Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В современном мире пробуждается новая система ценностей, отвечающей требованиям формирующейся постиндустриальной эпохе. Движущей силой данных преобра...полностью>>
'Документ'
Афганский внутренний социально – экономический и политический кризис, корни которого уходят к середине XX в., с приходом в Кабуле в 1978 году к власт...полностью>>
'Документ'
Розділ 2. „Праволюдинні” проблеми філософії права в антропологічній перспективі (деякі евристичні можливості антропологічних дослідницьких підходів) ...полностью>>
'Документ'
Про затвердження Положення про Головне управління охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраці...полностью>>

Бочої програми нормативної навчальної дисципліни "Товарознавство" підготовки бакалавра у галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямом підготовки 6

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Приватний вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)

товарознавство

Завдання та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра

у галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"

напрям підготовки 6.030507 "Маркетинг"

6.030504 "Економіка підприємства"

галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування"

напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент"

Харків

Розповсюдження та тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми нормативної навчальної дисципліни "Товарознавство" підготовки бакалавра у галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки 6.030507 "Маркетинг", 6.030504 "Економіка підприємства" та у галузі знань 0--0306 "Менеджмент і адміністрування" за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент".

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою маркетингу протоколом № 8 від 2008.03. 12.

 2. Укладач: Майковська В.І. ст. викладач кафедри маркетингу.

 3. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК: Бабич А.П., к.в.н., доцент, зав. кафедри маркетингу.

- Харків: ХІНЕМ. - 2008. - 27 с.

ЗМІСТ

Вступ

4

1.

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

5

2.

Вимоги до виконання і оформлення контрольної роботи

6

3.

Критерії оцінювання контрольної роботи

6

4.

Закріплення завдань за студентами

8

5.

Варіанти завдань для виконання контрольних робіт

8

6.

Список джерел, що рекомендуються для використання при виконанні контрольної роботи

19

Додаток А

21

ВСТУП

Успішність комерційної діяльності в умовах розвитку ринкових відносин, технологія організації оптової та роздрібної торгівлі, ефективність стимулювання збуту значною мірою залежать від знання характеристик товарів та особливостей їх просування на ринку. Для того, щоб правильно використовувати і з прибутком реалізовувати товари, необхідно детально вивчати їх споживні властивості та умови експлуатації і споживання. Характеристики споживчих товарів, призначених для задоволення людських потреб, широко висвітлені в навчальних і рекламних виданнях. Характеристики товарів як засобів виробництва містять спеціальні видання, для вивчення їх властивостей потрібна професійна підготовка.

За умов зростання ролі товарно-грошових відносин у суспільному виробництві, розвитку оптової та роздрібної торгівлі, а також стимулювання збуту засобів праці та споживчих товарів є край необхідним знання їх асортименту та характеристик для усіх працівників, що зайняті комерційною та управлінською діяльністю.

Система забезпечення повинна впливати на виробництво та споживання з метою зниження витрат, підвищення споживчих властивостей товарів, а також сприяти контролю й якості товарів, які формуються у процесі їх виробництва, зумовлюють корисність матеріальних ресурсів, здатність задовольнити конкретні потреби людей, суспільства, формують споживчу вартість.

Таким чином, вивчення дисципліни "Товарознавство" є однією з необхідних складових підготовки кваліфікованих фахівців з галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво".

В процесі вивчення дисципліни "Товарознавство" студенти заочного відділення повинні:

- ознайомитись із кваліфікацією, видами, асортиментом і властивостями та сферами застосування товарів;

- ознайомитись із правилами пакування, маркування, умовами зберігання та перевезення товарів;

- навчитись комплексно характеризувати основні напрямки, досягнення й перспективи науково-технічного прогресу у створенні нових матеріалів, машин, обладнання, пристроїв тощо;

- сформувати у себе навички самостійної роботи при оцінюванні споживних властивостей, виборі альтернативних варіантів використання матеріалів (товарів), організації їх постановок, перевезень і зберігання;

- засвоїти вимоги до якості та конкурентоспроможності товарів;

- з'ясувати порядок сертифікації та стандартизації продукції (товарів);

- набути навичок підготовки відповідних комерційних документів на товари.

