Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Экзаменационные вопросы'
- демагрофическо-социальные ЧС (связанные с изменением границ и политики государств, связанные с изменением природных условий, связанные с существенн...полностью>>
'Документ'
Писатель письма от 26 марта 1769 года, подписанного ваш покорнейший и усердный слуга А., узнал, что его письмо не будет напечатано. Мы советуем ему о...полностью>>
'Информационный бюллетень'
Президент России Д.Медведев подписал перечень поручений по итогам заседания комиссии при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проекто...полностью>>
'Реферат'
Профессия- это занятие, требующее специальной подготовки, которое человек практикует регулярно и которое служит ему источником средств для существован...полностью>>

Самостійна робота як форма активізації творчо пізнавальної діяльності учнів на уроках історії

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Самостійна робота як форма активізації

творчо - пізнавальної діяльності учнів на уроках історії

Якщо учень у школі не навчиться сам нічого творити,

, то і в житті він буде тільки наслідувати, копіювати.

Л. Толстой

Поганий учитель викладає істину, а гарний учитель

вчить її шукати самостійно.

А. Дістерверг

Традиційні завдання шкільної освіти у вигляді знань, умінь, навичок сьогодні недостатні, адже сучасне суспільство потребує особистостей, здатних практично розв’язувати різноманітні професійні та життєві проблеми, бути спроможним до самореалізації в різноманітних сферах своєї життєдіяльності.

Самостійна робота учнів – діяльність учнів, спрямована на оволодіння навчальним матеріалом або його застосування, що відбувається без участі вчителя [2, 363].

Самоосвіта – складний вид систематичної пізнавальної діяльності, під час якої людина сама ставить перед собою пізнавальну мету і завдання, визначає шляхи їх досягнення, контролює хід самостійної роботи з надбання знань та сама оцінює і вдосконалює їхні результати.

Основні завдання з підготовки учнів до самоосвіти вирішуються саме на уроці. Найчастіше пробудження інтересу до предмета, бажання пізнавати щось самостійно з метою вдосконалення знань, отриманих на уроці під керівництвом учителя, починається з уміння вчителя організувати роботу на уроці таким чином, щоб зацікавити учнів: цікавий початок уроку, неочікувані запитання на кмітливість, чітка постановка завдань, надання дітям можливості висловити свої припущення щодо мети своєї роботи на кожному уроці, своє бачення розв’зання проблеми тощо. Навчити дітей дивуватися та бути спостережливим – дуже важливо в шкільному навчанні. Від зацікавленості до допитливості, пізнавального інтересу, пізнавальної потреби – це шлях зародження потребами в самоосвіті.

Отже, самостійна робота – це форма активізації творчо-пізнавальної діяльності учнів, яка передбачає виконання завдань без допомоги дорослої людини. Для цього в учнів слід формувати узагальнені прийоми побудови дій, виробляти уміння керувати своєю діяльністю. Все це допомагає учням надалі успішно здійснювати самоосвітню діяльність.

Класифікація самостійної роботи учнів

Ознаки класифікації самостійних робіт

Форми та мета самостійних робіт

1. За дидактичною метою

1. Для повторення опорних знань та підготовки до сприймання нового матеріалу.

2. Для вивчення нового матеріалу.

3. Для систематизації знань.

4. Для закріплення знань та вмінь шляхом виконання тренувальних вправ.

5. Для закріплення знань шляхом застосування їх у новій ситуації.

6. Перевірочні, контрольні.

2. За характером пізнавальної діяльності

1. Копіювального характеру, виконані за зразком.

2. Частково-пошукового характеру.

3.Дослідницького характеру.

3. За

формами організації навчальної діяльності учнів

1. Фронтальні.

2. Групові (за диференційованими завданнями).

3. Парні (за варіантами, диференційовані).

4. Індивідуально-диференційовані.

4. За

джерелом знань

1. З підручником, довідником чи ін. друкованими посібниками.

