Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Город Бреслау являлся крупным политическим, экономическим и административным центром Силезии. На ее территории находились исконные области Польши. Это...полностью>>
'Статья'
1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться нед...полностью>>
'Документ'
У зв’язку із появою для громадського обговорення “Державної стратегії управління місцевим і регіональним розвитком (реформування місцевих органів вик...полностью>>
'Анкета'
100 Горячие блюда Форель на гриле 00 Стейк на ребре …. 50 Овощи гриль (цукини, баклажаны, перец сладкий)…100 Рис басмати с овощами ....полностью>>

Національна академія державного управління при президентові україни (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

МАТЕРІАЛИ З ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ

ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.15010008 - «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ»

(для денної форми навчання)

ОДЕСА - 2011

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.

Матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності 8.15010008 -«Публічне адміністрування». – Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2011 – 51 с.

© Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, 2011.

ЗМІСТ:

1.

З «Програми підготовки магістрів у галузі знань «Державне управління»

3

2.

Нормативні дисципліни

6

3.

Дисципліни спеціалізації: «Регіональний розвиток»

36

1. З «ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

1. Для прийому державних іспитів та захисту магістерських робіт створюється державна екзаменаційна комісія. Персональний склад комісії затверджується наказом президента Академії. Комісія очолюється Головою, який призначається із числа відповідальних працівників органів державної влади і місцевого самоврядування або провідних вчених. До складу комісії входять завідувачі кафедр, викладачі Академії (регіонального інституту), інших закладів освіти, відповідальні працівники органів державної влади та місцевого самоврядування.

2. Оцінка знань слухачів здійснюється за 100-бальною шкалою:

Академічна

Відмінно

Дуже

добре

Добре

Задовільно

Достатньо

Незадовільно

91-100

81-90

71-80

61-70

51-60

31-50

0-30

Оцінка

ЕСТS

А

В

С

Д

Е

F

Національна

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

3. Оцінка «відмінно» виставляється слухачам, які виявили різнобічні, систематичні та глибокі знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою навчання, засвоїли зміст основної рекомендованої літератури та ознайомились з додатковою літературою, розуміють взаємозв’язок основних понять теми, їх значення для професії державного службовця і виявили творчі здібності у використанні програмного матеріалу.

4. Оцінка «дуже добре» або «добре» виставляється слухачам, які виявили повне знання програмного матеріалу, успішно виконали завдання навчальної програми, засвоїли зміст основної рекомендованої літератури, виявили систематичний характер знань з теми іспиту, здатні самостійно їх поповнювати та оновлювати в процесі подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

5. Оцінка «задовільно» або «достатньо» виставляється слухачам, які виявили знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і професійної роботи, здатні виконувати завдання навчальної програми і знайомі з основною літературою, що рекомендована програмою, але допустили незначні огріхи у відповідях при складанні іспиту чи при виконанні екзаменаційних завдань та мають необхідні знання і спроможні за допомогою викладача виправити допущені помилки.

6. Оцінка «незадовільно» виставляється слухачам, які виявили прогалини в знаннях основного програмного матеріалу, припустилися принципових помилок у виконанні завдань, передбачених програмою, не здатні продовжувати навчання або розпочати професійну діяльність по закінченню навчання без додаткових занять за відповідною програмою.

7. Структура екзаменаційного білету складається з трьох питань: теоретичного з нормативної частини навчального плану, теоретичного та практичного з відповідної спеціалізації.

8. Слухачам забороняється заходити до аудиторії, в якій проводиться іспит, після 30 хвилин з початку іспиту. Слухачам не дозволяється залишати екзаменаційну аудиторію протягом перших 30 хвилин іспиту, за винятком, якщо вони завершили всі передбачені іспитом процедури і на цій підставі отримали дозвіл екзаменатора.

9. Слухачам забороняється брати до екзаменаційної аудиторії будь-які книжки, зошити, папери, а також портфелі, сумки, інші речі, в яких ці книжки або папери можуть знаходитися.

Будь-який слухач, який здійснив:

а) спробу занести ці речі до екзаменаційної кімнати або ж скористатися цими матеріалами під час іспиту

б) спробу отримати безпосередньо чи опосередковано допомогу іншого слухача, або допомогти іншому слухачеві

буде позбавлений права складати іспит. На вимогу екзаменатора слухач повинен терміново залишити екзаменаційну аудиторію.

10. Під час проведення іспиту слухачам забороняється спілкуватися між собою. Всі питання з’ясовуються через екзаменатора.

11. Слухачам, які виконали навчальну програму, захистили магістерську роботу, склали державний іспит, надається кваліфікація магістра державного управління і видається диплом встановленого зразка.

12. Диплом з відзнакою отримують слухачі, які мають оцінку «відмінно» з не менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін (модулів), а з інших навчальних дисциплін (модулів) - оцінку «добре», склали державний іспит і захистили магістерську роботу з оцінкою «відмінно».

13. Слухачам, які не склали державних екзаменів або не захистили магістерської роботи з поважних причин, за рішенням директора інституту, дозволяється повторне складання державних іспитів та захист магістерської роботи на наступний навчальний рік.

 1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ до публічного адміністрування

Теоретико-історичні засади публічного врядування

1. Поняття «публічне адміністрування» і «державне управління». Публічне адміністрування як предмет наукових досліджень.

2. Цілі і принципи публічного адміністрування.

3. Функції, форми і методи публічного адміністрування.

4. Формування та розвиток системи публічного адміністрування незалежної Укаїни.

Рекомендована література:

До першого питання:

1. Балабаєва З. Вудро Вілсон про витоки та причини виникнення теорії публічного адміністрування / З. Балабаєва // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. М. М. Іжа]. - Одеса, 2010. - Вип. 4 (44). - С. 6-11.

2. Енциклопедичний словник з державного управління [Текст] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за ред.: Ю. В. Ковбасюка [та ін.] ; уклад.: Ю. П. Сурмін [та ін.]. - К. : НАДУ, 2010.

3. Козуб В. П. Розвиток теорії публічного адміністрування в контексті суспільних перетворень / В. П. Козуб // Теорія та практика державного управління : [зб. наук. пр. / голов. ред. О. Ю. Амосов]. - Х., 2010. - Вип. 4 (31). - С. 39-46

4. Чиркин В.Е. Публичное управление: учебник. – М: Юристъ, 2004. –
С. 11 - 41.

5. Шрьодер П. Нове публічне адміністрування або Як досягнути ефективного врядування? / пер. з нім. В.Шведа. - К.: Заповіт, 2008. –
С. 5 – 11.

До другого питання:

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: курс лекций. – 4-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2006 – С. 131 – 144.

2. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Утверждена резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 года

3. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право [Текст] / В. Б. Авер'янов [та ін.] ; заг. ред. В. Б. Авер'янов ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Юстиніан, 2007. – С. 100 – 124, 277 – 280.

4. Конституція України. Розділ І.

5. Мельник А.Ф. Державне управління : підручник / А.Ф.Мельник,

О.Ю.Оболенський, А.Ю.Васіна ; за ред. А.Ф.Мельник. - К.: Знання, 2009. – С. 52 – 58.

6. Модернізація України — наш стратегічний вибір: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. - К, 2011. - 416 с.

7. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України вiд 01.07.2010 № 2411-VI // Офіційний вісник України. -2010. - № 55.

До третього питання:

1. Административное право Украины / Под ред. проф. Ю.П. Битяка. – 2-е изд., пере раб. и доп. – Харьков : Право, 2003. – С. 129 – 176.

2. Государственное управление: основы теории и организации. Учебник. / Под ред. В.А. Козбаненко.— М.: «Статут», 2000. — С. 407 – 434.

3. Мельник А.Ф. Державне управління : підручник / А.Ф.Мельник, О.Ю.Оболенський, А.Ю.Васіна ; за ред. А.Ф.Мельник. - К.: Знання, 2009. – С. 103 – 119.

4. Державне управління: основи теорії, історія і практика: Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи / За заг. ред. Надолішнього П. І., Бакуменка В. Д. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – С. 155 – 155.

До четвертого питання:

1. Декларація про державний суверенітет України // Відомості

Верховної Ради Української РСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

2. Історія держави та права України: Навч. посіб. для дист. навч. / Захарченко П., Кузьминец О. — К.: Університет «Україна», 2005. — С. 192 - 207.

3. Киричук В. Тимцуник В. Історія державного управління в Україні: Навч. Посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – С. 215 - 238.

4. Конституція України [Текст]. - Х. : Право, 2011. - 54 с.

5. Концепція адміністративної реформи в Україні / Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи. – К.: Центр політико-правових реформ, 1998. – 62 с.

6. Про внесення змін до Конституції України: Закон України вiд 08.12.2004 № 2222-IV // Голос України вiд 08.12.2004 - № 233.

7. Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України вiд 01.02.2011 № 2952-VI // Голос України, 04.02.2011. - № 21.

8. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради України вiд 24.08.1991 № 1427-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38.

9. Ткачук А., Аграноф Р., Браун Т. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід. Посібник. – К., 1997. – С. 128 – 141.

10. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України вiд 17.03.2011 № 3166-VI // Голос України, 09.04.2011. - № 65.

11. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України вiд 09.12.2010 № 1085/2010 // Офіційний вісник України.- 2010. - № 94.

Організація та функціонування публічної адміністрації

1. Система публічного адміністрування в Україні: загальна характеристика.

2. Державні (адміністративні) послуги: поняття і класифікація.

3. Поняття публічної служби: її ознаки і види.

4. Структура органів публічної влади на центральному, регіональному і локальному рівнях.

Рекомендована література:

До першого питання:

1. Конституція України. - Ст. 5, 6, 7, 71, 75, 76, 102, 103, 106, 107, 113, 114, 118, 119, 121, 122, 124 – 125,132 – 133, 136, 139, 140, 141, 147.

2. Про Конституцію Автономної Республіки Крим: Закон України вiд 04.04.1996 № 117/96 // Відомості Верховної Ради України. - 1996 р. - № 24. - Ст. 1, 5, 21, 22, 35, 37.

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України вiд 21.05.1997 № 280/97 // Голос України вiд 12.06.1997. - Ст. 1 – 14.

4. Про місцеві державні адміністрації: Закон України вiд 09.04.1999 № 586-XIV // Голос України, 12.05.1999. – Ст. 1, 2.

5. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України вiд 09.12.2010 № 1085/2010 // Офіційний вісник України.- 2010. - № 94.

6. Про столицю України - місто-герой Київ: Закон України вiд 15.01.1999 № 401-XIV // Урядовий кур'єр, 28.01.1999. – Ст. 1,2, 6 – 13.

7. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України вiд 17.03.2011 № 3166-VI // Голос України, 09.04.2011. - № 65. – 1,4 – 6, 13, 16, 17.

До другого питання:

1. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Авт.-упоряд. В. П. Тимощук. - К., 2003. – С. 116 - 144.

2. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право [Текст] / В. Б. Авер'янов [та ін.] ; заг. ред. В. Б. Авер'янов ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Юстиніан, 2007. – С. 189 – 210.

3. Про затвердження Положення про Реєстр адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 27.05.2009 № 532 // Офіційний вісник України. - 2009. - № 40.

4. Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг: Постанова Кабінет Міністрів України вiд 17.07.2009 № 737 // Урядовий кур'єр, 05.08.2009. - № 140.

5. Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 15.02.2006 № 90-р // Офіційний вісник України вiд 01.03.2006 - 2006 р., № 7. [Електронний ресурс].

До третього питання:

1. Кірмач, А. В. Публічна служба: Зарубіжний досвід та пропозиції для України / А. В. Кірмач, В. К. Тимощук, М. В. Фігель та ін. ; за заг. ред. В. П. Тимощука, А. М. Школика; Центр політико-правов. реформ. – К. : Конус-Ю, 2007.

2. Оболенський О.Ю. Державна служба: Навч. посібник / О.Ю. Оболенський. – К.: КНЕУ, 2003.

3. Про державну службу: Закон України вiд 16.12.1993 № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

4. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

До четвертого питання:

1. Конституція України. - Ст. 5, 6, 7, 71, 75, 76, 102, 103, 106, 107, 113, 114, 118, 119, 121, 122, 124 – 125,132 – 133, 136, 139, 140, 141, 147.

2. Про Конституцію Автономної Республіки Крим: Закон України вiд 04.04.1996 № 117/96 // Відомості Верховної Ради України. - 1996 р. - № 24. - Ст. 1, 5, 21, 22, 35, 37.

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України вiд 21.05.1997 № 280/97 // Голос України вiд 12.06.1997. - Ст. 1 – 14.

