Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Початок ХХІ століття – час історичних підсумків і народження нових ідей. На зламі століть відбувається осмислення минулого знання, досвіду та формува...полностью>>
'Обзор'
П.,Малинина М.К. 3б 10.10.10 Театр Назарова.Спектакль «Ала ад-Дин» Калужских И.Н. в 1 .10.10 Театр «Экспромт».Спектакль «Башмачки для Золушки» Ерина О...полностью>>
'Рассказ'
«Психологизм — это принцип организации элемен­тов художественной формы, при котором изобразительные средства направлены в основном на раскрытие душев...полностью>>
'План урока'
- развитие навыков работы с текстом учебника, развитие навыков работы с историческим источником, развитие медиаграмотности, развитие навыков групповой...полностью>>

Програма розвитку освіти самбірщини 2009 2012 роки проект Автори-укладачі: Охріменко Л. В. начальник відділу освіти Самбірської державної адміністрації (керівник авторського колективу); Совінська Л. М

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОСВІТИ САМБІРЩИНИ 2009 – 2012 РОКИ

Проект

Автори-укладачі:

Охріменко Л.В. – начальник відділу освіти Самбірської державної адміністрації (керівник авторського колективу);

Совінська Л.М. – заступник начальника відділу освіти;

Пазюк С.З. – директор Баранівецького НВК «середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» (координатор проекту);

Бойко Р.В. – інспектор відділу освіти;

Мичковська Л.М. - інспектор відділ освіти;

Охріменко Л.Т. – заступник директора ІМЦО;

Войтечко М.В. – методист ІМЦО;

Шубеляк Н.В. – методист ІМЦО;

Паспорт

Програми розвитку освіти Самбірщини на 2009-2012 роки

1

Повна назва програми

Програма розвитку освіти Самбірщини на 2009-2012 роки (далі – Програма).

2

Тип програми

Програма розвитку

3

Мета програми

Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти в Самбірському районі відповідно до вимог регіональної громади, запитів особистості та потреб держави на забезпечення повноцінного розвитку кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту.

4

Перелік напрямів та підпрограм(проектів), які буде реалізовано в межах цієї програми

1. Здоров’я учасників навчально-виховного процесу

1.1. Навчальне середовище, сприятливе для збереження здоров’я.

1.2. Фізична активність як складова здорового способу життя.

1.3. Освіта з питань здоров’я та здорового способу життя.

1.4. Школа сприяння здоров’я в освітньому окрузі.

2. Виховання

2.1. Виховні проекти та програми

2.2. Духовне виховання

2.3. Шкільний музей.

2.4. Обдаровані діти.

2.5. Міжнародна співпраця

2.6. Учнівське самоврядування

3. Освіта осіб з особливими потребами

3.1. Створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями.

3.2. Індивідуальне навчання дітей з особливими освітніми потребами.

4. Професійний розвиток педагогічних працівників

4.1. Внутрішкільне підвищення кваліфікації.

4.2. Школа професійної адаптації.

5. Дошкілля

5.1. Охоплення дошкіллям.

5.2. Матеріально-технічна база ДНЗ.

5.3. Вдосконалення змісту та якості дошкільної освіти.

6. Мережа навчальних закладів

6.1. Освітні округи.

6.2. Профільне навчання.

7. Інформатизація системи освіти

7.1. Модернізація комп’ютерної бази навчальних закладів.

7.2. Інформаційний освітній простір.

7.3. Інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі.

8. Моніторинг та оцінювання якості освіти

8.1. Моніторинг якості освітніх послуг у навчальних закладах.

8.2. Оцінювання навчальних досягнень випускників початкової та основної школи.

8.3. Моніторинг реалізації Програми.

5

Ініціатор розроблення програми

Головне управління освіти і науки України

6

Дата, номер документа про затвердження програми

7

Розробник програми

Відділ освіти Самбірської державної адміністрації

8

Співрозробники програми

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

9

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти Самбірської державної адміністрації

10

Учасники програми

Львівський інститут післядипломної педагогічної освіти

Львівська обласна Мала академія наук

районний відділ освіти

дошкільні, загальноосвітні навчальні та позашкільні навчальні заклади

11

Термін реалізації програми

2009-2012 рр.