Вирішенню наведених вище завдань сприятиме повне і правильне виконання позааудиторної контрольної роботи з дисципліни "Товарознавство". Варіанти завдань контрольної роботи розроблені за наступним принципом: кожен варіант містить два теоретичних і два практичних завдання з усіх чотирьох змістових модулів дисципліни, які вивчаються у шостому семестрі.

 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота з дисципліни "Товарознавство" виконується студентами відповідно до навчального плану заочного відділення як напрямів підготовки "Економіка підприємства", "Менеджмент організацій", "Маркетинг".

Контрольна робота є ефективною формою контролю і самостійної роботи студентів, що навчаються без відриву від виробництва.

Мета контрольної роботи - забезпечити засвоєння теоретичних питань в розрізі конкретних тем дисципліни "Товарознавство", сприяти закріпленню теоретичних знань, формуванню умінь і навичок застосування теорії і методичного інструментарію товарознавства при вирішенні ситуацій практичного характеру.

Студентові слід приступати до виконання контрольної роботи лише після повного засвоєння відповідних змістових модулів і тем дисципліни "Товарознавство" (шостий семестр).

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань, задачі та ситуації (практичних питань), які охоплюють всі чотири змістові модулі дисципліни "Товарознавство" (програма шостого семестру).

Для того, щоб розкрити теоретичне питання, студенти повинні ретельно вивчити рекомендовані джерела інформації і сконцентрувати увагу саме на тих моментах, які треба розкрити в контрольній роботі. Для ґрунтового розкриття теоретичних питань контрольної роботи студентові доцільно використовувати додаткову інформацію із статистичних збірок, довідників, ділових журналів, газет.

Вирішення ситуації ґрунтується на теоретичних знаннях студента в розрізі змістових модулів і тем дисципліни "Товарознавство", логічному мисленні, практичному досвіді роботи студента, що навчається без відриву від виробництва.

Приклад-зразок вирішення завдання наведений в додатку А.

Виконання контрольної роботи є формою поточного контролю самостійного вивчення тем дисципліни "Товарознавство" і дозволяє викладачеві визначити рівень теоретичної підготовки студента, уміння працювати із спеціальною, методичною, довідковою літературою та застосовувати теоретичні знання для вирішення ситуаційних та практичних завдань.

Рецензування контрольної роботи дає можливість викладачеві своєчасно визначити помилки, які допущені студентом при виконанні завдання, вказати студентові на шляхи їх виправлення, запобігти їх повторенню та визначити коло питань, які вимагають доопрацювання.

Захист контрольної роботи відбувається у формі співбесіди із студентом у встановлені кафедрою терміни до здачі заліку з дисципліни "Товарознавство" (програма семестру).

За наслідками співбесіди викладач зараховує контрольну роботу або відправляє її на доопрацювання, пропонуючи студентові виправити помилки. За контрольну роботу студент може отримати максимальну кількість балів – 60 балів (по 15 балів за кожне правильно виконане завдання).

Контрольна робота не зараховується: якщо вона не відповідає варіанту завдання, якщо в ході перевірки виявляється, що теоретичні питання розкриті неповно, ситуаційне завдання або задача не вирішені або не обґрунтовані належним чином. Мінімальна кількість балів для зарахування контрольної роботи – 20 балів.

При повторному поданні контрольної роботи викладач-рецензент перевіряє наступні моменти її доопрацювання:

- наскільки враховані студентом його зауваження;

- чи внесені зміни до рішення та обґрунтування ситуаційного завдання;

- чи внесені доповнення у відповіді на теоретичні завдання.

Захищену контрольну роботу студент здає до навчальної частини інституту.

Студент, який не представив контрольну роботу або не захистив її у встановлений термін, не допускається до здачі заліку (ПМК) з дисципліни "Товарознавство".

 1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота виконується рукописом в зошиті або на окремих листах формату А 4. Можливо також виконання контрольної роботи з використанням персонального комп'ютера. Текст роботи необхідно розміщувати з одного боку листа, дотримуючись таких розмірів: поля зліва, верхнє, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм. У зошиті - поле справа 20 мм. Помилки, неточності слід виправляти за допомогою коректора. Скорочення слів і словосполучень допускаються в роботі тільки загальноприйняті.

