Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
Круглогодовое обеспечение населения страны качественной плодоовощной продукцией – важная народнохозяйственная задача. Потребление плодов и овощей рас...полностью>>
'Документ'
На современном этапе главная задача музыкального воспитания дошкольников средствами музыкального фольклора – повернуться лицом к народной музыке, нач...полностью>>
'Исследование'
Защита диссертации состоится 17 июля 2006 г. в часов на заседании диссертационного Совета Д-229.004.01 при Владимирском юридическом институте Федерал...полностью>>
'Документ'
Створення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва є одним з пріоритетних напрямків регіональної політики. Кошти, вкладені в підтримку під...полностью>>

Про затвердження Державної програми „ Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2012 р. №

Київ

Про затвердження Державної програми

Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів”

на період до 2020 року”

та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 1. Затвердити Державну програму „Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року (далі - Програма), що додається.

 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

передбачати під час складання проекту державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів, передбачених Програмою;

ініціювати, у разі необхідності, затвердження додаткових заходів, необхідних для реалізації Конвенції про права інвалідів;

у двомісячний строк розробити та затвердити галузеві та регіональні плани реалізації Програми;

залучати відповідно до законодавства до виконання завдань і заходів, передбачених Програмою, галузевими та регіональними планами з її реалізації громадські організації інвалідів та їх підприємства;

подавати щороку до 30 січня Державній службі з питань інвалідів та ветеранів інформацію про стан виконання Програми для узагальнення та подання до 25 лютого за погодженням із Міністерством соціальної політики інформації Кабінету Міністрів України.

 1. Міністерству економічного розвитку та торгівлі:

включати щороку за поданням Державної служби з питань інвалідів та ветеранів визначені Програмою завдання, заходи та показники до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік;

спільно з Державною інспекцією з питань захисту прав споживачів щороку до 15 березня за результатами нарад з центральними органами виконавчої влади та громадськими організаціями інвалідів складати та подавати Кабінету Міністрів України переліки міжнародних стандартів, спрямованих на задоволення потреб осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами, які необхідно розробити, чи яким доцільно надати чинності в Україні.

 1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, які є державними замовниками державних цільових програм, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Одеській обласним, Севастопольській міській державним адміністраціям, Національній академії наук у межах компетенції розробити разом із громадськими організаціями інвалідів зміни до державних цільових програм (їх концепцій) та планів заходів, що вже затверджені (потягом трьох місяців) або розробляються (протягом місяця), з метою приведення їх у відповідність до Конвенції про права інвалідів та про результати поінформувати Державну службу з питань інвалідів та ветеранів для подальшого інформування Кабінетові Міністрів України.

 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади протягом трьох місяців здійснити аналіз законодавства щодо відповідності його положенням Конвенції про права інвалідів і за його результатами вжити заходів щодо вдосконалення нормативно-правових актів і за необхідності затвердити необхідні нормативно-правові акти з метою створення належних умов життєдіяльності осіб з інвалідністю.

 3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським районній, районній у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям:

створювати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
3 листопада 2010 р. № 996 дорадчі робочі органи громадських рад із представників громадських організацій інвалідів (за їх зверненням) і залучати такі об’єднання до консультацій з питань, що стосуються осіб з інвалідністю;

сприяти проведенню громадськими організаціями інвалідів моніторингів і досліджень з питань, що стосуються осіб з інвалідністю, здісненню ними просвітно-виховної, дослідної та іншої діяльності;

залучати у межах компетенції інструменти міжнародної допомоги (технічної та фінансової) для забезпечення прав осіб з інвалідністю та наближення законодавства України до міжнародних норм і стандартів.

 1. Міністерству соціальної політики, Державній службі з питань інвалідів та ветеранів:

здійснювати підготовку, погодження, друк, розповсюдження та захист всеосяжної доповіді про заходи, вжиті Україною для виконання зобов’язань за Конвенцією про права інвалідів;

оприлюднювати у засобах масової інформації та через Інтернет результати моніторингу цієї Програми і виконання Конвенції про права інвалідів, а також всеосяжні доповіді про заходи, вжиті Україною для виконання зобов’язань за Конвенцією;

забезпечити взаємодію та подальшу співпрацю України з Комітетом ООН з прав інвалідів, іншими міжнародними та європейськими організаціями з питань захисту прав осіб з інвалідністю.

 1. Міністерству юстиції врахувати положення Конвенції про права інвалідів під час опрацювання Стратегії боротьби з дискримінацією в Україні.

 2. Міністерству освіти та науки, молоді та спорту разом із Національною академією педагогічних наук забезпечити підготовку та перепідготовку кадрів, необхідних для надання освітніх та інших послуг особам з інвалідністю.

 3. Міністерству закордонних справ за зверненням центральних органів виконавчої влади узагальнювати за допомогою представництв України в іноземних країнах інформацію про кращі практики у сфері захисту прав осіб з інвалідністю і доводити їх до відома відповідних міністерств, та інших центральних органів виконавчої влади.

 4. Державній службі з питань інвалідів та ветеранів забезпечувати організацію та проведення на державному рівні заходів з нагоди Міжнародного дня інвалідів, інших міжнародних днів (дат), що стосуються осіб з інвалідністю.

 5. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М. АЗАРОВ

ВІЗА

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2012 р. №

Державна програма

Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів”

на період до 2020 року”

І. Загальна частина

На фоні стійкого і тривалого скорочення населення України чисельність інвалідів в державі зростає. За останні 20 років чисельність повнолітніх і неповнолітніх осіб з інвалідністю в загальній чисельності населення збільшилась майже вдвічі з 1,6 млн. осіб у 1991 році до 2,7 млн. осіб у 2011 році (із них
0,165 млн. дітей-інвалідів) і досягала показника майже у 6 %. Особи з інвалідністю працездатного віку складають 53 % від загальної кількості осіб відповідної категорії або 6,5 % у загальній структурі економічно активного населення.

Разом із тим, відповідно до презентованої Всесвітньою організацією охорони здоров’я 9 червня 2011 року Всесвітньої доповіді про інвалідність від 15 % до
19,4 % повнолітнього населення світу живуть із інвалідністю, з яких від 2,2 % до 3,8 % хворіють на складні форми захворювання. Дитяча інвалідність становить
5,1 % осіб, із яких 0,7 % мають складні вади.

Порівняння вищевказаної міжнародної та вітчизняної статистики свідчить про те, що в Україні завищені вимоги щодо встановлення інвалідності.

Недостатня якість і недоступність належної медичної допомоги, старіння населення, забруднення навколишнього середовища, збільшення кількості вроджених вад та хронічних захворювань (діабет, серцево-судинні захворювання, рак і психічні розлади), професійні захворювання та нещасні випадки на виробництві, дорожньо-транспортні пригоди, природні катастрофи, конфлікти, харчування, зловживання палінням, алкоголем і наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами, а також прекурсорами наркотичних засобів і психотропних речовин. Це далеко не повний перелік факторів, які зумовлюють інвалідизацію суспільства.

Згідно з міжнародними дослідженнями підвищеному ризику отримання інвалідності піддаються особи з недостатнім доходом, із числа безробітних та з низьким рівнем освіти.

В Україні у дошкільних навчальних закладах чисельність дітей з інвалідністю становить 0,5 % (або 6766 осіб), у загальноосвітніх закладах 1,5 % (або 62804 осіб), у професійно-технічних навчальних закладах – 1,3 % (або 5297 осіб), у вищих навчальних закладах 0,7 % (або 17242 осіб).

Жодна особа з інвалідністю не отримує пенсію або державну соціальну допомогу, що виплачується замість пенсії, у розмірі меншому за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Середній розмір пенсії по інвалідності на 1 листопада 2011 року становить 1166,30 грн., а для інвалідів війни
- 2722,59 гривень. У 2011 році на ці цілі із Пенсійного фонду України та Державного бюджету України спрямовано понад 36 млрд. грн., що на 4 млрд. більше ніж торік.
З 1 січня 2012 року ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, які мають інвалідність, розміри пенсійної виплати в середньому зростуть із 1815 до
4129 гривень.

У 2011 році для фінансування видатків державного бюджету на здійснення соціального захисту інвалідів за програмами Міністерства соціальної політики спрямовано 0,86 млрд., грн. або на 100 млн. більше ніж торік. У 2012 році на вказані цілі буде спрямовано ще на 100 млн. грн. більше.

