Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Качество и комплектность поставляемой литературы должны соответствовать стандартам, ГОСТу, техническим условиям или иной нормативно-технической докум...полностью>>
'Закон'
передбачених цим Законом, сільськогосподарськими підприємствами — платниками фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється у розмірах та по...полностью>>
'Документ'
В горах Тибета в одиночестве всю свою жизнь провел монах, имени его никто не знал. В редкие периоды, когда он спускался к людям, он говорил имя должн...полностью>>
'Диплом'
председатель, кандидат технических наук, заместитель генерального директора по научной работе открытого акционерного общества «Воркутауголь» Министер...полностью>>

Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет

ПРОГРАМА

фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка

(підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” і “магістр”)

Затверджено
на засіданні вченої ради
філософського факультету

Протокол № 143/7

від 27 грудня 2011 року

Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.04.03.00).

Львів – 2011

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН,

ЗА ПРОГРАМАМИ ЯКИХ ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ТЕСТУВАННЯ

 1. Вступ до спеціальності

 2. Історія зарубіжних політичних вчень (I)

 3. Історія зарубіжних політичних вчень (Новий Час)

 4. Історія політичної думки України

 5. Філософія політики

 6. Теорія міжнародних відносин

 7. Історія і теорія демократії

 8. Загальна теорія політики

 9. Історія та теорія політичних партій

 10. Політична соціологія

 11. Технологія політичного процесу

 12. Етнополітика

 13. Місцеве самоврядування

 14. Вибори і виборчі системи

 15. Порівняльна політологія

 16. Політичні проблеми соціального управління

 17. Політичний аналіз

 18. Політична культура

 19. Теорія глобалізації

 20. Бюрократія в системі влади і управління

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ОГЛЯД ТЕМ КУРСУ

І. Природа, соціальне призначення і зміст політики.

Походження політики. Основні парадигми походження політики. Поняття, зміст, структура політики. її особливості. Основні теорії політики. Рівні політики.

Типологія політики за об'єктом впливу, за суб'єктом впливу, за пріоритетами діяльності. Межі політики. Закони політики. Політика як мистецтво можливого.

II. Суб'єкти та об'єкти політики.

Політика як діяльність. Суб'єкти політики, їх класифікація. Об'єкт політики. Характеристика взаємозв'язку між суб'єктом та об'єктом політики. Діяльність як спосіб існування суб'єкта, як чинник політичних змін. Політичні потреби, політичні інтереси, механізм їх реалізації.

Первинні та вторинні суб'єкти політики.

Соціальна орієнтація українського суспільства. Особові, групові та корпоративні інтереси у політичному житті українського суспільства.

III. Взаємодія політики з іншими сферами суспільного буття.

Місце політичних відносин у системі суспільних відносин. Поле політики. Взаємозв'язок політики і економіки. Взаємозв'язок політики та моралі: основні точки зору на цю проблему. Мета і засоби в політиці. Політична етика. Взаємозв'язок політики і права. Політичний простір. Політичний час. Основні критерії ефективності політики.

IV. Предмет, структура та інструментарій політології.

Наука про політику та її місце в системі знань про суспільство. Рівні наукового знання. Дисциплінарно-теоретична парадигма політології.

Об'єкт і предмет політології як навчальної дисципліни. Дискусії про предмет політології. Структура політичної науки. Структура політології як навчальної дисципліни. Закони і категорії політології. Достовірність політологічного знання: факти, проблема, гіпотеза, теорія. Методи політичної науки. Становлення та розвиток методології та інструментарію аналізу політичних явищ. Принципи політології. Функції політології.

V. Становлення політології як науки і навчальної дисципліни.

Генеза політичних ідей в історії розвитку цивілізації. Багатопарадигмальність політології.

Формування та інституалізація політологія. Основні етапи становлення і розвитку політичної науки в США, Франції, Великобританії, Німеччині, Італії. Інституалізація політичної науки в Україні.

