Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В.М.Пырочкин, заведующий кафедрой госпитальной терапии Учреждения образования «Гродненский государственный медицинский университет», доктор медицинск...полностью>>
'Документ'
У виданні узагальнено досвід бібліотек України з питань соціокультурної діяльності, представлено найбільш розповсюд­жені її форми, визначено загальні...полностью>>
'Документ'
1. Утвердить Порядок признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам согласно п...полностью>>
'Документ'
01 2 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ВОДА, ЛЕД, ХОЛОД02 4 НЕФТЬ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ГАЗ03 6 УГОЛЬ, ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ, ТОРФ И СЛАНЦЫ ГОРЮЧИЕ04 зарез...полностью>>

Рекомендації щодо добровільної акредитації суб’єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рекомендації щодо добровільної акредитації суб’єктів господарювання,

які здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб.

1. Загальні положення.

1.1. Ці Рекомендації встановлюють процедуру добровільної акредитації суб’єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб.

1.2. Рекомендації розроблені з урахуванням статті 18 Закону України «Про охорону праці» та Типового положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 року № 15 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (далі – Типове положення).

2. Визначення.

Акредитація - визнання або підтвердження спроможності суб’єкта господарювання здійснювати навчання з питань охорони праці посадових осіб.

Координуючий орган - ДП «ГНМЦ», який координує діяльність всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб, проводить їх добровільну акредитацію.

Замовник акредитації - суб’єкт господарювання, який має намір здійснювати або здійснює навчання з питань охорони праці посадових осіб та подав письмову заявку про це до координуючого органу (ДП «ГНМЦ»).

3. Замовник акредитації відповідно до п.1.4 Типового положення подає до територіального управління Держгірпромнагляду за формою (додаток 1) письмове повідомлення про намір проводити (продовжити) навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.

3.1. До письмового повідомлення додається інформація про матеріально-технічне забезпечення, навчально-методичне забезпечення, та викладацький склад.

3.2. В інформації про матеріально-технічне забезпечення зазначається:

наявність приміщень (навчальних площ), що використовуються у навчальному процесі (табл.1).

наявність технічного забезпечення (табл. 2).

  1. В інформації про навчально-методичне забезпечення надається:

перелік навчальних програм згідно із Покажчиком нормативно-

правових актів з питань охорони праці, затвердженим наказом Держгірпромнагляду від 07.07.09 № 109 (табл.3).

Примітка. Навчальна програма із загальних питань охорони праці складається на основі Типових тематичних плану та програми навчання з питань охорони праці посадових осіб, наведеної у Типовому положенні.

перелік методичних розробок (конспекти лекцій, слайдові лекції, слайдові презентації, дидактичний матеріал, розробки різних видів занять тощо) (табл.4).

забезпеченість законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці (табл.5).

3.4. В інформації про викладацький склад (табл.6) наводяться такі дані:

спеціальна освіта викладача;

стаж роботи за фахом;

дата останнього навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Додаються копія диплома, витягу з протоколу перевірки знань та копія посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці.

4. Одночасно Замовник акредитації подає письмову заяву до ДП «ГНМЦ» за формою (додаток 2).

У заяві на добровільну акредитацію зазначається:

назва суб’єкта господарювання із зазначенням юридичної адреси та фактичним місцем проведення навчання;

підтвердження заявника повністю виконати вимоги, передбачені процедурою добровільної акредитації.

4.5. До заяви додається копія повідомлення та копія листа відповідного теруправління Держгірпромнагляду щодо відповідності матеріально-технічної бази та навчальні програми, погоджені з теруправлінням за всіма видами навчання.

Орієнтовний зразок титульного листа навчальної програми наведений у додатку 3. Також надаються зразки методичного забезпечення.

5. У разі розширення видів навчання суб’єкт господарювання подає повідомлення до відповідного теруправління та ДП "ГНМЦ" у зазначеному в цих Рекомендаціях порядку.

6. Після проходження добровільної акредитації в ДП «ГНМЦ» суб’єкт господарювання отримує свідоцтво за формою, зазначеною у додатку 4.

7. На підставі добровільної акредитації ДП «ГНМЦ» створює Перелік суб’єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання в електронному вигляді і розміщує його на своєму сайті.

Додаток 1

Начальнику територіального управління


Письмове повідомлення

про намір проводити навчання з питань охорони праці

працівників інших суб'єктів господарювання

Заявник – _____________________________________________________

(підприємство, навчальний заклад)

Керівник – ____________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові)

Посада – _____________________________________________________

Ідентифікаційний код (номер) заявника – ____________________________

Організаційно-правова форма - ________________________________________

Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) - __________________

Форма власності - ____________________________________________________

Орган управління - ______________________________________________

Місце знаходження заявника - _____________________________________

Місце провадження діяльності з надання освітніх послуг - ________________

Обсяг на рік - __________________________________________________

Тел: ______________ факс:_____________________ e-mail: ______________

Відомості про відокремлені підрозділи (філії):

п/п

Найменування

Місцезнаходження

Телефон,

факс

Види навчання, що проводяться

1

2

3

4

5

Відомості у поданих документах є достовірними.

