Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1 РАЗРАБОТАНЫ: ФГНУ НПЦ "Гипронисельхоз" (Минсельхоз России) при участии ГНУ "ВНИИВСГЭ", ГНУ ВНИТИП, ГНУ ВИЭСХ (РАСХН), СарНИИСГ ...полностью>>
'Документ'
Рисунки детей ( домовой, полевой, черная кошка), православный календарь, плакат со словами Вольтера: « Единственное лекарство против – это знание. Ни...полностью>>
'Документ'
Открытое Акционерное Общество "Волжские моторы" (прежнее название – Ульяновский моторный завод) специализируется на выпуске четырехцилиндро...полностью>>
'Документ'
Не помню, кому из греков принадлежит высказывание о существовании одной «Высшей» силы с бесчисленным множеством ее проявлений – сил «низших». Корень м...полностью>>

Національна академія державного управління при президентові україни (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Політичні інститути і процеси

Концептуальні засади взаємодії політики й управління

1. Взаємовідношення політики і державного управління.

2. Сутність, структура та види політики.

3. Політична влада та її легітимність.

4. Бюрократія як феномен влади та управління.

Порівняння політичних систем

1. Політична культура як системо утворюючий фактор.

2. Структура та функції політичної системи.

3. Політична система України.

Політичні інститути і процеси

1. Держава як політичний інститут.

2. Поняття, сутність і структура політичного процесу.

3. Партійна система України: історія становлення та сучасний стан.

Політична аналітика, моделювання, прогнозування, проектування

та дорадча діяльність

1. Структура і процес політичного аналізу.

2. Аналітична робота в структурі та процесі державного управління.

3. Організація роботи аналітичної служби.

Політична етика

1. Проблема співвідношення мети і засобів в політиці.

2. Комунікативні аспекти публічної діяльності.

3. Інституалізація моральних вимог у політиці.

Рекомендована література:

1. Аналіз сфер політичної діяльності, актуальних українських та європейських політик: метод. рекомендації до вивчення навч. дисципліни /Уклад.: Г.П.Ситник, І.М.Солоненко, Л.І.Жаліло, А.В.Дацюк. -К.: НАДУ, 2009. -32 с.

2. Балабаєва З.В. Основи аналізу державної політики: конспект лекцій /З.В. Балабаєва. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. -56 с.

3. Берегой Т. Державно-управлінське рішення. Порний конспект лекцій / Т. Берегой. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 72 с.

4. Боришполец К.П. Методы политических исследований : Учеб. пособие / К.П. Боришполец -М.: Аспект Пресс, 2005. -221 с.

5. Вівчарик М.М. Українська нація: витоки, становлення і сьогодення: Навч.посібник / М.М. Вівчарик, В.П.Капелюшний. -К.: Олан, 2003. -283с.

6. Вступ до політичної аналітики: Навч. посібник/С.О.Телешун, О.Р.Титаренко, І.В.Рейтерович, С.І.Вировий; За заг.ред. С.О.Телешуна. -К.: Вид-во НАДУ, 2006. -219 с.

7. Гелей С.Д. Політико-правові системи світу: Навч. посібник. / С.Д. Гелей, С.М. Рутар -К.: Знання, 2006. -668 с.

8. Данн В. Державна політика: вступ до аналізу / В. Данн. – Одеса: БАХВА, 2005. – 504 с.

9. Державна політика та управління політичними процесами. Політична аналітика та прогнозування: Методич. матер. для вступників за спец. "ДУ"/Укл.З.В.Балабаєва. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2007. -21 с.

10. Дербишайр Дж.Д., Дербишайр Я. Политические системы мира: В 2-х т. Т.1:Пер. с англ. -М.: Рипол Классик, 2004. -495 с.

11. Державна політика та управління політичними процесами. Політична аналітика та прогнозування: Методич. матер. для вступників за спец. "ДУ"/Укл.З.В.Балабаєва. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2007. -21 с.

12. Етика і політика: проблеми взаємозв'язку/В.А.Малахов, А.М.Єрмоленко, О.О.Кисельова та ін. -К.: Стилос, 2001. -215 с.

