Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методическое пособие содержит тематический план, сетку часов и рабочую программу курса, планы семинарских занятий, перечни основных понятий, т...полностью>>
'Программа'
Целью курса дисциплины "Менеджмент" является помощь будущим менеджерам не только усвоить знания в области менеджмента и сопряжен­ных с ним ...полностью>>
'Пояснительная записка'
Рабочая программа по дисциплине «Политология» составлена на основе типовой учебной программы «Политология. Типовая учебная программа для высших учебны...полностью>>
'Учебное пособие'
2. Временные указания по отражению в формах государственного статистического наблюдения показателей промышленной продукции (утв. постановлением Госко...полностью>>

Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

(НОВИЙ ЧАС)”

ТЕМА 1. Політичні і правові вчення доби Відродження та Реформації.

Ідейні витоки культури Відродження. Ренесанс, та його світосприйняття. Гуманізм, реформаційні теорії – загальні риси політико-правових концепцій цього часу.

Християнські гуманістичні концепції політики, права та соціального управління Л.Альберті, М.Фійно, Е.Ротердамський. Мораль та її категорії, суспільна злагода, зачатки поглядів на громадянське суспільство.

Політичні і правові погляди Н.Макіавеллі. “Державець”, “Розмірковування про першу декаду Тіта Лівія”./Суспільство і особа. Інтерес. Необхідність, свобода, воля та активність людини в політичному процесі. Роль фактору долі. Концепція походження держави. Функції і сутність держави. Засоби і ціль. Ідеал політичного діяча. Феномен макіавелізму в політичній свідомості та практиці /. Реформаційні політико-правові концепції.

ТЕМА 2. Політико-правові концепції доби буржуазних революцій в європейських країнах ХУІІІ століття. Ранньобуржуазний лібералізм

Загальна характеристика політичних і правових вчень Європи за часів раніх буржуазних революцій.

Ф.Бекон та його “Нова Атлантида”.

Політико-правова концепція Т.Гоббса в працях “Левіафан” та “Про громадянина”/Природа людини, її протиріччя. Природні закони розвитку суспільства, суспільний договір. Додержавний (первісний) стан людини. Громадянський стан суспільного організму. Права та свободи особистості/.

Джон Локк – “Два трактата про врядування”/Уявлення про природній стан суспільства. Необхідність виникнення держави. Мета і засоби, питання власності. Ліберальні погляди, питання суверенітету людини і народу /. Політична теорія Г.Гроція. “Про право війни та миру”.

“Закон свободи” Д.Уінстенлі. Політичні ідеї Дені Вераса. Егалітариська теорія П.Корнеліуса. Республіканство Мілтона і Сіднея. Державна влада в розумінні Д. Гарінгтона.

ТЕМА 3. Політико-правові вчення утопічного характеру.

Томас Мор та його “Утопія” / Християнський гуманізм та реформування досконалої людини. Ідеали справедливості та рівності. Питання осуспільнення власності. Примусова праця. Релігія та мораль в політиці, проблеми війни і миру /.

Політична доктрина Т.Кампанелли / Ідеальний державний устрій в “Місті Сонця”. Власність, містичний характер політичного процесу. Свобода індивіда та питання державного інтересу/ Загальні основи “закритого суспільства”, підвалини для подальшої тоталітаризації. Утопія та традиція в політичній теорії та політичному процесі.

Держава , рівність та справедливість в політико-правових поглядах Т.Мюнцера та М.Лютера.

ТЕМА 4. Політичні вчення та правові концепції європейського Просвітництва.

Загальна характеристика просвітницьких політико-правових концепцій їх співвідношення з природніми правами людини та культурою Просвітництва як соціального явища. Національна культура та просвітницькі теорії.

Класичний варіант італійського просвітництва. Джамбатисто Віко та його просвітницька теорія / Циклічність епох в історії людства, трансформація понять “природне право” та “суспільний договір” в нових умовах. Форми правління та їх загальна обумовленість. Ідея консенкусу та “соціального миру”/.

Особливості протікання та політико-теоретичні особливості французького просвітництва. Класифікація французької просвітницької думки. Матеріалісти французького просвітництва: концепція природи людини, походження та сутності держави і влади, кореляція понять “деспот” і “монарх” в творчій спадщині Ф.М.Вольтера. Дені Дідро та його теорії вдосконалення суспільства і особи, розуміння суверенітету народу як основної мети існування держави. Політичні і правові погляди Поля Анрі Гольбаха /Філософське підгрунтя політичної концепції, невідчуджене право на власність, розуміння рівності, суспільний договір і влада. Співвідношення політики і моралі. Добродійство як форма політичної участі. Уявлення Гольбаха про майбутнє суспільство /.

