Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
“АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ” (АППМ) является одной из профилирующих дисциплин, изучаемых студентами на стадии завершен...полностью>>
'Учебное пособие'
Предлагаемая вашему вниманию работа была подготовлена профессорами философского факультета МГУ, ведущими курс по истории современной зарубежной филос...полностью>>
'Документ'
Для реализации базового физического образования в состав помещений кабинета физики включается лаборатория с лаборантской комнатой. При углубленном и ...полностью>>
'Рассказ'
Загадочное это событие – превращение детских обрывочных вспышек памяти, с фотографической точностью выхватывающих слепки времени из бездны небытия в ...полностью>>

Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Список літератури

Тема 8. Концепція ідеального державного устрою в діалозі Платона "Держава"

Історико-соціальні передумови формування політичних ідей Платона.

Ідея про доброчесність як знання - провідна думка політичної філософії Платона. Справедливість якформальна мета держави та уявлення про неї. Платон про поділ суспільства на соціальні верстви залежно відстану душі (природних здібностей) і рівня підготовки,держава як регулятор співвідношення цих двох факторів. Управління як мистецтво, а мета суспільства - взаємне задоволення потреб людьми, чиї здібності доповнють одна одну. Держава та її основні функції. Платонівський комунізм та його дві основні форми. Платон про основні типидержавного устрою. Платонівськатеорія виховання підростаючого покоління.

Тема 9. Політичні погляди Платона в "Законах" і "Політику".

Політична теорія Платона в "Законах" і "Політику" як кінцевий результат платонівського бачення проблеми держави. Платон про закон та йогопризначення. Рівність урядовців і громадян перед законом. Мета законів. Подальший розвиток теорії ідеальноїдержави, де переважають не закони, а правила чистого розуму. Проблема політичного абсолютизму в діалозі "Політик". Класифікаціядержавних устроїв. Проблема демократичного політичного устрою в "Політику". Концепціязмішаної держави, як засіб досягнення рівноваги між монархічнимпринципоммудрості і демократичним принципом свободи. Проблема приватної власності. Система освіти та релігійні інститути.

Тема 10. Політичні ідеали Арістотеля.

Загальні особливості політико-правового вчення Арістотеля. Два основні етапи розвитку політичних поглядів Арістотеля.Арістотель про державу як про найвищий тип громади та її мету. Проблема державогенези та основних двох типів стосунків, на яких базується родина. Проблема рабства в політиці держави. Природні та неприродні шляхи набуття багатства. Критика платонівської утопії. Арістотель про основні форми врядування, їх залежність від моральних якостей носіїв влади. Застосування теорії “золотої середини” до створення оптимальної форми державного устрою. Арістотель про демократію. Міркування про причини переворотів. Проблема громадянства та освіти.

Тема 11. Політичні вчення занепаду давньогрецьких держав.

Історико-політичні передумови формування політичних вчень в Греції в середині ІУ - II ст. до н.е. Криза полісних установ та втрата державами незалежності. Стан філософської і політичної науки.

Епікурейці. Вироблення у своїх учнів стану самодостатності - мета епікурейства. Проблема щастя та мети її досягнення. Створення держави та її основна мета. Форми державного правління. Людська культура як результат людського розуму.

Кініки. Відмова від життєвого добробуту. Соціальне підґрунтя вчення кініків. Проблема людської самодостатності, аскетизм і пуританство. Утопізм теорії кініків. Антисфен і Діоген. Поняття держави та ставлення до неї. Початки концепції світового громадянства /космополітизму/.

Стоїцизм. Самодостатність та індивідуальне благополуччя - мета стоїцизму. Зенон "Книга про державу". Морально-етичні устої стоїцизму, відданість своїм обов''язкам. Проблема всесвітньої держави та її громадянства. Зміст міждержавних стосунків. Закон міста і закон всесвітньої держави – закон звичаю і закон розуму. Вчення про два типи законів. Ревізія стоїцизму. Критика Карнеада. Повернення до стоїцизму ідей Платона та АрістотеляПанетієм з Родосу.

Полібій. Історичний закон розвитку і занепаду та тенденція його прояву в незмішаних формах влади. Змішаний суспільний устрій як баланссоціальних сил. Ідея змішаного врядування як система пересторог і рівноваг.

Тема 12. Основні напрями політико-правової думки в Стародавньому Римі. Вчення Ціцерона про державу і владу. Римські юристи та особливості їхнього теоретичного доробку.

