Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
Шесть с половиной лет назад в «Дружбе народов» была опубликована моя статья «Бритоголовые. Новая протофашистская молодежная субкультура в России»[1],...полностью>>
'Пояснительная записка'
Рабочая программа курса «Основы менеджмента» составлена на основе Стандарта среднего (полного) общего образования по экономике (профильный уровень), ...полностью>>
'Реферат'
Когда мы говорим о рекламе, то имеем в виду процесс, общее понятие, охватывающее множество частных проблем. Понятие «рекламное обращение» вычленяет к...полностью>>
'Урок'
Специалисты : ведущий –«кандидат медицинских наук», «представитель» Министерства здравоохранения РСФСР , «преподаватель» КГУ, « ученый – генетик», «в...полностью>>

Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра економіки підприємства та міжнародної економіки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВТЕІ КНТЕУ

______________ В.Т.Сусіденко

ПРОГРАМА

державного іспиту

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

форма навчання денна, заочна

Вінниця 2010

Укладачі: Гарбар В.А., к.е.н., доцент

Богацька Н.М., к.е.н., доцент

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні методичної комісії факультету економіки та менеджменту від 29 вересня 2010 р., протокол № 2 та засіданні Вченої ради інституту від 02 вересня 2010 р., протокол № 7.

Рецензенти: С.Д.Супрун, к.е.н., доцент

Е.О.Ковтун, к.е.н., доцент

Навчальна програма

ПРОГРАМА

державного іспиту

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

форма навчання денна, заочна

Укладачі: Гарбар Віктор Анатолійович

Богацька Наталія Миколаївна

ВСТУП

Програма комплексного державного іспиту підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму «Економіка підприємства» професійного спрямування «Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг».

Державний іспит з базової освіти – це комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-професійній програмі.

Мета державного іспиту – виявлення рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентів, їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Комплексний державний іспит складається з двох етапів:

- тестова перевірка знань, що формують основні компетенції бакалавра що зазначені у ГСВО МОН, «Освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра» з напряму «Економіка підприємства» професійного спрямування «Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг».

- письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

На державний іспит виносяться наступні дисципліни:

1. Економіка підприємства.

2. Політекономія, макро-, мікроекономіка.

3. Стратегія підприємства.

4. Маркетинг.

5. Потенціал і розвиток підприємства.

6. Планування та контроль на підприємстві.

7. Економіка торговельного підприємства.

Розділи програми підготовлені на основі програм дисциплін, що увійшли до складу державного іспиту.

Програма складається з наступних розділів:

Вступ.

1. Основний зміст.

2. Критерії оцінювання.

3. Список рекомендованих джерел.

При підготовці до державного іспиту студентам рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці програм.

Розділ 1. Економіка підприємства

Предмет курсу «Економіка підприємства»: економічні відносини, що виникають у конкретних сферах господарської діяль­ності, в процесі обігу товарів, принципи, сучасні методи формування стратегії розвитку підприємництва та обґрунтування кількісних та якісних показників його діяльності.

Мета курсу «Економіка підприємства» - формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних економічних знань щодо аналізу та планування важливих показників господарської діяльності підприємств з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування.

Завданням вивчення курсу «Економіка підприємства» є теоре­тична та практична підготовка студентів, формування умінь та навичок, якими повинні володіти випускники вищого навчального закладу освіти із відповідною кваліфікацією.

Підприємство як господарюючий статутний суб'єкт. Напрями його діяльності. Елементи зовнішнього середовища функціонування підпри­ємства. Організаційно-економічні умови функціонування підприємства. Поняття економічного суверенітету, самоокупності, рентабельності, самофінансування. Механізм державного регулювання діяльності підприємства. Класифікація підприємств та характеристика їх видів. Економічні особливості різних видів підприємств.

Мета функціонування підприємства на ринку. Поняття головної цілі підприємства. Класифікація цілей та вимоги до їх формування. Стратегічні та тактичні цілі, їх характеристика та особливості реалізації. Залежність цілей господарювання від стадій життєвого циклу. Дерево цілей, його побудова та зміст. Прибуток як цільова функція діяльності підприємства на ринку. Економічні межі обсягу діяльності підприємства. Метод визначення «точки беззбитковості», «точки ліквідації», «зони збитковості та прибутковості».

Планування як процес. Принципи планування та їх характеристики. Поняття плану, класифікаційні ознаки та види планів. Методи планування, їх характеристики. Стратегічне планування.

Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства. Основні розділи виробничої програми. Методи вимірювання та показники обсягу діяльності підприємства. Показники виробничої програми: товарна, валова, чиста, умовно-чиста, норма­тивно-чиста, реалізована продукція. Поняття внутрішньозаводського та валового обороту.

Поняття «виробнича потужність підприємства». Інформаційна база та послідовність розрахунку виробничої потужності підприємства. Фонд часу роботи обладнання, методика визначення корисного часу роботи обладнання. Динамічні показники виробничої потужності: вхідна, вихідна, середньорічна виробнича потужність.

Поняття економічних ресурсів та ресурсного потенціалу підпри­ємства. Складові частини ресурсного потенціалу, їх характеристики та взаємозв'язок у процесі виробництва.

Суть та завдання матеріально-технічного забезпечення підпри­ємства. Склад матеріальних ресурсів і їх характеристика. Планування матеріально-техніч­ного забезпечення, його взаємозв'язок із фінансовими можливостями і стратегією розвитку підприємства. Система організації постачання матеріальних ресурсів, підходи до її здійснення. Поняття оптимальної партії постачання та регламенту поставки. Планування потреби підприємства в матеріальних ресурсах за елементами. Норми витрат як основа визначення потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Запаси матеріально-сировинних ресурсів підприємства, їх необ­хідність та призначення. Класифікація виробничих запасів. Нормування виробничих запасів. Планування потреби підприємства у виробничих запасах.

Поняття основних фондів підприємства як елемента мате­ріальних ресурсів. Характеристика складу основних фондів за різними класифікаційними ознаками. Оцінка основних фондів: первісна, поновлена, залишкова вартість. Поняття ліквідаційної вартості. Фізичний та моральний знос основних фондів. Види амортизації, їх характеристика та призначення у відтворювальному процесі. Показники, що характеризують стан та рух основних фондів. Методи розрахунку середньорічної вартості основних фондів, коефіцієнти оновлення та вибуття, здатності основних фондів. Ефективність використання основних фондів: поняття та критерії оцінки.

Трудові ресурси підприємства та їх характеристика за кваліфікаційними ознаками. Продуктивність праці робітників: поняття та методи оцінки. Методи нормування витрат праці на підприємстві. Форми мотивації праці робітників. Системи оплати праці та їх характеристика. Форми та системи преміювання на підприємстві. Методичні інструменти аналізу чисельності та фонду оплати праці підприємства. Штатний розклад, його призначення та порядок складання. Планування загального фонду оплати праці.

Науково-технічний прогрес (НТП) як основа розвитку та інтенсифікації виробництва. Основні напрями науково-технічного прогресу. Автоматизація та механізація виробництва, показники оцінки їх рівня. Ефективність науково-технічного прогресу.

Сутність понять «витрати», «поточні витрати підприємства», «собівартість продукції, послуг та робіт». Класифікація поточних витрат підприємства. Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення. Калькулювання повних витрат на виробництво продукції та послуг. Кошторис витрат виробництва - поняття, склад. Послідовність розрахунку витрат виробництва. Системи та методи внутрішнього контролю за поточними витратами.

Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела утворення. Формування доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, послуг, інших активів), інших операційних доходів. Доходи від фінансової та інвестиційної діяльності підприємств. Методичні інструменти аналізу доходів підприємства, факторів, що обумовлюють їх формування. Сутність та функції прибутку, його значення в діяльності підприємства, джерела утворення. Види та класифікація прибутку. Показники прибутку та рентабельності, фактори, що впливають на рентабельність діяльності підприємства.

Поняття ефективності діяльності підприємства. Показники та критерії ефективності. Система показників ефективності. Поняття конкурентоспроможності підприємства та продукції, їх взаємозв'язок та взаємообумовленість. Показники та критерії оцінки конкурентоспроможності підприємства за напрямами його діяльності: виробничої, організаційно-управлінської, кадрової.

Розділ 2. Політекономія, макро-, мікроекономіка

Макро- та мікроекономіка є складовими частинами політекономії і мають за мету надати студентам базові теоретичні знання й початкові уявлення про механізм функціонування економічної системи в умовах ринкової та трансформаційної економік.

Гуманітарна суть економічних перетворень в Україні полягає в тому, щоб зробити кожну людину активним учасником господарського життя. Вища школа покликана в межах сучасної базової освіти формувати у молодого спеціаліста економічне мислення на основі глибокого розуміння явищ, процесів і відносин в економічній системі суспільства.