При виконанні контрольної роботи спочатку необхідно написати питання, а потім дати текст відповіді на нього. Сторінки контрольної роботи слід нумерувати арабськими цифрами в правому верхньому кутку.

Таблиці і рисунки необхідно нумерувати і правильно озаглавлювати. Слово "таблиця" та її порядковий номер (без знаку №) необхідно писати зліва над таблицею, а далі подавати її назву. Слово "рисунок", його порядковий номер і назву розміщують під ілюстрацією.

Список джерел, використаних при виконанні контрольної, розміщують в кінці роботи, вказавши спочатку Закони України, законодавчі акти, а потім в алфавітному порядку перелік монографій, підручників, статей, довідників, матеріали діяльності конкретного підприємства.

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Складові частини контрольної роботи

Кількість балів

за правильну відповідь

Теоретична частина:

задовіл.

добре

відмінно

Завдання 1

5

10

15

Завдання 2

5

10

15

Максимальна кількість балів за теоретичну частину

30 балів

Практична частина:

задовіл.

добре

відмінно

Ситуаційне завдання (вправа або задача) 1

5

10

15

Ситуаційне завдання (вправа або задача) 2

5

10

15

Максимальна кількість балів за практичну частину

30 балів

Максимальна кількість балів за контрольну роботу

60 балів

Мінімальна кількість балів для здачі контрольної роботи і допуску до заліку

20 балів

Оцінка знань студентів в розрізі окремих завдань контрольної роботи навчальної дисципліни "Товарознавство" здійснюється за наступними критеріями:

 • "відмінно" (15 балів) – правильна і повна відповідь на теоретичне питання, правильно виконане і обґрунтоване ситуаційне завдання або розв’язана задача;

 • "добре" (10 балів) – правильна але, недостатньо повна відповідь на теоретичне питання, правильно виконане ситуаційне завдання при недостатньо обґрунтованих висновках, відсутність висновку за результатами розв’язання задачі;

 • "задовільно" (5 балів) – відповідь на теоретичне питання за темою, але з непринциповими помилками, незначні помилки у виконанні ситуаційного завдання, неправильні висновки або помилки в розрахунках за умови правильного алгоритму розв’язання задачі.

4. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗАВДАНЬ ЗА СТУДЕНТАМИ

Завдання для виконання позааудиторної контрольної роботи закріплюються за студентами відповідно до останньої (останніх двох) цифри (цифр) номера індивідуального плану студента:

Остання цифра номера інд. плану

Варіанти контрольної роботи

Останні дві цифри інд. плану

Варіанти контрольної роботи

01 (31)

1

11 (21)

11

02 (32)

2

12 (22)

12

03 (33)

3

13 (23)

13

04 (34)

4

14 (24)

14

05 (35)

5

15 (25)

15

06 (36)

6

16 (26)

16

07 (37)

7

17 (27)

17

08 (38)

8

18 (28)

18

09 (39)

9

19 (29)

19

00 (40)

10

20 (30)

20

5. ВАРІАНТИ ЗАВДАННЬ ДЛЯ виконання КОНТРОЛЬНої РОБОТи

Варіант 1

 1. Поняття про мікроорганізми, їх види і класифікація.

 2. Товарознавча характеристика асортименту і властивостей тканин.

 3. Розв’язати ситуацію (письмово):

Підприємство "Каріна" використовує для ремонту і сервісного обслуговування легкових автомобілів 1500 кг мастильних матеріалів щорічно, які закуповує у оптово-роздрібної фірми "Хімресурс". Згідно з договором постачання мастильні матеріали транспортуються щомісячно підприємством "Каріна" самостійно. Які підгрупи і види мастильних матеріалів може використовувати підприємство "Каріна"?

4. Розв’язати задачу:

Визначити ємність ринку досліджуваної частини міста на плануємий рік, виходячи з наступних даних:

- грошові доходи населення досліджуваної частини міста на плануємий рік розраховані в розмірі 625 млн.грн.; нетоварні витрати і приріст заощаджень населення складають 28% від загальної суми грошових доходів;

- згідно з балансом грошових доходів і витрат населення виявлено перевищення доходів над витратами у сумі 2 млн.грн.; товарообіг від продажу товарів підприємствам, організаціям і установам планується в розмірі 8% ємності ринку.