2. Зі складання плану, конспекту лекцій, на основі прочитаного чи прослуханого.

3. Зі складанням схем, плану після чи під час роботи з екранними посібниками.

4. З роздатковим матеріалом.

5. З підготовки рефератів, доповідей, повідомлень, проектів.

6. Складання тестів, кросвордів.

7. Підготовка до уроку-семінару, конференції.

8. Робота за пам’ятками з організації самоосвітньої компетентності учнів.

Етапи

проведення самостійної роботи на уроці

- Підготовчий;

Учитель розповідає дітям про мету їхньої роботи, розкриває можливості її успішного виконання, залучаючи до такого обговорення самих дітей. Учитель пропонує користуватися різними довідковими джерелами, сам заздалегідь готує різноманітну літературу.

- Сам процес самостійної роботи учнів на уроці;

Учитель забезпечує поступовий перехід від роботи репродуктивного характеру до складнішої, що потребує застосування умінь і навичок користування довідниками, словниками, і, врешті решт, до самостійної творчості, що потребує прояву уяви, фантазії тощо.

- Підсумково-узагальнюючий етап;

Він передбачає введення самостійної роботи у класі в більш або менш складний варіант дослідницької роботи.

- Заключний етап;

Вибір учнем різнорівневих творчих завдань для системи самоосвіти.

Необхідно заздалегідь визначити форми стимулювання та заохочення кращих учнів, які досягли успіхів. Також учитель аналізує типові помилки, прогнозує подальшу взаємодію з ними щодо вдосконалення їхньої пізнавальної діяльності [3, 63].

Проблему управління пізнавальною діяльністю учнів слід розв’язувати так, щоб школяр був не об’єктом, а суб'єктом навчання. Тому постає завдання не лише управління мисленнєвими, а й забезпечення раціонального самоуправління, саморегулювання в процесі пізнання.

Стимулювання самостійної пошукової пізнавальної діяльності учнів можливе шляхом створення вчителем програми дій, рекомендацій, кроків щодо самостійного здобуття знань та організації самоосвітньої компетентності учнів.

Щоб досягти успіху в навчанні учням необхідно самостійно зробити важливі кроки пізнання, які допоможуть швидше та успішніше засвоїти матеріал та досягти вершини знань.

20 важливих кроків самоосвіти

Крок 1

Настанови

1. Постав перед собою завдання самостійно поліпшувати свої досягнення в навчанні, виявляй при цьому наполегливість.

2. Подумай, які риси характеру потрібні тобі в самостійному житті, які з них ти можеш сформувати в себе під час навчання.

3. Проаналізуй, як ти виконуєш навчальні завдання. Дай собі відповідь на запитання:

- Для чого ти вчишся?

- Чи вмієш ти самостійно виконувати навчальні завдання?

- Як ти перевіряєш себе: під час виконування домашнього завдання; коли вже все виконаєш; плануєш, який буде результат?

- Як довго ти можеш бути працездатним і уважним?

- У який час дня ти працюєш краще?

- Чи вмієш ти зосередитися на навчальному завданні, коли тобі щось заважає?

- Чи користуєшся ти допомогою під час виконання домашнього завдання?

- Які недоліки у твоїй навчальній діяльності можуть тобі заважати самостійно працювати, здобувати знання?

- Відповідаючи на подані вище запитання, спробуй поставити перед собою завдання поліпшити самостійне здобуття знань.

Крок 2

Організовую своє робоче місце

1. Підготуй усе необхідне для роботи.

2. Прибери з робочого місця все зайве.

3.Навчальніі посібники розклади за порядком.

4. Розпочавши роботу, не поспішай.

5. Не працюй до цілковитої втоми, роби перерви.

6. Під час роботи не їж, не пий. Роби це під час перерви.

7. Будь зосередженим під час роботи.

8. Якщо не виходить, не хвилюйся, зроби перерву, заспокойся й продовжуй роботу.