VI. Влада і політика в суспільному процесі.

Відносини політики і влади. Влада як соціальний феномен. Джерела влади. Суб'єкти та об'єкти влади. Види влади. Ресурси влади. Функції влади. Закони влади. Психологія влади. Криза влади, типологія криз влади.

VII. Стабільність і динаміка політичних систем і політичних процесів.

Поняття "політична система суспільства". Політична система як механізм формування і функціонування влади, чинник стабілізації суспільства. Основні елементи політичної системи, її інституційна, інформаційно-комунікаційна, нормативно-регулятивна та духовна підсистеми. Функції політичної системи.

Політичний процес, його суть і структура . Функціональний зміст політичного процесу, його основні стадії. Режими протікання політичного процесу. Політична діяльність, її зміст, стратегія і тактика. Політична поведінка. Зовнішні регулятори та підсвідомі основи політичної поведінки.

VIII. Політична свідомість. Політична ідеологія.

Політична свідомість як відображення ідейного життя суспільства: суть, структура. Рівні політичної свідомості. Складові елементи теоретичної політичної свідомості. Місце міфів, стереотипів та громадської думки в структурі політичної свідомості. Політична свідомість як фактор політичної поведінки.

Методологія аналізу політичних ідеологій. Суть, структура, функції політичної ідеології. Рівні функціонування політичної ідеології. Ідеологія і наука. Ідеологічні течії в сучасному світі: лібералізм, консерватизм, соціал-демократизм, фашизм, комунізм. Криза марксистської ідеології, політики і практики.

Націоналізм: суть, типологія, форми та методи прояву націоналізму.

Політична психологія.

IX. Політика як феномен культури.

Суть і структура політичної культури. Місце і роль політичної культури в загальній системі культури і в політичному житті суспільства. Типи політичних культур. Громадянська культура. Політична культура українського суспільства, її історичні традиції. Політична культура як чинник формування національно-патріотичних якостей громадян України. Формування демократичної політичної культури в Україні.

X. Політика та особливості розвитку сучасної цивілізації.

Міжнародна політика та міжнародні відносини, їх суть. Основні напрями в науці про міжнародні відносини. Поняття геополітики та основні підходи до його визначення. Національна безпека України та геополітичні складові. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності.

XI. Політологія і суспільне життя. Професія політолога.

Роль політології в суспільстві, її основні функції. Співвідношення професійної діяльності політолога і політика. М.Вебер про науку про політику як покликання і професію. Функції політолога, функції політиків. Взаємозв'язок теоретичної та прикладної політології. Предметне поле прикладної політології. Методи та сфери застосування прикладної політології.

Громадянська позиція політолога. Етика діяльності політолога.

Політологічна освіта в Україні. Форми і методи навчання.

Література:

 1. Абетка української політики: довідник. Вип. 5 / Авт. Упорядник М. Томенко. - К.: Смолоскип, 2002.

 2. Аристотель. Политика // Соч.: В 4 т. - М.: 1990. -Т.4.

 3. Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина. - К.: МАУП, 2003.

 4. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. - К.: Основи, 1998.

 5. Гаджиев К.С. Методологические принципьі политологии / Вестник МГУ. Сер. № 12. Социально-политические исследования. - 1994. - № 3.

 6. Глобальні трансформації і стратегія розвитку. - К., 2000.

 7. Громадянське суспільство як здійснення свободи / За ред. А. Карася. -Львів: 1999.

 8. Дергачов В.А. Геополітика. - К., 2000.

 9. Сріна A.M., Заходай В.Б., Срін Д.Л. Методологія наукових досліджень: навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.

  1. Капустін Б.Г. Мораль і політика в західноєвропейській політичній філософії. - М., 2000.

  2. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. - Київ - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003.

  3. Категории политической науки. Учебник. - М.: МГИМО, 2002.

  4. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер. З нім. / Під ред. проф. Євгена Причепія. - К.: Тандем, 2002.

  5. Комаровский B.C., Смирнов В.В. Политика, политология, политическое управление. - М., 1995.

  6. Політичний процес в Україні: стан і перспективи розвитку. - Львів. 1998.

  7. Політологія / За ред. О.І. Семківа. - Львів: Світ, 1994.