Трудовою діяльністю займається 25 % або понад 662 тис. осіб з інвалідністю, з них займаються підприємницькою діяльністю та працюють на спрощеній системі оподаткування і є інвалідами понад 25 тис. осіб. Активно шукають роботу через центри зайнятості майже 30-35 тис. осіб цієї категорії.

Роботодавці, завдяки працевлаштуванню осіб з інвалідністю щороку звільняються від сплати внесків до Пенсійного фонду України на загальну суму понад 2 млрд. гривень. Громадські організації інвалідів, їх підприємства кожного року отримують державну допомогу у вигляді податкових пільг і фінансової допомоги у розмірі 300 млн. гривень.

У Всесвітній доповіді про інвалідність до числа головних бар’єрів, які не дозволяють особам з інвалідністю відчувати себе на рівні з іншими, віднесено: неадекватні заходи політики та стандарти; негативне відношення до людей з інвалідністю; нестачу послуг і проблеми з їх наданням; недостатнє фінансування; відсутність безперешкодного середовища; неадекватність інформації та комунікації; відсутність консультування та включення у суспільне життя; брак досвіду та даних.

Перелічені проблеми характерні також і для нашої держави. У зв’язку з цим Україна як член міжнародного співтовариства проводить послідовну політику в сфері забезпечення прав і свобод людей з інвалідністю на основі дотримання принципів законності, демократії, рівності, недискримінації та соціальної справедливості.

Так, з урахуванням положень Плану дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими фізичними можливостями в суспільстві: покращення якості життя людей з обмеженими фізичними можливостями в Європі в 2006-2015 роках (Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи Rec (2006) 5) постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 716 було затверджено Державну програму розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року.

В рамках виконання цієї програми було проведено значну роботу, зокрема:

 • затверджено Концепцію розвитку інклюзивної освіти, заходи щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року, положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, положення про академічні стипендії Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів;

 • надано державною службою зайнятості допомогу у працевлаштуванні
  44 тис. особам з інвалідністю; створено за рахунок коштів, що надходять до Фонду соціального захисту інвалідів від застосування адміністративно-господарських санкцій, майже 11 тис. нових робочих місць для працевлаштування таких осіб; щороку складається перелік професій і спеціальностей, що користуються попитом на ринку праці, який надсилається органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні заклади та реабілітаційні установи;

 • продовжено роботу щодо розробки та запровадження нових конструкцій технічних та інших засобів реабілітації, для осіб з інвалідністю та технологій їх виготовлення; вдосконалено національні стандарти з виробництва таких засобів; затверджено план розвитку протезно-ортопедичної галузі;

 • затверджено типові положення про реабілітаційні установи різних типів, штатні нормативи, переліки кабінетів та обладнання для них, державні соціальні нормативи у сфері реабілітації;

 • впроваджено державні будівельні норми, що забезпечують врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час планування територій населених пунктів та будівництва об’єктів, „Збірник законодавчих та нормативних документів щодо забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів житлово-цивільного призначення” та „Альбом типових рішень обладнання елементами безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлово-громадського призначення”;

 • затверджено з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення стандарти щодо виробництва автобусів, вагонів пасажирських локомотивних, дизелів-поїздів, метрополітену, трамвайних і здійснення розмітки дорожньої;

 • визначено порядками та правилами обслуговування населення залізничним, повітряним, автомобільним транспортом, трамваями і тролейбусами певні особливості перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

 • зобов’язано з 1 січня 2011 року організаторів проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах встановлювати вимогу щодо забезпечення роботи на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

 • заборонено з 1 січня 2013 року ввезення на митну територію України і виготовлення в Україні транспортних засобів загального користування, які не пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

 • встановлено вимогу щодо обов’язкової наявності з 1 січня 2015 року на кожному автобусному, трамвайному та тролейбусному маршруті як мінімум одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

 • створено Централізований банк даних з проблем інвалідності;

 • продовжено взаємодію з громадськими організаціями інвалідів щодо залучення їх до вирішення питань, які стосуються прав та інтересів осіб з інвалідністю;

 • запроваджено проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями „Барви життя”;

 • проведено низку міжнародних конференцій та вивчено міжнародні стандарти з відповідних питань.

Реалізація вказаної Державної програми створила підґрунтя для ратифікації Україною Конвенції про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї.

Черговим кроком до досягнення рівності між особами з інвалідністю та іншими членами суспільства стала ратифікація Законом України від 16 грудня 2009 р. № 1767-VІ вказаних міжнародних документів.

Ратифікувавши Конвенцію про права інвалідів, Україна, тим самим, взяла на себе юридичні зобов’язання щодо забезпечення її виконання в повному обсязі, відображення належним чином її положень у національному законодавстві, планах соціально-економічного розвитку та державному бюджеті України.

Конвенція про права інвалідів визначає обов'язки держав щодо дотримання та забезпечення рівноправного користування правами людини всім особам з інвалідністю; окреслює сфери, у яких необхідно посилити гарантії відповідних прав через їх постійне порушення; установлює загальні мінімальні стандарти, що мають застосовуватися до кожної особи з інвалідністю в частині забезпечення всіх прав та основоположних свобод людини, поваги до її власної гідності.

Ця Програма об'єднує в єдину систему зусилля держави та суспільства щодо захисту, забезпечення та реалізації прав осіб з інвалідністю в економічному, соціальному, політичному, правовому та культурному житті відповідно до положень Конвенції ООН про права інвалідів і Плану дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими фізичними можливостями в суспільстві: покращення якості життя людей з обмеженими фізичними можливостями в Європі в 2006-2015 роках (Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи Rec (2006) 5), а також формулює та реалізує відповідну комплексну стратегію державної політики в усіх сферах щодо осіб з інвалідністю.

З цього приводу є дуже показовими та цікавими дані деяких міжнародних організацій.

Так, згідно з дослідженням Міжнародної організації праці втрати від виключення осіб з інвалідністю з ринку праці складають 15 % від валового внутрішнього продукту країни. У свою чергу Світовим банком було доведено, що витрати, що враховують потреби осіб з інвалідністю, під час будівництва складають менше 1 % від загальних витрат на будівництво.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення і захист повного й рівного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини та основоположних свобод в усіх сферах суспільного життя на основі комплексного підходу з урахуванням положень Конвенції про права інвалідів, а також вжиття заходів щодо поважного ставлення до притаманної їм гідності.

ІІІ. Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

запровадження відповідальності за дискримінацію за ознакою інвалідності та відповідну бездіяльність;

визначення механізму залучення громадських організацій інвалідів до нормативно-правової роботи;

вдосконалення навчальних програм і курсів з метою підвищення освіченості усього суспільства про особливі потреби осіб з інвалідністю, виховання поваги до їх прав та гідності;

проведення широкомасштабних інформаційних кампаній, спрямованих на підвищення освіченості усього суспільства про особливі потреби осіб з інвалідністю, виховання поваги до їх прав і гідності;

проведення роз’яснювальної роботи стосовно популяризації положень Конвенції про права інвалідів, зокрема стосовно забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну;

визначення у законах України про основи містобудування, архітектурну та містобудівну діяльність, планування і забудову територій, реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування положень щодо необхідності врахування потреб осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення під час відповідної діяльності;

посилення (запровадження) відповідальності за відсутність доступності до існуючих об’єктів фізичного оточення осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

віднесення до елементів благоустрою елементів об’єктів фізичного оточення та площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

врахування елементів доступності під час визначення переможців всеукраїнського конкурсу „Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”;

визначення переліку державних будівельних норм та інших актів, які необхідно розробити чи вдосконалити, з метою забезпечення доступності до об’єктів фізичного оточення осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

вдосконалення процедури експертизи документації з проектування будівництва, реконструкції, ремонту об’єктів фізичного оточення та введення їх в експлуатацію з метою забезпечення доступності до них для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення, а також заборони погодження відповідної документації та введення в експлуатацію об’єктів фізичного оточення у разі незабезпечення врахування потреб вказаної категорії осіб;

включення до числа громадських інспекторів при Держархбудінспекції представників громадських організацій інвалідів;