Основи економіки, макро- та мікроекономіка є базовими дисциплінами навчальних планів підготовки бакалаврів з економіки підприємства. Їх вивчення забезпечує науково-методичне підґрунтя для опанування студентами конкретних економічних дисциплін.

Предметом дисципліни є економічна система в цілому. При цьому в центрі уваги курсів – знаходження причини та наслідків спільної діяльності всіх суб’єктів національної економіки, які знаходять своє відображення через такі узагальнюючі категорії як валовий внутрішній продукт, сукупні витрати, зайнятість і безробіття, інфляція, державний бюджет тощо.

Головною метою курсу є набуття майбут­німи спеціалістами навичок аналізу агрегованих показників, визна­чення чинників і наслідків макроекономічного розвитку госпо­дарських систем, а також можливостей держави коригувати цей розвиток відповідно до цілей та пріоритетів економічної політики.

Основним завданням курсу є дослідження таких проблем:

- визначення величини сукупних обсягів виробництва, розподілу, перерозподілу й споживання валового внутрішнього продукту та інших макроекономічних показників;

- з'ясування механізмів формування економічної рівноваги національного ринку з точки зору різних економічних концепцій;

- вивчення форм прояву економічної нестабільності - інфляції, безробіття й циклічних коливань;

- аналізу інструментів економічного регулювання та факторів економічного зростання.

Мікроекономіка як складова економічної теорії. Предмет, концептуальні основи та методологія мікроекономіки. Мета, завдання і міст дисципліни.

Корисність і уподобання в економічній теорії. Закон спадної граничної корисності економічного блага. Уподобання споживача. Бюджетне обмеження споживача. Рівновага споживача.

Реакція споживача на зміну доходу. Реакція споживача на зміну цін товарів. Ефект заміни та ефект доходу. Прийняття рішень в ситуаціях ризиком.

Попит та закон пропозиції. Пропозиція та закон пропозиції. Взаємодія попиту та пропозиції. Практичне застосування аналізу рівноваги.

Еластичність попиту. Еластичність пропозиції.

Фірма як суб’єкт ринку та виробнича ринкова система. Поняття та параметри виробничої функції. Іна технології, зміна масштабу у довготерміновому періоді.

Поняття і види витрат. Витрати виробництва у короткотерміновому періоді. Витрати виробництва в довгостроковому періоді. Рівновага виробника.

Характерні риси ринку досконалої конкуренції. Конкурентна стратегія фірми у короткостроковому періоді. Конкурентна стратегія фірми у довгостроковому періоді.

Модель чистої монополії та її характеристика. Монопольний ринок у короткостроковому та довготерміновому періодах. Сутність та основні риси ринку монополістичної конкуренції. Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Нецінова конкуренція.

Олігополія, її сутність та основні ознаки. Олігополістичне ціноутворення. Олігополія та економічна ефективність.

Похідний попит. Похідний попит а досконалої конкуренції на ринку продукту та ринку факторів виробництва.

Праця як фактор виробництва, її мобільність. Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку.

Капітал як фактор виробництва. Попит та пропозиція капіталу. Ринок землі. Аналіз ринкової рівноваги. Ефективність та економіка добробуту.

Зовнішні ефекти, їх економічний зміст. Громадські блага і громадський вибір. Економічна роль держави у ринковій економіці.

Розділ 3. Стратегія підприємства

Формування ринкових відносин передбачає функціонування підприємств в умовах економічної невизначеності та посиленого ризику. Динамізм зовнішнього оточення вимагає від менеджерів передбачувати результати діяльності підприємств, оцінювати ступінь ризику, розроблювати стратегію розвитку підприємств, формувати та реалізувати програми, які визначають довгострокові цілі та засоби їхнього досягнення.

Вивчення дисципліни «Стратегія підприємства» забезпечує теоретичну та практичну підготовку майбутніх фахівців у галузі оволо­діння та використання елементів і методів стратегічного управління в підприємствах. Вивчення концепції стратегії підприємства базується на знаннях курсів: «Основи менеджменту», «Менеджмент підприємства», «Економіка підприємства», «Маркетингова діяльність підприємства».