4. Про місцеві державні адміністрації: Закон України вiд 09.04.1999 № 586-XIV // Голос України, 12.05.1999. – Ст. 1, 2.

5. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України вiд 09.12.2010 № 1085/2010 // Офіційний вісник України.- 2010. - № 94.

6. Про столицю України - місто-герой Київ: Закон України вiд 15.01.1999 № 401-XIV // Урядовий кур'єр, 28.01.1999. – Ст. 1,2, 6 – 13.

7. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України вiд 17.03.2011 № 3166-VI // Голос України, 09.04.2011. - № 65. – 1,4 – 6, 13, 16, 17.

Культура і етика публічного адміністрування

1. Поняття адміністративної культури і адміністративної етики.

2. Етична інфраструктура публічного адміністрування: поняття, структура та характеристика елементів.

3. Принципи та норми етичної поведінки державних службовців.

4. Конфлікти інтересів у професійній діяльності державних службовців: поняття та шляхи впровадження.

Рекомендована література:

До першого питання:

1. Василевська Т.Е. Особистісні виміри етики державного службовця: монографія / Т.Е.Василевська; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К.: НАДУ, 2008. - 336 с.

2. Енциклопедичний словник з державного управління [Текст] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за ред.: Ю. В. Ковбасюка [та ін.] ; уклад.: Ю. П. Сурмін [та ін.]. - К. : НАДУ, 2010.

3. Професійна етика публічної служби та запобігання конфлікту інтересів: Навчальний посібник / Школа вищого корпусу державної служби. - К., 2010. - 68 с. [Електронний ресурс].

4. Рудакевич М.І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління: Моногр. - Т.: Вид-во АСТОН, 2007. - 400 с. [Електронний ресурс].

До другого питання:

1. Василевська Т.Е. Особистісні виміри етики державного службовця: монографія / Т.Е.Василевська; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К.: НАДУ, 2008. – с. 241 – 303.

2. Васильев Д.В. Административная этика как средство противодействия коррупции / Д.В. Васильев, П.Ю. Дробышев, А.В. Конов // «Рабочие материалы» Московского Центра Карнеги. – 2003. - № 4. – 46 c.

3. Рудакевич М.І. Професійна етика державних службовців: теорія і практика формування в умовах демократизації державного управління: Моногр. - Т.: Вид-во АСТОН, 2007. – С.324-394.

До третього питання:

1. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (принят 12.12.1996 резолюцией 51/59 на 82-ом пленарном заседании 51-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) [Електронний ресурс].

2. Про державну службу: Закон України вiд 16.12.1993 № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52.

3. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України вiд 07.04.2011 № 3206-VI // Офіційний вісник України. - 2011. - № 44.

4. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця: Наказ Головдержслужби України вiд 04.08.2010 № 214 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 90.

До четвертого питання:

1. Виллориа-Мендиета М. Политика и практика конфликтов интересов в девяти странах-членах ЕС: сравнительный обзор / М. Виллориа-Мендиета. – Sigma, 2005. – 44 c.

2. Настанови ОЕСР щодо регулювання конфлікту інтересів на державній службі // Policy Brief. – 2007. – червень. – 12 с.

3. Професійна етика Публічної служби та запобігання конфлікту інтересів: Навчальний посібник / 4. Школа вищого корпусу державної служби. - К., 2010. - 68 с.

5. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця: Наказ Головдержслужба України вiд 04.08.2010 № 214 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 9.

Соціальний розвиток

 1. Поняття соціального розвитку. Теорії та концепції соціального розвитку.

 2. Основні напрями і форми розвитку суспільства.

 3. Сукупність природних і суспільних ресурсів і можливостей, здатних послужити причиною соціального прогресу.

 4. Основні положення концепції людського розвитку.

 5. Визначення категорії «людський капітал». Основні напрями формування людського капіталу.

 6. Система показників, що характеризують соціальний розвиток в розвинених країнах світу.

 7. Соціальне управління, управління соціальним розвитком.

 8. Завдання соціальної політики держави в умовах ринкової економіки.

 9. Роль держави і громадянського суспільства в здійснення соціальної політики.

 10. Держава в системі суб’єктів соціальної політики.

 11. Організаційно-правове забезпечення реалізації соціальної політики.

 12. Перелік основних соціальних прав і свобод людини в міжнародних нормативно-правових документах.

 13. Залежність формування і здійснення соціальної політики від політичних і економічних факторів.

 14. Ієрархічні аспекти етнонаціональної структури українського суспільства.

 15. Гуманістичні традиції та сучасний стан міжнаціональних відносин в Україні.

 16. Елементи етнонаціональної структури українського суспільства та їх функціональна пов’язаність.

 17. Характеристика моделей соціальної політики.

 18. Основні напрями здійснення соціальної політики в сфері освіти і науки.

 19. Державна політика регулювання соціально-трудових відносин і доходів населення.

 20. Соціальна структура суспільства. Майнові відносини та майнове розшарування в суспільстві.

Рекомендована література:

 1. Балабаева З.В. Идеология социального глобализма (Критический анализ доктрины Римского клуба)/ Балабаева З.В.. -К: Выща школа, 1989. -163с.

 2. Гансова Е.А., Лисенко О.М. Соціальна політика та соціальна робота:Навч.посібник. -Одеса: ОНПУ, 2005. -205 с.

 3. Гансова Е.А. Сучасна соцiальна та гуманiтарна полiтика в контекстi соцiологiчної науки:Навч.посiбник/ Гансова Е.А.. -Одеса: УАДУ, 2000. -64 с.

 4. Гілко В.І., Кормич Л.І., Гансова Е.А. Соціальні орієнтири державної політики.-Одесса.: ОРІДУ НАДУ, 2005.-376 с.

 5. Гуманітарна та соціальна політика:Навч.посібник/В.П.Єлагін, М.В.Кашуба, П.І.Шевчук, Т.О.Панфілова;За заг. ред. Є.І.Бородіна, В.Г.Логвінова, О.Ф.Мельникова, П.І.Шевчука. -Х.: ХарРІ НАДУ, 2004. -175 с.

 6. Лукашевич М.П., Туленков М.В.Спеціальні та галузеві соціологічні теорії:Навч.посібник.2-е вид., доп. і випр. -К.: МАУП, 2004.- 219 с.

 7. Радаев В.В., Шкаратан О.И.Социальная стратификация: Учеб.пособие. -М.: Аспект Пресс, 1996. -318 с.

 8. Скуратівський В.А., Палій О.М., Лібанова Е.М., Соціальна політика.- К: УАДУ.-2003.-с.364.

 9. Социальная политика: Учебник / Под общ.ред. Н.А.Волгина. – М.: Изд. “Экзамен”, 2002. – 736 с.

 10. Скуратівський В., Трощинський В., Чукут С. Гуманітарна політика в Україні: Навч. посіб. – К.: Вид-во УАДУ; Вид-во “Міленіум”, 2002. – 262с.

 11. Ушакова Н.Г., Помінова І.І.Соціально-економічні типи країн:Навч. посібник. -К.: Професіонал, 2004. -300 с.

 12. Шевчук П.І. Соціальна політика. – Львів: Світ, 2003. – 399 с.

 13. Шевчук П. І. Соціальна політика та соціальна безпека. Навчальний посібник.— Львів: Вид-во ЛРІДУ УАДУ, 2003.— 178 с.

 14. Шевчук П.І., Шевчук А.П. Тенденції розвитку соціальної політики європейських країн: досвід для України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006 – 64 с.

Політичні інститути і процеси

Концептуальні засади взаємодії політики й управління

1. Взаємовідношення політики і державного управління.

2. Сутність, структура та види політики.

3. Політична влада та її легітимність.

4. Бюрократія як феномен влади та управління.

Порівняння політичних систем

1. Політична культура як системо утворюючий фактор.

2. Структура та функції політичної системи.

3. Політична система України.

Політичні інститути і процеси

1. Держава як політичний інститут.

2. Поняття, сутність і структура політичного процесу.

3. Партійна система України: історія становлення та сучасний стан.

Політична аналітика, моделювання, прогнозування, проектування

та дорадча діяльність

1. Структура і процес політичного аналізу.

2. Аналітична робота в структурі та процесі державного управління.

3. Організація роботи аналітичної служби.

Політична етика

1. Проблема співвідношення мети і засобів в політиці.

2. Комунікативні аспекти публічної діяльності.

3. Інституалізація моральних вимог у політиці.

Рекомендована література:

1. Аналіз сфер політичної діяльності, актуальних українських та європейських політик: метод. рекомендації до вивчення навч. дисципліни /Уклад.: Г.П.Ситник, І.М.Солоненко, Л.І.Жаліло, А.В.Дацюк. -К.: НАДУ, 2009. -32 с.

2. Балабаєва З.В. Основи аналізу державної політики: конспект лекцій /З.В. Балабаєва. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. -56 с.

3. Берегой Т. Державно-управлінське рішення. Порний конспект лекцій / Т. Берегой. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 72 с.

4. Боришполец К.П. Методы политических исследований : Учеб. пособие / К.П. Боришполец -М.: Аспект Пресс, 2005. -221 с.

5. Вівчарик М.М. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення: Навч.посібник / М.М. Вівчарик, В.П.Капелюшний. -К.: Олан, 2003. -283с.

6. Вступ до політичної аналітики: Навч. посібник/С.О.Телешун, О.Р.Титаренко, І.В.Рейтерович, С.І.Вировий; За заг.ред. С.О.Телешуна. -К.: Вид-во НАДУ, 2006. -219 с.

7. Гелей С.Д. Політико-правові системи світу: Навч. посібник. / С.Д. Гелей, С.М. Рутар -К.: Знання, 2006. -668 с.

8. Данн В. Державна політика: вступ до аналізу / В. Данн. – Одеса: БАХВА, 2005. – 504 с.

9. Державна політика та управління політичними процесами. Політична аналітика та прогнозування: Методич. матер. для вступників за спец. "ДУ"/Укл.З.В.Балабаєва. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2007. -21 с.

10. Дербишайр Дж.Д., Дербишайр Я. Политические системы мира: В 2-х т. Т.1:Пер. с англ. -М.: Рипол Классик, 2004. -495 с.

11. Державна політика та управління політичними процесами. Політична аналітика та прогнозування: Методич. матер. для вступників за спец. "ДУ"/Укл.З.В.Балабаєва. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2007. -21 с.

12. Етика і політика: проблеми взаємозв'язку/В.А.Малахов, А.М.Єрмоленко, О.О.Кисельова та ін. -К.: Стилос, 2001. -215 с.

13. Зiллер Ж. Полiтико-адмiнiстративнi системи країн ЄС: Порiвняльний аналiз; [пер.з фр.В.Ховхун] / Ж.Зiллер -К : Основи, 1996. -419с.

14. Королько В.Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник.-2-е вид., доп. / В.Г. Королько. -К.: ВД "Скарби", 2001. -399 с. -(Verba Magistri).

Комунікація в публічній адміністрації

 1. Зміст та сутність комунікацій у різних галузях наук. Теоретичні дискусії ХХ сторіччя.

 2. Напрям дисперсії та дивергентності системи масової комунікації.

 3. Особливості видів комунікацій у різних організаційних структурах.

 4. Види організаційних повноважень та комунікації.

 5. Основні типи адміністративного апарату та комунікації.

 6. Основні стандарти щодо комунікацій суб'єктів державного управління: закордонний досвід.

 7. Комунікації органів влади як управління невідповідною продукцією.

 8. Комунікаційні потоки в системі публічного адміністрування.

 9. Види та форми комунікаційних інститутів.

 10. Комунікація як форма соціального впливу.

 11. Комунікаційний, комунікативний та інформаційний менеджменти. Комунікаційний та комунікативний процеси. Комунікативна діяльність.

 12. Інфокомунікаційна влада в сучасному суспільстві (тенденції глобалізації).

Рекомендована література:

  1. Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації у глобальному світі: Навч.-метод. посібн. / В.Бебик, В.Бортніков, Л.Дегтярьова, А.Кудряченко / За заг. ред. В.Бебіка. – К.: ІКЦ «Леста», 2006. – 248 с.

  2. Дубов Д. В. Політичний вимір боротьби між правовласниками та «комп’ютерними піратами»: європейський контекст // Стратегiчна панорама. – 2010. - №1(38).– С.160-165

  3. Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

  4. О законодательном регулировании власти и СМИ демократических стран. – Режим доступу: mag1-1.htm

  5. Ожеван М. А. Східноазійський шлях до інформаційно-комунікативного суспільства як альтернатива глобальній вестернізації // Cтратегічні пріоритети: науково-аналітичний щоквартальний збірник Національного інституту стратегіч них досліджень. - 2011. - № 1 (18). – С. 28-34.

