Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Кодекс'
Проблема административного процесса - это проблема защиты прав граждан от их нарушения администрацией, процедура разбира­тельства споров, вытекающих ...полностью>>
'Конспект'
Познакомить с житием святого Александра Невского и с некоторыми событиями из истории нашей Родины; воспи­тывать чувство любви к Родине; развивать реч...полностью>>
'Документ'
Повноцінність життя Непросто жити повноцінно, якщо людина – неповносправна, якщо є вади, які заважають особистому розвитку, самореалізації. У минуло...полностью>>
'Тематика курсовых работ'
влияющие на процесс принятия управленческих решений Заключение Квитковский С.А. Стратегическое планирование Введение Сущность, функции и выгоды страт...полностью>>

Робоча навчальна програма виробничої переддипломної практики для студентів Vкурсу денної форми навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, спеціаліст)

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Кафедра економічної кібернетики

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан_______________професор Панчишин С.М.

“_____” _____________2007 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

для студентів V курсу денної форми навчання

(освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, спеціаліст)

Спеціальність - 7.050102, 8.050102 "Економічна кібернетика"

Термін практики: з 11 квітня 2007 року

по 22 травня 2007 року

Розглянуто на засіданні

кафедри економічної кібернетики

Зав. кафедри________ проф. ВовкВ.М.

„___” ______2007 р.

Рекомендовано Вченою Радою економічного факультету

„_____” ___________2007р.

Голова Ради економічного факультету проф.Панчишин С.М.

1.МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Заключною ланкою практичної підготовки спеціаліста є виробнича переддипломна практика.

На цьому етапі практикант-дипломник спроможний проводити теоретичні дослідження розвитку економічних систем на макро- та мікро-економічному рівні з активним вокористанням математичного апарату та інформаційних технологій, розробляє концепції модельно-комп"ютерних засобів для системного аналізу економічних систем, розробляє економіко-математичні методи для розв'язку дослідницьких та планово-управлінських задач.

Метою практики є закріплення і поглиблення знань, отриманих студентами в процесі навчання, набуття практичних навиків в постановці та реалізації практичних завдань, нагромадження досвіду організаторської і виховної роботи.

При проходженні переддипломної практики студенти зобов’язапні:

а)ознайомитись з структурою підприємства чи установи, основними задачами, що розв’язуються в підрозділі, де студент проходить практику;

б)ознайомитись з постановкою запропонованої задачі, скласти її економіко-математичну модель;

в)розв’язати задачу з застосуванням ЕОМ, зробити аналіз отриманих результатів;

г)вести щоденник практики.

2.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ

Проведення практики оформляється наказами по університету і місцю проходження практики, в яких вказується термін проходження практики і її керівники від обох організацій.

Керівництво практикою від університету здійснюють викладачі кафедри економічної кібернетики.

Керівник практики зобов'язаний:

 • Провести всі заходи щодо організації практики;

 • Узгодити календарний план-графік проходження практики кожного студента з керівниками підприємств;

 • Спільно з керівником практики від підприємства чи організації забезпечити можливість виконання студентами програми практики згідно з планом-графіком;

 • консультувати практикантів зі всіх питань практики;

 • систематично контролювати роботу студентів.

Під час проходження практики студенти підлягають правилам внутрішнього розпорядку підприємства або установи.

Для керівництва практикою на підприємстві чи в установі призначається керівник, який повинен:

 • забезпечити кожного студента робочим місцем;

 • провести інструктаж з охорони праці і техніки безпеки;

 • забезпечити студента конкретною роботою згідно програми практики і наданням необхідної матеріальної допомоги;

 • забезпечити контроль та виконання програми практики, перевірку та оцінку звітів студентів по закінченні практики;

 • залучити студентів до творчої роботи (раціоналізаторської, науково-дослідної);

 • регулярно контролювати і направляти роботу студентів, інформувати керівника від кафедри про її результати, про трудову дисципліну студентів-практикантів;

 • допомагати студентам у процесі збирання матеріалів для дипломної роботи.

У кінці практики керівники оцінюють результати проходження практики кожним студентом, дають письмову характеристику та відгук на звіт про проходження практики.

При проходженні виробничої практики студент веде щоденник, в якому коротко відображає основні результати виконаної роботи.

Всі роботи, що зафіксовані в щоденнику, повинні бути затверджені керівником практики від підприємства. Керівництво підприємства дає в щоденнику висновок про роботу студента під час практики, де відображає: характеристику виконаної роботи, її якість, активність і дисципліну студента, участь студента в громадській роботі, а також загальну оцінку роботи студента під час практики.

За узгодженням керівників практики студенти повинні один раз на тиждень звітувати на кафедрі про виконану роботу.

3.Структура та оформлення звіту про виробничу практику

За результатами практики студенти складають індивідуальний письмовий звіт в якому містяться систематизовані підсумки роботи. Структура звіту:

 1. Коротка характеристика об’єкту (підприємства чи установи), де студент проходив практику.

 2. Економічна постановка задачі.

 3. Економіко-математична модель задачі.

 4. Опис та обгрунтування алгоритму організації задачі.

 5. Опис блок-схеми виробничого алгоритму.

 6. Опис вхідних та вихідних документів.

 7. Програмна реалізація поставленої задачі.

 8. Аналіз отриманих результатів.

 9. Література (джерела), що опрацьована за час практики.

Готовий звіт переплітають чи підшивають в папку і підписують. Після цього звіт рецензує і підписує керівник практики від підприємства. Оформлений і підписаний звіт студент разом з оформленим щоденником здає на кафедру економічної кібернетики.

4.ЗАХИСТ ЗВІТУ

Захист звітів про практику відбувається перед комісією, яка визначається і затверджується на засіданні кафедри.

Захист практики може проводитись, в окремих випадках, і на місцях практики. Тоді до складу комісії включають керівників тих відділів, в яких студент проходив практику і керівника від кафедри економічної кібернетики.

Оцінюючи практику, враховують: характеристику студента, що дана з бази практики, зміст та якість виконаної роботи та результат захисту перед комісією.

У випадку отримання студентом незадовільної оцінки студент зобов’яний пройти практику повторно.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ііі. Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

  Документ
  Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи (ФМТМС) існує з дня створення Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського.
 2. Затверджено радою

  Документ
  Робота хіміко-біологічного факультету у 2010-2011 році була спрямована на виконання Закону України «Про вищу освіту, наказу Міністерства освіти і науки України №296 від 10.

Другие похожие документы..