Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
Работа хоть старая, но качественная, к диплому идет 7 приложений, если заинтересует пишите, могу выслать несколько приложений и часть работы для озна...полностью>>
'Доклад'
“ Во время опасности или общественных бедствий у Иудеев было в обычае и считалось религиозной обязанностью налагать на себя пост, т. е.воздерживаться...полностью>>
'Документ'
- анализ имеющегося теоретического задела, связанного с обоснованием стратегий, концепций, программ, механизмов развития субъектов хозяйствования, от...полностью>>
'Расписание'
Завтрак. Экскурсия Мадрид Художественный (2 ч., пешеходная экскурсия) с рассказом об истории коллекций трех крупнейших музеев Мадрида и посещением муз...полностью>>

Ншого, ніж передбачено пунктами 5 9 статті 6 Закону України "Про страхування") (надалі Правила) та Договору страхування майна (надалі Договір страхування)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

_______________________________________________________________________________________________

1. Загальні положення

1.1. Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 – 9 статті 6 Закону України “Про страхування”) здійснюється відповідно до чинного законодавства України, на підставі цих Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 – 9 статті 6 Закону України “Про страхування”) (надалі – Правила) та Договору страхування майна (надалі – Договір страхування).

1.2. Ці Правила розроблено у відповідності із Законом України „Про страхування”, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими чинними нормативно-правовими актами України.

1.3. Страхувальник має право при укладанні Договору страхування призначати фізичних або юридичних осіб (Вигодонабувачів), які можуть зазнати збитків у результаті настання страхового випадку, для отримання страхового відшкодування, а також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором страхування.

1.4. Обов'язки Страхувальника, зазначені в цих Правилах і Договорі страхування, укладеному на підставі цих Правил, рівною мірою поширюються на Вигодонабувачів. Невиконання Вигодонабувачем цих обов'язків спричиняє ті ж наслідки, що і невиконання їх Страхувальником, якщо це передбачено Договором страхування , а також передбачено ознайомлення Вигодонабувача з його обов’язками.

1.5. Наведені нижче терміни вживаються в цих Правилах в наступному значенні:

1.5.1. Страховик – Відкрите акціонерне товариство „Страхова компанія „ЕйЕмДжи Груп”.

1.5.2. Страхувальник – дієздатна фізична або юридична особа, яка уклала зі Страховиком Договір страхування.

1.5.3. Вигодонабувач – фізична або юридична особа, яка може зазнати збитків у результаті настання страхового випадку і призначена Страхувальником для отримання страхового відшкодування.

1.5.4. Страховий захист – сукупність зобов'язань Страховика перед Страхувальником згідно з Договором страхування.

1.5.5. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

1.5.6. Страхова подія – подія, яка виникла внаслідок страхових ризиків, передбачених Договором страхування.

1.5.7. Страховий випадок – страхова подія, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу. Страхова подія може бути визнана страховим випадком тільки після отримання і розгляду Страховиком всіх документів, що її стосуються.

1.5.8. Навмисні дії – дії (бездіяльність) особи, здійснюючи які особа передбачає та свідомо прагне настання страхової події.

1.5.9. Груба необережність – нехтування правилами, інструкціями, нормами та іншими нормативно-правовими актами, що призвело до настання страхового випадку.

1.5.10. Бездіяльність – невчинення дій та заходів, яких особа могла та повинна була вчинити.

1.5.11. Зміна ступеня страхового ризику (зміна ризику) – збільшення або зменшення ймовірності настання страхового випадку.

1.5.12. Умовна франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором страхування, якщо розмір збитків не перевищує розміру даної франшизи. Збитки підлягають відшкодуванню у повному обсязі, якщо розмір збитків перевищує розмір умовної франшизи.

1.5.13. Безумовна франшиза – частина збитків, яка не відшкодовується Страховиком згідно з Договором страхування.

1.5.14. Право регресу (право регресної вимоги) – право Страховика після виплати страхового відшкодування вимагати відшкодування збитку від особи, винної в настанні страхового випадку.

1.5.15. Майно – річ, сукупність речей, інші цінності (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення та щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки.

1.5.16. Знищення – вплив на майно, в результаті якого майно повністю втратило свої якісні риси і не може бути використане в майбутньому в будь-якому вигляді, а також не може бути відремонтовано, реставровано або відновлено до первісного стану іншим способом.

