Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диссертация'
Диссертация выполнена на кафедре теории преподавания иностранных языков факультета иностранных языков и регионоведения Московского государственного у...полностью>>
'Учебное пособие'
Айзман Р. И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] : [для пед. спец. высш. и сред. учеб. заведений] / Р. И. Айзман, В. Б. Рубано...полностью>>
'Документ'
Глава 1* ВОСПИТАНИЕ В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ. ВОСПИТАНИЕ, ШКОЛА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ В РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ И ПРИ ФЕОДАЛИЗМЕ ВОСПИТАНИЕ В ПЕРВО...полностью>>
'Рассказ'
Собрался он лететь в последний момент, основной причиной, заставившей его полететь, было то, что Ротор вылетал и повода туда съездить может еще долго ...полностью>>

Національна академія державного управління при президентові україни (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Електронне врядування

 1. Поняття, принципи та інформаційно-технологічні аспекти електронного врядування.

 2. Моделі та етапи впровадження електронного урядування в Україні.

 3. Критерії оцінки та вимоги до органів влади.

 4. Основні функції Інтернет-порталу. Склад інформаційного та технологічне забезпечення Інтернет-порталу органу державного управління.

 5. Електронні адміністративні послуги та критерії оцінки якості їх надання.

 6. Основні поняття та визначення «електроного адміністративного регламенту». Категоризація та опис адміністративних регламентів і процесів.

 7. Поняття та ознаки електронного документу. Електронний цифровий підпис: поняття, ознаки, правовий статус.

 8. Характеристики, основні завдання, функції та переваги електронного документообігу.

 9. Порядок застосування електронного цифрового підпису та здійснення електронного документообігу в органах влади.

Рекомендовані джерела:

 1. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 №851-IV // .

 2. Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22.05.2003 №852-IV // .

 3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу” №680 від 26.05.2004 // .

 4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку акредитації центру сертифікації ключів” №903 від 13.07.2004 // .

 5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган” №1451 від 28.10.2004 // .

 6. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності” №1452 від 28.10.2004 // .

 7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади” №1453 від 28.10.2004 // .

 8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку обов’язкової передачі документованої інформації” №1454 від 28.10.2004 // .

 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року №208 «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний уряд» // .

 10. Агармизян И. Мировой опыт реализации концепции электронного правительства // /rus/docs/government /analytics/e-government.doc

 11. Акимов Е. ЭЦП в электронном документообороте // ecp_edocs.htm.

 12. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник Тимощук В. – К.: Факт, 2003. – 125 с.

 13. Блажієвська Н., Береза Т. Електронний уряд та інформатизація органів державної влади // .

 14. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2000. – 384 с.

 15. Интернет-порталы органов государственной власти как ключевая составляющая «электронного правительства» // rus/ government/newsletters/ issue10.asp

 16. Клименко І.В. Линьов К.О. Технології електронного урядування: Навчальний посібник. – Київ: Вид-во ДУС, 2006. – 225 с.

 17. Портал органа государственной власти // government/portal/

Історія європейської інтеграції: етапи, результати та досягнення. Політичні виклики європейської інтеграції.

Історичний розвиток і підвалини європейської інтеграції

 1. Базові теорії європейської інтеграції: федералізм, функціоналізм (неофункціоналізм).

 2. Теорія багаторівневого управління в ЄС.

 3. Ідея європейської інтеграції в період між першою та другою світовими війнами. Пан’європейський рух.

 4. План Шумана та його значення. Заснування ЄОВС.

 5. Проблеми поглиблення та розширення в процесі європейського будівництва.

 6. Міжурядовий підхід в євроінтеграційних процесах.

Рекомендована література:

 1. Андрійчук О. Україна-Європа: тести на сумісність. - К.: Смолоскип, 2007. - 373 с.

 2. Буряк П.Ю., Гупало О.Г. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності:Навч.посіб.-2-е вид., доп. -К.: Хай-Тек Прес, 2008. -351 с.

 3. Вахудова М. А. Нерозділена Європа. Демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму / Пер. з англ. Тараса Цимбала. - К. : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2009. – 379 с.

 4. Гоці С. Урядування в об’єднаній Європі / Пер. з італійської К.Тищенка. – К.: К.І.С., 2003. -286 с.

