Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Контрольная работа'
Бухгалтерский учет одна из важнейших функций управления. В странах с развитой рыночной экономикой его называют «языком бизнеса», предпринимательства....полностью>>
'Программа дисциплины'
Данный курс является факультативным курсом для самостоятельного проектирования и разработки web-сайтов. Курс может быть использован в качестве составн...полностью>>
'Конспект'
Людина по своїй природі не являється одним органічним тілом, як стверджують матеріалісти; не є вона по природі своїй і одним духом, як стверджують ід...полностью>>
'Программа'
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2012-2016 гг.» входит в состав Государственной программы города Москв...полностью>>

Програма комплексного державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор В.Т. Сусіденко

ПРОГРАМА

комплексного державного іспиту

освітньо-кваліфікаційний рівень

«бакалавр»

напрям підготовки

6.030507 “Маркетинг”

професійне спрямування

6.03050701 “Маркетинг на ринку товарів та послуг”

для студентів усіх форм навчання

Вінниця 2010

Тиражування без дозволу ВТЕІ КНТЕУ не дозволяється.

Укладачі: С.О.Сіренко, к.т.н., доцент

А.С. Тернова, к.т.н., доцент

Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри товарознавства та маркетингу (протокол №14 від 28.08.2010р.), схвалено на засіданні методичної ради факультету товарознавства, маркетингу та туризму (протокол № 7 від 01.09.2010 року) та затверджено на Вченій раді інституту (протокол № 7 від 02.09.2010р.).

Рецензент: Жарлінська Р.Г. канд. екон. наук, доцент

Навчально-методичне видання

ПРОГРАМА

комплексного державного іспиту

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр»

напряму підготовки 6.030507 “Маркетинг”

професійного спрямування

6.03050701 “Маркетинг на ринку товарів та послуг”

для студентів усіх форм навчання

ВСТУП

Програма комплексного державного іспиту підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму 6.030507 «Маркетинг» професійного спрямування 6.03050701 «Маркетинг на ринку товарів та послуг».

Державний іспит з базової освіти – це комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-професійній програмі.

Мета державного іспиту – виявлення рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентів, їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Комплексний державний іспит складається з двох етапів:

- тестова перевірка знань, що формують основні компетенції бакалавра, зазначені у ГСВО МОН, «Освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра» з напряму 6.030507 «Маркетинг» професійного спрямування 6.03050701 «Маркетинг на ринку товарів та послуг».

- комплексне кваліфікаційне завдання, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На державний іспит виносяться наступні дисципліни (табл.1).

Таблиця 1

Дисципліни, які виносяться на державний іспит

№ з/п

Дисципліни

Форма навчання

денна

вечірня

заочна

1

Основи економічної теорії, мікро-, макроекономіка

+

+

+

2

Економіка підприємства

+

+

+

3

Фінанси підприємства

+

+

+

4

Маркетинг

+

+

5

Торговельна логістика

+

+

6

Менеджмент

+

+

+

7

Бухгалтерський облік

+

8

Підприємницьке право

+

+

+

9

Організація і технологія торгівлі

+

+

+

10

Маркетинг підприємства

+

+

11

Маркетингова товарна політика

+

12

Маркетингова цінова політика

+

Розділи програми підготовлені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу державного іспиту.

Програма складається з наступних розділів:

Вступ.

1. Основний зміст.

2. Критерії оцінювання.

3. Список використаних джерел.

При підготовці до державного іспиту студентам рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці програми.

1. Основний зміст

1. Основи економічної теорії, мікро-, макроекономіка

1.1. Основи економічної теорії

Предмет і метод дисципліни. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці. Економічні потреби та інтереси. Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку. Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші. Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата. Витрати виробництва і прибуток. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. Домогосподарство в системі економічних відносин. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції. Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехідних економік. Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

1.2. Мікроекономіка

Предмет і метод мікроекономіки. Теорія граничної корисності та поведінки споживача. Ординалістська теорія поведінки споживача. Аналіз поведінки споживача. Попит, пропозиція, їх взаємовідносини. Мікроекономічна модель підприємства. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника. Витрати виробництва. Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок. Олігополія та монополістична конкуренція. Ринок факторів виробництва. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту. Інституціональні аспекти ринкового господарства.