напрацювання рекомендацій з проектування об’єктів житлового та громадського призначення, транспортної та туристичної інфраструктури, а також прилеглих територій з урахуванням заходів розумного пристосування та універсального дизайну;

напрацювання типових архітектурно-технічних рішень з переобладнання будинків та квартир серій індустріального будівництва для проживання осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

визначення у законах України про транспорт, залізничний транспорт, автомобільний транспорт, міський електричний транспорт, телекомунікації, поштовий зв'язок і туризм, положень щодо необхідності врахування потреб осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення під час відповідної діяльності;

видачі дозвільних документів на право надання транспортних і телекомунікаційних послуг, послуг розміщення та поштового зв’язку за умови врахування потреб осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

посилення (запровадження) відповідальності за ненадання (надання неналежної якості) транспортних послуг особам з інвалідністю, водіїв, які здійснили паркування чи зупинку транспортного засобу у недозволеному місці;

узгодження вітчизняної термінології із положеннями статті 11 Конвенції про права інвалідів стосовно ситуацій ризику;

визначення механізмів соціального захисту осіб з інвалідністю, їх евакуації, забезпечення безпеки та дій на транспорті у разі виникнення ситуацій ризику;

встановлення механізму виклику особами з вадами слуху служб швидкого реагування (швидкої медичної та пожежної допомоги, міліції тощо);

визначення норм пожежної безпеки для закладів, які надають реабілітаційні та соціальні послуги незначній чисельності відвідувачів (до 8-16 осіб) з інвалідністю за місцем їх проживання, у тому числі у сільській місцевості;

обов’язкової участі у судових засіданнях громадянина, питання про недієздатність або обмежену дієздатність якого розглядається, та його законного представника або його адвоката (якщо громадянин та його законний представник через стан здоров’я чи інші об’єктивні причини не можуть бути присутніми на судовому засіданні);

надання права органам опіки та піклування звертатися про надання безоплатної правової допомоги особам, визнаним судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, а також особам, щодо яких суд розглядає справи про обмеження цивільної дієздатності, недієздатність та поновлення цивільної дієздатності;

спрямування коштів, отриманих від сплати судового збору, на забезпечення доступності будівель судових органів (ззовні та всередині) для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

започаткування діяльності піклувальних рад при психіатричних лікарнях, будинках дитини, установах пенітенціарної системи;

посилення (запровадження) відповідальності законних представників дітей-інвалідів та інвалідів, а також інших осіб, в результаті дій або бездіяльності яких відбулися приховування та полишення дітей-інвалідів та інвалідів;

зобов’язання місцевих органів влади щороку передбачати кошти на закупівлю та фінансування соціальних послуг;

напрацювання рекомендацій щодо визначення (оцінювання) та обліку індивідуальних потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах;

визначення у законах України про стандартизацію, сертифікацію, стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності, захист прав споживачів і державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції положень щодо необхідності врахування потреб осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами під час відповідної діяльності;

визначення міжнародних стандартів, спрямованих на задоволення потреб осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами, які необхідно розробити, чи яким доцільно надати чинності в Україні, а також провести відповідну роботу;

встановлення вимог до дублювання телевізійної та відео продукції субтитрами та жестовою мовою, доступності Інтернету;

визначення механізмів інформування про законодавство та зміни у ньому осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами;

встановлення правого статусу жестової мови спілкування, сфери її застосування та інших допоміжних засобів спілкування для осіб із сенсорними розладами;

надання дозволу на видання рельєфно-крапковим шрифтом та запис (звукозапис) (без згоди автора) оприлюднених творів без мети отримання прибутку для поповнення бібліотечних фондів шкіл-інтернатів і центрів реабілітації для дітей з ураженням органів зору, бібліотек громадських організацій, що представляють інтереси осіб з ураженням органів зору;

зобов’язання суб’єктів господарювання, що здійснюють видання та запис (звукозапис) творів, безкоштовно надавати один його екземпляр Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих;

супроводження на телебаченні реклами, у тому числі політичної, аудіоописами та субтитрами з метою розуміння та сприйняття її особами з ураженнями органів зору та слуху;

створення та ведення електронного каталогу інструкцій із застосування лікарських засобів, включених до Державного реєстру лікарських засобів України, із безкоштовним доступом до нього через мережу Інтернет у форматах, адаптованих для ознайомлення особами з ураженнями органів зору;

тактильного позначення банкнот і монет національної валюти України різного номіналу та їх випуску різної довжини з метою розпізнавання їх особами з ураженнями органів зору;

забезпечення доступності веб-сайтів органів виконавчої влади для користувачів з ураженням органів зору та слуху і створення на головних сторінках таких веб-сайтів розділу про стан реалізації особами з інвалідністю своїх прав і свобод;

випуску за програмою „Українська книга” аудіо книг та книг зі шрифтом Брайля;

надання інвалідам по слуху послуг із сурдоперекладу (як різновиду соціальних послуг);

забезпечення державних та комунальних телерадіоорганізацій сучасним обладнанням для субтитрування та сурдоперекладу телевізійної продукції;

забезпечення синтезу української мови для мовного доступу осіб із порушеннями зору до україномовної текстової інформації на моніторі комп'ютера чи дисплеї мобільного телефону;

забезпечення організаційно-правових умов захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена;

затвердження стандартів соціальних послуг, що надаються особам, нездатним до самообслуговування;

визначення у законах України про освіту, дошкільну, загальну середню, позашкільну, професійно-технічну і вищу освіту положень щодо необхідності врахування потреб осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами під час відповідної діяльності;

відмови у наданні ліцензії на надання освітніх послуг, якщо у навчальному закладі не створені умови для надання освітніх послуг особам з інвалідністю;

вдосконалення типових положень про освітні установи, гуртожитки і відокремлені підрозділи навчальних закладів з метою створення доступності для осіб з інвалідністю;

адаптація зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти до потреб осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами;

вдосконалення положення про навчально-реабілітаційний центр з метою наповнення його діяльності реабілітаційною складовою;

врахування потреб осіб з інвалідністю під час дистанційного навчання;

визначення рекомендацій щодо здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами в процесі інклюзивного навчання;

визначення нормативів чисельності асистентів, сурдоперекладачів, медичних працівників, вчителів реабілітологів та інших спеціалістів для навчання осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами у навчальних закладах;

запровадження державних іспитів на знання жестової мови для студентів, які навчаються за спеціальністю сурдопедагог;

створення навчально-методичних підрозділів у вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації для супроводу навчання студентів з інвалідністю;

визначення стандартів початкової загальної освіти дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) та відповідні навчальні програми, у тому числі з абілітаційного навчання, для дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю та психічними розладами;

забезпечення дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів матеріально-технічною базою, адаптованою для навчання осіб з інвалідністю;

вдосконалення законодавства про психіатричну допомогу щодо механізмів здійснення соціального та медичного супроводу осіб з розумовою відсталістю та психічними розладами;

визначення організаційно-правових умов встановлення інвалідності дітям;

забезпечення медико-соціальних експертних комісій належними матеріально-технічною базою, доступом до Інтернету, кадрами, підвищення статусу їх працівників, створенням доступності до їх приміщень;

вдосконалення діяльності медико-соціальних експертних комісій;

спрощення процедури складання якісної індивідуальної програми реабілітації;

вдосконалення порядку забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами (виробами медичного призначення) та їх переліку;

визначення умов отримання особами, яким встановлено діагноз „онкологічні захворювання”, „психічні розлади” та „розумова відсталість”, послуг у навчальних, реабілітаційних, лікувальних та інших закладах і установах;

вдосконалення форм індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю та порядку їх складання;

вдосконалення порядку встановлення інвалідності;

визначення державних санітарних норм для міні-харчоблоків установ і закладів тимчасового та постійного перебування осіб з розумовою відсталістю, реабілітаційних установ змішаного типу для осіб із розумовою відсталістю, які надаватимуть послуги незначній чисельності відвідувачів (до 8-16 осіб);

визначення джерел фінансування установ і закладів тимчасового та постійного перебування осіб із розумовою відсталістю, із комплексними вадами, установ змішаного типу для осіб з інвалідністю;