9. Вдало виконавши роботу, не хвалися. Закінчивши її, впорядкуй своє робоче місце.

Крок 3

Читаю книгу

1. Визнач мету читання.

2. Читаючи, виявляй активність, зафіксовуй ключові слова та фрази, ідеї та образи.

3. Усвідомлюй, чим зачіпає тебе цей текст.

4. Закінчивши читання, знову переглянь і оціни місця, які тебе найбільше зацікавили в прочитаній книзі, визнач основні переваги та недоліки.

Алгоритм читання

Прочитати → усвідомити → засвоїти → продумати → виписати → оцінити

Крок 4

Працюю з текстом

1. Встанови за назвою тему тексту.

2. Ознайомся зі змістом. Не поспішай під час читання.

3. Уточни значення незнайомих слів.

4. Відтвори зміст прочитаного за запитаннями.

5. Склади свої запитання.

6. Проаналізуй прочитане.

Крок 5

Працюю з параграфом підручника

1. Прочитай параграф. Склади цілісне уявлення про описані події, явища. Уважно розглянь карти, схеми, ілюстрації, запропоновані у підручнику.

2. Зверни увагу на виділені в підручнику факти, ідеї, дати, підсумки, висновки, джерела.

3. Склади план міркування щодо прочитаного.

4. Проаналізуй прочитане.

5. Постарайся зв’язати з матеріалом параграфа те, що пояснював вчитель на уроці, що записав у зошиті.

6. Пригадай, що ти читав, бачив у музеї, кінофільмах по цій темі раніше.

7. Інколи необхідно переглянути параграфи, що вивчали раніше.

8. Обов’язково заглянь до додаткових джерел інформації, словника.

9. Підготуй відповіді на питання і завдання, розміщені в кінці параграфа. Виконай усі завдання, запропоновані вчителем.

Крок 6

Складаю простий план

1.Уважно прочитай текст.

2. Поділи текст на об’єднані спільним змістом логічні ланки.

3. Добери заголовок до кожного уривка.

Крок 7

Складаю складний план

1. Уважно прочитай матеріал.

2. Розділи його на основні смислові частини, назви їх (пункти плану).

3. Розділи на смислові частини зміст кожного пункту, також назви їх (підпункти плану).

4. Перевір, чи не збігаються пункти та підпункти плану, чи повністю в них відображено основний зміст прочитаного тексту.

Крок 8

Складаю конспект

1. Прочитай текст. Визнач його основні смислові частини, визнач головну думку.

2. Якщо треба скласти план-конспект, сформулюй його пункти, підпункти, визнач, що саме слід включити в план-конспект для розкриття кожного з них.

3. Найважливіші положення (тези) послідовно і стисло виклади своїми словами або у вигляді цитат.

4. У конспект слід включити й докази, що обґрунтовують основні положення, конкретні факти, приклади.

5. Окремі слова пиши скорочено, виписуй лише ключові слова, застосовуй умовні позначки.

6. Роби широкі поля: це дасть змогу доповнювати конспект.

7. Застосовуй різні способи підкреслення, використовуй олівці та ручки різного кольору.

Крок 9

Готую доповідь, реферат

1. Продумай тему, загалом визнач її зміст, склади простий чи складний план.

2. Склади список літератури; читаючи її, виписуй усе, що слід включити в роботу.

3. Дороби план, проти кожного пункту познач, з якої книги слід узяти матеріал.

4. У вступі до роботи розкрий значення її теми.

5. Послідовно розкрий усі передбачені планом питання, обґрунтуй, підкріпи прикладами, фактами.

6. Вислови своє особисте ставлення до теми.

7. Пиши грамотно, стисло, не припускайся повторень.

8. Вкажи, звідки взято наведені цитати, факти.

9. Наприкінці роботи зроби узагальнені висновки.

10. Самокритично прочитай роботу, відкоригуй, перепиши начисто.