  8. Політологія. Навчально-методичний комплекс / За ред. проф. Ф.М. Кирилюка. К., 2005.

  9. Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819 - 1991). К.: "Либідь". 1994.

  10. Рябов С. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності . - К., 1996.

  11. Рябов С.Г. Політологія: словник термінів і понять. - К.: Видавничий дім "К.-М. академія", 2001.

  12. Світа Г.М. Вступ до політології, навчально-методичний посібник (рукопис). - Львів. 2007.

  13. Скиба В., Горбатенко В., Туренко В. Вступ до політології. - К., 1998.

  14. Сучасна українська політика: політики і політологія про неї / За ред. М.І. Михальченка, Ф.М. Рудича. - К„ 1999.

  15. Українська державність у XX столітті. К.: Політична думка, 1996.

  16. Шляхтун П.Г. Політологія (теорія та історія політичної науки). К.: Либідь, 2002.

Питання до курсу

 1. Соціальна роль професії політолога.

 2. Етика діяльності політолога. Макс Вебер про наукову обєктиність та оціночні судження.

 3. Суть політики, її специфіка. Розвиток змісту поняття “політика”.

 4. Причини становлення політики.

 5. Основні теорії політики.

 6. Структура та рівні політики.

 7. Межі політики. Основні теорії політики.

 8. Політика в просторі та часі.

 9. Субєкти політики. Критерії політичної субєктності.

 10. Обєкти політики.

 11. Функції політики в суспільстві.

 12. Політична етика.

 13. Макс Вебер про співвідношення між етикою і політикою. Етика відповідальності та етика переконання.

 14. Макс Вебер про політику як окликання і професію.

 15. Закономірності політики.

 16. Співвідношення політики та економіки.

 17. Співвідношення політики та моралі. Основні точки зору на ю проблему.

 18. Співвідношення цілей і засобів у політиці. Структура політичних цілей.

 19. Проблема сили і насильства у політиці.

 20. Співвідношення політики і права.

 21. Політична стратифікація та ї вплив на формування системи соціального представництва.

 22. Групи інтересів та їх роль у політиці.

 23. Внутрішня та зовнішня політика, їх взаємозвязок. Національний інтерес у зовнішній політиці.

 24. Геополітика. Основні положення і принципи геополітичного аналізу.

 25. Політика та ідеологія: можливі варіанти взаємодії.

 26. політика і культура. Структура і функції політичної культури.

 27. Предмет політології. Дискусії з приводу предмету політології.

 28. Категорії політології. Основні принципи політології.

 29. Форма, зміст і процес політики.

 30. Закони закономірності політичної науки.

 31. Методика та методологія політичних досліджень.

 32. Методологічні засади політичної науки. Позитивізм і біхевіоризм як методологічна засада політології.

 33. Загальні методи політології.

 34. Теоретичні (логічні) методи політології.

 35. Емпіричні методи політології.

 36. Достовірність політологічного знання: факти, проблема, гіпотеза, теорія.

 37. Прикладна політологія, її методи та основні сфери застосування.

 38. Порівняльна (компаративістська) політологія.

 39. Рівні політологічного знання.

 40. Структура політичної науки.

 41. Структура політології як навчальної дисципліни.

 42. Функції політології.

 43. Парадигма політичної науки.

 44. Формування та інституалізація сучасної політичної науки у США.

 45. Г. Лассуел – класик американської політичної науки.

 46. Становлення політології як науки та навчальної дисципліни у Франції.

 47. Вклад Моріса Дюверже у розвиток політичної науки Франції.

 48. Макс Вебер як фундатор політичної науки Німеччини.

 49. Вклад В. Липинського в розвиток політичної науки України.

 50. Політика і влада: проблема співвідношення.

 51. політична влада: суть, форми. Специфіка державної влади.

 52. Ресурси політичної влади, їх зміст.

 53. Джерела політичної влади, методи її реалізації. І. Ільїн про норми влади.

 54. Принципи поділу влади. Система стримувань та противаг.

