Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
заявление – ходатайство о содействии в реализации прав, свобод и (или) законных интересов заявителя, не связанное с их нарушением, а также сообщение ...полностью>>
'Документ'
Аппаратные средства защиты информации  —  это  различные технические устройства, системы и сооружения,  предназначенные для защиты информации от разг...полностью>>
'Документ'
В умовах технічного ВНЗ курс вищої математики є одним з основних, визначальних як для всього процесу навчання, так і подальшої практичної діяльності ...полностью>>
'Урок'
Наша жизнь постоянно изменяется и наполняется новыми технологиями. Появление информационных и коммуникационных технологий привело к серьезным преобра...полностью>>

Національна академія державного управління при президентові україни (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

МАТЕРІАЛИ З ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ

ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.15010008 - «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»

(для денної форми навчання)

ОДЕСА - 2011

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.

Матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності 8.15010008 -«Публічне адміністрування». – Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2011 – 51 с.

© Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, 2011.

ЗМІСТ:

1.

З «Програми підготовки магістрів у галузі знань «Державне управління»

3

2.

Нормативні дисципліни

6

3.

Дисципліни спеціалізації: «Регіональний розвиток»

36

1. З «ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

1. Для прийому державних іспитів та захисту магістерських робіт створюється державна екзаменаційна комісія. Персональний склад комісії затверджується наказом президента Академії. Комісія очолюється Головою, який призначається із числа відповідальних працівників органів державної влади і місцевого самоврядування або провідних вчених. До складу комісії входять завідувачі кафедр, викладачі Академії (регіонального інституту), інших закладів освіти, відповідальні працівники органів державної влади та місцевого самоврядування.

2. Оцінка знань слухачів здійснюється за 100-бальною шкалою:

Академічна

Відмінно

Дуже

добре

Добре

Задовільно

Достатньо

Незадовільно

91-100

81-90

71-80

61-70

51-60

31-50

0-30

Оцінка

ЕСТS

А

В

С

Д

Е

F

Національна

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

3. Оцінка «відмінно» виставляється слухачам, які виявили різнобічні, систематичні та глибокі знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою навчання, засвоїли зміст основної рекомендованої літератури та ознайомились з додатковою літературою, розуміють взаємозв’язок основних понять теми, їх значення для професії державного службовця і виявили творчі здібності у використанні програмного матеріалу.

4. Оцінка «дуже добре» або «добре» виставляється слухачам, які виявили повне знання програмного матеріалу, успішно виконали завдання навчальної програми, засвоїли зміст основної рекомендованої літератури, виявили систематичний характер знань з теми іспиту, здатні самостійно їх поповнювати та оновлювати в процесі подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

5. Оцінка «задовільно» або «достатньо» виставляється слухачам, які виявили знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і професійної роботи, здатні виконувати завдання навчальної програми і знайомі з основною літературою, що рекомендована програмою, але допустили незначні огріхи у відповідях при складанні іспиту чи при виконанні екзаменаційних завдань та мають необхідні знання і спроможні за допомогою викладача виправити допущені помилки.

6. Оцінка «незадовільно» виставляється слухачам, які виявили прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, припустилися принципових помилок у виконанні завдань, передбачених програмою, не здатні продовжувати навчання або розпочати професійну діяльність по закінченню навчання без додаткових занять за відповідною програмою.

7. Структура екзаменаційного білету складається з трьох питань: теоретичного з нормативної частини навчального плану, теоретичного та практичного з відповідної спеціалізації.

8. Слухачам забороняється заходити до аудиторії, в якій проводиться іспит, після 30 хвилин з початку іспиту. Слухачам не дозволяється залишати екзаменаційну аудиторію протягом перших 30 хвилин іспиту, за винятком, якщо вони завершили всі передбачені іспитом процедури і на цій підставі отримали дозвіл екзаменатора.

9. Слухачам забороняється брати до екзаменаційної аудиторії будь-які книжки, зошити, папери, а також портфелі, сумки, інші речі, в яких ці книжки або папери можуть знаходитися.

Будь-який слухач, який здійснив:

а) спробу занести ці речі до екзаменаційної кімнати або ж скористатися цими матеріалами під час іспиту

б) спробу отримати безпосередньо чи опосередковано допомогу іншого слухача, або допомогти іншому слухачеві

буде позбавлений права складати іспит. На вимогу екзаменатора слухач повинен терміново залишити екзаменаційну аудиторію.