запровадження виплати грошових компенсацій особам з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю відповідно до статті 27 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”;

вдосконалення порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (їх переліку) та автомобілями, збільшення видатків на ці цілі за рахунок коштів державного бюджету та в рамках місцевих програм;

вдосконалення порядку надання особам з інвалідністю реабілітаційних послуг;

розширення переліку лікувальних і реабілітаційних установ недержавної форми власності, в яких за рахунок коштів державного бюджету можуть отримувати послуги інваліди та діти-інваліди;

визначення порядку атестації працівників реабілітаційних установ недержавної форми власності і врегулювання питання безоплатності проходження передатестаційного циклу медичними працівниками реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю системи Мінсоцполітики;

здійснення моніторингу складності завдань та обов'язків нових професійних назв працівників реабілітаційних установ шляхом їх порівняння з аналогічними існуючими характеристиками робіт, що передбачені чинними кваліфікаційними характеристиками;

запровадження мотиваційної системи управління персоналом реабілітаційних установ;

визначення номенклатури професій працівників установ та закладів, які надають послуги особам з інвалідністю, на які відсутні кваліфікаційні характеристики, розробка та затвердження таких кваліфікаційних характеристик;

створення мережі сервісних центрів із забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування цих засобів і пунктів прокату технічних та інших засобів реабілітації;

створення та зміцнення матеріально-технічної бази реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю;

запровадження альтернативних механізмів виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі шляхом зарахування роботодавцям у подвійному розмірі в рахунок виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів перших робочих місць молоді з інвалідністю, яка отримала професію (спеціальність);

оптимізації напрямів використання коштів адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до Фонду соціального захисту інвалідів, з метою спрямування їх на найефективніші заходи сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю (шляхом розвитку самозайнятості, малого підприємництва тощо);

спрощення процедури надання Фондом соціального захисту інвалідів коштів роботодавцям, у тому числі шляхом компенсування витрат державної служби зайнятості;

посилення соціального захисту від безробіття осіб з інвалідністю, в тому числі шляхом вивчення можливості та доцільності компенсування відповідних витрат Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

визначення обов’язкової частки зазначених коштів, яка має бути спрямована на заходи зі створення робочих місць для осіб з інвалідністю, залучення до процесу їх розподілу соціальних партнерів і громадських організацій інвалідів;

визначення органів, на які будуть покладені повноваження щодо консультування роботодавців з питань працевлаштування осіб з інвалідністю та створення для них робочих місць;

покращення взаємодії усіх суб’єктів, які сприяють працевлаштуванню осіб з інвалідністю, та визначення з цього приводу відповідних повноважень громадських організацій інвалідів у законодавстві;

напрацювання пропозицій щодо визначення соціально-економічних підприємств, де працюють особи з інвалідністю, та їх підтримки;

включення до колективних договорів та угод на державному, галузевому, регіональному рівнях заходів зі створення доступності для осіб з інвалідністю та зобов’язання роботодавців виконувати норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та надавати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством;

віднесення до пріоритетних видів оплачуваних громадських робіт надання соціальних послуг особам з інвалідністю, перелік яких узгоджувати із громадськими організаціями;

затвердження методичних рекомендації щодо складання розділів „Професійна реабілітація” та „Трудова реабілітація” індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю;

збільшення розмірів грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, на транспортне обслуговування та видатків на їх виплату;

визначення механізму реалізації статті 73 Цивільного кодексу України щодо оплати послуг опікуна та піклувальника, розміру виплати, порядку та підстав її призначення;

визначення номенклатури професій сфери соціального захисту інвалідів, на які відсутні кваліфікаційні характеристики;

збільшення видатків на виплату особам з інвалідністю одноразової матеріальної допомоги;

збільшення видатків на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів і на транспортне обслуговування;

придбання для установ соціального захисту населення транспортних засобів для забезпечення перевезення інвалідів і дітей-інвалідів до місця отримання послуг;

вдосконалення законодавства щодо забезпечення гарантій участі осіб з інвалідністю та організацій, які вони представляють, в політичному та суспільному житті, у тому числі участі у виборах;

збільшення фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів;

розширення масштабів і збільшення числа номінацій Всеукраїнського фестивалю творчості осіб з обмеженими функціональними можливостями „Барви життя”;

врахування під час всеукраїнського та сільськогосподарського переписів рекомендацій Вашингтонської групи по статистичному виміру інвалідності;

збільшення числа показників щодо осіб з інвалідністю у державних статистичних спостереженнях та адміністративних даних;

забезпечення розвитку, модернізації, технічного супроводження Централізованого банку даних з проблем інвалідності та Єдиного інформаційного автоматизованого банку даних Фонду соціального захисту інвалідів щодо реєстрації роботодавців та даних про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

Програму передбачається виконати протягом 2012 - 2020 років, у три етапи:

на першому етапі (2012-2015 роки) національне законодавство буде приведено у відповідність до вимог Конвенції;

на другому етапі (2016 рік) буде комплексно проаналізовано результати нормативно-правової роботи та у разі потреби визначено нові дії у цьому напрямі;

на третьому етапі (2017-2019 роки) буде впроваджуватися прийняте в рамках Програми законодавство та покращуватися фінансування програм, які стосуються осіб з інвалідністю.

ІV. Завдання і заходи

Завдання і заходи Програми, виконавці та терміни їх виконання визначені у додатку 2 до Програми.

V. Очікувані результати, ефективність програми

Виконання Програми дасть змогу:

привести національне законодавство у відповідність до вимог Конвенції про права інвалідів;

посилити (запровадити) відповідальність за дискримінацію за ознакою інвалідності;

ліквідувати перепони і бар’єри, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб осіб з інвалідністю;

покращити фінансування програм і заходів, які стосуються осіб з інвалідністю;

запровадити облік осіб з інвалідністю, послуг і засобів, в яких вони мають потребу;

створити для осіб з інвалідністю умови доступності до об'єктів фізичного оточення, транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів – до освіти, праці, культури, фізичної культури та спорту;

удосконалити порядки надання особам з інвалідністю послуг та засобів;

налагодити співпрацю державних органів з громадськими організаціями інвалідів;

сформувати позитивне ставлення у суспільстві до осіб з інвалідністю;

забезпечити широку участь осіб з інвалідністю у житті суспільства.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Планується, що у разі досягнення запланованих результатів виконання Програми до 2020 року буде забезпечено:

облаштування об’єктів фізичного оточення з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, до 2015 року – 15 %, до 2018 року – 35 %, до 2020 року – 50 %;

наявність транспортних засобів загального користування, якими надаються послуги із перевезення населення, пристосованих для перевезення, у тому числі осіб з інвалідністю, до 2015 року – 15 % транспортних засобів загального користування, до 2018 року – 35 %, до 2020 року – 50 %;

доступність для сприйняття особами з ураженнями органів слуху продукції телерадіоорганізацій, до 2015 року – 25 % телепродукту, до 2018 року – 50 %, до 2020 року – 100 %;

доступність для сприйняття особами з ураженням органів зору та слуху веб-сайтів вітчизняних державних органів, до 2015 року – 100 % державних органів;

потребу осіб з інвалідністю у технічних та інших засобах реабілітації, виробах медичного призначення до 2015 року – 50 % потреби, до 2018 року – 75 %, до 2020 року – 100 %;

реформування системи інтернатних закладів для інвалідів з психічними та розумовими порушеннями, до 2015 року – 10 % установ, до 2018 року – 33 %, до 2020 року – 50 %;

збільшення чисельності дітей з інвалідністю, які будуть навчатися у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, до 2015 року – 10 % осіб, до 2018 року – 33 %, до 2020 року – 50 % (до
138,1 тис. осіб або щороку на 5,0 тис. осіб);

зростання чисельності осіб з інвалідністю, які будуть займатися трудовою діяльністю, до 2015 року – 5 % осіб, до 2018 року – 10 %, до 2020 року – 20 %
(до 794,4 тис. осіб або щороку на 14,7 тис. осіб).

VI. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування визначається щороку під час складання проекту державного бюджету України на відповідний рік.

Передбачається, що обсяг загального фінансування Програми становитиме 17303,28 млн. грн., із них:

коштів державного бюджету – 15254,47 млн. грн.;

коштів місцевого бюджету – 2048,81 млн. гривень.