Дисципліна «Стратегія підприємства» передбачає вивчення таких тем:

 • «Стратегічне управління як реалізація цільового підходу»;

 • «Стратегія як системний підхід до управління перспективним роз витком підприємства»;

 • «Модель стратегічного планування»;

 • «SWОТ-аналіз і генерування стратегічних альтернатив розвитку підприємства»;

 • «Вибір і реалізація стратегій підприємства»;

 • "Організація стратегічного управління в підприємстві";

 • «Управління потенціалом підприємства»;

 • «Управління шляхом вибору стратегічних позицій»;

 • «Моделі управління в умовах невизначеності зовнішнього оточення».

Формування ринкових відносин обумовлює функціонування підприємств в умовах економічної невизначеності та ризику. В умо­вах зростаючої нестабільності фахівцям необхідно вміти передба­чати результати, оцінювати ступінь ризику, виявляти конкурентну перевагу підприємства, розробляти стратегію розвитку підприємства, формувати та реалізовувати програми, які сприяють досягненню довго термінових цілей.

Вивчення дисципліни «Стратегія підприємства» забезпечує теоретичну та практичну підготовку майбутніх спеціалістів з оволодіння та використання елементів і засобів стратегічного управління в підприємствах.

Метою дисципліни є формування у студентів міцних знань з теорії стратегічного управління, вироблення вмінь і павичок для прак­тичного використання концепції стратегічного менеджменту в управ­лінні підприємством.

Актуальність дисципліни па сучасному етапі. Мета і задачі курсу. Предмет вивчення дисципліни. Зв'язок дисципліни з іншими навчальними курсами. Структура курсу «Стратегія підприємства».

Передумови формування системи стратегічного управління. Концепція стратегічного управління. Модель стратегічного управління. Специфіка стратегічного управління. Основні складові стратегічного управління. Характеристика етапів формування системи стратегічного управління. Причини зростання значущості стратегічного управління для підприємств в ринкових умовах. Використання системи стратегічного управління підприємствами України: досвід, проблеми і необхідність.

Стратегія за формою та змістом. Стратегія як набір правил для прийняття рішень. Відмінні риси стратегії. Стратегії залежно від фази життєвого циклу підприємства. Класифікація стратегій. Стратегії за характером. Корпоративні та специфічні стратегії: їхні види та харак­теристика. Спеціальні стратегії.

Особливості стратегічного планування, його відмінність від довгострокової о планування. Принципи стратегічного планування. Значення стратегічного планування діяльності підприємства в умовах нестабільності зовнішнього оточення. Підходи до організації страте­гічного планування в підприємстві.

Процес стратегічного планування. Характеристика етапу ціле-утворення. Вибір місії та правила її формування. Значення місії для підприємства з орієнтацією на стратегічний розвиток. Девіз і кредо підприємства. Класифікація стратегічних цілей. Фактори, які впливають на вибір стратегічних цілей. Сфери встановлення стратегічних цілей підприємства.

SWОТ-аналіз як етап стратегічного планування. Стратегічна інформація: види та джерела. Поняття стратегічних проблем підприємства.

Мета аналізу зовнішнього оточення та внутрішнього середовища підприємства. Методика проведення аналізу факторів макросередовища та безпосереднього оточення підприємства. Методика управлінського обстеження сильних і слабких сторін підприємства.

Розробка профілю діяльності підприємства та профілю поляр­ностей. Методика складання матриці SWОТ та профілю маркетин­гового середовища підприємства. Генерування стратегічних альтернатив як етап стратегічного планування. Процес визначення страте­гічних альтернатив розвитку підприємства. Аналіз стратегічних альтернатив: стратегія росту; обмеженого росту; скорочення: об'єднання трьох базових стратегій. Використання базових стратегічних підходів для обґрунтування стратегічних альтернатив розвитку підприємства (модель І.Ансоффа, М.Портера, Мак-Кінзі, «Бостон консалтинг груп»). Процес виявлення домінантних конкурентних переваг під­приємства, його позиції на ринку та в конкурентній боротьбі, аналіз стану товарного (господарського) портфеля.

Процес вибору стратегії розвитку підприємства. Поняття оптимальної стратегії. Перелік факторів, які впливають на вибір стратегії та їхня оцінка. Оцінка обраної стратегії. Матриця А. Томпсона. А.Дж Стрікленда. ("Ріст ринку - конкурентна позиція") для оцінки правильності вибору стратегії. Етап реалізації стратегії. Структура стратегічного плану. Характеристика розділів стратегічного плану. Задачі стратегічного контролю в процесі реалізації стратегії. Оцінка ефективності діючих стратегії!. Критерії ефективної і і стратегій. Зовнішня та внутрішня ефективність стратегій підприємства. Показники ефективності діючої стратегії.

