Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Образовательная – актуализировать знания о творческой истории произведения, идейном замысле поэмы, приемах создания образов помещиков; раскрыть учащи...полностью>>
'Краткое содержание'
Выстрел. Метель. Рождение Кухулина. Бой Кухулина с Фердинандом (ирландские саги в пересказе В. Сергича). Салтыков-Щедрин М.Е. Сказки для детей изрядн...полностью>>
'Документ'
В соответствии с постановлением Правительства Санкт Петербурга от 23 мая 2006 года № 609 и на основании Закона Санкт Петербурга от 24 ноября 2010 год...полностью>>
'Документ'
Развитие социальной сферы характеризуется сохранением устойчивой ситуации на рынке труда, удержанием уровня безработицы в социально допустимых предела...полностью>>

Конспект лекцій з дисципліни "Дослідна робота"

Главная > Конспект
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Приклади бібліографічого опису джерел.

Опис монографій

Бандурка О. М., Греченко В. А. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть : Моногр. / МВС України. Ун-т внутр. справ. — X.: Ун-т внутр. справ, 2000. — 303 с: портр. — Бібліогр. в підрядк. прим.

Здоровега В. Пошуки істини, утвердження переконань : Деякі гносеологічні та психологічні проблеми публіцистики. — Львів : Вища шк. Вид-во при Львів, ун-ті, 1975. — 175 с.

Опис газетних і журнальних статей

Грабовський С. Великий проект: відкрите суспільство, мас-медіа та свобода слова // Сучасність. — 1998. — № 12. — С. 101—106.

Дисак Ф. Вагоме слово про журналістику Буковини // Дзвін. — 1997. — № 7. — С. 157, 158.

Опис електронних носіїв інформації

Хакеру на замітку // <jegor@miss.gov.ua>. — 1996.

Опис законів та нормативних документів

Про Автономну республіку Крим : Закон України від 17.03.95. — Чинний з 21.03.95 // Урядовий кур'єр. — 1995. — 21 берез.

ДСТУ 3017—95. Видання. Основні види : Терміни та ви­значення : Вид. офіц. — К. : Держстандарт України, 1995.

4. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ У МЕРЕЖІ ІNTERNET

Internet - всесвітня (глобальна) інформаційна мережа, яка з'єднує мільйони комп'ютерів (серверів) з метою спільного ви­користання інформаційних ресурсів. Інформація в Internet орга­нізована у вигляді комп'ютерних файлів, які називаються Web-сторінками. Сукупність пов'язаних між собою Web-сторінок, створених конкретною особою чи організацією, утворюють Web-сайт. Зараз це основний і найбільш поширений тип інформацій­них ресурсів в Internet.

Комп'ютерні файли можуть містити різні типи інформації: тексти, подані символами (літерами, цифрами, розділовими зна­ками тощо), графічні зображення, повідомлення електронної пошти, комп'ютерні програми і т.д. Інформаційна служба по­шуку необхідних даних - World Wide Web (скорочено www) - грунтується на гіпертекстовій логіці перегляду документів, за якою Web-сторінка містить посилання (links) на інші сторінки чи інформаційні ресурси.

Для доступу до Web використовується спеціальна програма -браузер. Щоразу, коли здійснюється запит Web-сторінки, браузер встановлює зв'язок з відповідним Web-сервером, запитує копію цієї сторінки і коли інформація надходить, автоматично її відобра­жає. З-поміж існуючих у Мережі браузерів найпоширенішими є Internet Explorer та Netscape Navigator.

Порядок роботи Internet регламентують певні стандартні правила передачі інформації - протоколи. Для довідки наведемо найважливіші з них:

Ім'я

Повне ім'я

Призначення

ір

Internet Protocol

Передача пакетів даних

tcp

Transmission Control Protocol

Управління потоками пакетів даних

http

HyperText Transfer Protocol

Поширення Web-даних (гіпертексту)

ftp

File Transfer Protocol

Копіювання файлів між комп'ютерами

Для ідентифікації підключених до Internet комп'ютерів кож­ний з них має своє унікальне ім'я, представлене певним поєднан­ням символів. Окремі частини імені називаються доменами. Ім'я може мати кілька доменів, які відокремлюються один від одного крапками. Якщо розглядати їх зліва направо, кожний наступний домен на один рівень вищий за попередній. Крайня права частина імені називається доменом верхнього рівня. Існує два типи доменів верхнього рівня: трилітерні домени організацій і дволітерні домени країн. Наведено домени організацій верхнього рівня:

Приклади географічних доменів верхнього рівня:

Наприклад, http:// www.ukrstat.gov.ua

Крайня права частина імені (ua) повідомляє, що цей комп'ютер знаходиться в Україні. Наступна частина (gov) пока­зує, що комп'ютер належить державній установі, а третя (ukrstat) - Держкомстату України. Символ (www) вказує, що комп'ютер виконує функції Web-сервера. Отже, це адреса Web-сайту Держкомстату України.