12

Етапи реалізації програми

Організаційно-проектувальний етап – травень - липень 2009 року
Розробка Програми розвитку освіти Самбірського району, визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку (інноваційних проектів),виявлення ресурсів(людських, матеріально-технічних, фінансових)реалізації Програми.

Аналітико-практичний етап –серпень 2009 року – грудень 2012 року
Практична реалізація інноваційних проектів Програми; організація моніторингового спостереження за результатами; координація дій.

Заключний етап – вересень – грудень 2012 року
Аналіз результатів моніторингу Програми розвитку освітньої  системи Самбірського району на 2009-2012 роки.
Поширення позитивного досвіду; визначення перспектив подальшої роботи.

13

Очікувані результати Програми

Забезпечення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти району відповідно до вимог  суспільства ,запитів особистості та потреб  держави

14

Контроль, корекція та оцінювання Програми

Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь громадськості у належному оцінюванні якості освіти

15

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

Час укладення програми

2009 рік

Представник замовника програми

Головне управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

Контроль за виконанням програми

ВСТУП

Підготовка Програми розвитку системи освіти Самбірського району на 2009-2012 роки зумовлена процесами модернізації національної системи освіти в Україні, підвищенням ролі регіонального компонента в її розвитку. Програма розвитку освіти розроблена на виконання п.4 рішення Львівської обласної ради №840 від 10 березня 2009 року «Про затвердження Програми розвитку освіти Львівщини на 2009-2012 роки». Основою для розробки даної Програми стали положення Національної доктрини розвитку освіти України, Указ Президента України №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», а також «Програма розвитку освіти Львівщини на 2009-2012 роки».

При розробці даної Програми враховано економічно-географічні особливості району, його існуюча мережа навчальних закладів, соціальна та демографічна ситуація, освітній, культурний та науковий потенціал освітньої галузі.

Загальна спрямованість модернізації освіти району полягає у необхідності привести її у відповідність до загальноєвропейських стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямовано орієнтуватись на задоволення запитів жителів Самбірського району щодо якісної та доступної освіти.

Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти району, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти. Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості школи, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу.

Програма становить собою комплекс науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів, з визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. В ній максимально враховано суспільні потреби населення району щодо рівня освіти, сучасні світові тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення у галузі педагогічних новацій.

Програма розвитку освітньої системи Самбірського району на 2009-2012 роки покликана суттєво змінити освітній простір району.

В основу розвитку освітньої системи району покладено:

 • єдність загальнодержавного та регіонального компонентів освіти;

 • гуманістичний характер освіти;

 • виховання вільної особистості, з почуттям національної самосвідомості і самоповаги, активної у виборі власної життєвої позиції, здатної зберегти і примножити духовні скарби України;

 • соціальна стабільність щодо забезпечення права кожного громадянина України віком до 18 років на отримання якісної обов’язкової середньої освіти відповідно до власних потенційних здібностей та інтересів;

 • адаптивність системи освіти, що передбачає різнорівневу мережу закладів, визнання права на соціальні запити дітей з особливими потребами;

 • соціальна доступність освіти та її неперервність упродовж усього життя людини;

 • виховання навичок здорового способу життя;

 • відкритість системи освіти для педагогічних новацій;

 • міжнародне та міжрегіональне партнерство;

 • державно-громадський характер управління.

Пріоритети розвитку освіти району визначаються загальними тенденціями змін в освіті України у їх європейському контексті з урахуванням регіональних особливостей Львівщини та, зокрема, Самбірського району.

До пріоритетів розвитку регіональної системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти району належать:

 • надання рівного (справедливого) доступу до закладів освіти;

 • забезпечення належної якості освітніх послуг;

 • ефективність ресурсного забезпечення галузі.

