Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Российский Государственный Университет нефти и газа имени И.М. Губкина приглашает лучших представителей студенчества принять участие в 65-ой Междунар...полностью>>
'Документ'
Судьба автора этой книги и судьба членов его семьи оказалась связана с одним из уникальных явлений в СССР – подпольным бизнесом и неотделима от истори...полностью>>
'Документ'
Програма вивчення іспанської мови як другої іноземної мови скерована на розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетенції і передбачає формування мов...полностью>>
'Викторина'
1. Какого лепестка не было у волшебного цветка в сказке В. Катаева "Цветик-семицветик"?- розового 2. Какой лесной цветок изваял из малахита ...полностью>>

Робоча навчальна програма з дисципліни «Сучасна українська мова» для базового напряму 020. 303 «Філологія» Вид роботи

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК

Кафедра української мови

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Науково-методичної ради ІГСН

кандидат філологічних наук, доцент

____________________ З.Й.Куньч

« _______» ______________ 2009 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Сучасна українська мова»

для базового напряму 6.020.303 «Філологія»

Вид роботи

Денна форма

ІІ сем. І курс; І сем. ІІ курс

Лекційні заняття, год.

– –

Лабораторні заняття, год.

– –

Практичні заняття, год.

48 48

Модульний контроль, год.

– –

Всього аудиторних годин

48 48

Самостійна робота, год.

60 24

Загальний обсяг, год.

108 72

КП/КР

– –

Контрольні роботи, шт.

3 6

Екзамен

– –

Залік

1 1

Львів – 2009

Робочу навчальну програму склали: доц. Вознюк Г.Л., доц. Наконечна Г.В., доц. Микитюк О.Р.

Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри української мови. Протокол № 1 від 27.08.2009 р.

Завідувач кафедри Г.Л.ВОЗНЮК

Робочу навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні Науково-методичної ради Інституту гуманітарних і соціальних наук НУ “Львівська політехніка”

Протокол № від “ “ ______________ 2009 р.

Предмет, мета вивчення і завдання дисципліни.

Результати засвоєння матеріалу

Предмет вивчення:

Стилістично-практичні аспекти сучасної української літературної мови; етапи її становлення і розвитку; її роль як офіційно-державної мови в суспільному житті українського народу; місце української мови серед інших слов’янських та європейських мов; лінгвістичні характеристики (властивості) сучасної української мови, джерела її збагачення та вдосконалення; фонетичні, лексикологічні та граматичні (морфолого-синтаксичні) закони української мови та засоби їх реалізації; наукові (фонетично-словотворчо-граматичні) засади української орфографії та основні правописні норми сучасної української літературної мови; стилістично-практичні аспекти сучасної української мови, її форми (усна й писемна), літературні норми, питання культури мовлення та мовного етикету; офіційно-діловий стиль, вимоги до ділового мовлення, основні принципи оформлення та стилістичного опрацювання ділових паперів.

1.1. Мета вивчення

Спрямувати студентів на вдосконалення шкільних знань з української мови та систематизація мовного матеріалу; розвиток лінгвістичного мислення; поглиблене засвоєння мовних законів і категорій, мовознавчої термінології; вивчення основних розділів сучасного українського мовознавства (фонетики, фонології, орфоепії; лексики та фразеології; словотвору; морфології і синтаксису);

1.2. Завдання вивчення

   1. Виробити стійкі навички культури усного й писемного мовлення, оволодіти нормами літературної мови та мовного етикету.

   2. Ознайомити з науковими засадами й основними положеннями сучасного українського правопису та підвищити рівень грамотності.

   3. Опрацювати офіційно-діловий стиль, засоби і прийоми усного та писемного ділового мовлення, а також найпоширеніших ділових паперів, потрібних в офіційно-діловому спілкуванні.

   4. Поглибити духовну культуру і формування мовно-гуманітарного світогляду студентів.

   5. Вивчення фонетичних, лексикологічних, граматичних, правописних і мовностилі­­стичних явищ і тенденцій; оволодіння різними аспектами і нюансами української мови; розвиток гуманітарно-філологічного мислення

  1. Результати вивчення

Поглиблення знань та засвоєння практичних навиків і методів, передбачених завданнями вивчення.