Основні напрямки політико-правові думки в Стародавньому Римі. Сципіонів гурт. Проблема взаємодії ідеального права стоїків з чинним правом держави. Ідея природного права як методологія дослідження звичаєвого права з позиції освіченості. Погляди Ціцерона на державу, владу в працях "Про державу", "Про закон", "Про обов''язки". Розвиток політико-правових поглядів у римських юристів. Визначення права як мистецтва добра і справедливості. Складові права: природне право, право народів, право громадян. Поняття приватного і політичного права.

Тема 13. Початки християнської політичної доктрини. Суть та особливості політичних поглядів Сенеки.

Вплив посилення абсолютизму на відхід від активної політики до проблем етики.

Детермінанти формування політичних поглядівСенеки.Морально-етичні принципи у формуванні громадянської позиції. Нова трактовкаконцепції стоїцизму про "всесвітню державу". Релігійний зміст стоїцизму Сенеки. Відхід від віри в державу як у найвищу реалізацію моральної досконалості. Природне право та проблема необхідності закону й примусу. Утвердження християнської церкви як окремої інституції. Ідея про роздвоєне підданство та її нова трактовка. Потреба офіційної релігії.

Тема 14. Розвиток політичних засад християкської доктрини батьками церкви .Св.Амвросій, св. Григорій та св.Августин про владу та державу.

Особливості ранніх релігійно-політичнихдоктрин. Християнський світогляд про два типи обов''язків та два типи інституцій. Проблема релігійної толерації.Вироблення системи стосунків між церквою та державою. Св.Амвросій про автономію церкви в духовних справах. Церковницька концепція відносин між церквою і державою в трактаті св.Амвросія"Про обов”язки слуг господніх”.

Св.Августинпрохристиянськуспівдружність.Переосмислення в руслі християнського світобачення античної ідеї про людину як громадянина двох міст. Оправдання держави. Бог як вище благо і об”єкт любові громадян держави.Св.Августин про істинні причини занепаду Риму.Церкваяк зреалізована і наділена великою силою ідея організованої інституції. Важливість християнської моралідля держави.

Св. Григорій та його праця "Пастирські настанови''про зведеннясвятості політичної влади до сповнення послуху пасивної покори. Морально-етичні характеристики імператорської влади.

Тема 15. Головні напрями розвитку політичної думки в Середньовіччі

Головні напрямки розвитку політичної думки в Середньовіччі. Особливості формування Візантійської держави і права. Імператорські конституції. Пандекти Юстиніана. Вплив "Збірок цивільного права" на суспільно-політичнежиття Середньовіччя. Характерні риси розвитку західноєвропейських держав. Взаємовідносини влади церковної та світської. Головніджерела політичної думки - Саксонська правда, Салічна правда, Капітулярії Карла Великого. Політичний розвиток середньовічної Англії. "Велика Хартія Вольностей". Основні теократичні політичні теорії -папоцезаристична, дуалістична, цезаристична. Зародження ісламу, його погляди на державу.

Тема 16. Занепад теократичного світогляду і зародження раціоналістичного.Тома Аквінський: погляди на державу, право і закон

Загальна характеристика праць "Сума теології" та "Панування владик”.

Тома Аквінський про універсальний синтез і гармонію в рамках людського знання конкретних наук, філософії та теології. Гармонія соціально-політичногожиття з природою. Суспільство як система цілей і намірів. Мета та основні функції світського правителя. Проблема підпорядкування влади правителя законам. Класифікація законів: вічний закон, природний закон,божественний закон та людський закон, якчотириформи розуму, що проявляють себе на чотирьох рівнях космічної реальності.

Тема 17. Арабська середньовічна філософія та політичне знання

Стійким послідовником Арістотеля в X столітті був Аль -Фарабі (870-950), який жив і творив в Багдаді, Алеппо і Дамаску в 900-950 рр. Картину духовного світу цього періоду дають так звані "Трактати чисіих орапв - близько п'ятдесяти творів про релігію, філософію і природні науки, написаних представниками секти "Брати чистоти і щирості", яка виникла в X столітті і крім того прагнула до з'єднання ісламу з античною філософією . Авіценна (араб . Ібн Сина, 980-1037) походив з Бухари Туркестану. Мав енциклопедичну освіту. Головною філософською працею Авіценни був трактат енциклопедичного характеру "Книга зцілення", що містить основи логіки, фізики, математики і метафізики ; окрім цього він написав коментарі до Арістотеля і багато інших книг, з яких велике визнання отримав трактат "Канон медицини ".

