Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические рекомендации'
Государственная (итоговая) аттестация выпускников основной школы в новой форме (далее - ГИА) становится неизбежной реальностью массовой школы. Муници...полностью>>
'Анализ'
В 2010-2011 учебном году перед педагогическим коллективом школы №47 была поставлена следующая воспитательная цель: Создание условий для становления п...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Возможности рынка и рыночного саморегулирования. Необхо­димость и пределы государственного вмешательства в экономику. Сущность и цели государственног...полностью>>
'Учебник'
ISBN 5-75 7-0 3 - Первый на русском языке учебник по психогенетике для студентов университетов и пединститутов. В доступной и систематизированной фор...полностью>>

Міська цільова Програма розвитку освіти м. Чернігова «Освіта в житті нашого міста» на 2012 2016 роки

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

проект

Міська цільова Програма розвитку освіти м. Чернігова

«Освіта в житті нашого міста»

на 2012 - 2016 роки

ПАСПОРТ

міської цільової Програми розвитку освіти м. Чернігова

«Освіта в житті нашого міста» на 2012 - 2016 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Чернігівська міська рада

2.

Повна назва програми

Програма розвитку освіти м. Чернігова «Освіта в житті нашого міста» на 2011 – 2015 роки

3.

Правове обґрунтування Програми

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про позашкільну освіту»

Національна доктрина розвитку освіти

Державна програма «Вчитель»

Конвенція про права дитини

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти

Державний стандарт початкової освіти

Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами

Заходи щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 р. (наказ МОНУ від 20.01.2010 р. №20 «Про затвердження заходів на виконання розпорядження КМУ від 5 жовтня 2009 р. №1622-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на період до 2012 року)

4.

Перелік проектів, які буде реалізовано в межах цієї програми

1. Педагогічні працівники.

2. Дошкілля.

3. Обдарована дитина.

4. Профільне навчання.

5. Освіта осіб з особливими потребами.

6. Фізична активність як складова здорового способу життя.

7. Моніторинг та оцінювання якості освіти.

8. Краєзнавство в школі як одно із джерел виховання гідних громадян України.

9. Позашкільна освіта.

10. Право і діти.

11. Мистецтво і діти.

12. Особлива дитина.

13. Ліцензійні електронні засоби навчального призначення та мультимедійне обладнання.

5.

Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення програми

6.

Розробник програми

Управління освіти Чернігівської міської ради

7.

Співрозробники програми

Науково-методичний центр, керівники дошкільни, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, депутати Чернігівської міської ради

8.

Відповідальний виконавець програми

Управління освіти Чернігівської міської ради

9.

Учасники програми

Чернігівська міська рада, управління міської ради, дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади міста Чернігова

10.

Термін реалізації Програми

2012 – 2016

11.

Джерела фінансування

Фінансування Програми передбачається за рахунок міського бюджету, залучення коштів із бюджетів усіх рівнів, спонсорської допомоги, інших джерел, не заборонених діючим законодавством

12.

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

У тому числі:

12.1.

Кошти бюджету міста

13.

Час укладення програми

2012 рік

14.

Представник замовника програми

Комісія з питань освіти, культури, фізичної культури і спорту, сім’ї, молоді та соціального захисту Чернігівської міської ради

15.

Контроль за виконанням програми

Чернігівська міська рада

МЕТА ПРОГРАМИ:

Розвиток системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти міста Чернігова відповідно до потреб та запитів територіальної громади щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію.

Завдання Програми:

1. Створити систему освіти міста Чернігова, яка б стала основою формування культури здорового способу життя людини, запровадження системи заходів її екологічної та особистої безпеки, здійснення постійного контролю за станом здоров’я дітей, організації ефективних профілактичних заходів щодо захисту здоров’я дітей від негативних впливів довкілля.

2. Удосконалювати шляхи становлення національної самосвідомості молоді, патріотичних почуттів, сучасних засад естетичного, морально-етичного, екологічного і валеологічного навчання та виховання; формування творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів, здібностей і бажань.

3. Створити систему комплексної реабілітації дітей з важкими вадами мовлення, із затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю та порушенням опорно-рухового апарату.

4. Забезпечити умови для постійного підвищення кваліфікації фахівців, безперервного розвитку потенціалу кожного спеціаліста, його інтелектуального та загальнокультурного рівня, отримання професійно необхідних знань та вмінь у системі безперервної освіти та самоосвіти.

5. Забезпечити удосконалення мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб громадян міста, створити належні умови для функціонування системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.

6. Формувати систему моніторингу якості освіти в місті та прийняття на її основі обґрунтованих управлінських рішень, що дозволить забезпечити стабільний позитивний розвиток системи освіти міста Чернігова.

Названі завдання стосуються дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів і забезпечують єдність підходів до розв’язання проблем освітньої галузі міста.