У результаті засвоєння навчального матеріалу студенти мають знати:

 1. Основний теоретичний матеріал з курсу “Сучасна українська мова”.

 2. Особливості української мови як державної, її комунікативно-соціальні функції.

 3. Наукові засади й основні положення сучасного українського правопису.

У результаті набутих у процесі вивчення навчальної дисципліни знань студенти мають уміти:

 1. Реалізувати вимоги Конституції України та інших державних документів щодо державності української мови і використання її як державної у професійному спілкуванні.

 2. Володіти навичками культури мовлення і нормами української літературної мови.

 3. Виразно і точно висловлювати думки.

2. Зміст дисципліни

2.1. Перелік основних тем

1. Українська мова - мова української нації й державна мова. Походження і розвиток української мови. Місце української мови серед інших мов світу.

Сучасна українська літературна мова. Мовна норма та її значення для суспільства. Види норм української літературної мови. Основні стилі сучасної української літературної мови. Територіальні діалекти української мови.

2. Фонетика і фонологія. Предмет фонетики. Загальна характеристика та класифікація звуків української мови. Порівняльна характеристика звукової системи української та інших мов світу (тюркських, германських, романських). Зміни приголосних і голосних у потоці мовлення (асиміляція, дисиміляція, спрощення і т.д.). Фонетична транскрипція.

Поняття про фонему. Фонеми і варіанти фонем. Чергування голосних і приго­лосних фонем в українській мові. Поняття милозвучності мови.

3. Орфоепія. Поняття про орфоепію. Вимова голосних. Вимова приголосних. Акцен­­туаційна мовна норма. Деякі особливості вимови слів іншомовного походження. Орфоепія і питання культури мови.

Орфоепія і графіка. Звуки і букви. Співвідношення між і звуками української літературної мови і буквами українського алфавіту. До історії українського правопису.

Принципи українського правопису в порівнянні з фонемно-графічним спів­відношенням в інших мовах.

4. Лексикологія. Предмет лексикології. Слово як одиниця мови. Значення слова і поняття. Багатозначність слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми.

Фразеологія. Джерела фразеології української літературної мови. Типи фразео­­логічних одиниць.

5. Формування української лексики. Характеристика лексики сучасної української мови з погляду походження. Іншомовні запозичення, лексичні інтернаціоналізми. Активна і пасивна лексика в сучасній українській мові. Склад української лексики зі стилістичного погляду.

Лексикографія. Предмет лексикографії. Типи словників.

6. Морфемна структура слова і словотвір. Поняття морфеми. Корінь слова. Афікси. Зміни в морфемній будові слова.

Способи словотвору в українській мові. Іншомовні словотворчі елементи.

7. Граматика. Предмет граматики. Розділи граматики. Морфологія. Предмет і основні поняття морфології. Частини мови.

Самостійні частини мови. Іменник. Класифікація іменників за лексико-семантичними ознаками. Граматичні категорії іменника. Іменник (продовження). Відмінювання іменників.

Прикметник. Розряди прикметників за значенням. Ступенювання якісних прикметників. Відмінювання прикметників.

8. Числівник. Розряди числівників за значенням. Групи числівників за будовою. Відмінювання числівників.

9. Дієслово. Структурні класи дієслів. Дві основи дієслова. Дієслівні категорії.

Категорія способу. Вид дієслова. Поняття модальності. Часи дієслова. Дієвідмінювання. Дієслівні форми на -но, -то. Дієприкметник. Дієприслівник.

10. Займенник. Групи займенників за значеннням. Відмінювання займенників.

Прислівник. Розряди прислівників за значенням. Морфологічний склад прислівників. Правопис прислівників.

11. Службові частини мови. Прийменник. Групи прийменників за походженням і морфологічним складом. Вживання прийменників з відмінковими формами іменників, займенників і т.д.

Сполучник. Сполучники сурядності і підрядності. Морфологічний склад сполучників.

Частка. Формотворчі і словотворчі частки. Модальні частки. Правопис часток.

Вигук. Групи вигуків за значенням.

12. Синтаксис. Предмет синтаксису. Словосполучення. Типи словосполучень. Способи зв’язку слів у словосполученні.