Аналогічно адреса http://www.bank.gov.ua вказує на нале­жність Web-сайту Національному банку України, а http://www.kneu.kiev.ua - Київському національному економіч­ному університету (КНЕУ).

На Web-сайтах зберігаються сотні файлів, які об'єднуються в каталоги (directories). Кожний каталог має власну ієрархічну структуру (кілька рівнів підкаталогів). Місцезнаходження конк­ретного інформаційного ресурсу описує спеціальна його адреса -URL (Uniform Resource Locator / уніфікований локатор ресурсів). В Мережі поширені два формати URL:

Протокол:// адреса_сервера/ шлях до файла / ім'я_файла

Протокол:// адреса_сервера

Першою частиною адреси є протокол, який описує схему доступу до файла і відокремлюється від іншої його частини двокрапкою та двома нахиленими рисками (://).

Адресою_сервера є доменне ім'я комп'ютера, на якому роз­міщено інформаційний ресурс.

Шлях доступу до файла - це послідовність імен каталогів і підкаталогів, в останньому з яких міститься потрібний файл. Імена каталогів розділяються нахиленою рискою (/).

Ім'я_файла, тобто конкретного документа, пошук якого здійснюється, зазвичай має дві складові: перша описує зміст да­них, а друга вказує на тип даних і називається розширенням. Найчастіше в Internet зустрічаються такі розширення: htm (html) - Web-сторінка, txt - простий текст , zip - стиснутий набір фай­лів, jpg - графічне зображення. Наприклад, адреса файла http:// www.nbuv.gov.ua/db/ri.html вказує, що файл «rі» знахо­диться в каталозі «db» Web-сайту Національної бібліотеки Укра­їни імені В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua). Це файл загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка науко­ва». Він забезпечує доступ глобальної комп'ютерної мережі до реферативної інформації про наукові видання українських вче­них і фахівців: монографій, енциклопедій, довідників, словників, періодичних видань, збірників наукових праць, матеріалів кон­ференцій, авторефератів дисертацій тощо. Щомісяця база даних поповнюється двома тисячами записів.

Якщо URL містить лише дві складові - протокол і адресу сервера, то у такому разі файл завантажується з домашньої сто­рінки за умовчуванням. Саме з цієї сторінки зручно починати свою віртуальну подорож по Web-сайту будь-якої організації, переходячи від одного документа до іншого за допомогою гіперпосилань. Наприклад, за адресою http://www.bank.gov.ua по­падаємо на домашню (початкову) сторінку НБУ.

Для пошуку необхідної інформації в Internet створені спеці­альні інформаційно-пошукові системи, кожна з яких має харак­терні особливості і працює у певному інформаційному напрямку. Одні системи ведуть пошук за словами і словоформами, другі -за фрагментами тексту, треті - за доменними іменами URL, за типами файлів, за датами тощо. Правила, за якими працює по­шукова система, відображені в інструкціях (help, FAQ), які необ­хідно уважно прочитати.

Важливу роль в технології пошуку відіграє повнота інфор­мації. Через стрімкі темпи зростання Internet досягти її на окре­мому пошуковому сервері неможливо. Як свідчить практика, од­на пошукова система забезпечує десь близько третини розміще­них у Web-просторі документів. З-поміж українських інформа­ційно-пошукових систем найбільш відомі - InfoReS () і МЕТА (http://meta-ukraine.com). Щодо росій­ського ресурсу, то більшу його частину охоплюють такі інфор­маційно-пошукові сервери, як Rambler, Яndех, Апорт.

Наведемо кілька рекомендації щодо пошуку необхідної ін­формації в Internet:

• Практично в усіх системах використовується метод ключо­вих слів. Формуючи запит, слід уникати загальновживаних слів (наприклад, «ресурси») і вузькоспеціалізованих (на­приклад, «тетрада»). Оптимальний варіант - це викорис­тання характерних для даної предметної області словоспо­лучень, кожне з яких має достатньо широку сферу викори­стання і найточніше відображає проблематику.

• Починайте пошук з найвідоміших і потужних пошукових серверів, що, незважаючи на інформаційний шум, дозво­лить скласти загальну уяву щодо інформаційного стану предметної галузі.