 5. Грицяк І.А. Правова та інституційна основи Європейського Союзу : підручник / І.А.Грицяк, В.В.Говоруха, В.Ю.Стрельцов ; за заг. ред. : М.Бойцуна, І.Грицяка, Я.Мудрого, О.Рудіка, Л.Прокопенка, В. Стрельцова. -Х.: ХарРІ НАДУ, 2009. -619 с. -(Бібліотека держ. службовця у галузі європейської інтеграції)

 6. Грицяк І.А. Правова та інституційна системи Європейського Союзу : навч. посіб. Модуль 3 / І.А.Грицяк ; за заг. ред. : М.Бойцуна, Я.Мудрого, О.Рудіка. -Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. -199 с. -(Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції)

 7. Історія, теорія і практика європейської та євроатлантичної інтеграції України:Енциклопедичний довідник/За заг. ред. В.Д.Бакуменка, С.О.Телешуна. -К.: НАДУ, 2006. - 406 с.

 8. Копійка В. Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч.посібник. – К: ВД «Ін Юре», 2001. – 447 с.

 9. Прокопенко Л.Л. Вступ до європейської інтеграції : навч. посіб. Модуль 1 / Л.Л.Прокопенко ; за заг ред. М.Бойцуна, О.Рудіка, Я.Мудрого. -К.: Міленіум, 2009. -332 с. -(Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції)

 10. Стрельцов В.Ю. Законодавча основа прав та обов'язків європейської спільноти та держав-членів : навч. посіб. Модуль 11 / В.Ю.Стрельцов ; за заг. ред. : М.Бойцуна, Я.Мудрого, О.Рудіка. -Х.: ХарРІ НАДУ, 2009. -127 с. - (Бібліотека держ. службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції)

 11. Тюшка А.В. Договір про Конституцію для Європи: генезис, юридична природа, політична цінність: Монографія. -К.: К.І.С., 2007. -207 с.

Історія європейської інтеграції: етапи, результати та досягнення. Політичні виклики європейської інтеграції.

Політичні виклики Європейського Союзу

1. Основні тенденції соціально-економічного розвитку сучасного ЄС.

2. Аналіз окремих соціальних проблем ЄС: безробіття, міграція, етнічні конфлікти.

3. Політичні виклики спільних політик.

4. Політичні виклики ЄС і України.

5. Відмінності соціальної системи країн – членів ЄС.

Рекомендована література:

 1. Актуальні проблеми саморегуляції соціального організму Об’єднаної Європи // Саморегуляція соціального організму країни. – Монографія. – За ред. В.П.Беха. – К.: НПУ ім.. М.Драгоманова. – 2007.

 2. Бенуа-Ромер Ф. Право Ради Європи: пер. з англ. // Навч. Посібник – 2007. Європейська інтеграція / уклад.: М. Яхтенфукс; пер. з нім. // Збірник праць – 2007.

 3. Буряк П.Ю. Європейська інтеграція та глобальні проблеми //. Навч. посібник – 2007.

 4. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади // Монографія. – К.: Вид-во «К.І.С.», 2006. - 398 с.

 5. Копійка В.В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна. – К.: Юридична думка, 2005. – 448 с.

 6. Чужиков В. Транспортна політика ЄС: соціальний аспект/ В. Чужиков // Україна: аспекти праці. - 2010. - № 1. - С. 43-47

 7. Прокопенко Л.Л. Вступ до європейської інтеграції : навч. посіб. Модуль 1 / Л.Л.Прокопенко ; за заг ред. М.Бойцуна, О.Рудіка, Я.Мудрого. -К.: Міленіум, 2009. -332 с.

Рекомендовані адреси сайтів:

 1. Eurobserver

 2. EurActiv

 3. Бібліотека Міжнародного центру перспективних досліджень. Тема „Європейська інтеграція” . – .

 4. Вісник “УНІАН – Новини ЄС”:

 5. Довідник з європейської інтеграції

Інституційні основи ЄС

Інституційні структури і фінансування ЄС

 1. Головні інституції ЄС: загальна характеристика.

 2. Фінансово – консультативні інституції ЄС.

 3. Реалізація принципу розподілу влад в інституційній структурі ЄС.

 4. Бюджетний процес в ЄС.

 5. Фінансування програм ЄС в Україні. Перспективи фінансових взаємовідносин між Україною та ЄС.

Рекомендована література:

 1. Гоці С. Європейська Комісія. Процеси ухвалення рішень і виконавчі повноваження. /Пер з італійської. К.: К.І.С., 2007. – 202с.