Речення. Поняття про речення. Основні ознаки речення. Класифікація речень за метою висловлювання. Використання різних типів речень залежно від стилю мовлення.

13. Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення.

Односкладні речення. Неповні та еліптичні речення. Слова-речення.

Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. Речення з відокремленими членами (означеннями, обставинами, додатками). Речення, усклад­нені вставними і вставленими конструкціями. Звертання.

Найголовніші правила пунктуації для оформлення простих ускладнених речень.

14. Сладне речення. Основні типи складних речень.

Складносурядне речення. Класифікація складносурядних речень. Пунктуація у складносурядних реченнях.

Складнопідрядне речення. Принципи класифікації складнопідрядних речень.

Структурно-семантичні типи складнопідрядних речень. Розділові знаки у складно­­­­­підрядному реченні.

15. Безсполучникові складні речення. Класифікація безсполучникових складних речень за будовою і семантикою частин. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. Складні синтаксичні конструкції. Конструкції з чужим мовленням. Правила пунктуаційного оформлення складних синтаксичних конструкцій.

2.2. Практичні заняття – 96 год. (48 год. – ІІ сем. 1-го курсу; 48 год. – І сем. 2-го курсу)

1.

Вступ. Зміст і завдання курсу. Періодизація розвитку української мови. Аналіз теорій Погодіна й Соболевського, радянських мовознавчих доктрин, поглядів С.Смаль-Стоцького, О.Горбача, Ю.Канигіна, сучасних мовознавців.

3

2.

Основні риси літературної мови. Сучасна українська літературна мова та її норми. Галицький (галицько-діаспорний) варіант української літературної мови. Ставлення А.Кримського, П.Куліша, В.Грінченка, Лесі Українки, Ю.Шевельова до галицизмів у сучасній українській літературній мові. Зеновія Франко про можливість двох варіантів однієї літературної мови. Варіантність літературної норми в інших сучасних європейських мовах.

3

3.

Вимова голосних. Найдавніші чергування голосних (летіти - літати, вінок - вити та ін.). Специфічно українські чергування голосних (гостя - гість, печі - піч).

Чергування у-в, і-й. Засоби милозвучності української мови.

Вимова приголосних. Зміна приголосних у потоці мовлення. Асиміляція, дисиміляція, спрощення в групах приголосних. Фонетична транскрипція.

Словорозрізнювальна та форморозрізнювальна функції наголосу.

3

4.

Графічна система української мови. Вживання м’якого знака й апострофа. Особливості використання літери ґ у словах українського та іншомовного походження.

3

5.

Правопис префіксів і суфіксів. Подвоєння й подовження приголосних і їх передавання на письмі.

3

6.

Правопис слів іншомовного походження. Правило “дев’ятки” в українській орфографії. Правила переносу слів з рядка в рядок.

3

7.

Правопис імен, прізвищ та інших власних назв. Уживання великої літери.

3

8.

Формування української наукової термінології. Термінологічна діяльність Наукового Товариства ім.Т.Шевченка, Інституту Української Наукової Мови, Української Господарської Академії наприкінці 19 ст. - у 20-х роках ХХ ст. Теперішні проблеми української наукової термінології і шляхи їх розв’язання. Огляд матеріалів найважливіших наукових конференцій з питань науково-технічної термінології.

Вимоги до терміна в міжнародних стандартах.

3

9.

Практичне заняття. Запозичена лексика. Причини і шляхи запозичень з чужих мов в українську мову. Способи адаптації запозиченої лексики. Лексичні інтернаціоналізми. Запозичення з неслов’янських мов. Проблема англіцизмів у сучасній літературній мові. Запозичення зі слов’янських мов. Однобічна інтерференція в російсько-українских міжмовних зв’язках. Старослов’янізми. Новий переклад Біблії.

3

10.

Практичне заняття. Лексичні росіянізми та їх відповідники в українській літературній мові. Міжмовні омоніми та пароніми.

3

11.

Практичне заняття. Культура української літературної мови. Українська фразеологія. Діалектизми. Архаїзми. Історизми. Жаргон. Арго. Табу та евфемізми. Лайлива лексика.

3

12.

