Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В летописи Великой Отечественной войны особое место занимает героическая оборона Ленинграда, который 900 дней находился в кольце вражеской блокады. На...полностью>>
'Документ'
Результаты работы программыСортировка методом вставокРезультат сортировки целых чисел:0 0 1 2 3 4 6 7 8 8 8 9 10 11 12 12 13 13 14 15 16 19 20 21 22 ...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена на кафедре политической теории факультета социологии и политологии Федерального государственного автономного образовательного учрежд...полностью>>
'Диплом'
В рамках недели физики проходило познавательное мероприятие: «Физические посиделки – «Здравствуйте, господин Ампер!» Физика – великая наука. Наука об...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут” аудит І фінансово-управлінський облік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

АУДИТ І ФІНАНСОВО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

(З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ)

Методичні вказівки

до лабораторних робіт

Київ 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

АУДИТ І ФІНАНСОВО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

(З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ)

Методичні вказівки

до лабораторних робіт

для студентів факультету соціології

спеціальності “Адміністративний менеджмент”

Київ 2007

Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни “Аудит і фінансово-управлінський облік (з використанням комп’ютерних технологій)” для студентів факультету соціології спеціальності “Адміністративний менеджмент” денної та заочної форм навчання / Уклад. О. В. Клименко. – Київ: КПІ, 2006. – с.

Укладач: О. В. Клименко, канд. фіз.-мат. наук, доц.

Відповідальний редактор:

Рецензент: Мінкін О. Ю., доц.

Вступ

У ринкових умовах господарювання ефективність управління підприємством у значній мірі визначається якістю інформаційної бази та ретельністю її аналітичної обробки.

Вирішальним фактором успішного розвитку економіки України в сучасних умовах господарювання є автоматизація бухгалтерського обліку, яка дає можливість спростити повсякденну рутинну роботу бухгалтерії, уникнути помилок при перенесенні облікових даних із одного реєстру до іншого при складанні різних довідок і звітів, підвищити якість, точність, об’єктивність і оперативність інформації для прийняття ефективних управлінських рішень.

Бухгалтерський облік становить основу інформаційного забезпечення управління підприємством. Згідно ст. 3 Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.1999 року, бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством; фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, які використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Програми, які пов’язані з веденням бухгалтерського обліку та формуванням звітності, можна розділити на три групи. Перша група – це великі програмні комплекси для автоматизації роботи бухгалтерій крупних промислових підприємств. Такі програми складаються з взаємопов’язаних модулів для обліку за операціями, які об’єднані центральним модулем. Бухгалтерська інформаційна система великого підприємства створюється на основі автоматизованих робочих місць облікових працівників, які працюють у мережі з централізованим управлінням. Такі програми носять характер індивідуальної розробки, що дуже дорого, або, якщо підприємство придбало готову програму, потребують настроювання на конкретні умови в процесі її впровадження, що також недешево. Друга група – це пакети прикладних програм для малого та середнього бізнесу, це малі та інтегровані системи, які обробляють журнал господарських операцій, визначають обороти та залишки по рахунках, складають оборотний баланс, документи звітності. Програми цієї групи сьогодні користуються на ринку найбільшим попитом і цілком задовольняють вимогам більшості підприємств, оскільки вони відносно недорогі та легко адаптуються до умов конкретного впровадження. Це системи типу “1С Бухгалтерія”, “Галактика”, “Парус” тощо. Третя група – це програми автоматизації окремих ділянок бухгалтерського обліку, тобто автоматизовані робочі місця (АРМ), наприклад, програми типу “Розрахунок заробітної плати”, “Облік матеріалів”, “Облік основних засобів” тощо.

Сучасні програмно-апаратні комп’ютерні системи побудовані на принципах розподіленої обробки даних, що дозволяє працювати з однією базою даних кільком користувачам, тобто є можливість працювати з одним обліковим реєстром декільком бухгалтерам.

Застосування комп’ютерів дозволяє вести аналітичний облік із будь-яким рівнем деталізації та широкою номенклатурою аналітичних об’єктів, водночас як при застосуванні паперових форм обліку, збільшення рівнів деталізації аналітичного обліку вимагає збільшення кількості облікових працівників.