ВІЗА

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної програми

Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів”

на період до 2020 року”

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 245-р.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від ....................2012 року № .......

3. Державний замовник – Мінсоцполітики.

4. Керівник Програми – Віце-прем'єр-міністр України - Міністр соціальної політики.

5. Виконавець заходів Програми – Мінсоцполітики, Мінрегіон, Мінінфраструктури, МОЗ, МОНмолодьспорт, Мінкультури, МВС, МНС, Міноборони, Мін’юст, Мінекономрозвитку, Мінфін, Адміністрація Держспецзв'язку, Державіаслужба, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів, Державна служба інтелектуальної власності, Держінформнауки, Держкомтелерадіо, Держлікслужба, Держспоживінспекція, Держстат, Держтуризмкурорт, ДПтС, Укравтодор, Укрзалізниця, Укрморрічінспекція, Укрпошта, Укртрансінспекція, Національна Академія наук, Національна Академія медичних наук, Національна Академія педагогічних наук, Рада міністрів АРКрим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

6. Строки виконання Програми: 2012-2020 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

15254,47

679,1

1054,28

1182,98

1351,64

1565,32

1830,76

2137,16

2504,13

2949,1

Місцеві бюджети

2048,811

128,845

141,83

158,139

176,679

201,871

233,475

275,901

330,153

401,918

Усього

17303,281

807,945

1196,11

1341,119

1528,319

1767,191

2064,235

2413,061

2834,283

3351,018

ВІЗА

Додаток 2

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

Загальнодержавної програми

Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів”

на період до 2020 року”

Найменування завдання

Найменування показника

Усього

значення показника за роками:

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
млн. грн.

у тому числі за роками:

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 1. Рівність і недискримінація. Жінки-інваліди. Діти-інваліди (статті 5-7 Конвенції про права інвалідів).

1. Удоскона-лення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Цивільного кодексу України, Кримінального кодексу України, Кодексу законів про працю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, „Про охорону дитинства” та інших законів щодо виявлення, усунення, унеможливлення та заборони проявів дискримінації за ознакою інвалідності, а також стосовно встановлення відповідальності за відповідні правопорушення та бездіяльність.

Мін'юст, Мінсоцполітики, МВС,

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити зміни до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Мін’юсту від 12.04.2005
  № 34/5, щодо подання разом із нормативно-правовим актом документів, підтверджуючих позицію уповноваженого представника єдиного спільного представницького органу громадських організацій інвалідів на національному рівні.

Мін'юст, Мінсоцполітики,

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

 1. Просвітно-виховна робота (стаття 8 Конвенції про права інвалідів).

1. Удоскона-лення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити зміни до Положення про Всеукраїнський фестиваль творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями „Барви життя”, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму від 26.05.2009 № 24, щодо залучення до участі у ньому осіб з розумовою відсталістю та психічними розладами, а також запровадження у рамках фестивалю конкурсів на кращі фільм, телевізійну програму, соціальну рекламу та публікацію із питань освіченості усього суспільства про особливі потреби осіб з інвалідністю, виховання поваги до їх прав і гідності.

Мінкультури

2. Удоскона-лення навчального процесу

Кількість навчальних програм

4

4

 1. Включити до навчальних програм загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів і закладів, що здійснюють післядипломну освіту, навчальні курси „Вступ до інклюзивної освіти” та „Особи з інвалідністю: етичне спілкування, супровід, допомога”, тематичні заняття із „Універсального дизайну” та „Розумного пристосування” і розробити навчально-методичне забезпечення до них з метою підвищення освіченості усього суспільства про особливі потреби осіб з інвалідністю, виховання поваги до їх прав та гідності.

МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

 1. Включити навчальний курс „Особи з інвалідністю: етичне спілкування, супровід, допомога”, тематичні заняття із вивчення положень Конвенції ООН про права інвалідів, „Універсального дизайну” та „Розумного пристосування” до навчальних програм базової і подальшої (післядипломної) освіти (підготовки):

Кількість навчальних програм

4

4

 • працівників правоохоронних органів, органів прокуратури, судів, пенітенціарної системи;

МОНмолодьспорт, МВС,

Мін’юст,

ДПтС,

Національна Академія педагогічних наук

Кількість навчальних програм

12

12

 • спеціалістів, які зайняті в сфері планування та забудови навколишнього середовища (архітекторів, конструкторів, фахівців з питань міського планування, інженерів-будівельників, ергономістів, спеціалістів із збереження культурної спадщини, з питань туризму та соціальних технологій, дизайну тощо).

МОНмолодьспорт, Мінрегіон, Держархбудінспекція, Національна Академія педагогічних наук

 1. Включити навчальний курс „Особи з інвалідністю: етичне спілкування, супровід, допомога” та тематичні заняття із вивчення положень Конвенції ООН про права інвалідів, транспортного обслуговування інвалідів, у тому числі їх супроводження:

Кількість навчальних програм

12

12

 • до навчальних програм з підготовки водіїв, контролерів, диспетчерів, та інших працівників, які залучені до надання транспортних послуг населенню;

Мінінфраструктури, МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

Кількість навчальних програм

12

12

 • до навчальних програм базової і подальшої (післядипломної) освіти (підготовки), програм спеціалізації фахівців та курсів студентів медичних, педагогічних, юридичних спеціальностей, соціальної роботи та соціальної педагогіки, допоміжного персоналу для закладів та установ, які надають послуги особам з інвалідністю.

МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

Кількість посібників

25

10

15

 1. Розробити і поширити методичні посібники з виховання та розвитку дітей з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами, які мають особливі освітні потреби, для педагогів і батьків цих дітей та забезпечити їх розміщення на власних веб-сайтах.

МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

3. Удоскона-лення інформаційних технологій

Кількість інформаційних кампаній

252

28

28

28

28

28

28

28

28

28

 1. Запровадити всеукраїнську та регіональні широкомасштабні інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення освіченості усього суспільства про особливі потреби осіб з інвалідністю, виховання поваги до їх прав і гідності.

Держкомтелерадіо,

Рада міністрів

АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

 1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи (через теле - , радіо - та друковані засоби масової, під час проведення тематичних нарад, круглих столів тощо) стосовно популяризації положень Конвенції про права інвалідів, у тому числі стосовно забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну під час:

Кількість інформаційних кампаній

252

28

28

28

28

28

28

28

28

28

 • планування, проектування, будівництва, реконструкції, ремонту об’єктів фізичного оточення;

Мінрегіон, Держархбудінспекція

Кількість інформаційних кампаній

252

28

28

28

28

28

28

28

28

28

 • надання транспортних і телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку та туристичних послуг;

Мінінфраструктури,

Державіаслужба, Держтуризмкурорт,

Укравтодор,

Укрморрічінспекція,

Укрзалізниця,

Укрпошта, Укртрансінспекція

Кількість інформаційних кампаній

252

28

28

28

28

28

28

28

28

28

 • розроблення стандартів, правил усталеної практики та класифікаторів, технічних умов, проведення дослідно-конструкторських і науково-дослідних робіт;

Мінекономрозвитку,

Держспоживінспекція,

Національна академія наук

 1. Архітектурна доступність (стаття 9 Конвенції про права інвалідів).

1. Удоскона-лення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законів України „Про основи містобудування”, „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про Генеральну схему планування території України”, „Про основи містобудування”, „Про архітектурну діяльність” та „Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду”, включивши до кожного з них положення щодо забезпечення доступності до об’єктів фізичного оточення для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

Мінрегіон

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законодавства щодо:

 • запровадження відповідальності за незабезпечення доступності до існуючих об’єктів фізичного оточення для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

 • посилення відповідальності (проектувальників, будівельників і замовників відповідних робіт) за незабезпечення доступності для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення до об’єктів фізичного оточення під час їх планування, проектування, реконструкції та ремонту.

Мінрегіон,

Мін'юст,

Мінсоцполітики, МВС,

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Закону України „Про благоустрій населених пунктів” в частині віднесення до елементів благоустрою елементів доступності для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення відповідно до діючих норм і стандартів.