10. Під час проведення іспиту слухачам забороняється спілкуватися між собою. Всі питання з’ясовуються через екзаменатора.

11. Слухачам, які виконали навчальну програму, захистили магістерську роботу, склали державний іспит, надається кваліфікація магістра державного управління і видається диплом встановленого зразка.

12. Диплом з відзнакою отримують слухачі, які мають оцінку «відмінно» з не менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін (модулів), а з інших навчальних дисциплін (модулів) - оцінку «добре», склали державний іспит і захистили магістерську роботу з оцінкою «відмінно».

13. Слухачам, які не склали державних екзаменів або не захистили магістерської роботи з поважних причин, за рішенням директора інституту, дозволяється повторне складання державних іспитів та захист магістерської роботи на наступний навчальний рік.

 1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ до публічного адміністрування

Теоретико-історичні засади публічного врядування

1. Поняття «публічне адміністрування» і «державне управління». Публічне адміністрування як предмет наукових досліджень.

2. Цілі і принципи публічного адміністрування.

3. Функції, форми і методи публічного адміністрування.

4. Формування та розвиток системи публічного адміністрування незалежної Укаїни.

Рекомендована література:

До першого питання:

1. Балабаєва З. Вудро Вілсон про витоки та причини виникнення теорії публічного адміністрування / З. Балабаєва // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. - Одеса, 2010. - Вип. 4 (44). - С. 6-11.

2. Енциклопедичний словник з державного управління [Текст] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за ред.: Ю. В. Ковбасюка [та ін.] ; уклад.: Ю. П. Сурмін [та ін.]. - К. : НАДУ, 2010.

3. Козуб В. П. Розвиток теорії публічного адміністрування в контексті суспільних перетворень / В. П. Козуб // Теорія та практика державного управління : [зб. наук. пр. / голов. ред. О. Ю. Амосов]. - Х., 2010. - Вип. 4 (31). - С. 39-46

4. Чиркин В.Е. Публичное управление: учебник. – М: Юристъ, 2004. –
С. 11 - 41.

5. Шрьодер П. Нове публічне адміністрування або Як досягнути ефективного врядування? / пер. з нім. В.Шведа. - К.: Заповіт, 2008. –
С. 5 – 11.

До другого питання:

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций. – 4-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2006 – С. 131 – 144.

2. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Утверждена резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года

3. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право [Текст] / В. Б. Авер'янов [та ін.] ; заг. ред. В. Б. Авер'янов ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Юстиніан, 2007. – С. 100 – 124, 277 – 280.

4. Конституція України. Розділ І.

5. Мельник А.Ф. Державне управління : підручник / А.Ф.Мельник,

О.Ю.Оболенський, А.Ю.Васіна ; за ред. А.Ф.Мельник. - К.: Знання, 2009. – С. 52 – 58.

6. Модернізація України — наш стратегічний вибір: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. - К, 2011. - 416 с.

7. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України вiд 01.07.2010 № 2411-VI // Офіційний вісник України. -2010. - № 55.

До третього питання:

1. Административное право Украины / Под ред. проф. Ю.П. Битяка. – 2-е изд., пере раб. и доп. – Харьков : Право, 2003. – С. 129 – 176.

2. Государственное управление: основы теории и организации. Учебник. / Под ред. В.А. Козбаненко.— М.: «Статут», 2000. — С. 407 – 434.

3. Мельник А.Ф. Державне управління : підручник / А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю.Васіна ; за ред. А.Ф.Мельник. - К.: Знання, 2009. – С. 103 – 119.

4. Державне управління: основи теорії, історія і практика: Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи / За заг. ред. Надолішнього П. І., Бакуменка В. Д. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – С. 155 – 155.

До четвертого питання:

1. Декларація про державний суверенітет України // Відомості

Верховної Ради Української РСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

2. Історія держави та права України: Навч. посіб. для дист. навч. / Захарченко П., Кузьминец О. — К.: Університет «Україна», 2005. — С. 192 - 207.

3. Киричук В. Тимцуник В. Історія державного управління в Україні: Навч. Посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – С. 215 - 238.

