Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Мета уроку: осягнути феномен успіху трилогії В. Рутківського «Джури» (Національна премія України імені Тараса Шевченка в галузі літератури 2012 року)...полностью>>
'Лекция'
Растущее воздействие идей системности на развитие общественных процессов привело к появлению ряда научных дисциплин, в рамках которых разрабатываются...полностью>>
'Документ'
Новополоцк филиал № 14 ОАО «АСБ Беларусбанк» Расчетный счет 811018751301 в филиале № 14 ОАО «АСБ Беларусбанк» ЦБУ № 13 г....полностью>>
'Литература'
Описать организацию резервирования и восстановления вычислительного процесса при отказе любого компонента многопроцессорного вычислительного комплекса...полностью>>

Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції удвох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КЛАСИФІКАЦІЯ І МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ КОРПУСІВ ЦИЛІНДРА НИЗЬКОГО ТИСКУ ПОТУЖНИХ ПАРОВИХ ТУРБІН

У доповіді наведений аналіз основних типів корпусів циліндра низького тиску парових турбін, на підставі якого розроблена система принципових класів конструкцій, визначені й вичленовані змінювані елементи структури. Для кожного типу розроблена геометрична модель принципового класу.

Дудкина Е.Н., Степченко А.С., Украина, Харьков

Классификация и моделирование конструкций корпусов цилиндра низкого давления мощных паровых турбин

В докладе приведен анализ основных типов корпусов цилиндра низкого давления паровых турбин, на основании которого разработана система принципиальных классов конструкций, определены и вычленены изменяемые элементы структуры. Для каждого типа разработана геометрическая модель принципиального класса.

Dudkina H.N. Stepchenko A.S. Ukraine, Kharkov

Classification and modelling of designs of the low pressure cylinder cases of powerful steam turbines

In the report the analysis of the basic types of the low pressure cylinder cases of steam turbines on the basis of which the system of basic classes of designs is developed, changeable elements of structure are certain and isolated. The geometrical model of a basic class is developed for each type.

Завістовська Є. І., Ларін А. О., Україна, Харків

РОЗВИТОК ПАРОТУРБІНОБУДУВАННЯ Й ПРОБЛЕМИ ДИНАМІКИ (історичний огляд)


У доповіді розглядається виникнення проблем динаміки на різних етапах становлення паротурбобудування. До них належать регулювання ходу (обертання) турбіни, балансування ротора, критичні оберти, прохід через резонанс під час розгону турбіни та й вибігу, а також задачі на коливання лопаток, дисків та ін.

Завистовская Е. И., Ларин А. А., Украина, Харьков

Развитие паротурбиностроения и проблемы динамики (исторический обзор)

В докладе рассматривается возникновение проблем динамики на различных этапах становления паротурбостроения. К ним относятся регулирование хода (вращения) турбины, балансировка ротора, критические обороты, проход через резонанс при разгоне турбины и выбеге, а также задачи на колебания лопаток, дисков и пр.

Zavistovskya E. I., Larin A. A., Ukraine, Kharkiv

Development of steam Turbine construction and dynamics problems (the historical review)

In the report is considered occurrence of dynamics problems at various stages of formation steam turbine construction. Regulation of a turbine course (rotation), rotor balancing, critical turns, pass concern them through a resonance at dispersal of the turbine and flow-out, and also problems of blades, discs fluctuations, etc.

Ісаков С.М., Ісаков О.С., Україна, Харків

ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ІНСТРУМЕНТА

Ультразвуковий інструмент (УЗІ) є типовими представником так званих високочастотних структурно зв'язаних систем. У роботі розглядаються вимушені коливання УЗІ, моделювання якого здійснюється на базі спеціалізованих ізопараметричних КЕ з 3 ступенями свободи у вузлі для пасивних матеріалів і з 4 - для активних. Приведені результати тестових розрахунків.

Исаков С.Н., Исаков А.С., Украина, Харьков

ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Ультразвуковой инструмент (УЗИ) является типичными представителем так называемых высокочастотных структурно связанных систем. В работе рассматриваются вынужденные колебания УЗИ, моделирование которого осуществляется на базе специализированных изопараметрических КЭ с 3 степенями свободы в узле для пассивных материалов и с 4 – для активных. Приведены результаты тестовых расчетов.

