Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Проблема кризисных состояний является чрезвычайно актуальной на современном этапе развития общества. Необходимость мультидисциплинарного подхода к это...полностью>>
'Документ'
В этом докладе я хотел бы рассмотреть тринитарное учение святителя Григория Богослова, одного из величайших богословов византийской традиции, жившего...полностью>>
'Пояснительная записка'
В.А.Чучко, и.о. заведующего кафедрой судебной медицины Учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», доктор медицинск...полностью>>
'Закон'
О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления Министерства юстиции Российско...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут” аудит І фінансово-управлінський облік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Теоретичні відомості

Константи в системі “1С: Підприємство” використовуються для зберігання інформації, яка, здебільшого, рідко змінюється у процесі функціонування системи. Зручність використання констант полягає у тому, що в них один раз заноситься будь-яка інформація, яка потім може багаторазово використовуватись при проведенні розрахунків, формуванні документів і різноманітних звітів.

Огляд списку констант. Викликати список констант на екран можна через Операции – Константы головного меню або кнопкою в панелі інструментів 1С, якщо вона є.


Список констант відкривається в окремому вікні зі своєю панеллю інструментів, у якій є такі кнопки:

- «История (F5)»

- «Записать»

- «Описание»

Назва кнопки «спливає», якщо «наїхати» на неї покажчиком «мишки».

Вікно списку констант являє собою таблицю, яка складається з трьох граф:

Код – код константи (коротке найменування константи), використовується при програмування в 1С;

Наименование – повне найменування константи (її «фізичний» зміст);

Значение – значення константи, яке використовується при веденні бухгалтерського обліку в 1С.

У режимі „1С: Підприємство” можна редагувати тільки значення констант безпосередньо у списку, всі інші зміни виконуються у режимі конфігурації. Бухгалтер, який працює в режимі «1С:Предприятие», не має можливості змінювати кількість констант, код й найменування наявних констант.

Робота з програмою починається з введення відомостей про організацію у передбаченому для цього діалозі. Відомості про організацію включають інформацію про реєстраційні дані організації, банківські реквізити, окремі елементи облікової політики.

Редагування значення констант. Для редагування значення константи необхідно двічі натиснути лівою кнопкою миші на значення константи чи виділити його, потім натиснути клавішу Enter; після редагування можна зберегти зміни, натиснувши клавішу Enter, чи кнопку Сохранить на панелі інструментів. Для відміни змін треба натиснути клавішу Esc з клавіатури.

Для заповнення та коригування основних констант існує вбудована основна програма Помощник заполнения констант, яка запускається з меню Помощь. Ця програма натиском кнопки Дальше, допомагає заповнити відомості про організацію, а також встановити різноманітні параметри, від яких залежить поведінка типової конфігурації у процесі експлуатації.

Огляд та зміна історії значення константи. На етапі конфігурації системи „1С: Підприємство” будь-яка константа може бути оголошена періодичною. Періодична константа – це константа, значення якої залежить від дати. При зміні значення періодичної константи попереднє значення зберігається, при цьому нове значення діє, починаючи з вказаної дати, а попереднє – до вказаної дати. Якщо константа періодична, то у списку констант зберігається не тільки останнє її значення, але й усі її попередні значення з датами введення. Для огляду історії значення константи необхідно встановити курсор у рядок з потрібною константою та натиснути кнопку История на панелі інструментів вікна Список констант або вибрати команду История значения з меню Действия або клавішу F5 з клавіатури. Вікно історії значення константи являє собою таблицю з двома графами: датою та значенням константи на цю дату. Записи у таблиці сортируються за датою. „1С: Підприємство” використовує те значення періодичної константи, яке відповідає даті здійснення господарської операції. Зміна значення історії константи може проводитися двома способами: введенням нового значення константи у список констант та коригуванням рядків у вікні історії значення константи. Для введення нового рядка треба вибрати Новая строка з головного меню Действия. В таблицю буде введений новий рядок, у графи якого слід ввести дату та значення константи на цю дату. Для відмови від введення в історію нового рядка слід натиснути Esc з клавіатури. При редагуванні значення константи в історію автоматично додається новий рядок, який містить значення константи та дату введення цього значення. Якщо значення константи змінювалось протягом однієї дати кілька разів, то нові рядки в історію не додаються, а зберігається тільки останнє введене значення. Якщо у константу було повторно введено існуюче значення, але за іншу дату, то в історію значення константи буде доданий новий рядок.