Крок 10

Працюю з цитатою

1. Цитатою користуються для підтвердження, уточнення власних думок.

2. Для цитування вибирай ті місця, які найбільш повно і точно відображають основні думки автора.

3. Не можна зловживати цитатами.

4. Цитата повинна нести закінчену та узагальнену думку автора.

5. Виписуй цитату уважно, без зміни слів, з дотриманням орфографічних правил.

6. Кожна цитата береться в лапки.

7. Після цитати вкажи джерело наданої інформації.

Крок 11

Складаю тези

1. Поділи матеріал на змістові блоки, встанови взаємозв’язок між ними.

2. Постав запитання до цих блоків з метою виділення основних положень.

3. Сформулюй та запиши конкретні відповіді на загадані запитання.

4. Виділи ті слова, які несуть найбільшу смислову інформацію.

5. Перевір, чи можливо, користуючись складеними тезами, точно і вичерпно передати зміст опрацьованого тексту.

Крок 12

Проводжу просте порівняння

1. Прочитай завдання.

2. Усвідом суть завдання, тобто сформулюй речення, у якому сказано, що потрібно зробити.

3. Отримай від учителя (або обери самостійно) ознаку для простого порівняння.

4. Зроби висновок порівняння, який відбиває подібність або відмінність.

5. За вимогою вчителя поясни причину подібності або відмінності.

Крок 13

Проводжу повне порівняння

1. Усвідом суть завдання.

2. Пригадай усі ознаки, які потрібно порівняти.

3. Зістав ці ознаки з ознаками іншого об’єкта порівняння.

4. Зроби висновок про наявність або відсутність ознак у об’єктів порівняння.

5. Зроби висновок.

6. Поясни причини (на вимогу учителя).

Крок 14

Проводжу аналіз історичного джерела

1.Уважно прочитай зміст історичного джерела.

2. Виділи в тексті головне і другорядне.

3. Зверни увагу на час написання джерела.

4. Порівняй свої знання про історичну подію (факт) з інформацією, яку містить джерело.

5. Вислови власну думку щодо даного історичного джерела.

Крок 15

Складаю історичний портрет особистості

1. Пригадай чи встанови, коли, в якій державі жив історичний діяч.

2. Назви історичні умови, на тлі яких він розгортав свою діяльність.

3. Опиши його зовнішність, характер. Що, на твою думку, вплинуло на формування його особистості? Які риси його вдачі здаються вартими наслідування, а які ти не схвалюєш?

4. Інтереси якої верстви він виражав?

5. Вкажи основні наслідки його діяльності.

6. Схарактеризуй його діяльність, вислови своє ставлення до нього (які його вчинки і справи викликають захоплення, а які - ні; як ти ставишся до засобів, якими він прагнув досягти мети).

Крок 16

Аналізую матеріали про війну

1. Визнач причини і характер війни:

- основні суперечності, що призвели до війни;

- підготовка до війни, співвідношення сил і плани ворогуючих сторін;

2.Хід війни:

- привід, початок;

- основні етапи і головні битви;

- закінчення війни і умови миру;

- вплив суспільно-політичного ладу ворогуючих сторін на хід війни;

- відношення народу до війни;

3. Значення війни:

- економічні, соціальні, політичні наслідки війни для її учасників;

- вплив війни на подальший розвиток міжнародних відносин;

4. Висновки, узагальнення, власне ставлення до подій війни.

Крок 17

Аналізую повстання

1.Визнач причини повстання.

2.Як розпочалось повстання:

- що послужило приводом до нього?

- хто був його керівником?

- яким був склад повстанців?

3. Хід повстання:

- дії повстанців;

- вимоги, цілі, програма дій;

4. Як завершилось повстання? Вкажіть причини перемоги (чи поразки) повсталих.

5. Які результати та наслідки повстання тобі відомі.

Крок 18

Запамятовую термін

1. Запиши і вірно прочитай термін.