1.5.17. Пошкодження – втрата майном частини своїх якісних рис (властивостей), які можуть бути відновлені шляхом ремонту, реставрації чи іншим способом, та може бути придатне для майбутнього використання. Якщо в результаті відновлення майно втратило окремі свої якісні риси (наприклад колір, форму, фасад і т.д.), але при цьому не втратило свого основного функціонального призначення, то таке майно вважається відновленим до стану, який був притаманний майну на момент настання страхової події, і придатним для майбутнього використання.

1.5.18. Втрата – подія (випадок, дії чи бездіяльність), наслідком якої є неможливість для Страхувальника володіти, користуватися та розпоряджатися майном.

1.5.19. Відновлення – ремонт, реставрація, перефарбування, переобладнання, перебудова, інші роботи, які виконуються спеціалізованими організаціями (уповноваженими особами), в результаті яких майну повертаються якісні риси, які воно мало до настання страхової події. Майно вважається відновленим, якщо його можна використовувати за прямим призначенням, хоча воно і втратило окремі свої якісні риси (наприклад колір, форму, фасад і т.д.).

1.6. При укладанні Договору страхування окремі умови, передбачені цими Правилами, можуть бути змінені, виключені або доповненні за згодою сторін Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

2.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, Вигодонабувача, що не суперечать закону України, пов’язані з володінням, користуванням або розпорядженням майном:

 • на підставі права власності;

 • за договором доручення, комісії;

 • за договором оренди, лізингу, прокату, найму, застави, схову;

 • на інших законних підставах.

2.2. Страхувальником для отримання страхового відшкодування за Договором страхування може бути призначено особу (Вигодонабувача), яка може зазнати збитків в результаті настання страхового випадку.

2.3. Призначення в Договорі страхування Вигодонабувача не звільняє Страхувальника від виконання покладених на нього обов'язків за Договором страхування, окрім випадків, коли ці обов'язки Страхувальника добровільно, свідомо і у відповідності до законодавства виконані Вигодонабувачем.

2.4. За цими Правилами можуть бути застраховані:

2.4.1. Будівлі, споруди, приміщення (їх частини);

2.4.2. Інженерне і виробничо-технологічне обладнання;

2.4.3. Інвентар, технологічна оснастка;

2.4.4. Інженерні споруди;

2.4.5. Товарно-матеріальні цінності (товари, готова продукція, сировина, матеріали тощо);

2.4.6. Електронне обладнання;

2.4.7. Внутрішнє й зовнішнє оздоблення будівель (приміщень);

2.4.8. Меблі, побутова техніка, предмети інтер’єру;

2.4.9. Поверхні зі скла, включаючи вітрини магазинів, виставочні вітрини, художньо оброблене скло, шибки, багатошарове ізоляційне скло, броньоване скло, свинцеве і латунне скло, склоблоки, профільне скло, органічне скло, скляні дахи, а також рами і профілі, використовувані для установки зазначених типів скла, теплиці;

2.4.10. Худоба, посіви сільськогосподарських культур і фруктово-ягідні посадки;

2.4.11. Інше рухоме майно.

2.5. За цими Правилами не можуть бути застраховані (якщо інше прямо не передбачено Договором страхування):

2.5.1. Готівкові гроші в національний та іноземній валюті;

2.5.2. Акції, облігації та інші цінні папери;

2.5.3. Рукописи, плани, креслення та інші документи, бухгалтерські, ділові книги;

2.5.4. Моделі, макети, зразки, форми i т.п.;

2.5.5. Банківські платіжні картки;

2.5.6. Дорогоцінні метали в злитках та дорогоцінні камені без оправ, вироби з дорогоцінних металів та каменів;

2.5.7. Марки, монети, грошові знаки та бони, малюнки, картини, скульптури, інші колекції та твори мистецтва;

2.5.8. Вибухові та самозаймисті речовини;

2.5.9. Пересувні будівельні, сільськогосподарські машини;

2.5.10. Обладнання (устаткування), що розташоване на зовнішніх стінах і дахах будівель (наприклад вивіски, електрична реклама, навіси, ставні, щогли тощо);

2.5.11. Електромережі (електрообладнання) під відкритим небом, включаючи опори, щогли і огородження;

2.5.12. Торгове обладнання;

2.5.13. Майно на час проведення пошукових, дослідницьких та експериментальних робіт;

2.5.14. Технічні носії інформації (перфокарти, магнітні стрічки, касети, дискети, магнітні диски тощо);