Для філософії Авіценни був характерний раціоналізм з матеріалістичними тенденціями, які витікають з його природничонаукової орієнтації. Він є засновником арабського перипатетизму, його навчання поєднує в собі елементи філософії Арістотеля з релігією ісламу.

Аверроес (араб . Ібн Рушд, 1126-1196); матеріальний світ вічний, нескінченний, але в просторі обмежений. Бог так само вічний, як і природа, проте він не створив світ з нічого, як це проголошує релігія. Арістотелівське тлумачення виникнення природи, згідно якому матерія як така є не дійсністю, а можливістю, що на неї повинна впливати форма, щоб природа виникла, Аверроес інтерпретував так, що форми не приходять до маїсрії ззовні, але у вічній матерії всі форми потенційно містяться і поступово в процесі розвитку викристалізовуються. Концепцію загальної градації і ієрархії сущого між богом і людиною він перейняв у Авіценни . Така концепція, природно, була значно більш віддалена від віри в божественне створення природи з нічого, яку проповідували християнство і іудаїзм.

Аль - Газалі (1059-1111). Незвичайною є і концепція причинності у Аль Аль-Газалі . У суперечці з філософами -естетсвовипробовувачами, які пояснювали все природними причинами, Аль Аль-Газалі стверджував, що природних причин не існує, бо є лише одна причина - це Бог. Вся решта взаємодій, у тому числі і причинно-наслідкові, нам лише здаються. Бог всемогутній.

Тема 18. Світська політична думка.

Данте про Європу як об"єднану християнську спільноту. Церква і держава як дві форми влади, щомають божественне походження.Імперські позиції Дантеяк ідеалізація універсального миру. "Божественнакомедія"про світську монархію як управліннявсіма мирянами. Доцільністьдержавної влади длястановленнямиру свободи. Подвійністьвуправлінні світом як відображення поєднання в людській натурі духовного і фізичного принципів.Соціальна концепція органічного суспільства.

Вчення про політичкку та державу юристів. Право та держава. Права народів та людини.

Тема 19. Марсилій Падуанський про державу і закон.

Філософські засади вчення М.Падуанського. Загальна характеристика роботи М.Падуанського "Захисник миру". Органістичне сприйняття держави. Відстоювання принципу розвитку держави від родини. Соціальна диференціація суспільства та місце духівництва в ній. Розмежування розуму і віри як попередник релігійного скептицизму. Радикальне розмежування духовного і земного у визначенні закону. Протилежність людського закону божественному. Проблема первинного джерела закону. М.Падуанський про виборну та спадкову монархію.

Список основної літератури та джерел з курсу «Історія зарубіжних політичних і правових вчень (Стародавній світ та Середньовіччя)»

 1. 3ейдлер Гж. Політична думка стародавнього світу, Львів, 1959.

 2. Августин Аврелій. Сповідь. – К., 1997.

 3. Августин Блаженный. О Граде Божем. Т.3. – Санкт-Петербург. Амитея. Киев.

 4. Аврелий Марк. Наедине с собой. Размышления //Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий.- М., 1995.

 5. Аврелий Марк. Размышления. – М., 1985.

 6. Аквинский Ф. Трактаты о правлении. – М., 1993.

 7. Александров Г. Аристотель. – М., 1940.

 8. Александров Г.В. История социологических учений. Древний Восток. – М., 1959.

 9. Антология мировой философии. – М., 1969, Т.1, Ч.2.

 10. Аристотель. Никомахова зтика. Политика. Сочинения: В 4 т., -Т.4 - М., 1983

 11. Аристотель. Политика// Соч. в 4 т. – М., 1993. – Т.4.

 12. Арон Р. Этапы развития социологической мысли// Соч. в 4 т. М., 1993. Т. 4.

 13. Асмус Б.Ф. Платон. – К., 1969.

 14. Асмус В. Античная философия. – М., 1976.

 15. Бгагават-Гіта як вона є. – Бгактіведанта Бук траст, 1990.

 16. Бергер А. Политическая мысль древнегреческой демократии. – М., 1966.

 17. Бондарь-Левин Р. Древнеиндийская цивилизация. Наука и религия. – М., 1980.

 18. Боннар А. Греческая цивилизадия. М., 1992, Т.1-3.

 19. Боргом Ю. Фома Аквинский. –М., 1966.

 20. Вебер М.Покликання до політики// Соціологія. Загально-соціологічні аналізи. Політика. – К., 1998.