Для забезпечення послідовності та єдності підходів до розвитку освітнього комплексу Самбірщини планування цього розвитку й далі відбуватиметься за такими напрямами:

1. Здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

2. Виховання.

3. Освіта осіб з особливими потребами.

4. Професійний розвиток педагогічних працівників.

5. Дошкілля.

6. Мережа навчальних закладів.

7. Інформатизація системи освіти.

8. Моніторинг та оцінювання якості освіти.

1.Здоров’я учасників навчально-виховного процесу

Проблема поліпшення здоров’я молодого покоління залишається поки що нерозв’язаною. Погана екологія, бездуховність, бідність, безробіття, насильство, відсутність змістового дозвілля, і як результат – швидкі темпи захворюваності та інвалідності у дітей шкільного віку.

Як показали результати моніторингу здоров’я учнів, проведеного на початку 2008/2009 навчального року, з 8486 оглянутих дітей 68,8 % учнів є здорові, 25,3 % мають незначні відхилення у здоров’ї, а 5,9 % учнів - це диспансерна група дітей з хронічними хворобами. У 832 дітей хворі органи дихання, у 46 дітей – органи травлення, у 74 дітей – хвороби крові та кровотворних органів (анемія).

Найбільше хвилює педагогів та медиків той факт, що у 803 дітей послаблений зір, у 21 дитини послаблений слух, 128 дітей мають дефекти мови, у 106 дітей виявлено сколіоз, а у 347 дітей - порушення осанки.

У нашому районі, як і в цілому по Україні, спостерігається стійка тенденція до зниження рівня здоров’я школярів. Серйозне занепокоєння викликає стан здоров’я і спосіб життя дітей і шкільної молоді, зумовлений несприятливим навколишнім середовищем, погіршенням санітарно – гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширенням шкідливих звичок. Самбірський район, на жаль, не є винятком.

Причинами та чинниками, що впливають на стан здоров’я дітей є: перевантаженість навчанням, захоплення телевізором та комп’ютером, мале бажання займатися спортом, невміння раціонально розподіляти час, екологічні проблеми, шкідливі звички у дітей та їх батьків.

У зв’язку із цим пріоритетними завданнями бачимо:

 • створення у навчальних закладах умов, що сприяють збереженню та зміцненню здоров’я дітей та учнівської молоді засобами фізичної культури і спорту;

 • забезпечення взаємодії навчального та позаурочного процесу фізичного виховання для задоволення потреб дітей та учнівської молоді у заняттях фізичними вправами;

 • формування фізичної культури особистості учнів з урахуванням їхніх індивідуальних здібностей, стану здоров’я та мотивації;

 • створення ефективної, організаційно – педагогічної системи, яка забезпечує формування в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я, потреби у здоровому способі життя;

 • покращення харчування учнівської молоді:

 • екологічне виховання

 • розвиток мережі «Шкіл сприяння здоров’ю» за рахунок залучення

 • шкіл – сателітів, як моделі міжгалузевого підходу до створення освітнього середовища, що зберігає здоров’я;

 • опрацювання і впровадження заходів із забезпечення здоров’я, збереженого середовища із залученням територіальної громади :

 • оптимальне навантаження;

 • чиста вода;

 • здорове харчування;

 • внутрішні туалети

 • залучення школярів до активних занять фізичною культурою та спортом

 • забезпечення методичного супроводу вчителів курсу «Основи здоров’я».

2.Виховання

У виховній роботі шкіл Самбірського району є певні досягнення та здобутки. В загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах району було проведено низку виховних заходів національної тематики, роботу по вшануванню пам′яті героїв, які боролися за незалежність відзначення 100-річчя з дня народження Романа Шухевича, 100-річчя від дня народження С.Бандери, 70-річчя з дня народження видатного українського поета Василя Стуса, заходи щодо вшанування пам’яті 75-ї річниці Голодомору 1932 – 1933 років, фестиваль патріотичної пісні «Сурми звитяги», конкурс «Таланти твої, Україно».