2.5.15. Будинки і споруди, конструктивні елементи та інженерні споруди, які знаходяться в аварійному стані, а також рухоме майно, що знаходиться в них;

2.5.16. Будівлі, споруди, приміщення (їх частини) в стадії будівництва, ремонту, переобладнання чи реконструкції;

2.5.17. Майно, що знаходиться в зоні, що перебуває під загрозою обвалу, оповзню, повені або іншого стихійного лиха, а також у зоні військових дій з моменту офіційного підтвердження наявності такої загрози, якщо таке підтвердження було зроблено до укладення Договору страхування;

2.5.18. Майно, що знаходиться у застрахованому приміщенні, але яке не належить Страхувальнику (Вигодонабувачу) на праві власності (володіння, користування, розпорядження) або іншій законній підставі.

2.6. Договір страхування може бути укладено як стосовно усього майна, так і його певної частини.

3. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ.

3.1. За Договором страхування, укладеним на підставі цих Правил, майно може бути застраховано на випадок загибелі, втрати або пошкодження від наступних ризиків:

3.1.1. Вогонь (пожежа, вибух, удар блискавки).

3.1.1.1. Пожежа – процес горіння з відкритим полум’ям або без нього (тління) поза місцями, що спеціально для цього призначені, що може розповсюджуватися спонтанно та довільно, крім умисного або необережного знищення або пошкодження майна третіми особами (підпалу). Пожежа може виникати внаслідок як природних, так і техногенних причин. Страховим ризиком також є заподіяння збитків:

 • внаслідок пожежі, що виникла усередині установок, що використовують вогонь або тепло для технологічних процесів;

 • внаслідок ушкодження майна розпеченими розплавами, що вивільнились в результаті аварії, окрім самих ємностей, що містять ці розплави;

 • внаслідок впливу на застраховане майно продуктів горіння (задимлення, виділення сажі, корозійного газу), гарячих газів, високої температури і заходів пожежегасіння, незалежно від місця виникнення події, застосованих з метою гасіння або запобігання подальшому поширенню вогню.

Задимлення – це виділення диму в результаті пожежі (або тління), який може заподіяти шкоду якостям застрахованого майна, що веде до зниження його вартості. При цьому раптова поява i поширення диму з установок i обладнання для спалення, опалення, сушки або приготування їжі всупереч встановленим нормам експлуатації страховим ризиком не вважається.

Виділення сажі – це виділення сажі в результаті пожежі (або тління). При цьому раптове i несподіване виділення сажі з печей, які використовуються для обігріву приміщень, а також димарів або систем осушення будівлі страховим ризиком не вважається.

Корозійний газ – це виділення газу, здатного заподіяти шкоду якостям застрахованого майна, що виникло внаслідок раптового i несподіваного нагрівання синтетичних матеріалів.

3.1.1.2. Удар блискавки – вплив атмосферного електричного розряду (в т.ч. удар кульової блискавки), при якому струм блискавки протікає крізь елементи застрахованого майна і завдає термічного, механічного або електричного впливу. Стосовно елементів електричних мереж страховим ризиком є заподіяння збитків виключно у результаті прямого влучення (безпосереднього переходу) блискавки в ці елементи.

3.1.1.3. Вибух – звільнення великої кількості енергії за короткий період часу, що стрімко протікає і супроводжується руйнівною роботою газів (пару), що розширюється, як з виникненням пожежі, так і без її виникнення. Страховим ризиком є лише вибух резервуарів, парових котлів, газових установок, газосховищ, газопроводів, машин та агрегатів, який стався внаслідок пожежі, природних або техногенних причин. Вибух інших речей, а також вибух внаслідок протиправних дій третіх осіб чи внаслідок зниження тиску нижче атмосферного не є страховим ризиком, якщо інше не передбачено Договором страхування.

Вибухом резервуара (парового котла, газової установки, газосховища, газопроводу, тощо) вважається тільки такий вибух, коли стінки цього резервуара ушкоджені настільки, що відбувається раптове вирівнювання тиску усередині і зовні резервуара. Якщо вибух відбувається усередині резервуара, то заподіяні збитки відшкодовуються і в тому випадку, якщо його стінки не ушкоджені.

Страховим ризиком є також вибух газу, який використовується в побутових цілях, якщо навіть вибух газу не викликав пожежі.

