Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Регламент'
В соответствии со статьями 84, 87 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ, пунктом 12 приказа Министерства природных рес...полностью>>
'Документ'
Многие российские граждане, принадлежащие к среднему классу, и имеющие возможность осуществлять регулярные сбережения, распоряжаются избытком своих д...полностью>>
'Документ'
Как было бы хорошо, если бы наука была права. Всей остальной науки я постараюсь не касаться, а вот медицину придется зацепить, так как речь пойдет о ...полностью>>
'Реферат'
Плоскоквадратные комплексы двухвалентной платины с тиолатными и дииминовыми лигандами интересны тем, что в них имеет место фотохимический перенос эле...полностью>>

Навчальна програма курсу 5 > Теми рефератів І практичні завдання до вивчення тем 8 1 Предмет, метод, сутність І завдання економічної діагностики 8

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

С.М. Глухарєв

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних і самостійних робіт з курсу

"ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА"

(для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050107 «Економіка підприємства»)

ХАРКІВ – ХНАМГ - 2008

Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з курсу «Економічна діагностика» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050107 - "Економіка підприємства".) / Укл. Глухарєв С. М. – Харків: ХНАМГ, 2008 – 30 с.

Укладач: С.М. Глухарєв

Рецензент: Бубенко П.Т., доктор екон. наук, проф. (Харківська національна академія міського господарства)

Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № від «___» __________ 2008 р.


ЗМІСТ

Стор.

Вступ 4

1. Навчальна програма курсу 5

2. Теми рефератів і практичні завдання до вивчення тем 8

2.1 Предмет, метод, сутність і завдання економічної діагностики 8

2.2 Діагностика конкурентного середовища 9

2.3 Оцінювання стратегічного протистояння підприємств-конкурентів 12

2.4 Діагностика конкурентоспроможності підприємства 14

2.5 Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства 16

2.6 Управлінська діагностика 19

2.7 Діагностика виробничого потенціалу підприємства 22

2.8 Фінансова діагностика 23

2.9 Діагностика майна і ринкова ціна підприємства 25

2.10. Діагностика економічної безпеки підприємства 27

2.11. Діагностика економічної культури підприємства 29

Список література 30

ВСТУП

Курс "Економічна діагностика" займає значне місце у системі підготовки студентів спеціальності 8.050107 "Економіка підприємства'', відіграє вирішальну роль у їх формуванні як фахівців-економістів або магістрів з економіки, здатних вирішувати практичні завдання в галузі економіки, проводити якісний і глибокий аналіз діяльності підприємств різноманітних організаційних форм, напрямків спеціалізації і форм власності.

Ці методичні вказівки узагальнюють багаторічний досвід ка­федри міської і регіональної економіки стосовно розробку методичної допомоги в організації проведення практичних робіт зі студентами. Вони викладені відповідно до чинних нормативних актів Мі­ністерства освіти і науки України, що регламентують підготовку спеціалістів і магістрів з економіки.

Головними завданнями методичних вказівок є:

 • вчасне ознайомлення студентів, особливо тих, що навчаються заочно, із тематикою та логічною структурою курсу, характером вимог і порядком виконання практичних робіт, а також завдан­нями на самостійне опрацювання;

 • запобігання виникненню помилок і внесення планомірності в роботу студентів і викладача;

 • підвищення якості навчання.

Розумна регламентація вимог і завдань, визначених цими методичними вказівками, на думку автора, повинна стимулювати опра­цьовування основних навичок проведення комплексної оцінки діяльно­сті підприємства з урахуванням творчого підходу до формулювання висновків і рекомендацій з урахуванням загальнообов'язкових вимог до оформлення та порядку проведення практичних робіт.

Методичні вказівки містять навчальну програму курсу, теми для самостійного опрацювання питань з економічної діагностики підприємства, теми рефератів з дисципліни "Економічна діагностика" і перелік літерату­ри, достатній для вивчення дисципліни й виконання самостійної роботи.

Оскільки дана навчальна дисципліна має проблемний характер, самостійна робота передбачає творчий підхід студента до вивчення тем. Зокрема, слід звер­нути увагу на чітке визначення понять, категорій економічної діагностики і фо­рмування власного погляду студента на їх зміст. Важливе значення має враху­вання галузевих особливостей діагностики, перш за все, специфіки економічної діагностики фармацевтичних підприємств. У процесі самостійної роботи студент повинен звернути увагу на обгрунтування вибору методів діагностики, а також на необхідність дослідження тих чи інших питань за різними літературними джерелами, що відображають різноманітність підходів.