Комп’ютерна техніка сьогодні використовується для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Так, системи “1С Бухгалтерія”, “Галактика”, “Парус” містять у своєму складі мінімальні аналітичні можливості, а саме – розрахунок фінансових коефіцієнтів і співвідношень. Система Platinum містить аналітичні пакети автоматизованої обробки великих обсягів інформації, не тільки бухгалтерського, а й управлінського обліку. Інформаційні системи BAAN, R-3, впроваджуються великими виробничими компаніями та дозволяють не тільки узагальнювати та систематизувати бухгалтерські дані, але й у реальному часі контролювати виробничі процеси. Слід зазначити, що у бухгалтерських і управлінських інформаційних системах, не передбачено складних математичних, статистичних процедур і методів. Для цього існують спеціальні прикладні пакети аналізу, наприклад, пакет Statistica, аналітичний пакет у складі табличного процесора Excel, який працює у середовищі Windows. Excel зручний для проведення кореляційного та регресійного аналізу.

Мета викладання дисципліни

Вимоги менеджерів підприємств і державних органів до обліку зростають кожного року. Постійно збільшуються обсяги інформації, яка необхідна для роботи підприємства у сучасних умовах господарювання. Сьогодні ведення ефективного обліку на підприємстві неможливе без використання інформаційних технологій.

Бухгалтерська інформаційна система (БуІС) – це система підтримки прийняття рішень бухгалтером, яка забезпечує функцію обліку при управлінні підприємством, установою, організацією тощо. В БуІС здійснюється збір, реєстрація, обробка та зберігання даних про господарську діяльність підприємства, їх передача користувачам для аналізу та прийняття обґрунтованих рішень.

Головними користувачами бухгалтерської інформації є керівництво та менеджери підприємства, які на основі цієї інформації визначають, аналізують і прогнозують результати діяльності підприємства з метою прийняття управлінських рішень. Крім того існують зовнішні користувачі бухгалтерської інформації (акціонери, інвестори, кредитори, покупці, клієнти, аудитори та інспектори податкової служби), які переслідують надто різні цілі. Так, кредитори (банки та фінансові організації) та контрагенти (постачальники, покупці, підрядники, клієнти, партнери з сумісної діяльності, інвестори) мають знати стан підприємства та перспективи його подальшої діяльності. Державні контролюючі органи (податкові, митні, статистичні, аудиторські) перевіряють виконання підприємствами вимог законодавства у галузях їх компетенції.

Сучасні системи автоматизації обліку включають типові рішення для ведення обліку на підприємствах, в організаціях, установах, і реалізують прийняті схеми бухгалтерського та податкового обліку згідно до чинного законодавства. Одночасно, програми для обліку мають гнучко настроюватись на особливості роботи конкретного підприємства з урахуванням його потреб і змін правових норм.

БуІС мають загальні риси, які властиві всім системам автоматизованої обробки економічної інформації. До загальних принципів побудови та функціонування БуІС відносять:

1) принцип першої особи, який полягає у визначенні права прийняття рішення та порядку відповідальності на різних рівнях управління;

2) системний підхід, який передбачає однократне введення у систему інформації та багаторазове її використання, єдність інформаційної бази та комплексне програмне забезпечення;

3) надійність роботи БуІС за допомогою різних засобів, наприклад, дублювання структурних елементів системи;

4) безперервний розвиток, тобто можливості розширення системи без суттєвих організаційних змін;

5) економічність – вигода від БуІС повинна перевищувати витрати на неї;

6) сумісність – БуІС має враховувати організаційну структуру підприємства, інтереси та кваліфікацію людей, які здійснюють бухгалтерський облік, за умови підготовленості їх до роботи в цій системі.

Для БуІС властиві специфічні принципи, у системі здійснюється інтеграція різних видів обліку (оперативного, бухгалтерського, статистичного, податкового, управлінського) на базі єдиної первинної інформації, при цьому злиття цих видів обліку не відбувається, оскільки кожний виконує свої функції та вирішує свої задачі. В БуІС автоматизовано оброблюється інформація на всіх ділянках обліку.

БуІС – єдине джерело достовірної інформації для реалізації основного принципу будь-якої системи управління, принципу оберненого зв’язку, тобто саме бухгалтерська інформація використовується адміністрацією підприємства для прийняття рішень.

В БуІС використовують автоматизовану форму обліку, яка відповідає вимогам використання обчислювальної техніки та принципам бухгалтерського обліку та звітності.