Клод Адріан Гельвецій та його політико-правові погляди / Мораль і форми правління, побудова гармонійного співіснування державного і приватного інтересів, соціальний ідеал К.А.Гельвеція /. Інші матеріалістичні концепції.

Д.Прістлі / Поняття “політична свобода”, “громадянська свобода”. Причини походження та основні функції держави. Принципи подальшого вдосконалення суспільства /.

Політичні і правові погляди Д.Юма / Філософське підгрунтя політико-правової теоріїї, етичне вчення, насильство і влада як невід”ємні компоненти політичного процесу. Власність та завдання держави до її збереження. “Природна релігія” – як основний консенсуальний компонент політичного суспільства /.

Майнова спільність, нерівність та теорія адекватного народонаселення в творах Р.Уоллеса. Концепція природного стану і власності в науковій спадщині У.Огілві. Теорія власності та політико-правові ідеали Адама Сміта. Нерівність, соціальні реформи, інтерпретація просвітництва в політичних і правових поглядах Тамаса Мальтуса.

Політичні і правові погляди Х.Томазія /Концепція людської особи, удосконалення людини через науку, теорія майнової спільності та відродження загальнолюдських ідеалів /. Концепції суспільного прогресу та гуманізму в творчості І.Г.Гердера.

ТЕМА 5. Прагматично-раціоналістичні політичні і правові концепції у США доби просвітництва та боротьби за незалежність. Американський Конституціоналізм.

Особливості розвитку американського суспільства. Прагматичний, утілітарний характер американської політичної думки. Особливості соціально-стратифікаційних концепцій американського суспільства. Переосмислення цінностей свободи та рівності, вибудова американської мрії.

Політико-правова концепція Томаса Пейна /”Природній стан” і “природні права”, рівність, свобода, теорія справедливості державна влада – права індивіда. Суспільний договір та еволюційні процеси в історії людства. Встановлення основних принципів американського лібералізму, особливості його протікання в американському суспільстві /. Томас Джеферсон та його теоретична і практична спадщина / Вчення про природний та громадський стан індивіда. Основні моменти в його оригінальній системі суспільного договору. Народовладдя як політичний і правовий принцип. Народний суверенітет та Декларація про незалежність /.

Влада , демократія і суспільний договір в науковій концепції Олександра Гамільтона.

Конституція США / Юридична система. Принципи Конституції. Політичні і правові характеристики /.

ТЕМА 6 Радикалізація політичних і правових ідей за часів Великої Французької революції.

Загальна характеристика політичної і правової думки у Європі і Франції за часів Великої Французької революції. Радикалізація політичних відносин та форм їх усвідомлення. Характеристика правових і політичних теорій які виникали в ці часи. Вихід політико-правових вчень на рівень сучасної державної моделі. Примат приватної власності. Боротьба традицій та іновацій. Культура, духовність та їх вплив на політичні цінності того часу.

Характеристика політологічних таборів та шкіл за часів революції /О.Робесп”єр, Н.Брешон, Г.Бабеф та інш./.

Закінчення етапу європейського Просвітництва. Політична теорія Ш.Л.Монтеск”є “Про дух законів”/Геополітика Монтеск”є, вплив релігії на розвиток індивіда та людства, народовладдя; класична теорія розподілу влад. Принципи можливого вдосконалення індивіда/.

Теорія “народного суверенітету” Ж.Ж.Руссо її порівняльний аналіз з теорією державного суверенітету Ж.Бодена / Витоки нерівності за Ж.Ж.Руссо, шляхи можливих соціальних перетворень та принципи ідеального політичного устрою за творами Ж.Ж.Руссо /.

Утопічні вчення за часів Великої Французької революції /Ж.Мельє, Г.Б. де Маблі, Мореллі /. Загальні характеристики їх утопії.

ТЕМА 7. Консервативний напрям в політико-правових вченях.

Характерологічні особливості консерватизму, та його первісні спрямування. Е.Берк /Філософія класичного консерватизму, права індивіда, свобода і загальні права індивіда. Природній прогрес і революція, принципи та мета будь якої влади в суспільстві /. Д.Мокінтош та його політико-правові погляди /Нерівність і демократія, загальні принципи лібералізму та їх своєрідне сприйняття /. Політична влада, поняття “свободи” та “рівності” в творчості І.Г.Фостера. Бюм: розум, факт і цінність / Зруйнування природного закону /.

