Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа дисциплины'
Данная дисциплина предназначена для студентов второго года обучения специализации «Банки и банковская деятельность» магистерской программы «Финансы» ...полностью>>
'Тематика курсовых работ'
Проектирование организационных структур 10. Организация офиса проекта 11. Распределение ответственности в управлении проектами 1 . Разработка бизнес-...полностью>>
'Документ'
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефа...полностью>>
'Документ'
1.1. Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу (далі - Правила) встанов...полностью>>

Національна академія державного управління при президентові україни (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Територіальне управління в Україні в умовах реформ

Територіальне управління в Україні в умовах реформ

Регіональна політика

1. Сутність та зміст державної регіональної політики в Україні.

2. Основні принципи державної регіональної політики та її складові.

3. Нова державна регіональна політика – основа для сучасного регіонального

розвитку України.

Адміністративно-територіальний устрій

1. Структура адміністративно-територіального устрою України. Проблеми його реформування.

Місцеве самоврядування

1. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні.

2. Роль і місце територіальної громади у системі місцевого самоврядування.

3. Роль та місце представницьких органів у системі місцевого самоврядування.

4. Роль і місце виконавчих органів і голів місцевих громад у системі місцевого самоврядування.

5. Система органів державної влади на регіональному і локальному рівнях.

6. Міжнародні стандарти публічного управління на регіональному та місцевому рівнях та можливості їх імплементації в Україні.

Управління змінами

1. Основні види стратегії змін, їх сильні та слабкі сторони.

2. Опір змінам: методи його подолання.

3. Управління процесом змін на територіальному рівні.

4. Процес стратегічного планування змін та характерні помилки при його здійсненні.

Управління якістю

1. Управління якістю як основа ефективного управління територіями.

2. Організаційно-правові засади запровадження системи управління якістю (СУЯ) в органах публічної влади.

3. Особливості організації діяльності місцевих органів влади у сфері впровадження системи управління якістю надаваних послуг.

4. Стандарти управління якістю та принципи загального якості.

Результативність та ефективність державного управління

та місцевого самоврядування

1. Забезпечення ефективності державного управління та місцевого самоврядування.

2. Оцінювання результативності та ефективності в системі державного управління та місцевого самоврядування.

Література:

    1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. – Розділ І, ІХ, ХІІІ.. Розділ VI, ст. 119-120

    2. Кучабський О. Адміністративно-територіальна організація України: теорія, методологія, механізми становлення : монографія / О.Кучабський. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. - 315 с.

3. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України від

03.07.1991 №1286-ХІІ. – ст.6.

4. Про затвердження Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою в УРСР: Указ Президії Верховної Ради УРСР від 12.03.1981.

5. Про місцеве самоврядування / Закон України вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР. – ст. 44, 72, 78, 79.Розділ 1; Розділ 2, глава 1, ст. 26; глава 4, ст. 43; Розділ 5, п. 6-8.

 1. Про місцеві державні адміністрації / Закон України вiд 09.04.1999 № 586-ХІV.

 1. Про мови в УРСР: Закон України від 28.10.1989 №8312-ХІ. – Розділ 5, ст. 38.

 2. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001 №2625-ІІІ.

 3. Рішення Конституційного суду України у справі щодо офіційного тлумачення термінів “район” та “район у місті”, які застосовуються у п. 29 частині першої ст. 85, частині п’ятій ст. 140 Конституції України, і поняття “організація управління районами у містах”, яке вживається в частині п’ятій ст. 140 Конституції України та в частині першій ст. 11 Закону України “Про столицю України – місто-герой Київ”, а також щодо офіційного тлумачення положень п. 13 частині першої ст. 42 Конституції України, п. 41 частині першої ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” стосовно повноважень міських рад самостійно вирішувати питання утворення, ліквідації районів в місті (справа про адміністративно-територіальний устрій). Справа №11-рп/2001 від 13.07.2001.

 4. Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 140 Конституції України (справа про об’єднання територіальних громад)/ №12-рп від 18.06.2002.

 5. Армаш Н.О. Правовий статус голови місцевої державної адміністрації // Держава та регіони (Серія “Право”). – 2003.   № 1. – С.13-16

 6. Власенкова О. Правове регулювання діяльності місцевих державних адміністрацій// Вісник УАДУ. – 1999. - №3. – С. 199-205

 7. Глущенко Ю. М. Питання регуляторної діяльності місцевих державних адміністрацій / Ю.М. Глущенко // Держава і право: зб. наук. пр.: Юридичні і політичні науки. – К. – 2008. – Вип. 40. – С. 234-241

 8. Дерець В. А. Місцеві девжавні адміністрації як субєкти управлінських відносин між органами виконавчої влади / Дерець В. А. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. – Х. – 2005. – № 2 (24): У 2 ч. Ч. 1. – С. 242-246.

 9. Дерець В.А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини. – К.: Юридична думка, 2007. – 180 с.

 10. Державна виконавча влада в Україні: формування та функціонування: Зб. наук.пр. – К.: УАДУ, 2000. – 224 с.

 11. Державне будівництво і місцеве самоврядування Навч. посіб. - К. Юрінком Інтер, 2001.-304 с.