Служба (відділ) стратегічного розвитку підприємства: мета, за­дачі, призначення. Особливості управлінської діяльності менеджерів \ системі стратегічного управління.

Необхідність стратегічних змін у підприємстві в процесі реа­лізації стратегії. Відповідність організаційної структури підприємства обраній стратегії, розвитку. Сфери реструктуризації підприємства. Структурні зміни відповідно до обраної стратегії. Форми ре органі­зації підприємства. Створення корпоративної культури для підтримки стратегії підприємства. Мотивація персонал} в процесі реалізації стратегії. Формування стратегічної поведінки і команди підтримки стратегічних змін у підприємстві.

Поняття стратегічного потенціалу підприємства. Елементи стра­тегічного потенціалу. Особливості управління стратегічним потен­ціалом. Фактори, які впливають на вибір стратегії управління потен­ціалом підприємства. Конкурентоспроможність потенціалу: Взаємо­зв'язок конкурентоспроможності потенціал та конкурентоспро­можності підприємства. Конкурентні переваги та конкурентний статус підприємства. Індикаторний та матричний методи оцінки конкурентоспроможності, потенціалу підприємства. Рівні норматив­них індикаторів конкурентоспроможності економічного потенціалу підприємства. Споживчий рейтинг, діловий, престижний та міжна­родний рейтинг як індикатори конкурентоспроможності соціального потенціалу.

Стратегічні зони господарювання (СЗГ): поняття та характеристика. Процес стратегічної сегментації ринку. Параметри стратегічної сегментації. Параметри, які характеризують СЗГ. Ключові фактори успіху в СЗГ: види та характеристика. Поняття зони стратегічних ресурсів. Привабливість СЗГ. Послідовність оцінки при­вабливості СЗГ. Використання матриць «Бостон консалтинг груп», «Мак-Кінзі» та матриці «Санкт-Петербурзького ДТУ» для оцінки стратегічного стану підприємства та вибору стратегічних позицій у привабливих СЗГ. Особливості управління стратегічним набором СЗГ. Поняття стратегічних центрів господарювання. Оцінка страте­гічної гнучкості та синергізму.

Поняття нестабільності і невизначеності зовнішнього оточення. Характеристика нестабільності/невизначеності зовнішнього оточення: ступінь звичайності подій, темп зміни подій, можливість прогнозу­вання розвитку подій. Оцінка ступеню невизначеності/нестабільності зовнішнього оточення.

Шкала оцінки ступеню нестабільності/невизначеності зовніш­нього середовища за І.Ансоффом. Характеристика та види систем уп­равління в умовах нестабільності середовища. Системи управління в умовах стабільного зовнішнього оточення. Системи управління в умо­вах динамічного зовнішнього оточення. Системи управління в умовах кризової ситуації.

Девіантний та превентивний характер системи управління під­приємством. Управління на базі контролю. Управління на базі екстра­поляції. Управління на базі передбачення змін. Управління на базі гнучких екстрених рішень: управління шляхом реструктурування стратегічних задач: управління за слабкими сигналами; управління в умовах стратегічних несподіванок. Ранжування управлінських задач за ступенем терміновості рішення. Поняття «сильних» і «слабких» сигналів зовнішнього середовища.

Вибір системи управління залежно під рівня нестабільності зов­нішнього оточення.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (4)

  Документ
  Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 07 вересня 2011р., протокол №10, на засіданні методичної комісії факультету економіки та менеджменту від 02 вересня 2011 р.
 2. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (2)

  Документ
  Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 30 серпня 2010р., протокол №11, на засіданні методичної комісії факультету економіки та менеджменту від 29 вересня 2010 р.
 3. Програма державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень (1)

  Документ
  Програма комплексного державного іспиту підготовлена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти та Варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з напряму
 4. Програма комплексного державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень

  Документ
  Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі засіданням кафедри товарознавства та маркетингу (протокол №14 від 28.08.2010р.
 5. Програма вступного іспиту зі спеціальності 050101 «Економічна теорія» на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

  Документ
  Мета вступного іспиту на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності «Економічна теорія» — визначення рівня підготовленості вступників, які бажають навчатися в магістратурі КНЕУ.

Другие похожие документы..