3.1.2. Стихійні явища (ураган, буря, вихор, смерч, шторм, сильний вітер, шквал, повінь, паводок, льодохід, затоплення, осідання ґрунту, зсув, обвал, каменепад, сход лавин, землетрус, виверження вулкана, сель, град, сильний дощ, злива, сильний снігопад, цунамі, ожеледь, обмерзання кригою).

3.1.2.1. Ураган (буря, вихор, смерч, шторм, сильний вітер, шквал) – рух повітряних мас, швидкість якого перевищувала 25 м/с, якщо інше не зазначене у Договорі страхування. Швидкість руху повітряних мас повинна підтверджуватися довідкою установи Гідрометцентру.

Якщо неможливо визначити швидкість руху повітряних мас на місці страхової події, доказом факту урагану визнається пошкодження будівель та споруд, що знаходилися поруч і були до моменту настання страхової події у звичайному стані. При цьому страховим ризиком також є пошкодження або знищення майна внаслідок падіння дерев та інших предметів, що впали під час урагану, якщо таке падіння викликане безпосереднім впливом урагану.

3.1.2.2. Повінь (паводок, льодохід, затоплення) – проникнення води на земельну ділянку, на якій розташоване застраховане майно, в результаті переповнення водойм або річок водою, перевантаження основних дренажних систем, незвичайного підвищення рівня ґрунтових вод у результаті надзвичайно великих опадів.

Страховий захист за цим ризиком діє тільки у тому випадку, коли Страхувальник виконує такі заходи безпеки:

 • підтримує в належному стані водовідвідні та каналізаційні труби, які знаходяться на місці страхування; встановив заслінки в трубах, які пов’язані безпосередньо з каналізаційною системою i через які вода може проникнути в будівлі або приміщення із зовнішніх каналізаційних систем;

 • зберігає застраховане майно на висоті не менш ніж 12 см від рівня підлоги.

3.1.2.3. Обвал, каменепад, сход лавин – швидкий рух вниз зі схилу маси каменів, землі або снігів внаслідок дії сил гравітації.

3.1.2.4. Землетрус – струс земної поверхні, зумовлений природними геофізичними процесами, сила якого перевищувала 3 бали за шкалою Ріхтера.

3.1.2.5. Виверження вулкана – форма вияву вулканічної діяльності, а саме наплив лави, вулканічний землетрус, викид хмари розжареної золи, осідання у вигляді попелу, пемзи, заливання хвилею.

3.1.2.6. Град – шматки льоду різної форми, ваги та розмірів, що падають на застрахований об'єкт у вигляді опадів і таким чином призводять до його деформації або пошкодження, не пов'язаного з потраплянням вологи. Заподіяння збитків від потрапляння вологи від граду є страховим ризиком, якщо тільки отвори, через які в приміщення потрапляє волога, виникли внаслідок пошкодження градом.

3.1.2.7. Сильний дощ, злива, сильний снігопад – випадання підвищеної кількості таких опадів. Підвищеним є випадання протягом однієї доби опадів у кількості, що перевищує 1 (одну) середньомісячну норму випадання опадів для території, у межах якої знаходиться місце страхування.

3.1.2.8. Договором страхування може бути передбачено як страховий ризик інші надзвичайні руйнуючі явища природи.

3.1.3. Вплив рідини з водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних систем внаслідок їх пошкодження, в тому числі із сусідніх приміщень.

3.1.3.1. Під впливом рідини з водопровідних, каналізаційних, опалювальних та протипожежних систем розуміється:

 • витікання води всупереч встановленим нормам експлуатації із стаціонарних систем водопостачання і каналізації (крім устаткування, що безпосередньо з’єднано з трубами систем водопостачання і каналізації);

 • витікання води всупереч встановленим нормам експлуатації із стаціонарних систем водяного чи парового опалення (крім устаткування, що безпосередньо з’єднане з трубами систем водяного чи парового опалення);

 • витікання води всупереч встановленим нормам експлуатації із стаціонарних систем пожежегасіння;

 • витікання рідини в результаті раптового включення протипожежних систем. Заподіяння збитків в результаті витікання рідини в результаті раптового включення протипожежних систем може бути визнано страховим випадком тільки в тому випадку, якщо ці протипожежні системи встановлено особою, уповноваженою на вчинення таких дій компетентним органом влади.

3.1.4. Протиправні дії третіх осіб.

