Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. Цель дисциплины – изучение студентами особенностей структуры электромагнитного поля волн распространяющихся в различных средах, в линиях передачи ...полностью>>
'Анализ'
Культуру какой бы страны мы ни взяли, везде можем найти сведения об использовании музыки в нормализации душевного состояния людей, т.е. в психотерапев...полностью>>
'Вопросы к экзамену'
Маркетинг (краткий реферат) 1 . Организация управления финансовой деятельностью предприятия 13....полностью>>
'Документ'
Милостию Божией паломники Русской Православной Церкви ежегодно посещают священные места Афона. В 1979 году 4 августа на Афон отбыли митрополит Киев­с...полностью>>

1. нормативні дані з дисципліни

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з наукової роботи

___________ проф. Сліпченко М.І.

"____" ____________2010 р.

Р О Б О Ч А П Р О Г Р А М А

З курсу

«СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА ТА РИТОРИКА»

Для аспірантів

Факультет КН

Кафедра українознавства

1. НОРМАТИВНІ ДАНІ З ДИСЦИПЛІНИ.

Форма

навчання

Семестр

Розподіл годин

Залік

(сем)

Іспит

(сем)

Курс.

проект

Контр.

роб.

РГЗ

Всього

Лекції

Практичні

Конс

Зал

Сам

Денна, заочна

І; ІІ

984

60

840

42

42

ІІ

Робоча програма розроблена на підставі освітньо-професійної програми вищої освіти.

Робочу програму розробили

____________ доц. Явтушенко В.М.

“____”__________2010 р.

Затверджено на засіданні кафедри українознавства

Протокол № 15 від «30» червня 2010 р.

«Узгоджено»

Зав. кафедри _______________ проф. Чорна Н.В

Зав. відділом

аспірантури ______________ проф. Манаков В.П.

Навчальний графік з дисципліни*

Сучасна українська літературна мова та риторика

осінній семестр

ВИДИ ЗАНЯТЬ

НАВЧАЛЬНІ ТИЖНІ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Лекції

обсяг, годин

номер ауд.

Індивід. роботи

(при наяв-

ності підгруп –

дробом)

обсяг, годин

номер лаб.

Практич ні та се- мінарські заняття

обсяг, годин

Самост. робота студентів,

Курс. проект. і роботи

Термін

видачі та

захисту

РГЗ

Термін

захисту

мод.зав-дання

Консультації

Строки проведення заліків, іспитівСкачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма дисципліни 6 Нормативні данні з дисципліни 6 Лекційні заняття 6 Розділи програми, що пропонуються до самостійного вивчення 8 Лабораторні роботи 9

  Документ
  У сучасному світі потенційно небезпечними є всі процеси створення і перетворення матеріальних ресурсів, використання енергії, переробки інформації і на життя людини з «завидною регулярністю» негативно впливають природні катаклізми.
 2. Робоча програма з дисципліни " безпека життєдіяльності та основи охорони праці" для студентів усіх спеціальностей Факультет Заочної форми навчання

  Документ
  Робоча програма розроблена на підставі освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр за всіма напрямками університету та на підставі нормативної програми вищої освіти за професійним спрямуванням
 3. Робоча програма з фізики (назва навчальної дисципліни) для напрямку 0914 Комп ’

  Документ
  Кількість залікових кредитів (ECTS)=3 3 3 3 Аудиторнихзанять 54 Лк Пз Лб 54 Лк Пз Лб 54 Лк Пз Лб 8 14 1 8 14 1 8 14 1 Самостійна робота 54 54 54 Форма контролю Мод.
 4. Дисципліна „аналіз банківської діяльності” Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 „Банківська справа”

  Документ
  Дисципліна «Аналіз банківської діяльності» передбачає отримання студентами теоретичних знань, що є підґрунтям для подальшого формування практичних навичок.
 5. Індивідуальний навчальний план 9 Організаційно-методичне забезпечення кмсонп 10 Структура навчальної дисципліни (курсу) та залікового кредиту 10 Структура навчальної діяльності студента 11

  Документ
  Політичні і соціально-економічні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, її інтеграція в світове співтовариство неможливі без структурної реформи національної системи вищої освіти, спрямованої на розвиток нового громадянина,

Другие похожие документы..