Програма “1С: Підприємство” з типовою конфігурацією “Бухгалтерський облік для України” є однією з найпоширеніших систем автоматизації бухгалтерського обліку в Україні, вона розроблена з урахуванням Національних стандартів бухгалтерського обліку, відповідає Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291 для його використання та реалізації прийнятих схем бухгалтерського та податкового обліку.

У програмі автоматизовані основні розділи бухгалтерського обліку: банківські та касові операції, облік необоротних активів, запасів, виробництва продукції, валютних операцій, розрахунки з контрагентами та підзвітними особами, розрахунки з заробітної плати, облік витрат, визначення фінансових результатів, розрахунки з бюджетом тощо.

Відповідно до нормативних актів у галузі оподаткування у програмі реалізовані такі можливості: облік валових витрат і доходів із автоматичним визначенням “першої події”, облік балансової вартості основних засобів, облік балансової вартості валюти, можливість автоматичного формування податкових накладних, облік ПДВ за вхідними податковими накладними.

Програма здійснює автоматизовану підготовку будь-яких первинних документів: платіжних доручень, рахунків, прибуткових і видаткових касових ордерів, накладних, вимог, довіреностей, податкових накладних, книг придбання та продажу тощо, а також їх друк і пошук за різними критеріями: номером, датою, сумою, контрагентом.

Програма включає набір стандартних звітів, які дозволяють бухгалтеру отримати інформацію за довільний період, у різних розрізах і з необхідною мірою деталізації, а саме: звіти з синтетичного обліку (оборотно-сальдову відомість, шахову відомість, головну книгу, журнал-ордер і відомість за рахунком); аналіз рахунку за період, за датами; картку рахунку, а також звіти з аналітичного обліку (оборотно-сальдову відомість за рахунком у розрізі об’єктів аналітичного обліку); аналіз рахунку у розрізі об’єктів аналітики; аналіз об’єкта аналітики за рахунками; картку операцій за об’єктом аналітики. Також програма включає форми бухгалтерської та податкової звітності.

Рух засобів підприємства обліковується у вигляді операцій і проводок. Операція може містити кілька проводок. Проводка не існує відокремлено від операції. Будь-які події на підприємстві, відображаються у документах, які використовуються у програмі. Як правило, вони співпадають із реальними документами. Результати аналізу бухгалтерських підсумків і рух засобів представляються у вигляді звітів.

У програмі використовуються три способи реєстрації господарських операцій:

1) Використання настроєних документів. Вводиться первинний документ, бухгалтерські проводки формуються автоматично.

Програма “1С: Підприємство” дозволяє за допомогою документів автоматизувати такі облікові процедури:

 • рух безготівкових коштів;

 • касові операції;

 • купівля, продаж, перерахунок іноземної валюти;

 • розрахунки з підзвітними особами;

 • нарахування і виплата заробітної плати;

 • одержання запасів від постачальників;

 • отримання послуг від сторонніх організацій;

 • внутрішнє переміщення, переоцінка та списання запасів;

 • калькуляція собівартості продукції;

 • списання матеріалів у виробництво;

 • оприбуткування готової продукції;

 • реалізація продукції, товарів, робіт і послуг;

 • отримання, введення в експлуатацію, нарахування зносу, модернізація та ліквідація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів;

 • введення в експлуатацію, аналітичний облік за місцями використання та списання малоцінних швидкозношуваних предметів;

 • закриття звітного періоду та визначення фінансового результату.

Наприклад, документи у послідовності “Счёт входящий” (надійшов рахунок від постачальника); “Платёжное поручение”, “Банковская выписка” (здійснено оплату в банку); “Приходная накладная” (оприбутковано вантаж від постачальника); “Запись книги приобретения” (прийнято податкову накладну від постачальника) автоматично сформують усі необхідні проводки для відображення в обліку взаєморозрахунків із постачальником, оприбуткування вантажу на склад, віднесення суми ПДВ на податковий кредит із ПДВ, а собівартість вантажу – на валові витрати. Буде також надруковано усі потрібні первинні документи.

2) Бухгалтерські проводки вводяться вручну до журналу операцій, якщо немає необхідного документу.

Структура запису проводки: номер проводки всередині операції, код рахунку, який дебетується, субконто (об’єкт аналітичного обліку), які пов’язані з рахунком, код рахунку, який кредитується, субконто, які пов’язані з рахунком, який кредитується, вид валюти та її курс, кількість субконто, сума проводки у валюті, опис змісту проводки, сума проводки у гривнях, двозначний номер журналу (цифри та літери), який використовується для відбору проводок за цією ознакою. Якщо на рахунку ведеться валютний або кількісний облік, то суми проводок обчислюються автоматично.