 21. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. – М., 1988.

 22. Гаджиев К.С. Политическая наука. – М., 1995.

 23. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. –СПб., 1994. Кн.3.

 24. Герасимчук А.А. Философия : Курс лекций : Навч. Посіб. Для вузів . -К.1999.

 25. Гончарова Т. Эпикур. – М., 1988.

 26. Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья. – М., 1987.

 27. Гуревич А.Я. Средневековьій мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1993.

 28. Данте А. Малые произведения. М., 1968.

 29. Дао и даосизм в Китае. – М., 1982.

 30. Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты в переводе и с замечаниями Петерского И.С. М., 1984.

 31. Добатур А.И. Политика и полития Аристотеля. – М., 1965.

 32. Древнекитайская философия. Собр. текстов. В 2 т. – М., 1972.

 33. Дройзен И. История зллинизма. Ростов-на-Дону, 1995, Т.1-3.

 34. Захара Ігор. Лекції з історії філософії. Львів, 1997.

 35. Зейдлер Г. Політична думка стародавнього світу. – Львів, 1959.

 36. Зубов В. Аристотель. – М., 1963.

 37. История китайской философии. – М., 1989.

 38. История правовых и политических учений/ Под ред. Нерсесянца В.С. – М., 1988.

 39. Каплстон Ф. Середньовічна філософія. – К., 1997.

 40. Карсавин Л.П. Культура средних веков. К,1995.

 41. Картешив А.В. Вселенские соборы – М., 1994.

 42. Каутский К. Платоновский и древнехристианский коммунизм. – Петербург, 1920

 43. Каутский К. Происхождение християнства. – М., 1990.

 44. Кондзьолка В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993.

 45. Кондзьолка В.В. Філософія та її історія. Львів, 1996.

 46. Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989.

 47. Короткий політологічний словник. За ред Б.Кухти. –Львів, 1994.

 48. Ле Гофор Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.

 49. Лебек С. Происхождение франков. У-ІХ века. М., 1993.

 50. Левандовский А. Карл Великий. Через Империю к Европе. М., 1993.

 51. Левек Пьер. Эллинистический мир. – М., 1989.

 52. Лінч Джозеф. Середньовічна церква. – К., 1994.

 53. Материалисты Древней Греции. Собрание текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. – М., 1955.

 54. Махабхарата. Рамайяна. – М., 1974.

 55. Мерзаев С.Б. Полибий. – М., 1986.

 56. Моммзен Т. История Рима, СПб., 1993.

 57. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей. – К., 1991.

 58. Надольний І. Ф . Філософія : навч посіб К., 2001.

 59. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. – М., 1979.

 60. Основи політичної науки. Курс лекцій / За ред. Б.Кухти. – Ч.1.-Львів, 1996.

 61. Переломов Л. С. Слово Конфуция, М., 1992.

 62. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. – М., 1981.

 63. Платон. Апология Сократа// Собр. соч. в 4 т. - Т.1. – М., 1990. – С. 70-96.

 64. Платон. Государство. Сочинения: В 3 т. М., 1971, Т.З, Ч.1.

 65. Платон. Діалоги. – К., 1995

 66. Платон. Законы// Собр. соч. в 4 т. – М., 1972. – Т.3. – Ч. 2.

 67. Платон. Политик// Собр. соч. в 4 т. – М., 1972. – Т. 3. – Ч. 2.

 68. Плутарх. Перикл// Избранные жизнеописания. – М., 1990. Т.1. – С. 283-320.

 69. Плутарх. Солон// Избранные жизнеописания. – М., 1990. 1. – С. 157-189.

 70. Плутарх. Цицерон. // Избранньіе жизнеописания. В 2 т. – Т.2. – С. 520-564.

 71. Плухов Б.В. Античная социальная утопия: вопросы истории и теории. – Л., 1989.

 72. Полибий// Всеобщая история в сорока книгах. УІІ книга. – М., 1890.

 73. Политическая социология. Ростов н/Д, 1997.

 74. Поснов М. 3. История Христианской Церкви /до разделения Церквей- 1054 г. Брюссель-Киев, 1991.

 75. Проблема человека в традиционных китайских учениях. – М., 1988.

 76. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

 77. Рационалистическая традиция и современная Индия. – М., 1988.

 78. Реале Дж. и Антисери Д. Западная философия от истоков и до наших дней. Т.2. Средневековье. СПб., 1994.