13. Зiллер Ж. Полiтико-адмiнiстративнi системи країн ЄС: Порiвняльний аналiз; [пер.з фр.В.Ховхун] / Ж.Зiллер -К : Основи, 1996. -419с.

14. Королько В.Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник.-2-е вид., доп. / В.Г. Королько. -К.: ВД "Скарби", 2001. -399 с. -(Verba Magistri).

Комунікація в публічній адміністрації

 1. Зміст та сутність комунікацій у різних галузях наук. Теоретичні дискусії ХХ сторіччя.

 2. Напрям дисперсії та дивергентності системи масової комунікації.

 3. Особливості видів комунікацій у різних організаційних структурах.

 4. Види організаційних повноважень та комунікації.

 5. Основні типи адміністративного апарату та комунікації.

 6. Основні стандарти щодо комунікацій суб'єктів державного управління: закордонний досвід.

 7. Комунікації органів влади як управління невідповідною продукцією.

 8. Комунікаційні потоки в системі публічного адміністрування.

 9. Види та форми комунікаційних інститутів.

 10. Комунікація як форма соціального впливу.

 11. Комунікаційний, комунікативний та інформаційний менеджменти. Комунікаційний та комунікативний процеси. Комунікативна діяльність.

 12. Інфокомунікаційна влада в сучасному суспільстві (тенденції глобалізації).

Рекомендована література:

  1. Держава і громадянське суспільство: партнерські комунікації у глобальному світі: Навч.-метод. посібн. / В.Бебик, В.Бортніков, Л.Дегтярьова, А.Кудряченко / За заг. ред. В.Бебіка. – К.: ІКЦ «Леста», 2006. – 248 с.

  2. Дубов Д. В. Політичний вимір боротьби між правовласниками та «комп’ютерними піратами»: європейський контекст // Стратегiчна панорама. – 2010. - №1(38).– С.160-165

  3. Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 120 с.

  4. О законодательном регулировании власти и СМИ демократических стран. – Режим доступу: mag1-1.htm

  5. Ожеван М. А. Східноазійський шлях до інформаційно-комунікативного суспільства як альтернатива глобальній вестернізації // Cтратегічні пріоритети: науково-аналітичний щоквартальний збірник Національного інституту стратегіч них досліджень. - 2011. - № 1 (18). – С. 28-34.

  6. Пітерс, Джон Дарем. Слова на вітрі: історія ідеї комунікації / Пер. з англ. – К.: Вид. дім «КМ Акалемія», 2004. – 302 с.

  7. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологи двадцатого века. - М.: Реал-бук; К.: Ваклер, 2000. – 352 с.

  8. Почепцов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 663 с.

  9. Робота Уряду у сфері взаємодії з громадвськістю: Секретаріат Кабінету Міністрів України / С.В.Злобін, С.О.Майданевич, Н.В.Окша, Д.В.Войтенко / За заг. ред. Н.К.Дніпренко. – Вінниця: ТОВ «Консоль», 2006. -30 с.

  10. Третьяченко В.В., Драгомирецька Н.М. Психологічні основи управління соціальними проектами: Навчальний посібник: Рекомендовано МОН, молоді та спорту України (Лист № 1/11-4104 від 25.05.2011). – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – 575 с.

  11. Участь громадськості у законодавчому процесі: Інформаційно-аналітичне дослідження / За ред. А.М.Євгеньєвої. – Режим доступу: .ua

Право, Конституція та врядування

Структура держави / державних установ і публічна адміністрація

як правова інституція

1. Поняття форми державного правління: форма адміністративного управління, структура держави, державний лад.

2. Повноваження органів державної влади: поняття і класифікація.

3. Правовий статус державних службовців: загальна характеристика.

4. Правовий статус посадових осіб органів місцевого самоврядування: загальна характеристика.

5. Реформа державної служби: цілі, завдання та основні напрямки.

6. Оптимізація системи центральних органів виконавчої влади в контексті адміністративної реформи.

Рекомендована література:

До першого питання:

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28 червня 1996р. // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30.

2. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: У 2т. – К., 2006.

3. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 560с.

До другого питання

1. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / За ред. В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

2. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П.Тимощук. – К.: Факт, 2003.

До третього питання

1. Закон України “Про державну службу від 16.12.1993р. // ВВР України. – 1993. - № 52. – С. 490.

2. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України вiд 07.04.2011 № 3206-VI // Офіційний вісник України. - 2011. - № 44.

3. Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця: Наказ Головдержслужба України вiд 04.08.2010 № 214 // Офіційний вісник України. - 2010. - № 9.

4. Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією: Закон України вiд 18.10.2006 № 252-V // Урядовий кур'єр, 08.11.2006 - № 210.

5. Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції: Закон України вiд 18.10.2006 № 251-V // Урядовий кур'єр, 08.11.2006 - № 210.

До четвертого питання

1. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України вiд 07.04.2011 № 3206-VI // Офіційний вісник України. - 2011. - № 44.

2. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України вiд 21.05.1997 № 280/97 // Голос України вiд 12.06.1997

4. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України вiд 11.07.2002 № 93-IV // Голос України, 07.08.2002 - № 142.

До п’ятого питання

1. Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпечення захисту конституційних прав державних службовців: Указ Президента України вiд 20.09.2007 № 900/2007 // Урядовий кур'єр. – 2007. – 26 верес.

2. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу: Указ Президента України від 05.03.2004 № 278/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 10. –– Ст. 578.

3. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні: Указ Президента України від 20 лютого 2006 року N 140/2006 // Урядовий кур'єр. – 2006. – 3 берез.

4. Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє: монографія / відп. ред. І. А. Грицяк ; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К. : "К.І.С.", 2009. – С. 143 – 158.

До шостого питання

1. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України вiд 09.12.2010 № 1085/2010 // Офіційний вісник України.- 2010. - № 94.

2. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України вiд 17.03.2011 № 3166-VI // Голос України, 09.04.2011. - № 65.

3. План модернізації державного управління [Текст] : пропозиції щодо приведення держ. Упр. Та держ. Служби України у відповідність із принципами і практиками демократ. Урядування / [А. Вишневський (кер. Авт. Кол.) та ін. ; за заг. Ред. Т. Мотренка] ; Голов. Упр. Держ. Служби України [та ін.]. – К. : Центр адаптації держ. Служби до стандартів Європ. Союзу, 2010. С. 7 – 54.

Правова система та Конституція

 1. Правова система України: сутність та особливості становлення.

 2. Правові аспекти діяльності органів публічної влади в Україні.

 3. Процедура розгляду звернень громадян.

 4. Право на інформацію та відкритість і прозорість діяльності публічної адміністрації.

 5. Судовий порядок оскарження громадянами дій і рішень, що порушують їхні права й волі.

Форми адміністративних дій та контроль за адміністрацією

 1. Види форм та методів адміністративної діяльності.

 2. Класифікація процедур прийняття нормативно-правових актів.

 3. Акти місцевих державних адміністрацій: види, особливості прийняття.

 4. Види організаційних форм адміністративної діяльності.

 5. Адміністративний процес та впровадження: поняття та сутність.

 6. Співвідношення виконання рішень адміністративних судів та рішень адміністративних органів.

 7. Судовий контроль та прокурорський нагляд за адміністрацією.

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. із наступними змінами // .

 3. Закон України “Про Кабінет Міністрів” // Відомості Верховної Ради України вiд 16.03.2007 - 2007 р., № 11, стор. 477, стаття 94.

 4. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03. 2011//

 5. Закон України “Про інформацію” від 2 жовтня 1992 р. із наступними змінами //

 6. Закон України “Про про доступ до публічної інформації”

 7. Закон України “Про державну таємницю” в ред. від 21 вересня 1999 р. //

 8. Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. із наступними змінами // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 9. Закон України «Про прокуратуру» із змінами//.

 10. Закон України “Про державну службу» від 16.12.1993р. //

 11. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” // Офіційний вісник України. – 2001. - № 26. – ст. 1151.