• Для детального пошуку використовуйте спеціалізовані тематичні чи регіональні пошукові сервери. Якщо вони вам невідомі, знайдіть їх за допомогою ключових слів.

• Використовуйте методику поетапного уточнення пошуку. Починайте з елементарних запитів у режимі простого по­шуку. Отримавши результати за цими запитами, уточнюйте їх, переходьте в режим розширеного пошуку.

• На більшості сайтів є посилання на споріднені інформацій­ні ресурси. Використовуйте їх. Часом саме такий шлях по­шуку необхідної інформації виявляється найкоротшим.

Бази даних пошукових систем містять великі обсяги доку­ментальних даних різних форматів, структури і призначення. Як приклад універсальних можливостей пошуку інформації на рис. 2.1 подана домашня сторінка української інформаційно-пошукової системи http://meta-ukraine.com.

Рис. 2.1. Домашня сторінка пошукової системи <МЕТА>

Приклади опису електронних носіїв інформації

Хакеру на замітку // <jegor@miss.gov.ua>. — 1996.

5. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ОСНОВІ КОРЕЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

Усі явища навколишнього світу взаємопов'язані і взаємозумовлені. У складному переплетенні всеохоплюючого взаємозв'язку будь-яке з них є наслідком дії певної множини причин і водночас - причиною інших явищ. Які саме причини формують рівень явища в конкретній сукупності і який внесок кожної з них? Виявити і кількісно виміряти об'єктивно існуючі між явищами взаємозв'язки в конкретних умовах простору і часу - одне з важливих завдань наукових досліджень.

У процесі дослідження розв'язується триєдина задача:

• встановлюється факт наявності зв'язку між явищами, його напрямок і форми;

• вимірюється ступінь щільності зв'язку;

• оцінюються ефекти впливу одних явищ на інші. Висновки щодо наявності, сили і характеру впливу одних

явищ на інші мають важливе значення для практичної діяльнос­ті, передусім, для обґрунтування управлінських рішень, для про­гнозування й регулювання складних соціально-економічних явищ і процесів.

Форми виявлення взаємозв'язків різноманітні. Для соціально-економічних явищ характерні переважно кореляційні зв'язки, які через складність взаємодії факторів і вплив випадкових причин проявляються не в кожному окремому випадку, а лише в середньому. За напрямом впливу кореляційні зв'язки бувають прямими і зворотними, за аналітичною формою - лінійними і нелінійними, за кількістю взаємодіючих факторів - парними і множинними.

Інформаційною базою аналізу кореляційних зв'язків є сукупності індивідуальних значень взаємопов'язаних ознак. Існуючі методи аналізу широко представлені в різного роду статистичних пакетах програм для ЕОМ. Досліднику важливо знати обчислювальні процедури, аналітичні можливості і передумови того чи іншого методу, вміти правильно підготувати інформацію і аналізувати результати. Змістовна інтерпретація результатів аналізу - обов'язкова умова наукового дослідження. Саме це спонукає нас розглянути логіку аналізу і зміст характеристик вимірювання кореляційного зв'язку.

Найпростішою системою кореляційного зв'язку є парна ко­реляція, коли одне явище розглядається як фактор, інше - як ре­зультат. Відповідно ознаки, що характеризують ці явища, нази­ваються: факторною х і результативною у. Наявність зв'язку між ними має бути попередньо обґрунтована і представлена у вигляді гіпотези.

Якщо у конкретній сукупності теоретично обґрунтований зв'язок реалізується, це виявиться закономірною зміною значень результативної ознаки у зі зміною значень факторної ознаки х, тобто фактор х своїм впливом формує варіацію у. За відсутності зв'язку варіація у не буде пов'язана з варіацією х. Виявити узго­дженість (неузгодженість) варіації двох ознак можна за допомо­гою паралельних рядів, коли одиниці сукупності упорядкову­ються за значеннями факторної ознаки х, а паралельно розмі­щуються відповідні їм значення результативної ознаки у. Наяв­ність чи відсутність зв'язку виявляється зіставленням паралель­них рядів.