4. Конституція України [Текст]. - Х. : Право, 2011. - 54 с.

5. Концепція адміністративної реформи в Україні / Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи. – К.: Центр політико-правових реформ, 1998. – 62 с.

6. Про внесення змін до Конституції України: Закон України вiд 08.12.2004 № 2222-IV // Голос України вiд 08.12.2004 - № 233.

7. Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України вiд 01.02.2011 № 2952-VI // Голос України, 04.02.2011. - № 21.

8. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради України вiд 24.08.1991 № 1427-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38.

9. Ткачук А., Аграноф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід. Посібник. – К., 1997. – С. 128 – 141.

10. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України вiд 17.03.2011 № 3166-VI // Голос України, 09.04.2011. - № 65.

11. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України вiд 09.12.2010 № 1085/2010 // Офіційний вісник України.- 2010. - № 94.

Організація та функціонування публічної адміністрації

1. Система публічного адміністрування в Україні: загальна характеристика.

2. Державні (адміністративні) послуги: поняття і класифікація.

3. Поняття публічної служби: її ознаки і види.

4. Структура органів публічної влади на центральному, регіональному і локальному рівнях.

Рекомендована література:

До першого питання:

1. Конституція України. - Ст. 5, 6, 7, 71, 75, 76, 102, 103, 106, 107, 113, 114, 118, 119, 121, 122, 124 – 125,132 – 133, 136, 139, 140, 141, 147.

2. Про Конституцію Автономної Республіки Крим: Закон України вiд 04.04.1996 № 117/96 // Відомості Верховної Ради України. - 1996 р. - № 24. - Ст. 1, 5, 21, 22, 35, 37.

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України вiд 21.05.1997 № 280/97 // Голос України вiд 12.06.1997. - Ст. 1 – 14.

4. Про місцеві державні адміністрації: Закон України вiд 09.04.1999 № 586-XIV // Голос України, 12.05.1999. – Ст. 1, 2.

5. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України вiд 09.12.2010 № 1085/2010 // Офіційний вісник України.- 2010. - № 94.

6. Про столицю України - місто-герой Київ: Закон України вiд 15.01.1999 № 401-XIV // Урядовий кур'єр, 28.01.1999. – Ст. 1,2, 6 – 13.

7. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України вiд 17.03.2011 № 3166-VI // Голос України, 09.04.2011. - № 65. – 1,4 – 6, 13, 16, 17.

До другого питання:

1. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Авт.-упоряд. В. П. Тимощук. - К., 2003. – С. 116 - 144.

2. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право [Текст] / В. Б. Авер'янов [та ін.] ; заг. ред. В. Б. Авер'янов ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Юстиніан, 2007. – С. 189 – 210.

3. Про затвердження Положення про Реєстр адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 27.05.2009 № 532 // Офіційний вісник України. - 2009. - № 40.

4. Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг: Постанова Кабінет Міністрів України вiд 17.07.2009 № 737 // Урядовий кур'єр, 05.08.2009. - № 140.

5. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 15.02.2006 № 90-р // Офіційний вісник України вiд 01.03.2006 - 2006 р., № 7. [Електронний ресурс].

До третього питання:

1. Кірмач, А. В. Публічна служба: Зарубіжний досвід та пропозиції для України / А. В. Кірмач, В. К. Тимощук, М. В. Фігель та ін. ; за заг. ред. В. П. Тимощука, А. М. Школика; Центр політико-правов. реформ. – К. : Конус-Ю, 2007.

2. Оболенський О.Ю. Державна служба: Навч. посібник / О.Ю. Оболенський. – К.: КНЕУ, 2003.

3. Про державну службу: Закон України вiд 16.12.1993 № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

4. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

До четвертого питання:

1. Конституція України. - Ст. 5, 6, 7, 71, 75, 76, 102, 103, 106, 107, 113, 114, 118, 119, 121, 122, 124 – 125,132 – 133, 136, 139, 140, 141, 147.

2. Про Конституцію Автономної Республіки Крим: Закон України вiд 04.04.1996 № 117/96 // Відомості Верховної Ради України. - 1996 р. - № 24. - Ст. 1, 5, 21, 22, 35, 37.

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України вiд 21.05.1997 № 280/97 // Голос України вiд 12.06.1997. - Ст. 1 – 14.