Налагодилась співпраця школи, сім’ї, церкви, громадськості щодо поліпшення духовного виховання. В школах району облаштовані кабінети, створені кутки, кімнати духовності. Духовному вихованню сприяє вивчення предмета «Основи християнської етики» (5-6 класи), «Християнська етика» (1-4, 7-11 класи). Щорічно школи району беруть участь у Всеукраїнській акції «Святкуємо Різдво разом». Організовано прийом понад 100 учнів Донецької, Луганської областей.

Проводиться благодійна акція «Милосердя», кошти, які спрямовуються на лікування хворих дітей шкіл району. В березні-квітні 2009 року проведено благодійну акцію «Почуйте всі» по збору коштів на придбання обладнання для людей з вадами зору.

Важливе значення у вихованні учнів відіграє пошуково-краєзнавча робота. Учні шкіл залучались до пошуку матеріалів про визначних людей своєї місцевості в минулому, а також сучасників, які стали відомими в Україні. Така діяльність сприяла створенню та функціонуванню шкільних музеїв, кімнат пам’яті, народознавства. Зареєстровані пришкільні музеї: Визвольних змагань (Погірцівська СЗШ), українознавства (Чайковицька СЗШ), краєзнавства (Баранівецька, Ваньовицька СЗШ). В решта школах створені кутки історії села, ведуться літописи історії школи чи населеного пункту.

В рамках реалізації національної програми „ Діти України” та „Концепції державної Програми роботи з обдарованою молоддю на 2006-2010 роки» для розвитку творчої обдарованості інформаційно-методичним центром освіти відділу освіти Самбірської РДА розроблено комплексну Програму „Творчість. Розвиток. Інтелект”, спрямовану на задоволення потреб суспільства у становленні та розвитку творчих, активних, обдарованих громадян; збагачення інтелектуального потенціалу нації, а також формування технології пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованих дітей та учнівської молоді. Відповідно до структури організації освітнього простору, Програма діє вже 4 рік поспіль на трьох рівнях: шкільному, районному, обласному. Зокрема у 2008-09 н.р.

1. Створено банк даних про різнобічно обдарованих дітей району; їх перемоги та досягнення в різноманітних видах діяльності.

2. Проведено шкільні та районні предметні олімпіади з української мови для молодших школярів; шкільні та районні спартакіади ; районні огляди-конкурси ( музичні, вокальні, хореографічні, художні, мистецькі тощо); районні конкурси, фестивалі, конференції, Всеукраїнську олімпіаду з базових дисциплін; Всеукраїнські інтелектуальні конкурси.

3. Організовано зустріч учнів 11-х класів, занесених до районного банку даних обдарованих дітей, з представниками вищих навчальних закладів (листопад 2008, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка; травень 2009, Дрогобицький педагогічний ліцей)

4. Скеровано 25 учнів 10-х – 11-х класів Луківської, Кульчицької, Підгайчиківської, Чайковицької, Ралівської , Баранівецької, Бісковицької шкіл, Рудківської гімназії на навчання в очно-заочну школу обласної МАН.

5.Забезпечено належне функціонування районної МАН.

Зокрема новими та перспективними напрямками є інтелектуальні конкурси «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», гра «Що? Де ? Коли ?». Зростає популярність відомого в районі конкурсу «Учень року». В рамках виконання Програми «Творчість. Розвиток. Інтелект.» відділ освіти уже вкотре відзначив обдарованих учнів, яке традиційно має назву «Хай квітнуть таланти!».

Самостійна діяльність учнів у школі забезпечується діяльністю учнівського самоврядування. Діє районний учнівський парламент. Органи учнівського самоврядування у школах району - дієві. Створено портфоліо: Положення про учнівське самоврядування, Статут учнівського самоврядування, Плани роботи парламенту та комісій, Положення про президента школи, виборчу комісію, протоколи засідань, символіка. Протягом року проводились круглі столи, дискусії, тренінги для лідерів учнівського парламенту.

