Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Система курсовых работ (проектов) позволяет закреплять теоретические знания студентов, формировать у них умение применять знания при решении прикладн...полностью>>
'Закон'
Законом расширенного социалистического воспроизводства являются преимущественные темпы развития производства средств производства, более быстрые темп...полностью>>
'Урок'
2.2. Ноги слегка согнуты и раздвинуты в предельном направлении на пол стопы, тяжесть тела распределена почти равномерно ( чуть больше на стоящую сзад...полностью>>
'Документ'
За станом на 1 січня 2010р. загальний обсяг різноманітних іноземних інвестицій в економіку області становив 1399,2 млн.дол. США. Загальна сума прямих...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут” аудит І фінансово-управлінський облік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

АУДИТ І ФІНАНСОВО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

(З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ)

Методичні вказівки

до лабораторних робіт

Київ 2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

АУДИТ І ФІНАНСОВО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

(З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ)

Методичні вказівки

до лабораторних робіт

для студентів факультету соціології

спеціальності “Адміністративний менеджмент”

Київ 2007

Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни “Аудит і фінансово-управлінський облік (з використанням комп’ютерних технологій)” для студентів факультету соціології спеціальності “Адміністративний менеджмент” денної та заочної форм навчання / Уклад. О. В. Клименко. – Київ: КПІ, 2006. – с.

Укладач: О. В. Клименко, канд. фіз.-мат. наук, доц.

Відповідальний редактор:

Рецензент: Мінкін О. Ю., доц.

Вступ

У ринкових умовах господарювання ефективність управління підприємством у значній мірі визначається якістю інформаційної бази та ретельністю її аналітичної обробки.

Вирішальним фактором успішного розвитку економіки України в сучасних умовах господарювання є автоматизація бухгалтерського обліку, яка дає можливість спростити повсякденну рутинну роботу бухгалтерії, уникнути помилок при перенесенні облікових даних із одного реєстру до іншого при складанні різних довідок і звітів, підвищити якість, точність, об’єктивність і оперативність інформації для прийняття ефективних управлінських рішень.

Бухгалтерський облік становить основу інформаційного забезпечення управління підприємством. Згідно ст. 3 Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.1999 року, бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством; фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, які використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Метою ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Програми, які пов’язані з веденням бухгалтерського обліку та формуванням звітності, можна розділити на три групи. Перша група – це великі програмні комплекси для автоматизації роботи бухгалтерій крупних промислових підприємств. Такі програми складаються з взаємопов’язаних модулів для обліку за операціями, які об’єднані центральним модулем. Бухгалтерська інформаційна система великого підприємства створюється на основі автоматизованих робочих місць облікових працівників, які працюють у мережі з централізованим управлінням. Такі програми носять характер індивідуальної розробки, що дуже дорого, або, якщо підприємство придбало готову програму, потребують настроювання на конкретні умови в процесі її впровадження, що також недешево. Друга група – це пакети прикладних програм для малого та середнього бізнесу, це малі та інтегровані системи, які обробляють журнал господарських операцій, визначають обороти та залишки по рахунках, складають оборотний баланс, документи звітності. Програми цієї групи сьогодні користуються на ринку найбільшим попитом і цілком задовольняють вимогам більшості підприємств, оскільки вони відносно недорогі та легко адаптуються до умов конкретного впровадження. Це системи типу “1С Бухгалтерія”, “Галактика”, “Парус” тощо. Третя група – це програми автоматизації окремих ділянок бухгалтерського обліку, тобто автоматизовані робочі місця (АРМ), наприклад, програми типу “Розрахунок заробітної плати”, “Облік матеріалів”, “Облік основних засобів” тощо.

Сучасні програмно-апаратні комп’ютерні системи побудовані на принципах розподіленої обробки даних, що дозволяє працювати з однією базою даних кільком користувачам, тобто є можливість працювати з одним обліковим реєстром декільком бухгалтерам.

Застосування комп’ютерів дозволяє вести аналітичний облік із будь-яким рівнем деталізації та широкою номенклатурою аналітичних об’єктів, водночас як при застосуванні паперових форм обліку, збільшення рівнів деталізації аналітичного обліку вимагає збільшення кількості облікових працівників.

Комп’ютерна техніка сьогодні використовується для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Так, системи “1С Бухгалтерія”, “Галактика”, “Парус” містять у своєму складі мінімальні аналітичні можливості, а саме – розрахунок фінансових коефіцієнтів і співвідношень. Система Platinum містить аналітичні пакети автоматизованої обробки великих обсягів інформації, не тільки бухгалтерського, а й управлінського обліку. Інформаційні системи BAAN, R-3, впроваджуються великими виробничими компаніями та дозволяють не тільки узагальнювати та систематизувати бухгалтерські дані, але й у реальному часі контролювати виробничі процеси. Слід зазначити, що у бухгалтерських і управлінських інформаційних системах, не передбачено складних математичних, статистичних процедур і методів. Для цього існують спеціальні прикладні пакети аналізу, наприклад, пакет Statistica, аналітичний пакет у складі табличного процесора Excel, який працює у середовищі Windows. Excel зручний для проведення кореляційного та регресійного аналізу.

Мета викладання дисципліни

Вимоги менеджерів підприємств і державних органів до обліку зростають кожного року. Постійно збільшуються обсяги інформації, яка необхідна для роботи підприємства у сучасних умовах господарювання. Сьогодні ведення ефективного обліку на підприємстві неможливе без використання інформаційних технологій.

Бухгалтерська інформаційна система (БуІС) – це система підтримки прийняття рішень бухгалтером, яка забезпечує функцію обліку при управлінні підприємством, установою, організацією тощо. В БуІС здійснюється збір, реєстрація, обробка та зберігання даних про господарську діяльність підприємства, їх передача користувачам для аналізу та прийняття обґрунтованих рішень.

Головними користувачами бухгалтерської інформації є керівництво та менеджери підприємства, які на основі цієї інформації визначають, аналізують і прогнозують результати діяльності підприємства з метою прийняття управлінських рішень. Крім того існують зовнішні користувачі бухгалтерської інформації (акціонери, інвестори, кредитори, покупці, клієнти, аудитори та інспектори податкової служби), які переслідують надто різні цілі. Так, кредитори (банки та фінансові організації) та контрагенти (постачальники, покупці, підрядники, клієнти, партнери з сумісної діяльності, інвестори) мають знати стан підприємства та перспективи його подальшої діяльності. Державні контролюючі органи (податкові, митні, статистичні, аудиторські) перевіряють виконання підприємствами вимог законодавства у галузях їх компетенції.

Сучасні системи автоматизації обліку включають типові рішення для ведення обліку на підприємствах, в організаціях, установах, і реалізують прийняті схеми бухгалтерського та податкового обліку згідно до чинного законодавства. Одночасно, програми для обліку мають гнучко настроюватись на особливості роботи конкретного підприємства з урахуванням його потреб і змін правових норм.

БуІС мають загальні риси, які властиві всім системам автоматизованої обробки економічної інформації. До загальних принципів побудови та функціонування БуІС відносять:

1) принцип першої особи, який полягає у визначенні права прийняття рішення та порядку відповідальності на різних рівнях управління;

2) системний підхід, який передбачає однократне введення у систему інформації та багаторазове її використання, єдність інформаційної бази та комплексне програмне забезпечення;

3) надійність роботи БуІС за допомогою різних засобів, наприклад, дублювання структурних елементів системи;

4) безперервний розвиток, тобто можливості розширення системи без суттєвих організаційних змін;

5) економічність – вигода від БуІС повинна перевищувати витрати на неї;

6) сумісність – БуІС має враховувати організаційну структуру підприємства, інтереси та кваліфікацію людей, які здійснюють бухгалтерський облік, за умови підготовленості їх до роботи в цій системі.

Для БуІС властиві специфічні принципи, у системі здійснюється інтеграція різних видів обліку (оперативного, бухгалтерського, статистичного, податкового, управлінського) на базі єдиної первинної інформації, при цьому злиття цих видів обліку не відбувається, оскільки кожний виконує свої функції та вирішує свої задачі. В БуІС автоматизовано оброблюється інформація на всіх ділянках обліку.

БуІС – єдине джерело достовірної інформації для реалізації основного принципу будь-якої системи управління, принципу оберненого зв’язку, тобто саме бухгалтерська інформація використовується адміністрацією підприємства для прийняття рішень.

В БуІС використовують автоматизовану форму обліку, яка відповідає вимогам використання обчислювальної техніки та принципам бухгалтерського обліку та звітності.

Програма “1С: Підприємство” з типовою конфігурацією “Бухгалтерський облік для України” є однією з найпоширеніших систем автоматизації бухгалтерського обліку в Україні, вона розроблена з урахуванням Національних стандартів бухгалтерського обліку, відповідає Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291 для його використання та реалізації прийнятих схем бухгалтерського та податкового обліку.

У програмі автоматизовані основні розділи бухгалтерського обліку: банківські та касові операції, облік необоротних активів, запасів, виробництва продукції, валютних операцій, розрахунки з контрагентами та підзвітними особами, розрахунки з заробітної плати, облік витрат, визначення фінансових результатів, розрахунки з бюджетом тощо.

Відповідно до нормативних актів у галузі оподаткування у програмі реалізовані такі можливості: облік валових витрат і доходів із автоматичним визначенням “першої події”, облік балансової вартості основних засобів, облік балансової вартості валюти, можливість автоматичного формування податкових накладних, облік ПДВ за вхідними податковими накладними.

Програма здійснює автоматизовану підготовку будь-яких первинних документів: платіжних доручень, рахунків, прибуткових і видаткових касових ордерів, накладних, вимог, довіреностей, податкових накладних, книг придбання та продажу тощо, а також їх друк і пошук за різними критеріями: номером, датою, сумою, контрагентом.

Програма включає набір стандартних звітів, які дозволяють бухгалтеру отримати інформацію за довільний період, у різних розрізах і з необхідною мірою деталізації, а саме: звіти з синтетичного обліку (оборотно-сальдову відомість, шахову відомість, головну книгу, журнал-ордер і відомість за рахунком); аналіз рахунку за період, за датами; картку рахунку, а також звіти з аналітичного обліку (оборотно-сальдову відомість за рахунком у розрізі об’єктів аналітичного обліку); аналіз рахунку у розрізі об’єктів аналітики; аналіз об’єкта аналітики за рахунками; картку операцій за об’єктом аналітики. Також програма включає форми бухгалтерської та податкової звітності.

Рух засобів підприємства обліковується у вигляді операцій і проводок. Операція може містити кілька проводок. Проводка не існує відокремлено від операції. Будь-які події на підприємстві, відображаються у документах, які використовуються у програмі. Як правило, вони співпадають із реальними документами. Результати аналізу бухгалтерських підсумків і рух засобів представляються у вигляді звітів.

У програмі використовуються три способи реєстрації господарських операцій:

1) Використання настроєних документів. Вводиться первинний документ, бухгалтерські проводки формуються автоматично.

Програма “1С: Підприємство” дозволяє за допомогою документів автоматизувати такі облікові процедури:

 • рух безготівкових коштів;

 • касові операції;

 • купівля, продаж, перерахунок іноземної валюти;

 • розрахунки з підзвітними особами;

 • нарахування і виплата заробітної плати;

 • одержання запасів від постачальників;

 • отримання послуг від сторонніх організацій;

 • внутрішнє переміщення, переоцінка та списання запасів;

 • калькуляція собівартості продукції;

 • списання матеріалів у виробництво;

 • оприбуткування готової продукції;

 • реалізація продукції, товарів, робіт і послуг;

 • отримання, введення в експлуатацію, нарахування зносу, модернізація та ліквідація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів;

 • введення в експлуатацію, аналітичний облік за місцями використання та списання малоцінних швидкозношуваних предметів;

 • закриття звітного періоду та визначення фінансового результату.

Наприклад, документи у послідовності “Счёт входящий” (надійшов рахунок від постачальника); “Платёжное поручение”, “Банковская выписка” (здійснено оплату в банку); “Приходная накладная” (оприбутковано вантаж від постачальника); “Запись книги приобретения” (прийнято податкову накладну від постачальника) автоматично сформують усі необхідні проводки для відображення в обліку взаєморозрахунків із постачальником, оприбуткування вантажу на склад, віднесення суми ПДВ на податковий кредит із ПДВ, а собівартість вантажу – на валові витрати. Буде також надруковано усі потрібні первинні документи.

2) Бухгалтерські проводки вводяться вручну до журналу операцій, якщо немає необхідного документу.

Структура запису проводки: номер проводки всередині операції, код рахунку, який дебетується, субконто (об’єкт аналітичного обліку), які пов’язані з рахунком, код рахунку, який кредитується, субконто, які пов’язані з рахунком, який кредитується, вид валюти та її курс, кількість субконто, сума проводки у валюті, опис змісту проводки, сума проводки у гривнях, двозначний номер журналу (цифри та літери), який використовується для відбору проводок за цією ознакою. Якщо на рахунку ведеться валютний або кількісний облік, то суми проводок обчислюються автоматично.

3) Для автоматизації введення вручну бухгалтерських проводок передбачено механізм типових операцій.

Типові операції – це операції, які найчастіше використовуються на підприємстві. Користувач один раз створює шаблон типової операції, а потім користується ним при введенні інших, подібних операцій.

Лабораторні роботи

Лабораторна робота № 1

Знайомство з Планом рахунків

Теоретичні відомості

Структура Плану рахунків. План рахунків – це систематизований перелік рахунків, які використовуються в обліку. Робота з планом рахунків здійснюється через меню Операции - План счетов. Кожен рахунок у плані рахунків має такі реквізити та позначки:

 1. Піктограма у вигляді букви “Т”.

Жовтий колір означає, що облік за даним рахунком ведеться тільки у розрізі субрахунків, синій колір означає субрахунок рахунку, червоний прапорець на піктограмі означає, що рахунок чи субрахунок можна редагувати тільки у режимі конфігурації.

 1. Код, тобто номер рахунку чи субрахунку.

Можна швидко знайти потрібний рахунок у плані рахунків, якщо його код набрати на клавіатурі, та убрати код рахунку з рядка пошуку клавішею Esc

 1. Найменування рахунку.

 2. Колонка ”В”.

Наявність “+” означає ведення валютного обліку. Програма “1С: Підприємство” дозволяє вести валютний облік за кількома видами валют, для кожної валюти відкривається окремий субрахунок. Можливість ведення валютного обліку на рахунку задається на етапі конфігурації. Список валют зберігається у довіднику “Валюти”. Кратність показує за яку суму валюти дають вказану у курсі кількість гривен. Якщо для рахунку заданий валютний облік, то при введенні проводки програма буде вимагати вид та суму валюти, а суму проводки розрахує автоматично (множенням суми валюти на курс валюти на дату операції).

 1. Колонка “К”.

Наявність “+” означає ведення кількісного обліку, що необхідно для отримання повнішої інформації про деякі об’єкти аналітичного обліку. Наприклад, необхідно знати не тільки, які товари знаходяться на складі підприємства, але і їх кількість. При введенні операції за рахунком із заданим кількісним обліком, програма буде вимагати введення кількості, а суму проводки розрахує автоматично множенням ціни за одиницю на кількість. Можливість ведення кількісного обліку на рахунку задається на етапі конфігурації

 1. Колонка “З”, наявність “+” означає позабалансовий рахунок.

 2. Колонка “А” вказує вид рахунку по відношенню до балансу:

А – активний,

П – пасивний,

АП – активно-пасивний.

 1. субконто 1, субконто 2, субконто 3.

Ведення аналітичного обліку. Програма “1С: Підприємство” надає користувачу можливість ведення аналітичного обліку. Субконто рахунку є одним із основних понять аналітичного обліку в системі “1С: Підприємство”. Субконто групуються за видами. Наприклад, конкретний постачальник (субконто) входить у групу контрагенти (вид субконто). Якщо на рахунку (субрахунку) передбачається ведення аналітичного обліку, то до нього прикріплюються один чи декілька видів субконто. Аналітичний облік, який базується на декількох видах субконто за одним рахунком, має декілька розрізів надання інформації. Наприклад, для рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” може бути визначено ведення аналітичного обліку за двома видами субконто “Контрагенти” та “Замовлення”. Можливі види субконто задаються на етапі конфігурації системи. Кнопка Субконто дозволяє відкрити вікна довідників, яким відповідає субконто виділеного рахунку. Довідники бухгалтер заповнює самостійно.

Друк Плану рахунків. Для друку Плану рахунків використовують кнопку Печать. Натиснувши на неї, попередньо розтягнувши на весь екран план рахунків, можна отримати список рахунків. При цьому на панелі інструментів чи в меню Файл – Печать стає активною кнопка Печать. Стандартні звіти можна відкрити за виділеним рахунком за допомогою кнопки Отчёт, яка знаходиться внизу у вікні плану рахунків.

Занесення нового рахунку у План рахунків. У План рахунків можна занести новий рахунок, натиснувши кнопку Новая строка чи клавішу Insert; у відкриту форму заповнення рахунку треба ввести код, найменування, вид і субконто рахунку. На запит “Счёт будет иметь субсчёта” відповідь Нет означає, що рахунок підпорядкований відповідному рахунку. Піктограма синього кольору у вигляді “Т” без прапорця означає, що даний рахунок введений у режимі “1С: Підприємство”. Кнопкою Изменить можна відкрити форму заповнення рахунку та внести при необхідності зміни.

Огляд журналу операцій. Кнопка Просмотр дозволяє проглянути форму заповнення рахунку, але курсор у цьому режимі відсутній.

Вилучення об’єкту. Кнопка Пометить на удаление буде активною, якщо виділити рахунок, який введений у режимі “1С: Підприємство”, та неактивна у разі виділення будь-якого рахунку, який був введений у режимі конфігурації (див. лабораторну роботу № 4).

Представлення плану рахунків без субрахунків. Представити План рахунків без субрахунків можна виділивши будь-який рахунок і натиснувши кнопку Установка (отключение) вывода списка по группам. Натиснувши цю кнопку ще раз, отримаєте повний план рахунків.

Допоміжні рахунки 1С: Крім рахунків і субрахунків, визначених нормативними документами, у План рахунків програми “1С: Підприємство” введені деякі допоміжні рахунки. Так, сума валових доходів і витрат накопичується на рахунках “ВД” (валові доходи) та “ВР” (валові витрати); сума балансової вартості основних засобів – на рахунках “ОС1”, “ОС2”, “ОС3”, “ОС4” відповідно для першої, другої, третьої та четвертої груп основних фондів. Надалі програма має можливість звертатися до залишків на рахунку відповідної групи основних фондів для розрахунку суми амортизації і віднесення цієї суми на валові витрати. А обороти за рахунком “ВР” дозволяють автоматично заповнювати відповідні рядки у Декларації про прибуток та її додатках.

Завдання

Прогляньте План рахунків і визначте, які види субконто прив’язані, наприклад, до рахунків: 20 “Виробничі запаси”, 30 “Каса”, 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”. Наведіть приклади позабалансового, активного, пасивного, активно-пасивного рахунку. Визначте, за яким із позабалансових рахунків ведеться кількісний облік. Визначте, за якими рахунками та субрахунками може вестися валютний облік. Відкрийте друковану форму Плану рахунків. Розверніть План рахунків на весь екран. Наведіть приклади рахунків, за якими облік ведеться тільки у розрізі субрахунків.

Створіть у Плані рахунків новий рахунок КВ “Каса взаємодопомоги“ з двома субрахунками КВ1 ”Каса в гривнях” і КВ2 ”Каса у валюті”, створіть два субрахунки третього порядку КВ21 ”Каса в USD” та КВ22 “Каса в €”.

Технологія виконання завдання. У вікні плану рахунків натисніть кнопку Insert, введіть код рахунку КВ, у полі Наименование – Каса взаємодопомоги, включіть режим Количественный (встановіть прапорець), поставте точку в полі Активный, в полі Субконто 1 – Наши денежные счета, натисніть ОК, на повідомлення „Счёт будет иметь субсчета” відповісти „Нет”. Рядок рахунку КВ “Каса взаємодопомоги“ з синьою піктограмою у вигляді „Т” появився в Плані рахунків.

Створіть субрахунок КВ1 ”Каса в гривнях”, скопіювавши рахунок КВ “Каса взаємодопомоги“: виділіть рядок КВ “Каса взаємодопомоги“, виконайте команду Действия – Копировать, введіть код рахунку КВ1, у полі Наименование – ”Каса в гривнях”, включіть режим Количественный (встановіть прапорець), поставте точку в полі Активный, в полі Субконто 1Наши денежные счета, натисніть ОК, на повідомлення „Счёт будет иметь субсчета” відповісти „Нет”. Рядок рахунку КВ1 “Каса в гривнях“ із синьою піктограмою у вигляді „Т” появився в Плані рахунків.

Лабораторна робота №2

Робота з константами

Теоретичні відомості

Константи в системі “1С: Підприємство” використовуються для зберігання інформації, яка, здебільшого, рідко змінюється у процесі функціонування системи. Зручність використання констант полягає у тому, що в них один раз заноситься будь-яка інформація, яка потім може багаторазово використовуватись при проведенні розрахунків, формуванні документів і різноманітних звітів.

Огляд списку констант. Викликати список констант на екран можна через Операции – Константы головного меню або кнопкою в панелі інструментів 1С, якщо вона є.


Список констант відкривається в окремому вікні зі своєю панеллю інструментів, у якій є такі кнопки:

- «История (F5)»

- «Записать»

- «Описание»

Назва кнопки «спливає», якщо «наїхати» на неї покажчиком «мишки».

Вікно списку констант являє собою таблицю, яка складається з трьох граф:

Код – код константи (коротке найменування константи), використовується при програмування в 1С;

Наименование – повне найменування константи (її «фізичний» зміст);

Значение – значення константи, яке використовується при веденні бухгалтерського обліку в 1С.

У режимі „1С: Підприємство” можна редагувати тільки значення констант безпосередньо у списку, всі інші зміни виконуються у режимі конфігурації. Бухгалтер, який працює в режимі «1С:Предприятие», не має можливості змінювати кількість констант, код й найменування наявних констант.

Робота з програмою починається з введення відомостей про організацію у передбаченому для цього діалозі. Відомості про організацію включають інформацію про реєстраційні дані організації, банківські реквізити, окремі елементи облікової політики.

Редагування значення констант. Для редагування значення константи необхідно двічі натиснути лівою кнопкою миші на значення константи чи виділити його, потім натиснути клавішу Enter; після редагування можна зберегти зміни, натиснувши клавішу Enter, чи кнопку Сохранить на панелі інструментів. Для відміни змін треба натиснути клавішу Esc з клавіатури.

Для заповнення та коригування основних констант існує вбудована основна програма Помощник заполнения констант, яка запускається з меню Помощь. Ця програма натиском кнопки Дальше, допомагає заповнити відомості про організацію, а також встановити різноманітні параметри, від яких залежить поведінка типової конфігурації у процесі експлуатації.