 79. Ренан Э. Жизнь Иисуса. М., 1990

 80. Ренан Э. Марк Аврелий и конец античного мира. – М., 1991.

 81. Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. М., 1995.

 82. Рубин В.А. Идеология и культура Древнего Китая. – М., 1970.

 83. Рябов С. Політика як соціальне явище // Політологічні читання. – 1994. - № 2.

 84. Рябов С. Структура і функції знань про політичку //Політологічні читання. – 1994. - № 1.

 85. Себайн Дж., .Торсон Т. Історія політичної думки. К., 1997.

 86. Семененко К.Й. Афоризмы Конфуция. М., 1987.

 87. Сенека Л.А. Моральні листи до Луцилія. – К., 1996.

 88. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979.

 89. Тихолаз А. Геракліт.- К., 1996.

 90. Тойнби А. Дж. Постижение истории. – М., 1991.

 91. Утченко С.Л. Политические учиния Древнего Рима. М., 1977.

 92. Утченко С.Л. Цицерон и его время.- М., 1972.

 93. Філософія Стародавнього світу. Читанка з історії філософії. – К., 1992. .

 94. Філософія: предмет, історія, проблеми. Львів, 1994.

 95. Хейзинга Й. Осень средневековья.Сочинения: В 3 т.. М.. 1995. Т.

 96. Хекер Ендрю. Що є політична теорія // Політологічні читання. – 1993. - № 1.

 97. Хрестоматия памягников феодального государства й права стран Европы.- М., 1961.

 98. Хто є хто в європейській та американській політології? Малий політологічний словник. Львів, 1995.

 99. Цицерон. О государстве, о законах. Диалоги. М., 1994.

 100. Чанышев А.П. Курс лекций по древней философии. – М., 1991.

 101. Чаньїшев А.М. Курс лекций по древней и средневековой философии. М.1991.

 102. Челоян В.К. Восток-Запад: Приемственность в философии античного и средневекового общества. – М., 1979.

 103. Читанка з історії філософії: В 6 т. кн. 1. К., 1992.

 104. Шакур-Заде А.С. Эпикур/ Мыслители прошлого. – М., 1963.

 105. Шюре Э. Великие Посвященные. – М., 1991.

 106. Ясперс К.Смысл й назначение истории.- М. ,1991.

Питання з історії зарубіжних політичних вчень

 1. Основні етапи розвитку світової політичної думки, їх характеристика.

 2. Поява політичних вчень. Основні причини виникнення політичних вчень.

 3. Процес формування політичної теорії, її функції.

 4. Що таке політична доктрина. Перші політичні доктрини.

 5. Причини появи політики як особливого виду людської діяльності.

 6. Особливості зародження політичної думки Єгипту та Вавілону .

 7. Що таке цивілізація ? Причини появи перших цивілізацій.

 8. Основні засади політичної влади в джерелах політичної думки стародавнього Єгипту.

 9. Політико-правова думка «Реформи Урукагіни».

 10. Головні риси політичного мислення у стародавньому світі.

 11. Закони царя Хаммурапі про засоби зміцнення державної влади.

 12. Соціально-політичний зміст брахманізму.

 13. Особливості вчення буддизму як однієї із суспільно-політичних течій Стародавньої Індії.

 14. Характеристика основних політико-правових напрямів Стародавнього Китаю.

 15. Політичне вчення Лао-цзи, його особливості.

 16. Конфуціанство. Його основні риси.

 17. Політико-правовий зміст моїзму.

 18. Легізм як один з напрямів політико-правової думки Стародавнього Китаю.

 19. Характеристика історико-політичних передумов зародження політичних вчень Стародавньої Греції.

 20. Основні періоди розвитку політико-правових вчень в Греції та їх ідейний зміст.

 21. Солон. Зміст його політичних поглядів, становлення Солона до законів.

 22. Софісти. їх політико-філософські переконання.

 23. Сутність політичних поглядів Сократа.

 24. Сократ про основні форми правління.

 25. 1сторико-соціальні передумови формування платонівських політичних ідей.

 26. Місце доброчесності в діалозі "Держава" Платона.

 27. Соціальний поділ в ідеальній державі Платона.

 28. Платон про проблему справедливості.

 29. Зміст платонівського комунізму.

 30. Теорія виховання у Платона.

 31. Платон про типи державного правління.

 32. Теологічне підґрунтя платонівської концепції ідеальної держави.

 33. Місце закону в одноіменній праці Платона.

 34. Платонівська концепція "змішаної" держави.

