Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, отчет о прибылях и убытках Общества за ...полностью>>
'Программа'
соответствия уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена на основании Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 032100.0...полностью>>
'Документ'
Формирование умений читать и воспринимать пейзажный поэтический текст, способствовать развитию личностного восприятия и осмысления образов, созданных ...полностью>>

Що вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового педагогічного досвіду сприяє творчому становленню педагогів, їхньому професійному вдосконаленню

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Відділ освіти Канівського міськвиконкому

Міський методичний кабінет

Анотований каталог

інноваційного

педагогічного досвіду

працівників освіти

м. Канева

2009

Відомо, що вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового педагогічного досвіду сприяє творчому становленню педагогів, їхньому професійному вдосконаленню.

В нинішньому випуску «Анотованого каталогу…» пропонуються матеріали педагогів міста, досвід яких визнано інноваційними методичною радою міського методичного кабінету.

Розрахований на керівників освітніх закладів, учителів, вихователів та інших педагогічних працівників

Відповідальний за випуск:

Горленко О.Г., завідувач міським методичним кабінетом

Укладач: Євтушевська Т.С., методист ММК

Рекомендовано до друку

методичною радою міського методичного кабінету

Протокол № 1 від 21 серпня 2009 року

Зміст

Передмова………………………………………………………………

4

Організація роботи навчальних закладів нового типу………………

6

Управлінська діяльність та організація методичної роботи в умовах реформування освіти………………………………………….

8

Національне виховання………………………………………………..

11

Сучасні технології навчання в початковій школі...………………….

13

Шляхи удосконалення змісту загальної середньої освіти…………..

15

Інноваційні підходи щодо виконання Закону України “Про дошкільну освіту”…………………………………………….………..

20

Шляхи реалізації Закону України «Про позашкільну освіту»……...

21

Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу...

23

Роль бібліотеки навчального закладу у формуванні інформаційно-освітнього простору…………………………………………………...

26

Інноваційні підходи до навчання і виховання дітей з особливими потребами……………………………………………………………….

27

У самій своїй основі педагогічна праця –

справжня творча праця - стоїть близько

до наукового дослідження.

В.О. Сухомлинський

Передмова

Забезпечення сучасного рівня освіти стає можливим за таких умов: гуманізація і демократизація педагогічної взаємодії, взаємин між учителем, вихователем, учнем, батьками і громадськістю; індивідуалізація навчання і виховання на всіх рівнях освіти; прищеплення молоді не тільки знань, умінь, навичок, а й володіння ними життєвими компетенціями; розвиток і стимулювання різних форм самоврядування в освіті; розвиток і підтримка соціальної активності учнів; профілізація навчання і професійної підготовки; соціально-педагогічний патронаж і соціально-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу; підвищення психологічної культури усіх його учасників; забезпечення рівного доступу до знань представників різних соціальних груп та ін.

Освітня діяльність здійснюється у взаємодії педагога та дитини, і її характер значною мірою впливає на ефективність і навчання, і виховання. Основним принципом організації цієї взаємодії, яка втілює ідеї гуманізації освіти, є надання пріоритету особистості учня, дитини. Це передбачає прийняття дитини такою, якою вона є, з таким життям, яким вона живе, вбачати в ній особистість зі своїми настановленнями й уподобаннями, мотивами і інтересами, своїми цінностями й домаганнями. Кожна дитина – це, насамперед, людина.

Сприяти розвитку дитини як творчої особистості, виховувати не просто знаючу людину й гарного виконавця чужих ідей, а людину, що володіє творчим підходом до справи, людину, яка є творцем власного майбутнього життя - така мета стає перед сучасним вчителем и вихователем. Як же зробити урок таким, щоб запам’ятався, щоб був корисним? Як задовольнити потреби та врахувати інтереси кожної особистості школяра? Як допомогти дитині розкрити свої можливості, повірити в себе, сформувати здатність до усвідомленого вибору майбутньої професії, розвинути загальнотрудові і професійно важливі якості особистості під час викладання предмета? Адже сучасного учня дуже важко чимось здивувати, тим більше зацікавити. Традиційних форм уроку і видів діяльності для цього вже замало. Виховання сучасної конкурентоспроможної особистості потребує сучасного підходу до викладання навчальних предметів.