  6. Пітерс, Джон Дарем. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації / Пер. з англ. – К.: Вид. дім «КМ Акалемія», 2004. – 302 с.

  7. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологи двадцатого века. - М.: Реал-бук; К.: Ваклер, 2000. – 352 с.

  8. Почепцов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 663 с.

  9. Робота Уряду у сфері взаємодії з громадвськістю: Секретаріат Кабінету Міністрів України / С.В.Злобін, С.О.Майданевич, Н.В.Окша, Д.В.Войтенко / За заг. ред. Н.К.Дніпренко. – Вінниця: ТОВ «Консоль», 2006. -30 с.

  10. Третьяченко В.В., Драгомирецька Н.М. Психологічні основи управління соціальними проектами: Навчальний посібник: Рекомендовано МОН, молоді та спорту України (Лист № 1/11-4104 від 25.05.2011). – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – 575 с.

  11. Участь громадськості у законодавчому процесі: Інформаційно-аналітичне дослідження / За ред. А.М.Євгеньєвої. – Режим доступу: .ua

Право, Конституція та врядування

Структура держави / державних установ і публічна адміністрація

як правова інституція

1. Поняття форми державного правління: форма адміністративного управління, структура держави, державний лад.

2. Повноваження органів державної влади: поняття і класифікація.

3. Правовий статус державних службовців: загальна характеристика.

4. Правовий статус посадових осіб органів місцевого самоврядування: загальна характеристика.

5. Реформа державної служби: цілі, завдання та основні напрямки.

6. Оптимізація системи центральних органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи.

Рекомендована література:

До першого питання:

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28 червня 1996р. // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30.

2. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: У 2т. – К., 2006.

3. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 560с.

До другого питання

1. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / За ред. В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

2. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П.Тимощук. – К.: Факт, 2003.

До третього питання

1. Закон України “Про державну службу від 16.12.1993р. // ВВР України. – 1993. - № 52. – С. 490.

2. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України вiд 07.04.2011 № 3206-VI // Офіційний вісник України. - 2011. - № 44.

3. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця: Наказ Головдержслужба України вiд 04.08.2010 № 214 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 9.

4. Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією: Закон України вiд 18.10.2006 № 252-V // Урядовий кур'єр, 08.11.2006 - № 210.

5. Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції: Закон України вiд 18.10.2006 № 251-V // Урядовий кур'єр, 08.11.2006 - № 210.

До четвертого питання

1. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України вiд 07.04.2011 № 3206-VI // Офіційний вісник України. - 2011. - № 44.

2. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України вiд 21.05.1997 № 280/97 // Голос України вiд 12.06.1997

4. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України вiд 11.07.2002 № 93-IV // Голос України, 07.08.2002 - № 142.

До п’ятого питання

1. Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав державних службовців: Указ Президента України вiд 20.09.2007 № 900/2007 // Урядовий кур'єр. – 2007. – 26 верес.

2. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу: Указ Президента України від 05.03.2004 № 278/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 10. –– Ст. 578.

3. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні: Указ Президента України від 20 лютого 2006 року N 140/2006 // Урядовий кур'єр. – 2006. – 3 берез.

4. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: монографія / відп. ред. І. А. Грицяк ; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К. : "К.І.С.", 2009. – С. 143 – 158.

До шостого питання

1. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України вiд 09.12.2010 № 1085/2010 // Офіційний вісник України.- 2010. - № 94.

2. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України вiд 17.03.2011 № 3166-VI // Голос України, 09.04.2011. - № 65.

3. План модернізації державного управління [Текст] : пропозиції щодо приведення держ. Упр. Та держ. Служби України у відповідність із принципами і практиками демократ. Урядування / [А. Вишневський (кер. Авт. Кол.) та ін. ; за заг. Ред. Т. Мотренка] ; Голов. Упр. Держ. Служби України [та ін.]. – К. : Центр адаптації держ. Служби до стандартів Європ. Союзу, 2010. С. 7 – 54.

Правова система та Конституція

 1. Правова система України: сутність та особливості становлення.

 2. Правові аспекти діяльності органів публічної влади в Україні.

 3. Процедура розгляду звернень громадян.

 4. Право на інформацію та відкритість і прозорість діяльності публічної адміністрації.

 5. Судовий порядок оскарження громадянами дій і рішень, що порушують їхні права й волі.

Форми адміністративних дій та контроль за адміністрацією

 1. Види форм та методів адміністративної діяльності.

 2. Класифікація процедур прийняття нормативно-правових актів.

 3. Акти місцевих державних адміністрацій: види, особливості прийняття.

 4. Види організаційних форм адміністративної діяльності.

 5. Адміністративний процес та впровадження: поняття та сутність.

 6. Співвідношення виконання рішень адміністративних судів та рішень адміністративних органів.

 7. Судовий контроль та прокурорський нагляд за адміністрацією.

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. із наступними змінами // .

 3. Закон України “Про Кабінет Міністрів” // Відомості Верховної Ради України вiд 16.03.2007 - 2007 р., № 11, стор. 477, стаття 94.

 4. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03. 2011//

 5. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. із наступними змінами //

 6. Закон України “Про про доступ до публічної інформації”

 7. Закон України “Про державну таємницю” в ред. від 21 вересня 1999 р. //

 8. Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. із наступними змінами // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 9. Закон України «Про прокуратуру» із змінами//.

 10. Закон України “Про державну службу» від 16.12.1993р. //

 11. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” // Офіційний вісник України. – 2001. - № 26. – ст. 1151.

 12. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 15.03.2011//

 13. Закон України “Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 р. із наступними змінами

 14. Указ Президента України від 14.04.2000р. № 599 “Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні” // Офіційний вісник України. – 2000. - № 16. –ст. 665.

 15. Указ Президента України від 20.02.2006р. “Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу” // Офіційний вісник України вiд 07.03.2006 - 2006 р., № 8, стор. 39, стаття 421, код акту 35288/2006

 16. Указ Президента України від 11.02.2000р. “Про підвищення ефективності системи державної служби” // Офіційний вісник України. – 2000. - № 7. – ст.263.

 17. Указ Президента України від 05.03.2004р. № 278 “Про концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу // Офіційний вісник України вiд 26.03.2004 - 2004 р., № 10, стор. 31, стаття 578, код акту 28042/2004.

 18. Указ Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

 19. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження положень з питань державної таємниці та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” від 29 листопада 2001 р. № 1601 із наступними змінами // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2004р. № 746 “Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010р.р.” // Офіційний вісник України. – 2004. - № 23. – ст. 1554.

 21. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави” від 27 листопада 1998 р. № 1893 із наступними змінами // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 22. Наказ Головного управління державної служби України від 01.09.1999р. № 65 “Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (вип.76).

 23. Наказ Головного управління державної служби України від 23.10.2000р. № 58 “Про загальні правила поведінки державного службовця”.

 24. Рішення Конституційного Суду у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України “Про інформацію” та статті 12 Закону України “Про прокуратуру” (справа К.Г.Устименка) від 30 жовтня 1997 р. № 5-зп // Офіційний вісник України. – 1997. – № 46. – стор. 126.

Основна література:

 1. Авер'янов В. Б., Горбунова Л. М., Комаров В. В., Ємельянова І. І., Сібільов Д. М. Науково-практичний коментар до законів України "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження" / О.В. Лавринович (відп.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2010. — 320с.

 2. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П.Тимощук. – К.: Факт, 2003. – 496 с.

 3. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І.Б.Коліушко, Р.О.Куйбіда.– К.: Факт,
  2003. – 536 с.

 4. Адміністративне право: Навч. посіб. – 3-те вид. / З.Р. Кісіль, Р.В. Кісіль. – К. Алерта: ЦУЛ, 2011. – 696 с.

 5. Адміністративне право України: Навч. посібн. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулевської. – К.: Істина, 2007. – 216 с.

 6. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. Т.О. Коломієць. – К.: Істина, 2010. – 480 с.

 7. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В.М. Гаращук, В.В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с.

 8. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. – Изд. 2-е, дополн. – М.: Омега_Л, 2004. – 584 с.

 9. Ботвінкін О.В., Ворожко В.П. Інформація з обмеженим доступом, що не є державною таємницею, в законодавстві України: Аналітичний огляд. — К. : Видавництво Національної академії СБУ, 2006. — 96с.

 10. Зайчук О. В., Заєць А. П., Журавський В. С., Копиленко О. Л., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / О.В. Зайчук (відп.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 685с.

 11. Лисенков С. Л., Колодій А. М., Тихомиров О. Д., Ковальський В. С. Теорія держави і права: Підручник / С.Л. Лисенков (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 448 с.

 12. Оболенський О.Ю. Державна служба: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003.

 13. Осауленко О. І. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К. : Істина, 2007. — 336с.

 14. Ославський М.І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади: Навч. посіб. / М.І. Ославський. – К.: Знання, 2008. – 216 с.

 15. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: У 2т. – К., 2010.

 16. Правознавство: навч. посібн./[В.П.Марущак, С.О.Козуліна,

К.І.Ровинська, Є.О.Львова та ін.]; за заг. ред. В.П.Марущака. – Одеса:

ОРІДУ НАДУ , 2010 – 250 с.

 1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Національний ун-т внутрішніх справ. — 2-ге вид. — Х. : Консум, 2005. — 656с.

 2. Фурса С.Я., Щербак С.В.. Законодавство України про виконавче провадження: Науково-практ. коментар — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. — 975с.

Публічні фінанси

 1. Методи статистичного спостереження, зведення та угрупування та практика їх використання.

 2. Абсолютні та відносні величини: питання методології та практика використання.

 3. Середні величини: сутність, види, методологія визначення та практика використання.

 4. Ряди динаміки як характеристика розвитку регіону: показники аналізу, їх визначення та зміст.

 5. Суть, цілі та види макроекономічної політики держави

 6. Теорія попиту і пропозиції в контексті державних фінансів

 7. Ризики у бюджетному процесі

 8. Ефективність бюджетних програм: загальна характеристика та показники

 9. Державне втручання в ціноутворення: аналіз регуляторних впливів.

 10. Система державних фінансів України

 11. Органи управління фінансовою системою держави.

 12. Основні функції публічних фінансів.

 13. Склад і структура доходів бюджету.

 14. Податкова система України.

 15. Основні напрямки державних видатків.

 16. Видатки на соціальні програми.

 17. Загальна характеристика державного бюджету

 18. Дефіцит та профіцит бюджету:фактори впливу та наслідки.

 19. Бюджетний процес в Україні.

 20. Політична вага учасників бюджетного процесу.

Нормативно-правові акти:

 1. Бюджетний кодекс України: від 08.07.2010 №2456 // Електронний ресурс:

 2. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. №2755 / Електронний ресурс: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17

Рекомендована література:

 1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004.

 2. Економічна статистика: Навч. посіб. / За ред. д-ра екон. наук Р.М. Моторина. – К.: КНЕУ, 2005. – 362 с.

 3. Економічний аналіз реалізації соціально-гуманітарної політики України: Монографія / [Ільченко-Сюйва Л.В., Кілієвич О.І., Розпутенко І.В., Романюк О.П.]; під заг.ред. І.В.Розпутенка. – К.: Вид-во НАДУ, 2008.

 4. Ільченко-Сюйва Л.В. Доходи бюджету: суть, склад і структура/ Ільченко-Сюйва Л.В.// Навч.-метод. матеріали до дисципліни «Публічні фінанси». – К.: Вид-во НАДУ, 2008. – 60 с.

 5. Ільченко-Сюйва Л.В. Податкова політика України в контексті європейської інтеграції. – К.: Вид-во НАДУ. 2007. – 44 с.

 6. Кілієвич О., Мертенс О. Мікроекономіка для аналізу державної політики: Підручник. - К.: Основи, 2005. – 655 с.

 7. . Кілієвич О.І. Мікроекономічний аналіз податків. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення слухачами. - К.: Вид-во НАДУ, 2008.Моторин Р.М., Головач А.В., Сидорова А.В. та ін. Економічна статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. // За заг. ред. Моторина Р.М. – К.: КНЕУ, 2005. – 362 с.

 8. Мікроекономіка і макроекономіка / Будаговська С., Кілієвич О. Романюк О. та ін. Підручник під ред. С. Будаговської. - К.: Основи, 2007.- 520 с. (гриф Міносвіти України).

 9. Розпутенко І.В. Публічні фінанси: навч. посіб. до дисципліни “Публічні фінанси”. – К.: НАДУ, 2008. – 48 с.

