Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
00-01.00 15.00 -1 .00 5-1 - 0 Клещенок Нина Леонидовна Бабицкая Наталья Александровна,....полностью>>
'Автореферат диссертации'
на заседании Диссертационного совета Д.208.040.05 при ГОУ ВПО Московская медицинская академия им. И. М. Сеченова Росздрава по адресу: 11 1, ул. Трубе...полностью>>
'Лекция'
Дубровский. На первой лекции я попытался ввести понятие методологии, или деятельностного подхода, который подрядился решить проблему всеобщей интегра...полностью>>
'Пояснительная записка'
Программа «Информатика и ИКТ» составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования и комплексных образовательны...полностью>>

Анотований перелік навчально-методичної літератури, що видана з грифом Міністерства освіти І науки України для поліпшення навчально-методичного забезпечення професійної діяльності вчителів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Анотований перелік навчально-методичної літератури,

що видана з грифом Міністерства освіти і науки України для поліпшення навчально-методичного забезпечення

професійної діяльності вчителів.

1. Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти. Клокар Н.І. Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів (м.Біла Церква).

У навчально-методичному комплексі висвітлено проблеми управління розвитком закладу післядипломної педагогічної освіти та професійний розвиток його персоналу, сутність технологій підготовки керівників та персоналу закладу освіти до роботи в умовах соціально-економічних змін, представлено інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Комплекс складається з освітньої програми підвищення професійного рівня керівників закладів післядипломної педагогічної освіти, навчально-методичного посібника, робочого зошита, що супроводжується мультимедійними презентаціями.

Зміст комплекса структуровано за модулями:

"Соціально-гуманітарний модуль";

"Управління інституційним розвитком та розвитком персоналу навчального закладу";

"Використання інформаційно-комунікаційних технолігій в управлінні освітою";

"Інновації в галузі безперервного професійного розвитку педагогічних працівників та управління навчальною діяльністю";

"Контрольно-оцінювальний модуль".

2. "Зростаємо в любові" (частина ІІ). Боярчук О.І., Устич Ю.П., Яременко Н.В. За ред. Яременко Н.В., Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів (м.Біла Церква).

У посібнику вміщено програми виховної роботи та організації активного і змістовного дозвілля учнів 5-12 класів, сценарії виховних справ, що підготовлені класними керівниками, педагогами-організаторами, заступниками директорів загальноосвітніх навчальних закладів з виховної роботи Київської області.

До сценаріїв включені наступні виховні справи:

- Зберігаємо традиції і звичаї українського народу;

- Дружна і щаслива українська родина;

- Вікторини та інтелектуальні ігри;

- Навчаємося, відпочиваємо, розважаємося;

- Загальношкільні свята.

Окремими розділами в посібнику подаються "Методичні рекомендації та матеріали щодо організації виховної роботи з учнями загальноосвітніх шкіл" та "Рекомендаційні бібліографічні списки літератури для використання в роботі класними керівниками".

3. Методика початкового навчання української мови. Кравцова І.А., Шкачук Л.Р. Криворізький державний педагогічний університет.

В посібнику викладена методика опрацювання елементів лексики, а саме:

- Лінгводидактичні основи методики роботи над словом;

- Методика засвоєння класичного значення слова;

- Методика усвідомлення прямого і переносного значення слова, багатозначності й омонімії;

- Робота над синонімами, вивчення антонімів;

- Види вправ з лексики й методики їх проведення;

- Міжпредметний матеріал до вивчення лексики в 3-4 класах;

- Методика проведення словниково-логістичних вправ в 1-3 класах;

- Вивчення лексики в школі.

Посібник містить також розділи "Методика роботи зі словниками", "Вправи і завдання (Фонетика, Орфоепія, Графіка, будова слова, частина мови, речення, текст)", "Тексти для диктантів" та "Список рекомендованої літератури".

4. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики серія "Бібліотека вчителя". Корольський В.В., Крамаренко Т.Г., Семеріков С.О., Шокалюк С.В. За редакцією академіка Академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора Жалдака М.І., Криворізький державний педагогічний університет.