ТЕМА 8. Політико-правові та етичні ідеї в Німеччині в кінці ХУІІІ – на початку ХІХ сторіч.

Загальна характеристика політичної і правової думки в Німеччині в кінці ХУІІІ ст. Особливості розвитку Німеччини в кінці ХУІІІ ст. Політико-правові доктрини І.Канта / Філософські основи соціально-політичної концепції. Суспільство і свобода. Мораль суспільства і моральність політики. Ціль і засоби. Критерії справедливості. Причини походження, логіка становлення та основні функції держави. Суверенітет народу, індивіда та суверенітет державної влади. Розподіл влад, та основні гарантії від політичного деспотизму. Реформа і революційний процес. Принципи побудови вічного миру в праці “До вічного миру” /.

Політичні і правові погляди І.Г.Фіхте / Теорія походження держави. Взаємовідповідальність влади і суспільства. Народ – як вище джерело будь якої влади. Утопічне ідеальне суспільство. Теоретичні основи владного режиму розумного суспільства. Політичний ідеал І.Г.Фіхте /. Політико-правове вчення В.Шеллінга.

Г.В.Ф.Гегель та його політико-правова доктрина у праці “Філософія права” / Суб”єктивний ідеалізм Г.В.Ф.Гегеля. Походження влади та її основні завдання. Народ – як джерело влади. Питання необхідності примусу для додержання прав особи в політичному процесі. Приватна власність та основа її гарантування в суспільстві. Рівність як гарантія права на власність. “Громадянське суспільство” : його струтура протиріччя розвитку та соціальні функції. Питання про розумну та досконалу форму державного правління /.

Політичні теорії Німеччини кінця ХУІІІ ст. та їх значення для формування політичної свідомості нового типу.

ТЕМА 9. Плюралізм політико-правових ідей в Європі в ХІХ ст.

/модернізований лібералізм, позитивізм, солідаризм, анархізм та ін./.

Загальна характеристика політичної і правової думки Європи ХІХ ст. Вплив ідей Великої Французької революції. Намагання суспільства зняти тенети феодально-кастового ладу. Теоретичні основи лібералізму, позитивізму та інших політичних теорій Нового часу. Вплив німецької класики

Порівняльний аналіз класичної ліберальної теорії в творах Констана та І.Бентама / їх політичні ідеали, свободи особистості, принципи розподілу влад, політичний утилітаризм /.

Проблема політичної влади, держави, суспільних відносин концепції солідаризму.

Політико-правово теорія О.Конта / Започаткування позитивізму. Класифікація наукового знання. Соціократія та інші стадії розвитку людства /.

Політико-правові погляди Л.Ф.Штейна / Доктрина “справедливої суспільної влади” /. Теорії солідаризму, анархізму. М.Штірнер “Єдиний та його власність”. Значення лібералізму для доктринальної свідомості.

ТЕМА 10. Марксизм як політичне вчення.

Історичні особливості формування теорії марксизму. Аналіз теоретичних основ та джерел марксистського вчення. Вплив младогегельянців. “До критики гегелівської філософії права”. Соціальний ідеал марксизму. Гегелевська діалектика. Матеріалістичний погляд Маркса на історичний і політичний процес у праці “Німецька ідеологія”.

Суперечність суспільних устроїв. Буржуазний парламентаризм. Історичні форми виробництва та власність.

Економічна теорія надлишкової вартості у праці “Капітал”.

Критика марксизмом основних політологічних шкіл та концепцій того часу. Теорія колективного масового суспільства. Марксистська стадіальна теорія соціальної революції “Маніфест комуністичної партії”. Марксистська партія, її особливий характер. Періодизація марксистського вчення. Марксизм як соціал-демократія. Порівняльний аналіз класичного марксизму та лівоекстреміського ленінізму. Дуалізм мети та засобів. Диктатура пролетаріату в класичному марксизмі та в ленінізмі. В.Ленін про суть та основні задачі держави нового типу. Протиріччя у політичних поглядах раннього Леніна.

ТЕМА 11. Політичні вчення представників критичної і революційної утопічної традиції.