Керівник (підпис) —————————————

(прізвище, ім'я та по батькові)

М П

1. Інформація про матеріально-технічне забезпечення

1.1.Наявність приміщень (навчальні площі),

що використовуються у навчальному процесі

Таблиця 1

з/п

Адреса приміщення

Власник майна

Документ на право власності

Договір оренди

Документ про відповідність санітарним нормам

Документ про відповідність вимогам правил пожежної безпеки

Документ про відповідність нормам з охорони праці

Термін дії договору оренди (з__по__)

Площа

(кв.м)

Наявність державної реєстрації

Наявність нотаріаль

ного посвід

чення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.2. Наявність технічного забезпечення

Таблиця 2

№ з/п

Назва технічних засобів навчання та наочного обладнання

Кількість

1

2

3

Керівник _________________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)

2. Інформація про навчально-методичне забезпечення

2.1. Програмне забезпечення

Таблиця 3

з/п

Вид навчання

Назва навчальної програми

1

2

3

2.2. Методичне забезпечення

Таблиця 4

з/п

Назви методичних розробок

Рік видання

Обсяг

(арк.)

Тираж

1

2

3

4

5

2.3. Наявність законодавчих та

нормативно-правових актів з охорони праці

Таблиця 5

з/п

Назва

(навчальних посібників, нормативно-правових актів, спеціальних Правил, методик тощо)

Кількість

примірників

Примітка

1

2

3

4

Керівник _________________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)

Інформація про викладацький склад

Таблиця 6

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження

Базова освіта

(копія диплому надається)

Стаж роботи (років)

Місце роботи, посада

Де і коли проходив останнє навчання з питань ОП

Тема занять

Останнє підвищ-щеня кваліфі-кації

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівник _________________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)

Додаток 2

Директору ДП «Головний

навчально-методичний центр

Національного науково-дослідного

інституту промислової безпеки та

охорони праці»

Баженову О.К.

Заява

на добровільну акредитацію щодо спроможності проводити навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання

Заявник _____________________________________________________

(назва суб’єкта господарювання)

Керівник ______________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові)

Місце знаходження заявника _____________________________________

Тел: ______________ факс:_____________________ e-mail: ______________

Просимо провести добровільну акредитацію щодо спроможності проводити навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання. З порядком проведення добровільної акредитації ознайомлений та зобов’язуюся його виконувати.

Додатки:

 1. Копія повідомлення до територіального управління.

 2. Копія листа територіального управління про спроможність суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці.

 3. Навчальні програми, переліки питань або екзаменаційні білети за всіма видами навчання з питань охорони праці.

 4. Зразки методичного забезпечення навчального процесу.

Керівник ______________________________ ___________________

(П.І.Б) (підпис)

Додаток 3

Зразок

назва навчального закладу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

" ___ " _______________ 20__року


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

__________________________________________________

вид навчання з питань охорони праці посадових осіб

ПОГОДЖУЮ ПОГОДЖУЮ

Начальник ТУ Директор ДП "ГНМЦ"

" ___ " _____________ 20__ року " ___ " ___________ 20__ року

Термін навчання – ___________

кількість годин

Форма навчання – з відривом від виробництва


Київ – 20___

Додаток 4

Зразок свідоцтваСкачать документ

Похожие документы:

 1. 05/01/11 Звіт про роботу в галузі дотримання антикорупційного законодавства

  Закон
  Протягом ІІ півріччя 2010 року в територіальному управління Держгірпромнагляду по Запорізькій області не виявлено порушень вимог антикорупційного законодавства та не складено протоколів про вчинення адміністративних правопорушень
 2. Ої економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнє

  Документ
  В сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі відбувається пошук нових шляхів та методів виро­бництва, здійснюється аналіз сучасного стану, окреслюються пе­рспективи на майбутнє.
 3. Про звернення Тернопільської міської ради до начальника умвсу в Тернопільській області Бортняка Ф. В. щодо подій, які відбулись 09. 05. 2011 р в м

  Документ
  Про звернення Тернопільської міської ради до начальника УМВСУ в Тернопільській області Бортняка Ф.В. щодо подій, які відбулись 09.05.2011 р. в м. Тернополі
 4. Ті протягом року, виконано рекомендацій, які були прийняті на засіданні обласної мкмр та хід виконання рекомендацій, прийнятих на засіданнях Всеукраїнської мкмр

  Документ
  Діяльність обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, відомості про кількість проведених засідань та рекомендацій, що були розглянуті протягом року, виконано рекомендацій, які були прийняті на
 5. Міністерство охорони здоров’я України двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» Фармацевтичний факультет

  Документ
  Матеріали до державної атестації випускників складені у відповідності з навчальним планом підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.12020101 “Фармація”, затвердженим Наказом МОЗ України № 36 від 21.

Другие похожие документы..