4. Про місцеві державні адміністрації: Закон України вiд 09.04.1999 № 586-XIV // Голос України, 12.05.1999. – Ст. 1, 2.

5. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України вiд 09.12.2010 № 1085/2010 // Офіційний вісник України.- 2010. - № 94.

6. Про столицю України - місто-герой Київ: Закон України вiд 15.01.1999 № 401-XIV // Урядовий кур'єр, 28.01.1999. – Ст. 1,2, 6 – 13.

7. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України вiд 17.03.2011 № 3166-VI // Голос України, 09.04.2011. - № 65. – 1,4 – 6, 13, 16, 17.

Культура і етика публічного адміністрування

1. Поняття адміністративної культури і адміністративної етики.

2. Етична інфраструктура публічного адміністрування: поняття, структура та характеристика елементів.

3. Принципи та норми етичної поведінки державних службовців.

4. Конфлікти інтересів у професійній діяльності державних службовців: поняття та шляхи впровадження.

Рекомендована література:

До першого питання:

1. Василевська Т.Е. Особистісні виміри етики державного службовця: монографія / Т.Е.Василевська; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К.: НАДУ, 2008. - 336 с.

2. Енциклопедичний словник з державного управління [Текст] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за ред.: Ю. В. Ковбасюка [та ін.] ; уклад.: Ю. П. Сурмін [та ін.]. - К. : НАДУ, 2010.

3. Професійна етика публічної служби та запобігання конфлікту інтересів: Навчальний посібник / Школа вищого корпусу державної служби. - К., 2010. - 68 с. [Електронний ресурс].

4. Рудакевич М.І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління: Моногр. - Т.: Вид-во АСТОН, 2007. - 400 с. [Електронний ресурс].

До другого питання:

1. Василевська Т.Е. Особистісні виміри етики державного службовця: монографія / Т.Е.Василевська; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К.: НАДУ, 2008. – с. 241 – 303.

2. Васильев Д.В. Административная этика как средство противодействия коррупции / Д.В. Васильев, П.Ю. Дробышев, А.В. Конов // «Рабочие материалы» Московского Центра Карнеги. – 2003. - № 4. – 46 c.

3. Рудакевич М.І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління: Моногр. - Т.: Вид-во АСТОН, 2007. – С.324-394.

До третього питання:

1. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (принят 12.12.1996 резолюцией 51/59 на 82-ом пленарном заседании 51-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) [Електронний ресурс].

2. Про державну службу: Закон України вiд 16.12.1993 № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52.

3. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України вiд 07.04.2011 № 3206-VI // Офіційний вісник України. - 2011. - № 44.

4. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця: Наказ Головдержслужби України вiд 04.08.2010 № 214 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 90.

До четвертого питання:

1. Виллориа-Мендиета М. Политика и практика конфликтов интересов в девяти странах-членах ЕС: сравнительный обзор / М. Виллориа-Мендиета. – Sigma, 2005. – 44 c.

2. Настанови ОЕСР щодо регулювання конфлікту інтересів на державній службі // Policy Brief. – 2007. – червень. – 12 с.

3. Професійна етика Публічної служби та запобігання конфлікту інтересів: Навчальний посібник / 4. Школа вищого корпусу державної служби. - К., 2010. - 68 с.

5. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця: Наказ Головдержслужба України вiд 04.08.2010 № 214 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 9.

Соціальний розвиток

 1. Поняття соціального розвитку. Теорії та концепції соціального розвитку.

 2. Основні напрями і форми розвитку суспільства.

 3. Сукупність природних і суспільних ресурсів і можливостей, здатних послужити причиною соціального прогресу.

 4. Основні положення концепції людського розвитку.

 5. Визначення категорії «людський капітал». Основні напрями формування людського капіталу.

 6. Система показників, що характеризують соціальний розвиток в розвинених країнах світу.

 7. Соціальне управління, управління соціальним розвитком.

 8. Завдання соціальної політики держави в умовах ринкової економіки.

 9. Роль держави і громадянського суспільства в здійснення соціальної політики.

 10. Держава в системі суб’єктів соціальної політики.

 11. Організаційно-правове забезпечення реалізації соціальної політики.