1.3. Макроекономіка

Макроекономіка як наука. Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Ринок праці. Товарний ринок. Грошовий ринок. Інфляційний механізм. Споживання домогосподарств. Приватні інвестиції. Сукупні витрати і ВВП. Економічна динаміка. Держава в системі макроекономічного регулювання. Зовнішньоекономічна діяльність.

2. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Теорії підприємств і основи підприємства. Види підприємств, їх організаційно-правові форми. Зовнішнє середовище господарювання підприємств. Структура та управління підприємством. Ринок і продукція. Планування діяльності підприємства. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. Капітал підприємства. Інвестиції. Інноваційна діяльність. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства. Організація виробництва забезпечення якості продукції. Витрати на виробництво та реалізацію продукції. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Розвиток підприємств: сучасні моделі, трансформація та реструктуризація. Економічна безпека та антикризова діяльність.

3. Фінанси підприємства

Основи фінансів підприємств. Організація грошових розрахунків підприємств. Грошові надходження підприємств. Формування і розподіл прибутку. Оподаткування підприємств. Обігові кошти. Кредитування підприємств. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. Оцінювання фінансового стану підприємств. Фінансове планування на підприємствах. Фінансова санація підприємств.

 1. Маркетинг

Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Класифікація маркетингу. Характеристики маркетингу. Маркетингові дослідження. Маркетингова товарна політика. Маркетингова цінова політика. Маркетингова політика продажу. Маркетингова політика просування. Організація маркетингу. Контроль маркетингу. План маркетингу підприємства.

5. Торговельна логістика

Логістика у ринковій економіці. Класифікація форм логістичних утворень. Характеристика основних елементів логістики. Технологічні процеси та управління матеріальними потоками. Фактори формування логістичних систем. Управління матеріальними потоками в логістичних системах. Заготівельна логістика. Сутність розподільчої логістики. Внутрішньовиробнича логістика. Логістика посередництва. Логістика складування. Транспортна логістика. Транспортно-експедиційні логістичні послуги. Глобалізація процесів логістики. Міжнародна логістика.

6. Менеджмент

Поняття і сутність менеджменту. Розвиток науки управління. Основи теорії прийняття управлінських рішень. Методи обґрунтування управлінських рішень. Планування в організації. Організація як функція управління. Мотивація. Управлінський контроль. Лідерство. Комунікації в управлінні. Ефективність управління.

7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації. Предмет і метод бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Первинне спостереження, документація та інвентаризація. План рахунків бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського обліку. Облік господарських процесів. Основи бухгалтерської звітності.

8. Підприємницьке право

Поняття, структура та джерела підприємницького права. Поняття та види підприємницької діяльності. Суб'єкти підприємницької діяльності. Легітимація підприємницької діяльності. Припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності громадян. Правовий режим майна суб'єктів підприємницької діяльності. Загальні положення договірного права. Договори про передачу майна у власність. Договори про передачу майна в користування. Договори про виконання робіт. Договори про надання послуг. Зобов'язання про сумісну діяльність. Договори про створення юридичної особи. Право промислової власності. Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності. Захист від недобросовісної конкуренції. Правові основи захисту прав споживачів в Україні. Правові основи оподаткування підприємств та фінансового контролю. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Захист прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності

9. Організація і технологія торгівлі

Роздрібна торговельна мережа. Організація торгово-технологічного процесу та обслуговування покупців. Позамагазинні форми роздрібного продажу товарів. Види посередників в оптовій торгівлі та їхні функції. Організація товаропостачання роздрібної торговельної мережі. Складська мережа. Організація технологічних процесів і праці на складах. Упаковка товарів та операції з нею. Організація перевезення товарів і транспортно-експедиторського обслуговування.

10.МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВА

Вибір товарного ринку для торговельного підприємства. Формування товарного ринку для торговельного підприємства. Формування закупівельної політики торговельного підприємства. Управління цінами на підприємствах торгівлі. Формування збутової політики торговельного підприємства. Формування рекламної політики торговельного підприємства. Управління комерційним ризиком на підприємствах торгівлі.

11.МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

Сутність, зміст і завдання товарної політики підприємства. Товари і послуги в маркетинговій діяльності. Ціни в системі ринкових характеристик товару. Якість продукції та методи її оцінювання. Конкурентоспроможність товару та її показники. Ринок товарів та послуг. Формування попиту на ринку окремого товару. Маркетингові дослідження товарного ринку. Цільовий ринок товару і методика його вибору. Організація управління продуктом. Життєвий цикл товару. Планування нового продукту і розроблення товару. Призначення та види ідентифікування продукції. Упаковка в системі планування продукту.

12. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

Введення в ціноутворення. Формування цінової політики. Ціна як інструмент маркетингової цінової політики. Системи цін та їх класифікація. Фактори маркетингового ціноутворення. Методичні підходи до ціноутворення в системі маркетингу. Процедура прийняття рішень щодо визначення ціни. Коригування ціни. Особливості дослідження ринкової кон’юнктури у ціноутворенні. Маркетингові стратегії ціноутворення. Ціноутворення в міжнародному маркетингу. Оцінювання помилки і ризику в ціноутворенні. Державне регулювання процесів ціноутворення в Україні. Ціноутворення брендів.

2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

У структурі комплексного державного іспиту тестові завдання становлять 40%, а комплексні кваліфікаційні завдання (ситуаційні вправи) – 60%.

Державна комісія фіксує результат комп'ютерного тестування кожного студента у екзаменаційній відомості.

У табл.2 наведено відповідність балів та критеріїв оцінювання державної атестації студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» при комп’ютерному тестуванні.

Таблиця 2

Таблиця відповідності балів та критеріїв оцінювання

державної атестації студентів

освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр»

при комп’ютерному тестуванні

Критерії оцінювання

(% правильних відповідей)

Бали

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90-100

90-100

відмінно

A

82-89

82-89

добре

B

75-81

75-81

добре

C

68-74

69-74

задовільно

D

55-67

60-68

задовільно

E

27-54

35-59

незадовільно

FX

1-26

1-34

F

Оцінювання результатів розв'язання комплексного кваліфікаційного завдання відповідно до еталонних відповідей відбувається за загальними критеріями (табл. 3).

Рішення щодо присвоєння кваліфікації «Бакалавр» Державна екзаменаційна комісія приймає за умови отримання студентом позитивної оцінки, як за тести, так і за виконання комплексного кваліфікаційного завдання.

У разі отримання студентом незадовільної оцінки хоча б із однієї складової, комплексний державний іспит оцінюється Державною екзаменаційною комісією «незадовільно».

Таблиця 3

Таблиця відповідності балів та критеріїв оцінювання

державної атестації студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» при вирішенні комплексного кваліфікаційного завдання

За шкалою ECTS

За шкалою ВНЗ (%)

За національною шкалою

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінно

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, відповідь обґрунтовано, висновки й пропозиції аргументовані й оформленні належним чином.

B

82-89

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконано не менше як на 85%.

C

75-81

добре

Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконане не менше як на 80%

D

69-74

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 70% за умови належного оформлення; або не менш як на 60% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

E

60-68

задовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 65% за умови належного оформлення; або за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

FX

35-59

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане менш як на 65%, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.

F

1-34

незадовільно

Комплексне ситуаційне завдання виконане менш як на 50%, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основи економічної теорії

 1. Волкова, О. В. Ринок праці : Навч. посібник / О. В. Волкова. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 624с.

 2. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория / Г. М. Гукасьян, Г. А. Маховикова, В. В. Амосова. – 7-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 240 с. 

 3. Дзюбик, С. Д. Основи економічної теорії : навч. посібник / С. Д. Дзюбик, О. С. Ривак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 491с.

 4. Економіка : навч. посібник / Ю. Г. Козак, Л. М. Семенюк, О. С. Кіро, М. І. Барановська ; за ред. Ю.Г. Козака, Л.М. Семенюк. – К. : Центр учбової літератури, 2006. – 296 с.

 5. Злупко, С. М. Перехідна економіка : сучасна Україна : Навч. посібник / С. М. Злупко. – К : Знання, 2006. – 324с. 

 6. Мочерний, С. В. Основи економічної теорії : Навч. посібник / С. В. Мочерний, О. А. Устенко. – 2-ге вид., допов. – К : Академія, 2006. – 504с. 

 7. Основи економічної теорії : Навч. посібник / Л. Ю. Мельник, М. Х. Корецький, В. М. Огаренко та ін. ; За ред. Л.Ю. Мельника. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 528с.

 8. Основи економічної теорії : опорний конспект лекцій / уклад.: В.Д. Лагутін, В.М. Попов, О.І. Черепніна та ін. – К. : КНТЕУ, 2008. – 116с.