 12. Дудченко О. Засади формування і діяльності колегій районних державних адміністрацій в Україні / О. Дудченко // Право України. – 2008. – № 6. – С. 138-143

 13. Єсипчук Н. Місцеві державні адміністрації в системі органів державного управління: структурно-функціональний аспект / Єсипчук Н. // Актуальні проблеми державного управління: зб наук. праць ОРІДУ. – О., 2004. – Вип. 3 (19). – С. 175-185

 14. Коваленко А.А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія і практика. – К., 2002. – 508 с.

 15. Ковела С. Місцеві державні адміністрації на шляху ефективного розвитку територій // Вісник державної служби України. – 2007. – № 3. – С. 60-64

 16. Кравченя М. Організація та порядок діяльності райдержадміністрацій// Збірник наукових праць УАДУ. – в. 1. – К.: Видавництво УАДУ, 2000. – С. 44-50

 17. Богорад О.Д., Невелєв О.М., Падалка В.М., Підмогильний М.В. Регіональна економіка. Словник-довідник. – К., 2004. – 346 с.

 18. Вакуленко В.М., Гринчук Н.М. Державна регіональна політика: Навч. посіб. – К.:, 2007. – 64 с.

 19. Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ-ХХІ століть: нові пріоритети. – К.: Наукова думка, 2006. – 512 с.

 20. Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії органів влади в Україні / Дацишин М., Керецман В. – К.: В-во «К.І.С.», 2007. – 102 с.

 21. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія / За ред.. З.С.Варналія. – К.: Знання України, 2005. – 498 с.

 22. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: Монографія / Національна академія державного управління при Президентові України; Відп. редактор І.А.Грицак. – К.: «К.І.С.», 2009. – 240 с.

 23. Коротич О.Б. Державне управління регіональним розвитком України: [Монографія]. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – 220 с.

 24. Регіональна політика: методологія, методи, практика / відп. ред.. Академія НАН України М.І.Долішній; НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2001. – 700 с.

 25. Державна політика сталого регіонального розвитку: наук. Розробка / Т.О.Савостенко, В.І.Попруга, І.Е.Польська та ін..; за заг. Ред.. Т.О.Савостенко. – К.: НАДУ, 2008. – 40 с. [с. 14-16, 21-24, 33-37].

 26. Орлатий М.К., Вакуленко В.М., Головач О.В. Механізми реалізації державної регіональної політики в контексті проведення адміністративної та політичної реформ. – К.: НАДУ, 2008. – 24 с.

 27. Україна в 2008 році: процеси, результати, перспективи. Біла книга державної політики / За заг. ред.. Ю.Г.Рубака. – К.: НІСД. – 186 с. [с.73,74,75,76,81,86,87,88,89,

 28. 90,96].

 29. Вісник Академії правових наук України: зб. наук пр. / редкол.: В.Я.Тацій та ін.. – Х.: Право, 2009. – 4 (59). – 256 с. [с.71-78]

Планування розвитку територій

Стратегічне планування

1. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування.

2. Державна стратегія регіонального розвитку. Пріоритети регіонального розвитку в Україні.

3. Місце стратегічного планування у загальній системі підготовки програмних документів.

4. Основні етапи стратегічного планування.

5. Основні підходи до організації процесу стратегічного планування.

6. Переваги стратегічного планування та перешкоди, які заважають

запровадженню стратегічного планування на територіальному рівні.

7. Програми подолання репресивності. Критерії визначення депресивних територій.

8. Рівні залученності громади до процесу стратегічного планування.

9. Система програмних і прогнозних документів в Україні.

10. Сутність базових понять стратегічного підходу до управління.

Планування на регіональному та місцевому рівні та землекористування

Планування розвитку територій

1. Спільне та відмінне між плануванням територій і плануванням розвитку територій.

2. Структура системи територіального планування.

3. Типологія територіального планування.

Нормативно-правові акти:

1. Бюджетний Кодекс України

2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” //Голос України.-1997.-№102.-12 червня.

3. Закон України від 18.03.2004р. №1621 «Про державні цільові програми»

4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року” // Офіційний вісник України – 2006. - №30.

5. Запровадження стратегічного планування в Україні: Зб. Документів і матеріалів/ Укл. В.Тертичка. – К.: Центр досліджень адміністративної реформи НАДУ, 2004. – Розд. 1; 2; 3; 4; 5 // .ua/ua-Шаров Ю.П. стратегічне планування та реалізація політики на центральному, регіональному і місцевому рівнях: конспект дистанційного курсу. – К., 2004..

6. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 липня 2002 №224 „Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку”.

Рекомендована література:

 1. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1989. - 519 с.

 2. Берданова О.В., Вакуленко В.М., Тертичка В.В. Стратегічне планування (Конспект лекцій). - К.: НАДУ, 2007

 3. Вакуленко В.М., Мамонова В.В., Шаров Ю.П. Стратегічне планування на місцевому та регіональному рівнях: Навч. посіб. - Ужгород: Патент, 2004. - 198 с

 4. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: Навч. посібник. -К.: ЦУЛ, 2003. -395 с.

 5. Економіка міст: Україна та світовий досвід. Навчальний посібник. // Вакуленко В.М., Дехтяренко Ю.Ф., Драпіковський О.І. та ін. –К.: Основи, 1997.