Практичне заняття. Культура усного мовлення. Правила мовного етикету. Вітання. Прощання. Телефонна розмова.

3

13.

Практичне заняття. Огляд найголовніших українських словників. “Словарь української мови” Б.Грінченка. Характеристика словника й аналіз суспільно-політичних умов, за яких виходила праця. “Етимологічний словник української мови”. Характеристика інших типів словників.

3

14.

Практичне заняття. Способи словотвору в українській мові. Продуктивні й непродуктивні словотворчі афікси. Нормативне використання префіксів і суфіксів в українській мові. Іншомовні словотворчі елементи.

3

15.

Практиичне заняття. Мовностилістичне виправлення тексту. Принципи стилістичного редагування.

3

16.

Підсумкове заняття

3

Всього:

48 год.

1.

Лексико-семантичні групи та граматичні категорії іменників. Категорія роду іменника. Вибір роду іменника на позначення професії (директор - директорка, завідувач - завідувачка) в різних стилях української мови. Рід іншомовних невідмінюваних слів (кенгуру, алібі). Культура слововживання. Правильне вживання слів собака, біль, путь, Сибір та інших з огляду на їх рід.

Редагування тексту.

3

2.

Категорія відмінка іменника. Закінчення -ові (-еві) - -у(-ю) в давальному відмінку однини іменників чоловічого роду. Закінчення –а (-я) - -у(-ю) в родовому відмінку однини іменників чоло-вічого роду.

Кличний відмінок іменника, історія його побутування в українській граматиці.

Складання діалогів з використанням кличного відмінка іменника.

Написання заяви.

3

3.

Ступенювання прикметників. Присвійні прикметники та їх творення. Відмінювання прізвищ прикметникового типу. Редагування тексту. Написання оголошення.

3

4.

Відмінювання числівників. Правопис числівників. Зв’язок числівника з іменником.

Складання звіту про виконану роботу (усно й письмово).

3

5.

Мовні конструкції на вираження запитань про час дня, про рік, про вік. Нормативне вживання конструкцій з прийменниками по і при. Редагування тексту. Складання тематичного діалогу з використанням фраз із числівниками (півтори години, півтора дня, два екзамени, три учні, нуль тощо).

3

6.

Давноминулий час дієслова. Пасивні форми на -но, -то й особливості їх уживання з орудним особи й орудним інструментальним.

Модальні дієслова. Способи дієслів.

Нормативні форми наказового способу (робімо, пишімо, а не давайте робити, давайте писати). Написання приватної записки в діловому стилі.

3

7.

Архаїчні дієслова (дати, їсти, відповісти), їх відмінювання й уживання.

Нормативне вживання форм на -но, -то (Франко написав, а не Франком написано).

3

8.

Активні дієприкметники в українській мові. Способи заміни активних дієприкметників іншими частинами мови (обертаючий - обертальний, проживаючий - який (що) проживає, несуча частота - частота-носій та ін.).

Пасивні дієприкметники. Їх нормативне вживання (колишній - а не бувший, побілілий - а не побілівший та ін.).

Написання пояснювальної записки.

3

9.

Практичне заняття. Дієслівне керування: навчатися танців - а не танцям; зрадити когось - а не комусь; дякую вам - а не вас тощо.

Редагування тексту.

Написання розписки.

3

10.

Практичне заняття. Правопис займенників. Поняття множини ввічливості (Ви прийшли, Ви справедливий). Узгодження займенника множини ввічливості (Ви) з дієсловами і прикметниками.

Правопис прислівників.

Правопис прийменників, сполучників і часток.

Написання ділового листа (запрошення).

3

11.

Практичне заняття. Інтонаційне оформлення простого речення. Логічний наголос. Порядок слів у реченні.

Двоскладне речення. Визначення головних і другорядних членів речення.

Односкладне речення. Визначення типів односкладних речень.

Твір-мініатюра.

3

12.

Практичне заняття. Розділові знаки при однорідних членах речення, при звертаннях, вставних конструкціях і відокремлених членах речення.

Синтаксичні правила побудови логічного висловлювання (судження).

3

13.

Практичне заняття. Аналіз складносурядного речення. Розділові знаки в складносурядному реченні.