 9. Політична економія : підручник / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, М. М. Руженський, О. Ф. Іткін ; За ред. проф. В.Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2008. – 487 с.

 10. Системна трансформація економіки: історико-методологічний аспект : Монографія / Л. Б. Ольшевський, Л. В. Осіпова, І. А. Черняхович та ін. – Вінниця : О.Власюк, 2005. – 208с.

 11. Федоренко, В. Г. Основи економічної теорії : Підручник / В. Г. Федоренко, Ю. М. Ніколенко, О. М. Діденко ; За ред. В.Г. Федоренка. – К : Алерта, 2005. – 511с.

12. Базілінська, О. Я. Мікроекономіка : навч. посібник / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна ; за ред. О.Я. Базілінської. – 3-тє вид., випр. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 352 с.

13. Гронтковська, Г. Е. Мікроекономіка. Практикум : навч. посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – 2-ге вид., перероб. та допов. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 418 с.

Мікроекономіка

1.Калініченко, О. В. Мікроекономіка : навч.-метод. посібник / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 472 с.

2.Калініченко, О. В. Мікроекономіка. Практикум : навч. посібник / О. В. Калініченко, Л. М. Березіна. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.

3.Косік, А. Ф. Мікроекономіка : навч. посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 438 с.

4.Мікроекономіка : опорний конспект лекцій / уклад. А.Г. Герасименко, Н.В. Квіцинська. – К. : КНТЕУ, 2009. – 105 с.

5.Мікроекономіка : опорний конспект лекцій / уклад. О.Г. Гриценко. – К. : КНТЕУ, 2009. – 77 с.

6.Мікроекономіка : опорний конспект лекцій. Р. I, II / уклад. О.В. Трапля. – Вінниця : Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2009. – 55 с.

7.Пилипенко, В. В. Мікроекономіка : практикум: навч. посібник / В. В. Пилипенко, Н. М. Пилипенко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 298 с.

8.Рудий, М. М. Мікроекономіка : навч. посібник / М. М. Рудий, В. В. Жебка. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 360 с.

9.Рудий, М. М. Мікроекономіка : навч. посібник / М. М. Рудий. – К. : Каравела, 2008. – 312с.

Макроекономіка

1.Базилевич, В. Д. Макроекономіка : Навч. посібник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – 2-ге вид., допов. – К : Атіка, 2007. – 368с.

2.Базилевич, В. Д. Макроекономіка : Підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик ; За ред. В.Д. Базилевич. – 3-тє вид., випр. – К : Знання, 2006. – 623с.

3.Базілінська, О. Я. Макроекономіка : навч. посібник / О. Я. Базілінська. – 2-г вид., випр. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 442 с.

4.Батура, О. В. Макроекономіка : навч. посібник / О. В. Батура, О. Ф. Івашина, Л. Ф. Новікова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 236с.

5.Карпінський, Б. А. Макроекономіка :зростання і сталий розвиток : навч. посібник / Б. А. Карпінський, С. М. Божко, О. Б. Карпінська. – К. : Професіонал, 2006. – 272 с.

6.Кулішов, В. В. Макроекономіка: основи теорії і практикум : навч. посібник / В. В. Кулішов. – 2-ге вид., випр. – Львів : Магнолія плюс, 2007. – 256с.

7.Макроекономіка та макроекономічна політика : навч. посібник / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник ; за ред. А.Ф. Мельника. – К. : Знання, 2008. – 699с. 

8. Макроекономіка : збірник тестових завдань / уклад.: Н.Л. Новікова. – К. : КНТЕУ, 2008. – 80с.

9.Макроекономіка : Навч. посібник / І. І. Вініченко, О. В. Гончаренко, Н. В. Дацій, С. О. Корецька. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с.

10.Макроекономіка : опорний конспект лекцій / уклад.: В.Д. Лагутін, І.П. Соколов, Ю.М. Уманців, Ю.І.Зігліна. – К. : КНТЕУ, 2007. – 102с.

11.Макроекономіка : опорний конспект лекцій / уклад.: В.Д. Лагутін, І.П. Соколовська, Ю.М. Уманців, Ю.І.Зігліна, Н.Л. Новікова. – К. : КНТЕУ, 2008. – 107с.