 12. Перелік основних соціальних прав і свобод людини в міжнародних нормативно-правових документах.

 13. Залежність формування і здійснення соціальної політики від політичних і економічних факторів.

 14. Ієрархічні аспекти етнонаціональної структури українського суспільства.

 15. Гуманістичні традиції та сучасний стан міжнаціональних відносин в Україні.

 16. Елементи етнонаціональної структури українського суспільства та їх функціональна пов’язаність.

 17. Характеристика моделей соціальної політики.

 18. Основні напрями здійснення соціальної політики в сфері освіти і науки.

 19. Державна політика регулювання соціально-трудових відносин і доходів населення.

 20. Соціальна структура суспільства. Майнові відносини та майнове розшарування в суспільстві.

Рекомендована література:

 1. Балабаева З.В. Идеология социального глобализма (Критический анализ доктрины Римского клуба)/ Балабаева З.В.. -К: Выща школа, 1989. -163с.

 2. Гансова Е.А., Лисенко О.М. Соціальна політика та соціальна робота:Навч.посібник. -Одеса: ОНПУ, 2005. -205 с.

 3. Гансова Е.А. Сучасна соцiальна та гуманiтарна полiтика в контекстi соцiологiчної науки:Навч.посiбник/ Гансова Е.А.. -Одеса: УАДУ, 2000. -64 с.

 4. Гілко В.І., Кормич Л.І., Гансова Е.А. Соціальні орієнтири державної політики.-Одесса.: ОРІДУ НАДУ, 2005.-376 с.

 5. Гуманітарна та соціальна політика:Навч.посібник/В.П.Єлагін, М.В.Кашуба, П.І.Шевчук, Т.О.Панфілова;За заг. ред. Є.І.Бородіна, В.Г.Логвінова, О.Ф.Мельникова, П.І.Шевчука. -Х.: ХарРІ НАДУ, 2004. -175 с.

 6. Лукашевич М.П., Туленков М.В.Спеціальні та галузеві соціологічні теорії:Навч.посібник.2-е вид., доп. і випр. -К.: МАУП, 2004.- 219 с.

 7. Радаев В.В., Шкаратан О.И.Социальная стратификация: Учеб.пособие. -М.: Аспект Пресс, 1996. -318 с.

 8. Скуратівський В.А., Палій О.М., Лібанова Е.М., Соціальна політика.- К: УАДУ.-2003.-с.364.

 9. Социальная политика: Учебник / Под общ.ред. Н.А.Волгина. – М.: Изд. “Экзамен”, 2002. – 736 с.

 10. Скуратівський В., Трощинський В., Чукут С. Гуманітарна політика в Україні: Навч. посіб. – К.: Вид-во УАДУ; Вид-во “Міленіум”, 2002. – 262с.

 11. Ушакова Н.Г., Помінова І.І.Соціально-економічні типи країн:Навч. посібник. -К.: Професіонал, 2004. -300 с.

 12. Шевчук П.І. Соціальна політика. – Львів: Світ, 2003. – 399 с.

 13. Шевчук П. І. Соціальна політика та соціальна безпека. Навчальний посібник.— Львів: Вид-во ЛРІДУ УАДУ, 2003.— 178 с.

 14. Шевчук П.І., Шевчук А.П. Тенденції розвитку соціальної політики європейських країн: досвід для України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006 – 64 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія державного управління при президентові україни (3)

  Документ
  Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. (Протокол № 2, від 28.
 2. Національна академія державного управління при Президентові України (1)

  Документ
  Заочно-дистанційне навчання є інноваційною формою підготовки, що здійснюється безпосередньо за місцем перебування слухачів без відриву від основної діяльності та на основі використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій (ІКТ).
 3. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 4. Національна академія державного управління при Президентові України Одеський регіональний інститут державного управління

  Документ
  З метою організації обговорення результатів дисертаційних досліджень та звітування аспірантів третього (додаток 1) та другого (додаток 2) років навчання з відривом від виробництва в Одеському регіональному інституті державного управління
 5. Національна академія державного управління при президентові україни на правах рукопису синицина наталія Георгіївна

  Документ
  Для отримання заліку необхідно подати залікову роботу (шаблон дисертації) до управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів до 13 квітня 2012 року.

Другие похожие документы..