Мінрегіон, Держархбудінспекція

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Положення про щорічний всеукраїнський конкурс „Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2003 № 1119, щодо визначення переможцями населених пунктів за умови забезпечення ними доступності для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 471, щодо визначення переліку державних будівельних норм та інших актів, які необхідно розробити чи вдосконалити, з метою забезпечення доступності до об’єктів фізичного оточення осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення. Провести з цього приводу нараду з громадськими організаціями інвалідів.

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законодавства щодо:

 • вдосконалення процедури експертизи документації з проектування будівництва, реконструкції, ремонту об’єктів фізичного оточення та введення їх в експлуатацію з метою забезпечення доступності до них для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення, а також заборони погодження відповідної документації та введення в експлуатацію об’єктів фізичного оточення у разі незабезпечення врахування потреб вказаної категорії осіб;

 • покладання на Держархбудінспекцію повноважень щодо здійснення контролю за забезпеченням доступності для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення до існуючих об’єктів фізичного оточення;

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити зміни до наказів Мінрегіонбуду від 19.11.2007 № 318 та Мінжитлокомунгоспу від 11.12.2009 № 390 щодо включення до числа громадських інспекторів представників громадських організацій інвалідів, які спеціалізуються на вирішенні питань щодо забезпечення доступності до об’єктів фізичного оточення для інвалідів та інших маломобільних груп населення, незалежно від наявності у них освіти та/або стажу роботи.

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити, затвердити та довести до регіонів методичні рекомендації з проектування об’єктів житлового та громадського призначення, транспортної та туристичної інфраструктури, а також прилеглих територій з урахуванням заходів розумного пристосування та універсального дизайну.

Мінрегіон, Мінінфраструктури,

Держархбудінспекція,

Державіаслужба, Держтуризмкурорт,

Укравтодор,

Укрморрічінспекція,

Укрзалізниця,

Укрпошта, Укртрансінспекція

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити, затвердити і реалізувати типові архітектурно-технічні рішення з переобладнання будинків та квартир серій індустріального будівництва для проживання осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

Мінрегіон, Держархбудінспекція

 1. Транспортна та туристична доступність (стаття 9 Конвенції про права інвалідів).

1. Удоскона-лення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законів України „Про транспорт”, „Про залізничний транспорт”, „Про автомобільний транспорт”, „Про міський електричний транспорт” „Про телекомунікації”, „Про поштовий зв'язок” та „Про туризм”, включивши до кожного з них положення щодо забезпечення доступності до транспортних послуг, транспортної та туристичної інфраструктури, телекомунікаційних послуг, послуг розміщення та поштового зв’язку для осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

Мінінфраструктури,

Державіаслужба, Держтуризмкурорт,

Укравтодор,

Укрморрічінспекція,

Укрзалізниця,

Укрпошта, Укртрансінспекція

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законодавства з питань надання транспортних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг розміщення та поштового зв’язку, та видачі дозвільних документів на зайняття відповідною діяльністю, врахувавши особливі потреби осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, Державіаслужба, Держтуризмкурорт,

Укравтодор,

Укрморрічінспекція,

Укрзалізниця,

Укрпошта, Укртрансінспекція

Держспоживінспекція

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законодавства щодо посилення (запровадження) відповідальності:

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • водіїв та контролерів, диспетчерів та інших працівників, посадових (службових) осіб перевізників, які допустили надання неякісних транспортних послуг інвалідам, а також власників та орендарів транспортних засобів, якими надаються послуги із перевезення населення, за відсутність на маршрутах транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення;

Мінінфраструктури, Мін'юст, Мінсоцполітики, МВС,

Укртрансінспекція

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • водіїв, які порушили вимоги частини шостої статті 30 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, здійснивши безпідставне паркування транспортних засобів на місцях, призначених для зазначених у вказаній частині Закону транспортних засобів;

 • водіїв (крім водіїв транспортних засобів загального користування), які здійснили паркування у зоні зупинок транспортних засобів, які використовуються для перевезення населення;

МВС, Мінінфраструктури, Мінрегіон,

Мін'юст, Мінсоцполітики,

Укртрансінспекція

 • водіїв, які зупинили транспортний засіб загального користування на неналежній відстані від бортового каменю зупинки, що унеможливило посадку до салону цього транспортного засобу або висадку з нього інваліда, який пересувається на кріслі колісному;

 • водіїв, які здійснили паркування на тротуарах у місцях компактного проживання інвалідів з ураженнями органів зору та/або розташування підприємств, де працюють такі особи.

2. Удоскона- лення транспортного обслуговування

 1. Створити та розвинути існуючі транспортні служби з безкоштовного перевезення осіб ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

Місцевий бюджет

Кількість транспортних служб

18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Луганська обласна державна адміністрація

2,44

0,28

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

Кількість транспортних служб

9

5

2

1

1

0

0

0

0

0

Львівська обласна державна адміністрація

3,2

1,6

0,8

0,8

0

0

0

0

0

0

Кількість транспортних служб

1

1

Черкаська обласна державна адміністрація

0,2

0,2

Разом за розділом IV

5,84

2,08

1,07

1,07

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

Місцевий бюджет

5,84

2,08

1,07

1,07

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

 1. Ситуація ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації (стаття 11 Конвенції про права інвалідів).

1. Удоско-налення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законодавства щодо узгодження вітчизняної термінології із положеннями статті 11 Конвенції про права інвалідів.

МНС,

Міноборони,

МВС

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правові акти щодо:

Кількість нормативно-правових актів

1

1

1

 • соціального захисту осіб з інвалідністю у разі виникнення ситуацій ризику (зокрема в умовах збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуацій та стихійних лих);

Мінсоцполітики, МНС,

МВС,

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • евакуації осіб з інвалідністю у разі виникнення ситуацій ризику (зокрема в умовах збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуацій та стихійних лих);

МНС, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Міноборони,

МВС,

Мінрегіон

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • безпеки та дій на транспорті у разі виникнення ситуацій ризику (зокрема в умовах збройних конфліктів, надзвичайних гуманітарних ситуацій та стихійних лих), які б враховували потреби осіб з інвалідністю.

Мінінфраструктури, МНС,

Міноборони,

МВС,

Мінсоцполітики, Укртрансінспекція, Укрзалізниця, Укрморрічінспекція, Державіаслужба, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити механізм виклику особами з вадами слуху служб швидкого реагування (швидкої медичної допомоги, пожежної допомоги, міліції тощо).

МНС,

МОЗ,

Міноборони,

МВС, Мінсоцполітики,

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити, затвердити і реалізувати державні норми пожежної безпеки для закладів, які надають реабілітаційні та соціальні послуги незначній чисельності відвідувачів (до 8-16 осіб) з інвалідністю за місцем їх проживання, у тому числі у сільській місцевості. Провести з цього приводу нараду з громадськими організаціями інвалідів.

МНС

Державний бюджет

0,15

0,15

Разом за розділом V

0,15

0,15

у тому числі

Державний бюджет

0,15

0,15

 1. Рівність перед законом і доступ до правосуддя (статті 12 і 13 Конвенції про права інвалідів).

1. Удоскона- лення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законодавства щодо обов’язкової участі у судових засіданнях громадянина, питання про недієздатність або обмежену дієздатність якого розглядається, та його законного представника або його адвоката (якщо громадянин та його законний представник за станом здоров’я чи іншими об’єктивними причинами не можуть бути присутніми на засіданні).

Мін'юст, Мінсоцполітики, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Закону України „Про безоплатну правову допомогу” в частині:

1) надання права органам опіки та піклування звертатися про надання безоплатної правової допомоги:

 • особам, визнаним судом недієздатними, або обмежено дієздатними;

 • особам, щодо яких суд розглядає справи про обмеження дієздатності, недієздатність та поновлення дієздатності;

 • особам, щодо яких надійшло повідомлення про потребу у встановленні над ними опіки або піклування.

2) визначення порядку надання особам з розумовою відсталістю інформації у доступному форматі (спрощеною мовою) про значення та хід судової справи і персональної допомоги для участі у судових засіданнях.

Мін'юст,

Мінсоцполітики

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Закону України „Про судовий збір” щодо спрямування коштів, отриманих від сплати судового збору, на забезпечення доступності судових органів для осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення.

