Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
На сайте Ассоциации учебных заведений металлургического комплекса www.agmk.ru и на сайте Каменск-Уральского политехнического колледжа www.kupc.ru буде...полностью>>
'Доклад'
Студентам, принимающим активное участие в работе кружка, предлагается собрать материал, проработать и презентовать участникам кружка доклад по следую...полностью>>
'Документ'
Повідомлений, що подання мною недостовірних персональних даних, даних про пільги, здобуту раніше освіту, проходження ЗНО є підставою для відрахування...полностью>>
'Урок'
Урок начинается с «Круга радости: мы говорим друг другу комплименты», все учащиеся по очереди говорят друг другу добрые слова пожелания или комплимент...полностью>>

Стандарт шкільної освіти з інформатики

Главная > Державний стандарт
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Стандарт шкільної освіти з інформатики

Державний стандарт загальної середньої освіти — це перелік норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості особи на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави щодо її досягнення громадянами.

При цьому Державним стандартом нормується лише мінімально необхідний рівень освіченості, тобто той рівень, без якого неможливий ні розвиток особистості, ні продовження освіти.

Норми і положення Стандарту є обов'язковими для виконання всіма державними органами управління освітою, закладами освіти, педагогічними працівниками і учнями.

Стандартом визначається:

•    структура змісту загальної середньої освіти, яка встановлює загальнообов'язкову (інваріантну) та змінну (варіативну) його складові за ступенями навчання в середніх закладах освіти;

•    обов'язковий мінімум змісту навчання;

•    обов'язкові результати навчання на різних освітніх рівнях (початкова, базова і повна загальна середня освіта).

Зміст загальної середньої освіти в Україні складається з інваріантного, єдиного для всіх середніх закладів освіти, змістового ядра (державний компонент) та доповнюючи його регіонального і шкільного компонентів, що є його варіативною частиною.

Освітній стандарт з інформатики — це нормативний документ, яким на основі базового навчального плану визначається обов'язковий мінімум змісту навчання, мінімальні вимоги до підготовки учнів з інформатики стосовно цього змісту та рекомендації щодо оцінювання виконання вимог стандарту (обов'язкових результатів навчання) за основними змістовими лініями курсу і ступенями навчання (початкова, основна і старша школа).

Освітній стандарт з інформатики становить основу для розробки пакету навчальних програм з інформатики для різних типів і профілів середніх закладів освіти, зміст навчального матеріалу яких на основі безумовного виконання Стандарту може розширюватися і поглиблюватися так само, як і підвищуватися і поглиблюватися вимоги до рівня його засвоєння. Таким чином, програми визначають нижній (обов'язковий) га верхній (підвищений або поглиблений) рівень навченості школярів

Стандарт задає норму остаточного результату навчання лише на рівні обов'язкового, мінімального, загальнокультурного змісту і відповідних до цього рівня вимог до підготовки учнів з курсу інформатики, нижче яких не може опускатися жоден учень незалежно від типу і профілю навчальною закладу, в якому він навчається Результати навчання, що відповідають вказаним у Стандарті мінімальним вимогам, є необхідною умовою позитивної оцінки і можуть оцінюватися залежно від мети перевірки.

Стандарт не визначає освітній процес на рівні вчителя і школи, тому поряд з обов'язковими результатами навчання вчитель має забезпечувати підвищений рівень у масовій школі і поглиблений — у школах і класах з поглибленим вивченням інформатики.

Метою Освітнього стандарту є:

• Забезпечити єдиний освітній простір в Україні шляхом розвитку   різноманітних типів середніх закладів освіти, національних і

регіональних моделей освіти, обов'язкової загальнокультурної підготовки кожного учня з інформатики з тим, щоб захистити права людини на повноцінну освітню діяльність у відповідному закладі освіти при зміні місця проживання.

•    Створити належні умови для варіативної освіти з інформатики через відповідні, в тому числі нові, типи навчальних закладів

•    Гарантувати реальну диференціацію освіти, тобто можливості кожному учневі з необхідною ефективністю і повнотою реалізувати власні освітні запити, інтереси, нахили і здібності.

•    Нормалізувати навчальне навантаження школярів

•    Забезпечити максимально об'єктивну оцінку результатів праці учня, вчителя, середнього закладу освіти.

Стандарти вже відіграли важливу роль у збереженні єдиного загальноосвітнього простору України, сприяли збереженню того позитивного, що було накопичено за багато років школою і системою освіти.