3) Для автоматизації введення вручну бухгалтерських проводок передбачено механізм типових операцій.

Типові операції – це операції, які найчастіше використовуються на підприємстві. Користувач один раз створює шаблон типової операції, а потім користується ним при введенні інших, подібних операцій.

Лабораторні роботи

Лабораторна робота № 1

Знайомство з Планом рахунків

Теоретичні відомості

Структура Плану рахунків. План рахунків – це систематизований перелік рахунків, які використовуються в обліку. Робота з планом рахунків здійснюється через меню Операции - План счетов. Кожен рахунок у плані рахунків має такі реквізити та позначки:

 1. Піктограма у вигляді букви “Т”.

Жовтий колір означає, що облік за даним рахунком ведеться тільки у розрізі субрахунків, синій колір означає субрахунок рахунку, червоний прапорець на піктограмі означає, що рахунок чи субрахунок можна редагувати тільки у режимі конфігурації.

 1. Код, тобто номер рахунку чи субрахунку.

Можна швидко знайти потрібний рахунок у плані рахунків, якщо його код набрати на клавіатурі, та убрати код рахунку з рядка пошуку клавішею Esc

 1. Найменування рахунку.

 2. Колонка ”В”.

Наявність “+” означає ведення валютного обліку. Програма “1С: Підприємство” дозволяє вести валютний облік за кількома видами валют, для кожної валюти відкривається окремий субрахунок. Можливість ведення валютного обліку на рахунку задається на етапі конфігурації. Список валют зберігається у довіднику “Валюти”. Кратність показує за яку суму валюти дають вказану у курсі кількість гривен. Якщо для рахунку заданий валютний облік, то при введенні проводки програма буде вимагати вид та суму валюти, а суму проводки розрахує автоматично (множенням суми валюти на курс валюти на дату операції).

 1. Колонка “К”.

Наявність “+” означає ведення кількісного обліку, що необхідно для отримання повнішої інформації про деякі об’єкти аналітичного обліку. Наприклад, необхідно знати не тільки, які товари знаходяться на складі підприємства, але і їх кількість. При введенні операції за рахунком із заданим кількісним обліком, програма буде вимагати введення кількості, а суму проводки розрахує автоматично множенням ціни за одиницю на кількість. Можливість ведення кількісного обліку на рахунку задається на етапі конфігурації

 1. Колонка “З”, наявність “+” означає позабалансовий рахунок.

 2. Колонка “А” вказує вид рахунку по відношенню до балансу:

А – активний,

П – пасивний,

АП – активно-пасивний.

 1. субконто 1, субконто 2, субконто 3.

Ведення аналітичного обліку. Програма “1С: Підприємство” надає користувачу можливість ведення аналітичного обліку. Субконто рахунку є одним із основних понять аналітичного обліку в системі “1С: Підприємство”. Субконто групуються за видами. Наприклад, конкретний постачальник (субконто) входить у групу контрагенти (вид субконто). Якщо на рахунку (субрахунку) передбачається ведення аналітичного обліку, то до нього прикріплюються один чи декілька видів субконто. Аналітичний облік, який базується на декількох видах субконто за одним рахунком, має декілька розрізів надання інформації. Наприклад, для рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” може бути визначено ведення аналітичного обліку за двома видами субконто “Контрагенти” та “Замовлення”. Можливі види субконто задаються на етапі конфігурації системи. Кнопка Субконто дозволяє відкрити вікна довідників, яким відповідає субконто виділеного рахунку. Довідники бухгалтер заповнює самостійно.

Друк Плану рахунків. Для друку Плану рахунків використовують кнопку Печать. Натиснувши на неї, попередньо розтягнувши на весь екран план рахунків, можна отримати список рахунків. При цьому на панелі інструментів чи в меню Файл – Печать стає активною кнопка Печать. Стандартні звіти можна відкрити за виділеним рахунком за допомогою кнопки Отчёт, яка знаходиться внизу у вікні плану рахунків.