 6. Запровадження стратегічного планування в Україні: Зб. док. і матеріалів / Уклад. В.Тертичка. - К.: Центр дослідж. адміністративної реформи НАДУ, 2004. - 401 с.

 7. Корецький М.Х., Дєгтяр А.О., Дацій О.І. Стратегічне управління:Навч.посібник. -К.: ЦУЛ, 2007. -239 с.

 8. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Планування розвитку територій”/ Укл.: Ю.Ф. Дехтяренко, В.В. Юзефович. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. -24 с.

 9. Стратегічне планування та управління (за ред.. Боньчак-Кухарчик). – Львів, 2007. – 328 с.

 10. Управління розвитком міста. Навч.посіб. / За ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого.- К.: Вид-во НАДУ, 2006.- 389 с.

 11. Чемерис А.О., Галанець В.В. Стратегічне управління сільськогосподарским виробництвом у системі державного управління. -Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2003. -156 с

 12. Шаров Ю. Стратегічне планування в муніціпальному менеджменті:концептуальні аспекти. -Дніпропетровськ: ДФ УАДУ, 2001. -300 с.

 13. Шаров Ю.П. Стратегічне планування та реалізація політики на центральному, місцевому та регіональному рівнях (опорний конспект дистанційного курсу): Навчальний посібник. - Центр навчальної літератури, 2004. - 56 с.

 14. Шпачук В.В. Стратегічне управління державним зовнішнім боргом України: Дис. канд. наук з держ. упр. -К.: НАДУ, 2004. -196 с.

Регулювання земельних відносин

 1. Правове регулювання земельних відносин в Україні.

 2. Склад і цільове призначення земель в Україні.

 3. Право власності та право користування земельною ділянкою в Україні.

 4. Державна реєстрація земель в Україні: сутність, процедура та перспективи реформування.

 5. Державний контроль за використанням та охороною земель в Україні і порядок його здійснення.

Рекомендовані джерела:

1. Земельний Кодекс України // Інтернет ресурс. http://rada.gov.ua

2. Закон України «Про землеустрій» // Інтернет ресурс. http://rada.gov.ua

3. Закон України «Про охорону земель» // Інтернет ресурс. http://rada.gov.ua

4. Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України: актуальні проблеми практ. теорії. — К. : Знання, 2007. — 445c.

5. Беженар Г. М., Бердніков Є. С., Бондар Л. О., Гавріш Н. С., Гуревський В. К. Земельне право України: Підручник / Одеська національна юридична академія / О.О. Погрібний (ред.), І.І. Каракаш (ред.). — К. : Істина, 2003. — 446с.

6. Земельне право. Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів / В.І.Семчик (ред.), П.Ф. Килинич (ред.). — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2008. — 424с.

7. Земельні та майнові паї : нормативно-правові акти, роз’яснення та судова практика / Упор. М. С. Головатюк та ін.; Під заг. ред. М. С. Головатюка. – 2-е вид. допов. та перероб. - К.: ПАЛИВОДА А.В., : 2008 -: 396 с.

8. Земельні відносини в Україні. Збірник нормативних актів – К, 2009т- 752с.

9. Земельне право. Навчальний посібник рекомендований МОН України Корнєєв Ю.В.- ЦУЛ : 2009, 240 с.

10. Єлисєєва О.В. Правове регулювання припинення права власності іноземних осіб та осіб без громадянства на земельні ділянки, які не можуть перебувати у власності таких осіб // Реформування правової системи України: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28-29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2 ч. / Редкол.: С.А. Єрохін, В.Ф. Погорілко, Я.М. Шевченко та ін. – К.: Національна академія управління, 2004. Ч. 2. – С. 423-429.

11. Єлісєєва О.В. Правове регулювання добровільної відмови від права власності на земельну ділянку як засобу забезпечення ефективного використання землі // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б. М. (відпов. ред.), Бистряков І. К., Новоторов О. С., Ніколаєнко Т. С., Кучер О. О., Осипенко В. М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 184-187.

12. Ковтун М.Г. Земельне право: Курс лекцій. — К. : Юмана, 2001. — 208с.

13. Мачуська І. Б. Земельне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2005. — 132с.

14. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Навч. посіб. / Інститут законодавства Верховної Ради України. — К. : Ін-т законодавства ВРУ, 2007. — 432с.

15. Нечаєва Т. С., Мінаков В. Д.. Земельне право: Конспект лекцій / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К. : КНУБА, 2002. — 156с.

16. Рокар Ф. Введення в сервітути та спадкове право забудови // Матеріали фахових зустрічей експертів України та Німеччини з питань вдосконалення земельного законодавства в Україні. – К., 2002. – 11 с.

17. Ромадин М.С. Некоторые проблемы принудительного прекращения прав на землю в Российской Федерации // Государство и право. – 2003. - № 11. – С. 90-96

18. Фурса С. Я. Земля: договори, суд, законодавство, Видавець Фурса С. Я. - Київ ,2008 - 780с.