Огляд та зміна історії значення константи. На етапі конфігурації системи „1С: Підприємство” будь-яка константа може бути оголошена періодичною. Періодична константа – це константа, значення якої залежить від дати. При зміні значення періодичної константи попереднє значення зберігається, при цьому нове значення діє, починаючи з вказаної дати, а попереднє – до вказаної дати. Якщо константа періодична, то у списку констант зберігається не тільки останнє її значення, але й усі її попередні значення з датами введення. Для огляду історії значення константи необхідно встановити курсор у рядок з потрібною константою та натиснути кнопку История на панелі інструментів вікна Список констант або вибрати команду История значения з меню Действия або клавішу F5 з клавіатури. Вікно історії значення константи являє собою таблицю з двома графами: датою та значенням константи на цю дату. Записи у таблиці сортируються за датою. „1С: Підприємство” використовує те значення періодичної константи, яке відповідає даті здійснення господарської операції. Зміна значення історії константи може проводитися двома способами: введенням нового значення константи у список констант та коригуванням рядків у вікні історії значення константи. Для введення нового рядка треба вибрати Новая строка з головного меню Действия. В таблицю буде введений новий рядок, у графи якого слід ввести дату та значення константи на цю дату. Для відмови від введення в історію нового рядка слід натиснути Esc з клавіатури. При редагуванні значення константи в історію автоматично додається новий рядок, який містить значення константи та дату введення цього значення. Якщо значення константи змінювалось протягом однієї дати кілька разів, то нові рядки в історію не додаються, а зберігається тільки останнє введене значення. Якщо у константу було повторно введено існуюче значення, але за іншу дату, то в історію значення константи буде доданий новий рядок.

Якщо значення константи вибирається з нормативно-довідкової системи, то у правій частині поля появляється кнопка з трьома крапками, клацання по якій розкриває відповідний розділ. Наприклад, для константи «Единица измерения по умолчанию» – перелік одиниць вимірювання, для константи «Кто обычно выписывает налоговые накладные» – довідник «Сотрудники».

Якщо в полі повинна бути поставлена календарна дата, то поруч з полем появляється кнопка, клацання по якій викликає календар, а якщо в поле повинно заноситися число – кнопка для виклику калькулятора (втім, дані типу «дата» або «число» можна ввести й без використання цих кнопок, набираючи відповідні символи на клавіатурі). Якщо в поле слід занести деякий текст, то редагування здійснюється звичайним для редакторів тексту у WINDOWS способом.
Усі зміни здійснюються спочатку на екрані. Клавіша Esc на клавіатурі відміняє всі зроблені в цьому полі зміни та завершує процес редагування. Для завершення процесу редагування та запису зроблених змін на жорсткий диск можна використовувати клавішу Enter на клавіатурі, або кнопку «Записать» в палітрі інструментів списку констант, або клацнуть «мишкою» у будь-якому іншому полі списку.

Необхідно відмітити, що одночасно не можна редагувати значення двох або більше констант (більше однієї строки в списку). Це зроблено для кращого збереження бухгалтерської інформації.

В 1С є два види допомоги:

 • контекстно-залежна допомога по роботі з програмою (зручно викликати клавішею F1);

 • опис, який створюється в режимі «Конфигуратор» і викликається кнопкою «Описание» в панелі інструментів. Усі описи складають ієрархічну структуру, яка відповідає структурі метаданих конфігурації, що використовується.

Для більшості констант достатньо зберігати тільки одне значення. Однак є константи, для яких необхідно зберігати кілька значень, для кожного з яких використовується деякий заданий проміжок часу. Такі константи (деякі реквізити довідників) отримали назву періодичних. Для проглядання всіх значень періодичної константи, що зберігаються, використовується кнопка «История (F5)» з палітри інструментів списку констант.

Історія значення константи відкривається в окремому вікні зі своєю панеллю інструментів:

- «Новая строка (Ins)»

- «Копировать строку (F9)»

- «Удалить (Del)»

- «Записать»

- «Описание»

і містить дві колонки:

Дата – календарна дата «введення в експлуатацію» вказаного в рядку значення»;

Значение – значення константи.


Кнопка «Новая строка (Ins)» (клавіша Insert на клавіатурі) починає процес створення нового рядка в списку. При цьому програма «проводить» по всіх полях, які треба заповнити.

Кнопка «Копировать строку (F9)» (клавіша F9 на клавіатурі) дозволяє створити новий рядок, скопіював зі списку існуючу. При цьому програма також «проведе» по всіх її полях. У полі Дата знову створюваного рядка заноситься системна дата (з «календаря» машини), яку при необхідності можна змінити. Клавіша Enter переводить наступне поле та пропонує заповнити його. Клавіша Enter у останньому полі рядка завершує процес її створення та здійснює запис інформації на жорсткий диск. Клавіша Esc означає відмову від створення нового рядка. Кнопка «Записать» дозволяє записати рядок, процес створення якого не завершений. Необхідно відмітити, що програма не дозволить зберегти рядки в історії з однаковими датами.

Кнопка «Удалить (Del)» (клавіша Delete на клавіатурі) вилучає непотрібний рядок після додаткового підтвердження.

Значення періодичної константи, яке «вводиться в експлуатацію», починаючи з поточної календарної дати (ця дата вказана в заголовку вікна списку констант), можна занести, не відкриваючи історії її значень. Для цього треба як би відредагувати значення цієї константи безпосередньо у списку.

Завдання

1) Відкрийте на весь екран список констант. Для зручності читання коментарю до констант змініть ширину стовпчика Наименование. Відредагуйте будь-яку константу різними способами, відмініть зміни.

2) Прогляньте список констант та визначте, які з них є періодичними. Відкрийте вікно История: Валюты: Курс: USD і прогляньте історію курсу долара. Визначте, коли були введені значення деяких констант, змініть історію значення будь-якої константи. Закрийте список констант.

3) Для введення назви організації у рядку Наша фирма (Фирмы) у колонці Значение двічі натисніть мишу, з’явиться кнопка, натиснувши на неї, відкриється довідник Контрагенты, в якому треба натиснути кнопку Новая строка або клавішу Insert, тоді відкриється вікно «Контрагент: Новый”, в яке введіть реквізити підприємства. ОК. Підприємство занесено у довідник Контрагенты, натисніть Enter, підприємство занесено у рядок Наша фирма, ще раз натисніть Enter, кнопка зникне.

4) Знайдіть константу Метод расчёта себестоимости продукции і натисніть кнопку История на панелі інструментів вікна Список констант.

Лабораторна робота №3

Робота з довідниками

Теоретичні відомості

Довідник – це об’єкт системи, який призначений для зберігання відомостей про сукупність однотипних об’єктів для ведення аналітичного обліку та заповнення документів.

Програма має набір довідників, в яких знаходяться папки та картки з інформацією: назва організації, її реквізити, списки співробітників, найменування основних засобів, матеріалів, продукції, товарів, валют, шаблони текстів, які визначають призначення платежів тощо.

Робота з довідниками може здійснюватись у двох режимах:

 • режим огляду та редагування;

 • режим вибору елементу довідника.

Виклик довідника. Довідники можна відкривати для редагування через меню Справочники або за допомогою команди Справочники меню Операции. На екран буде виведений список існуючих у конфігурації довідників. В усіх довідниках відомості зберігаються у вигляді таблиць: рядок містить запис про один об’єкт, стовпчик – одну характеристику об’єкту. Символ об’єкту – голуба папка зліва від запису. Для редагування довідника треба встановити курсор на запис із синім значком, який необхідно відредагувати, натиснувши Enter чи двічі мишу, довідник переключиться у режим редагування. Можна також на локальній панелі користуватися кнопкою Изменить (открыть). Редагувати можна у діалозі, для цього треба встановити курсор у будь-який рядок, дані якого треба відредагувати, та натиснути клавішу Enter чи двічі мишу у будь-якому місці цього рядка. На екрані з’явиться заповнена форма діалогу, в якій слід відредагувати необхідні дані.

Введення у довідник нового елементу. Для введення нового об’єкту в довідник використовується команда Новый головного меню Действия, чи клавіша Insert, чи кнопка Новая строка. Залежно від обсягу інформації про об’єкт, дані можуть бути введені безпосередньо у поля таблиці або у спеціальну форму. Введені дані необхідно зберегти, натиснувши при роботі з рядком клавішу Enter (кнопку Записать) або ОК (при роботі з формою).

Введення у довідник нової групи. Залежно від змісту довідника його елементи можуть бути (або не бути) об’єднані у групи. Якщо об’єкти довідника можна групувати, то у меню Действия є команда Новая группа, а на панелі інструментів вікна – кнопка Новая группа. Для кожної нової групи задається автоматично унікальний код, який можна змінювати, та назва. Для того, щоб відкрити групу, потрібно двічі натиснути позначку чи вибрати Действия /Следующий уровень, або натиснути CTRL+↓. Деякі довідники дозволяють створювати дерево груп, тобто групи всередині груп (групи другого, третього рівнів). Натиснувши знак + (–) можна згорнути та розгорнути структуру груп. Подвійне клацання по папці на дереві відкриває групу. Для повернення до списку попереднього рівня потрібно натиснути CTRL+↑, або двічі натиснути позначку відкритої групи, чи вибрати Действия /Предыдущий уровень.

Кількість довідників, а також структура кожного з них задається на етапі конфігурації.

Довідники можна заповнювати як заздалегідь, так і в процесі введення нових операцій і документів у інформаційну базу.

Довідники “Счета нашей фирмы”, “Валюты” та “Налоги и отчисления” доцільно заповнити заздалегідь.

До початку роботи з документами необхідно занести банківські реквізити організації у довідник Счета нашей фирмы.

До довідника Валюты необхідно внести відомості про валюти, які використовуються в організації. Для кожної валюти рекомендується внести історію курсу з першої дати, з якої планується вводити господарські операції, до поточної дати. Дату та значення курсу слід вводити відповідно до котирування валют, які встановлені НБУ. Для організацій, які займаються валютними операціями, доцільно заносити курси УМВБ.

Довідник Налоги и отчисления, як правило, заповнений при встановленні програми, однак до початку роботи з програмою слід перевірити встановлені ставки податків, зборів та платежів, та при необхідності відредагувати їх. Ставки податків є періодичними значеннями, тобто залежать від дати. Довідник показує значення податків на робочу дату, яка вказана у заголовку вікна довідника. Використовуючи кнопку История значения на панелі інструментів довідника необхідно перевірити дату введення ставок податків.

Завдання:

1) У довіднику Счета нашей фирмы створіть нову групу Гривневые. У групі Гривневые створіть новий елемент Основной р/с (грн).

Відкрийте вікно довідника “Счета нашей фирмы з головного меню Справочники, натисніть кнопку Новая группа, у рядку Наименование наберіть Гривневые, натисніть ОК. Папка Гривневые вже знаходиться у вікні довідника, відкрийте її, натиснувши клавішу Insert. У відкритому вікні у рядку Наименование наберіть Основной р/с, поставте прапорець Безналичный расчёт, у рядку Валюта виберіть Гривня, у рядку Счёт вкажіть 311, у рядку Банковские реквизиты вкажіть рахунок у банку, у рядку Банк виберіть назву банку, ОК, закрийте папку Гривневые.

Відкрийте вікно довідника “Валюты” з головного меню Справочники, натисніть Insert, введіть: Гривня, грн., курс 1, кратність 1. Enter (Валюта Гривня встановлена як валюта нового рахунку).

2) У довіднику Счета нашей фирмы створіть нову групу Валютные. У групі Валютные створіть новий елемент Основной р/с(доллар США).

Відкрийте вікно довідника “Счета нашей фирмы з головного меню Справочники, натисніть кнопку Новая группа, у рядку Наименование наберіть Валютные, ОК. Папка Валютные вже знаходиться у вікні довідника, відкрийте її, натиснувши клавішу Insert, у відкритому вікні у рядку Наименование наберіть Валютный, поставте прапорець Безналичный расчёт, у рядку Валюта виберіть Доллар США, у рядку Счёт вкажіть 312, у рядку Банковские реквизиты вкажіть рахунок у банку, у рядку Банк виберіть назву банку, натисніть ОК.

Відкрийте вікно довідника “Валюты” з головного меню Справочники, натисніть Insert, введіть: Доллар США, USD, курс НБУ 512, кратність 100. Enter (Валюта Доллар установлена як валюта нового рахунку).

3) У довіднику Счета нашей фирмы створіть нову групу Кассы. У групі Кассы створіть нові елементи Касса гривна, Касса Доллар.

Натисніть клавіши CTRL+F9 або виконайте команду Действия-Новая группа, у рядку Наименование наберіть Касса, натисніть ОК. Відкрийте папку Кассы (подвійним натисканням значка групи або CTRL+↓ ). Створіть новий елемент (Insert). У полі Наименование Касса гривня. Відключіть режим Безналичный счет. У рядку Валюта виберіть Гривня. У рядку Счёт вкажіть 301. ОК. Аналогічно створіть елемент Касса Доллар (рахунок 302).

4) У довіднику Номенклатура (у деяких конфігураціях ТМЦ), створіть, натиснувши кнопку Новая группа, папку Материалы, і створіть у ній папку Ткани, натиснувши кнопку Новая группа; натисніть клавішу Insert та заповніть форму ТМЦ:Материалы. Новый(дата), у рядку Наименование вкажіть назву тканини, у рядку Вид виберіть із списку Материал, вкажіть ціну покупки та одиницю виміру – м; натисніть вкладку Дополнительно, у рядку Затраты виберіть Прямые произв.Прямые матер., счёт затрат 801. ОК.

 1. Відкрийте довідник Сотрудники, натисніть клавішу Insert, у відкриту форму введіть Фамилию, Имя, Отчество, поставте прапорець Основной, заповніть рядки Пол, Должность, відкрийте вкладку Данные по з\п, заповніть дані з заробітної плати: Оклад, аванс, виберіть рахунок витрат і вид витрат, наприклад, для основного робітника, рахунок 23, вид витрат Прямые производственныеЗарплата производственного персонала, відкрийте вкладку Паспортные данные, та введіть паспортні дані, адресу, телефон, відкрийте вкладку Налоговые данные, введіть ідентифікаційний код, назву й адресу податкової інспекції. ОК. Співробітник занесений до довідника Сотрудники.

 2. Відкрийте довідник Контрагенты, натисніть кнопку Новая группа, введіть Учредители, ОК. Відкрийте папку Учредители, натисніть клавішу Insert, у відкриту форму введіть назву юридичної особи – засновника, її реквізити, ОК. При занесенні контрагентів – фізичних осіб, натисніть кнопку Insert, вкажіть Частное лицо, а у наступному рядку вкажіть прізвище.

7) У довіднику Необоротные активы створіть папку Основные средства, натиснувши кнопку Новая группа, ОК, відкрийте її клавішею Insert, або скористуйтесь командою з меню ДействияНовая строка. Відкриється картка основного засобу, заповніть її. В рядку Наименование введіть назву конкретного основного засобу, в рядку Вид необоротного актива вкажіть Основные средства, вкажіть субрахунок, первісну вартість, інвентарний номер, шифр, дату введення в експлуатацію. Відкрийте вкладку Дополнительно, в рядку Счёт затрат поставте 831 – Амортизация основных средств. В рядку Вид затрат відкрийте папку Прямые производственные, чи іншу, та виберіть Амортизация произв. ОС и НМА, чи інше, в рядку Метод расчёта износа виберіть метод нарахування зносу. В рядку Налоговый учёт вкажіть групу основного засобу. Вкажіть ліквідаційну вартість та строк корисного використання, ОК. Основний засіб буде занесений у вікно Необоротные активы.

8) Відповідно до наказу директора, оформіть влаштування на роботу нового співробітника.

9) В довіднику Номенклатура відкрийте папку Материалы та створіть у ній папку Стройматериалы, в яку занесіть краску, лак, дошки.

10) Занесіть до довідника Номенклатура у папку Материалы тканини: вовняну та бавовняну відкривши папку Ткани.

11) Занесіть до довідника Номенклатура нитки, ґудзики та змійки, створивши для них папку Фурнитура.

12) Відкрийте довідник Номенклатура, створіть наступну структуру: Номенклатура: готові вироби, товари. Готові вироби: плаття, костюми. Товари: черевики чоловічі, жіночі та дитячі.

13) У довідник Необоротные активы занесіть комп’ютер та принтер.

14) У довідник Необоротные активы занесіть автомобіль.

15) АТ “Добро” буде продавати жіночі сумки та рукавички. Додайте два нові записи в групу Товари довідника Номенклатура.

 1. Створіть групу Торговий відділ, створіть в цій групі новий елемент: Андрійченко Андрій Андрійович, продавець, дата прийому на роботу, оклад (використати довідник Сотрудники).

Лабораторна робота № 4. Введення бухгалтерських проводок вручну.

Теоретичні відомості

Дані про господарські операції підприємства в системі 1С: Підприємство зберігаються у вигляді операцій. Кожна операція містить одну або кілька проводок, які повністю відображають в бухгалтерському обліку господарську операцію. Кожна з проводок може складатися з однієї або кількох кореспонденцій.

Для роботи з бухгалтерською інформацією в 1С є такі журнали: журнал операцій, журнал проводок і журнал документів.

Робота з журналом операцій. Для реєстрації господарських операцій в 1С використовується Журнал операций, який викликається командою Операции - Журнал операций.

У Журнале операций зберігається інформація про кожну господарську операцію, але видно тільки ті операції, дати яких потрапляють в інтервал видимості. Інтервал видимості виводиться у заголовку вікна. Інтервал видимості по умовчанню – це поточний квартал (квартал, в який попаде дата, яка зчитана при старті програми з системного годинника комп’ютера), але цю установку можна змінювати. Інтервал видимості можна встановлювати двома способами – автоматично або вручну. Коли журнал операцій викликається на екран, інтервал видимості автоматично встановлюється таким, яким визначено в настройках: меню Сервис, команда Параметры, вкладка Журналы. Настройку можна змінити. Для зміни інтервалу поточного журналу використовується команда Действия – Интервал чи кнопка Интервал на панелі інструментів вікна. Настройка діє тільки для поточного журналу та не зберігається при закритті вікна.

Внутрішня дата системи, яка зчитується з системного годинника комп’ютера при старті програми, називається робочою датою. Робоча дата автоматично проставляється при введенні документів і господарських операцій, але може бути змінена користувачем. Крім того, при зміні окремих констант та деяких реквізитів елементів довідників програма запам’ятовує не тільки нове значення, але і дату його зміни, тобто робочу дату, щоб можна було прослідкувати зміни значень у часі. Для зміни робочої дати використовується команда Параметры з меню Сервис, вкладка Общие. Дата вводиться у форматі ДД.ММ.РРРР (число, порядковий номер місяця, рік) з клавіатури чи через календар – кнопка поруч з датою. Подвійні стрілки переключають рік, одинарні – місяць, а число вибирається натисканням мишкою у календарі. При необхідності можна змінити режим зміни дати. При наступному запуску системи робоча дата знову буде зчитана з системного годинника комп’ютера. Зміна робочої дати не впливає на інтервал видимості.

У Журнале операций для введення операції вручну необхідно натиснути клавішу Insert або кнопку Новая строка, або вибрати в меню команду Новая, відкриється вікно нової операції Операция Новая. Далі треба послідовно заповнити всі поля заголовку операції. Перехід до наступного поля зручно виконувати клавішею Enter.

Робота з журналом проводок. Журнал проводок призначений для проглядання проводок, які належать до різних операцій. За кожною проводкою відображається повна інформація. Структура проводки у Журналі проводок доповнена інформацією про операцію, до якої належить проводка. Журнал проводок дозволяє розділити проводки за належністю до журналів, які вказані в проводках. Для розділення журналу достатньо поставити прапорець Разделить по номерам журналов.

Перейти з Журналу проводок до Журналу операцій, і навпаки, можна за допомогою відповідних кнопок на панелі інструментів вікна.

Введення у журнал операцій початкових залишків. Якщо організація до моменту переходу на “1С: Підприємство” вже вела господарську діяльність, то необхідно ввести до журналу операцій початкові залишки. Початкові залишки потрібно вводити станом на початок облікового періоду – року (кварталу). Для цього датою введення початкових залишків повинна бути дата останнього календарного дня попереднього року (кварталу). Для зручності роботи встановіть дату введення початкових залишків як робочу дату, використовуючи режим настроювання параметрів (меню Сервис, пункт Параметры). Початкові залишки по деяких рахунках можна, а по деяких навіть необхідно вводити за допомогою документів типової конфігурації. Серед таких документів «Остатки ТМЦ» (рахунки 20, 21, 22, 26, 28, 02), «Остатки взаиморасчетов» (рахунки 36, 37, 63), «Начисление зарплаты». Документ зробить правильні проводки навіть у випадку наявності по вказаному ТМЦ в базі даних вже бухгалтерських залишків. Початкові залишки по інших рахунках вводяться ручними операціями. Початкові залишки вводяться операціями, які містять проводки в кореспонденції з допоміжним рахунком 00. Дебетові залишки на рахунку вводяться за дебетом даного рахунку та кредитом рахунку 00. Кредитові залишки на рахунку вводяться за кредитом даного рахунку та дебетом рахунку 00. Залишки по рахунках, для яких у плані рахунків встановлений режим ведення аналітичного обліку, вводяться з вказівкою конкретних обєктів аналітичного обліку (субконто). Якщо по рахунку ведеться кількісний облік, то необхідно вказати також залишок у кількості. Якщо по рахунку ведеться валютний облік, то необхідно вводити залишки по кожній валюті окремо, з вказівкою валютної суми та відповідного цій валюті гривневого еквівалента.

Копіювання операцій. Введення проводок операції можна здійснити копіюванням попередньої проводки. Для копіювання необхідно встановити курсор у будь-яку позицію проводки, яка копіюється, потім у меню Действия вибрати команду Копировать строку. Така сама команда виконується при одинарному натисненні по відповідній піктограмі на панелі інструментів форми операції. Запис здійснюється натиском клавіші ОК у формі операції.

Вилучення об’єкту. Вилучення об’єкту відбувається в два етапи:

1 етап: помічаються об’єкти, які потрібно вилучити. Для помітки об’єкту на вилучення необхідно виділити об’єкт, вибрати Действия – Пометить на удаление, або DELETE, або Пометить на удаление. Помітку на вилучення можна зняти Действия – Отменить пометку на удаление;

2 етап: адміністратор системи чи інша особа, для якої визначені відповідні права, виконує вилучення помічених об’єктів. Режим вилучення обєктів задається на етапі конфігурації та, якщо конфігурацією це передбачено, може бути змінений через меню Сервис Параметры, вкладка Общие. Для вилучення помічених об’єктів, якщо це передбачено конфігурацією, треба закрити всі відкриті вторинні вікна, вибрати команду Операции – Удаление помеченных объектов. У списку помічених на вилучення об’єктів треба зняти помітку з тих об’єктів, від вилучення яких ви хочете утриматись. Натиснути кнопку Контроль, система виконає контроль наявності в інформаційній базі посилання на вибрані об’єкти. Натиснути кнопку Удалить і проглянути списки не вилучених та вилучених об’єктів.

Відкриття Оборотно-сальдової відомості. Для перевірки правильності введення початкових залишків необхідно відкрити звіт Оборотно-сальдовая ведомость за період, який включає дату введення залишків. Для виводу бухгалтерських підсумків необхідно виконати розрахунок бухгалтерських підсумків.

Розрахунок бухгалтерських підсумків. Меню Операции – Управление бухгалтерскими итогами. У середньому рядку вікна, що відкрилось, необхідно виставити квартал, за який треба отримати підсумки. Наприклад, 4 квартал 2006 року. Кнопка Установить расчёт. У меню Сервис – Параметры – Бухгалтерские итоги необхідно виставити інтервал, який виставлений в меню Операции – Управление бухгалтерскими итогами. Поставити точку Квартал та виставити стрілками, 4 квартал 2006 року, у верхньому рядку Выбран период с 01.10.2006 по 31.12.2006, кнопка Применить, ОК. Цей інтервал виставлений у рядку стану у вікні програми. Тепер треба подивитись Оборотно-сальдовую ведомость. Меню Отчёты – Оборотно-сальдовая ведомость, появиться вікно, у якому потрібно вказати період, за який потрібна відомість, виставлений 4 квартал 2006 року, оскільки цей період виставлений у рядку стану. ОК або Сформировать. Відкриється відомість. Якщо залишки введені правильно, дебетовий оборот рахунку 00 буде дорівнювати кредитовому обороту рахунку 00, або за рахунком 00 сальдо на початок періоду та сальдо на кінець періоду дорівнює нулю.