Занесення нового рахунку у План рахунків. У План рахунків можна занести новий рахунок, натиснувши кнопку Новая строка чи клавішу Insert; у відкриту форму заповнення рахунку треба ввести код, найменування, вид і субконто рахунку. На запит “Счёт будет иметь субсчёта” відповідь Нет означає, що рахунок підпорядкований відповідному рахунку. Піктограма синього кольору у вигляді “Т” без прапорця означає, що даний рахунок введений у режимі “1С: Підприємство”. Кнопкою Изменить можна відкрити форму заповнення рахунку та внести при необхідності зміни.

Огляд журналу операцій. Кнопка Просмотр дозволяє проглянути форму заповнення рахунку, але курсор у цьому режимі відсутній.

Вилучення об’єкту. Кнопка Пометить на удаление буде активною, якщо виділити рахунок, який введений у режимі “1С: Підприємство”, та неактивна у разі виділення будь-якого рахунку, який був введений у режимі конфігурації (див. лабораторну роботу № 4).

Представлення плану рахунків без субрахунків. Представити План рахунків без субрахунків можна виділивши будь-який рахунок і натиснувши кнопку Установка (отключение) вывода списка по группам. Натиснувши цю кнопку ще раз, отримаєте повний план рахунків.

Допоміжні рахунки 1С: Крім рахунків і субрахунків, визначених нормативними документами, у План рахунків програми “1С: Підприємство” введені деякі допоміжні рахунки. Так, сума валових доходів і витрат накопичується на рахунках “ВД” (валові доходи) та “ВР” (валові витрати); сума балансової вартості основних засобів – на рахунках “ОС1”, “ОС2”, “ОС3”, “ОС4” відповідно для першої, другої, третьої та четвертої груп основних фондів. Надалі програма має можливість звертатися до залишків на рахунку відповідної групи основних фондів для розрахунку суми амортизації і віднесення цієї суми на валові витрати. А обороти за рахунком “ВР” дозволяють автоматично заповнювати відповідні рядки у Декларації про прибуток та її додатках.

Завдання

Прогляньте План рахунків і визначте, які види субконто прив’язані, наприклад, до рахунків: 20 “Виробничі запаси”, 30 “Каса”, 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”. Наведіть приклади позабалансового, активного, пасивного, активно-пасивного рахунку. Визначте, за яким із позабалансових рахунків ведеться кількісний облік. Визначте, за якими рахунками та субрахунками може вестися валютний облік. Відкрийте друковану форму Плану рахунків. Розверніть План рахунків на весь екран. Наведіть приклади рахунків, за якими облік ведеться тільки у розрізі субрахунків.

Створіть у Плані рахунків новий рахунок КВ “Каса взаємодопомоги“ з двома субрахунками КВ1 ”Каса в гривнях” і КВ2 ”Каса у валюті”, створіть два субрахунки третього порядку КВ21 ”Каса в USD” та КВ22 “Каса в €”.

Технологія виконання завдання. У вікні плану рахунків натисніть кнопку Insert, введіть код рахунку КВ, у полі Наименование – Каса взаємодопомоги, включіть режим Количественный (встановіть прапорець), поставте точку в полі Активный, в полі Субконто 1 – Наши денежные счета, натисніть ОК, на повідомлення „Счёт будет иметь субсчета” відповісти „Нет”. Рядок рахунку КВ “Каса взаємодопомоги“ з синьою піктограмою у вигляді „Т” появився в Плані рахунків.

Створіть субрахунок КВ1 ”Каса в гривнях”, скопіювавши рахунок КВ “Каса взаємодопомоги“: виділіть рядок КВ “Каса взаємодопомоги“, виконайте команду Действия – Копировать, введіть код рахунку КВ1, у полі Наименование – ”Каса в гривнях”, включіть режим Количественный (встановіть прапорець), поставте точку в полі Активный, в полі Субконто 1Наши денежные счета, натисніть ОК, на повідомлення „Счёт будет иметь субсчета” відповісти „Нет”. Рядок рахунку КВ1 “Каса в гривнях“ із синьою піктограмою у вигляді „Т” появився в Плані рахунків.

Лабораторна робота №2

Робота з константамиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 2. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (2)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2007.
 3. Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012

  Документ
  інформація Випускники факультету готові ефективно управляти державними фінансами, організовувати фінанси підприємств, управляти фінансовими потоками, виконувати операційну роботу в банках, здійснювати податкове планування на підприємствах
 4. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (5)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 5. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (6)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 6. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (1)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Другие похожие документы..