12.Мікроекономіка і макроекономіка : підручник , у 2-х ч. / С. М. Будаговська, О. І. Кілієвич, І. О. Луніна та ін. ; за заг. ред. С.М. Будаговської. – 4-те вид. – К. : Основи, 2007. – 518 с.

Економіка підприємства

 1. Економіка підприємства (в питаннях і відповідях) : навч. посібник / І. І. Цигилик, Я. Р. Бибик, М. Я. Ємбрик, В. Ф. Паращич. – 2-ге вид., допов., перероб. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 212с.

 2. Економіка підприємства : опорний конспект лекцій / Уклад. Н.М. Гуляєва, І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк, І.Ю. Бондар, С.І. Губар. – К. : КНТЕУ, 2007. – 120с.

 3. Економіка та підприємництво : Практикум. Навч. посібник / С. Я. Салига, В. О. Желябін, О. В. Бойко та ін. – К : Професіонал, 2007. – 752с.

 4. Іванілов, О. С. Економіка підприємства : підручник / О. С. Іванілов. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.

 5. Ковальчук, І. В. Економіка підприємства : навч. посібник / І. В. Ковальчук. – К. : Знання, 2008. – 679с. 

Фінанси підприємства

1. Білик, М. Д. Фінанси підприємств. Практикум : навч. посібник / М. Д. Білик, Н. Д. Бабяк, О. Б. Соколова. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 196 с.

2.Бланк, І. О. Управління фінансами підприємств і об'єднань : навч. посібник / І. О. Бланк, Г. В. Ситник. – К. : КНТЕУ, 2007. – 183с.

3.Власова, Н. О. Фінанси підприємств : навч. посібник / Н. О. Власова, О. А. Круглова, Л. І. Безгінова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 271с.

4.Гончаров, А. И. Финансовое оздоровление предприятий:Теория и практика / А. И. Гончаров, С. В. Барулин, М. В. Терентьева. – М. : Ось-89, 2009. – 544 с.

5.Любенко, Н. М. Фінанси підприємств : навч. посібник / Н. М. Любенко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

6.Мацибора, В. І. Економіка підприємства : навч. посібник / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2008. – 312с.

7.Фінанси підприємства : Опорний конспект лекцій / Уклад.: Л.О.Лігоненко, Н.М.Гуляєва, Г.В. Ситник , Л.Л.Стасюк та інш. – К : КНТЕУ, 2007. – 113с.

8.Фінанси підприємства : Підручник / Л. О. Лігоненко, Н. М. Гуляєва, Н. А. Гринюк та ін. – К : КНТЕУ, 2007. – 491с.

9.Фінансова стратегія підприємства : монографія / І. О. Бланк, Г. В. Ситник, О. В. Корольова-Казанська, І. Г. Ганечко ; за заг. ред. І.О. Бланка. – К. : КНТЕУ, 2009. – 147 с.

10.Фінансова стратегія підприємства : опорний конспект лекцій / уклад. І.О. Бланк, Г.В. Ситник. – К. : КНТЕУ, 2007. – 77с.

Маркетинг

 1. Балабанова Л.В. Маркетинг : підручник / Л.В. Балабанова - вид 2-ге перероб. і допов. - К. : Знання-Прес, 2004. - 645 с.

 2. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент / А.В. Войчак. - К. : КНЕУ, 2002. - 268 с.

 3. Гаркавенко С.С. Маркетинг : підручник / С.С. Гаркавенко - вид. 5-те допов. - К. : Лібра, 2007. - 720 с.

 4. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика : иавч. посіб. / Т.Г. Діброва. - К. : Видав, дім «Професіонал», 2009. - 320 с.

 5. Корольчук О.П., Шульгіна Л.М. Маркетинг. Ситуативні, творчі та контрольні завдання : практикум / О.П. Корольчук, Л.М. Шульгіна. - К.: КНТЕУ, 2003. - 259 с.

 6. Маркетинговий менеджмент : підручник. / Marketing management 12-th edition / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. - К. : Хімджест, 2008. - 720 с.

 7. Маркетинг : підручник для студ. внз / В. Руделіус та ін.; ред.-упор. О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова. - вид. 3-тє. - К. : Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. - 648 с.

 8. Промисловий маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика / за ред. А.О. Старостиної. - К. : Знання, 2005. - 764 с.

Торговельна логістика

 1. Аникин, Б. А. Коммерческая логистика : Учебник / Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин. – М : Проспект, 2006. – 432с.