2. Визнач смислове значення (семантику) та походження (етимологію) терміна.

3. Дізнайся, хто перший ввів термін у науку.

4. Добери синоніми до цього терміна.

5. Перекажи значення терміна своїми словами.

6. Запам’ятай та вживай термін у власному мовленні.

Крок 19

Міркую і аргументую

1. Я – позиція.

- вислови свою власну думку, поясни в чому полягає твоя точка зору:

Я ВВАЖАЮ, ЩО …

2. Обґрунтування.

- наведи причину появи цієї думки, тобто, на чому ґрунтуються твої докази:

ТОМУ, ЩО …

3. Приклад.

- наведи приклади, факти, які демонструють докази і підтверджують позицію :

НАПРИКЛАД, …

4. Висновки.

- узагальнюй свою думку на основі висновків:

ОТЖЕ, Я ВВАЖАЮ, ЩО …

Крок 20

Успішно навчаюся

1. Відповідай за себе.

2. Сконцентруйся на своїх цінностях і принципах.

3. Постав першочергові речі першими.

4. Показуй себе з кращого боку.

5. Спочатку зрозумій інших, а потім намагайся, щоб зрозуміли тебе.

6. Шукай найкраще рішення розв’язання поставленої проблеми.

7. Будь вимогливим до себе.

Працюючи та долаючи запропоновані кроки з самоосвіти, традиційна парадигма: «учитель – підручник – учень» замінюється на нову «учень – підручник – учитель». Саме так учень набуває життєтворчої компетентності, а учитель виступає в ролі організатора самостійної пізнавальної діяльності школяра як помічник і консультант.

Отже, створюючи ситуації, які спонукають учнів до самостійного пошуку знань, розвивають його ініціативу, звернення до додаткових джерел пізнавальної інформації, формують самостійність та учнівську компетентність.

Список використаної літератури

1. Бухлова Наталія. Навчаємо вчитися: діагностика і формування самоосвітньої діяльності учнів. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. –с. 19 – 21, 107 -121.

2. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. – К.: Ґенеза, 2002. – 368 с.

3. Бондаревський В. Б. Воспитание интереса к знаниям и потребности к самообразованию. – М.: Просвещение, 1985.

4. Трубачова С. Роль методів самостійного набуття знань в організації пізнавальної діяльності учні // Рідна школа, 2001, № 1.Скачать документ

Похожие документы:

 1. І-ііі ст. №1 Використання проектної технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики

  Урок
  Система освіти покликана сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, так як школа готовить людину насамперед до активної діяльності у різних сферах економіки, культури та політичного життя суспільства.
 2. План. І. Вступ. ІІ. Шляхи І методи активізації розумової діяльності учнів на уроках математики а Методика про рівні засвоєння знань учнями

  Урок
  Одним із важливих завдань учителя математики на уроці є активізація розумової діяльності учнів, уміння допомогти кожному засвоїти матеріал на такому рівні, який дасть можливість вільно орієнтуватися в житті.
 3. Формування ключових компетентностей засобами інтерактивного навчання на уроках історії

  Урок
  Серед важливих педагогічних завдань, які поставило життя перед сучасною школою є розробка нових педагогічних ідей та підходів до навчально – виховного процесу, в центрі яких - особистість дитини з її потребами, інтересами та життєвими проблемами.
 4. Творча лабораторія методиста-предметника

  Документ
  В сучасних умовах модернізації національної освіти значну роль відіграє система методичної роботи, головною метою якої є не лише надання методичної допомоги педагогічним кадрам у розвитку їх професійної майстерності, але і активізація
 5. Для якої навчальної програми (предмета, курсу, дисципліни) піб автора (авторського колективу) Навчальний заклад, адреса

  Документ
  Керуючись девізом «Не тільки сама істина дає впевненість, але й її пошук», викладач вважає основною метою своєї діяльності – навчити учнів «шукати істину».

Другие похожие документы..