 10. Розпутенко І.В. Державні фінанси. Навчально-методичний посібник – К.: Вид-во НАДУ, 2008.

 11. Розпутенко І.В. Публічні фінанси: навч. посіб. до дисципліни “Публічні фінанси”. – К.: НАДУ, 2008. – 48 с.

 12. Розпутенко І. Державні видатки в перехідних економіках. — К.: УАДУ. —1998. – 214c.

 13. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. - 467 с.

 14. Савченко А.Г. Макроекономіка: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 441 с.

Державне регулювання економіки та економічна політика

   1. Сутність і взаємозв‘язок публічного адміністрування, державного регулювання економіки та економічної політики.

   2. Рівні економічного аналізу та обґрунтування управлінських рішень: мікро-, мезо-, макроекономіка.

   3. Економічні системи: сутність, цілі, типологізація і порівняння.

   4. Ефективність економіки: поняття та показники розрахунків.

   5. Державне регулювання економіки: завдання, ефективність та доцільні межі.

   6. Напрями реформування державного сектора у вітчизняній економіці

   7. Державне регулювання підприємництва: сутність, цілі і методи

   8. Державне регулювання структурних та інвестиційно-інноваційних зрушень в економіці

   9. Грошово-кредитне регулювання економіки: механізми та інструменти.

   10. Економічні трансформації як об’єкт державного регулювання та публічного адміністрування.

   11. Вибір стратегії трансформації економіки для України.

   12. Гнучкий та жорсткий курс економічної політики.

   13. Особливості економічних функцій сучасної української держави.

   14. Макроекономічні показники: характеристика та практичне застосування.

   15. Економічне зростання: фактори, критерії, показники.

   16. Ефективність економіки: поняття та показники розрахунків.

   17. Засоби антимонопольного регулювання розвитку економіки

   18. Структура банківської системи і методи державного регулювання кредитної сфери.

   19. Провідні напрями реалізації регуляторної політики в Україні.

   20. Стратегічні пріоритети перетворень української економіки у контексті європейського вибору.

Нормативно-правові акти:

1. Про Антимонопольний комітет України: Закон України вiд 26.11.1993 № 3659-XII (із змінами та доповненнями) - http: //zakon1.rada.gov.ua.

2. Про природні монополії: Закон України вiд 20.04.2000 № 1682-III (із змінами та доповненнями) - http: //zakon1.rada.gov.ua.

3. Про захист економічної конкуренції: Закон України вiд 11.01.2001 № 2210-III (із змінами та доповненнями) - http: //zakon1.rada.gov.ua.

Рекомендована література:

 1. Бодров В.Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: Навч. посіб. - К.: УАДУ, 2002. - 104 с.

 2. Гаман М.В. Державне управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід: Монограф. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 217 с.

 3. Політична економія: Навч. посіб. / За ред. В.Г.Бодрова, В.О Рибалкіна. - К.: Видав. центр “Академія”, 2004. - 243 с.

 4. Дзюбик С.Д. Сучасна економічна теорія і проблеми її застосування: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2002.

 5. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії: Навч. посіб. - К.: Вид-во «Знання», 2006. – 481 с.

5. Івашов М.Ф. Актуальні питання економічної теорії та практики її застосування в державному управлінні: Навч. посіб. - К.: НАДУ, 2004. - 56 с.

 1. Іваницька О.М. Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури: Моногр. – К.: Вид-во НАДУ, 2005

 2. Мартиненко В.Ф.Державне управління інвестиційним процесом: Моногр. – К.: Вид-во НАДУ, 2005

 3. Політична економія: Навч. посіб. / За ред. В.Г.Бодрова, В.О Рибалкіна. - К.: Видав. центр “Академія”, 2004. - 243 с.

 4. Реверчук С.К., Сива Т.В., Реверчук Л.С. Основи теорії економічної конкуренції: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 271 с.

Електронне врядування

 1. Поняття, принципи та інформаційно-технологічні аспекти електронного врядування.

 2. Моделі та етапи впровадження електронного урядування в Україні.

 3. Критерії оцінки та вимоги до органів влади.

 4. Основні функції Інтернет-порталу. Склад інформаційного та технологічне забезпечення Інтернет-порталу органу державного управління.

 5. Електронні адміністративні послуги та критерії оцінки якості їх надання.

 6. Основні поняття та визначення «електроного адміністративного регламенту». Категоризація та опис адміністративних регламентів і процесів.

 7. Поняття та ознаки електронного документу. Електронний цифровий підпис: поняття, ознаки, правовий статус.

 8. Характеристики, основні завдання, функції та переваги електронного документообігу.

 9. Порядок застосування електронного цифрового підпису та здійснення електронного документообігу в органах влади.

Рекомендовані джерела:

 1. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 №851-IV // .

 2. Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22.05.2003 №852-IV // .

 3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу” №680 від 26.05.2004 // .

 4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів” №903 від 13.07.2004 // .

 5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган” №1451 від 28.10.2004 // .

 6. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності” №1452 від 28.10.2004 // .

 7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади” №1453 від 28.10.2004 // .

 8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку обов’язкової передачі документованої інформації” №1454 від 28.10.2004 // .

 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року №208 «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний уряд» // .

 10. Агармизян И. Мировой опыт реализации концепции электронного правительства // /rus/docs/government /analytics/e-government.doc

 11. Акимов Е. ЭЦП в электронном документообороте // ecp_edocs.htm.

 12. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник Тимощук В. – К.: Факт, 2003. – 125 с.

 13. Блажієвська Н., Береза Т. Електронний уряд та інформатизація органів державної влади // .

 14. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2000. – 384 с.

 15. Интернет-порталы органов государственной власти как ключевая составляющая «электронного правительства» // rus/ government/newsletters/ issue10.asp

 16. Клименко І.В. Линьов К.О. Технології електронного урядування: Навчальний посібник. – Київ: Вид-во ДУС, 2006. – 225 с.

 17. Портал органа государственной власти // government/portal/

Історія європейської інтеграції: етапи, результати та досягнення. Політичні виклики європейської інтеграції.

Історичний розвиток і підвалини європейської інтеграції

 1. Базові теорії європейської інтеграції: федералізм, функціоналізм (неофункціоналізм).

 2. Теорія багаторівневого управління в ЄС.

 3. Ідея європейської інтеграції в період між першою та другою світовими війнами. Пан’європейський рух.

 4. План Шумана та його значення. Заснування ЄОВС.

 5. Проблеми поглиблення та розширення в процесі європейського будівництва.

 6. Міжурядовий підхід в євроінтеграційних процесах.

Рекомендована література:

 1. Андрійчук О. Україна-Європа: тести на сумісність. - К.: Смолоскип, 2007. - 373 с.

 2. Буряк П.Ю., Гупало О.Г. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності:Навч.посіб.-2-е вид., доп. -К.: Хай-Тек Прес, 2008. -351 с.

 3. Вахудова М. А. Нерозділена Європа. Демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму / Пер. з англ. Тараса Цимбала. - К. : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2009. – 379 с.

 4. Гоці С. Урядування в об’єднаній Європі / Пер. з італійської К.Тищенка. – К.: К.І.С., 2003. -286 с.

 5. Грицяк І.А. Правова та інституційна основи Європейського Союзу : підручник / І.А.Грицяк, В.В.Говоруха, В.Ю.Стрельцов ; за заг. ред. : М.Бойцуна, І.Грицяка, Я.Мудрого, О.Рудіка, Л.Прокопенка, В. Стрельцова. -Х.: ХарРІ НАДУ, 2009. -619 с. -(Бібліотека держ. службовця у галузі європейської інтеграції)

 6. Грицяк І.А. Правова та інституційна системи Європейського Союзу : навч. посіб. Модуль 3 / І.А.Грицяк ; за заг. ред. : М.Бойцуна, Я.Мудрого, О.Рудіка. -Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. -199 с. -(Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції)

 7. Історія, теорія і практика європейської та євроатлантичної інтеграції України:Енциклопедичний довідник/За заг. ред. В.Д.Бакуменка, С.О.Телешуна. -К.: НАДУ, 2006. - 406 с.

 8. Копійка В. Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч.посібник. – К: ВД «Ін Юре», 2001. – 447 с.

 9. Прокопенко Л.Л. Вступ до європейської інтеграції : навч. посіб. Модуль 1 / Л.Л.Прокопенко ; за заг ред. М.Бойцуна, О.Рудіка, Я.Мудрого. -К.: Міленіум, 2009. -332 с. -(Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції)

 10. Стрельцов В.Ю. Законодавча основа прав та обов'язків європейської спільноти та держав-членів : навч. посіб. Модуль 11 / В.Ю.Стрельцов ; за заг. ред. : М.Бойцуна, Я.Мудрого, О.Рудіка. -Х.: ХарРІ НАДУ, 2009. -127 с. - (Бібліотека держ. службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції)

 11. Тюшка А.В. Договір про Конституцію для Європи: генезис, юридична природа, політична цінність: Монографія. -К.: К.І.С., 2007. -207 с.

Історія європейської інтеграції: етапи, результати та досягнення. Політичні виклики європейської інтеграції.

Політичні виклики Європейського Союзу

1. Основні тенденції соціально-економічного розвитку сучасного ЄС.

2. Аналіз окремих соціальних проблем ЄС: безробіття, міграція, етнічні конфлікти.

3. Політичні виклики спільних політик.

4. Політичні виклики ЄС і України.

5. Відмінності соціальної системи країн – членів ЄС.

Рекомендована література:

 1. Актуальні проблеми саморегуляції соціального організму Об’єднаної Європи // Саморегуляція соціального організму країни. – Монографія. – За ред. В.П.Беха. – К.: НПУ ім.. М.Драгоманова. – 2007.

 2. Бенуа-Ромер Ф. Право Ради Європи: пер. з англ. // Навч. Посібник – 2007. Європейська інтеграція / уклад.: М. Яхтенфукс; пер. з нім. // Збірник праць – 2007.

 3. Буряк П.Ю. Європейська інтеграція та глобальні проблеми //. Навч. посібник – 2007.

 4. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади // Монографія. – К.: Вид-во «К.І.С.», 2006. - 398 с.

 5. Копійка В.В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна. – К.: Юридична думка, 2005. – 448 с.

 6. Чужиков В. Транспортна політика ЄС: соціальний аспект/ В. Чужиков // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 1. - С. 43-47

 7. Прокопенко Л.Л. Вступ до європейської інтеграції : навч. посіб. Модуль 1 / Л.Л.Прокопенко ; за заг ред. М.Бойцуна, О.Рудіка, Я.Мудрого. -К.: Міленіум, 2009. -332 с.

Рекомендовані адреси сайтів:

 1. Eurobserver

 2. EurActiv

 3. Бібліотека Міжнародного центру перспективних досліджень. Тема „Європейська інтеграція” . – .

 4. Вісник “УНІАН – Новини ЄС”:

 5. Довідник з європейської інтеграції

Інституційні основи ЄС

Інституційні структури і фінансування ЄС

 1. Головні інституції ЄС: загальна характеристика.

 2. Фінансово – консультативні інституції ЄС.

 3. Реалізація принципу розподілу влад в інституційній структурі ЄС.

 4. Бюджетний процес в ЄС.

 5. Фінансування програм ЄС в Україні. Перспективи фінансових взаємовідносин між Україною та ЄС.

Рекомендована література:

 1. Гоці С. Європейська Комісія. Процеси ухвалення рішень і виконавчі повноваження. /Пер з італійської. К.: К.І.С., 2007. – 202с.

 2. Грицяк І.А., Говоруха В.В., Стрельцов В.Ю. Правова та інституційна основи Європейського Союзу. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2009. – 620 с.

 3. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навч. посіб. / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко; за ред. Л.В. Губернського. –К.: Знання, 2009. – 751 с.

 4. Європейська інтеграція України: поточна ситуація, завдання та пріоритети державної політики: мат. засідання „круглого столу” /за заг. ред. О.В.Снігир – К.: НІСД, 2010. – 64 с.

 5. Консолідовані версії Договору про ЄС та Договору про функціонування ЄС. Офіційний вісник ЄС, 2011. -403 с.

 6. Оцінка витрат ти вигод від укладання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. – К.: К.И.С., 2010, - 96 с.

 7. Перспективи поглибленої угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом та Україною. К.: МЦПД, 2006. -178с.

 8. Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу. Навчальний посібник: К., ”Таксон”, 2005. -280с.

 9. Східне партнерство: додаткові можливості для євроінтеграції України. /за ред. В. Мартинюка. К.: агентство „Україна”, 2009. – 84 с.