 55. Легальність та легітимність політичної влади. Макс Вебер про типи легітимного панування.

 56. Закони влади.

 57. Психологія влади.

 58. Криза влади: суть, причинно-наслідкові звязки. Типологія криз влади.

 59. Політична влада і політична опозиція.

 60. Джерела та зміст політичного життя. Політичний інтерес та механізм його реалізації.

 61. Політична система як модель дослідження: суть, основні теорії.

 62. Структура політичної системи.

 63. Політичні відносини як процес узгодження політичних інтересів.

 64. Ерозія політичної системи. Закони деградації політичної системи.

 65. Держава як базовий елемент політичної системи: суть, ознаки, функції.

 66. Правова держава: суть, принципи. Труднощі формування правової держави в Україні.

 67. Соціальна держава: суть, структура.

 68. Громадянське суспільство, його суть і структура. Формування громадянського суспільства в Україні.

 69. Політичний режим, його суть і критерії класифікації.

 70. Політичний процес, його суть і структура.

 71. політична діяльність: суть, структура, детермінанти.

 72. Політичний розвиток, його суть та режими проходження.

 73. Людина і політика: принципи взаємовідносин людини і держави.

 74. Політична участь: суть, мотиви та форми прояву політичної участі.

 75. Політична поведінка: суть, типи, форми прояву.

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

ОГЛЯД ТЕМ КУРСУ

Тема 1: Історія політико-правових вчень як складова частина науки про політику.

Особливості зародження політичної думки. Основні етапи розвитку політичних вчень. Методологічні основи для дослідження політичної думки. Політичні теорії як відображення реальних політичних відносин. Причини виникнення політичних теорій. Зміст і джерельна основа політичної доктрини. Політичні теорії, політичні концепції, політичні погляди. Роль і значення документів у вивченні політичної думки.

Тема 2. Політична думка Стародавнього Єгипту та Вавілону.

Поява перших східних держав як підґрунтя появи перших політичних теорій, вчень. Загальні особливості політичного устрою східних деспотій. Історичні та соціально-політичні передумови зародження політичної думки в Єгипті та Вавілоні. Джерела вивчення політичних поглядів в Стадавньому Єгипті. "ПовчанняПтаххетепа": спроба показати піраміду владних відносин єгипетського суспільства. Засадничі принципи формування політичних відносин.Теоретична спроба обгрунтування й апологетики єдиної влади фараона.Насильство і страх як основні принципи реалізації влади. Засади керівництва в "Повчанні Герекліопольського царя своєму синові". Знання, доброта, мудрість і справедливість як необхідні умови для реалізаці влади правителя.

Тема 3. Політичні ідеї у древніх державах Міжріччя. Морально-політичне вчення «Авести». Політичні ідеї зороастризму.

Політичне об'єднання міст-держав у районі дворіччя. Виникнення Вавілонського царства. "Реформи Урукагіні", записи царям.Лагаш. Програма дій та заходів зміцнення даржави рабовласників. Ідеологічнеобгрунтування зміцнення влади рабовласників. Урукагіна про три основні напрями зміцнення влади панівної верстви.

Закони Вавілонського царя Хаммурапі. Про божественне походження законів. Співвідношення між світською владою царя і владою богів. Неприпустимість опору владі.

“Документ про невинного страждальця”. Фаталізм в політико-правовій думці Вавілонії.

Тема 4. Основні суспільно-політичні погляди Стародавньої Індії.

Основні суспільно-політичні течії Стародавньої Індії. Джерела політичної думкиСтародавньої Індії - Веди,Брахмани,Упанішади,КнигаМану, Махабхарата,Рамаяна. Брахманізм про поділ суспільства на соціальні групи. Суть та принципи кастової організації стародавнього суспільства Індії. Утвердження панівного становища родової знаті - оновна ідея політичного вчення брахманізму."КнигаМану" про перевтілення душ у живій природі. Вчення про дхарму -культові, суспільні та сімейні обов"язки, які встановлені богами для кожної варни.Держава як засіб забезпечення кастових вимог. Наука управліннядержавою як вчення про кару, примус як основний метод здійснення влади. Вчення про “семичленне царство”. Зміст політичного ідеалу брахманізму. Трактат “Артхашастра” (“Настанова про користь”) як енциклопедія політичного мистецтва, як програма взаємних поступок з боку світської влади та жерців.