 35. Соціальні і політичні інститути в "Законах" Платона.

 36. Система освіти, місце релігійних інститутів в системі Платона.

 37. Розвиток та зміст держави в концепції Арістотеля.

 38. Соціальна диференція в рамках Арістотелівської ідеальної держави.

 39. Поняття громадянства за Арістотелем.

 40. Ставлення Арістотеля до проблем власності і рівності у суспільстві.

 41. Основні форми врядування за Арістотелем. їх характеристика. Ставлення Арістотеля до демократії.

 42. Арістотель про причини переворотів та про можливості їх запобігання.

 43. Зміст політичних погляді епікурейців.

 44. Циніки. Основні принципи їхнього вчення.

 45. Школа стоїцизму. Ідея всесвітньої держави.

 46. Стоїки про основні типи законів.

 47. Критики стоїцизму.

 48. Зміст політичних поглядів Полібія.

 49. Ціцерон та ідеї стоїцизму.

 50. Політико-правові ідеї римських юристів.

 51. Основні підходи до розуміння права в дигестах Юстиніана.

 52. Сутність та особливості політичних поглядів Сенеки.

 53. Сенека про державу, природний стан та правову власність.

 54. Утвердження християнської церкви. Політичний момент християнського послуху.

 55. Особливості християнського підходу до проблеми подвійного підданства.

 56. Політико-філософські погляди св.Амвросія.

 57. Особливості політичних поглядів св.Августина в роботі "Про Град Божий".

 58. Концепція святості державної влади у св.Григорія.

 59. Особливості політико-правових поглядів германських народів.

 60. Початки декларування законів в період середньовіччя.

 61. Проблема співвідношення закону і королівської влади.

 62. Тома Аквінський про природу і суспільство.

 63. Проблема природи та класифікації законів в Томи Аквінського.

 64. Співвідношення трьох типів претензій на королівську владу в період раннього середньовіччя.

 65. Політична філософія в "Божественній комедії" Данте.

 66. Ідеї політичного компромісу в поглядах Демокріта.

 67. Геракліт про державний лад, владу в державі.

 68. Сократ про етичні принципи політичного життя.

 69. Полібій про циклічність розвитку світу, послідовну зміну форм

 70. держави.

 71. Політичні вчення періоду занепаду давньогрецьких держав.

 72. Основні напрямки політико-правової думки в Стародавньому Римі.

 73. Приватне і політичне право в Стародавньому Римі.

 74. Значення політичних поглядів античності для подальшого розвитку політичних вчень.

 75. Ідея рабовласницької демократії в Епікура.

 76. Основні напрямки політико-правової думки в Стародавньому Римі.

 77. Погляди Ціцерона на державу, владу в працях "Про державу", "Про закони", "Про обов'язки".

 78. Загальні принципи східної політичної доктрини.

 79. Значення документів у вивченні політичної думки.

 80. Особливості ранніх релігійно-політичних доктрин.

 81. Погляди Арістотеля на історію розвитку державного устрою Афін в роботі "Афінська політія".

 82. Політичні реформи Клісфена та їх зміст.

 83. Перікл. Зміст його політичних поглядів.

 84. Римське право та його складові.

 85. Головні напрямки політичної думки в Середньовіччі.

 86. Причини занепаду теократичного світогляду і зародження раціоналістичного.

 87. Політичні погляди Марсіля Падуанського.

 88. Загальна характеристика роботи М.Падуанського "Захисник миру".

 89. "Збірки цивільного права" та їх вплив на суспільно-політичне життя.

 90. Зміст "Повчань" Птахотепа. Спроба розробки та обґрунтування піраміди влади.

 91. Джерела політичної думки Стародавньої Індії - Веди, Брахмани, Упанішади, Книги Ману, Махабхарата, Рамаяна.

 92. Теорія універсальної монархії Данте.

 93. Основні підходи до розуміння права в Дигестах Юстиніана.

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет імені Івана Франка (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр") (1)

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 2. Програма фахових вступних випробувань з політології для вступників у Львівський національний університет (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" І "магістр")

  Документ
  Вступні випробовування проводяться на основі переліку питань, передбачених навчальними програмами фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності “Політологія” (6.
 3. Програма фахових вступних випробувань з філософії для вступників у Львівський національний університет

  Документ
  Козловський П. Постмодерна культура: суспільно-культурні наслідки технічного розвитку Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія. – К.
 4. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.
 5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що

Другие похожие документы..