 10. Україна – Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991 – 2009). / За заг. ред. С.О. Камишева, К.: Юстиніан, 2010. – 608 с.

 11. Яковюк І., Трагнюк Л., Меделяєв В. Азбука європейської інтеграції. Харків: ”Аспекс+”, 2006. -168с.

 12. Як працює Європейський Союз. Довідник інституцій ЄС. К.: КПФ А-Скрін”, 2008. -50с.

 13. Яхтенфукс М., Колєр-Кох Б. Європейська інтеграція. К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – 394с.

Рекомендовані адреси сайтів:

 1. Eurobserver

 2. Європа в Інтернет: Веб-путівник:

 3. Загальна інформація про установи ЄС:

 4. Офіційний сайт ЄС:  (до англомовної сторінки веб-сайту).

 5. Сторінка новин EU News:

 6. Урядовий портал. „Європейський вибір”:

Інституційні основи ЄС

Процеси вироблення спільних європейських політик

 1. Спільна зовнішня політика і політика безпеки ЄС.

 2. Економічний і валютний союз в контексті реалізації спільних політик ЄС.

 3. Політика юстиції та внутрішніх справ.

 4. Історія, сучасність та перспективи співробітництва ЄС та України в сфері юстиції та внутрішніх справ.

 5. Історія, сучасність та перспективи співробітництва ЄС та України в сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки.

Рекомендована література:

 1. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу. – К.: Вид-во «К.І.С.», 2005. – 466 с.

 2. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. посіб./ ; Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України. -К.: К.І.С., 2006.

 3. Марченко М. Європейський Союз: Словник-довідник. – 2006.

 4. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз: Курс євроінтеграції: Пер. з англ. // Навч. Посібник.   2006.

 5. Євроінтеграційний поступ України // Інформаційний бюлетень з євроінтеграційних питань. Щомісячне електронне видання 2010, №1-10.

 6. European Union Politics. Second edition. // Michelle Cini. – Oxford   2007 – 496 p.

 7. The International Relations of the European Union. // Edited by Steve Marsh and Hans Makenstein. – England – 2005. – 306 p.

 8. External relations of the European Union. Legal and Constitutional Foundations. // Piet Eeckhout. – Oxford – 2005. – 490 p.

 9. The Government and Polіtics of the European union. Sixth Edition. // Neill Nugen.   New York   2006. – 630 p.

 10. Ledership and Negatiation in the European Union. // Tomas Tallberg. – Cambridge. – 2006. – 266 p.

 11. International Relations and the European Union. // Edited by Christopher Hill and Michael Smith. – Oxford. – 2005. – 470 p.

Рекомендовані адреси сайтів:

 1. Eurobserver

 2. EurActiv

 3. Бібліотека Міжнародного центру перспективних досліджень. Тема „Європейська інтеграція” . – .

 4. Вісник “УНІАН – Новини ЄС”:

 5. Довідник з європейської інтеграції

 6. Європа в Інтернет: Веб-путівник:

Вступ до європейського права

 1. Правова система ЄС: загальна характеристика.

 2. Копенгагенські критерії, як критерії вступу до ЄС.

 3. Теорія прямої дії права ЄС.

 4. Адаптація законодавства України до права ЄС.

 5. Право внутрішнього ринку ЄС.

 6. Основні рішення суду ЄС, їх вплив на розвиток правової системи ЄС.

 7. Договори про ЄС та про функціонування ЄС як основні документи первинного права.

Рекомендована література:

 1. Введение в право Европейского Союза. Учебник 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Кашкина С.Ю.– М. Эксмо. 2008. - 384 с.

 2. Грицяк І.А., Говоруха В.В., Стрельцов В.Ю. Правова та інституційна основи Європейського Союзу. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2009. – 620 с.

 3. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навч. посіб. / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко; за ред. Л.В. Губернського. –К.: Знання, 2009. – 751 с.

 4. Європейська інтеграція України: поточна ситуація, завдання та пріоритети державної політики: мат. засідання „круглого столу” /за заг. ред. О.В.Снігир – К.: НІСД, 2010. – 64 с.

 5. Консолідовані версії Договору про ЄС та Договору про функціонування ЄС. Офіційний вісник ЄС, 2011. -403 с.

 6. Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України. І.І. Жовква. Київ, 2007. -84с.

 7. Оцінка витрат ти вигод від укладання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. – К.: К.И.С., 2010, - 96 с.

 8. Перспективи поглибленої угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом та Україною. К.: МЦПД, 2006. -178с.

 9. Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу. Навчальний посібник: К., ”Таксон”, 2005. -280с.

 10. Право Европейского Союза. Учебник для вузов / Под ред. Кашкина С.Ю.– М.: Юрайт, 2009. - 1120 с.

 11. Тодоров І.Я. Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти: монографія. Донецьк: Дон. НУ, 2006. -268с.

 12. Україна – Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991 – 2009). / За заг. ред. С.О. Камишева, К.: Юстиніан, 2010. – 608 с.

 13. Яковюк І., Трагнюк Л., Меделяєв В. Азбука європейської інтеграції. Харків: ”Аспекс+”, 2006. -168с.

 14. Як працює Європейський Союз. Довідник інституцій ЄС. К.: КПФ А-Скрін”, 2008. -50с.

Public Management та процеси децентралізації в Європі

Моделі децентралізованого управління: міжнародний досвід

1. Розкрийте сутність закордонних шкіл адміністративно-державного управління.

2. Міжнародний досвід застосування моделей децентралізованого управління.

3. Рівні державного управління: вітчизняний та зарубіжний досвід.

4. Сучасні підходи до модернізації управління (регіоналізація, децентралізація).

5. Принципи побудови співвідношення централізації та децентралізації у державному управління.

6. Зміст централізації та децентралізації в управлінні регіональним розвитком.

7. Адміністративна реформа в Україні: проблеми централізації та децентралізації.

8. Децентралізація державної влади в Україні в контексті європейської інтеграції.

9. Питання правового забезпечення децентралізації в зарубіжних країнах та в Україні.

New Public Management I Public Governance

1. Теоретичні засади політико-адміністративного управління.

2. Проблеми співвідношення політики та управління.

3. Моделі держав.

4. Концепції державного управління.

5. Концепція Governance: дефініції та сутність.

6. Передумови та засади New Public Management.

7. Місце і роль регіонального управління у загальній системі державного управління.

8. Публічно-приватне партнерство як спосіб прискорення регіонального розвитку держави.

9. Правове забезпечення приватно-публічного партнерства: закордонний та вітчизняний досвід.

10. Менеджмент якості в публічному управлінні.

11. Ефективність публічного управління: поняття, методологія аналізу та оцінювання.

Рекомендована література:

1. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запа­да: США, Великобритания, Франция, Германия: Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп.— М.: Издательская корпорация «Логос», 2001. — 200 с. // .

2. Бабаєв В. М. Децентралізація державної влади та регіоналізація по-європейськи: можливі сценарії для України/ Бабаєв В. М. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. - Х., 2005. - № 3 (26). - С. 356-367.

3. Державне управління: основи теорії, історія і практика : навч. посіб. / В.Д.Бакуменко, П.І.Надолішній, М.М.Іжа, Г.І.Арабаджи. -Одеса: НАДУ, 2009. -392 с.

4. Децентрализация: Эксперименты и реформы.Т.І.Органы местного самоуправления в Центральной и Восточной Европе/Под ред. Т.М.Хорвата. -Будапешт: OSI, 2000. -484 с.

5. Єфремова І. І. Децентралізація влади: шлях до самостійності місцевого самоврядування/ І. І. Єфремова // Європейські орієнтири муніципального управління : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (14 берез. 2008 р.) : [у 2 ч.] / за заг. ред. В. К. Присяжнюка [та ін.]. - К., 2008. - Ч. 1. - С. 163-165.

6. Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів / За ред. С. Максименка - Київ, центр Ін-ту Схід-Захід, 2001. - 244 c.

5. Политико-административное управление: Учебник / Под общ. ред. В.С.Комаровского, Л.В.Сморгунова. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 496 с.

7. Лавренчук А.О. Децентралізація влади як напрямок реформи державного управління в контексті інтеграції України до Європейського Союзу/ Лавренчук А.О. // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. Т. 1. -К., 2002. - С. 106-110

8. Лелеченко А.П. Децентралізація як конституційний принцип у здійсненні державної влади/ Лелеченко А.П. // Статистика України. -2004.- № 2. - С. 37-40

9. Медведев Н.П. Политико-административное управление: современная теория и новые подходы // Вестник Российского университета дружбы народов. - Сер.: Политология. - 2003. - № 4 - С. 5-12. //

10. Мельниченко В.Г. Децентралізація та деконцентрація публічної влади на пострадянському просторі: детермінованість, значення, межі/ Мельниченко В.Г. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. -2004.-№1-2. - С. 282-288

11. Михайлишин Л. Р. Децентралізація влади: зарубіжний досвід для України/ Михайлишин Л. Р. // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльність публічних службовців: теорія та практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 берез. 2007 р./ за наук. ред. П. І. Шевчука. - Л., 2007. - У 2 ч. Ч. 2. - С. 209-214.

12. Павлов О. І. Концепція "good governance" у контексті вітчизняної практики адміністрування/ О. І. Павлов // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 4 квіт. 2008 р.: У 2 ч. / [за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева]. - Львів, 2008. - Ч. 2. - С. 193-196.

14. Прієшкіна О. Децентралізація державної влади та розширення прав місцевого самоврядування: проблеми й перспективи/ Прієшкіна О. // Право України. - 2006. - № 11. - С. 86-89.

Нормативно-правові акти:

1. Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів”// Урядовий кур’єр, 12 жовтня 2005 р.

2. Закон України «Про державно-приватне партнерство»  вiд 01.07.2010  № 2404-VI [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: Законодавство України. Режим доступу: .

3. Постанова Кабінету Міністрів  Про формування та реалізацію державної регіональної політики вiд 09.06.2010  № 426 1001 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=426-2010-%EF.

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» від 21 лип. 2006 р. № 1001 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-2006-%EF.

5. Постанова Кабінету Міністрів України №64 від 18 січня 2003 року «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та программ розвитку місцевого самоврядування» //

6. Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям", затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2005 №115.

7. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" від 02.06.2010 [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет-представництво Президента України Віктора Януковича. – Режим доступу: .

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо реалізації Концепції державної регіональної політики» від 13 верес. 2001 р. № 437-р [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ‒ Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=437-2001-%F0.

9. Указ Президента України «Про Концепцію державної регіональної політики» від 25 трав. 2001 р. № 341 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: Законодавство України.
Режим доступу: .

Територіальне управління в Україні в умовах реформ

Територіальне управління в Україні в умовах реформ

Регіональна політика

1. Сутність та зміст державної регіональної політики в Україні.

2. Основні принципи державної регіональної політики та її складові.

3. Нова державна регіональна політика – основа для сучасного регіонального

розвитку України.

Адміністративно-територіальний устрій

1. Структура адміністративно-територіального устрою України. Проблеми його реформування.

Місцеве самоврядування

1. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні.

2. Роль і місце територіальної громади у системі місцевого самоврядування.

3. Роль та місце представницьких органів у системі місцевого самоврядування.

4. Роль і місце виконавчих органів і голів місцевих громад у системі місцевого самоврядування.

5. Система органів державної влади на регіональному і локальному рівнях.

6. Міжнародні стандарти публічного управління на регіональному та місцевому рівнях та можливості їх імплементації в Україні.

Управління змінами

1. Основні види стратегії змін, їх сильні та слабкі сторони.

2. Опір змінам: методи його подолання.

3. Управління процесом змін на територіальному рівні.

4. Процес стратегічного планування змін та характерні помилки при його здійсненні.

Управління якістю

1. Управління якістю як основа ефективного управління територіями.

2. Організаційно-правові засади запровадження системи управління якістю (СУЯ) в органах публічної влади.

3. Особливості організації діяльності місцевих органів влади у сфері впровадження системи управління якістю надаваних послуг.

4. Стандарти управління якістю та принципи загального якості.

Результативність та ефективність державного управління

та місцевого самоврядування

1. Забезпечення ефективності державного управління та місцевого самоврядування.

2. Оцінювання результативності та ефективності в системі державного управління та місцевого самоврядування.

Література:

    1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. – Розділ І, ІХ, ХІІІ.. Розділ VI, ст. 119-120

    2. Кучабський О. Адміністративно-територіальна організація України: теорія, методологія, механізми становлення : монографія / О.Кучабський. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. - 315 с.

3. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від

03.07.1991 №1286-ХІІ. – ст.6.

4. Про затвердження Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою в УРСР: Указ Президії Верховної Ради УРСР від 12.03.1981.

5. Про місцеве самоврядування / Закон України вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР. – ст. 44, 72, 78, 79.Розділ 1; Розділ 2, глава 1, ст. 26; глава 4, ст. 43; Розділ 5, п. 6-8.

 1. Про місцеві державні адміністрації / Закон України вiд 09.04.1999 № 586-ХІV.

 1. Про мови в УРСР: Закон України від 28.10.1989 №8312-ХІ. – Розділ 5, ст. 38.

 2. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001 №2625-ІІІ.

 3. Рішення Конституційного суду України у справі щодо офіційного тлумачення термінів “район” та “район у місті”, які застосовуються у п. 29 частині першої ст. 85, частині п’ятій ст. 140 Конституції України, і поняття “організація управління районами у містах”, яке вживається в частині п’ятій ст. 140 Конституції України та в частині першій ст. 11 Закону України “Про столицю України – місто-герой Київ”, а також щодо офіційного тлумачення положень п. 13 частині першої ст. 42 Конституції України, п. 41 частині першої ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” стосовно повноважень міських рад самостійно вирішувати питання утворення, ліквідації районів в місті (справа про адміністративно-територіальний устрій). Справа №11-рп/2001 від 13.07.2001.

 4. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 140 Конституції України (справа про об’єднання територіальних громад)/ №12-рп від 18.06.2002.

 5. Армаш Н.О. Правовий статус голови місцевої державної адміністрації // Держава та регіони (Серія “Право”). – 2003.   № 1. – С.13-16

 6. Власенкова О. Правове регулювання діяльності місцевих державних адміністрацій// Вісник УАДУ. – 1999. - №3. – С. 199-205

 7. Глущенко Ю. М. Питання регуляторної діяльності місцевих державних адміністрацій / Ю.М. Глущенко // Держава і право: зб. наук. пр.: Юридичні і політичні науки. – К. – 2008. – Вип. 40. – С. 234-241

 8. Дерець В. А. Місцеві девжавні адміністрації як субєкти управлінських відносин між органами виконавчої влади / Дерець В. А. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. – Х. – 2005. – № 2 (24): У 2 ч. Ч. 1. – С. 242-246.

 9. Дерець В.А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини. – К.: Юридична думка, 2007. – 180 с.

 10. Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування: Зб. наук.пр. – К.: УАДУ, 2000. – 224 с.

 11. Державне будівництво і місцеве самоврядування Навч. посіб. - К. Юрінком Інтер, 2001.-304 с.

 12. Дудченко О. Засади формування і діяльності колегій районних державних адміністрацій в Україні / О. Дудченко // Право України. – 2008. – № 6. – С. 138-143

 13. Єсипчук Н. Місцеві державні адміністрації в системі органів державного управління: структурно-функціональний аспект / Єсипчук Н. // Актуальні проблеми державного управління: зб наук. праць ОРІДУ. – О., 2004. – Вип. 3 (19). – С. 175-185

 14. Коваленко А.А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія і практика. – К., 2002. – 508 с.

 15. Ковела С. Місцеві державні адміністрації на шляху ефективного розвитку територій // Вісник державної служби України. – 2007. – № 3. – С. 60-64

 16. Кравченя М. Організація та порядок діяльності райдержадміністрацій// Збірник наукових праць УАДУ. – в. 1. – К.: Видавництво УАДУ, 2000. – С. 44-50

 17. Богорад О.Д., Невелєв О.М., Падалка В.М., Підмогильний М.В. Регіональна економіка. Словник-довідник. – К., 2004. – 346 с.

 18. Вакуленко В.М., Гринчук Н.М. Державна регіональна політика: Навч. посіб. – К.:, 2007. – 64 с.

 19. Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети. – К.: Наукова думка, 2006. – 512 с.

 20. Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії органів влади в Україні / Дацишин М., Керецман В. – К.: В-во «К.І.С.», 2007. – 102 с.

 21. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред.. З.С.Варналія. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.

 22. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: Монографія / Національна академія державного управління при Президентові України; Відп. редактор І.А.Грицак. – К.: «К.І.С.», 2009. – 240 с.

 23. Коротич О.Б. Державне управління регіональним розвитком України: [Монографія]. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – 220 с.

 24. Регіональна політика: методологія, методи, практика / відп. ред.. Академія НАН України М.І.Долішній; НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2001. – 700 с.

 25. Державна політика сталого регіонального розвитку: наук. Розробка / Т.О.Савостенко, В.І.Попруга, І.Е.Польська та ін..; за заг. Ред.. Т.О.Савостенко. – К.: НАДУ, 2008. – 40 с. [с. 14-16, 21-24, 33-37].

 26. Орлатий М.К., Вакуленко В.М., Головач О.В. Механізми реалізації державної регіональної політики в контексті проведення адміністративної та політичної реформ. – К.: НАДУ, 2008. – 24 с.

 27. Україна в 2008 році: процеси, результати, перспективи. Біла книга державної політики / За заг. ред.. Ю.Г.Рубака. – К.: НІСД. – 186 с. [с.73,74,75,76,81,86,87,88,89,

 28. 90,96].

 29. Вісник Академії правових наук України: зб. наук пр. / редкол.: В.Я.Тацій та ін.. – Х.: Право, 2009. – 4 (59). – 256 с. [с.71-78]

Планування розвитку територій

Стратегічне планування

1. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування.

2. Державна стратегія регіонального розвитку. Пріоритети регіонального розвитку в Україні.

3. Місце стратегічного планування у загальній системі підготовки програмних документів.

4. Основні етапи стратегічного планування.

5. Основні підходи до організації процесу стратегічного планування.

6. Переваги стратегічного планування та перешкоди, які заважають

запровадженню стратегічного планування на територіальному рівні.

7. Програми подолання репресивності. Критерії визначення депресивних територій.

8. Рівні залученності громади до процесу стратегічного планування.

9. Система програмних і прогнозних документів в Україні.

10. Сутність базових понять стратегічного підходу до управління.

Планування на регіональному та місцевому рівні та землекористування

Планування розвитку територій

1. Спільне та відмінне між плануванням територій і плануванням розвитку територій.

2. Структура системи територіального планування.

3. Типологія територіального планування.

Нормативно-правові акти:

1. Бюджетний Кодекс України

2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” //Голос України.-1997.-№102.-12 червня.

3. Закон України від 18.03.2004р. №1621 «Про державні цільові програми»

4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року” // Офіційний вісник України – 2006. - №30.

5. Запровадження стратегічного планування в Україні: Зб. Документів і матеріалів/ Укл. В.Тертичка. – К.: Центр досліджень адміністративної реформи НАДУ, 2004. – Розд. 1; 2; 3; 4; 5 // .ua/ua-Шаров Ю.П. стратегічне планування та реалізація політики на центральному, регіональному і місцевому рівнях: конспект дистанційного курсу. – К., 2004..

6. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 липня 2002 №224 „Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку”.

Рекомендована література:

 1. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1989. - 519 с.

 2. Берданова О.В., Вакуленко В.М., Тертичка В.В. Стратегічне планування (Конспект лекцій). - К.: НАДУ, 2007

 3. Вакуленко В.М., Мамонова В.В., Шаров Ю.П. Стратегічне планування на місцевому та регіональному рівнях: Навч. посіб. - Ужгород: Патент, 2004. - 198 с

 4. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: Навч. посібник. -К.: ЦУЛ, 2003. -395 с.

 5. Економіка міст: Україна та світовий досвід. Навчальний посібник. // Вакуленко В.М., Дехтяренко Ю.Ф., Драпіковський О.І. та ін. –К.: Основи, 1997.

 6. Запровадження стратегічного планування в Україні: Зб. док. і матеріалів / Уклад. В.Тертичка. - К.: Центр дослідж. адміністративної реформи НАДУ, 2004. - 401 с.

 7. Корецький М.Х., Дєгтяр А.О., Дацій О.І. Стратегічне управління:Навч.посібник. -К.: ЦУЛ, 2007. -239 с.

 8. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Планування розвитку територій”/ Укл.: Ю.Ф. Дехтяренко, В.В. Юзефович. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. -24 с.

 9. Стратегічне планування та управління (за ред.. Боньчак-Кухарчик). – Львів, 2007. – 328 с.

 10. Управління розвитком міста. Навч.посіб. / За ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого.- К.: Вид-во НАДУ, 2006.- 389 с.

 11. Чемерис А.О., Галанець В.В. Стратегічне управління сільськогосподарским виробництвом у системі державного управління. -Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. -156 с

 12. Шаров Ю. Стратегічне планування в муніціпальному менеджменті:концептуальні аспекти. -Дніпропетровськ: ДФ УАДУ, 2001. -300 с.

 13. Шаров Ю.П. Стратегічне планування та реалізація політики на центральному, місцевому та регіональному рівнях (опорний конспект дистанційного курсу): Навчальний посібник. - Центр навчальної літератури, 2004. - 56 с.

 14. Шпачук В.В. Стратегічне управління державним зовнішнім боргом України: Дис. канд. наук з держ. упр. -К.: НАДУ, 2004. -196 с.

Регулювання земельних відносин

 1. Правове регулювання земельних відносин в Україні.

 2. Склад і цільове призначення земель в Україні.

 3. Право власності та право користування земельною ділянкою в Україні.

 4. Державна реєстрація земель в Україні: сутність, процедура та перспективи реформування.

 5. Державний контроль за використанням та охороною земель в Україні і порядок його здійснення.

Рекомендовані джерела:

1. Земельний Кодекс України // Інтернет ресурс. http://rada.gov.ua

2. Закон України «Про землеустрій» // Інтернет ресурс. http://rada.gov.ua

3. Закон України «Про охорону земель» // Інтернет ресурс. http://rada.gov.ua

4. Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України: актуальні проблеми практ. теорії. — К. : Знання, 2007. — 445c.

5. Беженар Г. М., Бердніков Є. С., Бондар Л. О., Гавріш Н. С., Гуревський В. К. Земельне право України: Підручник / Одеська національна юридична академія / О.О. Погрібний (ред.), І.І. Каракаш (ред.). — К. : Істина, 2003. — 446с.

6. Земельне право. Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів / В.І.Семчик (ред.), П.Ф. Килинич (ред.). — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2008. — 424с.

7. Земельні та майнові паї : нормативно-правові акти, роз’яснення та судова практика / Упор. М. С. Головатюк та ін.; Під заг. ред. М. С. Головатюка. – 2-е вид. допов. та перероб. - К.: ПАЛИВОДА А.В., : 2008 -: 396 с.

8. Земельні відносини в Україні. Збірник нормативних актів – К, 2009т- 752с.

9. Земельне право. Навчальний посібник рекомендований МОН України Корнєєв Ю.В.- ЦУЛ : 2009, 240 с.

10. Єлисєєва О.В. Правове регулювання припинення права власності іноземних осіб та осіб без громадянства на земельні ділянки, які не можуть перебувати у власності таких осіб // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2 ч. / Редкол.: С.А. Єрохін, В.Ф. Погорілко, Я.М. Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління, 2004. Ч. 2. – С. 423-429.

11. Єлісєєва О.В. Правове регулювання добровільної відмови від права власності на земельну ділянку як засобу забезпечення ефективного використання землі // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б. М. (відпов. ред.), Бистряков І. К., Новоторов О. С., Ніколаєнко Т. С., Кучер О. О., Осипенко В. М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 184-187.

12. Ковтун М.Г. Земельне право: Курс лекцій. — К. : Юмана, 2001. — 208с.

13. Мачуська І. Б. Земельне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2005. — 132с.

14. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Навч. посіб. / Інститут законодавства Верховної Ради України. — К. : Ін-т законодавства ВРУ, 2007. — 432с.

15. Нечаєва Т. С., Мінаков В. Д.. Земельне право: Конспект лекцій / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К. : КНУБА, 2002. — 156с.

16. Рокар Ф. Введення в сервітути та спадкове право забудови // Матеріали фахових зустрічей експертів України та Німеччини з питань вдосконалення земельного законодавства в Україні. – К., 2002. – 11 с.

17. Ромадин М.С. Некоторые проблемы принудительного прекращения прав на землю в Российской Федерации // Государство и право. – 2003. - № 11. – С. 90-96

18. Фурса С. Я. Земля: договори, суд, законодавство, Видавець Фурса С. Я. - Київ ,2008 - 780с.