Якщо значення константи вибирається з нормативно-довідкової системи, то у правій частині поля появляється кнопка з трьома крапками, клацання по якій розкриває відповідний розділ. Наприклад, для константи «Единица измерения по умолчанию» – перелік одиниць вимірювання, для константи «Кто обычно выписывает налоговые накладные» – довідник «Сотрудники».

Якщо в полі повинна бути поставлена календарна дата, то поруч з полем появляється кнопка, клацання по якій викликає календар, а якщо в поле повинно заноситися число – кнопка для виклику калькулятора (втім, дані типу «дата» або «число» можна ввести й без використання цих кнопок, набираючи відповідні символи на клавіатурі). Якщо в поле слід занести деякий текст, то редагування здійснюється звичайним для редакторів тексту у WINDOWS способом.
Усі зміни здійснюються спочатку на екрані. Клавіша Esc на клавіатурі відміняє всі зроблені в цьому полі зміни та завершує процес редагування. Для завершення процесу редагування та запису зроблених змін на жорсткий диск можна використовувати клавішу Enter на клавіатурі, або кнопку «Записать» в палітрі інструментів списку констант, або клацнуть «мишкою» у будь-якому іншому полі списку.

Необхідно відмітити, що одночасно не можна редагувати значення двох або більше констант (більше однієї строки в списку). Це зроблено для кращого збереження бухгалтерської інформації.

В 1С є два види допомоги:

 • контекстно-залежна допомога по роботі з програмою (зручно викликати клавішею F1);

 • опис, який створюється в режимі «Конфигуратор» і викликається кнопкою «Описание» в панелі інструментів. Усі описи складають ієрархічну структуру, яка відповідає структурі метаданих конфігурації, що використовується.

Для більшості констант достатньо зберігати тільки одне значення. Однак є константи, для яких необхідно зберігати кілька значень, для кожного з яких використовується деякий заданий проміжок часу. Такі константи (деякі реквізити довідників) отримали назву періодичних. Для проглядання всіх значень періодичної константи, що зберігаються, використовується кнопка «История (F5)» з палітри інструментів списку констант.

Історія значення константи відкривається в окремому вікні зі своєю панеллю інструментів:

- «Новая строка (Ins)»

- «Копировать строку (F9)»

- «Удалить (Del)»

- «Записать»

- «Описание»

і містить дві колонки:

Дата – календарна дата «введення в експлуатацію» вказаного в рядку значення»;

Значение – значення константи.


Кнопка «Новая строка (Ins)» (клавіша Insert на клавіатурі) починає процес створення нового рядка в списку. При цьому програма «проводить» по всіх полях, які треба заповнити.

Кнопка «Копировать строку (F9)» (клавіша F9 на клавіатурі) дозволяє створити новий рядок, скопіював зі списку існуючу. При цьому програма також «проведе» по всіх її полях. У полі Дата знову створюваного рядка заноситься системна дата (з «календаря» машини), яку при необхідності можна змінити. Клавіша Enter переводить наступне поле та пропонує заповнити його. Клавіша Enter у останньому полі рядка завершує процес її створення та здійснює запис інформації на жорсткий диск. Клавіша Esc означає відмову від створення нового рядка. Кнопка «Записать» дозволяє записати рядок, процес створення якого не завершений. Необхідно відмітити, що програма не дозволить зберегти рядки в історії з однаковими датами.

Кнопка «Удалить (Del)» (клавіша Delete на клавіатурі) вилучає непотрібний рядок після додаткового підтвердження.

Значення періодичної константи, яке «вводиться в експлуатацію», починаючи з поточної календарної дати (ця дата вказана в заголовку вікна списку констант), можна занести, не відкриваючи історії її значень. Для цього треба як би відредагувати значення цієї константи безпосередньо у списку.