 2. Грицяк І.А., Говоруха В.В., Стрельцов В.Ю. Правова та інституційна основи Європейського Союзу. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2009. – 620 с.

 3. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навч. посіб. / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко; за ред. Л.В. Губернського. –К.: Знання, 2009. – 751 с.

 4. Європейська інтеграція України: поточна ситуація, завдання та пріоритети державної політики: мат. засідання „круглого столу” /за заг. ред. О.В.Снігир – К.: НІСД, 2010. – 64 с.

 5. Консолідовані версії Договору про ЄС та Договору про функціонування ЄС. Офіційний вісник ЄС, 2011. -403 с.

 6. Оцінка витрат ти вигод від укладання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. – К.: К.И.С., 2010, - 96 с.

 7. Перспективи поглибленої угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом та Україною. К.: МЦПД, 2006. -178с.

 8. Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу. Навчальний посібник: К., ”Таксон”, 2005. -280с.

 9. Східне партнерство: додаткові можливості для євроінтеграції України. /за ред. В. Мартинюка. К.: агентство „Україна”, 2009. – 84 с.

 10. Україна – Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991 – 2009). / За заг. ред. С.О. Камишева, К.: Юстиніан, 2010. – 608 с.

 11. Яковюк І., Трагнюк Л., Меделяєв В. Азбука європейської інтеграції. Харків: ”Аспекс+”, 2006. -168с.

 12. Як працює Європейський Союз. Довідник інституцій ЄС. К.: КПФ А-Скрін”, 2008. -50с.

 13. Яхтенфукс М., Колєр-Кох Б. Європейська інтеграція. К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – 394с.

Рекомендовані адреси сайтів:

 1. Eurobserver

 2. Європа в Інтернет: Веб-путівник:

 3. Загальна інформація про установи ЄС:

 4. Офіційний сайт ЄС:  (до англомовної сторінки веб-сайту).

 5. Сторінка новин EU News:

 6. Урядовий портал. „Європейський вибір”:

Інституційні основи ЄС

Процеси вироблення спільних європейських політик

 1. Спільна зовнішня політика і політика безпеки ЄС.

 2. Економічний і валютний союз в контексті реалізації спільних політик ЄС.

 3. Політика юстиції та внутрішніх справ.

 4. Історія, сучасність та перспективи співробітництва ЄС та України в сфері юстиції та внутрішніх справ.

 5. Історія, сучасність та перспективи співробітництва ЄС та України в сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки.

Рекомендована література:

 1. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу. – К.: Вид-во «К.І.С.», 2005. – 466 с.

 2. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. посіб./ ; Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України. -К.: К.І.С., 2006.

 3. Марченко М. Європейський Союз: Словник-довідник. – 2006.

 4. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз: Курс євроінтеграції: Пер. з англ. // Навч. Посібник.   2006.

 5. Євроінтеграційний поступ України // Інформаційний бюлетень з євроінтеграційних питань. Щомісячне електронне видання 2010, №1-10.

 6. European Union Politics. Second edition. // Michelle Cini. – Oxford   2007 – 496 p.

 7. The International Relations of the European Union. // Edited by Steve Marsh and Hans Makenstein. – England – 2005. – 306 p.

 8. External relations of the European Union. Legal and Constitutional Foundations. // Piet Eeckhout. – Oxford – 2005. – 490 p.

 9. The Government and Polіtics of the European union. Sixth Edition. // Neill Nugen.   New York   2006. – 630 p.

 10. Ledership and Negatiation in the European Union. // Tomas Tallberg. – Cambridge. – 2006. – 266 p.

 11. International Relations and the European Union. // Edited by Christopher Hill and Michael Smith. – Oxford. – 2005. – 470 p.

Рекомендовані адреси сайтів:

 1. Eurobserver

 2. EurActiv

 3. Бібліотека Міжнародного центру перспективних досліджень. Тема „Європейська інтеграція” . – .

 4. Вісник “УНІАН – Новини ЄС”:

 5. Довідник з європейської інтеграції

 6. Європа в Інтернет: Веб-путівник:

Вступ до європейського права

 1. Правова система ЄС: загальна характеристика.

 2. Копенгагенські критерії, як критерії вступу до ЄС.

 3. Теорія прямої дії права ЄС.