19. Шеремет А.П. . Земельне право Навчальний посібник рекомендований МОН України - 2005, - 362 с

20. Журнал «Земельне право України : теорія і практика» , видання за 2010-2011 рр. Режим доступу:

3. Дисципліни спеціалізаціЇ

«Регіональний розвиток»

Складові місцевої політики

Політика розвитку інфраструктури

1. Місце інфраструктури в економіці регіону, характеристика видів та підрозділів інфраструктури регіону

2. Проблеми розвитку регіональної інфраструктури на сучасному етапі. Поняття інфраструктурної забезпеченості регіону.

3. Склад та функціональне призначення соціальної інфраструктури регіону.

4. Соціальна інфраструктура регіону. Особливості функціонування соціально-побутової та соціально-культурної інфраструктури.

5. Призначення та функції комунально-виробничої інфраструктури регіону.

6. Формування ринкової інфраструктури регіону та її значення для підвищення економічної активності.

7. Сучасні вимоги до формування мережі ринкової інфраструктури в регіоні. Показники розвитку ринкової інфраструктури регіону.

8. Складові інституційної інфраструктури регіону

9. Механізми розвитку інфраструктури. Організаційна система управління регіональною інфраструктурою.

Політика розвитку соціальної сфери

1. Підтримка органами публічної влади освітніх програм територіальної громади

2. Просвітницькі програми з формування активної територіальної громади

3. Місцева політика у сфері охорони здоров`я

4. Надання соціальних послуг на місцевому рівні

5. Регуляторні функції органів місцевої влади у сфері розвитку житлово-комунального господарства

6. Підтримка культури, туризму та спорту на місцевому рівні

Запобігання кризам та управління в умовах надзвичайних ситуацій

1. Класифікація надзвичайних ситуацій. Інституційне забезпечення попередження та управління надзвичайними ситуаціями.

2. Прогнозування та попередження надзвичайних ситуацій на регіональному рівні. Система ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

3. Завдання врядування у сфері природно-техногенної безпеки. Інституційне забезпечення попередження та управління надзвичайними ситуаціями.

4. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в системі національного та регіонального управління процесами суспільного життя в умовах надзвичайних ситуацій.

5. Єдина система цивільного захисту населення та територій: структура та функції, режими функціонування.

Рекомендована література:

1. Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України:Навч.посібник. -К: УАДУ, 2002. -111 с

2. Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України:Навч.посібник. -К: УАДУ, 2002. -111 с.

3. Єнджеєвські З. Посібник з підготовки заявок на фінансування проектів розвитку інженерної інфраструктури територіальних громад / З.Єнджеєвські ; за ред. : Д.Літча, В.Лисенка. - К. : К.І.С., 2009. -125 с.

4. Інфраструктура інвестиційного розвитку/Кер. авт. кол. П.Гайдуцький. -К.: Міленіум, 2003. -214 с.

5. Інфраструктура інвестиційного розвитку/Кер. авт. кол. П.Гайдуцький. -К.: Міленіум, 2003. -214 с.

6. Мамонова В.В. Методологія управління територіальним розвитком:Монографія. -Х.: ХарРІ НАДУ, 2006. -194 с/

7. Розвиток регіонів України зусиллями влади, громадськості і бізнесу. -К.: Інститут Реформ, 2004. -127 с.

8. Соціальна інфраструктура регіону:Робоча програма та метод вказівки для спец. "ДУ"/Укл. А.С.Крупник. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2006.

9. Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіону : навч.посіб. / за ред. М.К.Орлатого, О.С.Ігнатенка. -К.: НАДУ, 2006. -207с.

10. Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіону:Метод. рекомендації до навч. дисципліни. -К.: НАДУ, 2006. -32 с.

11. Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009р. - К. : ВД "Інжек", 2009. -375 с.

12. Сучасний соціально-політичний та гуманітарний розвиток регіону : наук. розробка / авт. кол. : З.В.Балабаєва (наук. кер.), Б.Ю.Ростіянов, І.Л.Росколотько. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008.

13.Теоретико-методологічні основи управління розвитком регіону:Монографія/За ред. Н.С.Миколайчук.

14. Ткач К.І. Теоретичні засади регіональної промислової політики : монографія / К.І.Ткач ; наук. ред. Б.В.Буркинський. - Одеса : Астропринт, 2008. - 279 с.

15. Топчієв О.Г., Безверхнюк Т.М., Тітенко З.В. Регіональний розвиток України і становлення державної регіональної політики:Навч.-методич. посібник. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. -223 с.

16. Шпекторенко І.В. Розвиток соціальної інфраструктури регіону:Навч.посібник. -Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2004. -63 с.

17. Абрамов Ю.О., Грінченко Є.М., Кірочкін О.Ю., Коротинський П.А., Миронець С.М. Моніторинг надзвичайних ситуацій. Підручник. Вид-во: АЦЗУ м.Харків, 2005. – 530 с.

18. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. -К.: Основи, 2003. -372 с.

19. Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю 3 квітня 2009 р. Ч.1 / за наук. ред. : В.С.Загорського, А.В.Ліпенцева . -Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. -571 с.

20. Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю 3 квітня 2009 р. Ч.2 / за наук. ред. : В.С.Загорського, А.В.Ліпенцева . -Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. -579 с.

21. Жалібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – Київ: Каравела, 2004. – 328 с.

22. Зовнiшнi та внутрiшнi чинники розвитку полiтичної ситуацiї в Українi.Україна i свiтовий полiтичний процес.Матерiали "круглого столу". -Днiпропетровськ: ДнНУ, 2001. -87 с.

23. Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навчальний посібник /За заг. ред. П.В. Мельника, Н.Р. Нижник. - Ірпінь, 2000.-304 с.

24. Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіону: Навч. посіб. / Кол. авт.; За ред. М.К.Орлатого, О.С.Ігнатенка. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 208 c.

24. Сурмин Ю. Методология анализа ситуаций/ Ю. Сурмин. -К: Центр инноваций и развития, 1999. -93 с.

25. Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 212с.

Інструменти територіального розвитку

Маркетинг територій

 1. Передумови використання теорії маркетингу в територіальному управлінні

 2. Передумови та характеристика етапів впровадження територіального маркетингу.

 3. Мета здійснення сегментації ринку в територіальному маркетингу.

 4. Назвіть групи факторів, які впливають на поведінку клієнтів у територіальному маркетингу.

 5. Розкрийте сутність конкурентної стратегії у територіальному маркетингу.

Рекомендована література:

 1. Амблер Т. Практический маркетинг / Пер. с анг. под общ. ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.:Питер, 1999.

 2. Ансоф И. Стратегическое управление. – М.: Экоомика, 1989.

 3. Гапоненко А.Г. Стратегия социально-экономического развития: страна, регион, город: Учебное пособие. – М.: РАГС, 2001.

 4. Дибб С., Симкин Л., Брэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому планированию. – СПб.: Питер, 2001.

 5. Диксон П. Управление маркетингом / Пер. с англ. – М.: БИНОМ, 1998.

 6. Костылева Е.А. Городской маркетинг: методические подходы. – СПб.: Ин-т «ЕВРОГРАД», 2001.

 7. Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. – СПб.: Стокгольмская школа, 2005.

 8. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с фр. – СПб.: Наука, 1996.

 9. Макдональд М. Стратегическое планирование маркетинга. – СПб.:Питер, 2000.

 10. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. – М.: РАГС, 2002.

 11. Сачук Т.В. Основы стратегического менеджмента муниципального образования. – Петрозаводск, КГПУ, 2002.

 12. Сачук Т.В. Основы территориального маркетинга. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2004.

 13. Сачук Т.В. Поведение потребителей в территориальном маркетинге. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2005.

 14. Старцев Ю.Н. Территориальный маркетинг: Учебное пособие. – Челябинск: Издатель Татьяна Лурье, 2004.

Стимулювання економічного розвитку на регіональному

та місцевому рівнях

1. Державна політика стимулювання економічного розвитку регіонів:

напрямки, форми та результати.

2. Механізми залучення зовнішніх ресурсів на цілі економічного розвитку регіонів.

3. Регіональна ділова активність та роль значення держави для її активізації.

4. Зовнішньоекономічний потенціал регіонів та його реалізація в контексті

діяльності місцевих органів влади.

5. Ресурсна забезпеченість регіону та курс на її реалізацію як складова діяльності місцевих органів влади.

Рекомендована література:

 1. Сорокин А.В. Теории общественного богатства. Основания микро- и макроэкономики. – М.: Экономика, 2009. – 587 с.

 2. Інестиції та регіональна проектна діяльність: навч. посібник/ В.Т.Голубятніков, П.Д.Лазар, Н.В.Голубятнікова, К.В.Савченко; за заг. ред. В.Т.Голубятнікова. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. - 248 с.

 3. Стратегічний вибір щодо прискорення та підтримки зростання в Україні. Меморандум з економічного розвитку (31 серпня 2010 року). - К : Світовий банк, 2010. - 119 с.

 4. Бінгем Р., Гилл Е., Вайт С. Фінансування економічного розвитку/Пер. з англ. – Львів: Літопис, 2003. – 416 с.

 5. Фінансові механізми сприяння розвитку регіонів : матер. наук.-практ. конф. 16 квітня 2010 року / за наук. ред. : В.С.Загорського, А.В.Ліпенцева, Л.В.Ходос. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. - 156 с.

 6. Бюджетна політика та бюджетне планування в умовах прогнозної невизначеності: регіональний рівень : наук.-метод. розробка / авт. кол. : А.Г.Ахламов, О.В.Голинська. - К. : НАДУ, 2010. - 42 с.

 7. Регіональне управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах інтеграції України в глобальний економічний простір : метод. рек. / О.О.Труш, В.В.Говоруха, С.В.Белан та ін. ; за заг. ред. О.О.Труша. - К. : НАДУ, 2010. -33 с.

Проектний розвиток регіонів

 1. Дайте визначення термінів «територія» і «регіон», визначте тотожність та відмінність у цих поняттях.

 2. Наведіть головні аргументи щодо доцільності застосування концепції управління проектами для розробки та здійснення програм і проектів у сфері державного управління.

 3. Якими нормативно-правовими документами регулюється розроблення, затвердження та виконання Державних цільових програм.

 4. Яким документом визначаються цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку регіону, засоби та шляхи їх досягнення?

 5. Охарактеризуйте основні етапи процесу моніторингу реалізації стратегії регіонального розвитку.

 6. Основні інструменти і методи визначення стратегічних пріоритетів та операційних цілей розвитку регіону. Формат представлення операційного плану.

 7. Регіональні цільові програми в системі планування і прогнозування економічного та соціального розвитку області.

 8. Європейські стандарти управління розвитком територій

Рекомендована література:

 1. Регіональний розвиток та просторове планування територій: досвід України та інших держав-членів Ради Європи // В.С. Куйбіда, В.А.Негода, В.В.Толкованов. – Київ, Видавництво «Крамар», 2009. - 170 с.

 2. Безверхнюк Т. М. Європейські стандарти врядування на регіональному рівні : [монографія] / Безверхнюк Т.М., Саханенко С.Є., Топалова Е.Х. ; за заг. ред. Т. М. Безверхнюк. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. – 328 с. – (Розділ 1)

 3. Розроблення та впровадження стратегічного плану розвитку регіону: Практичний посібник / Боврон Б., Вігода А., Девідсон Г., Мамонова В., Федів І. Санжаровський І. За ред. Санжаровського І. – К.: Вид-во К.І.С., 2008. – 214 с.

 4. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України [Текст] : закон України № від 23 березня 2000 р. — [чинний] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 25. — Ст. 195. — (Нормативно-правовий документ ВРУ. Закон).

 5. Про державні цільові програми [Текст] : закон України № 1621 від 18 березня 2004 р. — [чинний] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 25. — Ст. 352. — (Нормативно-правовий документ ВРУ. Закон).

 6. Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету : постанова Кабінету Міністрів України № 621 від 26 квітня 2003 р. — [чинний] / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. — 2003. — (Нормативно-правовий документ КМУ. Постанова). — Режим доступу : http://.

 7. Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм : постанова Кабінету Міністрів України № 106 від 31 січня 2007 р. — [чинний] / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. — 2007. — (Нормативно-правовий документ КМУ. Постанова). — Режим доступу : http://.

 8. Про затвердження Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України : розпорядження Кабінету Міністрів України № 504 від 4 жовтня 2006 р. — [чинний] / Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. — 2007. — (Нормативно-правовий документ КМУ. Розпорядження). — Режим доступу : http://.

 9. Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку : наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 224 від 29 липня 2002 р. — [чинний] / Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України [Електронний ресурс] — 2002. — (Нормативно-правовий документ Мінекономіки України. Наказ). — Режим доступу : http://.