Мінімізуючи обов'язкове в навчальному предметі, Стандарт надає значно більші можливості для диференціації й індивідуалізації змісту навчання, творчого пошуку вчителів Освітній стандарт відіграватиме важливу роль у подоланні перевантаження учнів, надаючи можливість обмежитися мінімальним змістом при вивченні учнем предмета, який не виникає в нього пізнавального інтересу і не відповідає спрямованості його професійної орієнтації

Необхідністю створення Стандарту, який визначає мінімальний обов'язковий рівень загальної освіти з кожного предмету, ініційовано пошук ядра змісту інформатики як навчального предмета і приведе до інтеграції різних позицій у змісті Стандарту освіти з інформатики

Стандарт вводитиметься в школи поступово, поетапно:

Як Стандарт, так і «Обов'язкові результати навчання з інформатики» визначають лише набір елементів змісту навчання і вимог до рівня засвоєння навчального матеріалу Вони не задають послідовності і логіки вивчення курсу введення і розвитку його понять. Це прерогатива тієї конкретної програми навчання, яку виконує кожний учитель

Ідеї і окремі компоненти Стандарту вже впроваджуються в шкільну практику Разом з тим і сам Стандарт не може бути незмінним — необхідним є постійний розвиток його змісту вдосконалення форм подання його компонентів.

Розглянемо основні підходи і принципи, які було покладено в основу його розробки:

1.      Будь-який предметний Стандарт розробляється в рамках концепції Державних освітніх стандартів.

2.      При розробці Стандарту з інформатики враховувалась необхідність посилення освітньої значущості цього навчального предмета Шкільний курс інформатики вже давно слід розглядати як засіб підготовки до життя роботи в інформаційному суспільстві і не обмежувати його вивчення лише інформаційними технологіями Для подальшого вдосконалення змісту Стандарту необхідно виділити і винести на перший план при навчанні загальні принципи, закономірності, що стосуються пошуку, зберігання, опрацювання інформації, її подання, передавання, використання які є фундаментальними основами даної науки Це суттєво посилить загальноосвітню значущість цього навчального курсу, який мас власний предмет вивчення що не зводиться ні до математики, ні до технології.

3.      Стандарт відображає тільки мінімально необхідний набір, номенклатуру змісту, а послідовність логіка вивчення предмета визначаються шкільною програмою навчання

4.      Стандарт не може включати до змісту навчальний матеріал що не пройшов достатньої експериментальної перевірки на практиці масової школи Разом з тим зміст Стандарту повинен періодично переглядатися Слід виділити два основних напрями удосконалення Стандарту:

•    посилення загальноосвітньої значущості шкільного курсу інформатики,

•    підвищення рівня технологічності змісту Стандарту

5.      Вимоги до підготовки учнів з інформатики, які передбачені Стандартом  повинні орієнтуватися на сучасний рівень оснащення шкіл комп’ютерною технікою

Шкільний предмет інформатики будується за такими змістовими лініями

1   Інформація та інформаційні процеси

2   Моделювання

3   Інформаційні технології

4    Інформаційна система

5    Технологія розв’язування задач з використанням засобів ІКТ

6   Алгоритмізація і програмування

Обов'язковий мінімум місту освіти з інформатики за основними змістовими лініями відображено в таблиці 1.4

Таблиця 1.4

Обов'язковий мінімум змісту освіти

Змістовні лінії

Основна школа (7-9 класи)

Старша школа (10-12 класи)

Інформація та інформаційні процеси

Інформація і повідомлення, форми подан ня повідомлень. Носії інформації. Інфор маційні процеси. Дискретизація повідомлень.  Кодування   повідомлень.   Ємність запам'ятовуючих пристроїв комп'ютера. Одиниці  вимірювання  ємності  запам'я­товуючих    пристроїв.    Інформатизація суспільства і роль в ній засобів ІКТ

Кодування та подання повідомлень в комп'ютері

Моделювання

Моделювання як метод пізнання. Основні типи моделювання. Інформаційне (зокре ма математичне) моделювання. Приклади інформаційних   моделей  та  їх  дослід ження за допомогою засобів ІКТ

 

Інформаційні технології. Інформаційна система

 

Структура інформаційної системи. Апа ратна і інформаційна (зокрема програмна)  її складові.   Функціональна  схема комп'ютера. Принципи  функціонування  комп'ютера. Основні   пристрої  апаратної складової. Програмне   забезпечення.   Операційна система. Поняття файла. Каталоги. Під каталоги. Операції з файлами. Системи опрацювання текстів.  Системи опрацювання  графічних  зображень.  Електронні таблиці. Інформаційно-пошукові системи. Бази  даних. Експертні  системи.Гіпертекст і гіпертексгові системи. Програмні  засоби   навчального  призначення для підтримки вивчення шкільних предметів.   Телекомунікаційні  системи. Електронна пошта. Технологія розв'язування задач з викорис танням засобів ІКТ. Основні етапи роз в'язування прикладної задачі з використанням засобів ІКТ, зміст і призначення кожного етапу. Розв'язування навчально-дослідницьких задач