Isakov  S.N., Isakov  A.S., Ukraine, Kharkiv

FORCED VIBRATIONS OF ULTRASONIC INSTRUMENT

An ultrasonic instrument (USI) is the typical representatives of the so-called high-frequency structurally constrained systems. The forced vibrations of USI the design of which is carried out on the base of the specialized isoparametric FE with 3 DOFs in a nod for passive materials and with 4 DOFs for active one are examined in the article. The results of tests calculations are presented.

Кедровська О.В., Україна, Харків

КІНЦЕВО-ЕЛЕМЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДЕФЕКТІВ

У роботі розглянуті два підходи: розрахунок коефіцієнтів інтенсивності напружень методом апроксимації переміщень берегів тріщини і визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень прямим обчисленням J-інтеграла. Приведена оцінка результатів розрахунку ПДВ і оцінка залежності коефіцієнтів інтенсивності напружень від довжини тріщини.

Кедровская О.В., Украина, Харьков

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ

В работе рассмотрены два подхода: расчет коэффициентов интенсивности напряжений методом аппроксимации перемещений берегов трещины и определения коэффициентов интенсивности напряжений прямым вычислением J-интеграла. Показана оценка результатов расчета НДС и оценка зависимости коэффициентов интенсивности напряжений от длины трещины.

Kedrovska O.V., Ukraine, Kharkiv

FINITE-ELEMENT DESIGN OF STRUCTURAL-TECHNOLOGICAL DEFECTS

Two approaches are considered in work: calculation of tensions intensity coefficients by the displacement approximation method of crack face and determination of tensions intensity coefficients by the direct calculation of J-integral. Estimation of deflected mode calculation and estimation of tensions intensity coefficients dependence from crack length are shown.

Киркач О.Б., Україна, Харків

МОДЕЛЬ ЧИСЕЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ CFRP-UD-ЛАМІНАТІВ З НАВАНТАЖЕНИМИ ОТВОРАМИ

Доповідь присвячена проблемі міцності роз’ємних механічних з’єднань (наприклад, болтових, заклепочних та ін.) в шаристих композитах (ламінатах) на основі полімерних матриць. Представляється структура і принципи побудови нової моделі чисельного аналізу НДС, пошкодженості та міцності композитних ламінатів з навантаженими отворами, реалізованої в середовищі скінчено-елементного комплексу ANSYS.

Киркач А.Б., Украина, Харьков

МОДЕЛЬ ЧИСЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ CFRP-UD-ЛАМИНАТОВ С НАГРУЖЕННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

Доклад посвящен проблеме прочности разъемных механических соединений (например, болтовых, заклепочных и т.д.) в слоистых композитах (ламинатах) на основе полимерных матриц. Представлена структура и принципы построения новой модели численного анализа НДС, повреждаемости и прочности композитных ламинатов с нагруженными отверстиями, реализованой в среде конечно-элементного комплекса ANSYS.

Kyrkach O.B., Ukraine, Kharkov

A MODEL FOR NUMERICAL INVESTIGATION OF MECHANICAL STRENGTH OF CFRP UD LAMINATES WITH LOADED HOLES

The problem of mechanical strength of pinned (bolted, riveted, etc.) joints in CFRP-UD laminates is being discussed in the report. The structure and main principles of a new numerical model of analysis of the stress-strain state, material damage and mechanical strength of composite laminates with loaded holes implemented in the ANSYS finite element program environment are being introduced.

Коритко Ю.М., Україна, Харків

РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗКУ ДВОВИМІРНИХ ЗАДАЧ ЦИКЛІЧНОЇ ТЕРМОПОВЗУЧОСТІ

Доповідь присвячено розробці ефективного інженерного методу розрахунку циклічної термоповзучості та довготривалої міцності. Запропоновано нові рівняння стану для опису циклічної термоповзучості і проведено їх веріфікацію. Розроблено програмний засіб, що дозволяє реалізувати скінченно-елементний підхід до вирішення задач. Наведено приклади розрахунків термоповзучості товстостінних циліндрів.

Корытко Ю.Н., Украина, Харков

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ДВУМЕРНЫХ ЗАДАЧ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ТЕРМОПОЛЗУЧЕСТИ

Доклад посвящен разработке эффективного инженерного метода расчета циклической термоползучести и длительной прочности. Предложены новые уравнения состояния для описания циклической термоползучести и проведена их верификация. Разработано программное средство, позволяющее реализовать конечно-элементный подход к решению задач. Приведены примеры расчетов термоползучести толстостенных цилиндров.