Очікувані результати реалізації Програми

1. Створення в усіх навчальних закладах міста середовища, яке би сприяло збереженню здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

2. Створення у кожному навчальному закладі міста умови для рухової активності школярів згідно з фізіологічними нормами (враховувати індивідуальні можливості кожного учня), забезпечити розвиток дитячого і юнацького спорту і туризму.

3. Розширення в освітньому середовищі спектру профілактичних заходів щодо створення виховання у школярів культури здорового способу життя.

4. Формування у закладах освіти системи виховання вільної особистості, здатної співіснувати у сучасному суспільстві, поважаючи свободу інших, робити відповідальний вибір у широкому спектрі пропозицій, зберігаючи свою самобутність і національну культурну ідентичність.

5. Забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

6. Забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей та молоді як важливого чинника формування умов для становлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації.

7. Створення належних умов для розвитку здібностей і обдарувань школярів, задоволення їхніх інтересів, духовних запитів, широке залучення школярів міста до занять у гуртках та секціях позашкільних навчально-виховних закладів.

8. Удосконалення роботи з питань ранньої педагогічної та медико-соціальної реабілітації дітей із обмеженими можливостями здоров’я.

9. Визначення напрямків розвитку та розроблення заходів щодо реабілітації дітей із вадами психофізичного розвитку.

10. Створення сприятливих умов для навчання дітей із особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах.

11. Здійснення реконструкції окремих дошкільних закладів на базі яких буде отримано можливість відкриття додаткових вікових груп.

12. Забезпечення дошкільних навчальних закладів необхідним обладнанням, методичними матеріалами та іншими засобами навчання дітей.

13. Забезпечення можливості навчання за обраним профілем 100% учнів.

14. Поліпшення умов експлуатації та утримання будівель загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

15. Проведення впродовж 2011 – 2015 років комплексу моніторингових досліджень умов та якості навчання і виховання.

16. Оприлюднення матеріалів та результатів моніторингу виконання Програми, що сприятиме відкритості та прозорості освітньої політики у місті.

Педагогічні працівники

На сьогодні навчально - виховний процес у закладах освіти забезпечують педагоги з відповідною фаховою підготовкою. Став незворотним факт подолання тенденції до відтоку висококваліфікованих педагогічних працівників до інших сфер економіки. У закладах освіти фактично немає вакансій і з’явилась тенденція можливості вибору професіонала із претендентів на певну учительську посаду.

В умовах кардинальних трансформацій змісту освіти, підвищення її якості і престижу, запровадження особистісно - орієнтованих технологій навчання і виховання оновлюється роль педагога як примножувача культурної спадщини, творця умов для саморозвитку і самонавчання дітей, висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації навчально - виховного процесу.

Завдання програми.

1. Оновити зміст і форми професійної діяльності педагогічних працівників.

2. Підвищити роль педагога у формуванні громадянського суспільства.

3.Створити механізми максимального задоволення освітніх потреб територіальної громади міста.

4.Забезпечити сприятливі і комфортні умови організаційно - педагогічної роботи.

5.Поглибити міжнародне і міжрегіональне співробітництво з метою обміну та поширення педагогічного досвіду.

6.Сприяти комп’ютеризації навчально - виховного процесу.

7.Створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку усіх учасників навчально - виховного процесу, трансформувати систему управління освітою у громадсько - державну модель.

8.Підвищити компетентність педагогічних працівників.

Очікувані результати.

1.Обгрунтоване довгострокове прогнозування потреби у педагогічних кадрах.

2.Стабілізація кадрового складу педагогічних працівників, підвищення професійного рівня педпрацівників.

3.Розробка та видання нових навчально - методичних посібників.

4.Створення інформаційної системи новітніх педагогічних технологій.

5.Підвищення престижності професії педагога та його соціального статусу.

6.Кардинальне підвищення якості викладацької діяльності та професійної майстерності педагогів міста.

Основні заходи

з/п

Заходи та показники

на виконання заходів

Термін виконання

Виконавці заходу

Орієнтовні обсяги видатків

Дже-

рела

Обся-ги,

тис. грн

1.

Визначення перспективної потреби міста у педагогічних кадрах різних спеціальностей; здійснення (у разі необхідності) замовлення у вищих закладах освіти педагогічних кадрів за потрібною спеціальністю.

2012-2016

Управління освіти

-

-

2.

Формувати базу даних про підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста.

2012-2016

Управління освіти

-

-

3.

Продовжити навчання за спеціальними програмами професійного розвитку працівників освіти: курси за програмами «Microsoft» та «Intel. Навчання для майбутнього».

2012-2016

Тренінгові центри

МБ

20 тис.

(щороку)

4.

Проводити щорічно конкурс «Учитель року».

2012-2016

Управління освіти

МБ

5 тис.

(щороку)

5.

Залучати педагогічних працівників до наукової діяльності, вирішувати проблемні питання участі в міжнародних проектах.

2012-2016

Управління освіти,

науково-методичний центр

-

-

6.

Забезпечити бібліотеку науково-методичного центру методичною, дидактичною літературою, періодичною пресою.