Методичні вказівки щодо розв’язання аналогічної типової задачі

Типова задача

Визначити ємність ринку досліджуваної частини міста на плануємий рік, виходячи з наступних даних:

- грошові доходи населення досліджуваної частини міста на плануємий рік розраховані в розмірі 335 млн.грн.; нетоварні витрати і приріст заощаджень населення складають 32% від загальної суми грошових доходів;

- згідно з балансом грошових доходів і витрат населення виявлено перевищення доходів над витратами в сумі 1 млн.грн.; товарообіг від продажу товарів підприємствам, організаціям і установам планується в розмірі 5% ємності ринку.

Рішення

1. Визначимо суму нетоварних витрат і приросту заощаджень населення (НВ):

НВ = 335 млн.грн. х 32% : 100% = 107,2 млн.грн.

2. Купувальний фонд населення (КФ) розраховується за формулою:

КФ = ГД – НВ, де:

ГД – грошові доходи населення;

НВ – нетоварні витрати і приріст заощаджень.

КФ = 335 млн.грн. – 107,2 млн.грн. = 227,8 млн.грн.

3. Визначимо платоспроможний попит (ПП):

ПП = КФ – ПД, де:

КФ – купувальний фонд населення;

ПД – перевищення доходів над витратами.

ПП = 227,8 млн.грн. – 1 млн.грн. = 226,8 млн.грн.

4. Сума реалізації товарів організаціям, підприємствам і установам становитиме:

СР = ПП : 95% х 5% = 226,8 млн.грн. : 95% х 5% = 226,8млн.грн. : 0,95 х 0,05 =

= 11,9 млн.грн.

5. Визначимо ємність ринку (ЄР)*:

ЄР = ПП + СР, де

ПП – платоспроможний попит;

СР – сума реалізації товарів підприємствам, організаціям і споживачам.

ЄР = 226,8 млн.грн. + 11,9 млн.грн. = 238,7 млн.грн.

Відповідь:

Ємність внутрішнього ринку сягає 238,7 млн.грн. В даному випадку під ємністю внутрішнього ринку розуміють можливий об’єм реалізації товарів населенню і продаж товару дрібним оптом організаціям, підприємствам і установам для їх власних потреб.

Варіант 2

1. Сутність біохімічних процесів, які покладено в основу виробництва продовольчих товарів.

2. Характеристика нетканих матеріалів, штучного хутра і килимових виробів.

3. Виконати вправу (письмово):

Підібрати неметричні одиниці, які можуть застосовуватись під час продажу на світових біржах оптових партій наступних товарів:

а) нафти;

б) пшениці;

в) лісоматеріалів;

г) цукру-сирцю;

д) борошна.

4. Виконати вправу:

Скласти таблицю "Асортимент промислових керамічних та скляних виробів" за формою:

№ з/п

Вид керамічного або скляного виробу

Параметри виробу

Характеристика виробу

Призначення виробу

Варіант 3

1. Вплив мікроорганізмів на терміни і умови зберігання споживчих товарів.

2. Асортимент швейно-трикотажних виробів та хутряних товарів.

3. Виконати вправу (письмово):

Запропонувати знаки маркування, які повинні бути на тарі або упаковці наступних товарів:

а) паперу поштового;

б) яблук сорту "Сніговий кальвіль";

в) електричних лампочок потужністю 60Вт.

4. Виконати вправу (письмово):

Підібрати асортимент електронних комплектних виробів за ознаками класифікації.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти україни вінницький державний технічний університет основи економічної теорії

  Документ
  Робота виконана авторським колективом у складі доцент П. В. Чалюк, Дворніков М. Є., асистенти П. А. Вінніцький, В. С. Бас, І. В. Романець, Н. В. Рибачук.
 2. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання

  Документ
  На сучасному етапі в суспільстві відбуваються докорінні перетворення в усіх сферах життя. Із впровадженням ринкових відносин, переходом до нових форм господарювання відбулися вони і в агропромисловому комплексі.

Другие похожие документы..