Налагоджено дружню співпрацю з учнями і педагогами Польщі у такими школами району: Бісковицька СЗШ І-ІІІ ст., Рудківська СЗШ І-ІІІ ст. Рудківської гімназії, Баранівецька СЗШ І-ІІІ ст.). Учні Бісковицької, Рудківської школи та Рудківської гімназія є членами Європейських клубів. У них створені Шкільні Європейські Клуби: «Сузір’я» (Бісковицька СЗШ І-ІІІст.), Євроscool (Рудківська СЗШ І-ІІІст.) та «Євросвіт» (Рудківська гімназія).

Вся виховна система роботи у районі спрямована на її модернізацію, не виключаючи традиційні методи і форми виховної роботи.

В той же час можемо константувати такі проблеми, що вимагають вирішення:

 • недостатньою залишається пізнавальна активність учнів, несистематичне проведення моніторингових досліджень вихованості школярів.

 • ще не приділена достатня увага співпраці школи, батьків, громадськості, церкви у духовному вихованні учнів. Виділяється відсутність естетичного ідеалу та сучасної моделі духовного виховання учнівської молоді

 • важливо також продовжити реалізацію проекту «Шкільний музей» та створити реальний інформаційний зв’язок навчальних закладів з державними і громадськими музеями, налагодити контакти між шкільними музеями.

 • слід довести до вищого рівня учнівське самоврядування, налагодити його роботу не тільки у школі, а й за межами, зокрема з громадськість та органами влади.

 • у школах відсутня чітку систему пошуку, відбору та діагностування рівня творчого розвитку юних обдарувань, умови для сприяння участі обдарованої дитини у конкурсах, змаганнях, олімпіадах всіх рівнів, відсутнє постійне консультування батьків обдарованих учнів.

3. Освіта осіб з особливими потребами

Особливе право на соціальну підтримку і державну турботу мають сьогодні діти з вадами фізичного та (або) розумового розвитку. Свідченням цього є Укази Президента України від 01.06.2006р. № 900 "Про першочергові заходи до створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" та від 18.12.2007р. № 1228/2007 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями".

На виконання зазначених Указів Президента України та обласної "Програми забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об′єктів житлового та громадського призначення на 2009-2010 р.р.", затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації 09.02.2009 р. № 95/0/5-09 відділом освіти затверджено наказом від 24.04.2009 р. № 134 заходи щодо створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями до закладів освіти на 2009-2010 р.р.

З 2007 року у районі функціонує психолого-медико-педагогічна консультація.

У відділі освіти сформовано банк даних про дітей-інвалідів віком від 1 до 18 років. Станом на 01.01.2009 року у районі проживає 284дітей-інвалідів. З них навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах охоплено 120 дітей, 20 дітей-інвалідів навчаються за індивідуальною формою у домашніх умовах. Серед цих дітей 9 навчаються за спеціальними програмами. У дошкільних навчальних закладах виховується 5 дітей, що становить 8,3% від загальної кількості дітей-інвалідів дошкільного віку. Позашкільною освітою охоплено лише 4% дітей-інвалідів.

У шести навчальних закладах створено умови доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями до закладів освіти.

Разом з тим, залишається ряд невирішених важливих проблем:

 • індивідуальне навчання дітей в домашніх умовах за спеціальними програмами здійснюють педагогічні працівники без відповідної фахової та курсової підготовки;

 • не створено методичне об'єднання вчителів, які здійснюють індивідуальне навчання;

 • учні не забезпечені відповідними засобами навчання;

 • у районній ПМПК відсутня комп'ютерна техніка, сучасні методи діагностики та корекції.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Центр політичних досліджень львівщина в особах у 2009 році

  Документ
  Оцінка рейтингів впливовості у Львівській області проводиться Центром політичних досліджень на підставі стандартної методики протягом останніх трьох років.
 2. Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у Іпівріччі 2010 року

  Документ
  1. Підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах

Другие похожие документы..