Завдання:

1) Встановіть дату початку ведення обліку (робочу дату, період бухгалтерських підсумків і період розрахунків)

Облік в 1С можна починати вести з початку звітного періоду, наприклад, початку року (кварталу). Тому всі залишки потрібно вводити останнім числом попереднього року (кварталу). Виконайте команду Сервис Параметры, вкладка Общие. Встановіть робочу дату 31.12.06. Вкладка Бухгалтерские итоги, виставити стрілками 4 квартал 2006 року. Кнопка Установить расчёт. Кнопка Выход. Відкрийте журнал операцій та визначте інтервал видимості. Змініть режим зміни робочої дати – Предлагать изменять в полночь.

2) Введіть до журналу операцій початкове сальдо 311 рахунку 3000 грн. на 01.01.07.

Клавішею Insert відкрийте вікно нової операції. Номер операції програма проставила сама, Enter, введіть дату 31.12.06, Enter, зміст операції: сальдо на 01.01.07, Enter, в колонці Дт виберіть з плану рахунків 311, Enter, 311 рахунок занесений в колонку Дт, Enter, відкривається довідник Счета нашей фирмы, виберіть Основной р/с, Enter. Рядок субконто Дт заповнений. Після запису відображеного за дебетом рахунку та натискання клавіші Enter треба вибрати зі списку елементів відповідного довідника, який появився, потрібне значення субконто. Програма автоматично визначає склад та види субконто, які задані у програмному плані рахунків для кореспондуючого рахунку. Якщо для рахунку визначено більше одного субконто, то, натиснув клавішу Enter після запису у проводку поточного субконто, буде запропоновано список для вибору значення наступного субконто. В колонці Кт виберіть рахунок 00, Enter, попадете в колонку Сума, наберіть 3000, в колонці № Ж – СА – перші дві букви від слова сальдо, Enter. Проводка введена. Перевірте правильність введення початкових залишків. Виберіть період – поточну дату.

3) Ввести в журнал операцій початкове сальдо 201 рахунку тканину вовняну на суму 1000 грн. на 01.01.07.

У довіднику Места хранения відкрийте папку Оптовые склады, виберіть Основной склад. Вид витрат – Прямые произв.Прямые матер., счёт затрат 801.

4) Засновником, юридичною особою НВО “Авто”, зроблено внесок до статутного капіталу відповідно з установчими документами - автомобіль ВМW вартістю 6000 грн. (Дт 152 – Кт 46, Дт 105 – Кт 152).

Відкрийте Журнал операций, відкрийте вікно Операция – Новая, у рядку Содержание операции - Взнос в уставный капитал, Дт 152, в Субконто Дт у довіднику Инвестиции, відкрийте папку Капитальные инвестиции, відкрийте папку Покупка ОС, занесіть автомобіль ВМW. Натисніть клавішу Insert та заповніть форму. Счёт учёта 152, цена 6000, ОК. Enter, занесено у форму Журнала операций. В Кт 46, у довіднику Контрагенты відкрийте папку Учредители, виберіть (або створіть) НВО “Авто”.

У другій проводці Дт 105, у довіднику Места хранения створіть папку Гараж, натисніть кнопку Новая группа. Відкрийте папку Гараж, Insert, у рядку ТИП виберіть МОЛ (матеріально відповідальну особу), у рядку МОЛ з довідника Сотрудники виберіть матеріально відповідальну особу, внесіть у рядок Наименование, ОК. МОЛ занесено у довідник, Enter, занесено до журналу. У другому рядку Субконто Дт, відкривається довідник Необоротные активы, в якому створіть папку Основные средства, натиснувши кнопку Новая группа, ОК. Відкрийте її клавішею Insert, заповніть форму картки основного засобу. У рядку Наименование – ВМW, Вид необоротного актива – Основные средства. Счёт 105, первісна вартість 6000. Вкладка Дополнительно: Счёт затрат 831, Вид затрат – із папки Административные – Содержание общехоз. ОС, НМА, Метод расчёта – виберіть, проставте ліквідаційну вартість, строк корисного використання, Налоговый учёт – група 2. ОК. ВМW занесено у довідник, Enter, занесено у журнал. Кт 152, в Субконто Кт з довідника Инвестиции, папки Покупка ОС, виберіть автомобіль ВМW, Enter, у рядку Сумма – 6000. ОК.

5) Засновником, юридичною особою НВО “Техніка”, відповідно з установчими документами зроблено внесок до статутного капіталу – швейну машину вартістю 2000 грн. (Дт 152 – Кт 46, Дт 104 – Кт 152).

Дайте команду: ввести нову операцію. Введіть назву операції. Введіть бухгалтерські проводки, створіть потрібні субконто. Місце зберігання – Цех. При введенні другої проводки використайте копіювання. Після закінчення введення операції зверніть увагу на зміни у журналі проводок.

6) Сформуйте статутний капітал (Дт 46 – Кт 40). Згідно з установчими документами засновник повинний зробити внесок на суму 8000 грн.

Виконайте команду ОперацииЖурнал операций, натисніть кнопку Новая строка, відкриється вікно Операция новая. Заповніть його, Содержание операции–Учёт уставного капитала, Дт – 46, в Субконто Дт вибираємо з папки Учредители засновника, Кт – 40, у Субконто Кт – того самого засновника, у колонці Сумма вказуємо суму 8000 грн, у рядку №Ж – УК (Уставный капитал). Проводка введена. Виконайте перевірку введення операції. Виконайте дію Журналы – Полный журнал. Можна відкрити друковану форму проводок по цій операції, натиснувши кнопку у Полном журнале «Печать движений», при цьому кнопка Печать у головному меню програми буде активною. Сформуйте звіт Оборотно-сальдовая ведомость за період, який включає дату введення операції, виконавши розрахунок бухгалтерських підсумків.

7) Відкрийте Журнал проводок; розділіть проводки за номерами журналів; визначте, скільки журналів використовувалось при введенні операцій. Як ви вважаєте, чи можна редагувати записи Журналу проводок. Відкрийте журнал УК, вкажіть, які операції обліковуються за цим журналом.

Лабораторна робота № 5
Створення шаблонів типових операцій

Теоретичні відомості

У програмі настройку шаблонів типових операцій можна здійснити з використанням вбудованої мови 1С без використання мови програмування.

Настроювання шаблону типової операції. Відкрийте вікно Типовые операции з головного меню Операции, Insert, та введіть назву операції, наприклад, начисление дивидендов акционерам, Enter, рядок виділений. Зробіть копію тексту, натиснувши кнопку в головному меню Копировать в буфер. Кнопкою Редактировать в меню Типовые операции відкрийте вікно Шаблон типовой операции начисление дивидендов акционерам. У рядку Содержание операции введіть начисление дивидендов акционерам, натиснувши кнопку Вставить из буфера в головному меню. Insert. Введіть проводку Дт 443 Кт 671. У комірці Сумма введіть формулу. Для введення формули поставте курсор у рядку Формула та наберіть СуммаОперации. Ця формула автоматично появиться у комірці Сумма проводки. Якщо сума проводки постійна, то її можна ввести прямо у шаблоні, ОК. Закрийте вікно типової операції.

Введення проводки журнал операцій за допомогою шаблону типової операції. Приклад. Нараховані дивіденди акціонерам на суму 4000 грн. У Журнале операций натисніть кнопку Ввести используя типовую операцию, виберіть Начисление дивидендов акционерам, Enter. Проводка з шаблону операцій появиться у журналі операцій. Введіть Субконто Дт, Субконто Кт і суму, ОК. Операція введена.

Завдання:

 1. Виконайте настройку шаблону типової операції Предоплата з використанням вбудованої мови 1С

(1) Дт 3771, введіть субконто, Кт 311, Субконто Основной р/с, у комірку Сумма введіть формулу, курсор поставте у рядку Формула, наберіть СуммаОперации, і ця формула автоматично появиться у комірці Сумма проводки;

(2) Дт 6415, Субконто 20%, Кт 311, субконто Основной р/с, у комірці Сумма введіть, натиснувши у рядку Формула, Пров(1).Сумма/5. Формула занесена. ОК;

(3) Дт 3771 Кт 6441, Пров(1).Сумма/5. Скористуйтесь шаблоном для введення проводок у журнал операцій.

 1. Настройте шаблон типової операції Выдача аванса в национальной валюте Дт 3721 Кт 301. Скористуйтесь шаблоном для введення проводки у журнал операцій.

 2. Настройте шаблон типової операції Поступление денег в кассу с банка в национальной валюте Дт 301 Кт 311. Скористуйтесь шаблоном для введення проводки до журналу операцій.

 3. Настройте шаблон типової операції Сдача денег в банк в национальной валюте Дт 311 Кт 301. Скористуйтесь шаблоном для введення проводки до журналу операцій.

 4. Настройте шаблон типової операції Покупка основних засобів

Дт 152 Кт 631,

Дт 6441 Кт 631,

Дт 6415 Кт 6441,

Дт 105 Кт 152.

Скористуйтесь шаблоном для введення проводки до журналу операцій.

Лабораторна робота № 6

Автоматичне формування бухгалтерських проводок.

Теоретичні відомості

Програма 1С: Бухгалтерія пропонує широкий набір документів. Документ – це об’єкт системи, який призначений для відображення будь-яких господарських операцій, що відбуваються на підприємстві. Частина документів призначена для введення, зберігання та друку первинних документів, інша частина документів виконує автоматичне формування бухгалтерських проводок. Кожен документ обов’язково має екранну форму. Більшість документів мають друковану форму.

Відкриття журналів документів. Перед початком роботи з документами обов’язково треба виконати розрахунок бухгалтерських підсумків (див. Лабораторну роботу 4, теоретичні відомості).

Журнали документів у програмі можна відкрити в меню Документы або меню Операции - Журналы документов або в Полном журнале. Insert. На екрані появиться список документів, які є в конфігурації. У цьому списку клавішами управління курсором чи мишею слід вибрати найменування потрібного журналу та натиснути кнопку ОК. У першому рядку вікна журналів документів різними значками позначається стан документу (проведений документ, не проведений документ, помічений на вилучення документ). У наступних рядках вікна журналів документів містяться дата, час, найменування виду та номер документу. Для введення даних у документ використовується форма введення документу, в якій є набір реквізитів: номер і дата, а також посилання на довідники, прапорці та кнопки. У конфігурації системи встановлена автоматична нумерація документів. Дата встановлюється відповідно з робочою датою системи, але може бути змінена.

Проведення документу. Проведенням документу називається дія, яка виконує зміни інших даних системи на основі інформації документу. Запит про необхідність проведення документу видається на екран при натисканні кнопки форми документу, для якої визначено проведення документу (звичайно це ОК або Провести). Якщо на запит відповісти Да, то документ буде проведений, а у журналі документів проведений документ буде помічений у крайньому лівому рядку галочкой.

Огляд документу. Натиснувши кнопку Просмотр у будь-якому журналі, можна відкрити форму документу в режимі огляду.

Друк документу. Для друку документу у будь-якому журналі треба натиснути кнопку Печать – назва документу, відкривається друкована форма документу. Далі треба натиснути кнопку Печать на панелі інструментів або у меню Файл – Печать, документ надрукований. Перед друком можна проглянути документ у меню Файл – Просмотр, змінити параметри сторінки в меню Файл – Параметры страницы.

Розрахунки з постачальниками. Необхідно створити документи у такій послідовності:

 • відкрити та заповнити документ Счёт-входящий на основі рахунку постачальника;

 • сформувати Платёжное поручение, використавши режим Ввести на основании;

 • заповнити документ Банковская виписка, який формує бухгалтерські проводки;

 • сформувати документ Приходная накладная, використавши режим Ввести на основании. Документ Приходная накладная формує бухгалтерські проводки;

 • ввести документ Запись книги приобретения, який формує бухгалтерські проводки;

 • сформувати документ Ввод в эксплуатацию.

Розрахунки з покупцями. Необхідно створити документи у такій послідовності:

 • оформити Договор з меню Документы;

 • відкрити та заповнити документ Счёт-фактура, використавши режим Ввести на основании;

 • заповнити документ Банковская виписка, який формує бухгалтерські проводки;

 • сформувати документ Расходная накладная за допомогою документу Счёт-фактура, використав режим Ввести на основании;

 • сформувати документ Налоговая накладная за допомогою документу Расходная накладная, використавши режим Ввести на основании.

Нарахування заробітної плати здійснюється за допомогою документу Начисление ЗП, який відкривається з меню Документы – Зарплата.

Передача матеріалів у виробництво, розрахунок собівартості, оформлення проводок з оприбуткування готової продукції здійснюються за допомогою документу Калькуляция з меню Документы – Производство.

Завдання:

1) Встановіть дату початку ведення обліку (робочу дату, період бухгалтерських підсумків і період розрахунків)

Облік в 1С можна починати вести з початку звітного періоду, наприклад, початку року (кварталу). Тому всі залишки потрібно вводити останнім числом попереднього року (кварталу). Виконайте команду Сервис Параметры, вкладка Общие. Встановіть робочу дату 31.12.06. Вкладка Бухгалтерские итоги, виставити стрілками 4 квартал 2006 року. Кнопка Установить расчёт. Кнопка Выход. Відкрийте журнал операцій та визначте інтервал видимості. 2) Надійшли в касу гроші від підзвітної особи в сумі 1350 грн (Дт 301 Кт 372). Введіть бухгалтерську проводку у журнал операцій за допомогою прибуткового касового ордеру.

Для виконання завдання з меню Документы – Касса – Приходный кассовый ордер, відкрийте форму заповнення документу. У рядку Номер приходного кассового ордера поставте номер, який потрібний у друкованій формі документу. Якщо не потрібна проводка по документу, а документ треба надрукувати, то у рядку Только зарегистрировать слід поставити прапорець. ОК. На запит про проведення документу, відповідь - Да. Запис про документ появляється у Журнале операций, у Полном журнале, у журналі Касса, який можна відкрити з меню Журналы, а також в Журнале проводок. Перейдіть у журнал проводок, натиснувши кнопку Перейти в журнал проводок, та перевірте чи сформував документ проводку. Відкрийте друковану форму прибуткового касового ордеру.

3) Надійшли гроші з каси підприємства на поточний рахунок в сумі 550 грн – внесок засновника до статутного капіталу. Сформуйте бухгалтерську проводку за допомогою видаткового касового ордеру.

У журналі Касса натисніть Insert та виберіть Расходный кассовый ордер. Заповніть форму. Сдача денег в банк. Субконто: основной р/с. Основание: взнос в уставный капитал. По документу № от ,ОК. На запит про проведення документу відповідь Да. Перевірте у журналі проводок чи сформував документ проводку Дт 311 Кт 301.

4) Надійшли гроші з каси підприємства на поточний рахунок в сумі 650 грн – внесок засновника до статутного капіталу. Сформуйте бухгалтерську проводку документом – банківська виписка.

У меню Операции – Константы – Проводки по кассе только кассовыми ордерами вкажіть – Нет. Відкрийте документ Банковская выписка з меню Документы та заповніть форму Взнос в уставный капитал. Признак приход/расход +. 301. Без НДС. Касса грн. 650. Доходы/расходы (Д/Р) вибрати 0. ОК. Провести документ. У журналі Банк натисніть кнопку Печать движений, можна побачити проводки, які сформовані цим документом: Дт 311, субконто основной р/с, Кт 301, субконто, сума 650.

Відкрийте звіт Кассовая книга з меню Отчётность, чи натиснув кнопку Кассовая книга в журналі Касса. Відкриється форма, в якій вкажіть період (поточну дату), ОК. Відкриється друкована форма звіту Кассовая книга, яка представлена окремими листками. Касову книгу можна друкувати, кнопка Печать активна.

5) Підприємство здійснило передоплату по рахунку № від..., який надійшов від Полтавського заводу швейних машин на поставку швейних машин ВМ –50 в кількості 5 штук за ціною 960 грн., у тому числі ПДВ 20%.

На основі рахунку постачальника необхідно оформити документ Счёт входящий. Відкрийте його з меню Документы – Приход. У рядку Поставщики з довідника Контрагенты відкрийте папку Поставщики, кнопка Новая строка та заповніть форму. У першому рядку Полтавский завод, у рядку Полное наименование – Полтавский завод швейного обладнання, реквізити, у рядку Вид взаиморасчётов – В разрезе счетов/накладных, Основный вид торговли – Предоплата. Якщо у контрагента один розрахунковий рахунок, то поставте прапорець у рядку Один расчётный счёт, та вкажіть його. ОК. У довідник Контрагенты занесений Полтавский завод, Enter. Занесений у форму документу. У рядку Что приходуем – ОС, НМА и др.необор.мат.активы. У рядку Номер счёта поставщика поставте номер рахунку постачальника. У табличній частині документу відкривається довідник Инвестиции, відкрийте папку Капитальные инвестиции, відкрийте папку Покупка ОС, клавіша Insert, форма відкрита. У рядку Наименование, введіть ВМ-50, рахунок обліку 152, ціна без ПДВ 800. ОК. У довідник занесено, Enter, ВМ-50 занесено у документ, Enter, кол. 5, Enter. Суму та суму з ПДВ програма проставила. На запит про проведення треба відповісти НЕТ. Документ Счёт входящий проводок не формує. Подивитись документ можна в Полном журнале, а також у журналі Счета входящие. Відкрийте останній з меню Журналы.

На основі документу Счёт входящий відкрийте форму Платёжное поручение. Виділіть документ Счёт входящий по Полтавському заводу, натисніть кнопку Ввести на основании, відкриється форма Платёжное поручение. У цій формі дані по контрагенту Полтавский завод вже заповнені, вказано замовлення документ Счёт входящий, а також сума та сума з ПДВ. Заповніть форму Платёжное поручение повністю. У рядку Расчётный счёт вкажіть Основной р/с з папки Гривневые, у рядку Расчётный счет Полтавського завода Основной р/с, в рядку Кратко відкрийте довідник Назначение платежей. Натисніть клавішу Insert, відкриється форма, в якій у рядку Кратко – наберіть за ОС, у полі – Полное наименование – За шв.маш.ВМ-50 согласно счёта № от , ОК. У довідник занесено за ОС, Enter, у форму документу занесено призначення оплати. У полі Назначение платежем програма автоматично занесла текст, який був набраний у довіднику Назначение платежем, автоматично вказана сума ПДВ. На запит про проведення відповідь НЕТ. Платёжное поручение проводок не формує. Відкрийте журнал Банк, Платёжное поручение занесено.

Введіть документ Банковская выписка. У Журнале Банк, натиснувши кнопку Новая строка, відкрийте форму документу та заповніть її. В рядку Расчётный счёт введіть Основной р/с з папки Гривневые, рахунок 311. У табличній частині виберіть “”, Enter, поставте номер платіжного доручення, Enter, вид ПДВ 20%, Вид прихода/расхода – В связи с ведением хоз. деятельности, Enter, Субконто – відкрийте папку Поставщики, виберіть Полтавский завод, Enter. Заказвідкривається вікно Заказы по Полтавському заводу, виберіть Счёт входящий, Enter, сума з ПДВ 4800, ПДВ 800, Enter, Доходы/ Расходы виберіть 0, Enter, вкажіть відвантаження - Нет, Содержание - За шв.маш.ВМ-50 согл.сч.№ от . ОК. На запит про провенення відповідь Да. Документ занесений до журналу та сформував такі проводки: Дт 3771 Кт 311 4000, Дт 6415 Кт 311 800, Дт 3771 Кт 6441 800, № Ж БК.

Лабораторна робота № 7

Види звітів у програмі 1С

Теоретичні відомості

Розглянемо загальні принципи формування фінансової звітності в 1С.

Бухгалтерський облік із використанням програми можна умовно поділити на два етапи:

 • реєстрація та оперативний аналіз поточних змін у складі активів і зобов’язань підприємства;

 • формування узагальнюючих показників, які характеризують результати діяльності підприємства у звітному періоді.

Реєстрація та оперативний аналіз поточних змін носить неперервний характер і виражається в обов’язковій реєстрації в програмі кожної поточної господарської інформації. Результатом такої реєстрації є складання однієї або кілька проводок, які відображають на рахунках бухгалтерського обліку зміни у складі активів і зобов’язань підприємства, які виникли у зв’язку з даною господарською операцією. Проводки по всіх зареєстрованих операціях накопичуються та зберігаються програмою у відповідному журналі. На початок кожного місяця програма автоматично фіксує сальдо на рахунках бухгалтерського обліку і зберігає їх у базі даних. У кінці місяця дана процедура повторюється. Крім того, додатково до початкових і кінцевих сальдо програма розраховує і зберігає в базі даних обороти по кожному рахунку та кожному об’єкту аналітичного обліку за минулий місяць.

У наступному місяці процедура накопичення облікових даних буде аналогічною:

- фіксується початкове сальдо;

- вводяться проводки, які змінюють це сальдо;

- фіксуються кінцеві сальдо і обороти.

І так кожний місяць. У результаті облікова інформація в програмі зберігається як у вигляді підсумкових показників за кожний місяць обліку (у термінології 1С – проміжні підсумки), так і у вигляді сукупності проводок за весь період обліку.

Отже, база даних програми містить відомості про стан активів, капіталу та зобов’язань підприємства. Ці відомості згруповані по інформаційних розрізах програми згідно з Планом рахунків (сальдо і обороти по рахунках), а також по додаткових аналітичних розрізах, які характерні для внутрішньої структури плану рахунків, який використовує програма (сальдо та обороти по субконто). Ці відомості у будь-який момент можуть бути вилучені з бази даних та надані користувачу у вигляді стандартних звітів.

Стандартні звіти – це звіти, які входять до складу типової конфігурації та використовуються для аналізу підсумків на рівні рахунків, субрахунків, об’єктів аналітики, операцій, а саме:

 • оборотно-сальдових відомостей по окремому рахунку або по всіх рахунках;

 • журналів-ордерів і відомостей по будь-якому рахунку з можливістю деталізації як по об’єктах аналітики, так і по датах операції;

 • карток по рахунках і субконто;

 • звіту по проводках із можливістю відбору проводок за різними критеріями (наприклад, усі проводки за будь-який період по поточному рахунку (расчетному счету));

 • головної книги, «шахматки» тощо.

Стандартні бухгалтерські звіти дозволяють здійснити аналіз накопиченої інформації як для вирішення поточних облікових задач (наприклад, для локалізації та виправлення помилок, допущених при реєстрації господарських операцій), так і в цілому для прийняття рішень по оперативному управлінню підприємством. Наприклад, для прийняття рішення про придбання нової партії сировини й матеріалів якого-небудь виду може знадобиться аналіз залишків сировини й матеріалів на складі підприємства, який можна легко провести за допомогою оборотно-сальдової відомості по рахунку 201 «Сировина та матеріали».

Формування узагальнюючих показників, які характеризують результати діяльності підприємства у звітному періоді, реалізується в програмі за допомогою сукупності так званих регламентованих звітів. До їх складу входять і фінансові звіти. Для розрахунку показників у цих звітах використовується та сама база даних як для стандартних бухгалтерських звітів.

Регламентовані звіти – це звіти, які призначені для складання бухгалтерської фінансової, податкової, статистичної звітності, вони регламентуються законодавством і постійно змінюються.