 4. Адаптація законодавства України до права ЄС.

 5. Право внутрішнього ринку ЄС.

 6. Основні рішення суду ЄС, їх вплив на розвиток правової системи ЄС.

 7. Договори про ЄС та про функціонування ЄС як основні документи первинного права.

Рекомендована література:

 1. Введение в право Европейского Союза. Учебник 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. Кашкина С.Ю.– М. Эксмо. 2008. - 384 с.

 2. Грицяк І.А., Говоруха В.В., Стрельцов В.Ю. Правова та інституційна основи Європейського Союзу. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2009. – 620 с.

 3. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навч. посіб. / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко; за ред. Л.В. Губернського. –К.: Знання, 2009. – 751 с.

 4. Європейська інтеграція України: поточна ситуація, завдання та пріоритети державної політики: мат. засідання „круглого столу” /за заг. ред. О.В.Снігир – К.: НІСД, 2010. – 64 с.

 5. Консолідовані версії Договору про ЄС та Договору про функціонування ЄС. Офіційний вісник ЄС, 2011. -403 с.

 6. Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України. І.І. Жовква. Київ, 2007. -84с.

 7. Оцінка витрат ти вигод від укладання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. – К.: К.И.С., 2010, - 96 с.

 8. Перспективи поглибленої угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом та Україною. К.: МЦПД, 2006. -178с.

 9. Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу. Навчальний посібник: К., ”Таксон”, 2005. -280с.

 10. Право Европейского Союза. Учебник для вузов / Под ред. Кашкина С.Ю.– М.: Юрайт, 2009. - 1120 с.

 11. Тодоров І.Я. Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти: монографія. Донецьк: Дон. НУ, 2006. -268с.

 12. Україна – Європейський Союз: зібрання міжнародних договорів та інших документів (1991 – 2009). / За заг. ред. С.О. Камишева, К.: Юстиніан, 2010. – 608 с.

 13. Яковюк І., Трагнюк Л., Меделяєв В. Азбука європейської інтеграції. Харків: ”Аспекс+”, 2006. -168с.

 14. Як працює Європейський Союз. Довідник інституцій ЄС. К.: КПФ А-Скрін”, 2008. -50с.

Public Management та процеси децентралізації в Європі

Моделі децентралізованого управління: міжнародний досвід

1. Розкрийте сутність закордонних шкіл адміністративно-державного управління.

2. Міжнародний досвід застосування моделей децентралізованого управління.

3. Рівні державного управління: вітчизняний та зарубіжний досвід.

4. Сучасні підходи до модернізації управління (регіоналізація, децентралізація).

5. Принципи побудови співвідношення централізації та децентралізації у державному управління.

6. Зміст централізації та децентралізації в управлінні регіональним розвитком.

7. Адміністративна реформа в Україні: проблеми централізації та децентралізації.

8. Децентралізація державної влади в Україні в контексті європейської інтеграції.

9. Питання правового забезпечення децентралізації в зарубіжних країнах та в Україні.

New Public Management I Public Governance

1. Теоретичні засади політико-адміністративного управління.

2. Проблеми співвідношення політики та управління.

3. Моделі держав.

4. Концепції державного управління.

5. Концепція Governance: дефініції та сутність.

6. Передумови та засади New Public Management.

7. Місце і роль регіонального управління у загальній системі державного управління.

8. Публічно-приватне партнерство як спосіб прискорення регіонального розвитку держави.

9. Правове забезпечення приватно-публічного партнерства: закордонний та вітчизняний досвід.

10. Менеджмент якості в публічному управлінні.

11. Ефективність публічного управління: поняття, методологія аналізу та оцінювання.

Рекомендована література:

1. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запа­да: США, Великобритания, Франция, Германия: Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп.— М.: Издательская корпорация «Логос», 2001. — 200 с. // .

2. Бабаєв В. М. Децентралізація державної влади та регіоналізація по-європейськи: можливі сценарії для України/ Бабаєв В. М. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. - Х., 2005. - № 3 (26). - С. 356-367.

3. Державне управління: основи теорії, історія і практика : навч. посіб. / В.Д.Бакуменко, П.І.Надолішній, М.М.Іжа, Г.І.Арабаджи. -Одеса: НАДУ, 2009. -392 с.

4. Децентрализация: Эксперименты и реформы.Т.І.Органы местного самоуправления в Центральной и Восточной Европе/Под ред. Т.М.Хорвата. -Будапешт: OSI, 2000. -484 с.