Визначення типів складносурядних речень. Розділові знаки в складнопідрядному реченні.

3

14.

Практичне заняття.

Визначення типів складнопідрядних речень. Розділові знаки в складнопідрядному реченні.

3

15.

Практичне заняття. Двокрапка і тире в безсполучниковому складному реченні.

Розділові знаки при прямій мові, цитатах, невласнепрямій мові.

Період і розділові знаки в ньому.

Складання плану доповіді.

3

16.

Практиичне заняття. Мовностилістичне виправлення тексту. Принципи стилістичного редагування.

3

Всього:

48 год.

Разом:

96 год.

2.3. Самостійна робота – 84 год. (ІІ сем. – 60 год.; І сем. – 24 год.)

№№

пп

Зміст роботи

Кількість

годин

1.

Виконання індивідуальних домашніх завдань

52 год.

2.

Підготовка до контрольних занять та ділових

ігор

23 год.

3.

Підготовка до складання заліку, іспиту

9 год.

Перелік індивідуальних домашніх завдань:

1. Написання автобіографії 1 год.

2. Написання заяви 0,5 год.

3. Написання пояснювальної записки 1 год.

4. Написання оголошення 0,5 год.

5. Написання доручення 0,5 год.

6. Написання службового листа (подання) 2 год.

7. Написання розписки 0,5 год.

8. Написання офіційного привітання (вітальної листівки,

телеграми, вітального адреса) 1 год.

9. Написання листа діловому партнерові 3 год.

10. Виконання завдань на пунктуацію 2 год.

11. Виконання завдань на стилістичну правку 2 год.

12. Написання тез доповіді 2 год.

13. Написання тексту доповіді 4 год.

14. Укладання плану виступу на конференції 2 год.

15. Укладання плану проведення ділової наради 2 год.

16. Написання відгуку на мовознавчу статтю 2 год.

17. Написання відгуку на словник 2 год.

18. Морфологічні особливості мови письменників (діахронний аспект) 5 год.

19. Лексичні особливості мови письменників (діахронно-синхронний аспект) 5 год.

20. Укладання тематичних словників (жаргонної лексики, словничок

львівського койне і т.д.) 6 год.

Затверджено на комісії з планування самостійної роботи студентів методичної ради інституту

Дата _________________________

Підпис_______________________

3. Навчально-методичні матеріали

3.1. Основна рекомендована література

1. Антисуржик. За ред. О.Сербенської. - Львів, 1994.

2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - К., 1991.

3. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. - 1990.

4. Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови: Морфологія. - К., 1993.

5. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник. – К., 1993.

6. Вихованець І.Р. У світі граматики. - К., 1987.

7. Горпинич В.О. Будова слова і словотвір. – К., 1977.

8. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови.– Львів, 1996.

9. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. Харків, Вид-во «Школа», 2004.

10. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови. - К.,

1961 (1972).

11. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навч. посібник. – Львів, 2001.

12. Караванський С. Пошук українського слова, або Боротьба за національне “я”. – К., 2001.

13. Караванський С. Секрети української мови. - К., 1994.

14. Караванський С. Через терни до зірок. – К., 2008.

15. Карпенко Ю.О. Фонетика і фонологія сучасної української літературної

мови: Навч. посібник для студ.філол.фак. – Одеса, 1996.

16. Ковалик І.І. Вчення про словотвір, вип.1. – Львів, 1958; вип.2. – Львів, 1960.

17. Коваль А.П. Ділове спілкування. - К., 1992.

18. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. - К., 1982.

19. Коваль А.П. Культура української мови. - К., 1966.

20. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови.- К., 1987.

21. Коваль А.П. Слово про слово. - К., 1986.

22. Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови: Синтаксис, ч.2. – К., 1965.

23. Культура мови і культура в мові. – К., 1991.

24. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К., 1990.

25. Лобода В.В., Скуратівський Л.В. Українська мова в таблицях: Довідник. – К., 1993.

26. Москаленко Н.А., Фащенко М.М., Смегленко Ф.П. Сучасна літературна

мова: Лексичний, фонетичний і граматичний аналіз. – Київ–Одеса, 1980.