Інформаційна  система,  її структура.   Основні  пристрої  апаратної складової інформаційної    системи. Програмне забезпечення. Операційна   система,    її складові. Мережі. Архівація ірозархівація файлів. Віруси й антивірусні про грами. Видавничі системи. Системи   мультимедіа. Інтелектуальні бази даних. Штучний   інтелект.    Екс пертні системи. Технологія розв'язування задач з використанням засобів ІКТ. Чисельні методи розв'язування   найпростіших задач. Подання чисел у пам'яті комп'ютера, ви конання      арифметичних операцій.     Розв'язування навчально-дослідницьких задач

Алгоритмізація і програмування

Поняття алгоритм). Основні властивості алгоритмів.  Способи  описування алгоритмів. Виконавець  алгоритму. Базові структури алгоритмів. Алгоритмічні мови. Навчальна  алгоритмічна мова. Основні елементи мови (символи, слова, вирази. команди). Опис алгоритмів  навчальною алгоритмічною мовою.  Величини  та їх типи. Опис алгоритмів роботи  з величинами. Алгоритми створення і опрацювання графічних зображень. Програма і   мови  програмування. Поняття транслятора. Інтегровані  середовища програмування. Мова програмування. Алфавіт. Основні поняття мови: ідентифікатори, числа, рядки, описи, оператори. Структура програми. Типи даних. Вирази. Оператори. Оператор надання значень. Опе ратори введення, виведення. Опис вказівок повторення і розгалуження мовою програмування. Опис умов. Структурний підхід до розробки алгоритмів і програм. Процедури і функції. Використання готових програм з бібліотеки. Графічний екран. Вказівки для роботи в графічному режимі. Масиви. Алгоритми і програми роботи з масивами. Методи впорядкування та  пошуку елементів лінійного масиву. Робота з рядками.

Інформатика

Навчальна програма

для учнів 10-12 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

рівень стандарту

Пояснювальна записка

 

Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–12 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів усіх профілів суспільного-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного та спортивного напрямів, а також фізичного, біолого-хімічного, біолого-фізичного, біолого-географічного, біотехнологічного, хіміко-технологічного, фізико-хімічного та агрономічного профілів природничо-математичного напряму на рівні стандарту обсягом 1 година на тиждень. Автори програми виходили з припущення, що у 9 класі основної школи вже вивчали інформатику за програмою І.О. Завадського, Ю.О. Дорошенка та Ж.В. Потапової. Тому дана програма є логічним продовженням згаданої програми для 9 класу і для цілісного сприйняття закладених в ній методичних ідей та міжтематичних зв’язків має розглядатися з програмою для 9 класу разом.

 

 

Мета і завдання профільного навчання інформатики

Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників школи основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

 

Завданнями курсу є:

·        формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті;

·        розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;

·        формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.

 

Структура навчальної програми

Навчальна програма складається з:

·        пояснювальної записки, де визначено мету та завдання навчання інформатики, охарактеризовано структуру навчальної програми, вказано особливості організації навчання інформатики у профільній школі, критерії оцінювання навчальних досягнень, а також наведено рекомендації щодо викладання навчального матеріалу за програмою;

·        змісту навчального матеріалу та вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів;

·        додатків, де вказано перелік курсів за вибором, які можуть доповнювати даний курс, та перелік методичної літератури.

 

 

Особливості організації навчання інформатики у профільній школі

Система знань, умінь та навичок, яких має набути учень, що успішно навчається за програмою, є базовою і тому всі теми курсу мають викладатися в навчальних закладах усіх зазначених вище профілів.

Водночас кількість навчального часу, що відводиться на вивчення тієї чи іншої теми, може бути скорегована залежно від особливостей того чи іншого напряму навчання. Наприклад, у закладах суспільного-гуманітарного та філологічного напрямів теми «Текстовий процесор» та «Програмні засоби навчального призначення» можуть бути розширені за рахунок тем «Основи структурного програмування» та «Аналіз даних у середовищі табличного процесора». У закладах художньо-естетичного профілю може бути суттєво розширена тема «Комп’ютерна графіка», проте значно скороченою кількість навчальних годин з тем «Основи структурного програмування», «Аналіз даних у середовищі табличного процесора», «Бази даних». Натомість у навчальних закладах економічного профілю для вивчення теми «Аналіз даних у середовищі табличного процесора» слід виділити більше навчальних годин, ніж це передбачено програмою, оскільки саме аналіз даних в електронних таблицях є базовою інформаційною технологією, яку у своїй професійній діяльності застосовує будь-який економіст. Це може бути зроблено за рахунок таких тем курсу як «Текстовий процесор» та «Обробка мультимедійної інформації».