Мін'юст,

Мінрегіон

 1. Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Свобода від експлуатації, насилля та наруги. Захист особистої цілісності (статті 15-17 Конвенції про права інвалідів).

1. Удоскона-лення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити у межах компетенції примірне положення про піклувальні ради при психіатричних лікарнях, будинках дитини, установах пенітенціарної системи, передбачивши входження до складів таких рад представників батьків, законних представників повнолітніх і неповнолітніх осіб з інвалідністю, представників правозахисних організацій, територіальних громад, закладів масової інформації, науковців, благодійників тощо.

МОЗ,

Мін’юст,

ДПтС

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законодавства щодо встановлення відповідальності законних представників дітей-інвалідів та інвалідів, а також інших осіб, в результаті дій або бездіяльності яких відбулися приховування та полишення дітей-інвалідів та інвалідів.

МВС,

Мінсоцполітики, МОЗ, МОНмолодьспорт, Мінюст

 1. Самостійний спосіб життя й залучення до місцевої спільноти (стаття 19 Конвенції про права інвалідів).

1. Удоскона-лення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

Розробити, затвердити та впровадити методичні рекомендації щодо визначення (оцінювання) та обліку індивідуальних потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах.

Мінсоцполітики

Державний бюджет

0,15

0,15

 1. Індивідуальна мобільність (стаття 20 Конвенції про права інвалідів).

1. Удоскона-лення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законів України про стандартизацію, сертифікацію, стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності, захист прав споживачів державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції положень щодо необхідності, включивши до кожного закону концептуальні положення щодо захисту прав та врахування інтересів осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами.

Мінекономрозвитку, Держспоживінспекція

 1. Розробити та затвердити державні стандарти (надати чинності в Україні міжнародним стандартам) щодо:

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • дублювання телевізійної продукції субтитрами та жестовою мовою (для доступу до інформації осіб з ураженнями органів слуху);

Державний бюджет

Держкомтелерадіо,

0,14

 

0,14

Держспоживінспекція

0,0

0,0

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • дублювання відеопродукції субтитрами та жестовою мовою (для доступу до інформації осіб з ураженнями органів слуху);

-"-

Мінкультури,

0,14

 

0,14

Держспоживінспекція

0,0

0,0

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • доступності Інтернету для осіб з ураженнями органів зору.

Держспоживінспекція

-"-

0,14

 

0,14

Разом за розділом IX

0,42

 

0,42

у тому числі

Державний бюджет

0,42

 

0,42

 1. Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації (стаття 21 Конвенції про права інвалідів).

1. Удоскона-лення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Закону України „Про безоплатну правову допомогу” щодо інформування про законодавство та зміни у ньому осіб з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю та психічними розладами.

Мін’юст, Мінсоцполітики

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до чинного законодавства щодо встановлення правого статусу жестової мови спілкування, сфери її застосування та інших допоміжних засобів спілкування для осіб із сенсорними розладами у навчальних закладах та під час відвідування органів влади та судових органів.

Мінкультури, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики

2. Удоскона-лення законодавчо-нормативної бази

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Закону України „Про авторське право і суміжні права” та інших законів, що охороняють особисті немайнові права та майнові права суб'єктів авторського права і суміжних прав, щодо:

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • надання дозволу на видання рельєфно-крапковим шрифтом та запис (звукозапис) (без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оприлюднених творів без мети отримання прибутку для поповнення бібліотечних фондів шкіл-інтернатів і центрів реабілітації для дітей з ураженням органів зору, бібліотек громадських організацій, що представляють інтереси осіб з ураженням органів зору;

МОНмолодьспорт,

Державна служба інтелектуальної власності

 • зобов’язання суб’єктів господарювання, що здійснюють видання та запис (звукозапис) творів безкоштовно надавати один його екземпляр Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих.

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Закону України „Про рекламу” щодо обов’язкового супроводження на телебаченні реклами, у тому числі політичної, аудіоописами та субтитрами з метою розуміння та сприйняття її особами з ураженнями органів зору та слуху.

Держкомтелерадіо

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Закону України „Про лікарські засоби” щодо створення та ведення Держлікслужбою електронного каталогу інструкцій із застосування лікарських засобів, включених до Державного реєстру лікарських засобів України, із безкоштовним доступом до нього через мережу Інтернет у форматах, адаптованих для ознайомлення особами з ураженнями органів зору.

МОЗ,

Держлікслужба

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Закону України „Про Національний банк України” щодо тактильного позначення банкнот і монет національної валюти України різного номіналу та їх випуску різної довжини з метою розпізнавання їх особами з ураженнями органів зору.

Мінфін

 1. З метою забезпечення доступності веб-сайтів органів виконавчої влади для користувачів з ураженням органів зору та слуху і створення на головних сторінках таких веб-сайтів розділу „Стан реалізації людьми з інвалідністю своїх прав і свобод” для
  розміщення у ньому нормативно-правових актів, рішень органів влади, статистичної інформації, інформаційних, фото- та відеоматеріалів з відповідної тематики та реалізації Конвенції про права інвалідів:

Кількість нормативно-правових актів

1

1

1) розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до:

 • Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3;

Держкомтелерадіо, Адміністрація Держспецзв'язку, МОНмолодьспорт, Держінформнауки

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1302 „Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади”;

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

2) розробити та затвердити зміни до

 • Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженого наказом Держкомтелерадіо, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25.11.2002 № 327/225;

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • Порядку проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 18.11.2010 № 308.

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити зміни до Порядку формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою „Українська книга”, затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 11.03.2009 № 89, визначивши обов'язкову квоту на видання аудіо книг та книг зі шрифтом Брайля.

Держкомтелерадіо

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити порядок надання інвалідам по слуху послуг із сурдоперекладу (як різновиду соціальних послуг).

Мінсоцполітики

3. Удоско-налення інформаційних технологій

Кількість державних та комунальних телерадіоорганізацій

32

6

6

6

6

8

 1. Забезпечити державні та комунальні телерадіоорганізації сучасним обладнанням для субтитрування та сурдоперекладу телевізійної продукції.

Держкомтелерадіо

Державний бюджет

30,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Кількість програм

1

1

 1. Розробити програмне забезпечення синтезу української мови (український синтезатор) для мовного доступу осіб із ураженнями органів зору до україномовної текстової інформації на моніторі комп'ютера чи дисплеї мобільного телефону.

-"-

МОНмолодьспорт,

0,15

0,15

Національна Академія педагогічних наук

0,15

0,15

Разом за розділом за розділом X

30,3

 

6,3

6

6

6

6

у тому числі

Державний бюджет

30,3

 

6,3

6

6

6

6

 1. Повага до дому та сім'ї (стаття 23 Конвенції про права інвалідів).

1. Удоскона-лення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Положення про Міністерство соціальної політики щодо деталізації в ньому повноважень з питань реалізації державної політики щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена.

Мінсоцполітики

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України закон про опіку та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена.

Мінсоцполітики, МОЗ, МОНмолодьспорт

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правові акти стосовно забезпечення організаційно-правових умов захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена.

Мінсоцполітики, МОЗ, МОНмолодьспорт

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити соціальних послуг, що надаються особам, нездатним до самообслуговування.

Мінсоцполітики

Державний бюджет

0,3

0,3

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити порядок консультування психологами у пологових будинках сімей, у яких народилися діти з вродженими вадами розвитку.

МОЗ

Разом за розділом XI

0,3

0,3

у тому числі

Державний бюджет

0,3

0,3

 1. Освіта (стаття 24 Конвенції про права інвалідів).

1. Удоскона-лення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законів України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про професійно-технічну освіту” і „Про вищу освіту”, включивши до кожного з них положення щодо особливостей доступу осіб з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами до освітніх послуг.

МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України (затвердити) зміни до типових положень про навчальні заклади, їх відокремлені підрозділи і гуртожитки щодо врахування потреб осіб з ураженнями органів зору, слуху, з опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення, а також осіб з розумовою відсталістю та психічними розладами.

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити зміни до наказу МОН від 24.12.2003 № 847 „Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів” щодо відмови у наданні ліцензії якщо будівля (ззовні та всередині) не доступна для осіб з ураженнями органів зору, слуху, з опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення, та якщо у закладу відсутні умови для надання освітніх послуг особам з розумовою відсталістю та психічними розладами.