19. Шеремет А.П. . Земельне право Навчальний посібник рекомендований МОН України - 2005, - 362 с

20. Журнал «Земельне право України : теорія і практика» , видання за 2010-2011 рр. Режим доступу:

3. Дисципліни спеціалізаціЇ

«Регіональний розвиток»

Складові місцевої політики

Політика розвитку інфраструктури

1. Місце інфраструктури в економіці регіону, характеристика видів та підрозділів інфраструктури регіону

2. Проблеми розвитку регіональної інфраструктури на сучасному етапі. Поняття інфраструктурної забезпеченості регіону.

3. Склад та функціональне призначення соціальної інфраструктури регіону.

4. Соціальна інфраструктура регіону. Особливості функціонування соціально-побутової та соціально-культурної інфраструктури.

5. Призначення та функції комунально-виробничої інфраструктури регіону.

6. Формування ринкової інфраструктури регіону та її значення для підвищення економічної активності.

7. Сучасні вимоги до формування мережі ринкової інфраструктури в регіоні. Показники розвитку ринкової інфраструктури регіону.

8. Складові інституційної інфраструктури регіону

9. Механізми розвитку інфраструктури. Організаційна система управління регіональною інфраструктурою.

Політика розвитку соціальної сфери

1. Підтримка органами публічної влади освітніх програм територіальної громади

2. Просвітницькі програми з формування активної територіальної громади

3. Місцева політика у сфері охорони здоров`я

4. Надання соціальних послуг на місцевому рівні

5. Регуляторні функції органів місцевої влади у сфері розвитку житлово-комунального господарства

6. Підтримка культури, туризму та спорту на місцевому рівні

Запобігання кризам та управління в умовах надзвичайних ситуацій

1. Класифікація надзвичайних ситуацій. Інституційне забезпечення попередження та управління надзвичайними ситуаціями.

2. Прогнозування та попередження надзвичайних ситуацій на регіональному рівні. Система ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

3. Завдання врядування у сфері природно-техногенної безпеки. Інституційне забезпечення попередження та управління надзвичайними ситуаціями.

4. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в системі національного та регіонального управління процесами суспільного життя в умовах надзвичайних ситуацій.

5. Єдина система цивільного захисту населення та територій: структура та функції, режими функціонування.

Рекомендована література:

1. Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України:Навч.посібник. -К: УАДУ, 2002. -111 с

2. Державне регулювання розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів України:Навч.посібник. -К: УАДУ, 2002. -111 с.

3. Єнджеєвські З. Посібник з підготовки заявок на фінансування проектів розвитку інженерної інфраструктури територіальних громад / З.Єнджеєвські ; за ред. : Д.Літча, В.Лисенка. - К. : К.І.С., 2009. -125 с.

4. Інфраструктура інвестиційного розвитку/Кер. авт. кол. П.Гайдуцький. -К.: Міленіум, 2003. -214 с.

5. Інфраструктура інвестиційного розвитку/Кер. авт. кол. П.Гайдуцький. -К.: Міленіум, 2003. -214 с.

6. Мамонова В.В. Методологія управління територіальним розвитком:Монографія. -Х.: ХарРІ НАДУ, 2006. -194 с/

7. Розвиток регіонів України зусиллями влади, громадськості і бізнесу. -К.: Інститут Реформ, 2004. -127 с.

8. Соціальна інфраструктура регіону:Робоча програма та метод вказівки для спец. "ДУ"/Укл. А.С.Крупник. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2006.

9. Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіону : навч.посіб. / за ред. М.К.Орлатого, О.С.Ігнатенка. -К.: НАДУ, 2006. -207с.

10. Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіону:Метод. рекомендації до навч. дисципліни. -К.: НАДУ, 2006. -32 с.

11. Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 трав. 2009р. - К. : ВД "Інжек", 2009. -375 с.

12. Сучасний соціально-політичний та гуманітарний розвиток регіону : наук. розробка / авт. кол. : З.В.Балабаєва (наук. кер.), Б.Ю.Ростіянов, І.Л.Росколотько. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2008.

13.Теоретико-методологічні основи управління розвитком регіону:Монографія/За ред. Н.С.Миколайчук.

14. Ткач К.І. Теоретичні засади регіональної промислової політики : монографія / К.І.Ткач ; наук. ред. Б.В.Буркинський. - Одеса : Астропринт, 2008. - 279 с.

15. Топчієв О.Г., Безверхнюк Т.М., Тітенко З.В. Регіональний розвиток України і становлення державної регіональної політики:Навч.-методич. посібник. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. -223 с.

16. Шпекторенко І.В. Розвиток соціальної інфраструктури регіону:Навч.посібник. -Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2004. -63 с.

17. Абрамов Ю.О., Грінченко Є.М., Кірочкін О.Ю., Коротинський П.А., Миронець С.М. Моніторинг надзвичайних ситуацій. Підручник. Вид-во: АЦЗУ м.Харків, 2005. – 530 с.

18. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження. -К.: Основи, 2003. -372 с.

19. Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю 3 квітня 2009 р. Ч.1 / за наук. ред. : В.С.Загорського, А.В.Ліпенцева . -Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. -571 с.

20. Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю 3 квітня 2009 р. Ч.2 / за наук. ред. : В.С.Загорського, А.В.Ліпенцева . -Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. -579 с.

21. Жалібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – Київ: Каравела, 2004. – 328 с.

22. Зовнiшнi та внутрiшнi чинники розвитку полiтичної ситуацiї в Українi.Україна i свiтовий полiтичний процес.Матерiали "круглого столу". -Днiпропетровськ: ДнНУ, 2001. -87 с.

23. Нижник Н.Р., Ситник Г.П., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навчальний посібник /За заг. ред. П.В. Мельника, Н.Р. Нижник. - Ірпінь, 2000.-304 с.

24. Соціальна інфраструктура та комунікаційне забезпечення регіону: Навч. посіб. / Кол. авт.; За ред. М.К.Орлатого, О.С.Ігнатенка. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 208 c.

24. Сурмин Ю. Методология анализа ситуаций/ Ю. Сурмин. -К: Центр инноваций и развития, 1999. -93 с.

25. Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 212с.

Інструменти територіального розвитку

Маркетинг територій

 1. Передумови використання теорії маркетингу в територіальному управлінні

 2. Передумови та характеристика етапів впровадження територіального маркетингу.

 3. Мета здійснення сегментації ринку в територіальному маркетингу.

 4. Назвіть групи факторів, які впливають на поведінку клієнтів у територіальному маркетингу.

 5. Розкрийте сутність конкурентної стратегії у територіальному маркетингу.

Рекомендована література:

 1. Амблер Т. Практический маркетинг / Пер. с анг. под общ. ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.:Питер, 1999.

 2. Ансоф И. Стратегическое управление. – М.: Экоомика, 1989.

 3. Гапоненко А.Г. Стратегия социально-экономического развития: страна, регион, город: Учебное пособие. – М.: РАГС, 2001.

 4. Дибб С., Симкин Л., Брэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому планированию. – СПб.: Питер, 2001.

 5. Диксон П. Управление маркетингом / Пер. с англ. – М.: БИНОМ, 1998.

 6. Костылева Е.А. Городской маркетинг: методические подходы. – СПб.: Ин-т «ЕВРОГРАД», 2001.

 7. Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. – СПб.: Стокгольмская школа, 2005.

 8. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с фр. – СПб.: Наука, 1996.

 9. Макдональд М. Стратегическое планирование маркетинга. – СПб.:Питер, 2000.

 10. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. – М.: РАГС, 2002.

 11. Сачук Т.В. Основы стратегического менеджмента муниципального образования. – Петрозаводск, КГПУ, 2002.

 12. Сачук Т.В. Основы территориального маркетинга. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2004.

 13. Сачук Т.В. Поведение потребителей в территориальном маркетинге. – Петрозаводск: КНЦ РАН, 2005.

 14. Старцев Ю.Н. Территориальный маркетинг: Учебное пособие. – Челябинск: Издатель Татьяна Лурье, 2004.

Стимулювання економічного розвитку на регіональному

та місцевому рівнях

1. Державна політика стимулювання економічного розвитку регіонів:

напрямки, форми та результати.

2. Механізми залучення зовнішніх ресурсів на цілі економічного розвитку регіонів.

3. Регіональна ділова активність та роль значення держави для її активізації.

4. Зовнішньоекономічний потенціал регіонів та його реалізація в контексті

діяльності місцевих органів влади.

5. Ресурсна забезпеченість регіону та курс на її реалізацію як складова діяльності місцевих органів влади.

Рекомендована література:

 1. Сорокин А.В. Теории общественного богатства. Основания микро- и макроэкономики. – М.: Экономика, 2009. – 587 с.

 2. Інестиції та регіональна проектна діяльність: навч. посібник/ В.Т.Голубятніков, П.Д.Лазар, Н.В.Голубятнікова, К.В.Савченко; за заг. ред. В.Т.Голубятнікова. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. - 248 с.

 3. Стратегічний вибір щодо прискорення та підтримки зростання в Україні. Меморандум з економічного розвитку (31 серпня 2010 року). - К : Світовий банк, 2010. - 119 с.

 4. Бінгем Р., Гилл Е., Вайт С. Фінансування економічного розвитку/Пер. з англ. – Львів: Літопис, 2003. – 416 с.

 5. Фінансові механізми сприяння розвитку регіонів : матер. наук.-практ. конф. 16 квітня 2010 року / за наук. ред. : В.С.Загорського, А.В.Ліпенцева, Л.В.Ходос. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. - 156 с.

 6. Бюджетна політика та бюджетне планування в умовах прогнозної невизначеності: регіональний рівень : наук.-метод. розробка / авт. кол. : А.Г.Ахламов, О.В.Голинська. - К. : НАДУ, 2010. - 42 с.

 7. Регіональне управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах інтеграції України в глобальний економічний простір : метод. рек. / О.О.Труш, В.В.Говоруха, С.В.Белан та ін. ; за заг. ред. О.О.Труша. - К. : НАДУ, 2010. -33 с.

Проектний розвиток регіонів

 1. Дайте визначення термінів «територія» і «регіон», визначте тотожність та відмінність у цих поняттях.

 2. Наведіть головні аргументи щодо доцільності застосування концепції управління проектами для розробки та здійснення програм і проектів у сфері державного управління.