Підвищуються вимоги до вихователів дошкільних закладів не лише як до наставника, але як до людини, яка проживає спільне з дитиною життя, здійснює догляд за її душевним станом, відповідає за екологію її особистості, забезпечує почуття рівноваги й безпеки, комфорту й затишку.

Впровадження нової базової Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», перехід української школи на новий зміст і структуру середньої освіти викликано реформуванням змісту та гуманізацією цілей освіти України, яка є складовою процесу оновлення світових та європейських освітніх систем. До того ж, зараз час реалізації компетентнісної парадигми, яка орієнтує педагогів на впровадження у педагогічну практику цілісного підходу до розвитку особистості.

Це глибока наукова проблема, що потребує проведення педагогічних експериментів та введення нових педагогічних технологій. Вивчення та впровадження таких технологій, нових перспективних методів роботи збагатить всю нашу систему освіти, дасть змогу створити в колективі однодумців атмосферу пошуку, здійснити оновлення форм і методів педагогічної діяльності.

Відома істина: педагогічна діяльність обов’язково пов’язана з творчістю, і вчитель, у більшій чи меншій мірі, - творець.

Відомо, що вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового педагогічного досвіду сприяє творчому становленню педагогів, їхньому професійному вдосконаленню.

В нинішньому випуску «Інноваційного анотованого каталогу» пропонуються матеріали педагогів міста, досвід яких визнано інноваційними методичною радою міського методичного кабінету (протокол № 1 від 21 серпня 2009 року ).

Той із Вас, шановні колеги, хто виявляє бажання глибше ознайомитися з певним досвідом (напрацюванням), цікавиться творчістю колег, має бажання активніше включитися в процес творчого пошуку ефективних методів учіння і громадянського становлення юного покоління, може звернутися безпосередньо до авторів доробок (проектів) або у міський методичний кабінет.

Організація роботи навчальних закладів нового типу


Шульга Вікторія Дмитрівна, заступник директора з виховної роботи гімназії імені Івана Франка

Організація навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі на засадах суб`єктно-вчинкового підходу

Розробила програми науково-дослідної та експериментальної роботи гімназії як експериментального закладу Всеукраїнського рівня.

Основними підходами, що забезпечують формування в учнів ціннісних орієнтирів, є проведення щотижневих лінійок, уроків доброти, уроків милосердя, організація допомоги людям похилого віку, підготовка і презентація КТС класними колективами і різновіковими творчими групами.

У досвіді мова йде про створення та апробацію психолого-педагогічної технології виховання особистості учня на засадах суб’єктно-вчинкового підходу. Вона ґрунтується на засадах народної педагогіки, що давала суспільству протягом багатьох століть здорові виховані покоління завдяки 2 дієвим засобам, методам виховання: прикладу і вчинку. Саме їх в сучасній, засміченій західними інноваціями освіті недостатньо, якщо не сказати конче мало.

Технологія виховання особистості учня на засадах суб’єктно-вчинкового підходу, маючи свою стрижневу вчинкову основу, поєднує в собі ознаки гуманно-особистісних технологій, технології співробітництва і технології вільного виховання. Має діалогову природу, є вираженням провідних наукових положень інтегративного підходу до розвитку особистості та її соціалізації.

Цільова орієнтація технології: формування цілісної особистості учня з розвиненою самосвідомістю, високим рівнем духовно-морального розвитку, що має достатній для свого віку досвід вчинковості, здатної до вчинкового самовизначення та визначення власних життєвих перспективних ліній, постановки і вирішення життєвих завдань.

Оскільки технологія має глибинно-сутнісний характер, а не тільки операційно-інструментальний, то передбачає перш за все зміни в концепції розвитку навчального закладу, реорганізацію системи виховної роботи на засадах суб`єктно-вчинкового підходу, зміни в плануванні і змісті навчально-виховного процесу, що ґрунтується на сприйнятті школи як відкритої системи простору для взаємодії з громадськістю, науковими установами в напрямку інтелектуального, духовного, соціального розвитку дітей та дорослих, пізнання і самопізнання, отримання нової інформації, її переосмислення і використання в практичних діях соціального спрямування, що передбачає вчинкування на особистісному рівні та рівні перш за все територіальної громади.

Особливістю технології виховання особистості на засадах суб`єктно-вчинкового підходу є застосування методу спільного вчинку дорослого і дитини.