27. Огієнко І.І. (Митрополит Ілааааріон). Історія української літературної мови. – К., 1995.

28. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. - К., 1993.

29. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. - К., 1991.

30. Панько Т.І., Коган І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. – Львів, 1994.

31. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. - К., 1976.

32. Плющ М.Я., Леута О.І., Гальона Н.П. Сучасна українська літературна

мова: Збірник вправ. – К., 1995.

33. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К., 1993.

34. Пономарів О.Д. Сучасна українська мова. – К., 2001.

35. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів, 2001.

36. Сучасна українська літературна мова /За ред. М.Я.Плющ. - К., 1994.

37. Сучасна українська мова /Кер.авт.кол. О.Д.Пономарів. - К., 1991.

38. Сучасна українська мова: Підручник для студентів гуманітарних

спеціальностей вищих закладів освіти /За ред. О.Д.Пономаріва.– К., 1997.

39. Тоцька Н.І. Українська пунктуація: Практикум. – К., 1990.

40. Українська літературна вимова і наголос: Словник-довідник. - К., 1973.

41. Український правопис. - К., 1993.

42. Шевченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова:

Довідник /Ред. О.Д.Пономарів. – К., 1993.

43. Шерех Юрій. Нарис сучасної української літературної мови.– Мюнхен,

1951.

44. Януш Я.В. Сучасна українська мова: Курс лекцій, ч.1 – К., 1996.

3.2. Кафедральні посібники

1.Практичні завдання зі стилістики української мови для слухачів курсів української мови і підготовчого відділення. - Львів: ЛПІ, 1991.

2. Завдання для модульного контролю та самостійної роботи студентів з практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. Частина 1. Львів: Львівська політехніка, 1996.

3. Завдання для модульного контролю та самостійної роботи студентів з практичної

стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. Частина ІІ. - Львів: Львівська політехніка, 1996.

4. 100 диктантів: Методичні вказівки та конкурсні диктанти з української мови. Навч. посібник. – Львів: ДУЛП–ЦПО, 1998.

5. 120 диктантів: Збірник диктантів та навчально-методичних завдань з української мови. Навч.-метод. посібник. – Львів: Львівська політех- ніка, 2000.

6. Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення ділових паперів. Посібник для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. – Львів: ДУЛП–ІППТ, 2000.

7. Практикум та контрольні завдання з ділової української мови. Посібник для студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей. – Львів, 2001.

8. Методичні вказівки та практичні завдання з фонетики української мови. - Львів: ЛПІ, 1992.

9. Методичні рекомендації до оформлення ділових паперів для слухачів курсу “Практич­на стилістика української мови”. - Львів: ЛПІ, 1992.

10. Методичні вказівки та практичні завдання до теми “Лексичні засоби стилістики” з курсу практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. - Львів: ЛПІ, 1993.

11. Методичні вказівки та практичні завдання до теми “Синтаксична стилістика” з курсу практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. - Львів: ЛПІ, 1993.

12. Методичні вказівки та практичні завдання до теми “Морфологічні засоби стилістики. Словозміна іменників” з курсу практичної стилістики української мови для студентів пер­шого курсу всіх спеціальностей. - Львів: Львівська політехніка, 1994.

13. Методичні вказівки та практичні завдання до теми “Морфологічні засоби стилістики. Прикметник” з курсу практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. - Львів: Львівська політехніка, 1994.

14. Методичні вказівки та практичні завдання до теми “Морфологічні засоби стилістики. Числівник” з курсу практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. - Львів: Львівська політехніка, 1994.

15. Методичні вказівки та практичні завдання до теми “Морфологічні засоби стилістики. Дієслово” з курсу практичної стилістики української мови для студентів першого курсу всіх спеціальностей. - Львів: Львівська політехніка, 1995.

 1. Ділові папери та мовностилістичні рекомендації щодо їх оформлення. Методичні вказівки для студентів економічних спеціаностей. – Львів, 2007.

 2. Куньч З. Українська риторична термінологія. – Львів, 2006.

 3. Лексикологія. Конспект лекції з курсу «Сучасна українська мова» для студентів базового напряму «Філологія» / Укл. Наконечна Г.В. – Львів, 2003.