Загальна характеристика утопічної традиції, відокремлення її іноваційної сутності. Різноманітність нових утопій, їх дихотомічний протест проти приватної власності. Утопія ХУІІ-ХУІІІ та ХІХ ст. – порівняльний аналіз

К.А.Сен-Сімон та його вчення. Закономірності історичного прогресу. Критика індивідуалізму. Планове господарство та “нове християнство”. Історичний розвиток та можливості побудови ідеального суспільного ладу.

Вчення Р.Оуена / Принципи кооперації індивідів, новий режим власності та функціонування грошей. Суспільна форма господарювання. Шляхи досягнення справедливого суспільного ладу /. Політичне вчення Ш.Фурьє та його оригінальна теорія державної влади та надкласової держави.

Робітничий комунізм, В.Вейтлінг / теорія страстей, проекти “Великого родинного союзу” – як найсправедливішої форми організації суспільства /.

ТЕМА 12. Політико-правові концепції в Росії ХУІІІ – ХІХ ст.

Політико-правові ідеї у феодальній Росії Політична доктрина Філофея. Ніл Сорський та його політичний ідеал. Проблема влади, свободи, відповідальності у вченнях Йосипа Волоцького, Івана Пересветова та ін.

Політичні концепції Ф.Крижанича, Ф.Прокоповича, В.Татіщева та І.Посошкова / Проблема державної влади і свободи особлистості. Церковна і світська влада. Ідеї спільного блага, прав та обов”язків станів /.

Російське просвітництво: політичні теорії О.Радіщева, Я.Козельського, Д.Фонвізіна. Декабристський рух в Росії, його феномен, та конституційні проекти П.Пестеля та М.Муравйова.

Революційний російський демократичний рух : В.Белінський, М.Чернишевський, теорія общинного соціалізму О.Герцена.

ТЕМА 13. Особливості розвитку соціально-політичної думки

Західної Європи в др. половині ХІХ ст.

Російський анархізм та його відмінності від анархізму класичного типу /М.Бакунін, П.Лавров, ПТкачов /. Анархо-комунізм Кропоткіна.

Ф.Ласаль та його оригінальна інтерпретація соціально-стратифікованого суспільства.

Соціально-політична доктрина Е.Бернштейна / Моральна свідомість, інтерес, основні моменти кооперативного соціалізму /.

Політичні і правові погляди К.Каутського.

Доктрина цивілізаційної кризи О.Шпенглера та Ф.Ніцше.

Формування політичних теорій націоналістичного спрямування. Соціальний, національний рухи, їх місце в історії становлення держави.

Питання з курсу «Історія зарубіжних політичних вчень (Новий Час)»

 1. Проблеми раціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії.

 2. Проблеми ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії.

 3. Сипкретизм раціоналізму та ірраціоналізму в політичній доктрині Н.макіавеллі.

 4. Раціональні основи політики та влади у Ф.Бекона.

 5. Метод критичного сумніву Р.Декарта як інструментарій раціонального пізнання та відтворення політичної дійсності в умовах новоєвропейської історії.

 6. Раціонально-ірраціональна сутність абсолютистської держави у політичній доктрині ліберального спрямування Т.Гоббса.

 7. Раціоналізм морально-політичної доктрини влади Дж.Локка.

 8. Просвітницька концепція сутності свободи громадянського суспільства у Ш.Л.Монтеск”є.

 9. Ірраціонально-раціоналістичні основи у політико-договірній концепції влади Ж.Ж.руссо.

 10. Категоричний імператив як раціональна підстава права влади та держави у політичній доктрині І.Канта.

 11. Раціональна сутність держави буржуазного типу у філософсько-політичній теорії Г.В.Гегеля.

 12. Ірраціональні основи теорії соціально-політичного утопізму.

 13. Сутність трансформативного ірраціоналізму в політичній теорії марксизму.

 14. Логіка формування держави, права, влади у І.Канта.

 15. Логіка формування держави, права, влади у Г.В.Гегеля.

 16. Логіка формування держави, права, влади у Т.Гоббса.

 17. Логіка формування держави, права, влади у Дж.Локка.

 18. Порівняльний аналіз раціонально-ірраціональних основ політики та влади у теоріях Т.Гоббса та Дж.Локка.

 19. Порівняльний аналіз раціонально-ірраціональних основ політики та влади у теоріях Т.Гоббса та Ш.Л.Монтеск”є

 20. Порівняльний аналіз раціонально-ірраціональних основ політики та влади у теоріях Ш.Л.Монтеск”є та Ж.Ж.Руссо.

 21. Порівняльний аналіз раціонально-ірраціональних основ політики та влади у теоріях Ж.Руссо та І.Канта.