 12. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 15.03.2011//

 13. Закон України “Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 р. із наступними змінами

 14. Указ Президента України від 14.04.2000р. № 599 “Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні” // Офіційний вісник України. – 2000. - № 16. –ст. 665.

 15. Указ Президента України від 20.02.2006р. “Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу” // Офіційний вісник України вiд 07.03.2006 - 2006 р., № 8, стор. 39, стаття 421, код акту 35288/2006

 16. Указ Президента України від 11.02.2000р. “Про підвищення ефективності системи державної служби” // Офіційний вісник України. – 2000. - № 7. – ст.263.

 17. Указ Президента України від 05.03.2004р. № 278 “Про концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу // Офіційний вісник України вiд 26.03.2004 - 2004 р., № 10, стор. 31, стаття 578, код акту 28042/2004.

 18. Указ Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»

 19. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження положень з питань державної таємниці та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” від 29 листопада 2001 р. № 1601 із наступними змінами // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2004р. № 746 “Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010р.р.” // Офіційний вісник України. – 2004. - № 23. – ст. 1554.

 21. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави” від 27 листопада 1998 р. № 1893 із наступними змінами // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 22. Наказ Головного управління державної служби України від 01.09.1999р. № 65 “Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (вип.76).

 23. Наказ Головного управління державної служби України від 23.10.2000р. № 58 “Про загальні правила поведінки державного службовця”.

 24. Рішення Конституційного Суду у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України “Про інформацію” та статті 12 Закону України “Про прокуратуру” (справа К.Г.Устименка) від 30 жовтня 1997 р. № 5-зп // Офіційний вісник України. – 1997. – № 46. – стор. 126.

Основна література:

 1. Авер'янов В. Б., Горбунова Л. М., Комаров В. В., Ємельянова І. І., Сібільов Д. М. Науково-практичний коментар до законів України "Про державну виконавчу службу", "Про виконавче провадження" / О.В. Лавринович (відп.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2010. — 320с.

 2. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В.П.Тимощук. – К.: Факт, 2003. – 496 с.

 3. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І.Б.Коліушко, Р.О.Куйбіда.– К.: Факт,
  2003. – 536 с.

 4. Адміністративне право: Навч. посіб. – 3-те вид. / З.Р. Кісіль, Р.В. Кісіль. – К. Алерта: ЦУЛ, 2011. – 696 с.

 5. Адміністративне право України: Навч. посібн. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулевської. – К.: Істина, 2007. – 216 с.

 6. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. Т.О. Коломієць. – К.: Істина, 2010. – 480 с.

 7. Адміністративне право: підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В.М. Гаращук, В.В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй. – Х.: Право, 2010. – 624 с.

 8. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. – Изд. 2-е, дополн. – М.: Омега_Л, 2004. – 584 с.

 9. Ботвінкін О.В., Ворожко В.П. Інформація з обмеженим доступом, що не є державною таємницею, в законодавстві України: Аналітичний огляд. — К. : Видавництво Національної академії СБУ, 2006. — 96с.

 10. Зайчук О. В., Заєць А. П., Журавський В. С., Копиленко О. Л., Оніщенко Н. М. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / О.В. Зайчук (відп.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 685с.

 11. Лисенков С. Л., Колодій А. М., Тихомиров О. Д., Ковальський В. С. Теорія держави і права: Підручник / С.Л. Лисенков (ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2005. — 448 с.

 12. Оболенський О.Ю. Державна служба: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003.

 13. Осауленко О. І. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Київський національний ун-т внутрішніх справ. — К. : Істина, 2007. — 336с.

 14. Ославський М.І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади: Навч. посіб. / М.І. Ославський. – К.: Знання, 2008. – 216 с.

 15. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: У 2т. – К., 2010.

 16. Правознавство: навч. посібн./[В.П.Марущак, С.О.Козуліна,

К.І.Ровинська, Є.О.Львова та ін.]; за заг. ред. В.П.Марущака. – Одеса:

ОРІДУ НАДУ , 2010 – 250 с.

 1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Національний ун-т внутрішніх справ. — 2-ге вид. — Х. : Консум, 2005. — 656с.