Korytko Yu.N., Ukraine, Kharkov

DEVELOPMENT OF METHODS FOR 2-D CYCLIC THERMOCREEP PROBLEMS SOLUTION

The paper is devoted to the development of effective engineering method for cyclic thermal creep and long-term strength problems. New constitutive equations for cyclic thermal creep description were proposed and their verification has been done. Special finite element software was developed. The results of thermal creep analysis of thick walled cylinders are presented.

Костромицька О.А., Львов Г.І., Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМУВАННЯ вузлів КАРКАСу КОтла УТИЛІЗАТОРА

У роботі запропоновані конструкції основних вузлів каркаса. Розрахунок НДС кожного з вузлів проводиться в кілька етапів, що відповідають методу субмоделювання. Створено програми, які дозволяють автоматизувати побудову моделей вузлів і добування з файлу результатів розрахунку НДС усього каркаса зусиль, моментів і переміщень, які прикладуються як навантаження на граничні перетини окремих вузлів каркаса.

Костромицкая О.А., Львов Г.И., Украина, Харьков

исследование деформирования узлов каркаса котла утилизатора

В работе предложены конструкции основных узлов каркаса. Расчет НДС каждого из узлов проводится в несколько этапов, соответствующих методу субмоделирования. Созданы программы, позволяющие автоматизировать построение моделей узлов и извлечение из файла результатов расчета НДС всего каркаса усилий, моментов и перемещений, которые прикладываются как нагрузка на граничные сечения отдельных узлов каркаса.

Kostromitskaya O.A., Lvov G.I., Ukraine, Kharkov

RESEARCH of DEFORMATION of utilizer CALDRON KARKASS knots

Calculation of deformation of each karkass knot is realized in a few stages, proper to the method of submodeling. The programs, allowing to automatize construction of knots models and to extract from the results file of calculation of all karkass of forces, moments and displacements which must be attached as loading on single knot boundary sections, are created.

Круглій Я.Д., Україна, Харків

Моделювання малих нелінійних коливань пакетів лопаток з роз’ємними з’єднаннями

У доповіді досліджуються вимушені коливання пакета лопаток з малою нелінійністю при порівнянні двох моделей нелінійної та лінеарізованої. Отримано залежності контактного тиску у вузлах з’єднання від часу. Запропоновано метод малого параметру для аналізу динамічних характеристик дискретних систем великого розміру з малою нелінійністю.

Круглий Я.Д., Украина, Харьков

Моделирование малых нелинейных колебаний пакетов лопаток с разъемными соединениями

В докладе исследуются вынужденные колебания пакета лопаток с малой нелинейностью при сравнении двух моделей нелинейной и линеаризованной. Получены зависимости контактного давления в узлах соединения от времени. Предложено метод малого параметра для анализа динамических характеристик дискретных систем большого размера с малой нелинейностью.

Krugliy Y.D., Ukraine, Kharkov

Modeling of Small NONLINEAR vibrations of BLADEs PACKAGES with split-face connection

In the report the forced fluctuations of a blade package with small nonlinearity are investigated at comparison of two models nonlinear and linearized. The dependence from time of contact pressure in nodes of connection is received. It is offered a method of small parameter for the analysis of dynamic characteristics of discrete systems of the big size with small nonlinearity.

Кузенкова А.Ю.,Аврамов К.В., Україна, Харків

НЕЛІНІЙНІ МОДИ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ З КУСОЧНО-ЛІНІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Розглядається метод розрахунку нелінійних нормальних мод механічних систем з кінцевим числом степенів свободи і кусочно-лінійними характеристиками. Метод заснований на рішенні і зшиванні рішень двох лінійних підсистем з використанням перерізів Пуанкаре. Результати аналізу перебудовуються в інваріантних різноманіттях. Отримані результати порівнюються з даними чисельного моделювання.