 1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

Структура і зміст дисципліни

Тематичний план лекцій

Модуль 1. Діагностика як інструмент забезпечення ефективного функціонування і розвитку підприємства у конкурентному середовищі

Тема 1. Предмет, метод, сутність і завдання економічної діагностики.

Економічна діагностика: сутність, класифікація за ознаками. Інструментарій економічної діагностики. Використання економічної діагностики на практиці.

Структура економічної діагностики. Структура навчальної дисципліни. Методи економічної діагностики. Предмет і завдання навчальної дисципліни.

Тема 2. Діагностика конкурентного середовища підприємства

Поняття конкурентного середовища підприємства: умови його формування та чинники впливу. Склад конкурентного середовища. Фактори конкурентного середовища. Характеристики конкурентного середовища. Методика діагностики конкурентного середовища. Роль державного регулювання конкуренції, гостроти конкурентної боротьби у процесі діагностики.

Тема 3. Оцінка стратегічного протистояння підприємств-конкурентів.

Конкуренція як основний зміст відносин між підприємствами в умовах ринку.

Параметри оцінки конкурентів. Визначення головних конкурентів у процесі діагностики. Класифікація типів конкурентів, "Анкета для аналізу та оцінки конкурентів".

Стратегічні групи конкурентів: поняття, необхідність дослідження та оці­нки характеристика. Карга стратегічних груп конкурентів. Результати аналізу стратегічних груп та їх використання. Джерела й методи одержання інформації для аналізу діяльності конкурентів.

Тема 4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства.

Поняття конкурентоспроможності підприємства. Конкурентні переваги. Ключові фактори успіху. Конкурентний потенціал. Класифікація конкурентних переваг.

Динамічний характер конкурентоспроможності підприємства. Взаємозалежність конкурентоспроможності підприємства і конкурентоспроможності продукції.

Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства. Використання результатів діагностики конкурентоспроможності під­приємства.

Тема 5. Діагностика конкурентноздатності продукції.

Поняття конкурентоспроможності продукції. її роль у конкуренто-спроможності підприємства.

Алгоритм визначення конкурентоспроможності товару. Конкуренто-спроможність продукції і життєвий цикл товару. Параметри конкуренто-спроможності товару. Технічні, економічні й нормативні параметри. Результати діагностики конкурентоспроможності продукції та їх використання.

Тема 6. Діагностика майна, ринкова ціна підприємства.

Вартість господарюючого суб'єкта: концепції природи вартості, предмет; мета й принципи оцінки.

Підготовка інформації, що використовується при оцінці вартості підприємства. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства.

Процедури й методи оцінки. Коригування вартості.

Модуль 2. Діагностика потенціалу підприємства та оцінка його стану.

Тема 7. Управлінська діагностика.

Мета, принципи та методи управлінського аналізу. Визначення стратегічних ресурсів підприємства та сфер діяльності. Конкурентні переваги підприємства.

Існуючі підходи до визначення структури управлінського аналізу.

Тема 8. Діагностика виробничого потенціалу підприємства.

Поняття виробничого потенціалу. Характеристики виробничого по­тенціалу підприємства. Системні характеристики. Структурні характерис­тики. Кількісні характеристики. Якісні характеристики.

Історичні умови формування та функціонування виробничого потен­ціалу. Соціально-економічні наслідки його використання.

Оцінювання виробничого потенціалу. Ресурсний, структурний та ці­льовий підходи до визначення виробничого потенціалу. Показники оцінки виробничого потенціалу. Результати оцінки ВП та їх використання.

Тема 9. Фінансова діагностика.

Фінансова діагностика: основні положення, об'єкти й суб'єкти аналізу, інструментарій фінансової діагностики.

Діагностика підприємства за допомогою балансу і звіту про фінансові результати.

Діагностика підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів.

Тема 10. Діагностика економічної безпеки підприємства.

Поняття економічної безпеки. Джерела економічної небезпеки. Економічна безпека підприємства: зміст, форми прояву, наслідки по­рушення.

Кількісна оцінка економічної безпеки підприємства. Показники еко­номічної безпеки: економічний зміст і методи розрахунків. Загальні та спеціальні показники. Проблема інтегральної оцінки економічної безпеки.

Основні напрямки досягнення відносної економічної безпеки підпри­ємства в умовах ринкової економіки.