 2. Фурса С.Я., Щербак С.В.. Законодавство України про виконавче провадження: Науково-практ. коментар — К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2004. — 975с.

Публічні фінанси

 1. Методи статистичного спостереження, зведення та угрупування та практика їх використання.

 2. Абсолютні та відносні величини: питання методології та практика використання.

 3. Середні величини: сутність, види, методологія визначення та практика використання.

 4. Ряди динаміки як характеристика розвитку регіону: показники аналізу, їх визначення та зміст.

 5. Суть, цілі та види макроекономічної політики держави

 6. Теорія попиту і пропозиції в контексті державних фінансів

 7. Ризики у бюджетному процесі

 8. Ефективність бюджетних програм: загальна характеристика та показники

 9. Державне втручання в ціноутворення: аналіз регуляторних впливів.

 10. Система державних фінансів України

 11. Органи управління фінансовою системою держави.

 12. Основні функції публічних фінансів.

 13. Склад і структура доходів бюджету.

 14. Податкова система України.

 15. Основні напрямки державних видатків.

 16. Видатки на соціальні програми.

 17. Загальна характеристика державного бюджету

 18. Дефіцит та профіцит бюджету:фактори впливу та наслідки.

 19. Бюджетний процес в Україні.

 20. Політична вага учасників бюджетного процесу.

Нормативно-правові акти:

 1. Бюджетний кодекс України: від 08.07.2010 №2456 // Електронний ресурс:

 2. Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. №2755 / Електронний ресурс: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17

Рекомендована література:

 1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004.

 2. Економічна статистика: Навч. посіб. / За ред. д-ра екон. наук Р.М. Моторина. – К.: КНЕУ, 2005. – 362 с.

 3. Економічний аналіз реалізації соціально-гуманітарної політики України: Монографія / [Ільченко-Сюйва Л.В., Кілієвич О.І., Розпутенко І.В., Романюк О.П.]; під заг.ред. І.В.Розпутенка. – К.: Вид-во НАДУ, 2008.

 4. Ільченко-Сюйва Л.В. Доходи бюджету: суть, склад і структура/ Ільченко-Сюйва Л.В.// Навч.-метод. матеріали до дисципліни «Публічні фінанси». – К.: Вид-во НАДУ, 2008. – 60 с.

 5. Ільченко-Сюйва Л.В. Податкова політика України в контексті європейської інтеграції. – К.: Вид-во НАДУ. 2007. – 44 с.

 6. Кілієвич О., Мертенс О. Мікроекономіка для аналізу державної політики: Підручник. - К.: Основи, 2005. – 655 с.

 7. . Кілієвич О.І. Мікроекономічний аналіз податків. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення слухачами. - К.: Вид-во НАДУ, 2008.Моторин Р.М., Головач А.В., Сидорова А.В. та ін. Економічна статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. // За заг. ред. Моторина Р.М. – К.: КНЕУ, 2005. – 362 с.

 8. Мікроекономіка і макроекономіка / Будаговська С., Кілієвич О. Романюк О. та ін. Підручник під ред. С. Будаговської. - К.: Основи, 2007.- 520 с. (гриф Міносвіти України).

 9. Розпутенко І.В. Публічні фінанси: навч. посіб. до дисципліни “Публічні фінанси”. – К.: НАДУ, 2008. – 48 с.

 10. Розпутенко І.В. Державні фінанси. Навчально-методичний посібник – К.: Вид-во НАДУ, 2008.

 11. Розпутенко І.В. Публічні фінанси: навч. посіб. до дисципліни “Публічні фінанси”. – К.: НАДУ, 2008. – 48 с.

 12. Розпутенко І. Державні видатки в перехідних економіках. — К.: УАДУ. —1998. – 214c.

 13. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. - 467 с.

 14. Савченко А.Г. Макроекономіка: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 441 с.

Державне регулювання економіки та економічна політика

   1. Сутність і взаємозв‘язок публічного адміністрування, державного регулювання економіки та економічної політики.