Навчально-методичний посібник грунтується на навчальних дисциплінах "Інформаційні технології" та "Методика навчання математики". В посібнику викладені питання з методики навчання математики та інформаційних технологій; формування теоретичної бази знань про структуру комп'ютерно-орієнтованої методичної системи навчання математики; про сутність, психолого-педагогічні засади і технологічні основи впровадження інформаційно-комунікаційних засобів навчання математики; забезпечення умов для неперервної самоосвіти на основі систематичної самостійної роботи, для розвитку творчих здібностей особистості. В основу посібника покладена ідея продуктивного освоєння програмних засобів навчального призначення вчителями математики через їх власну розробницьку діяльність. Посібник орієнтований на впровадження проектних технологій навчання: проведення навчальних експерементів, підготовку дидактичних та методичних матеріалів, доповідей, презентацій, розробку уроків з алгебри і геометрії.

Індивідуальні розробки дидактичних засобів і методичних матеріалів включаються до спільного проекту "Методична скарбничка вчителя математики".

5. Основи дидактичного проектування комп'ютерно-орієнтованих навчальних комплексів. Васильченко А.В., Шевченко В.Л., Комунальний заклад "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради.

Посібник призначений для організаторів та слухачів курсів підвищення кваліфікації очно-дистанційної форми навчання і складається із наступних розділів:

1. Дистанційне навчання в системі освіти технологізованого суспільства:

1.1. Сутність і перспективи дистанційної форми навчання.

1.2. Підходи до організації дистанційного навчання.

1.3. Організаційні та змістові компоненти дистанційної навчання.

2. Дидактичні основи дистанційної освіти.

2.1. Теорія програмованого навчання - основа формування інформаційного навчального середовища.

2.2. Принципи дистанційного навчання.

2.3. Мета і задачі дистанційного навчання.

2.4. Мотивація у дистанційному навчанні.

2.5. Види забезпечення дистанційного навчання.

3. Проектування комп'ютерно-орієнтованих програмно-педагогічних засобів.

3.1 Теоретичні основи електронного підручника.

3.2. Дидактичні основи проектування електронного підручника.

3.3. Формування електронних контролюючих програм.

3.4. Розробка дидактичної моделі навчального закладу.

3.5. Програмно-інструментальні освітні засоби.

4. Нормативно-організаційні засоби дистанційної освіти.

5. Глосарій.

6. Використана література.

7. Додатки.

6. Підготовка вчителів до формування в учнів полікультурної картини світу. Гончаренко Л.А., Зубко А.М., Кузьменко В.В. Південноукраїнський (м.Херсон) Регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів.

У посібнику обгрунтована актуальність проблеми полікультурності, а саме, наведені трактування понять "культура", "полікультурність", "полікультурна освіта", "культурні цінності", "духовна, матеріальна культура", "наукова картина світу", висвітлені проблеми культури та полікультурності, сучасний стан полікультурної освіти та її історія; розглянуті форми та методи підготовки вчителів, зокрема вчителів трудового навчання, до полікультурної освіти і виховання підростаючого покоління. Поданий у посібнику матеріал призначений для вироблення у вчителя навички соціальної взаємодії та вироблення у вчителя навички соціальної взаємодії та вміння аналізувати ситуації з життя того чи іншого етносу; вміння самостійно приймати відповідальні рішення.

Змістова частина посібника складається із наступних розділів:

- педагогічні основи полікультурної освіти;

- з історії становлення полікультурної освіти;

- формування полікультурної компетентності вчителя загальноосвітньої школи;

- форми та методи роботи з формування полікультурної компетентності вчителя.

Висвітлені в посібнику перелічені питання сприятимуть формуванню особистісних якостей (толерантність, культура міжнаціонального спілкування, міжкультурна комунікація тощо) та ціннісних орієнтацій, які необхідні людині, що живе в умовах культурного розмаїття.

7. Слухання музики в дошкільному навчальному закладі. Болгарський А.Г., Горобець В.Т., Шкоба В.А. Луцький педагогічний коледж.

