон-фононного взаимодействия.

  Leonova V.N., Svistunov V.M., Ukraine, Kharkov, Belogolovskiy M.A., Revenko U.F., Perekrestov B.I., Ukraine, Donetsk

DISPLAY of the localized states in barrier characteristics of manganites

The results of research of tunnel charge transfer in ferromagnetic heterostructures on basis of manganites are presented. To the experimental results analysis the theoretical Glazman-Matveev model is brought over. The noticeable influencing of the barrier localized states into a spectral characteristics of electron-phonon interaction is found.

Ликах В.О., Сиркін Є.С., Світенко-Краснокутська Т.В., Україна, Харків

МІЖФАЗНА ТА ДВІЙНИКОВА ГРАНИЦІ ПРИ ОЦК-ГЩП МАРТЕНСИТНОМУ Й МАРТЕНСИТОПОДІБНОМУ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДАХ

Pозглянуто на мікроскопічному рівні механізм переходу між ОЦК і ГЩП фазами, що може бути застосований до класичних і квантових кристалів. Вважається, що міжфазні й двойникові границі розділу когерентні, атомні зсуви оборотні й не перевищують розміру елементарної комірки. Уведено новий трикомпонентний параметр порядку. Опис міжфазної границі проводиться в моделі трьохямного потенціалу. Знайдено форму й енергію міжфазної границі. Були пояснені експерименти з незворотності перехода.

Лыках В.А., Сыркин Е.С., Свитенко-Краснокутская Т.В., Украина, Харьков

МЕЖФАЗНАЯ И ДВОЙНИКОВАЯ ГРАНИЦЫ ПРИ ОЦК-ГПУ МАРТЕНСИТНОМ И МАРТЕНСИТОПОДРБНОМ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ

Pассмотрен на микроскопическом уровне механизм перехода между ОЦК и ГПУ фазами, применимый к классическим и квантовым кристаллам. Предполагается, что межфазные и двойниковые границы раздела когерентны, атомные смещения обратимы и не превышают размера ячейки. Введен новый трехкомпонентный параметр порядка. Описание проводится в модели трехямного потенциала. Найдены форма и энергия межфазной границы. Проведено сравнение с экспериментом. Были объяснены эксперименты по необратимости перехода.

Lykah V.А., Syrkin Е.S., Svitenkorasnokutskaya Т.V., Ukraine, Kharkov

the INTERPHASE AND TWIN BOUNDARIES AT bcc-hcp MARTENSITE AND MARTENSITE-LIKE PHASE TRANSITIONS

The mechanism of transition between bcc and hcp phases, which is applicable to both classical and quantum crystals, has been considered at the microscopic level. It is suggested that phase and twin boundaries are coherent and atomic displacements do not exceed the unit-cell size. The three-component order parameter was introduced. The phase boundary is described within the triple-well potential. The shape and energy of the phase and twin boundary has been found. Experiments with transition irreversibility had been explained.

Мамалуй А.О., Фатьянова Н.Б., Шелест Т.М., Дульфан Г.Я., Кобяков О.О., Україна, Харків

СТАБІЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТА ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТАРІЮЧОГО 40Cr-57Ni-3Al СПЛАВУ

У доповіді досліджена стабільність структури, фізико-механічних властивостей та розмірів зразків сплаву на основі нікелю з неоднаковим ступенем старіння у процесі тривалої ≈500 годин витримки при температурі 100º. Для підвищення стабільності структури та розмірів зразків Cr-Ni-Al сплаву розроблено оптимальний режим його термічної обробки – гартування t=1150ºC та відпускання t=650ºC, τ=10 год. Подальша відносна деформація при температури експлуатації не перевищує ≈5·10³ % (апроксимація проведена на комп’ютері).

Мамалуй А.А., Фатьянова Н.Б., Шелест Т.Н., Дульфан А.Я., Кобяков А.О.Украина, Харьков

СТАБИЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРИ И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАРЕЮЩЕГО 40Cr-57Ni-3Al СПЛАВА

В докладе исследована стабильность структуры, физико-механических свойств и размеров образцов сплава на основе никеля при различной степени старения в процессе длительной ≈500 часов выдержки при температуре 100º. Для повышения стабильности структуры и размеров образцов Cr-Ni-Al сплава разработан оптимальный режим его термической обработки – закалка t=650ºC, τ=10 часов. Последующая относительная деформация при температуре эксплуатации не превышает ≈5·10³ % (аппроксимация проведена на компьютере).