 2. .Аникин, Б. А. Коммерческая логистика : Учебник / Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин. – М : Проспект, 2007. – 432с.

 3. Алькема, В. Г. Логістика. Теорія та практика : навч. посібник / В. Г. Алькема, О. М. Сумець. – К. : Професіонал, 2008. – 272 с.

 4. Банько, В. Г. Логістика : Навч. посібник / В. Г. Банько. – 2-ге вид., перероб. – К : КНТ, 2007. – 332с.

 5. Єврологістика : опорний конспект лекцій / авт. Т. Д. Москвітіна. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2009. – 52 с.

 6. Крикавський, Є. В. Логістика. Основи теорії : Підручник / Є. В. Крикавський. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Інтелект-Захід, 2006. – 456с.

 7. Логістика: Теорія та практика : навч. посібник / В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко, О. М. Соляник. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.

 8. Москвітіна, Т. Д. Торговельна логістика : Навч. посібник / Т. Д. Москвітіна. – К : КНТЕУ, 2007. – 161с.

 9. Москвітіна, Т. Д. Торговельна логістика : опорний конспект лекцій / Т. Д. Москвітіна. – К. : КНТЕУ, 2009. – 93 с.

 10. Окландер, М. А. Логістика : підручник / М. А. Окландер. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.

 11. Пономарьова, Ю. В. Логістика : Навч. посібник / Ю. В. Пономарьова. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 328с.

 12. Щербанин, Ю. А. Основы логистики : Учеб. пособие / Ю. А. Щербанин. – М : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 320с.

Менеджмент

1. Дикань, Н. В. Менеджмент : навч. посібник / Н. В. Дикань, І. І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 389с. 

2. Менеджмент : підручник / В. Г. Федоренко, Є. В. Бондаренко, О. Ф. Іткін та ін. ; за ред. В.Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2008. – 652 с.

3. Менеджмент. Ситуаційні вправи : навч. посібник / С. І. Бай, В. М. Жуковська, А. Ю. Тривайло, С. О. Юшин ; за заг. ред. С.І. Бая. – К. : КНТЕУ, 2008. – 75с.

4. Петросян, А. Э. Менеджмент: идеи, задачи, тесты / А. Э. Петросян. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 572 с. 

5. Скібіцька, Л. І. Менеджмент : Навч. посібник / Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 416с.

6.Стадник, В. В. Менеджмент : підручник / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – 2-ге вид., випр., доповн. – К. : Академвидав, 2007. – 472с. 

7.Старостіна, А. О. Ризик-менеджмент: теорія та практика : навч. посібник / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко. – К. : Політехніка, 2009. – 200с.

8.Сучасні концепції менеджменту : навч.посібник / Л. І. Федулова, Н. І. Гавловська, О. В. Декалюк та ін. ; за ред. Л.І.Федулової. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 535с.

9.Шевчук, С. П. Інтерактивні технології підготовки менеджерів : навч. посібник / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, О. С. Шевчук. – К. : Професіонал, 2009. – 232 с.

Бухгалтерський облік

1.Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / В. С. Білоусько, М. І. Беленкова; за ред. В.С. Білоуська. – 4-те вид., перероб. і допов. – К.: Кондор, 2007. – 423с.

2.Бухгалтерський облік (теорія): навч. посібник / М. Г. Михайлов, А. І. Глушаченко, В. П. Гончар, Г. А. Болмат; за ред. М.Г. Михайлова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248с.

3.Бухгалтерський облік: Опорний конспект лекцій / Уклад. А.П. Шаповал, О.В. Сопко. – К: КНТЕУ, 2005. – 94с.

4.Гольцова С.М. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / С. М. Гольцова, І. Й. Плікус. – Суми: Університетська книга, 2006. – 255с.

5.Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / Н.М.Грабова; За ред. М.В.Кужельного. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2007. – 266с.

6.Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік: Підручник / Й.Я.Даньків, М.Я.Остап'юк. – К: Знання, 2007. – 469с.

7.Деречин В.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / В. В. Деречин, М. М.Кізім; За ред. В.В.Деречина. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 352с.

8.Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посібник / Г. Кім, В. В. Сопко, Ю. Г. Кім. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 480с.

9.Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: навч. посібник / В. С. Лень, В.В. Гливенко. – 3-тє вид. випр. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608с.