 22. Порівняльний аналіз раціонально-ірраціональних основ політики та влади у теоріях І.Канта та Г.В.Гегеля.

 23. Порівняльний аналіз раціонально-ірраціональних основ політики та влади у утопічних теоріях та марксизмі.

 24. Об”єкт політики у Н.Макіавеллі.

 25. Психологія влади у Н.макіавеллі.

 26. Проблема суб”єкта та об”єкта політичної влади у Н.макіавеллі.

 27. Проблема політичної діяльності як професійної сфери діяльності у новоєвропейській політичній діяльності.

 28. Теорія суспільного договору у просвітників.

 29. Суть політичної теорії природних прав у новоєвропейській історії.

 30. Критерії правової держави у І.Канта та Г.В.Гегеля.

 31. Критерії громадянського суспільства у політичних теоріях Нового часу.

 32. Співвідношення держави та громадянського суспільства у Г.В.Гегеля.

 33. Проблеми права та етики у просвітників.

 34. Проблеми етики та влади у просвітників.

 35. Проблеми розподілу влад у просвітників.

 36. Проблема форм державного устрою в політичних теоріях Нового часу європейської історії.

 37. Проблема демократії в політичних теоріях Нового часу європейської історії.

 38. Проблема суверена політичної влади в політичних теоріях Нового часу європейської історії.

 39. Проблема конституціалізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії.

 40. Проблеми контролю за владними діями в політичних теоріях Нового часу європейської історії.

 41. Проблеми політики та влади у ранньобуржуазних теоріях лібералізму.

 42. Цінність основи держави в теоріях ранньобуржуазного лібералізму.

 43. Ціннісні основи в теоріях ранньобуржуазного лібералізму.

 44. Принципи формування держави та влади в теоріях ранньобуржуазного лібералізму.

 45. Принцип формування громадянського суспільства в теоріях ранньобуржуазного лібералізму.

 46. Проблеми людини в політичних теоріях Нового часу.

 47. Проблеми рівності та справедливості в політичних теоріях Нового часу.

 48. Проблеми свободи в політичних теоріях Нового часу.

 49. Інституційні основи політичної влади в теоріях ранньобуржуазного лібералізму.

 50. Проблеми етики політичної влади у І.Канта.

Рекомендована література

 1. Біблія. Видання Київської патріархії. – К., 1994.

 2. Коран. – М., 1993.

 3. Роттердамський Е. Философские произведения. – М., 1986.

 4. Макіавеллі Н. Державець. – К.,1998.

 5. Мор Т. Утопия. – М., 1976.

 6. Нил Сорский. Предание и устав. – М., 1995.

 7. Курбский А.М. История о великом князе Московском. – М., 1994.

 8. Пересветов К.С. Сочинения. – М., 1956.

 9. Аквинский Ф. Трактатьі о правлении. – М., 1993.

 10. Гроций Г.О. О праве войньі и мира. – М., 1956.

 11. Спиноза Б. Богословско-политический трактат. – М., 1985.

 12. Гоббс Т. О гражданине. Сочинения в 2-х т. – М., 1989. – т.1.

 13. Гоббс Т. Левиафан. Сочинения в 2-х т. – М., 1989. – т.2.

 14. Локк Дж. Два трактата о правлении. Сочинения т.3. – М., 1988.

 15. Монтескье Ш.Л. О духе законов. – Избранньіе произведения. – М., 1956.

 16. Руссо Ж.Ж. Общественньій договор или принципьі политического права. Трактатьі. – М., 1988.

 17. Гельвецій. Про розум., - К., 1984.

 18. Гольбах П.А. Естественная политика или беседьі об истинньіх принципах правления. // Избр.произв. в 2-х т. – М., 1963. т.2.

 19. Джеферсон Т. О демократии. – СПб., 1990.

 20. Американские федералистьі : Гамильтон, Медисон, Джей. Избранньіе статьи. – Бенсон. 1990.

 21. Кант И. Метафизика нравов. Ч.2. Метафизические начала учения о праве. Сочинения. – т.4. – М., 1965.

 22. Кант И. К вечному миру: идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. – М., 1966. Т.6.

 23. Гегель Г.Ф. Философия права. – М., 1990.

 24. Берк. Размьішления о революции во Франции и заседании некоторьіх обществ в Лондоне, относящихся к етому собьітию. Сокр. Пер. – М., 1990.

 25. Пухта Ф. Инциклопедия права. – М., 1993.