Процес формування регламентованих звітів потребує проведення деяких підготовчих операцій над вмістом інформаційної бази, а саме:

 • технологічний аналіз бухгалтерських підсумків;

 • згортання рахунків обліку витрат і доходів;

 • розрахунок і списання витрат з податку на прибуток.

Технологічний аналіз представляє собою виявлення та усунення помилок, які виникли у процесі реєстрації поточних господарських операцій:

 • наявність від’ємного сальдо (дебетового – на активному, кредитового – на пасивному рахунку);

 • відсутність сальдо за кількістю чи сумі по відповідних рахунках (помилки ведення кількісного обліку);

 • використання не передбачених Інструкцією № 291 кореспонденцій у проводках тощо.

Виконання технологічного аналізу в програмі рекомендується здійснювати в автоматичному режимі за допомогою спеціально призначеного для цього звіту «Технологический анализ», який знаходиться в меню Регламентированные отчеты.

Згортання рахунків обліку витрат і доходів необхідне для визначення фінансових результатів від звичайної діяльності та надзвичайних подій у звітному періоді. У процесі реєстрації поточних господарських операцій усі витрати накопичуються на рахунках класів 8 і/або 9 залежно від вибраного підприємством способу відображення витрат, а доходи – на відповідних рахунках класу 7. Закриття цих рахунків у кінці звітного періоду здійснюється за допомогою документу «Финансовые результаты» у три етапи:

1) витрати накопичені на рахунках класу 8 розподіляються по рахунках класу 9, а також списуються на рахунок 23 «Виробництво» []. Тобто всі матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація необоротних активів та інші операційні витрати автоматично розподіляються на витрати, які включаються до собівартості готової продукції, на загально виробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут та інші витрати операційної діяльності. Оскільки аналітичний облік на рахунках класу 8 ведеться за видами (найменуванням) витрат (причому для кожної окремої статті витрат у довіднику «Виды затрат» вказується рахунок закриття класу 9), то для їх розподілення програма використовує результати аналітичного обліку. Даний етап використовується для ведення обліку з використанням одночасно рахунків класів 8 і 9;

2) розподілення загальновиробничих витрат []. Даний етап дозволяє розподілити дебетове сальдо на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» між рахунками 23 «Виробництво» і 901 «Собівартість реалізованої готової продукції». Такий розподіл здійснюється згідно пропорції, яка розраховується як співвідношення нормальної бази розподілу, нормальної суми постійних витрат, поточної (фактичної) бази розподілу і поточної (фактичної) суми постійних витрат. Значення баз розподілу і нормальної суми постійних витрат користувач вводить самостійно, а значення поточної суми постійних витрат програма розраховує автоматично на основі даних аналітичного обліку за видами витрат. Для кожної окремої статті витрат у довідник «Виды затрат» може встановлюватися ознака її належності до постійних витрат;

3) визначення фінансових результатів. На цьому етапі сальдо всіх витратних і доходних рахунків будуть автоматично закриті на відповідні субрахунки рахунку 79 «Фінансові результати» [].

Розрахунок і списання витрат з податку на прибуток []. Даний розрахунок здійснюється у такій послідовності:

 • визначення податкового прибутку та поточного податку на прибуток;

 • визначення тимчасових різниць і розрахунок відстроченого податку на прибуток;

 • розрахунок витрат з податку на прибуток і формування необхідних проводок для відображення в обліку процедур пов’язаних з його нарахуванням і списанням.

Визначення податкового прибутку в програмі автоматизовано за допомогою регламентованого звіту «Декларация о прибыли».

Визначення тимчасових різниць у програмі не автоматизовано і здійснюється шляхом аналізу облікової інформації за допомогою стандартних бухгалтерських звітів.

Розрахунок витрат з податку на прибуток і відображення в обліку процедур, пов’язаних із його нарахуванням і списанням, у програмі не автоматизовані і повинні здійснюватися у відповідності до вимог П(С)БО 17 «Податок на прибуток» []. Усі необхідні проводки вводять вручну, використовуючи документ «Операция».

Після виконання всіх указаних процедур інформаційна база може бути використана для формування фінансової звітності.

Згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [] фінансова звітність складається з:

 • балансу;

 • звіту про фінансові результати;

 • звіту про рух грошових коштів;

 • звіту про власний капітал;

 • приміток до звітів.

Крім того, П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» [] встановлена форма фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва. Всі названі звіти можуть бути сформовані автоматично.

Завдання:

1 ) Створіть оборотно-сальдову відомість

Виконайте команду ОтчетыОборотно-сальдовая ведомость. Встановіть режими:

۷ Данные по счетам

۷ Данные по валютам

۷ Развернутое сальдо

Натисніть кнопку Сформировать. Звіт можна роздрукувати Файл – Печать. Закрийте форму звіту кнопкою закриття вікна.

2) Отримайте оборотно-сальдову відомість по 201 рахунку «Сировина та матеріали»

Виконайте команду ОтчетыОборотно-сальдовая ведомость по счету. Встановіть період, номер рахунку 201, Места хранения – виберіть склад, ТМЦ – по всій сировині на складі, Партии – окремі партії в обліку не показувати (Не учитывать), ОК.

3 ) Створіть стандартний звіт «Анализ субконто»

Виконайте команду Отчеты – Анализ субконто. У полі «Субконто 1» вкажіть – Котрагенты, включіть (۷) режим Данные по субсчетам, натисніть кнопку Сформировать. Файл – Печать (друк звіту). Закрийте форму звіту кнопкою закриття вікна.

4 ) Створіть стандартний звіт «Карточка субконто»

Виконайте команду ОтчетыКарточка субконто. У полі «Субконто 1» вкажіть – Инвестиции, включіть (۷) режим Данные по субсчетам, натисніть кнопку Сформировать. Закрийте форму звіту кнопкою закриття вікна.

5) Визначте величину податкового прибутку та поточного податку на прибуток, який належить сплаті до бюджету

Виконайте команду ОтчетыРегламентированные отчетыДекларация о прибыли. У формі настроювання звіту, що відкрився, встановіть період, наприклад І квартал 2007 року, та натисніть клавішу Заполнить. У результаті Декларація про прибуток підприємства зі всіма необхідними додатками буде заповнена виходячи з тієї інформації, яка була накопичена в базі даних. Значення величини прибутку та податку на прибуток будуть відображені відповідно у рядках 39 і 41 Декларації. Якщо в полі «Формат вывода: с копейками» встановити прапорець, то необхідні значення можна буде отримати не у тисячах гривень, а в гривнях із копійками (для більш точних розрахунків).

6) Отримайте звіт «Отчет малого предприятия (стандарт № 25)» []

Виконайте команду ОтчетыРегламентированные отчетыОтчет малого предприятия (стандарт № 25). Натисніть кнопку Открыть. У формі звіту включіть режими:

۷ Автоматический расчет

۷ Формат вывода в гривнях

Для автоматичного заповнення форми на основі даних інформаційної бази за вибраний звітний період натисніть кнопку Заполнить. Після натискання кнопки Заполнить комірки заповнюються автоматично розрахованими показниками. Комірки звіту, в яких передбачено виведення числових значень, – кольорові. Жовті можна відредагувати – потрібні цифри ввести вручну. Enter (або подвійне натискання миші) дозволяє змінити їх зміст. Зелені комірки обчислюються по вбудованому алгоритму.

Автоматично роздруковані показники можна розшифрувати. Встановіть курсор у потрібну комірку, натисніть кнопку Раскрыть або клавішу F5.

Кожний показник можна деталізувати далі (подвійним натисканням миші можна отримати стандартний звіт або журнал проводок). Деталізувати звіт можна до операції або проводок документу.

Збережіть звіт для подальшої роботи з ним командою Файл – Сохранить как. Відкрийте звіт Balsmall.ert командою Файл – Открыть.

7) Створіть звіт 1ДР (Довідка про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних осіб)

Виконайте команду ОтчетыРегламентные1ДР, натисніть кнопку Сформировать. Цей звіт можна редагувати. У друкованій формі звіту у нижній панелі інструментів натисніть кнопку переключення Просмотр/Редактирование. Встановіть курсор у комірку «Сума виплаченого доходу», подвійним натисканням миші відкрийте комірку для редагування, введіть довільну суму. У регламентних звітах усі поля крім жовтих закриті для редагування. Але звіт можна зберегти у форматі Таблицы*.mxl та змінити його пізніше. Для цього треба виконати дії: у друкованій формі звіту виконати команду Файл – Сохранить как. У вікні Файл – Сохранить как вибрати формат Таблицы (*.mxl), натиснути кнопку Сохранить. Командою Файл – Открыть відкрийте збережений файл. Появилася панель Редактор таблиц, тепер можна внести зміни. Файл у форматі *.mxl доступний для редагування і може бути збережений у форматі Microsoft Excel.

Лабораторна робота № 8

Формування фінансових результатів

Теоретичні відомості

Для формування фінансових результатів діяльності підприємства слугує документ Финансовые результаты. Цей документ дозволяє закрити залишки на рахунках доходів (витрат) на відповідні субрахунки рахунку 79 «Фінансові результати», а саме:

 • закрити рахунки обліку витрат по елементах (рахунків класу 8 «Витрати за елементами»);

 • закрити рахунки обліку загальновиробничих витрат (рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»);

 • закрити рахунки обліку доходів і витрат (рахунків класів 7, 8, 9).

Кожна з перелічених операцій відповідає етапу визначення фінансових результатів підприємства (режиму роботи документа) та задається безпосередньо в реквізиті Этап определения финансовых результатов діалогової форми.

При встановленому режимі Закрытие элементов затрат здійснюється списання сальдо рахунків класу 8 по елементах витрат на рахунки, які вказані для кожного елемента (виду витрат) у формі елемента довідника Виды затрат. Якщо рахунок закриття не вказаний у довіднику, то списання сальдо рахунку по такому виду витрат не здійснюється.

Етап Закрытие общепроизводственных затрат реалізує закриття рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» шляхом розподілу суми загальновиробничих витрат між рахунком обліку виробничої собівартості продукції (рахунок 23 «Виробництво») і субрахунком обліку собівартості реалізованої готової продукції (субрахунок 901 «Собівартість реалізованої готової продукції»). Для реалізації алгоритму розподілу використовуються такі параметри як нормальна база розподілу, база розподілу поточного місяця, нормальна сума постійних витрат і сума постійних витрат поточного місяця, які визначаються на закладці «Дополнительно» форми документу Финансовые результаты. Базою розподілу витрат може бути, наприклад, відпрацьований час, обсяг діяльності, прямі витрати тощо. Поточна сума постійних витрат визначається як сальдо рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» по всіх видах витрат, для яких у формі елемента довідника Виды затрат увімкнено прапорець «Относится к постоянным общепроизводственным затратам».

Зауважимо, що розрахунок фактичної собівартості виготовленої продукції повинен здійснюватися після закриття рахунку 91, тобто документ «Калькуляция» з ознакою «окончательная калькуляция» повинен бути введений у інформаційну базу тільки після проведення документа «Финансовые результаты» з установленим у ньому режимі Закрытие общепроизводственных затрат.

На етапі «Определение финансовых результатов» здійснюється списання рахунків обліку доходів і витрат підприємства (рахунків класів 7, 8, 9) на відповідні субрахунки рахунку 79 «Фінансові результати» у розрізі кожного виду діяльності підприємства. Слід відмітити, що при визначенні фінансового результату не закривається рахунок 98 «Податок на прибуток». У конфігурації передбачається, що закриття цього рахунку буде виконуватися після остаточного визначення суми податку на прибуток (і відповідно визначення суми витрат з його нарахування).

Для проглядання введених документів по фінансових результатах використовується журнал Финансовые результаты.

У процесі роботи програма автоматично підтримує в актуальному стані підсумки за поточний і всі попередні квартали. Після закінчення чергового кварталу потрібно встановити розрахунок підсумків так, щоб він включав новий квартал. Це здійснюється за допомогою команди Операции – Управление бухгалтерскими итогами. Необхідно встановити новий квартал (по умовчанню – наступний за останнім розрахунковим) і натиснути кнопку Установить расчёт.

Завдання:

1) Встановіть дату початку ведення обліку (робочу дату, період бухгалтерських підсумків і період розрахунків)

Виконайте команду Сервис Параметры, вкладка Общие. Встановіть робочу дату 31.12.06. Вкладка Бухгалтерские итоги, виставіть стрілками 4 квартал 2006 року. Кнопка Установить расчёт. Кнопка Выход.

2) Сформуйте фінансові результати діяльності підприємства

Виконайте команду Документы – Прочие Финансовые результаты. У полі Этап определения финансовых результатов вкажіть режим Закрытие элементов затрат (рахунків класу 8), ОК. На запит провести документ? Відповідь ДА.

Аналогічно для режимів Закрытие общепроизводственных затрат (рахунку 91) та Определение финансовых результатов (закриття рахунків класів 7, 8, 9).

Прогляньте введені документи по фінансових результатах: Журнал Финансовые результаты.

3) Здійсніть перевірку коректності обліку

У меню Отчеты виберіть пункт Регламентированные отчеты, а потім знайдіть у списку, що появився, звіт Технологический анализ бухгалтерского учета. Натисніть кнопку Открыть. Перед вами відкриється форма запиту параметрів звіту. Звіт складається з чотирьох пунктів перевірки. Виконання кожного пункту ініціюється включенням однойменного прапорця на панелі звіту:

- аналіз робочого плану рахунків. На цьому етапі перевіряються властивості синтетичних рахунків, які використовуються користувачем в бухгалтерському обліку. У випадку некоректного віднесення бухгалтерського рахунку до активного, пасивного або активно-пасивного на екран видається повідомлення про помилку. Якщо додатково встановити прапорець «Структура аналитического учета», то перевіряється також структура аналітичного обліку на рахунках, які задіяні в алгоритмах складання форм регламентованої звітності;

- аналіз бухгалтерських підсумків. На даному етапі виявляються: некоректні залишки на бухгалтерських рахунках (активні рахунки перевіряються на наявність дебетового сальдо, пасивні – кредитового). Знайдені помилки у звіті будуть виділені червоним кольором; помилки ведення кількісного обліку на рахунках. Помилковими визнаються ситуації, коли по будь-якому об’єкту запасів або необоротних активів на рахунку числиться залишок у грошовому виразі, але відсутній кількісний залишок або навпаки, існує кількісний залишок, але відсутній залишок у грошовому вимірі; рахунки з ознакою ведення валютного обліку (наявність знаку «+» у графі «Вал.» Плану рахунків конфігурації), по яких не розраховані залишки на кінець звітного періоду. Для коректної роботи даного розділу необхідно встановити курс валют на останній день звітного року. Якщо на цьому етапі перевірки виявлені помилки, то для їх виправлення потрібно скористатися документом «Переоценка валюты», який автоматично виконає розрахунок залишків по всіх валютних активах і зобов’язаннях на останню дату звітного місяця (у бухгалтерському обліку) і останню дату звітного кварталу (у податковому обліку);

- аналіз бухгалтерських проводок. У цьому розділі звіт виконає перевірку наявності недопустимих бухгалтерських проводок, які не входять до списку коректних проводок, передбачених Інструкцією № 291 з використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств;

- аналіз рахунків, які підлягають до закриття в кінці звітного періоду, - це перевірка на відсутність залишків на рахунках класів 8, 9. Вказаний пункт є сенс виконати після введення в систему документа Финансовые результаты, який здійснює згортання рахунків обліку витрат і доходів з метою визначення фінансових результатів.

Після встановлення відповідних прапорців та періоду, за яким буде здійснюватися перевірка інформаційної бази, натисніть кнопку Выполнить анализ. Червоним шрифтом програма відображає список помилок, дає рекомендації щодо їх усунення.

Лабораторна робота № 9

Розрахунок і списання витрат із податку на прибуток

Теоретичні відомості

Унаслідок проведення процедури визначення фінансових результатів сальдо на рахунку 79 «Фінансові результати» визначає значення облікового прибутку (збитку) [].

Для поглядання цього значення треба скористатися стандартним звітом Оборотно-сальдовая ведомость по счету. Виконайте команду ОтчетыОборотно-сальдовая ведомость по счету. Встановіть період, номер рахунку 79. Кредитове сальдо по рахунку 79 – обліковий прибуток за даними бухгалтерського обліку. Водночас сума податкового прибутку розраховується за допомогою регламентованого звіту Декларация о прибыли (див. лабораторну роботу 7).

Зазвичай податковий і обліковий прибуток різні за величиною. Отже, необхідно проаналізувати суми тих тимчасових різниць, які призвели до розходження між обліковим і податковим прибутком.

Для отримання суми тимчасових різниць, які утворилися за рахунок різних методів нарахування амортизації, за допомогою звіту Оборотно-сальдовая ведомость треба визначити залишкову вартість основних виробничих фондів за даними бухгалтерського обліку, яка визначається як різниця між кінцевим сальдо рахунків 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи» та 131 «Знос (амортизація) основних засобів» відповідно (за вирахуванням залишкової вартості невиробничих основних фондів). Для того, щоб мати можливість із підсумків на рахунках обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів виділити первісну вартість і суму нарахованої амортизації по невиробничих засобах, доцільно у довіднику «Необоротные активы» виділити всі необоротні активи в окрему групу. У подальшому це дозволить настроювати стандартні звіти так, що вони будуть показувати підсумки тільки по тих засобах, які входять у вказану в настройках звіту групу.

Балансова вартість основних фондів за даними податкового обліку знаходиться як кінцеве дебетове сальдо на рахунках ОС1, ОС2, ОС3, ОС4 (на рахунку ОС «Балансова вартість основних засобів» із звіту Оборотно-сальдовая ведомость). Тимчасова різниця, яка підлягає до оподаткування, визначається як різниця між балансовою вартістю основних фондів згідно з даними податкового обліку та залишковою вартістю основних засобів та інших необоротних матеріальних активів підприємства як виробничих, так і невиробничих.

Далі треба проаналізувати стан взаємозаліків із контрагентами по авансах виданих і авансах отриманих. Для цього треба скористатися стандартним звітом «Анализ счета» для аналізу рахунків 371 «Розрахунки за виданими авансами» та 681 «Розрахунки за авансами одержаними» [].

У результаті різниця між податковим і обліковим прибутком буде дорівнювати: податковий прибуток мінус обліковий прибуток, у тому числі за рахунок амортизації основних засобів, авансів виданих без ПДВ (сальдо на кінець періоду на рахунку 371 із стандартного звіту «Анализ счета: 371»), авансів отриманих без ПДВ (сальдо на кінець періоду по рахунку 681 із стандартного звіту «Анализ счета: 681»).

Якщо тимчасові різниці, які виникли у звітному періоді, призвели до зменшення податкового прибутку порівняно з обліковим, то виникають відстрочені податкові зобов’язання [], які складають 25 % від різниці між податковим і обліковим прибутком.

Якщо тимчасові різниці, які виникли у звітному періоді, призвели до збільшення податкового прибутку порівняно з обліковим, то виникають відстрочені податкові активи [], які складають 25 % від різниці між податковим і обліковим прибутком.

Податок на прибуток за даними Декларації (поточний податок) складає 25 % від податкового прибутку.

Витрати з податку на прибуток [] = Поточний податок + Відстрочені податкові зобов’язання – Відстрочені податкові активи

Далі, використовуючи універсальний документ «Операция» треба зафіксувати ручними проводками витрати з податку на прибуток із одночасним закриттям субрахунку 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» і рахунку 791 «Результат основної діяльності».

Дт 981 Кт 6416 (на суму поточного податку);

Дт 981 Кт 54 (на суму відстрочених податкових зобов’язань);

Дт 791 Кт 981 (на суму витрат з податку на прибуток);

Дт 791 Кт 441 (на суму нерозподіленого прибутку).

Або:

Дт 981 Кт 6416 (на суму поточного податку);

Дт 791 Кт 981 (на суму витрат з податку на прибуток);

Дт 17 Кт 6416 (на суму відстрочених податкових активів);

Дт 791 Кт 441 (на суму нерозподіленого прибутку).

Можливі інші варіанти.

Після реєстрації операції відображення витрат з податку на прибуток рекомендується сформувати загальну оборотно-сальдову відомість і ще раз проаналізувати сальдо на рахунках, які повинні бути закриті на кінець звітного періоду.

Завдання:

1) Встановіть дату початку ведення обліку (робочу дату, період бухгалтерських підсумків і період розрахунків)

Виконайте команду Сервис Параметры, вкладка Общие. Встановіть робочу дату 31.12.06. Вкладка Бухгалтерские итоги, виставіть стрілками 4 квартал 2006 року. Кнопка Установить расчёт. Кнопка Выход.

2) Визначте обліковий та податковий прибуток, розрахуйте суми тимчасових різниць, витрати з податку на прибуток і введіть до журналу операцій проводки з відображення витрат з податку на прибуток.

Порядок роботи з програмою “1 С: Бухгалтерія”

Після встановлення програми та конфігурації користувач повинен сформувати базу даних бухгалтерії. Для цього необхідно виконати наступне:

1. Проглянути план рахунків та субрахунків та, якщо необхідно, додати потрібні субрахунки.

2. Заповнити у довіднику Контрагенти картки на основні організації – контрагенти (постачальники, покупці та замовники, учасники, засновники тощо) та внести їх реквізити.

3. Занести відомості до карток довіднику Сотрудники.

4. Створити у довіднику Номенклатура необхідну структуру папок та заповнити в них картки: матеріали та товари на складах, продукція, тощо.

5. У довіднику Необоротные активы створити необхідні папки та заповнити картки основних засобів, нематеріальних активів тощо.

6. Проглянути значення констант, які встановлені та заповнилися з довідників.

7. Ввести початкові залишки до журналу господарських операцій.

При введенні початкових залишків необхідно:

 • визначити дату початку обліку. Можна почати вести облік (вводити бухгалтерські проводки) з початку року, з початку місяця або з довільної дати. Вибір деякої дати початку обліку визначає дату, на яку будуть вводитися початкові залишки, та тільки після цієї дати можна вводити поточні бухгалтерські операції. Звичайно початкові залишки вводяться останньою датою місяця;

 • встановити період розрахунку підсумків командою Управление бухгалтерскими итогами з меню Операции. Звичайно вибирається квартал, якому належить дата введення початкових залишків. Після вибору кварталу слід натиснути кнопку Установить расчёт;

 • задати дату введення початкових залишків. Дата введення початкових залишків повинна бути менше за дату початку обліку. Перед початком введення залишків рекомендується дату введення залишків встановити в якості робочої дати – меню Сервис, команда Параметры, закладка Общие. Основним принципом введення початкових залишків є введення операцій, де рахунок, по якому вводиться залишок, кореспондує з додатковим рахунком 00. Залишок по кожному рахунку (субрахунку) вводиться окремо. Якщо за рахунком ведеться аналітичний облік, то при введенні залишків слід вказувати конкретні значення субконто. Причому, якщо використовується більш ніж одне субконто для даного рахунку, то у проводках введення залишків треба вказати всі значення субконто. Якщо за рахунком ведеться й кількісний облік, то в проводці треба вказувати й кількість;

 • перевірити правильність введення.

Завдання до самостійної роботи

Завдання 1. Введення початкових залишків за допомогою документів типової конфігурації: «Остатки ТМЦ», «Остатки взаиморасчетов», «Начисление зарплаты». Введення залишків по касі та поточному рахунку

Облік можна починати вести з початку звітного періоду (року, кварталу). Тому всі залишки можна вводити останнім числом попереднього року, кварталу.