Як приклад розглянемо зв'язок між інвестиціями фірми в розвиток інфраструктури просування товару до споживача (тис. USD) і обсягами продажу товару (т). На рис. 5.1 наведено па­ралельні ряди даних по 10 регіонах, які більш-менш однорідні за рівнем конкуренції і доходами споживачів. Регіони упоряд­ковані за розміром інвестицій в інфраструктуру (ознака х), пара­лельно наведені обсяги продажу товару (ознака у). Як свідчать дані, в тих регіонах, де в розвиток інфраструктури товаропосування вкладені більші кошти, там більший обсяг продажу това­ру. Візуально наявність і форму зв'язку між цими ознаками під­тверджує діаграма розсіювання - точковий графік, на якому ко­жний j -й регіон (j =1, 2,..., 10) представлений точкою з коорди­натами xjj. 3 того, як розміщуються точки у системі координат, можна зробити висновок про наявність прямого додатного зв'язку між інвестиціями в розвиток ринкової інфраструктури і обсягами продажу товару.

Рис. 5.1. Паралельні ряди і діаграма розсіювання

Форму кореляційного зв'язку між ознаками можна описати аналітично у вигляді функції Y = f(x), яка називається регресі­єю у по х. Рівняння лінійної регресії має вигляд

Y = а + bх,

де j - теоретичний рівень результативної ознаки;

а - вільний член рівняння регресії;

b — коефіцієнт регресії, показує, на скільки одиниць у серед­ньому змінюється у зі зміною х на одиницю. При прямому зв'язку b - величина додатна, при оберненому - від'ємна. Коефіцієнт ре­гресії розглядається як ефект впливу х на у.

Параметри рівняння регресії визначаються методом най­менших квадратів (МНК), основна умова якого — мінімізація су­ми квадратів відхилень емпіричних значень уj, від теоретичних Yj:

де j - порядковий номер одиниці сукупності.

Відхилення (уj - Yj) пояснюються впливом інших, не вклю­чених у модель факторів, називаються залишками і познача­ються ej. Оскільки алгоритми МНК описані в математико-статистичній літературі і реалізовані в комп'ютерних програмах, наведемо лише загальну схему розрахунку статистичних харак­теристик моделі, акцентуючи увагу на їх змістовній інтерпрета­ції. У парній лінійній регресії сума квадратів відхилень мінімізу­ється при таких значеннях параметрів а та b :

За даними табл. 5.1 (підсумковий рядок) параметр b = = 4,51. Інтерпретація цього значення може бути такою: «зі збільшенням інвестицій в ринкову інфраструктуру регіону на 1 тис. USD обсяги продажу зростають у середньому на 4,5 т». Ві­льний член рівняння становить а = 95 - 4,51 • 10,6 = 47,22, а рівняння регресії в цілому має вигляд Y = 47,22 + 4,51х .

Таблиця 5.1

До розрахунку коефіцієнтів регресії та кореляції

Рівняння регресії відбиває закон зв'язку між х і у не для окремих елементів сукупності, а для сукупності в цілому; закон, який абстрагує вплив інших факторів, виходить з принципу «за інших однакових умов». У нашому прикладі за інших однакових умов (доходи споживачів, рівень конкуренції) фірма, вклавши в ринкову інфраструктуру регіону 10 тис. USD, може очікувати, що обсяг продажу сягне рівня

Y = 47,22 + 10 ∙ 4,51 ≈ 92 т.

6. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ОСНОВІ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

У невеликих за обсягом сукупностях коефіцієнт регресії схильний до випадкових коливань, тому слід перевірити його істотність. При лінійному зв'язку істотність коефіцієнта регресії перевіряють за допомогою t-критерію Стьюдента, статистична характеристика якого для гіпотези Н0:b = 0 визначається від­ношенням коефіцієнта регресії b до власної стандартної похиб­ки μb, тобто

Стандартна, похибка коефіцієнта регресії залежить від варі­ації факторної ознаки х, залишкової дисперсії se2 і числа ступе­нів свободи df = nm , де m - кількість параметрів рівняння регресії (для лінійної регресії m = 2):

В нашому прикладі sx2 = = 3,56; se2 = = 10,22.

Звідси

перевищує критичне значення двостороннього t-критерію t0,95(8) = 2,31 (табл. 6.1). Гіпотеза про випадковий характер

Таблиця 6.1

Критичні точки t-тесту для α = 0,05

коефіцієнта регресії відхиляється, а отже, з імовірністю 0,95 вплив інвестицій у розвиток ринкової інфраструктури на обсяги продажу товару визнається істотним.

Для коефіцієнта регресії, як і для будь-якої іншої випадкової величини, визначаються довірчі межі b ± t μb. У нашому при­кладі довірчі межі коефіцієнта регресії з імовірності 0,95 (t = 2,31) становлять 4,51 ± 2,31∙0,60.

Мірою щільності парного лінійного зв'язку слугує коефіці­єнт кореляції r

.