Кузенкова А.Ю., Аврамов К.В., Украина, Харьков

НЕЛИНЕЙНЫЕ МОДЫ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С КУСОЧНО-ЛИНЕЙНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Рассматривается метод расчета нелинейных нормальных мод механических систем с конечным числом степеней свободы и кусочно-линейными характеристиками. Метод основан на решении и сшивании решений двух линейных подсистем с использованием сечений Пуанкаре. Результаты анализа перестраиваются в инвариантных многообразиях. Полученные результаты сравниваются с данными численного моделирования.

Kuzenkova A.U., Avramov K.V., Ukraine, Kharkov

NONLINEAR MODES OF MECHANICAL SYSTEMS WITH PIECEWISE LINEAR DESCRIPTIONS

A method of construct the nonlinear normal modes for the mechanical systems with eventual number of degrees freedoms and piecewise linear descriptions is developed. A method is based on the decision and sewing together of decisions of two linear subsystems with the use sections of Poincare. The results of analysis reform in invariant manifolds. The got results are compared to by information of numeral design.

Курилов О.Г., Україна, Харків, Львов Г.І., Україна, Харків

ГIДРОДИНАМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПІДП’ЯТНИКА КОВЗАННЯ ДЛЯ ПОГРУЖНИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ

Було проведено розрахунок підп’ятника ковзання, який працює у режимі рідинного тертя, аналіз та оптимізація складу хімічних елементів підп’ятника з ціллю визначення його впливу на антифрикційні властивості підп’ятника. Розрахунок побудован на гідродинамічній теорії змащування. Були отримані функції розподіляння тиску на підп’ятник, та ці данні використанні для визначення напружено деформованого стану.

Курилов А.Г, Украина, Харьков, Львов Г.И., Украина, Харьков

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОДШИПНИКА СКОЛЬЖЕНИЯ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Был проведен расчет подпятника скольжения, который работает в режиме жидкостного трения, анализ и оптимизация состава химических элементов подпятника с целью определения его влияния на антифрикционные свойства подпятника. Расчет построен на гидродинамической теории смазки. Были полученные функции распределения давления на подпятник, и эти данные использовании для определения напряженно деформированного состояния.

Кurilov A.G., Ukraine, Kharkov, Lvov G.I., Ukraine, Kharkov

HYDRODYNAMIC CALCULATION OF THE BEARING OF SLIDING FOR SUBMERGED ELECTRIC MOTORS

Calculation of the sliding thrust bearing which works in a mode liquid friction has been carried out. The analysis and optimization of structure chemical elements of bearing with the purpose of definition of its influence on antifriction properties of bearing have been lead. Calculation is based on the hydrodynamic theory of greasing. Functions of distribution of pressure upon the bearing have been received, and this data is used for definition of the deflection mode.

Курпа Л.В. , Ліннік А.Б., Ткаченко В.В. Україна, Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ БАГАТОШАРОВИХ ПЛАСТИН ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДА R-ФУНКЦІЙ

В доповіді запропоновано метод дослідження статичної стійкості багатошарових пластин зі складною формою плану. Запропонований метод враховує неоднорідний докритичний стан пластини. Знайдені критичні навантаження для деяких багатошарових пластин складної геометрії.

Курпа Л.В., Линник А.Б., Ткаченко В.В. Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛАСТИН С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА R-ФУНКЦИЙ

В докладе предложен метод исследования статической устойчивости многослойных пластин со сложной формой плана. Предложенный метод учитывает неоднородное докритическое состояние пластин. Найдены критические нагрузки для некоторых многослойных пластин сложной геометрии.

Kurpa L.V., Linnik A. B., Tkachenko V.V., Ukraine, Kharkiv

STABILITY OF LAMINATED PLATES BY USING R-FUNCTION METHOD

The method of static stability investigation of laminated plates with complex form is considered in this report. The proposed method takes into account heterogeneous subcritical state of plates. Critical buckling loads of some laminated plates with complex geometry are calculated.

Курпа  Л.В., Мазур О.С., Україна, Харків

МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ОБЛАСТЕЙ ДИНАМІЧНОЇ НЕСТІЙКОСТІ ДЛЯ ОРТОТРОПНИХ ПЛАСТИН СКЛАДНОЇ ФОРМИ

В роботі наведено метод дослідження параметричних коливань пластин складної форми при різних видах граничних умов. В основу алгоритму покладено ідею зведення даної задачі до дослідження нелінійної системи з періодичними коефіцієнтами. Запропонований підхід базується на застосуванні методу R-функцій та варіаційних методів.