1) Встановіть дату початку ведення обліку (робочу дату, період бухгалтерських підсумків)

Виконайте команду Сервис Параметры, вкладка Общие. Встановіть робочу дату 31.12.06. Вкладка Бухгалтерские итоги, виставте стрілками 4 квартал 2006 року.

2) Встановіть період розрахунку підсумків

З меню Операции командою Управление бухгалтерскими итогами виберіть квартал, якому належить дата введення початкових залишків. Після вибору кварталу натисніть кнопку Установить расчёт. Кнопка Выход.

Введення залишків сировини, матеріалів, товарів та інших запасів може здійснюватися двома способами:

 • «ручними» проводками до журналу операцій із використанням кореспондуючого рахунку 00 (див. лабораторну роботу 4);

 • За допомогою документів типової конфігурації. Документ представляє більш зручну діалогову форму для введення інформації, а також забезпечує автоматичне формування проводок.

3) Введіть залишки ТМЦ за допомогою документу «Остатки ТМЦ»

Вид ТМЦ

Найменування

Ціна (без ПДВ)

Кількість

Матеріал

Тканина шпігель

39 грн / м

100 м

Матеріал

Поролон 10 мм

16,50 грн / кг

100 кг

Матеріал

Мішковина

3 грн / м

120 м

Виконайте команду ДокументыВвод остатковОстатки ТМЦ. У довіднику Места хранения створіть групи Склады, МОЛ (Ctrl + F9). Відкрийте групу Склады (Ctrl +↓). У групі Склады створіть новий елемент (Insert). У екранній формі, що появилася, в полі Тип виберіть Склад, у полі Вид склада виберіть Склад (оптовый), у полі НаименованиеСклад основной, ОК, Enter (склад Основной занесений у документ). У полі Примечания введіть Остатки ТМЦ. Для заповнення табличної частини документа натисніть клавішу Insert, Tab (для переходу в наступну комірку) відкривається довідник Номенклатура. У довіднику Номенклатура створіть групу Материалы (Ctrl + F9).

У довіднику Номенклатура відкрийте групу Материалы.

Створіть нові елементи (Insert) «Тканина шпігель», «Поролон 10 мм», «Мішковина».

Вкладка «Цены»

Наименование

Тканина шпігель

Поролон 10 мм

Мішковина

Вид ТМЦ

материал

материал

материал

Базовая единица

м

кг

м

Ставка НДС

20%

20%

20%

Отпускная цена

39

16,50

3

Вкладка «Дополнительно»

Счет затрат ТМЦ

801

801

801

Счет учета ТМЦ

201

201

201

Вид затрат

Прямые материальные затраты

Прямые материальные затраты

Прямые материальные затраты

Натисніть ОК, Enter (елемент попав у довідник) (відкрився довідник Партии ТМЦ).

У довіднику Партии ТМЦ створіть новий елемент (Insert), у полі Наименование введіть Остатки, у полі Учётная цена партии без НДС – 39, ОК, Enter (елемент Остатки попав до документу), Tab (для переміщення в комірку Количество), у полі Количество введіть 100).

Аналогічно введіть у табличну частину документу наступний елемент: Поролон (Учётная цена партии без НДС – 16,50, Количество – 100).

Аналогічно введіть у табличну частину документу елемент: Мішковина (Учётная цена партии без НДС – 3, Количество – 120).

Результат введення залишків ТМЦ можна проглянути у журналі Ввод остатков, який викликається командою ЖурналыПрочиеВвод остатков або у Полном журналеЖурналыПолный журнал.

 1. У касі підприємства на початок ведення обліку 12 000 грн. Введіть залишок.

Залишки по касі вводять за допомогою прибуткового касового ордеру.

Виконайте команду Документы – Касса – Приходный кассовый ордер. Заповніть екранну форму. У рядку Номер приходного кассового ордера поставте номер, який потрібний у друкованій формі документу.

Вид операции

Прочне операции

Счет

00

Вид НДС

0

Касса

Касса гривна

Сумма

12 000

Примечание

Ввод остатков по кассе

Натисніть ОК. На запитання про проведення документу, відповідь - Да. Запис про документ появився у Журнале операций, у Полном журнале, у журналі Касса, який можна відкрити з меню Журналы, а також в Журнале проводок. Перейдіть у журнал проводок, натиснувши кнопку Перейти в журнал проводок, та перевірте чи сформував документ проводку. Відкрийте друковану форму прибуткового касового ордеру.

 1. На поточному рахунку на початок ведення обліку – 150 000 грн. Введіть залишок.

Залишки на поточному рахунку вводять за допомогою банківської виписки. Виконайте команду Документы – Банк Банковская выписка. Заповніть екранну форму.

Банковская выписка от (вкажіть дату)

Расчетный счёт

Основной р/с (грн)

Бухгалтерский счёт 311

Примечание Ввод остатков

+/

счёт

Вид НДС

субконто

Сумма +

Д/Р

п/п

Вид прихода/расхода

заказ

НДС

Субконто Д/Р

+

00

Без НДС

150 000

0

№ п/п

Прочие поступления

Натисніть ОК. На запитання про проведення документу, відповідь Да. Відкрийте журнал Банк (Журналы Банк), виділіть останній документ, натисніть кнопку Печать движений (можна побачити проводки по цьому документу Дт 311 Кт 00).

6) На початок кварталу постачальник ЗАТ «Мокс» має заборгованість перед підприємством 50 000 грн. Введіть залишок за допомогою документа «Остатки взаиморасчетов».

Для введення залишків по взаєморозрахунках використовують документ Остатки взаиморасчетов. За допомогою цього документу вносяться всі початкові залишки як з покупцями, так і з постачальниками. Виконайте команду Документы – Ввод остатков Остатки взаиморасчетов. Відкрийте довідник Контрагенты. У довіднику Контрагенты створіть нову групу (Ctrl + F9) Поставщики. У групі Поставщики створіть новий елемент (Insert) заповніть форму. Наименование Мокс. Полное наименование ЗАТ «Мокс». Вид взаиморасчётов В разрезе счетов / накладных. Банк. Номер счёта.

Натисніть ОК, Enter (контрагент попав до документу). У полі Счёт контрагента введіть 631, Enter, у полі Остатки в грн ставимо – 50 000. Якщо відображається борг перед нами, то ставимо суму зі знаком «–», якщо наш борг з «+». Натисніть ОК. На запитання про проведення документу, відповідь Да.

7) Введення залишків із заробітної плати

Виконайте команду Документы – ЗарплатаНачисление ЗП. У нижній частині документа натисніть кнопку Заполнить (заповнилася таблична частина документа), натисніть кнопку Рассчитать. У полі Вид выплаты встановіть значення Внесение остатков. У колонці Ост выплатить вкажіть загальну заборгованість підприємства перед співробітниками. ОК. На запитання про проведення документу, відповідь Да.

8) Перевірка результату введення залишків

Для перевірки правильності введення залишків потрібно створити Оборотно-сальдову відомість. Виконайте команду ОтчетыОборотно-сальдовая ведомость, ОК, Сформировать (дебетовий оборот рахунку 00 буде дорівнювати кредитовому обороту).

Завдання 2. Облік касових операцій в 1С

Касові операції – це операції, пов’язані з прийманням і видачею готівки через касу підприємства.

В 1С оформлення касових операцій виконується за допомогою документів «Приходный кассовый ордер» і «Расходный кассовый ордер». Реєстрація ордерів відбувається автоматично у спеціалізованому журналі «Касса» у момент запису відповідних документів, відкрити його для перегляду й аналізу можна з меню «Журналы». Вміст журналу «Касса» за будь-який період можна надрукувати. Для цього у журналі передбачено кнопку «Реестр». Касова книга у програмі також формується автоматично за допомогою звіту «Кассовая книга», який викликається з меню «Отчёты».

Аналітичний облік на рахунку «Касса» та його субрахунках програма підтримує в розрізі окремих кас. Список кас ведеться у довіднику «Счета нашей фирмы». У ньому для кожної каси задаються її найменування, валюта грошових коштів і рахунок бухгалтерського обліку. Крім того, програма зберігає у ньому значення останніх номерів прибуткового і видаткового касових ордерів, оформлених у відповідній касі, а також номер останнього аркуша касової книги за цією касою. Аналіз операцій за тією чи іншою касою зручно здійснювати за допомогою стандартного звіту «Журнал ордер по субконто».

Технологія оформлення касових операцій в 1С:

 • Бухгалтер викликає новий документ «Приходный кассовый ордер» або «Расходный кассовый ордер» і заповнює його діалогову форму. Після цього він реєструє документ без проведення у журналі «Касса», а також формує і роздруковує на принтері паперовий варіант касового ордера за типовою формою. Підписаний головним бухгалтером, а для видаткових ордерів – і керівником підприємства, паперовий варіант касового ордера разом із доданими до нього документами передається касиру.

 • Після приймання (видачі) грошей за касовим ордером касир знаходить відповідний документ у журналі «Касса» і проводить його. При цьому програмою буде сформовано проводки, які відображають у бухгалтерському і податковому обліку результати виконання касової операції.

 • Наприкінці дня бухгалтер на підставі аналізу операцій по касі визначає понадлімітний залишок готівки і оформлює видатковий касовий ордер на видачу з каси надлишку коштів для їх зарахування на поточний рахунок в установі банку. Оформлений належним чином паперовий варіант касового ордера передається касиру.

 • Касир після видачі надлишку готівки проводить видатковий касовий ордер і формує за поточний день звіт «Кассовая книга». Сформований документ роздруковується у двох примірниках. При цьому один примірник залишається у касі як вкладний аркуш касової книги, а другий – як звіт касира передається до бухгалтерії разом із прибутковими і видатковими ордерами.

1) Оформіть прибутковий касовий ордер у разі надходження оплати від покупців за стільці у сумі 9600 грн, у тому числі ПДВ 20 %. Оформіть видатковий касовий ордер у разі видачі готівки для зарахування на поточний рахунок у банку у сумі 8 000 грн.

Виконайте команду Документы – Касса – Приходный кассовый ордер (або Расходный кассовый ордер) і заповніть його діалогову форму необхідною інформацією.

Заповнення полів документа рекомендується розпочинати із встановлення дати виписки касового ордера у полі «от». Потім у полі «Вид операции» необхідно вказати значення, що відповідає виду оформлюваної касової операції. Необхідне значення вибирається зі списку, який відкривається у разі звернення до цього поля. Виберіть у прибутковому касовому ордері «Оплата заказа покупателем» (у видатковому касовому ордері «Сдача денег в банк»). Після вибору виду операції програма автоматично заповнить поле «Счёт» значенням кореспондуючого рахунку, що відповідає характеру оформлюваної операції. Зокрема, у прибутковому касовому ордері для операції «Оплата заказа покупателем» як коррахунок буде встановлено субрахунок 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», а у видатковому ордері для операції «Сдача денег в банк» субрахунок 311 «Поточні рахунки в національній валюті». За необхідності підставлене програмою значення коррахунку можна змінити вручну. Якщо на коррахунку ведеться аналітичний облік, то значення об’єктів аналітики за коррахунком указуються у полях «Субконто» та «Заказ».

Аналітичний облік на субрахунку 361 (або 631), наприклад, ведеться програмою за кожним покупцем (постачальником) у розрізі замовлень. Отже, у полі «Субконто» для цього коррахунку слід зазначити найменування покупця (постачальника), а в полі «Заказ» - документ, на підставі якого здійснюється оплата (договір, рахунок-фактура, накладна). Найменування покупця (постачальника) при цьому вибирається з довідника «Контрагенты», який відкривається автоматично у разі звернення до поля «Субконто». А для вибору документа-замовлення треба натиснути кнопку, яка знаходиться праворуч від поля «Заказ». У цьому випадку буде відкрито список усіх документів-замовлень, оформлених і зареєстрованих у програмі за вказаним у полі «Субконто» покупцем. Вибір необхідного документа зі списку здійснюється подвійним натисненням «миші».

Якщо надходження (видача) коштів пов’язане із здійсненням операції, оподатковуваної ПДВ, то значення ставки податку необхідно вказати у полі «Вид НДС». Якщо ж операція не оподатковується ПДВ, то у цьому полі має бути встановлено «Без НДС». Значення суми операції, включаючи ПДВ, необхідно ввести у поле «Сумма». При цьому програма автоматично виділяє в полі «НДС» суму ПДВ, виходячи із значення ставки, встановленої в полі «Вид НДС». За необхідності розраховане програмою значення ПДВ також може бути відкориговане вручну.

Найменування каси, за якою оформлюється ордер, зазначається у верхньому полі групи «Касса, сумма». Необхідне значення вибирається з довідника «Счета нашей фирмы», який відкривається у разі звернення до цього поля. Після вибору каси програма витягує з довідника номер останнього ордера для цієї каси і, збільшивши його на одиницю, записує в поле «Номер ПКО» («Номер РКО»). За необхідності підставлене програмою значення у цьому полі можна змінити вручну.

Заповнення полів «Основание» та «Приложение» здійснюється вручну шляхом набору на клавіатурі. При цьому у полі «Основание» вказується підстава для оформлення касового ордера (оплата за продукцію (стільці) – у прибутковому касовому ордері; для зарахування на поточний рахунок у банку – у видатковому касовому ордері), а в полі «Приложение» – перелік документів, доданих до касового ордера.

У полі «Кассир» програма за умовчанням проставляє дані касира, вказаного для даного підприємства у довіднику «Фирмы». Значення у цьому полі також може бути змінено шляхом вибору необхідного працівника з довідника «Сотрудники», який відкривається у разі звернення до цього поля.

Якщо рух коштів у касі пов'язаний із здійсненням операції, доходи (витрати) від якої включаються до складу валових доходів (витрат) підприємства у податковому обліку, то на закладці «Дополнительно» необхідно у першому полі групи «Валовые расходы / доходы, прочее» у прибутковому ордері встановити знак «+» і у видатковому ордері – знак «–», а у полі «Субконто» – статтю, відповідно до якої суму операції буде включено до складу валових доходів (витрат). Необхідна стаття вибирається з довідника «Валовые доходы/расходы» і однозначно визначає рядок у декларації про прибуток, в якому буде відображено величину доходу (витрати). А якщо сума операції не повинна включатися до складу валового доходу або підприємство використовує спрощену систему оподаткування, то у першому полі вказаної групи слід встановити значення 0.

Крім того, підприємства, що застосовують спрощену систему оподаткування, повинні заповнити поле «Вид прихода денег» (у ВКО – «Вид расхода денег»), вибравши необхідне значення зі списку, що автоматично відкривається у разі звернення до цього поля. Вказане у документі значення виду приходу (витрати) грошей програма використовуватиме під час автоматичного формування Книги обліку доходів і витрат.

У прибутковому касовому ордері на закладці «Дополнительно» у першому полі групи «Валовые расходы / доходы, прочее» встановіть знак «+», субконто – «Продаж (придбання) товарів», у полі «Вид прихода денег» – «Виручка от реализации товаров».

У видатковому касовому ордері на закладці «Дополнительно» у першому полі групи «Валовые расходы/доходы, прочее» встановіть значення 0, субконто – «Не доход і не витрата», у полі «Вид расхода денег» – «Прочий расход».

Формування друкованих форм касових ордерів здійснюється стандартним способом: шляхом натиснення кнопки «Печать», розташованої в діалогових формах цих документів. Інформація, необхідна для заповнення друкованої форми, витягується програмою з відповідних полів діалогової форми (поля «Счёт», «Сумма», «Вид НДС», «Основание», «Приложение» тощо).

У діалогових формах ордерів відсутнє окреме поле для зазначення особи, яка вносить (одержує) гроші за ордером. Тому під час заповнення друкованої форми у реквізит «Прийнято від» для прибуткового ордера та у реквізит «Видати» для видаткового ордера програма підставить значення, вказане у полі «Субконто». Однак це не завжди коректно. Тому треба вручну відредагувати друковану форму перед роздрукуванням її на принтері. Для цього насамперед необхідно перевести друковану форму у режим редагування, відключивши у меню «Вид» опцію «Только просмотр» (якщо на екрані відображається будь-яка друкована форма, то в головному меню програми автоматично появляються меню «Вид» і «Таблица», призначені для роботи з вбудованим у програму редактором табличних документів, якими, власне, і є друковані форми). Якщо виявиться, що ця опція є недоступною для зміни, це означає, що в програмі включено заборону на редагування друкованих форм. Для зняття цієї заборони необхідно спочатку константі «Флаг защиты таблиц» встановити значення, яке дорівнює нулю (для зміни значення константи скористатися меню ОперацииКонстанты), а потім зняти опцію «Только просмотр». Після активізації режиму редагування друкована форма стає доступною для внесення і коригування у ній інформації. Для того, щоб розпочати редагування будь-якого поля у друкованій формі, досить двічі клацнути по ньому лівою клавішею «миші» та ввести в нього необхідний рядок прямо з клавіатури. Порядок редагування друкованих форм документів детально викладено у розділі технічної документації, присвяченому роботі з табличним редактором програми.

Реєстрація касових документів або їх проведення ініціюються натисненням у діалоговій формі кнопки «ОК». Під час реєстрації касового ордера програма автоматично записує його номер, зазначений у полі «Номер ПКО» («Номер РКО»), у довідник «Счета нашей фирмы» як номер останнього прибуткового (видаткового) ордера за відповідною касою. Склад і параметри проводок, що формуються у процесі проведення, визначаються вказаними в полях документа значеннями.

Натисніть кнопку «ОК». У процесі проведення прибуткового касового ордеру сформовано проводки: Дт 301 Кт 361 9600 (оприбутковано виручку в касу); Дт 643 Кт 6415 1600 (збільшено податкові зобов’язання з ПДВ); ВД 8000 (відображено валовий дохід від продажу товарів (продукції, робіт, послуг)). У процесі проведення видаткового касового ордеру сформовано проводку: Дт 311 Кт 301 8000 (видано для зарахування на поточний рахунок).

Механізм формування проводок у касових документах може бути відключений. Для цього призначено прапорець «Только зарегистрировать». Якщо цей прапорець включити, то проводки під час проведення документа не формуються. Річ у тім, що в алгоритмах деяких інших документів («Банковская выписка», «Розничная накладная», «Приходная накладная», «Расходная накладная», «Выплата ЗП» тощо) закладено механізми автоматичного формування проводок за рахунками обліку коштів у касі. Зазначені документи формуватимуть проводки за касою тільки у тому випадку, якщо константі «Проводки по кассе только кассовыми ордерами» встановлено значення «Нет». Наприклад, документ «Выплата ЗП» формує окремі проводки Дт 661 Кт 301 за кожним співробітником на суму, зазначену для нього у платіжній відомості. Тому під час оформлення видаткового касового ордера на загальну суму виплат за платіжною відомістю касовий ордер не повинен формувати проводки, оскільки їх вже було зроблено документом «Выплата ЗП». Для цього в діалоговій формі такого касового ордера треба встановити прапорець «Только зарегистрировать».

2) Сформуйте касову книгу

У програмі передбачено можливість автоматичного формування аркушів касової книги за допомогою спеціалізованого звіту «Кассовая книга». Цей звіт можна викликати безпосередньо з журналу «Касса» або з меню «Отчёты». Під час настроювання звіту у полі «Касса» вкажіть найменування каси, вибравши його з довіднику «Счета нашей фирмы», а в полях «Период с» та «по» можна зазначити будь-який інтервал дат для формування аркушів касової книги. Якщо цей інтервал більше ніж один день, то за кожний день указаного інтервалу буде сформовано окремий аркуш за умови, що цей день було зареєстровано операції по касі. Якщо ж операції не проводилися, то аркуш за такий день не формуватиметься.

Програма також підтримує автоматичну нумерацію аркушів. Номер останнього сформованого аркуша по касі завжди можна подивитися у довіднику «Счета нашей фирмы».У довіднику «Счета нашей фирмы» програма зберігає не тільки останній номер аркуша, а номери і дати всіх аркушів, які формувалися за конкретною касою. Для їх перегляду необхідно у формі списку «Счета нашей фирмы» встановити курсор на касу, що цікавить, і натиснути кнопку «История». Номери аркушів за датами, що відображаються у цьому довіднику, можуть бути перераховані програмою під час формування звіту «Кассовая книга» виходячи з аналізу проводок по касі за весь рік. Для здійснення такого перерахунку необхідно у формі настройки звіту встановити прапорець «Пересчитать номера листов с начала года». Крім того, якщо у формі настройки звіту встановити опцію «Последний в месяце», то під час формування останнього за місяць аркуша касової книги програма вкаже у ньому загальну кількість аркушів, сформованих за цей місяць. А у разі встановлення опції «Последний в году» – загальну кількість аркушів за рік. Якщо у залишках каси на кінець дня присутні кошти, призначені для виплати зарплати (стипендій, пенсій, дивідендів), то їх суму необхідно вручну виділити в полі «На зарплату». Це поле є доступним тільки у тому випадку, якщо звіт складається за конкретний день.

Завдання 3. Облік операцій по поточному рахунку в 1С

Документи типової конфігурації 1С дозволяють готувати платіжні документи для представлення до банку і вводити інформацію про здійснені операції на поточних рахунках. Виписка платіжного доручення виконується документом «Платежное поручение». Документ «Платежное поручение» можна створювати на основі документів «Заявление на аккредитив», «Счёт входящий», «Приходная накладная», «Услуги сторонних организаций».

Виписка платіжної вимоги виконується за допомогою документа «Платёжное требование». Документ «Платёжное требование» можна створювати на основі документів «Договор», «Расходная накладная», «Оказание услуг».

Виписка платіжної вимоги-доручення виконується документом «Платежное требование-поручение». Документ «Платежное требование-поручение» можна створювати на основі документів «Договор», «Расходная накладная», «Оказание услуг», «Счет».

Виписка заяви на акредитив виконується за допомогою документу «Заявление на аккредитив». Виписка інкасового доручення виконується за допомогою документа «Инкассовое поручение».

Для відображення в бухгалтерському обліку операції із зарахування чи списання грошових коштів призначений документ «Банковская выписка».

Для роботи з документами руху грошових коштів призначений журнал «Банк».

Список валют, які використовуються підприємством при веденні обліку, та історія зміни їх курсів зберігається в довіднику «Валюты».

При введенні операцій вручну треба самостійно вказувати кореспондуючі рахунки, об’єкти аналітичного обліку та суми проводок.

1) На поточний рахунок підприємства засновником АТ «альфа» як внесок до статутного капіталу перераховані гроші в сумі 30 000 грн

Виконайте команду Документы – Банк Банковская выписка. Заповніть екранну форму.

Банковская выписка от (вкажіть дату)

Расчетный счёт

Основной р/с (грн)

Бухгалтерский счёт 311

Примечание Взнос в уставный капитал

+/

счёт

Вид НДС

субконто

Сумма +

Д/Р

п/п

Вид прихода/расхода

заказ

НДС

Субконто Д/Р

+

46

Без НДС

АТ «альфа»

30 000

0

№ п/п

Прочее поступление

Ні доход ні витрата

У рядок «Содержание» внесіть «Взнос в УК» Натисніть ОК. На запитання про проведення документу, відповідь Да. Відкрийте журнал Банк (Журналы Банк), виділіть останній документ, натисніть кнопку Печать движений (можна побачити проводки по цьому документу Дт 311 Кт 46).

2) З поточного рахунку підприємства по чеку №… від… отримані кошти 1200 грн на операційно-господарські потреби

Встановіть дату початку ведення обліку (робочу дату, період бухгалтерських підсумків і період розрахунків)

Виконайте команду Сервис Параметры, вкладка Общие. Встановіть робочу дату. Вкладка Бухгалтерские итоги, виставіть стрілками квартал. Кнопка Установить расчёт. Кнопка Выход.