10.Лень В.С. Плани рахунків підприємств, організацій та бюджетних установ: Нормативно-методичні матеріали / В. С. Лень. – 2-ге вид. – К: Центр учбової літератури, 2007. – 200с.

11.Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: підручник / О. В. Лишиленко. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 659с.

12.Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: підручник / О. В. Лишиленко. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 219с.

13.Мисака Г.В. Бухгалтерський облік: навч. посібник / Г. В. Мисака, В. М. Шарманська. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400с.

14.Практикум з бухгалтерського обліку: Навч.-практ. посібник / В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільіна, О. П. Речіць. – К: Професіонал, 2007. – 224с.

15.Сахарцева І.І. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Безкоста; За ред.Сахарцевої І.І. – К: Кондор, 2005. – 556с.

16.Сопко В.В. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів): Навч. посібник / В. В. Сопко. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 312с.

17.Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік: Навч. посібник / А. М. Стельмащук, П. С. Смоленюк. – К: Центр учбової літератури, 2007. – 528с.

18.Сук Л.К. Бухгалтерський облік: навч. посібник / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Знання, 2008. – 507с.

19.Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / В. І. Ждан, Є. Б. Хаустова, І. В. Колос, О. С. Бондаренко. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 384с.

20.Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / В. Г. Швець. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К: Знання, 2006. – 525с. ).

Підприємницьке право

1.Бондарчук, Ю. В. Безпека бізнесу : організаційно-правові основи : наук.-практ. посібник / Ю. В. Бондарчук, А. І. Марущак. – К. : ВД Скіф, КНТ, 2008. – 372с.

2.Гелей, С. Д. Теорія та історія кооперації : Підручник / С. Д. Гелей, Р. Я. Пастушенко. – К : Знання, 2006. – 513с.

3.Заблоцький, Б. Ф. Національна економіка : підручник / Б. Ф. Заблоцький. – Львів : Новий світ - 2000, 2009. – 582 с.

4.Конкуренція і конкурентна політика: категорія та поняття / В. Д. Лагутін, О. О. Бакалінська, .В. Вертелєва О та ін. ; за заг. ред. В. Д. Лагутіна. – К. : Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2009. – 320 с.

5.Підприємницьке право : опорний конспект лекцій / уклад. Н.П. Костюк. – Вінниця : Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2009. – 128 с.

6.Підприємницьке право : Підручник / Кол. авт. Ніколаєва Л.В., та ін. За ред. Старцева О.В. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К : Істина, 2005. – 600с.

7.Підприємницьке право : навч. посібник / за ред. Старцева О.В. – 2-ге вид., змінене. – К. : Істина, 2007. – 208с.

8.Підприємницьке право : опорний конспект лекцій / авт.: Л. А. Микитенко, О. В. Севастьяненко, І. М. Зелениця. – К. : Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань КНТЕУ, 2010. – 58 с.

9.Саніахметова, Н. О. Підприємницьке право: Суб'єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. ЗЕД. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама : Навч. посібник / Н. О. Саніахметова. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К : А.С.К., 2005. – 912с. 

Організація і технологія торгівлі

1.Про захист прав споживачів : Закон України // Уряд, кур'єр. - 2006. - 18 січ.

2.Програма розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року : затв. постановою Кабінету Міністрів України 24.06.2009 р. // Уряд, кур'єр. - 2009. - 16 лип.

3.Берман Б. Розничная торговля: стратегический поход : пер. с англ. / Б. Берман, Дж. Еванс.- М. : Вильяме, 2003. - 1184 с.

4.Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку : монографія / А.А.Мазаракі, 1.0.Бланк, Л.О.Лігоненко та ін. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. -195 с.

5.Голошубова И.О. Організація торгівлі : підручник / И.О. Голошубова. - К. : Книга, 2004.-560 с

6.Голошубова И.О. Організація і технологія торгівлі спожитковими товарами : навч. посіб. / И.О. Голошубова. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. - 272 с

7.Голошубова И.О. Оптова торгівля: організація та технологія : навч. посіб. / Н.О. Голошубова, В.М. Торопков. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 265 с

Маркетинг підприємства

1.Гайдаенко, Т. А. Маркетинговое управление / Т. А. Гайдаенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, МИРБИС, 2008. – 512 с.

2.Лисогор, В. М. Основи моделювання маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств регіону : Навч. посібник / В. М. Лисогор, О. М. Мороз, О. В. Пітик. – К : Кондор, 2007. – 208с.