Значення коефіцієнта кореляції змінюються в діапазоні від -1 до +1, тобто оцінюючи щільність зв'язку, коефіцієнт кореляції вказує і на його напрям: при прямому зв'язку r - величина дода­тна, при зворотному - від'ємна.

За даними табл. 6.1

7. АНАЛІЗ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕОМ

В Excel лінію тренду можна побудувати за допомогою Мастера диаграмм. Для цього необхідно клацнути правою кноп­кою миші на лінії графіка ряду динаміки і в контекстному меню вибрати опцію Добавить линию тренда. На екрані з'явиться діа­логове вікно Линия тренда, яке містить дві вкладники: Тип та Параметры (рис. 7.1).

Рис.7.1. Вибір трендової моделі

Запропоновані у вкладці Тип трендові моделі описують різ­ні за характером динаміки процеси:

Як приклад, опишемо динаміку виробництва товарів (рис. 7.2) поліномом 2-го ступеня (параболою). У діало­говому вікні Линия тренда вибираємо тип функції - Полиноминальная і зазначаємо Степень - 2. Після того як обрано тип фу­нкції, необхідно переключитися на вкладнику Параметры (рис. 7.3) і у відповідних полях вказати:

Рис. 7.2. Динаміка виробництва синтетичних алмазів

■ у полі Название аппоксимирующей (сглаженной) кривой - назву показника, встановивши перемикач автоматическое;

■ у полі Прогноз - період упередження, прогнозні значення будуть додані до лінії тренду;

■ можна задати також відображення трендового рівняння та коефіцієнта детермінації (аппроксимации) R2 на діаграмі.

Рис. 7.3. Діалогове вікно Линия тренда (вкладника Параметри)

На рис. 7.4 наведено графік динаміки виробництва синте­тичних алмазів і прогноз за параболою другого порядку. Трендове рівняння має вигляд:

Y = 27,307х2 - 269,28x +7516.

Коефіцієнт детермінації R2 = 0,75 значно перевищує кри­тичне значення R20,95 (2,13) = 0,371, що свідчить про адекватність параболи 2-го порядку характеру динаміки виробництва синте­тичних алмазів.

Рис. 7.4. Трендове рівняння виробництва синтетичних алмазів

Розрахований за параболою 2-го порядку теоретичний рівень виробництва синтетичних алмазів в останньому місяці становить Y17 = 7516 - 269,28 • 17 + 27,307 • 172 = 10 830 тис. карат, а в наступному місяці можна очікувати

Yt+1 = 7516-269,28 • (17+1) + 27,307 • (17+1)2 = 11516,4 тис. карат.

Для визначення довірчих меж параболічного прогнозу виро­бництва синтетичних алмазів скористаємося наведеними в табл. 7.1 значеннями t-критерія. При n = 17 і ν = 1 значення t1-αZ = 2,28. За даними про виробництво алмазів стандартна похибка se = 691,7, звідси гранична похибка прогнозу становить

sp = 691,7 ∙ 2,28 = 1577,1,

Таблиця 7.1

Значення t1-0,10Z для оцінки довірчих меж прогно­зу (ймовірність висновку 0,90)

а довірчі межі прогнозу - (11516,4 ± 1577,1).

Отже, з імовірністю 0,90 можна стверджувати, що в наступ­ному місяці виробництво алмазів буде щонайменше 9939,3 і не перевищить 13093,5 тис. карат.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Конспект лекцій з дисципліни " Інвестиційний менеджмент"

  Конспект
  Необхідною умовою розвитку економіки будь-якої країни є висока інвестиційна активність. Інвестиції формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі, що обумовлює конкурентну позицію національної економіки на світовому ринку.
 2. Конспект лекцій з дисципліни Правознавство Харків − хнамг − 2006 Міністерство освіти І науки України

  Конспект
  Успішний розвиток нашої держави неможливий без активної й свідомої участі у громадському, політичному житті більшості громадян, молоді, студентства. Але конструктивною, позитивною така участь може бути лише в тому разі, коли громадяни
 3. Конспект лекцій з дисципліни «Основи менеджменту та організація праці менеджера»

  Конспект
  Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення між-народного поділу праці, формування сучасних організацій(транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових груп, франчайзинеових об'єднань тощо) вимагають
 4. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 8. 14 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання / Укладач Ю.
 5. Конспект лекцій з дисципліни " економіка праці І соціально трудові відносини"

  Конспект
  В опорному конспекті конкретно і стило висвітлено питання, які розкривають основні положення та найважливіші особливості відносин на ринку праці, висвітлено теоретико – методологічні та соціально – економічні аспекти сучасних проблем

Другие похожие документы..