Виконайте команду Документы – Касса – Приходный кассовый ордер. Заповніть екранну форму. У рядку Номер приходного кассового ордера поставте номер, який потрібний у друкованій формі документу.

Закладка «Основные»

Вид операции

Получение денег из банка

Счет

311

Вид НДС

Без НДС

Субконто

Основной р/с

Касса

Касса гривна

Сумма

1200

НДС

0

Основание

Операционно-хозяйственные нужды

По документу

Согласно чека № …от…

Закладка «Дополнительно»

Валовые расходы(доходы)

0

Субконто

Не доход і не витрата

Вид прихода денег

Операционно-хозяйственные нужды

Натисніть ОК. На запитання про проведення документу, відповідь Да. Запис про документ появився у Журнале операций, у Полном журнале, у журналі Касса, який можна відкрити з меню Журналы, а також в Журнале проводок. Перевірте чи сформував документ проводку (Дт 301 Кт 311). Відкрийте друковану форму прибуткового касового ордеру.

3) Зніміть проводку з останнього документа та проведіть документ знову

У журналі «Касса» виділіть останній документ «Приходный кассовый ордер от …». Виконайте команду Действия – Сделать документ не проведённым, зробіть підтвердження відміни проведення документа (прапорець на значку документу зник). Щоб документ провести знову натисніть кнопку «Изменить» (Shift + Enter), відкривається форма документа, ОК, на вопрос про проведення відповідь – «Да».

Завдання 4. Формування статутного капіталу (фонду) підприємства

Юридична особа ТОВ “Дельта” та фізичні особи Іванов І. І. (директор), Петров В. А. (бухгалтер), Сидоров В. І. (робітник) вирішили створити АТ “Меблі” з виробництва стільців. Рішенням зборів засновників визначена величина статутного капіталу у розмірі 150 000 грн. Згідно засновницьких документів засновницький опис майна такий:

п/п

Найменування

Сума, грн.

Хто вніс

1

Виробнича споруда, площею 60 кв. м.

100 000

Юридична особа “Дельта”

2

Грошові кошти на поточний рахунок у банку

40 000

Іванов І.І.

3

Автомобіль BMW

6000

Петров В.А

4

Грошові кошти у касу підприємства

4000

Сі доров В.І.

На базі даних підприємства виконати облікові операції з формування статутного капіталу підприємства

Для виконання завдання необхідно виконати такі дії:

1) Ввести назву та реквізити організації.

Викликати список констант на екран можна через Операции – Константы головного меню. Для введення назви організації в рядку Наша фирма (Фирмы) в колонці Значение двічі натисніть мишу, появиться кнопка, натисніть на неї, відкривається довідник Контрагенты, в якому натисніть кнопку Новая строка або клавішу Insert, відкривається вікно «Контрагент: Новый”, в яке введіть реквізити підприємства. ОК. Підприємство занесено в довідник Контрагенты, натисніть Enter, підприємство занесено в рядок Наша фирма, ще раз натисніть Enter, кнопка зникне.

2) Заповнити довідники.

Відкрийте довідник Контрагенты через меню Справочники або за допомогою команди Справочники меню Операции, натисніть кнопку Новая группа, введіть Учредители, ОК. В папці Учредители створіть нові елементи. Відкрийте папку Учредители, натисніть клавішу Insert, у відкриту форму введіть назву юридичної особи – засновника ТОВ “Дельта”, її реквізити, ОК. При занесенні контрагентів - фізичних осіб (Іванова І.І.(директора), Петрова В.А. (бухгалтера), Сідорова В.І. (робітника)), натисніть кнопку Insert, вкажіть Частное лицо, а в наступному рядку вкажіть прізвище. Таким чином, засновники занесені до довідника.

Відкрити вікно довідника “Счета нашей фирмы з головного меню

Справочники, натиснути кнопку Новая группа, в рядку Наименование набрати Гривневые, ОК. Папка Гривневые вже знаходиться у вікні довідника, відкрити її, натиснути клавішу Insert, у відкритому вікні в рядку Наименование набрати Основной р/с, поставити прапорець Безналичный расчёт, в рядку Валюта вибрати Гривня, в рядку Счёт вказати 311, в рядку Банковские реквизиты вказати рахунок у банку, в рядку Банк вибрати назву банку, ОК, закрити папку Гривневые.

В довіднику Номенклатура (в деяких конфігураціях ТМЦ ), створіть,

натиснувши кнопку Новая группа, папку Материалы та створіть в ній папку Ткани, натиснув кнопку Новая группа; натисніть клавішу Insert та заповніть форму ТМЦ:Материалы. Новый(дата), в рядку Наименование вкажіть назву тканини (шпігель по 39 грн. за м, поролон 1 сорт 10 мм по 16, 50 грн. за кг, яшма 3000-13 по 39 грн. за м, мішковина по 3 грн. за м ), в рядку Вид виберіть із списку Материал, вкажіть ціну покупки та одиницю виміру – м або кг; натисніть вкладку Дополнительно, в рядку Затраты виберіть Прямые произв.-Прямые матер., счёт затрат 801. ОК.

Довідник Налоги и отчисления, як правило заповнений при встановленні програми, однак до початку роботи з програмою слід перевірити встановлені ставки податків, зборів та платежів, та при необхідності відредагувати їх.

Відкрийте довідник Сотрудники, натисніть клавішу Insert, у відкриту форму введіть Фамилию, Имя, Отчество, поставте прапорець Основной, заповніть рядки Пол, Должность, відкрийте вкладку Данные по з\п, заповніть дані по заробітній платі: Оклад, аванс, виберіть рахунок витрат та вид витрат, наприклад, для основного робітника, рахунок 23, вид витрат Прямые производственные - Зарплата производственного персонала, відкрийте вкладку Паспортные данные, та введіть паспортні дані, адресу, телефон, відкрийте вкладку Налоговые данные, введіть ідентифікаційний код, назву та адресу податкової інспекції. ОК. Співробітник занесений до довідника Сотрудники. Введіть у довідник Сотрудники співробітників Іванова І.І.(директор), Петрова В.А. (бухгалтер), Сідорова В.І. (робітника).

Відповідно до наказу директора, оформіть влаштування на роботу нового співробітника робітника Сидоренко В.І. та введіть його до довідника Сотрудники

В довіднику Номенклатура відкрийте папку Материалы та створіть в ній папку Стройматериалы, в яку занесіть краску, лак, дошки, цвяхи.

Відкрийте довідник Номенклатура, створіть наступну структуру: Номенклатура: готові вироби, товари (стільці).

В довіднику Необоротные активы створіть папку Основные средства, натиснув кнопку Новая группа, ОК, відкрийте її клавішею Insert, або скористуйтесь командою з меню Действия - Новая строка. Відкриється картка основного засобу, заповніть її. В рядку Наименование введіть назву конкретного основного засобу (виробнича споруда, площею 60 кв. м. та автомобіль BMW, в рядку Вид необоротного актива вкажіть Основные средства, вкажіть субрахунок обліку, первісну вартість, інвентарний номер, шифр, дату введення в експлуатацію. Відкрийте вкладку Дополнительно, в рядку Счёт затрат поставте 831 - Амортизация основных средств. В рядку Вид затрат відкрийте папку Прямые производственные, чи іншу, та виберіть Амортизация произв. ОС и НМА, або інше, в рядку Метод расчёта износа виберіть метод нарахування зносу. В рядку Налоговый учёт вкажіть групу основного засобу. Вкажіть ліквідаційну вартість та строк корисного використання, ОК. Основний засіб буде занесений у вікно Необоротные активы.

В довіднику “Счета нашей фирмы” створіть папки Каса у гривнях.

3) Сформувати статутний капітал (Дт 46 – Кт 40) згідно з установчими документами. Відкрийте журнал операцій та визначте інтервал видимості.

Встановіть робочу дату. Змініть режим зміни робочої дати – Предлагать изменять в полночь.

Виконайте команду Операции – Журнал операций, натисніть кнопку Новая строка, відкриється вікно Операция новая. Заповнюємо його, Содержание операции -Учёт уставного капитала, Дт – 46, в Субконто Дт вибираємо з папки Учредители ТОВ “Дельта”, Кт – 40, в Субконто Кт також ТОВ “Дельта”, в колонці Сумма вказуємо суму 100000 грн., в рядку №Ж – УК (Уставный капитал). Проводка введена. Інші проводки по формуванню статутного капіталу занести в журнал операцій копіюванням першої операції. Кнопка Копировать строку і проводка скопійована, в Субконто Дт та Кт вибираємо Іванов І.І Сумма 40 000 грн. і т.д. Виконайте перевірку введення операції. Виконайте дію Журналы – Полный журнал. Можна відкрити друковану форму проводок по цій операції, на тиснувши кнопку в Полном журнале «Печать движений», при цьому кнопка Печать в головному меню програми буде активною. Сформуйте звіт Оборотно-сальдовая ведомость за період, який включає дату введення операції, виконавши розрахунок бухгалтерських підсумків.

4) Надійшли в касу гроші від засновника Сидорова В .І. як внесок до статутного капіталу в сумі 4000 грн. Ввести бухгалтерську проводку в журнал операцій за допомогою прибуткового касового ордеру.

Для виконання завдання з меню Документы – Касса – Приходный кассовый ордер, відкрити форму заповнення документу. В рядку Номер приходного кассового ордера поставити номер, який потрібний в друкованій формі документу. Якщо не потрібна проводка по документу, а документ треба надрукувати, то в рядку Только зарегистрировать слід поставити прапорець. ОК. На запит про проведення документу, відповідь - Да. Запис про документ появляється в Журнале операций, в Полном журнале, в журналі Касса, який можна відкрити з меню Журналы, а також в Журнале проводок. Перейти в журнал проводок, натиснув кнопку Перейти в журнал проводок, та впевнитись, що документ сформував проводку. Відкрити друковану форму прибуткового касового ордеру.

5) Надійшли гроші з каси підприємства на поточний рахунок в сумі 4000 грн.- внесок засновника до статутного капіталу. Сформувати бухгалтерську проводку документом – видатковим касовим ордером.

В журналі Касса натиснути Insert та вибрати Расходный кассовый ордер. Заповнити форму. Сдача денег в банк. Субконто: основной р/с. Основание: взнос в уставный капитал. По документу № от ,ОК. На запит про проведення документу відповісти Да. Впевнитись, що в журналі проводок документ сформував проводку Дт 311 Кт 301 550.

6) Відкрити звіт Кассовая книга з меню Отчётность, чи натиснув кнопку Кассовая книга в журналі Касса. Відкриється форма, в якій вказати період (поточну дату), ОК. Відкриється друкована форма звіту Кассовая книга, яка представлена окремими листками. Касову книгу можна друкувати, кнопка Печать активна.

7) Засновником Петровим В.А зроблено внесок до статутного капіталу відповідно з установчими документами - автомобіль ВМW вартістю 6000 грн. (Дт 152 – Кт 46, Дт 105 – Кт 152).

Відкрийте Журнал операций, відкрийте вікно Операция – Новая, у рядку Содержание операции - Взнос в уставный капитал, Дт 152, в Субконто Дт у довіднику Инвестиции, відкрийте папку Капитальные инвестиции, відкрийте папку Покупка ОС, занесіть автомобіль ВМW. Натисніть клавішу Insert та заповніть форму. Счёт учёта 152, цена 6000, ОК. Enter, занесено в форму Журнала операций. В Кт 46, в довіднику Контрагенты відкрийте папку Учредители, виберіть (або створіть) Петров В.А У другій проводці Дт 105, у довіднику Места хранения створіть папку Гараж, натисніть кнопку Новая группа. Відкрийте папку Гараж, Insert, у рядку ТИП виберіть МОЛ (матеріально відповідальну особу), у рядку МОЛ з довідника Сотрудники виберіть матеріально відповідальну особу, внесіть у рядок Наименование, ОК. МОЛ занесено у довідник, Enter, занесено до журналу. У другому рядку Субконто Дт, відкривається довідник Необоротные активы, в якому створіть папку Основные средства, натиснув кнопку Новая группа, ОК. Відкрийте її клавішею Insert, заповніть форму картки основного засобу. В рядку Наименование – ВМW, Вид необоротного актива – Основные средства. Счёт 105, первісна вартість 6000. Вкладка Дополнительно: Счёт затрат 831, Вид затрат – з папки Административные – Содержание общехоз. ОС, НМА, Метод расчёта – виберіть, проставте ліквідаційну вартість, строк корисного використання, Налоговый учёт – група 2. ОК. ВМW занесено в довідник, Enter, занесено в журнал. Кт 152, в Субконто Кт з довідника Инвестиции, папки Покупка ОС, виберіть автомобіль ВМW, Enter, у рядку Сумма – 6000. ОК.

Завдання 5. Робота з калькулятором

Натисніть кнопку «Калькулятор» на панелі інструментів програми або виконайте команду: меню СервисКалькулятор. Калькулятор відкритий.

У меню СервисПараметрыОбщие виставте прапорець у опції «Использовать формульный калькулятор», кнопка Применить, ОК. Відкрийте ще раз у меню СервисКалькулятор.

Прапорець «Использовать формульный калькулятор» дозволяє вибрати вид калькулятора (формульний або числовий), який буде викликатися натисненням комбінації клавіш CTRL+F2. При встановленому прапорці викликається формульний калькулятор, при скинутому – числовий.

Завдання 6. Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції

Основні документи, що призначені для автоматизації обліку прямих витрат на виробництво продукції наведено в таблиці

Таблиця . Основні документи автоматизації обліку витрат

Вид витрат

Документ конфігурації

Прямі матеріальні витрати

Калькуляція

Прямі витрати на оплату праці

Нарахування зарплати

Амортизація

Нарахування зносу

Інші прямі витрати

Послуги сторонніх фірм

При застосуванні позамовного методу калькулювання собівартості продукції кожен виріб у програмі вважається окремим об’єктом аналітичного обліку (субконто), на якому будуть збиратися виробничі витрати за замовленням. Планові калькуляції доцільно робити для визначення базових відпускних цін на одиницю продукції.

Протягом місяця списання матеріалів у виробництво й оприбуткування готової продукції на склад відбувається документом «Калькуляція», який можна ввести через меню ДокументыПроизводствоКалькуляция, у режимі Предварительная. Наприкінці місяця, після розподілу загальновиробничих витрат, у програму вноситься інформація про залишки незавершеного виробництва документом «Незавершенное производство». Після цього документом Окончательная відбувається розрахунок фактичної виробничої собівартості на підставі даних про фактичні витрати. За кожним видом витрат визначаються суми відхилень планової собівартості від фактичної і за кожним видом готової продукції виконуються коригування.

Завдання 7. Розрахунок заробітної плати

Процедура нарахування заробітної плати в програмі 1С автоматизована за допомогою документа «Начисление ЗП». Цей документ викликається з меню «Документы» – «Зарплата» і після оформлення автоматично реєструється в журналі «Зарплата». При необхідності він може бути відкритий для поглядання, аналізу та редагування облікових даних, які в ньому містяться. Багато параметрів, які необхідні для розрахунку заробітної плати, програма вилучає з довідників «Сотрудники» та «Налоги и отчисления». Зокрема, у довіднику «Сотрудники» ці параметри встановлюються для кожного робітника у його картці на закладці «Данные по з/п». Програма зберігає не тільки останні, тобто діючі на поточну дату значення вказаних параметрів, а також ті значення, які встановлювалися для них раніше. Це дозволяє коректно здійснювати розрахунок заробітної плати за минулі періоди. Побачити всі значення параметрів можна скориставшись кнопкою «История» у картці співробітника або з меню «Документы» – «История значения».

У картці співробітника також передбачена можливість вказати, чи є він штатним співробітником або працює за сумісництвом. Для цієї мети на закладці «Общие» є прапорець «Основной». Якщо даний прапорець не встановлений, то співробітник вважається сумісником.

У довіднику «Налоги и отчисления» встановлюються та зберігаються значення ставок та інших параметрів, необхідних для обчислення сум податку з доходів фізичних осіб, утримань і відрахувань у фонди обов’язкового державного пенсійного страхування і соціального страхування, комунального податку, а також значення індексів інфляції, мінімальної заробітної плати, не оподатковуваного податком мінімуму доходів громадян, прожиткового мінімуму тощо. Для кожного виду податків і страхових зборів (внесків) у довіднику заповнюється окрема картка (картка елемента довідника).

У картці елемента крім значення ставки встановлюються й інші параметри. Так, у полі «Предел» вказується гранична сума, до якої використовується відповідна ставка. Наприклад, для пенсійного збору, який утримується із заробітної плати працівників, зі ставкою 0,5% у полі «Предел» повинно бути встановлене значення 525 (прожитковий мінімум на працездатну особу з 1.01.2007р. по 31.03.2007 р.), з 1.04.2007 р. по 30.09.2007 – 535, з 1.10.2007 р. по 31.12.2007 р. – 548. (Закон України про Державний бюджет на 2007 рік (ст. 91, 93 [])). Ставка 2% використовується до доходу, що перевищує прожитковий мінімум на працездатну особу. Крім того, з сум фактичних витрат на оплату праці підприємствами нараховуються страхові внески (збори) до Пенсійного фонду за ставкою 33,2% (ст. 91, 93 []). Отже, у довіднику «Налоги и отчисления» для кожної з вказаних ставок із збору до Пенсійного фонду повинна бути заповнена окрема картка.

Якщо при визначенні бази оподаткування для відповідного виду податків (зборів, внесків) діє обмеження максимальної величини такої бази (це стосується, наприклад, розміру максимальної суми заробітної плати, з якої утримуються страхові внески (збори) у соціальні фонди), то у картці ця обставина відмічається за допомогою додаткового параметру «Макс.база». Встановлене для цього параметра значення буде визначати максимальний розмір заробітної плати (включаючи будь-які інші виплати, пов’язані з оплатою праці і, які належать обкладанню податком із доходів фізичних осіб), з якої утримуються страхові внески (збори) у соціальні фонди. Так, з 1.01.2007 р. максимальний розмір заробітної плати з якої утримуються страхові внески (збори) у соціальні фонди складає 7875 грн., з 1.04.2007 р. – 8025 грн., з 1.10.2007 р. – 8220 грн.

У картці передбачено також поле «Счет», у якому вказується рахунок бухгалтерського обліку розрахунків з відповідного виду податку (збору, внеску). Його значення програма буде використовувати при автоматичному формуванні проводок із нарахування даного податку (збору, внеску). Група полів «Платежные реквизиты» призначена для внесення реквізитів, які будуть автоматично підставлятися у поля документу «Платежное поручение» при його оформленні для сплати відповідного податку (збору, внеску).

Якщо згідно з законодавством здійснюється зміна значення ставки, границі або максимальної бази, то їх слід своєчасно обновити у картці відповідного податку (збору, внеску). При цьому програма буде вимагати вказати також дату, з якої вступає в силу нове значення. Старе значення зберігається і буде використовуватися програмою при здійсненні розрахунків за дати, які передують даті введення нового значення. Побачити всі значення параметрів можна, скориставшись в картці кнопкою «История». Кнопка «История» також є на вікні списку елементів довідника. Якщо у вікні списку встановити курсор на відповідний елемент, не відкриваючи його картки, і скористатися цією кнопкою, то вікно історії буде відкрите в режимі редагування, який дозволяє не тільки проглядати всі значення параметрів, але й змінювати (редагувати) їх.

Отже, правильність розрахунку заробітної плати в програмі залежить від коректності заповнення довідників «Сотрудники» та «Налоги и отчисления». При придбанні програми 1С довідник «Налоги и отчисления» поставляється зі всіма необхідними значеннями актуальними на дату придбання. Далі підприємство повинно самостійно коригувати його вміст відповідно до змін законодавства.

Розрахунок заробітної плати здійснюється за допомогою документа «Начисление ЗП». Даний документ є комплексним розрахунковим документом, який забезпечує оформлення таких операцій:

 • введення сальдо по розрахунках із працівниками на початку роботи з програмою;

 • нарахування авансу;

 • нарахування заробітної плати і розрахунок податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших утримань із заробітної плати.

Для вказування необхідного виду операції у документі передбачено поле «Вид выплаты», у якому можна вибрати одне із трьох можливих значень: «Внесение остатков», «Аванс», «Основная з/п».

Використання документу в режимі «Основная з/п» дозволяє здійснити:

 • введення сум нарахованих працівникам заробітної плати, відпускних, лікарняних, матеріальної допомоги;

 • індексацію заробітної плати;

 • розрахунок податку з доходів фізичних осіб;

 • розрахунок комунального податку;

 • розрахунок утримань і відрахувань у фонди обов’язкового державного пенсійного та соціального страхування;

 • розрахунок сум профспілкових внесків;

 • формування бухгалтерських проводок із відображення в бухгалтерському та податковому обліку результатів розрахунку заробітної плати;

 • формування і друк розрахункових листків, платіжної відомості (типова форма П-53), розрахунково-платіжної відомості (типова форма П-49), які затверджені наказом Мінстату України від 22.05.96 р. № 144 «Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках із робітниками і службовцями із заробітної плати».

Окремий документ «Начисление ЗП» забезпечує розрахунок заробітної плати за один місяць. Значення місяця визначається датою документа, яка вказується в полі «от», а значення кількості робочих днів у відповідному місяці – в полі «Количество рабочих дней». У полі «Количество рабочих дней» програма при введенні нового документу завжди підставляє значення «22». Якщо для розрахункового місяця необхідне інше значення, то його треба відкоригувати вручну. У полі «Счет оплаты труда» вказується рахунок розрахунків із працівниками із заробітної плати 661 «Розрахунки за заробітною платою», передбачений для цієї мети у Плані рахунків.

Для відображення сум нарахувань і утримань по кожному працівнику в документі заповнюється окремий рядок. При цьому суми нарахованої заробітної плати можуть бути диференційовані по наступних видах нарахувань, які відображаються в окремих комірках рядку документа:

 • «По окладу» – заробітна плата, нарахована за виконану роботу по відрядних розцінках, по тарифних ставках (окладах), посадових окладах, а також різні надбавки, доплати, премії, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які включаються до фонду оплати праці та мають постійний характер (підлягають індексації);

 • «Отпускн.» – оплата щорічних і додаткових відпусток, компенсація за невикористану відпустку;

 • «Больн. с/с» – допомога з тимчасової непрацездатності, у тому числі з догляду за хворою дитиною, яка виплачується за рахунок фонду державного соціального страхування;

 • «Больн. предпр.» – оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок підприємства;

 • «Обл. МП» – матеріальна допомога, яка підлягає включенню до сукупного місячного доходу, який оподатковується згідно з Законом № 889 «Про податок з доходів фізичних осіб» [];

 • «Благотвор. МП» – нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна, сукупна річна сума якої не перевищує розмір прожиткового мінімуму, який діє на початок року, і може надаватися тільки за умови, що працівник має право на отримання податкової соціальної пільги.

Розрахунок сум по вказаних видах нарахувань у програмі не автоматизований, і всі вони, за виключенням окладу, можуть бути внесені в документ тільки вручну з клавіатури. Значення окладу підставляється у графу «По окладу» з довідника «Сотрудники» з поля «Оклад/тариф». Це здійснюється автоматично після того як у графі «Сотрудник» буде встановлене прізвище конкретного працівника. Введення прізвищ працівників у документ може здійснюватися або послідовною активізацією рядків (наприклад, за допомогою клавіші «Insert»), або автоматично за допомогою кнопки «Заполнить». Якщо використовується щорядкове введення, то при звертанні до поля «Сотрудник» буде відкритий довідник «Сотрудники», з якого потрібно вибрати потрібного працівника. Якщо скористатися кнопкою «Заполнить», то програма автоматично заповнить документ усіма співробітниками, які працюють на підприємстві у розрахунковому місяці.