У посібнику розкрито теоретичні аспекти сприйняття музики, надано організаційно-методичні рекомендації зі слухання музики з дітьми різних вікових груп. Авторами зібрано і систематизовано нотний матеріал, передбачений програмовими вимогами до занять з музики у дошкільному навчальному закладі.

Важливим і практично корисним додатком до посібника є аудіодиски із записами творів зі слухання музики в дошкільному навчальному закладі.

Зміст аудіодисків складається із музичних творів циклів "Пори року", "Жанри в музиці" (марші, вальси, польки, танці, колискові), "Казка в музиці".

В змістовій частині посібника висвітлено програми виховання і навчання дітей, основні завдання слухання музики. Методичні рекомендації зі слухання музики та репертуар для молодшого, середнього і старшого дошкільного віку. Перелічені емоційні характеристики музики та засобів музичної виразності.

Навчально-методичний посібник зі слухання музики в дошкільних навчальних закладах рекомендовано організаторам соціально-педагогічної та виховної роботи, музичним керівникам дошкільних навчальних закладів, учителям музики початкових класів, студентам музично-педагогічних факультетів педагогічних університетів, а також методистам дитячих відділів у палацах культури при підготовці різноманітних виховних закладів.

8. Педагогіка сімейного виховання. Маценко Л.М. Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ).

У навчально-методичному посібнику висвітлюються проблеми та перспективи розвитку сучасної сім'ї, її функції та типи, особливості соціальної роботи з проблемними та молодими родинами, взаємодію соціального педагога, школи та сім'ї.

Зміст посібника складається із семи тем, а саме:

Сім'я - основний інститут виховання особистості;

Функції сучасної сім'ї;

Типологія сімей;

Проблемна сім'я як об'єкт соціальної роботи;

Робота педагога з молодими сім'ями;

Взаємодія педагога, школи та сім'ї у розв'язанні проблем виховання особистості;

Методика сімейного виховання.

На початку кожної теми міститься її методична характеристика, що включає перелік основних питань для вивчення теми. Далі подається зміст теми, розбитий на питання для більш зручного користування посібником. Після змістовного опису кожної теми наведено список рекомендованої літератури. Подається також завдання для самоконтролю, зокрема тести різних рівнів складності та питання для поглибленого вивчення матеріалу зі списком рекомендованої літератури.

В додатку посібника подається соціальний паспорт сім'ї, соціальний паспорт родини групи ризику, алгоритм вивчення родини, анкета "Взаємини сім'ї, поради для молодих, поради батькам щодо профілактики поширення серед учнів наркогенних речовин.

У глосарії визначені терміни і поняття, що вживаються у навчально-методичному посібнику.

8. Індивідуальність учителя: теорія і практика. Пехота О.М. Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлінського.

Запропонований навчально-методичний посібник містить інформацію про особливості та механізми індивідуального розвитку вчителя. Знайомство зі змістом посібника дозволить вчителю глибше проникнути та зрозуміти свій внутрішній світ, обриси "образу Я", вибудувати особистісно-професійну "Я-концепцію" та підвищити продуктивність системи його стосунків з навколишнім світом.

Вивчення теоретичного матеріалу посібника сприятиме формуванню культури індивідуальної професійної життєдіяльності, виробленню стратегій і тактик професійного саморозвитку вчителя, розвитку навичок самоаналізу та розвитку індивідних, особистісних та суб'єктивних основ індувідуальності педагога.

Змістова частина посібника складається із восьми розділів, а саме: Педагогіка і психологія становлення індивідуальності вчителя;

Гуманістичний підхід у науці;

Теоретична модель індивідуальності вчителя;

Особистісний компонент індивідуальності вчителя;

Індивідний компонент індивідуальності вчителя;

Суб'єктний компонент індивідуальності вчителя;

Професійний автопортрет учителя;

Індивідуальність учителя та педагогічні технології.

9. Духовно-економічне виховання молодших школярів на основі авторського курсу "Початки економіки". Варецька О.В. Комунальний заклад "Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради.