Завдання

1) Відкрийте на весь екран список констант. Для зручності читання коментарю до констант змініть ширину стовпчика Наименование. Відредагуйте будь-яку константу різними способами, відмініть зміни.

2) Прогляньте список констант та визначте, які з них є періодичними. Відкрийте вікно История: Валюты: Курс: USD і прогляньте історію курсу долара. Визначте, коли були введені значення деяких констант, змініть історію значення будь-якої константи. Закрийте список констант.

3) Для введення назви організації у рядку Наша фирма (Фирмы) у колонці Значение двічі натисніть мишу, з’явиться кнопка, натиснувши на неї, відкриється довідник Контрагенты, в якому треба натиснути кнопку Новая строка або клавішу Insert, тоді відкриється вікно «Контрагент: Новый”, в яке введіть реквізити підприємства. ОК. Підприємство занесено у довідник Контрагенты, натисніть Enter, підприємство занесено у рядок Наша фирма, ще раз натисніть Enter, кнопка зникне.

4) Знайдіть константу Метод расчёта себестоимости продукции і натисніть кнопку История на панелі інструментів вікна Список констант.

Лабораторна робота №3

Робота з довідниками

Теоретичні відомості

Довідник – це об’єкт системи, який призначений для зберігання відомостей про сукупність однотипних об’єктів для ведення аналітичного обліку та заповнення документів.

Програма має набір довідників, в яких знаходяться папки та картки з інформацією: назва організації, її реквізити, списки співробітників, найменування основних засобів, матеріалів, продукції, товарів, валют, шаблони текстів, які визначають призначення платежів тощо.

Робота з довідниками може здійснюватись у двох режимах:

 • режим огляду та редагування;

 • режим вибору елементу довідника.

Виклик довідника. Довідники можна відкривати для редагування через меню Справочники або за допомогою команди Справочники меню Операции. На екран буде виведений список існуючих у конфігурації довідників. В усіх довідниках відомості зберігаються у вигляді таблиць: рядок містить запис про один об’єкт, стовпчик – одну характеристику об’єкту. Символ об’єкту – голуба папка зліва від запису. Для редагування довідника треба встановити курсор на запис із синім значком, який необхідно відредагувати, натиснувши Enter чи двічі мишу, довідник переключиться у режим редагування. Можна також на локальній панелі користуватися кнопкою Изменить (открыть). Редагувати можна у діалозі, для цього треба встановити курсор у будь-який рядок, дані якого треба відредагувати, та натиснути клавішу Enter чи двічі мишу у будь-якому місці цього рядка. На екрані з’явиться заповнена форма діалогу, в якій слід відредагувати необхідні дані.

Введення у довідник нового елементу. Для введення нового об’єкту в довідник використовується команда Новый головного меню Действия, чи клавіша Insert, чи кнопка Новая строка. Залежно від обсягу інформації про об’єкт, дані можуть бути введені безпосередньо у поля таблиці або у спеціальну форму. Введені дані необхідно зберегти, натиснувши при роботі з рядком клавішу Enter (кнопку Записать) або ОК (при роботі з формою).

Введення у довідник нової групи. Залежно від змісту довідника його елементи можуть бути (або не бути) об’єднані у групи. Якщо об’єкти довідника можна групувати, то у меню Действия є команда Новая группа, а на панелі інструментів вікна – кнопка Новая группа. Для кожної нової групи задається автоматично унікальний код, який можна змінювати, та назва. Для того, щоб відкрити групу, потрібно двічі натиснути позначку чи вибрати Действия /Следующий уровень, або натиснути CTRL+↓. Деякі довідники дозволяють створювати дерево груп, тобто групи всередині груп (групи другого, третього рівнів). Натиснувши знак + (–) можна згорнути та розгорнути структуру груп. Подвійне клацання по папці на дереві відкриває групу. Для повернення до списку попереднього рівня потрібно натиснути CTRL+↑, або двічі натиснути позначку відкритої групи, чи вибрати Действия /Предыдущий уровень.

Кількість довідників, а також структура кожного з них задається на етапі конфігурації.