Після введення прізвища співробітника крім суми оклада програма заповнить також відповідні поля в графах «?» і «Дн.». Графа «Дн.» слугує для вказівки кількості днів, фактично відпрацьованих працівником у розрахунковому місяці. У цю графу автоматично підставляється нормативна кількість робочих днів у розрахунковому місяці, яка відповідає значенню, вказаному у «шапці» документа в полі «Количество рабочих дней». Якщо фактично відпрацьована кількість днів відрізняється від нормативної, то підставлене програмою в полі «Дн.» значення треба відкоригувати вручну. При зміні цього значення програма також перерахує суму в полі «По окладу» за таким алгоритмом: «По окладу»=Оклад/Нормативна кількість робочих днів х Фактично відпрацьована кількість днів.

У полях графи «?» у вигляді символів відображається стан розрахунку заробітної плати по співробітнику, який може мати такі значення:

- для співробітника не розраховані суми індексації та суми утримань;

- сума індексації розрахована, але суми утримань не розраховані;

- (пусте поле) – заробітна плата по співробітнику повністю розрахована.

У програмі розрахунок суми індексації заробітної плати співробітника здійснюється автоматично при натисканні на кнопку «Рассчитать» і виборі із запропонованого списку команди «Сумма индексации для текущего сотрудника» або «Сумма индексации для всех сотрудников». З усіх видів нарахувань, передбачених у документі, програма індексує тільки суму, вказану в полі «По окладу», оскільки інші нарахування не підлягають індексації. Результат розрахунку програма записує в графу «Индексация». При необхідності він може бути відкоригований вручну. Суми індексації заробітної плати включаються до фонду додаткової заробітної плати і належать до оподаткування на загальних підставах. Для коректного розрахунку суми індексації необхідно, щоб у довіднику «Налоги и отчисления» правильно були відображені індекси споживчих цін за всі місяці, починаючи з березня 2003 року. Для зберігання цих індексів у довіднику призначений елемент «Индекс инфляции (потребительских цен за месяц)». Значення індексу споживчих цін необхідно щомісяця поновлювати у полі «Ставка» на картці цього елемента. Перевірити та відредагувати значення всіх введених раніше індексів можна у полі «История». Даний елемент також має додатковий параметр «ПорогИндексации», який призначений для зберігання значення індексу споживчих цін, перевищення якого дає підставу для проведення індексації заробітної плати (зараз поріг індексації встановлений на рівні 101%). У програмі у довіднику «Налоги и отчисления» зберігається значення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки доходи у вигляді заробітної плати індексуються у межах вказаного мінімуму, в полі «Предел» у групі «Прожиточный минимум». У випадку підвищення мінімальної заробітної плати або підвищення доходів працівників без зміни мінімальної заробітної плати (наприклад, при підвищенні розмірів заробітної плати на підприємстві) індексація заробітної плати за місяць, в якому відбулося таке підвищення, не здійснюється. Цей місяць вважається базовим при розрахунку індексу споживчих цін для індексації заробітної плати за наступні місяці. Отже, для реалізації цієї вимоги програма повинна знати дату останнього підвищення мінімальної заробітної плати і дату підвищення заробітної плати працівникам підприємства. У довіднику «Налоги и отчисления» треба вказати новий розмір мінімальної заробітної плати в полі «Предел» на картці елементу «Минимальная зарплата». При цьому нове значення повинно бути зафіксовано на відповідну дату. Якщо за наказом керівника підприємства встановлюється підвищення окладів, тарифних ставок, відрядних розцінок тощо, яке викликає збільшення заробітної плати працівників, дата такої зміни повинна бути зареєстрована у довіднику «Фирмы» в картці фірми на закладці «Дополнительно» у полі «Дата изменения дохода для расчета коэф. индексации».

Завдання

1) У довіднику «Налоги и отчисления» встановіть значення ставок та інших параметрів на поточну дату, необхідних для обчислення сум податку з доходів фізичних осіб, утримань і відрахувань у фонди обов’язкового державного пенсійного страхування і соціального страхування, комунального податку, а також значення індексів споживчих цін, порогу індексації (101%), мінімальної заробітної плати, не оподатковуваного податком мінімуму доходів громадян (17 грн.), прожиткового мінімуму для працездатних осіб тощо. Для кожного виду податків і страхових зборів (внесків) у довіднику заповніть окрему картку (картку елемента довідника).

2) Прогляньте всі значення параметрів у довіднику «Налоги и отчисления», скориставшись в картці кнопкою «История». Відкрийте вікно історії у режимі редагування, скориставшись кнопкою «История» у вікні списку елементів довідника. Якщо змінилися значення ставки, границі або максимальна база, то обновіть їх у картці відповідного податку (збору, внеску). Вкажіть дату введення нового значення податку. У полі «Ставка» до поточного місяця введіть значення індексів споживчих цін.

3) Нехай за наказом керівника підприємства встановлюється підвищення окладів, тарифних ставок або відрядних розцінок, яке викликає збільшення заробітної плати працівників. Зареєструйте дату такої зміни у довіднику «Фирмы» в картці фірми на закладці «Дополнительно» у полі «Дата изменения дохода для расчета коэф. индексации».

4) Введіть до довідника «Сотрудники» нового співробітника та нарахуйте і виплатіть йому заробітну плату.

Відкрийте довідник «Сотрудники», створіть новий елемент, натисніть клавішу Insert, у відкриту форму введіть Фамилию, Имя, Отчество, поставте прапорець Основной, заповніть рядки Пол, Должность, відкрийте вкладку Данные по з\п, заповніть дані з заробітної плати: Оклад, аванс, виберіть рахунок витрат і вид витрат, наприклад, Зарплата производственного персонала, відкрийте вкладку Паспортные данные, та введіть паспортні дані, адресу, телефон, відкрийте вкладку Налоговые данные, введіть ідентифікаційний код, назву й адресу податкової інспекції. ОК. Співробітник занесений до довідника Сотрудники.

Встановіть дату початку ведення обліку (робочу дату, період бухгалтерських підсумків і період розрахунків).

Виконайте команду Сервис Параметры, вкладка Общие. Встановіть робочу дату. Вкладка Бухгалтерские итоги, виставіть стрілками квартал, рік. Кнопка Установить расчёт. Кнопка Выход.

Виконайте команду «Документы» – «Зарплата» – «Начисление ЗП». Натисніть кнопку «Заполнить». Таблична частина документа заповнена з довідника «Сотрудники». Заповніть екранну форму. Вид виплати – «Основная з/п». На вкладці «Дополнительно» введіть дані з комунального податку: «Счет затрат» – 84, Вид затрат – «Налоги и обяз. платежи». Вид деятельности – «Основная деятельность». Натисніть кнопку у нижній частині документа «Рассчитать – всех сотрудников», потім кнопку «Провести». Стала досяжна кнопка «Печать» – «Расчетно-платежная ведомость», «Платежная ведомость», «Расчетные листы», «Свод отчислений в фонды». ОК. Документ «Начисление ЗП» потрапив до журналу «Журналы» – «Зарплата». Перевірте.

Виконайте команду «Документы» – «Зарплата» – «Выплата ЗП». Змініть дату документу. В екранній формі документу натисніть кнопку «Заполнить», ОК, на запитання про проведення документу відповідь «Да».

Завдання 8. Нарахування амортизації

Основні засоби підприємства, за виключенням землі та незавершених капітальних інвестицій, належать амортизації – систематичному щомісячному віднесенні частини вартості основних засобів до витрат поточного періоду протягом усього строку їх корисного використання. Нарахування амортизації починається з місяця наступного за місяцем введення в експлуатацію об’єкта основних засобів, і припиняється з місяця наступного за місяцем його вибуття [].

Для різних об’єктів основних засобів підприємство може назначати різні методи нарахування амортизації, виходячи з економічної доцільності використання того чи іншого методу для конкретного об’єкту. У програмі 1С: «Бухгалтерський облік для України» встановлення методу нарахування амортизації здійснюється в картці основного засобу, яка заповнюється та зберігається у довіднику «Необоротные активы» на закладці «Дополнительно». При зверненні до поля «Метод расчета износа» програма пропонує вибрати необхідні значення зі списку, який містить тільки методи допустимі для відповідного виду необоротних активів [ ]. Так, якщо у картці в полі «Вид необорот. актива» (закладка «Основные») встановлений вид «Осн. средства», то список буде містити всі 6 методів нарахування амортизації основних засобів, включаючи «податковий». Якщо у цьому полі встановлений вид «Др. необ. мат. активы», то список буде містити тільки два методи: «Прямолин. списание» та «Производственный (сумма единиц)». При цьому, якщо у полі «Счет учета» вказати рахунок 111 «Бібліотечні фонди» або 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи», то крім прямолінійного та виробничого методів список буде містити методи «50% – 50%» та «100%». Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися відразу при введенні об’єкта до експлуатації у розмірі 100% його вартості, або 50% – при введенні до експлуатації та 50% – при вибутті такого об’єкта [].

При виборі методу у картці будуть доступні додаткові поля для введення значень параметрів, які беруть участь у розрахунку сум амортизації. Склад таких параметрів залежить від вибраного методу. Так, для методу «Прямолин. списание», «Уменьшение остатка», «Ускор. уменьшение остатка» та «Кумулятивный» необхідно ввести значення ліквідаційної вартості і строку корисного використання (в місяцях). А для методу «Производственный (сумма единиц)» крім ліквідаційної вартості треба вказати загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити на даному об’єкті основних засобів протягом усього строку корисного використання (поле «Расчетный объем производства»), і фактичний обсяг продукції (робіт, послуг), виконаний в поточному місяці на цьому об’єкті основних засобів (поле «Объем производства текущего месяца», цей параметр є періодичним, і програма зберігає історію його значень. Тому при введенні щомісяця нових значень слід враховувати також дату введення цих значень). Якщо об’єкту присвоєний «податковий» метод нарахування амортизації, то необхідно вказати норму амортизації, це також періодичний параметр. У картці об’єкта основних засобів вказуються також рахунок обліку витрат і стаття витрат, на які програма буде списувати суми амортизації даного об’єкта. Для цього на закладці «Дополнительно» призначені поля «Счет затрат» і «Вид затрат».

У податковому обліку на відміну від бухгалтерського амортизації підлягають не всі об’єкти основних засобів, а тільки ті, що використовуються у господарській діяльності підприємства. Для позначення таких об’єктів у картці передбачений прапорець «Начислять износ в налоговом учете». Основні засоби, що використовуються у господарській діяльності, визначені у ст. 8 Закону України Про оподаткування прибутку [] як основні фонди, а амортизація основних фондів – як поступове віднесення витрат, пов’язаних з їх придбанням (виготовленням, поліпшенням), на зменшення прибутку, що оподатковується, у межах норм амортизаційних відрахувань. Згідно з п. 8.2.2 ст. 8 Закону України Про оподаткування прибутку [] основні фонди з метою оподаткування поділені на 4 групи. У програмі ознака належності конкретного об’єкта основних засобів до тієї чи іншої групи основних фондів встановлюється у картці цього об’єкта за допомогою полів-перемикачів «Налоговый учет».

Отже, параметри нарахування амортизації для кожного об’єкта основних засобів (фондів) встановлюються у його картці. Процес розрахунку сум амортизації і відображення результатів розрахунку в бухгалтерському та податковому обліку здійснюється в програмі автоматично за допомогою документа «Начисление износа». Цей документ викликається з меню «Документы» – «Необоротные активы и МБП» та оформлюється окремо для податкового та бухгалтерського обліку. Вид обліку встановлюється у відповідних полях-перемикачах у діалоговій формі документа. Для розрахунку амортизаційних відрахувань із метою оподаткування включіть опцію «Рассчитать амортизацию в налоговом учете». Згідно з п. 8.3 ст. 8 Закону України Про оподаткування прибутку [] амортизація основних фондів здійснюється щокварталу. Значення кварталу програма визначає виходячи з дати документа, яка вказана в полі «от». Встановивши дату документа та вказавши вид обліку слід активізувати процедуру розрахунку амортизаційних відрахувань, скориставшись кнопками «Провести» або «ОК». Після цього програма виконає всі необхідні розрахунки і сформує проводки, які відображають зменшення балансової вартості основних фондів на суму амортизаційних відрахувань. За результатами розрахунків також можуть бути сформовані відомості нарахування амортизації. Для цього необхідно скористатися кнопкою «Печать», яка стає доступною після проведення документа. Суми амортизаційних відрахувань розраховуються окремо по кожній групі основних фондів шляхом множення балансової вартості групи, а для групи 1 – балансової вартості окремих об’єктів основних фондів, на норму амортизаційних відрахувань цієї групи. Значення балансової вартості кожної з груп основних фондів програма зберігає на спеціальних позабалансових субрахунках: ОС1 «Основные средства, группа 1 (налоговый учет)», ОС2 «Основные средства, группа 2 (налоговый учет)», ОС3 «Основные средства, группа 3 (налоговый учет)», ОС4 «Основные средства, группа 4 (налоговый учет)». За дебетом вказаних субрахунків відображаються суми витрат на придбання (створення) основних фондів та суми витрат на покращення основних фондів, а за кредитом – виключно суми нарахованої амортизації (зменшення балансової вартості основних фондів при їх продажу або іншому вибутті програма відображає дебетовим оборотом за методом «сторно»). Крім того на субрахунку «ОС1» додатково підтримується аналітичний облік по окремих об’єктах основних фондів. Згідно з п. 8.3.4 ст. 8 Закону України Про оподаткування прибутку [] облік балансової вартості групи 1 основних фондів ведеться окремо за кожним об’єктом, а також в цілому по групі (за сукупною балансовою вартістю всіх об’єктів групи). При розрахунку амортизаційних відрахувань балансовая вартість груп 2, 3 та 4 основних фондів програмою визначається як дебетове сальдо по відповідному субрахунку на початок розрахункового кварталу, а балансова вартість окремого об’єкта групи 1 основних фондів – як дебетове сальдо на початок кварталу по відповідному об’єкту основних фондів на субрахунку ОС1.

Значення норм амортизаційних відрахувань програма вилучає з окремої групи елементів «ОС_НМА_МБП» довідника «Налоги и отчисления». З 1 січня 2004 року для груп основних фондів встановлені такі квартальні норми амортизаційних відрахувань: група 1 – 2%, група 2 – 10%, група 3 – 6%, група 4 – 15% (до 2004 року: група 1 – 1,25%, група 2 – 6,25%, група 3 – 3,75%, група 4 (з січня 2003 року) – 15%). Основні фонди груп 1, 2, 3, придбані (виготовлені) до 2004 року, амортизуються з використанням «старих» норм, а придбані (виготовлені) з 2004 року – за «новими» нормами.

Для правильного розрахунку сум амортизаційних відрахувань необхідно всередині кожної групи розрізняти балансові вартості амортизовані за різними нормами. Для цього на позабалансових субрахунках «ОС1», «ОС2», «ОС3», «ОС4» ведеться додатковий аналітичний облік за нормами амортизації (субконто 2 «Налоги и отчисления»).

Згідно з п. 8.3.7 ст. 8 Закону України Про оподаткування прибутку [] амортизація окремого об’єкта групи 1 основних фондів здійснюється до досягнення балансової вартості цього об’єкта значення 100 не оподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. Значення не оподатковуваного податком мінімуму доходів громадян зберігається у довіднику «Налоги и отчисления» в елементі «Необлагаемый минимум». Тому при розрахунку амортизації програма аналізує значення балансової вартості кожного об’єкта групи 1 основних фондів. Якщо воно менше або дорівнює вказаній межі, амортизація для такого об’єкта не нараховується, весь залишок її балансової вартості буде включено до складу валових витрат поточного періоду (оборотом за позабалансовим рахунком «ВР»), вартість об’єкта буде прирівняна до нуля проводкою за дебетом рахунку «ОС1» «сторно».

На відміну від податкового обліку нарахування амортизації в бухгалтерському обліку здійснюється не раз на квартал, а щомісяця. Тому документ «Начисление износа» з включенею опцією «Рассчитать амортизацию в бухгалтерском учете» слід оформлювати кожного місяця. При цьому рекомендується використовувати дату початку місяця: це дозволить програмі оцінити залишкову вартість основних засобів, які вибувають у поточному місяці, з урахуванням амортизації за цей місяць і, уникнути помилок у визначенні фінансового результата від їх вибуття. У процесі проведення документа програма розрахує суми амортизації по кожному об’єкту основних засобів у відповідності з методом, заданим для нього в картці, і сформує проводки, які відображають у бухгалтерському обліку результати амортизації. У проведеному документі стає досяжною кнопка «Печать», яка дозволяє сформувати відомості нарахування амортизації.

Документ «Начисление износа» здійснює розрахунок амортизації по всіх об’єктах, що знаходяться в експлуатації, за виключенням тих, для яких встановлено метод «50% – 50%» або «100%». Розрахунок амортизації для таких об’єктів здійснюється при їх введенні в експлуатацію (оформлюється документом «Ввод в эксплуатацию») у розмірі 50% і 100% первісної вартості відповідно. При використанні метода «50% – 50%» 50% вартості, що залишилися, амортизуються безпосередньо при вибутті об’єкта (оформлюються документом «Ликвидация необ. активов»).

У бухгалтерському обліку об’єктом амортизації основних засобів вважається вартість, що амортизується (первісна або переоцінена за вирахуванням ліквідаційної). Значення ліквідаційної вартості об’єктів програма вилучає з їх карток, а необхідні для розрахунку амортизації значення первісної (переоціненої) вартості основних засобів визначаються програмою виходячи з накопичених даних на рахунках обліку цих основних засобів. При цьому дата, на яку програма визначає значення первісної вартості, залежить від методу нарахування амортизації встановленого для даного об’єкту. Для всіх методів, за виключенням «податкового», первісна вартість визначається на початок розрахункового місяця, а для «податкового» – на початок кварталу, в який входить розрахунковий місяць.

Особливістю реалізованого в програмі «податкового» методу є те, що спочатку розраховується сума амортизації об’єкта основних засобів за весь квартал, а потім для визначення місячної суми амортизації отриманий результат ділиться на 3. При цьому квартальна сума амортизації розраховується шляхом множення залишкової вартості об’єкта на значення квартальної норми амортизації, заданої у картці об’єкта. Залишкова вартість об’єкта в даному випадку визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю на початок кварталу і сумою зносу (також на початок кварталу). Така методика розрахунку дозволяє максимально наблизити значення балансової вартості об’єкта основних засобів (за даними «податкового» метода) до залишкової (за даними бухгалтерського обліку).

При використанні цього методу одночасно слід враховувати, що зміни первісної вартості об’єкта, які здійснилися, наприклад, у першому місяці квартала, не будуть враховані при розрахунку амортизації за другий і третій місяці цього кварталу (вказані зміни вплинуть на розрахунок амортизації тільки з наступного кварталу). Крім того, якщо «податковий» використовується до об’єкта основних засобів, який відноситься до 1 групи основних фондів, то при досягненні залишкової вартості такого об’єкта межі 100 не оподатковуваних податком мінімумов доходів громадян амортизація буде нарахована відразу на всю суму залишкової вартості.

Алгоритми розрахунку сум амортизації за іншими методами реалізовані в програмі відповідно з П(С)БО 7 «Основні засоби», за виключенням методу прискореного зменшення залишкової вартості, у якого алгоритм розрахунку суми амортизації останнього року експлуатації має специфіку:

 1. якщо поточний рік не є останнім роком корисного використання об’єкта:

Сума амортизації за місяць = Сума амортизації за рік : 12.

Сума амортизації за рік = Залишкова вартість х Норма амортизації за рік.

Залишкова вартість = Первісна вартість на початок місяця – Знос на початок року.

Норма амортизації за рік = (1 : Строк корисного використання) х 2.

Строк корисного використання = Строк корисного використання за місяць : 12;

 1. якщо поточний рік є останнім роком корисного використання об’єкта:

Сума амортизації за місяць = (Залишкова вартість на початок місяця – Ліквідаційна вартість) : Залишок місяців.

Залишкова вартість на початок місяця = Первісна вартість на початок місяця – Знос на початок місяця.

Залишок місяців – це кількість місяців, які залишилися до закінчення строку корисного використання об’єкта основних засобів.

Отже, при використаані методу прискореного зменшення залишкової вартості програма у останній рік залишкову вартість амортизує рівномірно до досягнення нею значення ліквідаційної вартості. Щоб визначити чи є поточний рік останнім роком корисного використання об’єкта основних засобів, програма використовує вказані у картці цього об’єкта значення його дати введення в експлуатацію та строка корисного використання.

Згідно з п.30 П(С)БО 7 «Основні засоби» суму нарахованої амортизації підприємства відображають шляхом збільшення суми витрат поточного періоду та зносу основних засобів. Для узагальнення інформації про накопичену амортизацію основних засобів призначені субрахунки 131 «Знос основних засобів» і 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів». Аналітичний облік на них програма підтримує по кожному окремому об’єкту основних засобів.

При формуванні проводок (кредитові кореспонденції проводок)рахунок обліку зноса для конкретного об’єкта основних засобів програма визначає виходячи з того, до якого виду необоротних активів відноситься даний об’єкт основних засобів. Якщо в картці об’єкта в полі «Вид необорот. актива» (закладка «Основные») встановлений вид «Осн. средства», то сума нарахованої амортизації такого об’єкта відноситься програмою на субрахунок 131. Якщо встановлений вид «Др. необ. мат. активы» – на субрахунок 132. Стосовно значень рахунків обліку, виду діяльності та статті витрат, на які відноситься сума амортизації основних засобів (дебетові кореспонденції проводок), то їх програма вилучає з відповідних полів у картці даного об’єкта.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 12.12.2003 р. № 671 до Плану плану рахунків [] було введено новий за балансовий рахунок 09 «Амортизаційні відрахування», який призначений для узагальнення даних про напрямки використання амортизаційних відрахувань. Аналітичний облік на ньому програма підтримує по таких напрямках: будівництво об’єктів, придбання (виготовлення) основних засобів, поліпшення основних засобів, придбання (створення) нематеріальних активів, інші капітальні роботи, погашення отриманих на капітальні роботи позик.

За дебетом рахунку 09 відображаються суми нарахованої амортизації, а за кредитом – суми витрачені на будівництво, придбання, поліпшення необоротних активів, інші капітальні роботи та погашення позик по них. Загальна сума нарахованої за поточний місяць амортизації відображається на цьому рахунку автоматично при проведенні документа «Начисление износа». Автоматичне формування кредитових проводок за цим рахунком програма не здійснює. Такі проводки слід оформлювати вручну за допомогою універсального документа «Операция». Дані, накопичені на рахунку 09, будуть використані програмою при заповненні відповідних показників у розділі ХІІІ «Використання амортизаційних відрахувань» Приміток до річної фінансової звітності підприємства. Примітки до річної фінансової звітності підприємства формуються в програмі за допомогою регламентованого звіту «Примечания к финансовой отчетности (форма № 5)», «Отчеты» – «Регламентированные отчеты».

Завдання.