За структурою посібник містить навчальну програму, розділи "Духовно-економічне виховання молодших школярів", "Початки економіки: концепція", "Початки економіки: методи та засоби" та вимоги до творчих робіт учнів і підсумкового контролю до програмних модулів.

Навчально-методичний посібник призначений для підготовки викладачів системи післядипломної педагогічної освіти та вчителів початкових класів (інших педагогічних спеціальностей), які викладають курс "Початки економіки" на духовній основі (Компонент 1 "Професійний розвиток педагогічних працівників" за проектом "Рівний доступ до якісної освіти в Україні").

Теоретичний і практичний матеріали посібника можна застосовувати на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників, тренінгах, у "школах педагогічної майстерності", на семінарах і в майстер-класах.

10. Розвиток духовного потенціалу педагога і дитини в навчально-виховному процесі. Хаустова О.В. Комунальний заклад "Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради.

Зміст посібника складається із навчальної програми спецкурсу, навчально-тематичного плану, трьох розділів: "Духовний розвиток педагога і дитини", "Педагогічний процес та духовна взаємодія", "Духовне збагачення навчально-виховного процесу", переліку та назв тем індивідуальних творчих робіт та тестів до кожного розділу. Всі розділи посібника містять відповідний теоретичний матеріал та види навчальної діяльності.

Навчально-методичний посібник рекомендований для використання при викладанні курсу "Розвиток духовного потенціалу педагога і дитини в навчально-виховному процесі", у практиці післядипломної освіти педагогічних працівників.

Запропоновані автором завдання можуть бути використані для розвитку духовного потенціалу особистості педагога, його спрямування на духовний саморозвиток та самовияв у професійній діяльності, набуття знань, вмінь, навичок сприяння духовного розвитку дитини.

11. Розвиток мислення учнів у процесі навчання. Психологічні засоби та методи їх реалізації. Шарко В.Д. Херсонський державний університет.

Навчально-методичний посібник присвячено підготовці вчителя до розвитку мислення учнів у їх навчальній діяльності.

До змісту першого розділу автором включено матеріал, який дозволяє підвищити рівень обізнаності вчителів з основних питань, що пов'язані з усвідомленим підходом до проектування процесу розвитку мислення школярів. Зокрема, розкриваються життєві функції мислення, описуються види мислення та структура мислення як виду діяльності, висвітлюються індивідуальні особливості мислення учнів та критерії їх розвитку, визначаються умови розвитку мислення та відмінності між засвоєнням знань та розвитком мислення, формулюються завдання вчителя з розвитку мислення школярів.

Другий розділ посібника присвячений практичній підготовці вчителя до розробки відповідних завдань з розвитку мислення школярів на матеріалі свого предмета. Він містить 135 різноманітних завдань, виконання яких дає можливість вчителю набути досвіду з конструювання навчальних вправ для учнів до кожної конкретної теми шкільного предмета.

Такий матеріал може використовуватися для планування і здійснення відповідної роботи з навчання вчителів загальноосвітніх шкіл, при проведенні предметних методичних об'єднань.

В додаток посібника включені матеріали, що розроблені вчителями загальноосвітніх шкіл і психологами, з розвитку мислення учнів початкової і основної школи.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник №46. Кіровоград: 2010. 296 с

  Диплом
  У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року.
 2. Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти

  Закон
  Збірник місти в собі нормативно – правову документацію, яка необхідна для роботи працівників психологічної служби навчальних закладів: закони України, укази президента, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів, накази та листи
 3. Академія педагогічних наук україни інститут професійно-технічної освіти апн україни

  Документ
  Інститут професійно-технічної освіти АПН України створений 20 квітня 2006 року постановою Президії АПН України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 160- р від 27 березня 2006 року та відповідно до статті 11 Закону
 4. Сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування виконання спортивних нормативів (2тури)

  Документ
  2. Спеціальні вимоги до зарахування для ОКР „бакалавр” – на бюджет: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на
 5. Міністерство освіти І науки україни рівненський державний гуманітарний університет г. Швецова-Водка

  Документ
  Швецова-Водка Г. М. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. — Рівне : РДГУ, 2 .

Другие похожие документы..