Довідники можна заповнювати як заздалегідь, так і в процесі введення нових операцій і документів у інформаційну базу.

Довідники “Счета нашей фирмы”, “Валюты” та “Налоги и отчисления” доцільно заповнити заздалегідь.

До початку роботи з документами необхідно занести банківські реквізити організації у довідник Счета нашей фирмы.

До довідника Валюты необхідно внести відомості про валюти, які використовуються в організації. Для кожної валюти рекомендується внести історію курсу з першої дати, з якої планується вводити господарські операції, до поточної дати. Дату та значення курсу слід вводити відповідно до котирування валют, які встановлені НБУ. Для організацій, які займаються валютними операціями, доцільно заносити курси УМВБ.

Довідник Налоги и отчисления, як правило, заповнений при встановленні програми, однак до початку роботи з програмою слід перевірити встановлені ставки податків, зборів та платежів, та при необхідності відредагувати їх. Ставки податків є періодичними значеннями, тобто залежать від дати. Довідник показує значення податків на робочу дату, яка вказана у заголовку вікна довідника. Використовуючи кнопку История значения на панелі інструментів довідника необхідно перевірити дату введення ставок податків.

Завдання:

1) У довіднику Счета нашей фирмы створіть нову групу Гривневые. У групі Гривневые створіть новий елемент Основной р/с (грн).

Відкрийте вікно довідника “Счета нашей фирмы з головного меню Справочники, натисніть кнопку Новая группа, у рядку Наименование наберіть Гривневые, натисніть ОК. Папка Гривневые вже знаходиться у вікні довідника, відкрийте її, натиснувши клавішу Insert. У відкритому вікні у рядку Наименование наберіть Основной р/с, поставте прапорець Безналичный расчёт, у рядку Валюта виберіть Гривня, у рядку Счёт вкажіть 311, у рядку Банковские реквизиты вкажіть рахунок у банку, у рядку Банк виберіть назву банку, ОК, закрийте папку Гривневые.

Відкрийте вікно довідника “Валюты” з головного меню Справочники, натисніть Insert, введіть: Гривня, грн., курс 1, кратність 1. Enter (Валюта Гривня встановлена як валюта нового рахунку).

2) У довіднику Счета нашей фирмы створіть нову групу Валютные. У групі Валютные створіть новий елемент Основной р/с(доллар США).

Відкрийте вікно довідника “Счета нашей фирмы з головного меню Справочники, натисніть кнопку Новая группа, у рядку Наименование наберіть Валютные, ОК. Папка Валютные вже знаходиться у вікні довідника, відкрийте її, натиснувши клавішу Insert, у відкритому вікні у рядку Наименование наберіть Валютный, поставте прапорець Безналичный расчёт, у рядку Валюта виберіть Доллар США, у рядку Счёт вкажіть 312, у рядку Банковские реквизиты вкажіть рахунок у банку, у рядку Банк виберіть назву банку, натисніть ОК.

Відкрийте вікно довідника “Валюты” з головного меню Справочники, натисніть Insert, введіть: Доллар США, USD, курс НБУ 512, кратність 100. Enter (Валюта Доллар установлена як валюта нового рахунку).

3) У довіднику Счета нашей фирмы створіть нову групу Кассы. У групі Кассы створіть нові елементи Касса гривна, Касса Доллар.

Натисніть клавіши CTRL+F9 або виконайте команду Действия-Новая группа, у рядку Наименование наберіть Касса, натисніть ОК. Відкрийте папку Кассы (подвійним натисканням значка групи або CTRL+↓ ). Створіть новий елемент (Insert). У полі Наименование Касса гривня. Відключіть режим Безналичный счет. У рядку Валюта виберіть Гривня. У рядку Счёт вкажіть 301. ОК. Аналогічно створіть елемент Касса Доллар (рахунок 302).