 3. Якими нормативно-правовими документами регулюється розроблення, затвердження та виконання Державних цільових програм.

 4. Яким документом визначаються цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку регіону, засоби та шляхи їх досягнення?

 5. Охарактеризуйте основні етапи процесу моніторингу реалізації стратегії регіонального розвитку.

 6. Основні інструменти і методи визначення стратегічних пріоритетів та операційних цілей розвитку регіону. Формат представлення операційного плану.

 7. Регіональні цільові програми в системі планування і прогнозування економічного та соціального розвитку області.

 8. Європейські стандарти управління розвитком територій

Рекомендована література:

 1. Регіональний розвиток та просторове планування територій: досвід України та інших держав-членів Ради Європи // В.С. Куйбіда, В.А.Негода, В.В.Толкованов. – Київ, Видавництво «Крамар», 2009. - 170 с.

 2. Безверхнюк Т. М. Європейські стандарти врядування на регіональному рівні : [монографія] / Безверхнюк Т.М., Саханенко С.Є., Топалова Е.Х. ; за заг. ред. Т. М. Безверхнюк. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. – 328 с. – (Розділ 1)

 3. Розроблення та впровадження стратегічного плану розвитку регіону: Практичний посібник / Боврон Б., Вігода А., Девідсон Г., Мамонова В., Федів І. Санжаровський І. За ред. Санжаровського І. – К.: Вид-во К.І.С., 2008. – 214 с.

 4. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України [Текст] : закон України № від 23 березня 2000 р. — [чинний] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 25. — Ст. 195. — (Нормативно-правовий документ ВРУ. Закон).

 5. Про державні цільові програми [Текст] : закон України № 1621 від 18 березня 2004 р. — [чинний] / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 25. — Ст. 352. — (Нормативно-правовий документ ВРУ. Закон).

 6. Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету : постанова Кабінету Міністрів України № 621 від 26 квітня 2003 р. — [чинний] / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. — 2003. — (Нормативно-правовий документ КМУ. Постанова). — Режим доступу : http://.

 7. Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм : постанова Кабінету Міністрів України № 106 від 31 січня 2007 р. — [чинний] / Кабінет Міністрів України // Офіційний вісник України [Електронний ресурс]. — 2007. — (Нормативно-правовий документ КМУ. Постанова). — Режим доступу : http://.

 8. Про затвердження Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України : розпорядження Кабінету Міністрів України № 504 від 4 жовтня 2006 р. — [чинний] / Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. — 2007. — (Нормативно-правовий документ КМУ. Розпорядження). — Режим доступу : http://.

 9. Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку : наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 224 від 29 липня 2002 р. — [чинний] / Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України [Електронний ресурс] — 2002. — (Нормативно-правовий документ Мінекономіки України. Наказ). — Режим доступу : http://.

 10. Про затвердження порядку обліку державних цільових програм : наказ Міністерства економіки України № 250 від 31липня 2007 р. — [чинний] / Міністерство економіки України [Електронний ресурс]. — 2007. — (Нормативно-правовий документ Мінекономіки України. Наказ). — Режим доступу : http://.

 11. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання : наказ Міністерства економіки України № 367 від 4 грудня 2006 р. — [чинний] / Міністерство економіки України [Електронний ресурс]. — 2006 р. — (Нормативно-правовий документ Мінекономіки України. Наказ). — Режим доступу : http://.

Управління територіальними ресурсами

Управління місцевими фінансами та бюджетуванням

 1. Принципи бюджетної системи та їх реалізація.

 2. Нормативно-правове забезпечення функціонування місцевих бюджетів.

 3. Міжбюджетні відносини та види міжбюджетних трансферт в Україні.

 4. Формування доходів місцевих бюджетів.

 5. Комунальна власність, як фінансова основа місцевого бюджетування.

 6. Програмно-цільовий метод планування та виконання місцевих бюджетів.

 7. Види видатків місцевих бюджетів.

 8. Публічна інформація про бюджетну діяльність на місцевому рівні.

Рекомендована література:

 1. Бюджетний кодекс України. – К.: Істина, 2010. – 126 с.

 2. Бюджетний кодекс України:закон, засади, коментар/ За редакцією О.В.Турчинова і Ц.Г.Огня. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 320с.

 3. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР

 4. Василик О. Д. Державні фінанси України: навч. посіб. / О. Д. Василик – К. : Вища шк., 1997. – 383 с.

 5. Голинська О. В., Мєтєлєва І. Д. Управління міським бюджетом за програмно-цільовим методом: Навч. пос. /Голинська О.В., Мєтєлєва І.Д., та ін./К.: RTI International –2007.– 187 c.

 6. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. – К. Знання, 1999. –227с.

 7. Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період / Луніна І.О. – Харків: Форт, 2000. - 232 с.

 8. Мельник А.Ф. Державне управління:підручник/ А.Ф.Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна; за ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання, 2009. – 582 с.

 9. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / Теліпко В. Е., Овчаренко А. С., Панасюк С. А.; За заг. ред. Азарова М. Я. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 480 с.  

 10. Performance Budgeting. Initial Experiences under the Results Act in Linking Plans with Budgets, United States General Accounting Office, 1999. Режим доступу : http:// Aimd/Ggd-99-67

Управління матеріальними та нематеріальними ресурсами

 1. Адміністративні методи управління трудовими ресурсами.