У курсі є дві теми, навчальний зміст яких визначається профілем навчання: «Програмні засоби навчання профільного предмета» та «Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту із використанням кількох інформаційних технологій». Наприклад, колективний проект у навчальних закладах історичного профілю може полягати в розробці веб-сайту, присвяченого певній історичній постаті, а в закладах економічного профілю – в аналізі показників економічної діяльності підприємства з використанням баз даних і електронних таблиць.

Слід зазначити, що повною мірою специфіка вивчення інформатики в профільних навчальних закладах може бути розкрита завдяки варіативній складовій навчання шляхом викладання курсів за вибором, перелік яких наведено у Додатку 1, а також завдяки підбору навчальних завдань, що моделюють інформаційні процеси, характерні для професійної діяльності певного напряму. Вивчення тем, які розширюються курсами за вибором (див. Додаток 1), можна здійснювати за програмами цих курсів.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

У наведеній нижче таблиці вказано критерії, за якими визначається рівень навчальних досягнень учня та відповідний бал. Слід вважати, що знання, уміння та навички учня відповідають певному рівню навчальних досягнень, якщо вони відповідають критерію, вказаному для цього рівня, та критеріям для всіх попередніх рівнів.

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

І. Початковий

1

Учень:

·        розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі;

·        знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою

2

Учень:

·        розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них

3

Учень:

·        має фрагментарні знання незначного загального обсягу (менше половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок

ІІ. Середній

4

Учень:

·        має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити;

·        виконує елементарне навчальне завдання із допомогою вчителя;

·        має елементарні навички роботи на комп'ютері

5

Учень:

·        має рівень знань вищий, ніж початковий;

·        може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу;

·        має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері

6

Учень:

·        пояснює основні поняття навчального матеріалу;

·        може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу;

·        вміє за зразком виконати просте навчальне завдання;

·        має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері

ІІІ. Достатній

7

Учень:

·        вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

·        може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень;

·        вміє виконувати навчальні завдання передбачені програмою

8

Учень вміє:

·        аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці;

·        контролювати власну діяльність;

·        самостійно виправляти вказані вчителем помилки;

·        самостійно визначати спосіб розв’язування навчальної задачі;

·        використовувати довідкові системи програмних засобів

9

Учень:

·        вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;

·        вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості;

·        самостійно знаходить і виправляє допущені помилки;

·        може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання;

·        використовує електронні засоби для пошуку потрібної інформації

IV. Високий

10

Знання, вміння і навички учня відповідають вимогам державної програми у повному обсязі.

Учень:

·        володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища;

·        вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, судження його логічні і достатньо обґрунтовані;

·        має сформовані навички керування інформаційними системами

11

Учень:

·        володіє узагальненими знаннями з предмета;

·        вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи;

·        вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності;

·        використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;

·        вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою;

·        має стійкі навички керування інформаційними системами

12

Учень:

·        має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності;

·        вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач;

·        має стійкі навички керування інформаційними системами в нестандартних ситуаціях

 

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. План роботи комунального закладу «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» запорізької обласної ради

  Диплом
  Діяльність КЗ «ЗОІППО» ЗОР визначається Законом України «Про вищу освіту» (ст. 10), Положенням про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної
 2. Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 20 квітня 2011 р. №462 ґрунтується на засадах особистісно орієнтовного І компетентісного підходів.

  Державний стандарт
  Традиційно мета шкільної освіти визначалася набором умінь, знань і навичок, якими має володіти учень. Сьогодні такий підхід виявився недостатнім. Науковці впевнено говорять про кризу «зувнівської» моделі освіти, називаючи серед її
 3. 1. 3 Гуманізація освіти

  Документ
  Посібник підготовлений на допомогу вчителям математики та студентам фізико-математичного факультету для удосконалення професійної діяльності вчителя шляхом самоосвіти, зокрема вчителя математики.
 4. Програми з позашкільної освіти Науково-технічний напрям випуск 1 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України

  Документ
  Антоненко С. А., Антоненко Т. І., Биковська О. В., Вихренко Т. О., Гайдай Л. М., Галярник Р. А., Голубніча Л. І., Гусєв В. П., Дзезинський О. І., Домашенко В.
 5. Слайд 1 впровадження інноваційних технологій як шлях до успішної реалізації нового державного стандарту початкової загальної освіти

  Документ
  Діти думають про своє, про дитяче. Це їх маленький світ, до якого нам, дорослим, потрапити надзвичайно важко, а потрапити - потрібно, інакше ми не зможемо залучити їх до світу дорослих, сформувати в них загальні уявлення про навколишній

Другие похожие документы..