3.1.4.1. Протиправні дії третіх осіб включають:

 • Крадіжка – таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, що класифікується за статтею 185 Кримінального кодексу України;

 • Грабіж – відкрите викрадення чужого майна, в т.ч. поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, що класифікується за статтею 186 Кримінального кодексу України;

 • Розбій – напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства, в т.ч. поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, що класифікується за статтею 187 Кримінального кодексу України;

 • Викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом електричних мереж, кабельних ліній зв'язку та їх обладнання – дії, що класифікуються за статтею 188 Кримінального кодексу України;

 • Умисне знищення або пошкодження майна – дії (бездіяльність), що класифікуються за статтею 194 Кримінального кодексу України;

 • Необережне знищення або пошкодження майна – дії (бездіяльність), що класифікуються за статтею 196 Кримінального кодексу України.

3.1.4.2. Договором страхування може бути передбачено, що страховий ризик „Протиправні дії третіх осіб” включає в себе:

 • Вимагання – вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці, в т.ч. поєднана з насильством, що класифікується за статтею 189 Кримінального кодексу України.

 • Крадіжка – таємне викрадення чужого майна, в т.ч. не поєднане з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, що класифікується за статтею 185 Кримінального кодексу України;

3.1.5. Падіння предметів на застраховане майно.

3.1.6. Бій скла (шибок, дзеркал, вітрин).

3.1.6.1. Страхуванню за ризиком „Бій скла” підлягають поверхні зі скла, включаючи вітрини магазинів, виставочні вітрини, художньо оброблене скло, шибки, багатошарове ізоляційне скло, броньоване скло, свинцеве і латунне скло, склоблоки, профільне скло, органічне скло, скляні дахи, а також рами і профілі, які використовуються для установки зазначених типів скла, теплиці.

3.1.6.2. Страховий захист за цим ризиком діє тільки у тому випадку, коли Страхувальник виконує такі заходи безпеки:

 • не допускає відтаювання та розморожування застрахованого скла (скляних поверхонь) за допомогою нагрівальних приладів та гарячої води;

 • розташовує нагрівальні прилади або/та або рекламні світлові установки на відстані не менше 30 см від застрахованого скла (скляної поверхні);

3.1.7. Прийняття законодавчих актів, які суттєво погіршують для Страхувальника умови володіння, користування та розпорядження майном.

3.1.7.1. Суттєвим погіршенням умов володіння, користування та розпорядження майном є:

 • націоналізація майна (повністю чи в частині);

 • реприватизація майна (повністю чи в частині) без відшкодування його вартості;

 • введення прямої заборони на право володіння окремими видами майна;

 • введення прямої заборони на право користування окремими видами майна;

 • введення прямої заборони на право розпорядження окремими видами майна.

3.2. Наведений перелік страхових ризиків є вичерпним. Майно може бути застраховане як від усіх ризиків, передбачених пунктами 3.1.1.-3.1.7. цих Правил, так і на умовах обмеженого їх набору.

3.3. Страховий випадок – страхова подія, тобто подія, яка виникла внаслідок страхових ризиків, і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу. Страхова подія може бути визнана страховим випадком тільки після отримання і розгляду Страховиком всіх документів, що її стосуються.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Правила добровільного страхування майна іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6

  Закон
  1.1. На підставі цих Правил Закрите акціонерне товариство „Страхова компанія “Надійна” (надалі за текстом - Страховик), укладає договори добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України
 2. Закон україни (49)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 20 жовтня 1995 року N 397/95-ВР,від 24 квітня 1996 року N 143/96-ВР,від 10 липня 1996 року N 303/96-ВР,
 3. Про внесення змін до закону україни «про оподаткування прибутку підприємств»

  Закон
  [У тексті Закону (у пункті 1.25, підпунктах 4.1.1, 4.2.1, 5.2.1, 5.2.10, 5.3.9, 7.4.1, 7.12.1, 7.13.1, 7.14.1, 8.4.3, 8.4.4, 8.5.2, 11.3.1, 11.3.2, 11.
 4. Закон україни про страхування (2)

  Закон
  (Через п'ять років після вступу України до Світової організації торгівлі до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 7 липня 2005 року  N 2774-IV)
 5. Закон україни про страхування (3)

  Закон
  (Через п'ять років після вступу України до Світової організації торгівлі до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 7 липня 2005 року  N 2774-IV)

Другие похожие документы..