Курпа  Л.В., Мазур О.С., Украина, Харьков

МЕТОД ОПРЕДЕЛНИЯ ОБЛАСТЕЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ ОРТОТРОПНЫХ ПЛАСТИН СЛОЖНОЙ ФОРМЫ

В работе представлен метод исследования параметрических колебаний ортотропных пластин сложной формы для различных видов граничных условий. В основу алгоритма положена идея сведения рассматриваемой задачи к исследованию нелинейной системы с периодическими коэффициентами. Предлагаемый подход базируется на использовании метода R-функций в сочетании с вариационными методами.

Kurpa L.V., Mazur O.S., Ukraine, Kharkov

DETERMINATION METHOD OF INSTABILITY DOMAINS FOR ORTHOTROPIC PLATES WITH COMPLEX FORM

The method of parametric vibrations research of orthotropic plate with complex form and different boundary conditions is presented in the work. The main idea of the algorithm is reduction of the problem to investigation of nonlinear system with periodic coefficients. Proposed approach is based on applying of R-functions method with variational one.

Курпа Л.В., Осетров А.О., Україна, Харків

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ R-ФУНКЦІЙ ТА СПЛАЙН-АПРОКСИМАЦІЇ У ЗАДАЧАХ ЗГИНУ ПОЛОГИХ БАГАТОШАРОВИХ ОБОЛОНОК

В доповіді розглядається використання метода RFM та сплайн-апроксимації для розрахунку напружено-деформованого стану багатошарових пологих оболонок складної форми у плані в рамках уточненої теорії першого порядку, яка враховує деформації зсуву.

Курпа Л.В., Украина, Харьков, Осетров А.А, Украина, Харьков

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ R-ФУНКЦИЙ И СПЛАЙН-АППРОКСИМАЦИИ В ЗАДАЧАХ ИЗГИБА ПОЛОГИХ МНОГОСЛОЙНЫХ ОБОЛОЧЕК

В докладе рассматривается применение метода RFM и сплайн-аппроксимации к расчету напряженно-деформированного состояния многослойных пологих оболочек сложной формы в плане в рамках уточненной теории первого порядка, которая учитывает деформации сдвига.

Kurpa L.V., Ukraine, Kharkov, Osetrov A.A., Ukraine, Kharkov

APPLICATION OF R-FUNCTIONS THEORY AND SPLINE-APPROXIMATION FOR BENDING OF MULTILAYERED SHALLOW SHELLS

The possibility of application of RFM method and spline-approximation to the calculation of a stress-strained state of multilayered shallow shells with complex planform according to the first order refined theory, taking shear deformation in account.

Лавінський Д.В., Морачковський О.К., Ромашов Ю.В., Соболь В.М.,Україна, Харків

Про науково-технічне співробітництво кафедри теоретичної механіки НТУ "ХПІ" з ННЦ "ХФТІ"

Виконано аналіз міцності стінок вакуумної камери пристроїв для очищування води пучками заряджених частинок, трубчастих та плоских стінок вакуумних камер, прес-форм з матрицями із вуглець-вуглецевих композитних матеріалів, що використовуються в ННЦ "ХФТІ" для пресування виробів під тиском до 100 МПа та температурі 1800С.

Лавинский Д.В., Морачковский О.К., Ромашов Ю.В., Соболь В.Н., Украина, Харьков

О научно-техническом сотрудничестве кафедры теоретической механики НТУ "ХПИ" с ННЦ "ХФТИ"

Выполнен анализ прочности стенок вакуумной камеры устройств для водоочистки пучками заряженных частиц, трубчатых и плоских стенок вакуумных камер, пресс-форм с матрицами из углерод-углеродных композитных материалов, применяемых в ННЦ "ХФТИ" для прессования изделий под давлением до 100 МПа и температуре 1800С.

Lavinsky D.V., Morachkovsky O.K., Romashov Yu.V., Sobol V.N., Ukraine, Kharkov

Scientific and technical collaboration between NTU "KhPI" and NNC "KPTI"

Strength of evacuated vessel walls for water cleaning using charged-particle beams, piped and planed evacuated vessel walls, molding tools with former block made from carbon-carbonic composites applied in NNC "KPTI" for presswork by the instrumentality of heat-resistant material powders under 100 MPa pressure and 1800С temperature are carried out in collaborated researches.