 2. Задачі управління трудовими ресурсами регіону.

 3. Економічні методи управління трудовими ресурсами.

 4. Демографічна основа формування трудових ресурсів.

 5. Суб’єкти права комунальної власності.

 6. Управління об’єктами спільної сумісної комунальної власності.

Рекомендована література:

 1. Місцеві фінанси: Підручник/За ред.. О.П.Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677 с.

 2. Берданова О.В., Вакуленко В.М., Сич Н.А. та ін. Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором у сфері надання громадських послуг: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2003. - 184 с.

 3. Управління сучасним містом: Навч. посіб. / За ред. В.М. Вакуленка, М.К.Орлатого. - К.:НАДУ, 2006. – 243 с.

Логістика і комунікації

 1. Походження й визначення понять у сфері логістики.

 2. Принципи побудови логістичних систем регіонів та міст.

 3. Сутність, цілі та задачі логістики регіонів та міст.

 4. Структура та критерії оптимізації макрологістичної системи забезпечення матеріальними ресурсами міського господарства.

 5. Порівняльна характеристика транспортних комунікаційних систем.

 6. Ринок комунікаційних послуг та його особливості.

 7. Принципи формування регіональних транспортних комунікаційних систем.

 8. Системний підхід до визначення стратегії розвитку комунікацій.

Рекомендована література:

 1. Гаджинский А.М. Логистика: ученик / А.М. Гаджинский. – 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2005. – 432 с.

 2. Комунікаційне забезпечення регіонального управління : навчальний посібник / Т.М.Безверхнюк, Ю.Б.Пігарев, Л.Л.Приходченко, Б.А.Ставицький / за заг. ред.. Т.М.Безверхнюк. – Одеса : Поліграф, 2006. – 319 с.

 3. Комунікаційне забезпечення регіонів : конс. лекцій / О.С.Ігнатенко, А.М.Ткаченко, Р.М.Плющ, О.В.Крісенко, Г.А.Борщ, В.М.Кононенко. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – Ч. 1. – 28 с.

 4. Логистика : учебник / под ред. Б.А.Аникина. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 368с.

 5. Пономарьова Ю.В. Логістика : навчальний посібник / Ю.В. Пономарьова. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 192 с.

 6. Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором у сфері надання громадських послуг : монографія / О.В.Берданова, В.М.Вакуленко, М.Д.Василенко, О.В.Галацан та ін.; за ред. Ю.П.Лебединського. – Ужгород : Патент, 2003. – 192 с.

 7. Управління сучасним містом : підручник / за ред.. В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К. : НАДУ, 2008. – 632 с.

Факультативні дисципліни

Методологічні засади досліджень в галузі публічного адміністрування

 1. Наука як соціальне явище та спосіб відношення людини до світу.

 2. Специфіка наукового знання в соціальній та адміністративно-управлінській галузях.

 3. Основні методи та засоби наукового пізнання.

 4. Методологія наукового дослідження.

Рекомендована література:

 1. Авер'янов В.Б., Іващенко В.І., Крупчан О.Д. та ін.. Наукові засади вирішення організаційно-правових проблем адміністративної реформи в Україні – К., 1999

 2. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень:Підручник. - К.: АБУ, 2002. - 479 с.

 3. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми: Моногр. / Кол. авт.; За ред. д-ра філос.н., професора В.М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ. – Міленіум, 2003. – 320 с.

 4. Ковальчук В., Моісеєв Л., Яцій О. Основи наукових досліджень. – Одеса, 2001. – 218 с.

 5. Мамонова В. Методологія управління територіальним розвитком. – ХарРІДУ, 2006. – 195 с.

 6. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Вступний модуль” підмодулю “Методологічні засади досліджень в галузі публічної адміністрації” (для слухачів спеціальності – “Публічне адміністрування” денної форми навчання)/ Уклад.: В.М.Князєв, Ю.В.Бакаєв. К.: Вид-во НАДУ при Президентові України, 2007. – 96 с.

 7. Методологічне забезпечення програмування розвитку публічних інституцій та якості їх діяльності. – К., 2009.- 52 с.

 8. Методологія державного управління. Словник-довідник. – К., 2004. – 195 с.

 9. Методологія наукових досліджень в галузі "Публічне адміністрування": 10. 10. Методичні рекомендації / Уклад.: В.М.Князєв, Ю.В.Бакаєв. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 75 с.

 10. Наукові дослідження в галузі державного управління: навч. посіб. / авт.-упоряд.: О.Ю.Оболенський, М.К.Орлатий, Ю.П.Сурмін та ін. – К.: НАДУ, 2008. – 224 с.

 11. Положення про процедури підготовки та захисту магістерських досліджень ОРІДУ НАДУ при Президентові України // Укладачі: М.Іжа, О.Воронов, М.Попов, Т.Діденко. – О.: ОРІДУ, 2010. – 52 с.

 12. Стеченко Д., Чмир О. Методологія наукових досліджень. – К.: Знання, 2007. – 317 с.

 13. Фаренік С.А. Логіка і методологія наукового дослідження: Наук. – метод.посіб. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 340 с.