2012-2016

Управління освіти,

науково-методичний центр

МБ

20 тис. (щороку)

7.

Створити при НМЦ медіатеку прикладних програмних засобів навчання, відеоматеріалів та аудіоматеріалів до уроків.

2012-2016

Науково-методичний центр

-

-

8.

Створити мережу фахових освітянських сайтів для науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу, поширення та пропагування досвіду роботи кращих освітян міста.

2012-2016

Науково-методичний центр

-

-

9.

Готувати один раз на тиждень освітянську сторінку в газеті «Чернігівські відомості»; активно використовувати обласну освітянську сторінку у газеті “Деснянська правда” для широкого висвітлення матеріалів про здобутки кращих освітян міста,

2012-2016

Управління освіти

-

-

10.

Продовжити співпрацю з кадровими, науково-методичними установами, вищими навчальними закладами, органами влади, громадськими організаціями.

2012-2016

Управління освіти

-

-

11.

Щорічно святкувати професійне свято - День працівників освіти (за спільним рішенням адміністрацій, профспілкових колективів, колективів).

2012-2016

Управління освіти

-

-

12.

Виплачувати щорічно міську премію імені І.Глібова кращим педагогам міста відповідно до рішення міської ради від 20 травня 2010 року (п’ятдесята сесія п’ятого скликання).

2012-2016

Управління освіти

МБ

10 тис. (щороку)

13.

Провести атестацію робочих місць з метою створення належних умов праці та надання соціальних пільг і гарантій.

2013

Управління освіти

МБ

30 тис.

14.

Сприяти захисту працівників закладів освіти міста в частині охорони здоров’я, шляхом доступу до профілактичного медичного обстеження.

2012-2016

Управління освіти

МБ

300 тис. (щороку)

Дошкілля

У місті Чернігові на сьогодні функціонують 54 дошкільні навчальні заклади (в т.ч. 2 – навчально – виховні комплекси “дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”), підпорядковані управлінню освіти Чернігівської міської ради, один дошкільний навчальний заклад № 15 – підвідомчий УМВС, один приватний навчально-виховний комплекс «Хабад-Любавич» для дітей єврейської національності. Суспільним дошкільним вихованням охоплено 9988 дітей, що становить 78,3% від загальної кількості дітей. Чернігівське дошкілля – це розгалужена мережа дошкільних закладів, доступних для кожної дитини, спрямована на задоволення потреб населення.

Одним із напрямків роботи управління освіти є збереження та вдосконалення існуючої мережі закладів.

Усі дошкільні заклади міста працюють в україномовному режимі за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Успішно працюють заклади нового типу:

ДНЗ № 24 “Дивоцвіт” – для дітей 3 – 6 років з випереджуючим навчанням ;

ДНЗ № 53 – центр Софії Русової;

ДНЗ № 74 “Будинок Добра і Радості”- за педагогічною спадщиною В.Сухомлинського;

ДНЗ № 1- центр психофізичного та інтелектуального розвитку;

ДНЗ № 32 – центр активного духовного і фізичного розвитку;

ДНЗ № 26 – центр інтелектуального та духовного розвитку;

ДНЗ № 50 – центр гуманітарно – естетичного розвитку;

Велика увага приділяється дітям з вадами здоров’я, а саме :

ДНЗ № 35 – санаторний, для тубінфікованих дітей;

ДНЗ № 23 – спеціалізований, для дітей зі зниженим зором;

ДНЗ № 58 – санаторний , для частохворіючих дітей;

НВК № 55 – спеціалізований, для дітей з особливими потребами.

Окрім цього, в окремих дошкільних закладах функціонують 66 спеціалізованих груп для дітей з різними вадами здоров’я. Навчально – корекційну роботу в них здійснюють 52 вчителі – дефектологи та логопеди, 2 олігофренопедагоги, 4 тифлопедагоги, які мають відповідну освіту та достатній практичний досвід роботи.

Для зміцнення здоров’я дітей протягом року працюють басейни в ДНЗ № 1, 4, 22, 32, 42, 58, 75, 77 та організовано оздоровчі групи в ДНЗ № 23, 60, в яких діти отримують послуги спеціалістів – масажистів.

Режим роботи дошкільних закладів 10,5 годин (з 7.30 хв. до 18.00 хв.), при необхідності функціонують чергові групи (з 7.00 до 19.00), а в ДНЗ № 35, 37, 52, 55, 64 – групи цілодобового перебування.

На базі 4 дошкільних навчальних закладів створені умови для навчання і виховання шестирічних першокласників.

Навчально – виховний процес здійснюють 1419 педагогів, у штатних розписах дошкільних навчальних закладів введені посади практичних психологів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів Київської області на період до 2016 року м. Київ

  Документ
  Розроблено Програму “Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів Київської області на період до 2016 року” та погоджено Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Київській області
 2. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (4)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 3. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (1)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 4. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (2)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними
 5. Державна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік (3)

  Документ
  Проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки (далі – Державна програма) розроблено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України разом з іншими центральними

Другие похожие документы..