Тема 11. Діагностика економічної культури підприємства.

Поняття економічної культури. Структура економічної культури. Вплив економічної культури на діяльність підприємства. Економічна культура й стратегії фірми.

Особливості економічної культури підприємств в Україні.

Алгоритм діагностики економічної культури підприємства.

2. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ І ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ

2.1. Предмет, метод, сутність і завдання економічної діагностики.

2.1.1. Теми рефератів.

1) Аналіз підходів до визначення економічної діагностики.

2) Поняття економічної діагностики: зміст, обгрунтування.

3) Місце економічної діагностики в управлінському консультуванні.

4) Економічна, медична, технічна, соціальна діагностика: єдність і різ­ниця.

5) Завдання економічної діагностики в умовах ринкової економіки.

6) Структура економічної діагностики.

7) Зв'язок економічної діагностики з іншими навчальними дисциплі­нами.

8) Галузеві особливості економічної діагностики.

9) Аналіз методів економічної діагностики.

10) Види економічної діагностики.

2.2 Діагностика конкурентного середовища

2.2.1. Теми рефератів.

1) Поняття і характеристика конкурентного середовища підприємства.

2) Аналіз структури зовнішнього середовища підприємства.

3) Конкурентне середовище підприємства за М.Потером та його оцінка.

4) Аналіз характеристик конкурентного середовища.

5) Оцінка державного регулювання конкуренції як характеристики зов­нішнього середовища підприємства.

6) Діагностика гостроти конкурентної боротьби.

7) Оцінка привабливості галузі як характеристики конкурентного сере­довища.

8) Роль SWOT - аналізу в процесі діагностики конкурентного середови­ща підприємства.

9) Побудова профілю конкурентного середовища як метод оцінки його впливу на підприємство.

10) Тенденції розвитку конкурентного середовища і діагностика його впливу на підприємство.

2.2.2. Практичні завдання для самостійної роботи.

Завдання 1

Методом експертних оцінок відібраний і проранжований перелік фа­кторів зовнішнього середовища підприємства, які найбільшою мірою впли­вають на перспективи його розвитку - позитивно чи негативно. Кожний з цих факторів згідно з його вагомістю для галузі може мати оцінку в балах від 1 до 3, а також згідно з його впливом на підприємство - від 1 до 3 ба­лів. Обчислити комплексний показник впливу кожного з цих факторів на підприємство з урахуванням його позитивності чи негативності. Накресли­ти профіль середовища для всього переліку факторів у табличному й гра­фічному вигляді (табл. 1).

Таблиця І

з/п

Фактори зовнішнього середовища

Важливість для галузі

Вплив на підприємство

Позитивність чи негативність впливу (+,-)

1

Фінанси, процентна ставка за кредит

3

1

+

2

Місцеві податки

1

1

+

3

Конкуренти

2

2

+

4

Партнери

3

3

-

5

Місцеві органи влади

3

1

-

6

Профспілки

2

2

-

7

Постачальники

1

3

-

8

Споживачі

2

1

-Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напрямку підготовки 030601 «Менеджмент»

  Методичні рекомендації
  Менеджмент – це перш за все філософія та культура управління. Це наука та мистецтво. Тому досягти успіху у цьому напрямку можна, якщо підходити до нього, з одного боку, як до техніки управління, а, з іншого, – як до філософії управління.
 2. Робоча навчальна програма курсу за вибором "Деонтологія в медицині"

  Документ
  Робоча навчальна програма з елективного курсу „Деонтологія в медицині” складена , виходячи з головного напрямку професійної діяльності лікаря – збереження життя людини і покращення її якості шляхом надання ургентної, планової та превентивної
 3. Навчальна програма " Медіаосвіта (медіаграмотність)" (для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних І науково-педагогічних працівників) Київ 2011

  Документ
  Волошенюк О.В., Мороз В. (Тема 11. Нові медіа у світлі сучасних процесів в журналістиці), Кульчинська Л. (Тема 10. Теорії впливу медіа), Почепцов Г.Г.
 4. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі

  Документ
  Брайко О.В. – кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка Національної академії наук України.
 5. Курс семестр лекції Практичні (семінари) Всього ауд годин Курсові роботи

  Навчально-методичний посібник
  Робоча навчальна програма з курсу «Основи кримінального права» підготовлена для студентів, факультету соціології та політології, на підставі якої ведеться викладання та вивчення предмета, побудована, виходячи із системи науки кримінального права.

Другие похожие документы..