4) У довіднику Номенклатура (у деяких конфігураціях ТМЦ), створіть, натиснувши кнопку Новая группа, папку Материалы, і створіть у ній папку Ткани, натиснувши кнопку Новая группа; натисніть клавішу Insert та заповніть форму ТМЦ:Материалы. Новый(дата), у рядку Наименование вкажіть назву тканини, у рядку Вид виберіть із списку Материал, вкажіть ціну покупки та одиницю виміру – м; натисніть вкладку Дополнительно, у рядку Затраты виберіть Прямые произв.Прямые матер., счёт затрат 801. ОК.

 1. Відкрийте довідник Сотрудники, натисніть клавішу Insert, у відкриту форму введіть Фамилию, Имя, Отчество, поставте прапорець Основной, заповніть рядки Пол, Должность, відкрийте вкладку Данные по з\п, заповніть дані з заробітної плати: Оклад, аванс, виберіть рахунок витрат і вид витрат, наприклад, для основного робітника, рахунок 23, вид витрат Прямые производственныеЗарплата производственного персонала, відкрийте вкладку Паспортные данные, та введіть паспортні дані, адресу, телефон, відкрийте вкладку Налоговые данные, введіть ідентифікаційний код, назву й адресу податкової інспекції. ОК. Співробітник занесений до довідника Сотрудники.

 2. Відкрийте довідник Контрагенты, натисніть кнопку Новая группа, введіть Учредители, ОК. Відкрийте папку Учредители, натисніть клавішу Insert, у відкриту форму введіть назву юридичної особи – засновника, її реквізити, ОК. При занесенні контрагентів – фізичних осіб, натисніть кнопку Insert, вкажіть Частное лицо, а у наступному рядку вкажіть прізвище.

7) У довіднику Необоротные активы створіть папку Основные средства, натиснувши кнопку Новая группа, ОК, відкрийте її клавішею Insert, або скористуйтесь командою з меню ДействияНовая строка. Відкриється картка основного засобу, заповніть її. В рядку Наименование введіть назву конкретного основного засобу, в рядку Вид необоротного актива вкажіть Основные средства, вкажіть субрахунок, первісну вартість, інвентарний номер, шифр, дату введення в експлуатацію. Відкрийте вкладку Дополнительно, в рядку Счёт затрат поставте 831 – Амортизация основных средств. В рядку Вид затрат відкрийте папку Прямые производственные, чи іншу, та виберіть Амортизация произв. ОС и НМА, чи інше, в рядку Метод расчёта износа виберіть метод нарахування зносу. В рядку Налоговый учёт вкажіть групу основного засобу. Вкажіть ліквідаційну вартість та строк корисного використання, ОК. Основний засіб буде занесений у вікно Необоротные активы.

8) Відповідно до наказу директора, оформіть влаштування на роботу нового співробітника.

9) В довіднику Номенклатура відкрийте папку Материалы та створіть у ній папку Стройматериалы, в яку занесіть краску, лак, дошки.

10) Занесіть до довідника Номенклатура у папку Материалы тканини: вовняну та бавовняну відкривши папку Ткани.

11) Занесіть до довідника Номенклатура нитки, ґудзики та змійки, створивши для них папку Фурнитура.

12) Відкрийте довідник Номенклатура, створіть наступну структуру: Номенклатура: готові вироби, товари. Готові вироби: плаття, костюми. Товари: черевики чоловічі, жіночі та дитячі.

13) У довідник Необоротные активы занесіть комп’ютер та принтер.

14) У довідник Необоротные активы занесіть автомобіль.

15) АТ “Добро” буде продавати жіночі сумки та рукавички. Додайте два нові записи в групу Товари довідника Номенклатура.

 1. Створіть групу Торговий відділ, створіть в цій групі новий елемент: Андрійченко Андрій Андрійович, продавець, дата прийому на роботу, оклад (використати довідник Сотрудники).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 2. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (5)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 3. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (6)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 4. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (1)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 5. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (1)

  Документ
  Просимо оргкомітети з проведення зазначених заходів підготувати у місячний строк після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей) та надіслати їх до Державної наукової установи «Інститут інноваційних
 6. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (2)

  Документ
  Просимо оргкомітети з проведення зазначених заходів підготувати у місячний строк після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей) та надіслати їх до Державної наукової установи «Інститут інноваційних

Другие похожие документы..