Mamalui A.A., Fatyanova N.B., Shelest T.N., Dulfan A.Y., Kobyakov A.O., Ukraine, Kharkov

STABILISATION OF THE STRUCTURE AND PHYSICAL PROPERTIES AND SIZES OF A WEAKEN 40Cr-57Ni-3Al ALLOY

In report the samples of a nickel-base alloy is tested both with reference to their stability of physical and mechanical properties, structure, dimensions and a variety of fatigue levels in process of long-time with standing (≈500hrs) at 100ºC temperature. A method of the heat treatment at 1150ºC questing temperature, 650ºC temper temperature, τ=10hrs is designed to give Cr-Ni-Al alloy samples required properties. The further relative strain at the temperature of operation is limited to ≈5·10³ % (the mathematical approximation is calculated with the help of a computer).

  Мамалуй А.О., Федорченко В.І., Якуша В.К., Україна, Харків

Удосконалення системи фундаментальної освіти

Професійна мобільність яка необхідна для ефективної діяльності сучасного спеціаліста можлива лише при фундаментальній підготовці по усім складовим системи освіти. Курс загальної фізики в наслідок фундаментальності і загальності принципів і законів фізики складає при цьому базисну роль

  Мамалуй А.А., Федорченко В.И., Якуша В.К., Украина, Харьков

совершенствование системы фундаментального образования

Профессиональная мобильность необходимая для эффективной деятельности современного специалиста возможна лишь при фундаментальной подготовке по всем составляющим системы образования. Курс общей физики вследствие фундаментальности и общности принципов и законов физики играет при этом базисную роль.

Mamalui A.A., Fedorchenko V.I., Yakusha V.K, Ukraine, Kharkov

  PERFECTION OF THE SYSTEM OF FUNDAMENTAL EDUCATION

  Professional mobility, necessary for effective activity of modern specialist possible only at fundamental preparation in all constituents of the system of education. The course of general physics because of solidity and community of principles and laws of physics plays a base role here.

Мамалуй А.О., Шелест Т.М., Фат’янова Н.Б., Україна, Харків

Вплив вакансій селену на Анізотропію електроопору NbSe2

Експериментально вивчено поведінку електроопору квазідвовимірного монокристалу NbSe2 при варіації температурно-часових параметрів експерименту вздовж та поперек шарів. Дослідження проводились в інтервалі температур 353 - 450 К. Отримані ізотермічні залежності мають немонотонний характер, що можна пов’язати з процесом утворення вакансій селену. Результати досліджень свідчать про те, що при збільшенні концентрації вакансій селену анізотропія NbSe2 збільшується.

Мамалуй А.А., Шелест Т.,Н., Фатьянова Н.Б., Украина, Харьков

Влияние вакансий селена на Анизотропию электросопротивления NbSe2

Экспериментально изучено поведение электросопротивления квазидвумерного монокристалла NbSe2 при вариации температурно-временных параметров эксперимента вдоль и поперек слоев. Измерения производились в интервале температур 353 - 450 К. Полученные изотермические зависимости имеют немонотонный характер, что можно связать с процессом образования вакансий селена. Результаты исследований свидетельствуют о том, что при увеличении концентрации вакансий селена анизотропия NbSe2 увеличивается.

Mamalui A.A., Shelest T.N., Fatianova N.B., Ukraine, Kharkov

Influence of selenium vacancies on the Anisotropy of resistance NbSe2

The behaviour of resistance of quasi-two-dimensional monocrystal NbSe2 was investigated lengthways and crosswise of layers at a variation of temperature-time parameters of experiment. The measuring were conducted in temperature range 353 - 450 К. The obtained isothermal dependencies have nonmonotone character, which it is possible to connect with process of formation of selenium vacancies. Results testify that at increase of concentration of selenium vacancy the anisotropy of NbSe2 is increased.

Мандрика К.С., Шкалето В.И., Копач Г.И., Україна, Харків

ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗНИКА ПЕРЕЛОМЛЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ВІДБИТТЯ

Спектральна залежність комплексного показника переломлення (КПП) містить інформацію про ряд фізичних параметрів, як масивних тіл, так і тонких плівок. Для визначення КПП необхідне проведення вимірів коефіцієнтів пропускання й відбиття при декількох кутах падіння. Для спектрофотометра СФ-46 були розроблені й виготовлені макети приставок, що дозволяють вимірювати коефіцієнт відбиття при двох різних кутах падіння. Рішення зворотної задачі оптики проводилося за допомогою програми, написаній на Visual Basic.

Мандрыка К.С., Шкалето В.И., Копач Г.И., Украина, Харьков

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ

Спектральная зависимость комплексного показателя преломления (КПП) содержит информацию о ряде физических параметров, как массивных веществ, так и тонких пленок. Для определения КПП необходимо проведение измерений коэффициентов пропускания и отражения при нескольких углах падения. Для спектрофотометра СФ-46 были разработаны и изготовлены макеты приставок, позволяющих измерять коэффициент отражения при двух разных углах падения. Решение обратной задачи оптики проводилось с помощью программы, написанной на Visual Basic.

Mandryka K.S., Shkaleto V.I., Kopach<