 26. Токвиль А. О демократии в Америке. – М., 1994.

 27. Бентам И. Введение в начала нравственности и законодательства. – Основньіе начала гражданского кодекса. – Основньіе начала уголовного кодекса. Избранньіе сочинения. – С-Пб., 1990. – т.1.

 28. Милль Дж. Ст. Представительное правление. – М., 1989.

 29. Конт О. Общий обзор позитивизма. Сочинения. – М., 1970. – тт. 1-2.

 30. Спенсер Г. Основания социологии. – СПб., 1996.

 31. Штирнер М. Единственньій и его собственность. – Харков, 1994.

 32. Прудон П.Ж. Что такое собственность ? Или исследования о принципе права и власти. – М., 1990.

 33. Маркс К. До критики гегелівської філософії права .Вступ. – Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – т.1.

 34. Маркс К. нгельс Ф. Манифест комуністичної партії. – К., 1984.

 35. Енгельс Ф. Походження сім”ї, приватної власності, держави. – Твори. – т. 21.

 36. Прокопович Ф. Трактатьі и письма. – М., 1987.

 37. Крижанич Ф. Политика. – М., 1962.

 38. Пестель П.П. Русская правда. Восстание декабристов. Документьі. – М., 1956.

 39. Декабриський рух в Україні. – К., 1988.

 40. Чаадаев П.Я. Сочинения. – М., 1989.

 41. Герцен О.І. До старого товариша. – К., 1985.

 42. Черньішевский Н.Г. Труд и капитал. – К., 1986.

 43. Бакунин М.А. Государственность и анархия. Кнуто-германская империя. – М., 1989.

 44. Лавров П.Л. Государственньій лемент в будущем обществе. – М., 1988.

 45. Бердяев Н.А. Истоки и смьісл русского коммунизма. – М., 1990.

 46. Джордж Г.Себайн, Томас Л.Торсон. Історія політичної думки. – К., Основи, 1997.

 47. Денисенко В.М. Проблеми раціоналізму та ірріціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії. – Л., Паіс, 1997.

 48. Денисенко В.М. Раціоналістичні концепції політики //Політологія: підручник для студентів університетів /За ред. О.І.Семківа. –Львів: Світ, 1993.

 49. Денисенко В.М. Політичне життя, громадянське суспільство і демократія // Соціально-політичні проблеми сучасного суспільства: Курс лекцій. – К.:НМФ ВО, 1991.

 50. Денисенко В.М. Раціоналістичні концепції політики //Політологія: підручник для студентів університетів, 2-е видання зі змінами /За ред. О.І.Семківа. –Львів: Світ, 1994.

 51. Денисенко В.М. Умови формування громадянського суспільства в Україні. Вісн. Львів. Ун-ту ім.І. Франка.Сер.сусп. наук. – Львів: Світ, 1995. –Вип.32.

 52. Денисенко В.М. Проблеми європейських традицій раціоналізму та ірраціоналізму в політиці та особливості їх прояву в історії українського державотворення. // Студіїї політологічного центру “Генеза”. – Львів, 1995. - № 6.

 53. Денисенко В.М. Історичний традиціоналізм формування духовності в Україні //Духовний світ людини та розвиток національної свідомості в Україні. Вісн. Львів. Ун-ту ім.І.Франка. Сер.сусп.наук. –Львів: Світ, 1996. – Вип. 33.

 54. Денисенко В.М. Європейський гуманізм як раціональна система пізнання та практичного освоєння політичної дійсності // Студії політологічного центру “Генеза”. – Львів: “Ставропігіон”, 1997. -№ 1.

 55. Денисенко В.М. Соціальна утопія: сутнісні основи // Студії політологічного центру “Генеза”. – Львів: “Ставропігіон”, 1997. -№ 2.

 56. Шацкий Е. Утопия и традиция. – М., 1990.

 57. Февр Л. Бои за историю. – М., 1991.

 58. Гар Н . Проблемьі итальянского Возрождения. – М., 1996.

 59. Тойнби Дж.А. Постижение истории. – М., 1991.

 60. Ясперс К. Смьісл и назначение истории. – М., 1991

 61. Гобозов И.А. Философия права. – М., 1998.

 62. Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 1993Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (1)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 2. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр")

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 3. Програма фахових вступних випробувань з філософії для вступників у Львівський національний університет

  Документ
  Козловський П. Постмодерна культура: суспільно-культурні наслідки технічного розвитку Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. – К.
 4. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що

Другие похожие документы..