 14. Шейко В., Кушнаренко Н. Організація та методика науково-дослідної діяльності. – К.: Знання, 2002. – 295 с.

Запобігання та протидія корупції

 1. Поняття та сутність корупції.

 2. Адміністративні правопорушення корупційного характеру у владних структурах.

 3. Дисциплінарна та цивільна відповідальність за корупційні дії.

 4. Організаційні засади протидії корупції.

 5. Роль інститутів громадянського суспільства в запобіганні корупції.

Рекомендована література:

 1. Заброда Д. Г. Адміністративно-правові проблеми взаємодії суб'єктів боротьби з корупцією : [монографія] / Д. Г. Заброда, В. К. Колпаков. – Д. : Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ, 2007. – 176 с.

 2. Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії): [монографія], К.Юридична думка. 2004.

 3. Невмержицький Є. В. Корупція в Україні : причини, наслідки, механіз­­ми протидії : [монографія] / Є. В. Невмержицький. – К. : КНТ, 2008. – 368 с.

 4. Роуз-Екерман С. Корупція та урядування : причини, наслідки та змі­ни / С. Роуз-Екерман ; пер. С. Кокізюк, Р. Ткачук. – К. : К.І.С., 2004. – 296 с.

Нормативно-правові акти:

1. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011.

2 Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади : постанова Кабінету Мі­ніст­рів України : від 8 груд. 2009 р. : № 1422 // Уряд. кур'єр. – 2010. – 12 січ.

3. Про введення посади заступника Міністра Кабінету Міністрів Украї­ни – Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики : розпо­ряд­ження Кабінету Міністрів України : вiд 17 берез. 2010 р. : № 452-р // Уряд. кур'єр. – 2010. – 19 берез.

4. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подо­лання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикоруп­ційної політики на період до 2011 року : розпорядження Кабінету Міністрів України : вiд 15 серп. 2007 р. : № 657-р [Елект­рон­ний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=657-2007-%F0&p=1263118722119152

5. Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики : постанова Кабінету Мі­ніст­рів України : від 24 квіт. 2009 р. : № 410 // Уряд. кур'єр. – 2009. – 15 трав.

6. Про заходи щодо реалізації національної антикорупційної стратегії та інституційного забезпечення цілісної антикорупційної політики : рішення Ради національної безпеки і оборони України : від 21 квіт. 2008 р. // Уряд. кур'єр. – 2008. – 13 трав.

7. Про Концепцію подолання корупції в Україні "На шляху до добро­чесності" : Указ Прези­дента Украї­ни : від 11 верес. 2006 р. : № 742/2006 // Уряд. кур'єр. – 2006. – 20 верес.

8. Про Міжвідомчу робочу групу з питань протидії корупції : Указ Пре­зи­дента Украї­ни : від 17 квіт. 2008 р. : № 370/2008 // Уряд. кур'єр. – 2008. – 30 квіт.

9. Про стан протидії корупції в Україні : рішення Ради національної безпеки і оборони України : від 31 жовт. 2008 р. // Уряд. кур'єр. – 2008. – 2 груд.

10. Про утворення Національного антикорупційного комітету : Указ Пре­­зи­дента Украї­ни : від 26 лют. 2010 р. : № 275/2010 // Уряд. кур'єр. – 2010. – 5с.

Ораторське мистецтво

 1. Види промов. Загальні правила підготовки промов різних видів.

 2. Дискусія. Особливості підготовки та проведення дискусії.

 3. Оратор і аудиторія. Особистісні риси управлінця-оратора.

 4. Використання законів логіки у публічних виступах.

 5. Ораторське мистецтво у діяльності працівників органів публічної влади.

Рекомендована література:

 1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Риторика: Навч. посіб. – Львів: Світ, 2001. – 240 с.

 2. Андреев В.И. Деловая риторика: Практический курс делового общения и ораторского мастерства. - М., 1985.

 3. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная риторика: для высших и средних учебных заведений. - Р-на Д., 1995.

 4. Ковалевська Т.Ю., С.А.Бронікова. Основи ефективної комунікації: Навчальний посібник (Порадник управлінцеві на щодень). – О.: Фенікс, 2008.

 5. Спанатій Л.С. Риторика: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008.

Для нотаток

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія державного управління при президентові україни (3)

  Документ
  Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. (Протокол № 2, від 28.
 2. Національна академія державного управління при Президентові України (1)

  Документ
  Заочно-дистанційне навчання є інноваційною формою підготовки, що здійснюється безпосередньо за місцем перебування слухачів без відриву від основної діяльності та на основі використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій (ІКТ).
 3. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 4. Національна академія державного управління при Президентові України Одеський регіональний інститут державного управління

  Документ
  З метою організації обговорення результатів дисертаційних досліджень та звітування аспірантів третього (додаток 1) та другого (додаток 2) років навчання з відривом від виробництва в Одеському регіональному інституті державного управління
 5. Національна академія державного управління при президентові україни на правах рукопису синицина наталія Георгіївна

  Документ
  Для отримання заліку необхідно подати залікову роботу (шаблон дисертації) до управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів до 13 квітня 2012 року.

Другие похожие документы..