Спільні вчинкові справи дорослих та дітей мають бути соціально-важливими справами для освітнього, культурного середовища міста, життя громади, громадсько-педагогічного руху в межах України. Бажано, щоб ініціатива вчинкових справ виходила саме від учнів. Такі справи є потребою або умов реорганізації виховного процесу, пошуку шляху чи переходу до нових форм і методів співпраці з учнями, або своєрідною захисною реакцією дітей та дорослих проти тимчасових негараздів на рівні школи і територіальної громади.

Перевага даної технології: максимальний творчий підхід педагогічного, учнівського колективу до організації свого життя.

Використання інтегративно-гуманітарного підходу, який сприяє пізнанню світу як цілісної системи, усвідомлення дитиною себе як частини природи, що свідчить про наближення до педагогіки майбутнього – педагогіки Буття.

Розкривається проблема самореалізації особистості, яка за своєю суттю глибоко демократична, гуманістична, бо вона має в центрі своєї уваги дитину як центр Всесвіту, як освічену особистість, яка повинна виявляти і розвивати свої творчі здібності в родині і в школі. Для закладу притаманний постійний пошук нових методів, прийомів, технологій, задумів, ідей, спрямованих на розвиток і розквіт таланту кожної дитини.

І так «Школа вчинку» на Канівській землі розпочинає свій життєвий шлях, вона має право на існування, оскільки є виразником повноцінного життя сучасних учителів та сучасних учнів, можливою моделлю Школи майбутнього.

Публікації:

Корекція вчинків підлітка (тренінг)

Бібліотека

«Шкільного світу»

2007р.

Суб’єктно-вчинкова парадигма і сучасна педагогіка

Газета «Психолог»

Харків: Видавнича група «Основа», 2007 р., № 37

Науково-методичний посібник «Школа вчинку як модель школи майбутнього»

Методичне видання Черкаського ОІПОПП

2008р.

Управлінська діяльність та організація методичної

роботи в умовах реформування освіти

Іванченко Віра Пантеліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи-інтернату.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та роботі заступника директора.

Діяльність заступника директора з навчально-виховної роботи багатогранна, поліфункціональна й полідіяльнісна. Важлива роль належить інформаційно-аналітичній складовій. Інформаційна діяльність керівника закладу в сучасних умовах характеризується збільшенням кількості видів, джерел, потоків інформації, постійним оновленням її змісту, здійсненням низки інформаційних процесів і дій над нею.

Збір інформації не є самоціллю. Нагромаджена інформація піддається педагогічному аналізу з метою оцінки досягнутих результатів, вияву причин, які привели до цих результатів, і постановки задач на новий період.

Сучасна комп’ютерна та інша техніка дозволяє ефективніше вирішувати основні завдання методичної роботи, реалізувати її зміст. На електронних носіях фіксується вся методична робота закладу. Створено ряд відеофільмів відкритих уроків і виховних заходів, випускаються методичні бюлетені з метою пропаганди кращого педагогічного досвіду, ознайомлення педагогічного колективу з новітніми технологіями тощо.

Досвід демонструє підвищення ефективності проведення шкільних та міських методичних об’єднань при застосуванні комп’ютерних презентацій.

За допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, запровадження інформаційних систем, апаратно-програмних засобів значною мірою модернізовано управління закладом. Створено бланки, форми, окремі інформації, бази даних, наказів, навчальних планів, планів роботи, складу певних комісій, тощо - все це дає можливість економити робочий час заступника директора з НВР.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій дає величезний потенціал для інновацій у процесах навчання і виховання.

Досвід застосування комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання свідчить, що найефективнішою формою використання педагогічних програмних засобів у навчальному процесі є їх включення до складу програмно-методичних комплексів, тобто використання програмних засобів разом із супроводжуючими друкованими матеріалами, призначеними для вчителя і для учнів.

Різнопланова колективна проектна діяльність дозволяє широко практикувати принципи змінності, кооперації і вільного вибору у функціонуванні цільових учнівських мікрогруп. Підготовка і захист індивідуальних і колективних проектів у більшості випадків спрямовує у русло позитивної міжособистісної взаємодії агресивну енергію юнаків чи дівчат, що з різних причин незадоволені своїм становищем у класі й прагнуть якимось чином виявити себе. Проектна діяльність надає їм шанс розбудити, розвинути й реалізувати в колективі ті особливі якості, що, нарешті, матимуть суспільну цінність і визнання.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість педагогам урізноманітнювати форми і методи проведення уроків, здійснювати особистісно орієнтований підхід до навчання і виховання, інтенсифікує викладання нового матеріалу, де можна використати останні здобутки науки, по-різному подати інформацію, допомагає привернути увагу учнів та підвищити інтерес до навчання, економить час уроку та є дуже ефективним методом на етапі закріплення нового матеріалу, розв’язання задач.

