Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Возможно, кому-то они пригодятся для лучшего понимания темы АР, а кому-то, возможно, наоборот все запутают =) Я не знаю. Просто вот они уже есть, и те...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Пермская государственная медицинская академия им...полностью>>
'Методические указания'
Реферат является промежуточной формой контроля знаний магистров и представляет собой письменное выполнение определенных творческих заданий. Он предна...полностью>>
'Заседание'
20 декабря в Российском газовом обществе состоялось совместное заседание Комиссии РГО по техническому регулированию и рабочей группы Экспертного сове...полностью>>

В роботі розглянуто метод функціонально вартісного аналізу, проаналізовано його переваги та недоліки. Запропоновано порівняльний аналіз традиційної системи обліку витрат та функціонально – вартісного аналізу

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Григораш І.О.

аспірантка,

Київський національний

економічний університет

імені Вадима Гетьмана,

Україна

Iryna Grygorash

Ph. D. student,

Kiev national economic university after Vadym Hetman,

Ukraine

МЕТОД ФУНКЦІОНАЛЬНО – ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ В КОНЦЕПЦІЇ КОНТРОЛІНГУ

ACTIVITY BASED COSTING AS TOOL OF CONTROLLING”

В роботі розглянуто метод функціонально - вартісного аналізу, проаналізовано його переваги та недоліки.

Запропоновано порівняльний аналіз традиційної системи обліку витрат та функціонально – вартісного аналізу.

Abstract considers the activity – based costing, analyses its’ advantages and disadvantages. Comparative analysis of activity –based costing and traditional system of cost accounting is provided.

На сьогоднішній день одним з основних напрямків вдосконалення системи управління діяльністю підприємства є впровадження концепції контролінгу.

Як відомо, контролінг – це технологічна концепцією управління, основною метою якої є створення ефективної формалізованої методичної системи, що включає три процеси [4]:

 • перспективне планування діяльності підприємства;

 • оцінку теперішнього стану підприємства;

 • розробку цільового (корегуючого) управлінського впливу.

Теоретичні дослідження та практичні результати впровадження концепції контролінгу свідчать про максимальну ефективність її застосування у поєднанні з процесним підходом до управління фінансово -господарською діяльністю підприємства та використанням сучасних методів побудови системи управлінського обліку.

Одним з таких методів є функціонально - вартісний аналіз (activity based costing) – комплексний системний метод дослідження вартості і характеристик окремих видів продукції, включаючи процеси і ресурси, задіяні у виробництві, діяльність, пов’язану з реалізацією, технічною підтримкою та наданням послуг, а також забезпеченням належної якості продукції.

Теоретичне обґрунтування та перше практичне застосування методу функціонально - вартісного аналізу в системі управлінського обліку відбулося в США в 80-тих роках минулого століття. Його засновниками та популяризаторами вважають професорів американських бізнес шкіл – Р. Купера та Р. Каплана. На початку 90 - тих зазначений метод поширився в практиці управлінського обліку усіх західних країн, ставши підгрунттям виникнення нової концепції - функціонально – орієнтованого управління (activity- based management). Головним об’єктом управління за даного підходу є не організаційно - виробничі системи, а функції, які вони виконують, головним завданням - ефективне управління витратами при одночасному підвищенні споживчої цінності продукції.

На відмінну від традиційної системи обліку витрат, функціонально - вартісний аналіз дозволяє:

 • не лише константувати рівень прибутку, але й визначати саме за рахунок чого він отриманий;

 • ідентифікувати неприбуткові (збиткові) продукти та процеси;

 • більш ефективно використовувати ресурси, перерозподіляючи їх на користь більш прибуткових видів продукції ;

 • пропорційно розприділяти витрати на продукцію, послуги та бізнес процеси, об’єктивно визначаючи частку кожного виду продукції в загальному обсязі прибутку підприємства;

 • знаходити та скорочувати надлишкові витрати;

 • отримувати достовірну інформацію про рівень рентабельності окремих видів продукції, забезпечуючи тим самим конкурентні переваги підприємства.

 • більш обґрунтовано встановлювати ціни на товари та послуги.

Відмінності традиційної системи обліку витрат та функціонально – вартісного аналізу схематично представлені на рис. 1.

Основними недоліками функціонально – вартісного аналізу є:

 • складність переходу від традиційної системи, великі витрати на програмне забезпечення;

 • тривалий та витратний процес збору вихідної інформації для проведення аналізу;

 • отримання в результаті аналізу надто деталізованої інформації, що може суттєво ускладнити процес управління.

Незважаючи на вищезазначені недоліки, в довгостроковому періоді облік витрат на основі функціонально – вартісного аналізу дозволяє ідентифікувати та ліквідувати зайві процеси виробничого циклу, сприяє формуванню об’єктивних, конкурентоздатних цін на товари та послуги, суттєво підвищує ефективність управління асортиментом продукції та надає менеджерам достовірну інформацію, необхідну для прийняття ефективних управлінських рішень.

Рис. 1. Розподіл витрат за традиційною системою та за методом функціонально – вартісного аналізу

Література:

 1. Cooper, R. Implementing an Activity-Based Costing System. Journal of Cost Management (Spring) pp. 33-42.

 2. Kaplan, Robert S., In Defence of Activity-Based Cost Management, Management Accounting, Nov.1992, p. 58.

 3. Ивлев В.А., Попова Т.В. Методология функционально - стоимостного анализа ABC (ФСА) // URL .ua/cfin/idef/abc.shtml

 4. Рубцов С. В. Контроллинг как квинтэссенция научного менеджмента / Экономическая наука совре-менной России. Материалы Всероссийской конференции. Москва, 28-30 ноября 2000 г. Под. ред. проф. Г.Б. Клейнера. Часть II. - Москва: ЦЭМИ РАН, 2000г.- 97-99.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» На правах рукопису голов сергій федорович

  Документ
  Реформування економіки України потребує адекватних змін у системі бухгалтерського обліку, яка є основою інформаційного забезпечення користувачів для прийняття ними зважених управлінських рішень.
 2. З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

  Документ
  Збірка тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред.
 3. Спецвипуск присвячено 45-річчю ду нді ств київ 2011 Луганськ 2011 ббк 65. 5-183

  Документ
  Формування ринкової економіки: Проблеми економіки праці, соціально-трудових відносин та соціального захисту населення :  зб. наук. праць. – Київ, Луганськ : КНЕУ, ДУ НДІ СТВ, 2011.
 4. Вища школа менеджменту кримський інститут бізнесу консалтингово-конфліктологічний центр центр розвитку освіти, науки та інновацій стратегія розвитку україни у глобальному середовищі (2)

  Документ
  Стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 13-15 листопада 2009 р. – Т. ІІ. - Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.
 5. Київський університет туризму, економіки І права «Основи готельного менеджменту»

  Документ
  У посібнику систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем. Простежено історію управління готелями, приведений основний понятійний апарат, докладно досліджені сучасні функції управління

Другие похожие документы..