Ларін О.О., Україна, Харків

РОЗвязок задачі вимушених коливань циклосиметричної СЕ тривимірної конструкції із детермінованим та випадковим локально розповсюджненим розладом

У доповіді приведено методику визначення детермінованих та імовірнісних характеристик вимушених гармонічних коливань ЦС тривимірної конструкції із локально розповсюдженим розладом по жорсткості бандажного кільця на основі моделі одного сектору цієї системи..

Ларин А.А., Украина, Харьков

расчет задачи вынужденных колебаний циклосиметричных КЭ трехмерных конструкций с детерминированной и случайной локально распределенной расстройкой

В докладе приведено методику определения детерминированных и вероятностных характеристик вынужденных гармонических колебаний ЦС трехмерной конструкции с локально распределенной расстройкой по жесткости бандажного кольца на основе модели одного сектора этой системы.

Larin A.A., Ukraine, Kharkov

CALCULATION OF TASK OF THE FORCED VIBRATIONS OF THE CYCLIC FE THREE-DIMENSIONAL CONSTRUCTIONS WITH THE DETERMINISTIC AND RANDOM LOCALLY DISTRIBUTED MISTUNING

The report described a methodology for determining deterministic and probabilistic characteristics of forced harmonic oscillations of a cyclic three-dimensional structure with a locally distributed mistuning of shrouding stiffness based on the model of one sector of the system. 

Лисенко С.В., Україна, Харків

Оптимізація форми опорної поверхні кільцевої наплавки, що забезбечує герметичність насосу

В доповіді досліджується проблема герметичності ГЦН атомних електростанцій на базі розв’язання пружнопластичного деформування з’єднання «корпус-наплавка-прокладка» під дією максимальної затяжки і наступного розвантаження. За критерієм мінімальних залишкових деформацій визначаються матеріал наплавки і оптимальна величина кута опорної поверхні.

Лысенко С.В., Украина, Харьков

Оптимизация формы опорной поверхности кольцевой наплавки, обеспечивающей герметичность насоса

В докладе исследуется проблема герметичности ГЦН атомных электростанций на основе решения задачи упругопластического деформирования соединения «корпус-наплавка-прокладка» под воздействием максимальной затяжки и последующей разгрузки. По критерию минимальных остаточных деформаций определяется материал наплавки и оптимальная величина угла опорной поверхности.

Lysenko S.V., Ukraine, Kharkov

Optimization of form of supporting surface of circular welding providing impermeability of pump

In the report the problem of impermeability of main circulations pumps of nuclear power plants is explored on the basis of decision of problem of elasto-plastic deformation of joint «body-welding-gasket» under act of the maximal tightening and subsequent unloading. On the criterion of the minimum residual deformations the welding material and optimum size of corner of supporting surface are determineted.

Любицька К.І., Україна, Харків

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ R-ФУНКЦІЙ ДО РОЗРАХУНКУ АМОРТИЗАТОРІВ ДЛЯ БЕЗШАБОТНИХ МОЛОТІВ

В доповіді представлено приклад розрахунку напружено-деформівного стану амортизатора, який моделюється гофрованою прямокутною пластиною на пружній основі з отворами під дією равномірно розподіленого навантаження. Алгоритм базується на застосуванні теорії R-функцій, варіацийних методів, методів послідовного навантаження та Ньютона. Отримано чисельні результати розв’язку задачі геометрично нелінійного згину.

Любицкая Е.И, Украина, Харьков

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ R-ФУНКЦИЙ К РАСЧЕТУ АМОРТИЗАТОРОВ ДЛЯ БЕСШАБОТНЫХ МОЛОТОВ

В докладе представлен пример расчета напряженно-деформируемого состояния амортизатора, моделируемого гофрированной прямоугольной пластиной на упругом основании с отверстиями под действием равномерно распределенной нагрузки. Алгоритм основан на применении теории R-функций, вариационных методов, методов последовательных нагружений и Ньютона. Получены численные результаты решения задачи геометрически нелинейного изгиба.

Lyubitska K.I., Ukraine, Kharkov

APPLYING OF R-FUNCTION THEORY TO CALCULATION OF SHOCK-ABSORBERS FOR NO ANVIL HAMMERS

The example of calculation of stress-strain state of shock-absorbers is shown in report. Model is corrugated rectangular plate on elastic foundations with cutouts under transverse distributed load. The algorithm is based on applying the R-function theory, variational methods, step by step and Newton’s methods. Numerical results for geometrically nonlinear bending are obtained.