Публікації:

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та роботі заступника директора

Журнал «Школа»

Київ, вид-во «Шкільний світ», 2008, № 3

Криволап Людмила Платонівна, вчитель біології загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи-інтернату, голова Методичної ради закладу.

Робота методичної ради як система підвищення професійної майстерності педагогів.

Система методичної роботи закладу формувалась протягом десятиліття. Досвід висвітлює цікаві і ефективні форми та методи обміну педагогічним досвідом вчителів через систему діяльності методичної ради, різні підходи у реалізації цілей особистісно зорієнтованого навчання .

Учитель-методист спрямовує роботу педколективу на застосування таких методів і прийомів на уроках з різних навчальних дисциплін та в позакласній роботі з предметів, які б дали найбільший ефект розвитку індивідуальних творчих здібностей школярів, залучення їх до активної навчальної діяльності, формування інтересу до вивчення наук.

Свою роботу методична рада спрямовує на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, на досягнення оптимальних наслідків освіти, зростання ролі творчої особистості вчителя.

При плануванні роботи ради враховується діяльність шкільних методичних об’єднань, психолого-педагогічних семінарів.

Проведення методичного тижня «Творчість. Здобутки. Пошук» та методичного фестивалю педагогічних ідей і знахідок дало змогу запровадити в практику роботи школи сучасні досягнення науки, передовий педагогічний досвід, удосконалити дидактично-методичне забезпечення навчально-виховного процесу. На відкритих уроках, які проводять в рамках методичного фестивалю, вчителі демонструють поєднання сучасних методів навчання, інтеграцію навчальних курсів, мультимедійне навчання, роботу з комп’ютерними програмами.

А на виховних заходах, що проводять вихователі та психолог, вирішуються актуальні для школи організаційно-методичні проблеми: ініціюється професійна рефлексія педагогів, соціалізація вихованців школи-інтернату.

Така діяльність методичної ради допомагає в організації самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізації їхньої особистості і позитивно впливає на ефективність навчально-виховного процесу в цілому.

Публікації:

Різновікова інтеграція під час вивчення природознавства

Газета «Географія»

Харків: Видавнича група «Основа», 2008 р.

Методичний посібник. «Екологічна освіта як аспект гуманізації шкільного навчання та виховання»

Екологічний марафон

Методичне видання Черкаського ОІПОПП

Черкаси, 2000р.

Національне виховання

Захарченко Ольга Григорівна, педагог-організатор загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи №1.

Залучення учнів до діяльності у дитячих і юнацьких громадських організаціях як фактор громадського виховання.

Володіючи сучасною методикою роботи з учнями різних вікових груп, наполегливо працює над вдосконаленням форм і методів виховної роботи, шукає нові шляхи підвищення громадської активності учнів, розвитку творчих здібностей дітей, сприяє опануванню учнями соціального і громадського досвіду. Дитяче об’єднання, яке створено у травні 1993 року, вважає школою громадської активності. Законами життя об’єднання стали турбота та милосердя, єдність слова і діла, честі та совісті, дружби й товариськості.

Постійно працює над організацією змістовного відпочинку старшокласників, розробила серію тематичних вечорів, вечорів-зустрічей з цікавими людьми, вечорів відпочинку. Значну увагу приділяє героїко-патріотичному вихованню учнів, залучає учнів до активної участі у Всеукраїнській акції «Збережемо пам’ять про подвиг».

Багато зусиль докладає пропаганді здорового способу життя, виховній роботі з молодшими школярами.

Протягом останніх років разом з педколективом спрямовує свою роботу на виховання в учнів моральних якостей людини: чесності, справедливості, ввічливості. поваги до старших, бережного ставлення до громадського та особистого майна, вміння правильно орієнтуватися у складних життєвих обставинах.

Публікації:

«Молодь проти СНІДу»

Серія «Класний керівник».