 10. Про затвердження порядку обліку державних цільових програм : наказ Міністерства економіки України № 250 від 31липня 2007 р. — [чинний] / Міністерство економіки України [Електронний ресурс]. — 2007. — (Нормативно-правовий документ Мінекономіки України. Наказ). — Режим доступу : http://.

 11. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання : наказ Міністерства економіки України № 367 від 4 грудня 2006 р. — [чинний] / Міністерство економіки України [Електронний ресурс]. — 2006 р. — (Нормативно-правовий документ Мінекономіки України. Наказ). — Режим доступу : http://.

Управління територіальними ресурсами

Управління місцевими фінансами та бюджетуванням

 1. Принципи бюджетної системи та їх реалізація.

 2. Нормативно-правове забезпечення функціонування місцевих бюджетів.

 3. Міжбюджетні відносини та види міжбюджетних трансферт в Україні.

 4. Формування доходів місцевих бюджетів.

 5. Комунальна власність, як фінансова основа місцевого бюджетування.

 6. Програмно-цільовий метод планування та виконання місцевих бюджетів.

 7. Види видатків місцевих бюджетів.

 8. Публічна інформація про бюджетну діяльність на місцевому рівні.

Рекомендована література:

 1. Бюджетний кодекс України. – К.: Істина, 2010. – 126 с.

 2. Бюджетний кодекс України:закон, засади, коментар/ За редакцією О.В.Турчинова і Ц.Г.Огня. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 320с.

 3. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР

 4. Василик О. Д. Державні фінанси України: навч. посіб. / О. Д. Василик – К. : Вища шк., 1997. – 383 с.

 5. Голинська О. В., Мєтєлєва І. Д. Управління міським бюджетом за програмно-цільовим методом: Навч. пос. /Голинська О.В., Мєтєлєва І.Д., та ін./К.: RTI International –2007.– 187 c.

 6. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. – К. Знання, 1999. –227с.

 7. Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період / Луніна І.О. – Харків: Форт, 2000. - 232 с.

 8. Мельник А.Ф. Державне управління:підручник/ А.Ф.Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна; за ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання, 2009. – 582 с.

 9. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / Теліпко В. Е., Овчаренко А. С., Панасюк С. А.; За заг. ред. Азарова М. Я. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 480 с.  

 10. Performance Budgeting. Initial Experiences under the Results Act in Linking Plans with Budgets, United States General Accounting Office, 1999. Режим доступу : http:// Aimd/Ggd-99-67

Управління матеріальними та нематеріальними ресурсами

 1. Адміністративні методи управління трудовими ресурсами.

 2. Задачі управління трудовими ресурсами регіону.

 3. Економічні методи управління трудовими ресурсами.

 4. Демографічна основа формування трудових ресурсів.

 5. Суб’єкти права комунальної власності.

 6. Управління об’єктами спільної сумісної комунальної власності.

Рекомендована література:

 1. Місцеві фінанси: Підручник/За ред.. О.П.Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

 2. Берданова О.В., Вакуленко В.М., Сич Н.А. та ін. Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором у сфері надання громадських послуг: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2003. - 184 с.

 3. Управління сучасним містом: Навч. посіб. / За ред. В.М. Вакуленка, М.К.Орлатого. - К.:НАДУ, 2006. – 243 с.

Логістика і комунікації

 1. Походження й визначення понять у сфері логістики.

 2. Принципи побудови логістичних систем регіонів та міст.

 3. Сутність, цілі та задачі логістики регіонів та міст.

 4. Структура та критерії оптимізації макрологістичної системи забезпечення матеріальними ресурсами міського господарства.

 5. Порівняльна характеристика транспортних комунікаційних систем.

 6. Ринок комунікаційних послуг та його особливості.

 7. Принципи формування регіональних транспортних комунікаційних систем.

 8. Системний підхід до визначення стратегії розвитку комунікацій.

Рекомендована література:

 1. Гаджинский А.М. Логистика: ученик / А.М. Гаджинский. – 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2005. – 432 с.

 2. Комунікаційне забезпечення регіонального управління : навчальний посібник / Т.М.Безверхнюк, Ю.Б.Пігарев, Л.Л.Приходченко, Б.А.Ставицький / за заг. ред.. Т.М.Безверхнюк. – Одеса : Поліграф, 2006. – 319 с.

 3. Комунікаційне забезпечення регіонів : конс. лекцій / О.С.Ігнатенко, А.М.Ткаченко, Р.М.Плющ, О.В.Крісенко, Г.А.Борщ, В.М.Кононенко. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – Ч. 1. – 28 с.

 4. Логистика : учебник / под ред. Б.А.Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 368с.

 5. Пономарьова Ю.В. Логістика : навчальний посібник / Ю.В. Пономарьова. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с.

 6. Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором у сфері надання громадських послуг : монографія / О.В.Берданова, В.М.Вакуленко, М.Д.Василенко, О.В.Галацан та ін.; за ред. Ю.П.Лебединського. – Ужгород : Патент, 2003. – 192 с.

 7. Управління сучасним містом : підручник / за ред.. В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К. : НАДУ, 2008. – 632 с.

Факультативні дисципліни

Методологічні засади досліджень в галузі публічного адміністрування

 1. Наука як соціальне явище та спосіб відношення людини до світу.

 2. Специфіка наукового знання в соціальній та адміністративно-управлінській галузях.

 3. Основні методи та засоби наукового пізнання.

 4. Методологія наукового дослідження.

Рекомендована література:

 1. Авер'янов В.Б., Іващенко В.І., Крупчан О.Д. та ін.. Наукові засади вирішення організаційно-правових проблем адміністративної реформи в Україні – К., 1999

 2. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень:Підручник. - К.: АБУ, 2002. - 479 с.

 3. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми: Моногр. / Кол. авт.; За ред. д-ра філос.н., професора В.М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ. – Міленіум, 2003. – 320 с.

 4. Ковальчук В., Моісеєв Л., Яцій О. Основи наукових досліджень. – Одеса, 2001. – 218 с.

 5. Мамонова В. Методологія управління територіальним розвитком. – ХарРІДУ, 2006. – 195 с.

 6. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Вступний модуль” підмодулю “Методологічні засади досліджень в галузі публічної адміністрації” (для слухачів спеціальності – “Публічне адміністрування” денної форми навчання)/ Уклад.: В.М.Князєв, Ю.В.Бакаєв. К.: Вид-во НАДУ при Президентові України, 2007. – 96 с.

 7. Методологічне забезпечення програмування розвитку публічних інституцій та якості їх діяльності. – К., 2009.- 52 с.

 8. Методологія державного управління. Словник-довідник. – К., 2004. – 195 с.

 9. Методологія наукових досліджень в галузі "Публічне адміністрування": 10. 10. Методичні рекомендації / Уклад.: В.М.Князєв, Ю.В.Бакаєв. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 75 с.

 10. Наукові дослідження в галузі державного управління: навч. посіб. / авт.-упоряд.: О.Ю.Оболенський, М.К.Орлатий, Ю.П.Сурмін та ін. – К.: НАДУ, 2008. – 224 с.

 11. Положення про процедури підготовки та захисту магістерських досліджень ОРІДУ НАДУ при Президентові України // Укладачі: М.Іжа, О.Воронов, М.Попов, Т.Діденко. – О.: ОРІДУ, 2010. – 52 с.

 12. Стеченко Д., Чмир О. Методологія наукових досліджень. – К.: Знання, 2007. – 317 с.

 13. Фаренік С.А. Логіка і методологія наукового дослідження: Наук. – метод.посіб. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 340 с.

 14. Шейко В., Кушнаренко Н. Організація та методика науково-дослідної діяльності. – К.: Знання, 2002. – 295 с.

Запобігання та протидія корупції

 1. Поняття та сутність корупції.

 2. Адміністративні правопорушення корупційного характеру у владних структурах.

 3. Дисциплінарна та цивільна відповідальність за корупційні дії.

 4. Організаційні засади протидії корупції.

 5. Роль інститутів громадянського суспільства в запобіганні корупції.

Рекомендована література:

 1. Заброда Д. Г. Адміністративно-правові проблеми взаємодії суб'єктів боротьби з корупцією : [монографія] / Д. Г. Заброда, В. К. Колпаков. – Д. : Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ, 2007. – 176 с.

 2. Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії): [монографія], К.Юридична думка. 2004.

 3. Невмержицький Є. В. Корупція в Україні : причини, наслідки, механіз­­ми протидії : [монографія] / Є. В. Невмержицький. – К. : КНТ, 2008. – 368 с.

 4. Роуз-Екерман С. Корупція та урядування : причини, наслідки та змі­ни / С. Роуз-Екерман ; пер. С. Кокізюк, Р. Ткачук. – К. : К.І.С., 2004. – 296 с.

Нормативно-правові акти:

1. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011.

2 Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади : постанова Кабінету Мі­ніст­рів України : від 8 груд. 2009 р. : № 1422 // Уряд. кур'єр. – 2010. – 12 січ.

3. Про введення посади заступника Міністра Кабінету Міністрів Украї­ни – Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики : розпо­ряд­ження Кабінету Міністрів України : вiд 17 берез. 2010 р. : № 452-р // Уряд. кур'єр. – 2010. – 19 берез.

4. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подо­лання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикоруп­ційної політики на період до 2011 року : розпорядження Кабінету Міністрів України : вiд 15 серп. 2007 р. : № 657-р [Елект­рон­ний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=657-2007-%F0&p=1263118722119152

5. Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики : постанова Кабінету Мі­ніст­рів України : від 24 квіт. 2009 р. : № 410 // Уряд. кур'єр. – 2009. – 15 трав.

6. Про заходи щодо реалізації національної антикорупційної стратегії та інституційного забезпечення цілісної антикорупційної політики : рішення Ради національної безпеки і оборони України : від 21 квіт. 2008 р. // Уряд. кур'єр. – 2008. – 13 трав.

7. Про Концепцію подолання корупції в Україні "На шляху до добро­чесності" : Указ Прези­дента Украї­ни : від 11 верес. 2006 р. : № 742/2006 // Уряд. кур'єр. – 2006. – 20 верес.

8. Про Міжвідомчу робочу групу з питань протидії корупції : Указ Пре­зи­дента Украї­ни : від 17 квіт. 2008 р. : № 370/2008 // Уряд. кур'єр. – 2008. – 30 квіт.

9. Про стан протидії корупції в Україні : рішення Ради національної безпеки і оборони України : від 31 жовт. 2008 р. // Уряд. кур'єр. – 2008. – 2 груд.

10. Про утворення Національного антикорупційного комітету : Указ Пре­­зи­дента Украї­ни : від 26 лют. 2010 р. : № 275/2010 // Уряд. кур'єр. – 2010. – 5с.

Ораторське мистецтво

 1. Види промов. Загальні правила підготовки промов різних видів.

 2. Дискусія. Особливості підготовки та проведення дискусії.

 3. Оратор і аудиторія. Особистісні риси управлінця-оратора.

 4. Використання законів логіки у публічних виступах.

 5. Ораторське мистецтво у діяльності працівників органів публічної влади.

Рекомендована література:

 1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика: Навч. посіб. – Львів: Світ, 2001. – 240 с.

 2. Андреев В.И. Деловая риторика: Практический курс делового общения и ораторского мастерства. - М., 1985.

 3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная риторика: для высших и средних учебных заведений. - Р-на Д., 1995.

 4. Ковалевська Т.Ю., С.А.Бронікова. Основи ефективної комунікації: Навчальний посібник (Порадник управлінцеві на щодень). – О.: Фенікс, 2008.

 5. Спанатій Л.С. Риторика: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008.

Для нотаток

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія державного управління при президентові україни (3)

  Документ
  Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. (Протокол № 2, від 28.
 2. Національна академія державного управління при Президентові України (1)

  Документ
  Заочно-дистанційне навчання є інноваційною формою підготовки, що здійснюється безпосередньо за місцем перебування слухачів без відриву від основної діяльності та на основі використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій (ІКТ).
 3. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 4. Національна академія державного управління при Президентові України Одеський регіональний інститут державного управління

  Документ
  З метою організації обговорення результатів дисертаційних досліджень та звітування аспірантів третього (додаток 1) та другого (додаток 2) років навчання з відривом від виробництва в Одеському регіональному інституті державного управління
 5. Національна академія державного управління при президентові україни на правах рукопису синицина наталія Георгіївна

  Документ
  Для отримання заліку необхідно подати залікову роботу (шаблон дисертації) до управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів до 13 квітня 2012 року.

Другие похожие документы..