3.Маркетингова діяльність підприємства : Опорний конспект лекцій / Укл. Черепов В.В. – К : КДТЕУ, 2000. – 93с.

4.Маркетинговий менеджмент : Навч. посібник / М. І. Белявцев, В. М. Воробйов, В. Г. Кузнецов та ін. ; За ред. М.І. Белявцева, В.Н. Воробйова. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 407с.

5.Теорія і практика маркетингу в Україні : Монографія / За ред. А.Ф Павленка. – К : КНЕУ, 2005. – 584с.

6.Щербань, В. М. Маркетинговий менеджмент : Навч. посібник / В. М. Щербань. – К : Центр навчальної літератури, 2006. – 224с.

Маркетингова товарна політика

1.Балабанова, Л. В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств : Навч. посібник / Л. В. Балабанова, О. А. Бриндіна. – К : Професіонал, 2006. – 336с.

2.Гринев, В. Ф. Товарно-инновационная политика предприятия : Учеб. пособие / В. Ф. Гринев. – К : МАУП, 2004. – 160с. 

3.Дудла, О. І. Товарознавчі аспекти маркетингу : Навч.посібник / О. І. Дудла. – К : Центр учбової літератури, 2007. – 224с.

4.Ілляшенко, С. М. Маркетингова товарна політика : Підручник / С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2005. – 234с.

5.Ілляшенко, С. М. Товарна інноваційна політика : Підручник / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна. – Суми : Університетська книга, 2007. – 281с.

6.Кардаш, В. Я. Товарна інноваційна політика : Підручник / В. Я. Кардаш, І. А. Павленко, О. К. Шафалюк. – К : КНЕУ, 2002. – 266с.

7.Кучеренко, В. Д. Маркетингова товарна політика : Підручник / В. Д. Кучеренко, Н. Б. Ткаченко. – К : КНТЕУ, 2005. – 185с.

8.Норіцина, Н. І. Маркетингова товарна політика : Навч. посібник / Н. І. Норіцина. – К : НАУ, 2003. – 217с.

9.Шканова, О. М. Маркетингова товарна політика : Навч. посібник / О. М. Шканова. – К : МАУП, 2003. – 160с.

10.Щербань, В. М. Товарна інноваційна політика : Навч. посібник / В. М. Щербань, Л. Д. Козубенко. – К : Кондор, 2006. – 400с.

Маркетингова цінова політика

1.Балабанова, Л. В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації : Навч. посібник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К : Професіонал, 2004. – 156с.

2.Бєлявцев, М. І. Маркетингова цінова політика : Навч. посібник / М. І. Бєлявцев, І. В. Петенко, І. В. Прозорова. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 332с.

3.Длігач, А. О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика : Навч. посібник / А. О. Длігач. – К : Професіонал, 2006. – 304с.

4.Дугіна, С. І. Маркетингова цінова політика : Навч. посібник / С. І. Дугіна. – К : КНТЕУ, 2005. – 393с.

5.Дугіна, С. І. Маркетингова цінова політика : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С. І. Дугіна. – К : КНЕУ, 2002. – 360с.

6.Корінєв, В. Л. Маркетингова цінова політика : навч. посібник / В. Л. Корінєв, М. Х. Корецький, О. І. Дацій. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 200с.

7.Павленко, А. Ф. Маркетингова політика ціноутворення : Монографія / А. Ф. Павленко, В. Л. Корінєв. – К : КНЕУ, 2004. – 332с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (3)

  Документ
  Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні методичної комісії факультету економіки та менеджменту від 29 вересня 2010 р.
 2. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (4)

  Документ
  Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 07 вересня 2011р., протокол №10, на засіданні методичної комісії факультету економіки та менеджменту від 02 вересня 2011 р.
 3. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (2)

  Документ
  Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні методичної комісії факультету економіки та менеджменту від 29 вересня 2010 р.
 4. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (1)

  Документ
  Програма комплексного державного іспиту підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму
 5. Програма фахового вступного випробування Освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст", "Магістр"

  Документ
  Програма фахових випробувань включає основні питання дисціплін професійно-орієнтовної і професійної підготовки, які викладалися згідно з діючим стандартом вищої освіти за професійно-освітнім рівнем “бакалавр” за напрямом підготовки

Другие похожие документы..