   2. Рівні економічного аналізу та обґрунтування управлінських рішень: мікро-, мезо-, макроекономіка.

   3. Економічні системи: сутність, цілі, типологізація і порівняння.

   4. Ефективність економіки: поняття та показники розрахунків.

   5. Державне регулювання економіки: завдання, ефективність та доцільні межі.

   6. Напрями реформування державного сектора у вітчизняній економіці

   7. Державне регулювання підприємництва: сутність, цілі і методи

   8. Державне регулювання структурних та інвестиційно-інноваційних зрушень в економіці

   9. Грошово-кредитне регулювання економіки: механізми та інструменти.

   10. Економічні трансформації як об’єкт державного регулювання та публічного адміністрування.

   11. Вибір стратегії трансформації економіки для України.

   12. Гнучкий та жорсткий курс економічної політики.

   13. Особливості економічних функцій сучасної української держави.

   14. Макроекономічні показники: характеристика та практичне застосування.

   15. Економічне зростання: фактори, критерії, показники.

   16. Ефективність економіки: поняття та показники розрахунків.

   17. Засоби антимонопольного регулювання розвитку економіки

   18. Структура банківської системи і методи державного регулювання кредитної сфери.

   19. Провідні напрями реалізації регуляторної політики в Україні.

   20. Стратегічні пріоритети перетворень української економіки у контексті європейського вибору.

Нормативно-правові акти:

1. Про Антимонопольний комітет України: Закон України вiд 26.11.1993 № 3659-XII (із змінами та доповненнями) - http: //zakon1.rada.gov.ua.

2. Про природні монополії: Закон України вiд 20.04.2000 № 1682-III (із змінами та доповненнями) - http: //zakon1.rada.gov.ua.

3. Про захист економічної конкуренції: Закон України вiд 11.01.2001 № 2210-III (із змінами та доповненнями) - http: //zakon1.rada.gov.ua.

Рекомендована література:

 1. Бодров В.Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: Навч. посіб. - К.: УАДУ, 2002. - 104 с.

 2. Гаман М.В. Державне управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід: Монограф. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 217 с.

 3. Політична економія: Навч. посіб. / За ред. В.Г.Бодрова, В.О Рибалкіна. - К.: Видав. центр “Академія”, 2004. - 243 с.

 4. Дзюбик С.Д. Сучасна економічна теорія і проблеми її застосування: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2002.

 5. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії: Навч. посіб. - К.: Вид-во «Знання», 2006. – 481 с.

5. Івашов М.Ф. Актуальні питання економічної теорії та практики її застосування в державному управлінні: Навч. посіб. - К.: НАДУ, 2004. - 56 с.

 1. Іваницька О.М. Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури: Моногр. – К.: Вид-во НАДУ, 2005

 2. Мартиненко В.Ф.Державне управління інвестиційним процесом: Моногр. – К.: Вид-во НАДУ, 2005

 3. Політична економія: Навч. посіб. / За ред. В.Г.Бодрова, В.О Рибалкіна. - К.: Видав. центр “Академія”, 2004. - 243 с.

 4. Реверчук С.К., Сива Т.В., Реверчук Л.С. Основи теорії економічної конкуренції: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 271 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія державного управління при президентові україни (3)

  Документ
  Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. (Протокол № 2, від 28.
 2. Національна академія державного управління при Президентові України (1)

  Документ
  Заочно-дистанційне навчання є інноваційною формою підготовки, що здійснюється безпосередньо за місцем перебування слухачів без відриву від основної діяльності та на основі використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій (ІКТ).
 3. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 4. Національна академія державного управління при Президентові України Одеський регіональний інститут державного управління

  Документ
  З метою організації обговорення результатів дисертаційних досліджень та звітування аспірантів третього (додаток 1) та другого (додаток 2) років навчання з відривом від виробництва в Одеському регіональному інституті державного управління
 5. Національна академія державного управління при президентові україни на правах рукопису синицина наталія Георгіївна

  Документ
  Для отримання заліку необхідно подати залікову роботу (шаблон дисертації) до управління підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів до 13 квітня 2012 року.

Другие похожие документы..