Буддизм та йогоідея звільнення людини від страждань, що походять від світських бажань. "Типитака" - кодекс буддійського канону. Вчення про нирвану (стан абсолютної досконалості) та умови його досягнення. Зрівняння прав каст в рамках релігійної сфери - основні соціальні вимоги буддизму. Поєднання в історії індійського суспільно-політичного мислення брахманізму, буддизму та ряду інших вірувань в індуїзм.

Тема 5. Політико-правові вчення Стародавнього Китаю.

Загальна характеристика основних політико-правових напрямів Стародавнього Китаю.

Політичний зміст даосизму (вчення Лао-цзи).Лао-цзи проти управління на основі "правил поведінки" і "управління на основі закону". Теорія “бездіяльнісногоуправління”. Залежність ефективностівлади від розмірів держави. Вчення про "дао" як протест супроти існуючих суспільно-політичних відносин. Реакційний утопізм та містицизм даосизму.

Вчення Конфуція та його характеристика. Реформізм політичних поглядів вчителя Куна.Етико-політичні ідеї Конфуція як підґрунттядля теорії управління з допомогою доброчесності. Теорія “виправлення імен” як основа впорядкування соціальних відносин суспільства,захисту родо- ієрархічної системи.

Застосування доброчинностіпокарань (правила поведінки і закону) – головне положення теорії "школи службовців".Подвійність змісту вчення Конфуція (консерватизм та реакційність в політиці і раціональніпогляди на культуру).

Вчитель Мо та його вчення, що відбиває ідеї прошарку дрібних власників. Концепція "взаємної любові" як основа для забезпечення успіху правителя. Погляди Мо на родові стосунки і родову ієрархічну систему. Принцип “пошани мудрих” як противага системі “упорядкування посад і винагород”. Абсолютизм як основа єдності держави.

Наближення ідей Мо-цзидо ідеї централізованої влади, як результат переростання патріархальної общини в територіальну. Половинчастість реформ моїстів, схильніть до конформізму.

Легісти як представники інтересів майнової і служилої знаті. Вчення легістів про техніку відправленнявлади (школа Шан Ян). Питання економічного забезпечення політики. Принцип історизму при аналізі суспільних явищ. Створення легістамиумов для виникнення світської політичної теорії. Трактат "Шаньцзюнь шу" про значення і місце законів у суспільстві.

Обмеження общинного самоврядуванняпри збереженні принципу общинного самоуправління. Створеннямогутньої держави як найвища мета діяльності правителя.

Тема 6. Виникнення і розвиток політико-правових вчень в Стародавній Греції.

Історико-політичні передумови зародження політичних вчень Стародавньої Греції. Відхід політики від релігії, а філософії і науки відміфу. Давньогрецькі міста-поліси як осередки політичного життя. Особливості державного устрою, форм правління в різних містах-полісах. Спарта,Афіни. Тирани і реформатори. Ідея політичного компромісу в поглядах Демокріта. Піфагор про поняття "рівності". Геракліт про демократію і закон. Софісти про людину, мораль, право і державу.

Тема 7. Особливості сутності політичних поглядів Сократа.

Життя та ідейні переконання Сократа: суть різних підходів . Ксононофонт та Платон про Сократа. Метод "сократичної іронії". Сократ про етичні принципи політичного життя. Характеристика основних форм державного правління за Сократом. Особливий погляд Сократа на монархію. Раціональна традиція в гуманізмі Сократа. Ототожнення доброчесності зі знаннями. Сократ та афінська демократія. Платон "Апологія Сократа".Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (1)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 2. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр")

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 3. Програма фахових вступних випробувань з філософії для вступників у Львівський національний університет

  Документ
  Козловський П. Постмодерна культура: суспільно-культурні наслідки технічного розвитку Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. – К.
 4. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що

Другие похожие документы..