«Здоров’я і спорт»

Харків: Видавнича група «Основа», 2006р.

«Здоров’я – це життя»

«Новий рік»

Серія «Виховання в школі». «Сценарії шкільних свят»

Харків: Видавнича група «Основа», 2006р.

«Все до Нового року»

Ігрова програма «Маски… Маски… Маски…»

Огляд строю і пісні, присвячений річниці Великої Перемоги

Газета «Сільська школа України»

2008р., № 7

Шкільне дитяче об’єднання «Веселка»

2008 р., № 4,

Чорна Вікторія Іванівна, вчитель історії та правознавства загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи

№ 3, класний керівник

Превентивне виховання як спосіб позитивної соціалізації дитини-підлітка

Зміст досвіду в застосуванні інтерактивних методів виховання, в попередженні негативних проявів поведінки дітей та підлітків шляхом використання тренінгових занять та особистісно орієнтованої технології виховання .

Метою діяльності класного керівника є формування особистісно орієнтованого середовища, що справляє превентивно-творчий вплив на учасників виховного процесу як основи становлення особистості учня, здатної до життєтворчості, самореалізації та подолання негативних впливів соціокультурного середовища.

Класний керівник впроваджує в роботу досягнення вітчизняної та зарубіжної педагогіки, використовує кращий досвід виховання, створює сприятливі умови для формування у молодої особистості прагнення до самореалізації, здатності до саморозвитку, схильності до самозбереження.

Раціональність методів і прийомів виховання, використання інтерактивних тренінгових методик, послідовність та науковість – характерні ознаки виховної роботи з учнівським колективом.

„Мірилом” ефективності функціонування класної виховної системи є достатній рівень вихованості її учнів, захищеність і комфортність дитини в класі, задоволення учнів та їх батьків життєдіяльністю класу, сформованістю класного колективу, його репутацією, проявом індивідуальності („обличчям”) класної спільноти.

Класний керівник успішно вирішує проблему створення розвивального середовища – приємного, корисного, затишного, яке спонукає пізнавальну та громадську активність, емоційну сприйнятливість, вольову поведінку. Підтримується думка, що сприятливим, розвивальним для особистості є не лише наявність певного обладнання, методичного, дидактичного матеріалу, а, що найважливіше, природне, соціальне середовище, середовище „внутрішнього Я”.

В основі педагогічної творчості класного керівника лежить технологія “Створення ситуації успіху”.

Публікації:

„Житлове право в Україні”

Газета „Історія та правознавство”

Харків: Видавнича група «Основа», 2005р., № 19-21

«Хто дав право, о совість віку із найчесніших – робити в’язнів» (бінарний урок з історії та літератури)

Газета „Історія та правознавство”,

Харків: Видавнича група «Основа»,

2006 р., № 17-18

„Розіп’ята душа на Хресті Всевишньої печалі” (бінарний урок з української літератури та історії)

„Українська мова і література”,

Київ, вид-во „Шкільний світ”, 2006р., № 3-4

Сценарії позакласних заходів з історії

Харків: Видавнича група «Основа», 2006р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінету Міністрів України "Назустріч людям", державною та регіональною програмами „Вчитель", на подальший розвиток змісту І форм післядиплом

  Диплом
  Робота Одеського обласного інституту удосконалення вчителів була спрямована на реалізацію освітньої політики, визначеної Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указом Президента України “Про невідкладні заходи
 2. Спецвипуск присвячено 45-річчю ду нді ств київ 2011 Луганськ 2011 ббк 65. 5-183

  Документ
  Формування ринкової економіки: Проблеми економіки праці, соціально-трудових відносин та соціального захисту населення :  зб. наук. праць. – Київ, Луганськ : КНЕУ, ДУ НДІ СТВ, 2011.
 3. Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти

  Закон
  Збірник місти в собі нормативно – правову документацію, яка необхідна для роботи працівників психологічної служби навчальних закладів: закони України, укази президента, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів, накази та листи
 4. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 8. 14 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання / Укладач Ю.
 5. Із досвіду роботи Тридубського освітнього округу мнвк – центр здобуття робітничої професії

  Документ
  Освітній округ – перспективна модель допрофільної підготовки та профільного навчання учнів в умовах сільських навчальних закладів (із досвіду роботи Тридубського освітнього округу)

Другие похожие документы..