Мартиненко Г.Ю., Україна, Харків

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ РОТОРА В КОМБІНОВАНОМУ МАГНІТНОМУ ПІДВІСІ НА ОСНОВІ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ РУХУ

У роботі запропонована методика, алгоритм і програма розрахунку нелінійних коливань ротора в комбінованому активно-пасивному магнітному підвісі. Дана обчислювальна модель призначена для обґрунтування вибору методу розв'язання спільної системи нелінійних рівнянь руху ротора і рівнянь для струмів в електромагнітах.

Мартыненко Г.Ю., Украина, Харьков

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ РОТОРА В КОМБИНИРОВАННОМ МАГНИТНОМ ПОДВЕСЕ НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ

В работе предложена методика, алгоритм и программа расчета нелинейных колебаний ротора в комбинированном активно-пассивном магнитном подвесе. Данная вычислительная модель предназначена для обоснования выбора метода решения совместной системы нелинейных уравнений движения ротора и уравнений для токов в электромагнитах.

Martynenko G.Yu., Ukraine, Kharkiv

COMPUTER MODELING OF ROTOR DYNAMIC IN COMBINED MAGNETIC SUSPENSION ON THE BASIS OF NONLINEAR MOTION EQUATIONS

In work the method, algorithm and program of calculation for rotor nonlinear vibrations in combined actively-passive magnetic suspension is proposed. This computation model is intended for basing of decision method choice for consistent nonlinear equations system of rotor motion and equations for currents in electromagnets.

Назаренко С.О., Марусенко С.І., Україна, Харків

МЕТОДИ Аналізу чутливості структурно зв’язаних систем ПРИ МУЛЬТИФІЗИЧНих НАвантаЖЕНнях

Метою проведених досліджень була розробка на єдиній комплексній науково-методологічній основі методів аналізу чутливості конструкцій під впливом фізичних полів різної природи і ступенів зв'язаності. Подальшим напрямком досліджень є застосування розробленого математичного апарата при вивченні життєвого циклу ряду сучасних модульних конструкцій, в т.ч. з урахуванням різних видів симетрії та регулярності.

Назаренко С.А., Марусенко С.И., Украина, Харьков

МЕТОДЫ АнализА чувствительности структурно cвязанных систем ПРИ МУЛЬТИФИЗИЧНых НАГРУЖЕНИях

Целью исследований была разработка на единой научно-методологической основе методов анализа чувствительности конструкций под воздействием физических полей различной природы и степеней связанности. Дальнейшим направлением исследований является использование разработанного математического аппарата при изучении жизненного цикла современных модульных конструкций.

Nazarenko S.A., Маrusеnkо S.I., Ukraine, Kharkov

The sensitivity analysis methods Оf structurally connected systems during multiphysics loading

The important component of designing, engineering and manufacturing are the sensitivity analysis of characteristics to small variations of constructive parameters. On the united science methodological base effective methods for the sensitivity analysis methods of structurally connected systems during multiphysics loading are created. There are basically 3 methods of coupling distinguished by the finite element formulation techniques used to develop the matrix equations.

Наумов І.В., Україна, Харків

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РУЙНУВАННЯ ТОНКОСТІННИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ УДАРІ

У доповіді описано спроектований та виготовлений експериментальний комплекс для дослідження напружено-деформованого стану тонкостінних елементів конструкцій при їх ударному навантаженні, що включає інформаційну вимірювальну систему, пристрій закріплення та навантаження. Розроблено програмні засоби для візуалізації та аналізу отриманих даних. Наведено результати експериментів.

Наумов И.В., Украина, ХарьковСкачать документ

Похожие документы:

  1. Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції удвох частинах Ч. II харків 2009 ббк 73 І 57

    Документ
    Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.II (20-22 травня 2009 р.
  2. Наукові записки

    Документ
    Баран В. К., д-р іст. наук, проф.; Вокальчук Г. М., д-р філол. наук, доц.; Жилюк С. І., д-р іст.наук, проф.; Жуковський В. М., д-р пед. наук, проф.; Кралюк П.

Другие похожие документы..