1) У довіднику «Необоротные активы» у картці в полі «Вид необорот. актива» встановіть вид «Осн. средства», перевірте, що на закладці «Дополнительно» у полі «Метод расчета износа» список буде містити всі 6 методів, включаючи «податковий», які використовуються відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» [ ]. Встановіть у полі «Вид необорот. актива» вид «Др. необ. мат. активы», то список буде містити тільки два методи. Які? Встановіть для даного об’єкта основних засобів у полі «Счет учета» 111 «Бібліотечні фонди» або 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи», то список методів буде містити крім двох попередніх методів, який ще метод?

2) У довіднику «Налоги и отчисления» знайдіть групу «ОС_НМА_МБП», прогляньте ставки пов’язані з основними засобами, нематеріальними активами, МШП.

3) Встановлення параметрів нарахування амортизації. У картці основного засобу, яка заповнюється та зберігається у довіднику «Необоротные активы», у полі «Вид необорот. актива» встановіть «Осн. средства», на закладці «Дополнительно» виберіть при зверненні до поля «Метод расчета износа» метод нарахування амортизації. Заповніть екранні форми.

4) Нарахування амортизації (податковий облік). Виконайте команду: «Документы» – «Необоротные активы и МБП» – «Начисление износа». В екранній формі встановіть дату та режим «Рассчитать амортизацию в налоговом учете». «Провести» або «ОК». На запит про проведення відповісти «Да». Кнопка «Печать», прогляньте відомість нарахування амортизації основних фондів.

5) Нарахування амортизації (бухгалтерський облік). Виконайте команду: «Документы» – «Необоротные активы и МБП» – «Начисление износа». В екранній формі встановіть дату та режим «Рассчитать амортизацию в бухгалтерском учете». «Провести» або «ОК». На запит про проведення відповісти «Да». Кнопка «Печать», прогляньте відомість нарахування амортизації основних засобів.

6) У довіднику «Необоротные активы» у картці в полі «Вид необорот. актива» (закладка «Основные») встановіть вид «Др. необ. мат. активы». Встановіть у полі «Счет учета» 111 «Бібліотечні фонди» або 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи». На закладці «Дополнительно» у полі «Метод расчета износа» виберіть метод: а) «100%»; б) «50% – 50%». Розрахуйте амортизацію а) при введенні в експлуатацію у розмірі 100% первісної вартості (оформлюється документом «Ввод в эксплуатацию»); б) при введенні в експлуатацію у розмірі 50% первісної вартості (оформлюється документом «Ввод в эксплуатацию»), а 50% вартості, що залишилися, амортизуються безпосередньо при вибутті об’єкта (оформлюються документом «Ликвидация необ. активов»).

Завдання 9. Придбання основних засобів

Витрати пов’язані з придбанням і будівництвом основних засобів з моменту їх визнання та до введення в експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом). Для обліку та узагальнення інформації про незавершені капітальні інвестиції на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» передбачені субрахунки 151 «Капітальне будівництво», 152 «Придбання (виготовлення) основних засобіів», 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» і 155 «Формування основного стада». За дебетом даних субрахунків відображається збільшення витрат на придбання (створення, будівництво) основних засобів, а за кредитом – їх зменшення в результаті введення основних засобів у експлуатацію.

Аналітичний облік на рахунку 15 та його субрахунках у програмі 1С: «Бухгалтерський облік для України» ведеться за окремими статтями капітальних витрат (інвестицій) з можливістю їх групування за об’єктами інвестування, так і за видами інвестованих основних засобів. Список статей капітальних витрат формується в програмі за допомогою довідника «Инвестиции». У ньому для кожного об’єкта капітальних інвестицій можна вказати його найменування, одиницю виміру, рахунок бухгалтерського обліку та ціну (вартість) одиниці без урахування ПДВ. Згідно до Інструкції № 291 з використання Плану рахунків аналітичний облік капітальних інвестицій необхідно вести за видами основних засобів, а також за окремими об’єктами капітальних вкладень. Для виконання цієї вимоги довідник «Инвестиции» має три рівні, що дозволяє групувати окремі інвестиції за об’єктами інвестування, які, в свою чергу, можуть бути розподілені за видами основних засобів.

Оформлення витрат як на придбання основних засобів, так і на їх створення (будівництво) підрядним способом здійснюється в програмі документом «Приходная накладная». Для переключення документа у режимі реєстрації капітальних інвестицій необхідно в полі «Что приходуем» вказати «ОС, НМА, др.. необ.мат. активы». А у табличній частині документа для кожного об’єкта інвестицій слід заповнити окремий рядок. При цьому найменування інвестиції вказується в полі «ТМЦ» шляхом вибору потрібного значення з довідника «Инвестиции», який автоматично відкривається при зверненні до цього поля.

Після вибору інвестиції програма автоматично підставить значення її параметрів (одиниці виміру та ціни) у відповідні поля рядка документа (поля «Ед.» та «Цена-»). У цьому випадку поле «Цена-» залишається досяжним, і при необхідності підставлене програмою значення можна підкоригувати вручну. Кількість для кожного виду інвестицій слід вказати в полі «Кол-во», після чого програма розрахує суму без ПДВ (поле «Сумма-»), суму ПДВ (поле «ПДВ») і суму з ПДВ (поле «Сумма+»), виходячи з ціни, кількості та ставки ПДВ, яка встановлюється на закладці «Дополнительные» у полі «Вид НДС». Оприбуткування кожного вказаного в документі об’єкта інвестиції здійснюється на той рахунок, який установлений для цього виду інвестицій у довіднику «Инвестиции».

При оприбуткуванні капітальних інвестицій у прибутковій накладній дуже важливо правильно задати рахунок обліку розрахунків з постачальниками й підрядниками (поле «Счет поставщика» на закладці «Дополнительные»), но якому програма буде відображати виникнення кредиторської заборгованості. У даному випадку замість субрахунків рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками й підрядниками» рекомендується використовувати будь-який із субрахунків другого порядку субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», наприклад, субрахунок 6852 «Розрахунки з іншими кредиторами (у розрізі замовлень)». Це пов’язано з тим, що при автоматичному формуванні Баланса програма включає кредитове сальдо по рахунку 63 в рядок 530 «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» форми № 1. Однак, як відомо, у даному рядку Баланса відображаються зобов’язання, пов’язані виключно з операційною діяльністю. А відповідно до П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» [] витрати на придбання (будівництво) основних засобів відносяться до інвестиційної діяльності, тобто кредиторську заборгованість за розрахунками за придбані основні засоби не можна включати до рядка 530 Баланса – вона повинна відображатися у рядку 610 «Інші поточні зобов’язання». Для цього необхідно, щоб розрахунки з постачальниками й підрядниками за придбані основні засоби враховувалися на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», оскільки кредитове сальдо по цьому субрахунку програма при формуванні Баланса як раз і включає до рядка 610 «Інші поточні зобов’язання».

Згідно до п. 7.4.1 ст. 7 Закону України про податок на додану вартість [] суми ПДВ сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням (будівництвом) основних фондів, включаються до податкового кредиту в тому звітному періоді, в якому здійснилася така сплата (нарахування) незалежно від строку введення цих основних фондів до експлуатації. Виходячи з цього при проведенні документа програма формує відповідну проводку із збільшення податкового кредиту на суму, розраховану як різниця між сумою ПДВ усього документу і сумою ПДВ попередньої оплати, яка відображається в полі «ПДВ» на закладці «Дополнительные». Значення «Сумма опл.» (сума попередньої оплати) і «НДС опл.» визначаються програмою автоматично за таким алгоритмом. Якщо значення константи «Выделять авансы» = «Да», то «Сумма опл.» – сальдо за дебетом субрахунку 3711 за даним постачальником і конкретним замовником (поле «Заказ» на закладці «Основные»). Якщо «Выделять авансы» = «Нет», то «Сумма опл.» – сальдо за дебетом рахунку, вказаного у полі «Счет поставщика», і, як і в попередньому випадку, тільки за даним постачальником і конкретним замовленням. Значення «НДС опл.» у будь-якому випадку розраховується з величини «Сумма опл.», виходячи зі значення ставки вказаної в полі «Вид НДС».

Якщо суми ПДВ не відшкодовуються підприємству (підприємство неє платником ПДВ, або придбані (споруджені) основні засоби будуть використані або в операціях, які не оподатковуються ПДВ, або в операціях, які не пов’язані з господарською діяльністю), то згідно з п.8 П(С)БО 7 «Основні засоби» [] ці суми повинні бути включені до первісної вартості таких об’єктів основних засобів. Для цього в прибутковій накладній на закладці «Дополнительные» слід встановити прапорець «Нет нал. кредита». У такому випадку при проведенні документа суми ПДВ, виділені у кожному окремому рядку, будуть віднесені на збільшення відповідних капітальних інвестицій, а не на збільшення податкового кредита.

Згідно з п. 8.4.1 ст. 8 Закону України про оподаткування прибутку підприємств [] суми витрат на придбання (будівництво) основних фондів, які підлягають амортизації, слід включати до балансової вартості відповідної групи. Моментом такого включення в програмі вважається не дата виникнення витрат, а дата введення основних фондів до експлуатації. Отже, при проведенні прибуткової накладної проводки зі збільшення балансової вартості груп основних фондів не будуть формуватися.

Крім документа «Приходная накладная» для відображення витрат на придбання (будівництво) основних засобів може використовуватися також документ «Расходы на приобретение». Він дозволяє коригувати вартість капітальних інвестицій, оприбуткованих окремим документом «Приходная накладная», на суму додаткових витрат пов’язаних з цими капітальними ынвестицыями. За допомогою документа «Расходы на приобретение» можна розподіляти мыж ынвестицыями суми будь-яких витрат, наприклад, витрат на транспортування ы страхування, витрат матерыалыв тощо. Така уныверсальнысть документа досягаэться за рахунок того, що в колонках «Счет» і «Субконто» можна вказати будь-який рахунок і пов’язані з ним об’єкти аналітики, які будуть кореспондувати з рахунками обліку коригуємих інвестицій. При цьому для кожного виду додаткових витрат у табличній частині документа необхідно заповнити окремий рядок, а накладну, за якою надійшли об’єкти інвестицій, слід вказати у «шапці» документу в полі «Приходная накладная».

Суми додаткових витрат,які вказані в кожному окремому рядку документа «Расходы на приобретение», будуть автоматично розподілені між об’єктами інвестицій із прибуткової накладної пропорційно їх вартості. Документ також формує необхідні проводки ддя відображення в обліку взаєморозрахунків із контрагентами. Водночас, якщо є суми попередньої оплати, вони будуть враховані автоматично.

При оформленні документа слід враховувати, що суми додаткових витрат у даному випадку не повинні збільшувати валові витрати підприємства: для цього у всіх рядках документа в полі «Субконто вал. расх.» необхідно встановити значення «Не доход і не витрата», то суми ПДВ по додаткових витратах не будуть віднесені на збільшення податкового кредита, а пропорційно розподіляються між усіма об’єктами інвестицій.

Отже, оприбуткування від постачальників і підрядників готового обладнання, яке не потребує монтажа, робіт зі встановлення, монтажу, наладці та пуску об’єктів основних засобів, а також інших витрат, безпосередньо пов’язаних з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання в запланованих цілях, здійснюється в програмі за допомогою документа Приходная накладная», оформленого в режимі реєстрації капітальних інвестицій. Якщо суми витрат, понесених у зв’язку з придбанням (будівництвом) основних засобів, відносяться одночасно до кількох об’єктів основних засобів (статей капітальних інвестицій), оприбуткованих одним документом «Приходная накладная», то такі суми можуть бути автоматично розподілені між цими об’єктами (статтями) документом «Расходы на приобретение».

Облік придбання обладнання, яке потребує монтажу, має свої особливості: з моменту надходження і до моменту передачі до монтажу підприємства-забудовники повинні обліковувати його на субрахунку 205 «Будівельні матеріали». І тільки після передачі такого обладнання для виконання монтажних робіт його вартість обліковується у складі капітальних інвестицій на субрахунку 151 «Капітальне будівництво». Отже, оприбуткування обладнання, яке потребує монтажу, яке надходить від постачальника, оформлюється документом «Приходная накладная» не як капітальні інвестиції, а як звичайні запаси (у полі «Что приходуем» вказується «Запасы»), для яких у довіднику «Номенклатура» встановлені вид «Стройматериалы» і субрахунок обліку 205. При оформленні прибуткової накха

Завдання 10. Введення в експлуатацію основних засобів

Завдання 11. Придбання, передача в експлуатацію та списання МШП

Завдання 12. Операції із запасами

Завдання до розрахунково-графічної роботи

Задача 1. На базі даних підприємства “Укрмеблі” виконати облікові операції за грудень поточного року за допомогою програми для автоматизації бухгалтерського обліку “1 С: Бухгалтерія 7.7 для України”.

Баланс підприємства “Укрмеблі” на 30 листопада поточного року

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби

14000

Статутний капітал

35900

Сировина й матеріали

1640

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

12000

Виробництво

1260

Рахунки в банках

31000

Усього

47900

Усього

47900

Відомість залишків по субрахунку 201 “Сировина й матеріали” на 30.11.07р.

№ з\п

Найменування матеріалу

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн..

Сума, грн.

1

Тканина

м

100

8

800

2

Дошки

куб. м

60

10

600

3

Лак

л

30

8

240

Усього

1640

Відомість залишків по рахунку 631 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” на 30.11.07 р.

№ з\п

Назва постачальника

Сума, грн.

Магазин “Тканини”

8000

Фірма “Олена”

4000

Усього

12000

Господарські операції за грудень

№ з\п

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1

10.12

Оприбутковано на склад матеріали від магазину “Тканини”: тканина 30 м за ціною 8 грн. за 1м;

2

11.12

Оприбутковано на склад від фірми “Олена” дошки 40 куб. м за ціною 10 грн., лак 20 л за ціною 8 грн.

3

11.12

Відпущено на потреби основного виробництва: тканина 60 м; дошки 30 куб. м , лак 12 л

4

14.12

Погашено частково з поточного рахунку заборгованість перед : магазином “Тканини” – грн.

фірмою “Олена” – грн.

6

Нарахована заробітна плата працівникам: директору Іванову К.Р. - грн., бухгалтеру Петрову Е.Е.- грн., робітникам Вагеру П.Р. та Сидорову А.А. – грн., - грн., та здійснено утримання із заробітної плати та відрахування у фонди соціального страхування

7

Нарахований знос основних засобів

8

Отримані гроші з банку для виплати заробітної плати

9

Видана заробітна плата

10

Оприбутковані готові стільці на склад підприємства

11

Реалізовано стільці магазину “Меблі”

12

Здійснені заключні операції за підсумками року

Бухгалтерські проводки з ПДВ здійснюються за податковою накладною (при отриманні).

Проводки по касі здійснювати прибутковими та видатковими касовими ордерами.

При списанні на виробництво, продажу та іншому вибуттю запасів здійснювати відпуск за середньозваженою собівартістю.

Задача 2. На базі даних підприємства “Олімпієць” виконати облікові операції за листопад поточного року за допомогою програми для автоматизації бухгалтерського обліку “1 С: Бухгалтерія 7.7 для України”.

Підприємство “Олімпієць” виготовляє жіночий одяг. Баланс підприємства на 30 жовтня поточного року:

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби (10)

Статутний капітал (40)

Матеріали (201)

Каса (301)

Поточний рахунок (311)

Баланс

Баланс

Залишки по рахунку 10:

Залишки по рахунку 201:

У листопаді поточного року виготовлено 100 суконь, при цьому підприємство понесло наступні витрати: тканина 200 м по 20 грн. за метр, ґудзики 400 штук по 0,9 грн. за штуку, нитки 20 бабин по 2,5 грн. за бабину, заробітна плата швачок – грн.., наладчика обладнання - грн., директора та головного бухгалтера - грн., здійснено відрахування на соціальні заходи згідно чинного законодавства, амортизація швейних машин - грн., оренда цеху - грн., канцелярські витрати - грн. Рівень рентабельності 18% від фактичної собівартості. Підприємство відвантажило готові сукні покупцеві – магазину готового одягу “Мальвіна”. Визначити фінансовій результат від реалізації. Числові значення задайте самостійно.

Задача 3. На базі даних підприємства виконати облікові операції за грудень поточного року за допомогою програми для автоматизації бухгалтерського обліку “1 С: Бухгалтерія 7.7 для України”.

Іванов І.І. (програміст), Петров П.П. (програміст) та Сидоров С.С. ( директор) вирішити створити фірму “Програміст” з розробки програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку.

Засновницький опис майна підприємства

№ 3\п

Найменування і характеристика об’єкта

Одиниця виміру

Кількість одиниць

Ціна, грн.

Сума, грн.

Хто вніс

1

Комп’ютер

шт.

Іванов І.І.

2

Принтер

шт.

Петров П.П.

3

Грошові кошти

грн.

Сидоров С.С.

Скласти кореспонденцію рахунків на підставі наведеного засновницького опису майна та визначити суму статутного капіталу за умови, що заборгованість до статутного капіталу погашена повністю. У поточному місяці була створена програма “Бухгалтер”, при цьому фірма понесла наступні витрати: матеріали (папір, дискети, картриджі, канцелярські приладдя - грн.), заробітна плата - грн., відрахування на соціальні заходи згідно чинного законодавства, оренда офісу – грн.. Рівень рентабельності %. Створена програма “Бухгалтер” реалізована. Визначити фінансовий результат фірми. Числові значення задати самостійно.

Список використаної літератури

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92, зареєстроване в Мінюсті України 18.05.2000 р. № 288/4509 (зі змінами та доповненнями).

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92, зареєстроване в Мінюсті України 18.05.2000 р. № 288/4509 (зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінфіну від 30.11.2000 р. № 304)

 3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 01.07.2004 р. ”№ 1957-IV.

 4. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

 5. “Інструкція з використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій” № 291, затверджена наказом Мінфіну України 30.11.1999 р.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Мінфіну України №87 від 31.03.1999р., зареєстроване в Мінюсті України 21.06.1999 р. за № 397/3690.

 7. П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”, затверджене наказом Мінфіну України від 7.07.1999 р. №163, зареєстроване в Мінюсті України 23.07.1999 р. № 499/3792.

 8. Клименко О.В. Аналіз методів нарахування амортизації та їх вплив на прибуток підприємства // Економічний вісник НТУУ „КПІ”. Київ, 2004. – с. 179 – 186.

 9. Чумаченко М. Амортизаційні відрахування // Бухгалтерський облік і аудит, № 8, 2004. с. 6 – 8.

 10. Голов С. Концепції амортизації та їх вплив на облік і управління в сучасних умовах // Бухгалтерський облік і аудит, № 8, 2004. с. 9 – 15.

 11. Чалий І. Джерела інвестиції по кабмінівські. Якщо немає активів, пасиви не допоможуть // Дзеркало тижня, 20.03.2004. с. 11.

 12. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. В.Г. Герасимчука, А.Е.Розенплентера. – К.: ІВЦ „Видавництво” Політехніка”, 2003. – 264 с.

 13. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV

 14. Закон України „Про податок на додану вартість” від 3.04.1997 р. № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

 15. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV

 16. Положення „Про консервацію основних виробничих фондів підприємств”, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1997 р. № 1183.

 17. Примакова О. Основні засоби: бухгалтерський та податковий облік. – Ч.: Фактор, 2002. – 144 с.

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”, затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.1999р. № 290, зареєстроване в Мінюсті України 14.12.1999р., № 860/4153.

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 „Зменшення корисності активів”, затверджене наказом Мінфіну України від 24.12.2004р. № 817, зареєстроване в Мінюсті України 13.01.2005 р. № 35/10315.

 20. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561

 21. Лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108 „Щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності”

 22. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV

 23. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV

 24. „Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах”, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, зареєстрована у Мін’юсті України 17.12.2003 р. № 1172/8493

 25. Круш П. В., Подвігіна В. І., Клименко О. В. Капітал та основні засоби підприємства: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.

 26. П(С)БО 8 „Нематеріальні активи”

 27. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. проф. Г. А. Титоренко.– М.:Компьютер, ЮНИТИ,1998.– 416 с.

 28. Автоматизовані системи обробки економічної інформації: Підручник / За ред. Г.В.Лавінського. – К.: Вища школа, 1995. – 287 с.

 29. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1998. – 140с.

 30. Брыкова Н.В. Автоматизация бухгалтерского учёта. – М.:Финансы и статистика, 2001. – 180 с.

 31. Бутинець Ф. Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Житомир: ПП ”Рута”, 2002. – 544 с.

 32. Семёнова В.Ю. 1 С: Бухгалтерия 7.7 для Украины Учебное пособие. Киев: РИМП “София”, 2001. – 120 с.

 33. Грушевская В. П. Методическое пособие по ведению бухгалтерського учёта в програмне 1 С: Предприятие 7.7 (Бухгалтерський учёт для Украины). Киев: ПП “ВКЦ”Фінком”, 2003. – 60 с.

 34. Верников Г. Основные принципы прикладного программного обеспечения для построения корпоративной информационной системы. М.: Финансы и статистика, 2000. – 264 с.

 35. Джоел Сигл, Аник Куэрши Программное обеспечение анализа и управления рисками и дипломированные бухгалтеры. Пер. с англ. М.: Ларус, 1999. – 278 с.

 36. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768с.

 37. Информационные системы в экономике: Учебник /Под ред. проф. В.В.Дика. - М.: Финансы и статистика, 1996. – 272с.

 38. Коновалова Н. Г., Сухарёва Е.М. Автоматизированное место бухгалтера. М.: Финансы и статистика, 2001. – 180 с.

 39. Подольский В.И., Дик В.В., Уринцов А.И. Информационные системы бухгалтерского учета: Учебник для вузов / Под ред. В.И.Подольского. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 319с.

 40. Романов А.Н. Компьютеризация аудиторской деятельности. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 215 с.

 41. Сивак О.В., Осейко Н.Н. Бухгалтерский учёт с помощью ПК: Основы бухгалтерского учёта; Основы работы на ПК; Бухгалтерский учёт с помощью компьютера. - К.: РВО Полиграфкнига. 1999г. – 253 с.

 42. Хони С. Меняющийся ландшафт компьютерных бухгалтерских систем. Пер. с англ. М.: Мир, 2000. – 344 с.

 43. 1С:Бухгалтерия Версия 7.7 Руководство пользователя. – М., Фирма "1С", 2000. – 440 с.

 44. Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 р. № 489-V

Зміст

Вступ.....................................................................................................................4

 1. Мета викладання дисципліни............................................................................... 6

 2. Лабораторні роботи...............................................................................................10

Лабораторна робота № 1. Знайомство з Планом рахунків.....................................10

Лабораторна робота № 2. Робота з константами.....................................................14

Лабораторна робота № 3. Робота з довідниками.....................................................16

Лабораторна робота № 4. Введення бухгалтерських проводок вручну.................21

Лабораторна робота № 5. Створення шаблонів типових операцій........................26

Лабораторна робота № 6. Автоматизоване формування бухгалтерських

проводок ......................................................................................................................28

Лабораторна робота № 7.

Лабораторна робота № 8.

Лабораторна робота № 9.

3. Порядок роботи з програмою „1 С: Бухгалтерія”................................................34

4. Завдання до розрахунково-графічної роботи........................................................35

5. Приклад розв’язання задачі....................................................................................38

6. Список використаної літератури............................................................................42

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 2. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (2)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2007.
 3. Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012

  Документ
  інформація Випускники факультету готові ефективно управляти державними фінансами, організовувати фінанси підприємств, управляти фінансовими потоками, виконувати операційну роботу в банках, здійснювати податкове планування на підприємствах
 4. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (5)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 5. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (6)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 6. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (1)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Другие похожие документы..