 4. Програма та практичні завдання з ділової української мови для студентів екстернату. – Львів, 2001.

 5. Програма, завдання для практичних занять та методичні рекомендації з курсу «Сучасна українська мова» / Укл. Микитюк О.Р. – Львів, 2004.

 6. Середницька А.Я., Куньч З.Й. Ділова українська мова.– Львів, 2007.

 7. Сучасна українська мова: морфеміка та словотвір. Конспект лекцій / Укл. Микитюк О.Р. – Львів, 2005.

 8. Сучасна українська мова: Морфологія (іменник, прикметник). Конспект лекцій /Укл. Микитюк О.Р. – Львів, 2007.

 9. Сучасна українська мова: Морфологія (числівник, займенник). Конспект лекцій / Укл. Микитюк О.Р. – Львів, 2007.

 10. Сучасна українська мова: фонетика та орфоепія. Конспект лекції для студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика» / Укл. Наконечна Г.В. – Львів, 2007.

 11. Українська мова професійного спілкування. Методичні вказівки та практичні завдання для самостійної роботи студентів. – Львів, 2006.

3.3. Додаткова література

1. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К., 2000.

2. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник.– К.,1995.

3. Головащук С. І. Правописний словник. – К., 1999.

4. Голоскевич Г. Правописний словник. - Нью-Йорк, 1962 (Нью-Йорк - Париж-Сидней-Торонто-Львів, 1994).

5. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996.

6. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. - К., 1986.

7. Жайворонюк В.В., Фрещенко М.М. Словник скорочень в українській мові. - К., 1988.

8. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. - К., 1993.

9. Коваль А.П. Життя і пригоди імен. - К., 1988.

10.Коваль А.П., Коптілов В.В. Крилаті вислови в українській літературній мові. - К., 1975.

11. Куньч З.Й. Універсальний словник української мови. – Тернопіль, «Богдан», 2007.

12.Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65 тис. слів. – К., 1996.

13.Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерськоої та економічної сфери: Близько 85 тис. слів. – К., 1998.

14. Орфоепічний словник. - К., 1984.

15. Парандовський Я. Алхімія слова. - К., 1991.

16. Погрібний М.І. Словник наголосів. - К., 1959 (1964).

17. Полюга Л.М. Повний словник антонімів української мови. - К., 2008.

18. Полюга Л.М. Словник синонімів української мови. – К., 2001.

19. Полюга Л.М. Словник українських синонімів і антонімів. – Київ, 2007.

20. Полюга Л.М. Словник українських морфем. – Львів, 2001.

21. Пономарів О.Д. Фонеми Г та Ґ: Словник і коментар. – К., 1997.

22. Російсько-український словник. Т. 1-3. - К., 1969 (1970).

23. Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови / Укл. В.Підмогильний, Є.Плужник. - К., 1993.

24. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Словник-довідник //2-ге вид.

випр. й доп. – К., 1996.

25. Словник з культури української мови / Д.Гринчишин, А.Капелюшний, О.Сербенська, З.Терлак.

26. Словник іншомовних слів. - К., 1973.

27. Словник іншомовних слів: 23 тис. слів та термінологічних словосполучень / Уклад. Л.О.Пустовіт та ін. – К., 2000.

28. Словник українських ідіом. - К., 1968.

29. Словник української мови: В 11-ти томах. - К., 1970-1980.

30. Словник труднощів української мови. - К., 1989.

31. Удовиченко Г.М. Фразеологічний словник української мови: У 2-х томах.

К., 1984.

32. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К., 1997.

33. Українсько-російський словник / за ред. В.С.Ільїна. - К., 1976.

34. Український орфографічний словник. – Київ, 2002.

35. Чак Є.Д. Барви нашого слова. - К., 1989.

36. Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. - К., 1984.

37. Чак Є.Д. Складні випадки правопису та слововживання. – К., 1998.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.
 2. Annual Report — version 2001. 07. 06. 13. 55

  Документ
  Відкрите суспільство — це суспільство, яке базується на визнанні того факту, що ніхто не має монополії на істину, що різні люди мають різні погляди та інтереси і що існує потреба в установах, які б захищали права усіх людей і давали

Другие похожие документы..