5. Єфремова І. І. Децентралізація влади: шлях до самостійності місцевого самоврядування/ І. І. Єфремова // Європейські орієнтири муніципального управління : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (14 берез. 2008 р.) : [у 2 ч.] / за заг. ред. В. К. Присяжнюка [та ін.]. - К., 2008. - Ч. 1. - С. 163-165.

6. Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів / За ред. С. Максименка - Київ, центр Ін-ту Схід-Захід, 2001. - 244 c.

5. Политико-административное управление: Учебник / Под общ. ред. В.С.Комаровского, Л.В.Сморгунова. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 496 с.

7. Лавренчук А.О. Децентралізація влади як напрямок реформи державного управління в контексті інтеграції України до Європейського Союзу/ Лавренчук А.О. // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. Т. 1. -К., 2002. - С. 106-110

8. Лелеченко А.П. Децентралізація як конституційний принцип у здійсненні державної влади/ Лелеченко А.П. // Статистика України. -2004.- № 2. - С. 37-40

9. Медведев Н.П. Политико-административное управление: современная теория и новые подходы // Вестник Российского университета дружбы народов. - Сер.: Политология. - 2003. - № 4 - С. 5-12. //

10. Мельниченко В.Г. Децентралізація та деконцентрація публічної влади на пострадянському просторі: детермінованість, значення, межі/ Мельниченко В.Г. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. -2004.-№1-2. - С. 282-288

11. Михайлишин Л. Р. Децентралізація влади: зарубіжний досвід для України/ Михайлишин Л. Р. // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльність публічних службовців: теорія та практика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 берез. 2007 р./ за наук. ред. П. І. Шевчука. - Л., 2007. - У 2 ч. Ч. 2. - С. 209-214.

12. Павлов О. І. Концепція "good governance" у контексті вітчизняної практики адміністрування/ О. І. Павлов // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 4 квіт. 2008 р.: У 2 ч. / [за наук. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева]. - Львів, 2008. - Ч. 2. - С. 193-196.

14. Прієшкіна О. Децентралізація державної влади та розширення прав місцевого самоврядування: проблеми й перспективи/ Прієшкіна О. // Право України. - 2006. - № 11. - С. 86-89.

Нормативно-правові акти:

1. Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів”// Урядовий кур’єр, 12 жовтня 2005 р.

2. Закон України «Про державно-приватне партнерство»  вiд 01.07.2010  № 2404-VI [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: Законодавство України. Режим доступу: .

3. Постанова Кабінету Міністрів  Про формування та реалізацію державної регіональної політики вiд 09.06.2010  № 426 1001 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=426-2010-%EF.

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» від 21 лип. 2006 р. № 1001 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-2006-%EF.

5. Постанова Кабінету Міністрів України №64 від 18 січня 2003 року «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та программ розвитку місцевого самоврядування» //

6. Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям", затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2005 №115.

7. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" від 02.06.2010 [Електронний ресурс] // Офіційне інтернет-представництво Президента України Віктора Януковича. – Режим доступу: .

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо реалізації Концепції державної регіональної політики» від 13 верес. 2001 р. № 437-р [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : Законодавство України. ‒ Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=437-2001-%F0.

9. Указ Президента України «Про Концепцію державної регіональної політики» від 25 трав. 2001 р. № 341 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: Законодавство України.
Режим доступу: .Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія державного управління при президентові україни (3)

  Документ
  Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. (Протокол № 2, від 28.
 2. Національна академія державного управління при Президентові України (1)

  Документ
  Заочно-дистанційне навчання є інноваційною формою підготовки, що здійснюється безпосередньо за місцем перебування слухачів без відриву від основної діяльності та на основі використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій (ІКТ).
 3. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 4. Національна академія державного управління при Президентові України Одеський регіональний інститут державного управління

  Документ
  З метою організації обговорення результатів дисертаційних досліджень та звітування аспірантів третього (додаток 1) та другого (додаток 2) років навчання з відривом від виробництва в Одеському регіональному інституті державного управління
 5. Національна академія державного управління при президентові україни на правах рукопису синицина наталія Георгіївна

  Документ
  Для отримання заліку необхідно подати залікову роботу (шаблон дисертації) до управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів до 13 квітня 2012 року.

Другие похожие документы..