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити положення про навчальний заклад нового типу – навчально-реабілітаційний центр з метою наповнення його діяльності реабілітаційною складовою.

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України (затвердити) зміни до нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в частині адаптації оцінювання до потреб осіб з ураженнями органів зору, слуху, з опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами.

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити зміни до Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН від 21.01.2004 № 40, щодо врахування під час дистанційного навчання потреб осіб з ураженнями органів зору, слуху, з опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити методичні рекомендації щодо здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з ураженнями органів зору, слуху, з опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами в процесі інклюзивного навчання.

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити нормативи чисельності асистентів, сурдоперекладачів, медичних працівників, вчителів реабілітологів та інших спеціалістів для навчання осіб з ураженнями органів зору, слуху, з опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю та психічними розладами у навчальних закладах.

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити наказ щодо запровадження державних іспитів на знання жестової мови для студентів, які навчаються за спеціальністю сурдопедагог.

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити наказ щодо необхідності створення навчально-методичних підрозділів у вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації для супроводу навчання студентів з інвалідністю.

МОНмолодьспорт

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити державний стандарт початкової загальної освіти дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) та відповідні навчальні програми, у т.ч. з абілітаційного навчання, для дітей з помірною та тяжкою розумовою відсталістю та психічними розладами.

МОНмолодьспорт, Національна Академія педагогічних наук

2. Удоскона-лення навчального процесу

 1. Забезпечити дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади матеріально-технічною базою, адаптованою для навчання осіб з різними формами інвалідності:

Кількість примірників навчально-методичної літератури

104400

0

23200

11600

11600

11600

11600

11600

11600

11600

 • підручниками (видання підручників для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з ураженням органів зору (підручники для 1-9,10,11,12, класів), для дітей з ураженням органів слуху (підручники для 1-9 класів), дітей з розумовою відсталістю (підручники для 1-4 класів), для інтенсивної педагогічної корекції (підручники для
  1-4 класів);

МОНмолодьспорт

Державний бюджет

107,41

0

16,37

6,12

6,12

11,8

13,3

16,2

18,2

19,3

Кількість програм

54

0

14

6

6

6

6

6

5

5

 • комп’ютерними програмами навчального та загального призначення для дітей з ураженням органів зору та слуху;

-"-

-"-

13,6

0

3,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,3

1,3

Кількість комплектів

3501

0

792

387

387

387

387

387

387

387

 • засобами навчання та обладнанням предметних кабінетів (фізики, математики, хімії, біології, географії, історії та правознавства, кабінетів початкових класів, інформатики, трудового навчання).

-"-

-"-

3,6

0

0,8

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Кількість комплектів

1178

0

302

141

122

122

122

121

121

127

 • наочно-дидактичними матеріалами та обладнанням для навчання дітей з ураженнями органів зору та слуху (обладнання кабінетів психологічної реабілітації, лікувальної фізичної культури, соціально-побутового орієнтування, логопедичне і лінгафонне обладнання, реабілітаційне комп’ютеризоване обладнання загального призначення (комп'ютерна техніка, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор тощо), комп'ютеризована бездротова система індивідуального та колективного користування, а також дітей з ураженням органів зору та слуху (корекційні засоби, включаючи рел’єфно-графічні, фактурні, зі звуковою сигналізацією, тактильним терміналом тощо, спеціалізовані прилади тощо).

-"-

-"-

1,22

0

0,31

0,15

0,13

0,13

0,13

0,12

0,12

0,13

 1. Оснастити меблями навчальними, пристосованими для навчання дітей з ураженнями опорно-рухового апарату:

Кількість закладів

126

0

28

14

14

14

14

14

14

14

 • Дошкільні навчальні заклади;

-"-

-"-

12,6

0

2,8

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Кількість закладів

2070

0

460

230

230

230

230

230

230

230

 • загальноосвітні навчальні заклади.

-"-

-"-

207,0

0

46,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

Разом за розділом XII

345,43

0

69,78

32,57

32,55

38,23

39,73

42,62

44,42

45,53

у тому числі

Державний бюджет

345,43

0

69,78

32,57

32,55

38,23

39,73

42,62

44,42

45,53

 1. Здоров'я (стаття 25 Конвенції про права інвалідів).

1. Удоскона-лення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Закону України „Про психіатричну допомогу” щодо механізмів здійснення соціального та медичного супроводу осіб з розумовою відсталістю та психічними розладами.

МОЗ, Мінсоцполітики,

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України положення про встановлення інвалідності дітям.

МОЗ

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України:

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • план заходів щодо підготовки в Україні ерготерапевтів;

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • план заходів щодо забезпечення медико-соціальних експертних комісій належними матеріально-технічною базою, доступом до Інтернету, кадрами, підвищення статусу їх працівників, створенням доступності до їх приміщень;

Державний бюджет

МОЗ,

30,0

10,0

10,0

10,0

Мінсоцполітики,

МОНмолодьспорт

0,0

0,0

0,0

0,0

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до постанови Уряду від 03.12.2009 № 1317 „Питання медико-соціальної експертизи” щодо спрощення процедур:

Кількість нормативно-правових актів

2

1

1

 • встановлення інвалідності особам у разі наявності у них стійких необоротних морфологічних змін та розладу функцій органів і систем організму, анатомічних дефектів (без ніг, без рук тощо) і складних захворювань, на підставі медичних документів (без особистої участі в засіданнях експертних комісій);

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • медико-соціальної експертизи шляхом визначення мінімальних групи інвалідності та періодичності проходження оглядів для подовження інвалідності залежно від захворювання, травми (її наслідків) або уроджених вад.

МОЗ, Мінсоцполітики

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 757, щодо спрощення процедури складання якісної індивідуальної програми реабілітації.

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни щодо вдосконалення:

 • Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1301, та переліку відповідних засобів;

 • Державній типовій програмі реабілітації інвалідів, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686.

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити зміни до законодавства щодо визначення умов отримання особами, яким встановлено діагноз „онкологічні захворювання”, „психічні розлади” та „розумова відсталість”, послуг у навчальних, реабілітаційних, лікувальних та інших закладах і установах.

МОЗ, МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики

 1. Розробити та затвердити зміни до наказів МОЗ:

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • від 08.10.2007 № 623 „Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання”;

-"-

Кількість нормативно-правових актів

2

1

1

 • від 05.09.2011 № 561 „Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності”.

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити зміни до наказу МОЗ, Мінпраці, Мінфіну від 08.11.2001 № 454/471/516 від „Про затвердження Переліку медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 16 років”.

МОЗ,

Мінсоцполітики,

Мінфін

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити державні санітарні норми для міні-харчоблоків установ і закладів тимчасового та постійного перебування інвалідів з розумовою відсталістю, реабілітаційних установ змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів із розумовою відсталістю, які надаватимуть послуги незначній чисельності відвідувачів (до 8-16 осіб).

Державний бюджет

МОЗ,

0,15

0,15

Національна Академія медичних наук

0,0

0,0

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити, затвердити та впровадити стандарти лікування соматичних хвороб у осіб з розумовою відсталістю та психічними розладами.

-"-

МОЗ,

0,15

0,15

Національна Академія медичних наук

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разом за розділом XIII

30,3

0,15

10,15

10

10

0

0

0

0

0

у тому числі

Державний бюджет

30,3

0,15

10,15

10

10

0

0

0

0

0

 1. Абілітація та реабілітація (стаття 26 Конвенції про права інвалідів).

1. Удоскона-лення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Бюджетного кодексу України щодо визначення джерел фінансування установ і закладів тимчасового та постійного перебування осіб із розумовою відсталістю, із комплексними вадами, установ змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів.

Державний бюджет

Мінфін

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мінсоцполітики

80,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України порядок виплати грошових компенсацій інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів відповідно до статті 27 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”.

-"-

ї

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни щодо вдосконалення:

 • Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1652, та переліку відповідних засобів;

 • Державній типовій програмі реабілітації інвалідів, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1686.

Мінсоцполітики

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999.

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 № 325 „Про затвердження Порядку використання у 2011 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення у Міжнародній клініці відновлювального лікування заходів з реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч” щодо поширення її дії на наступні роки та розширення переліку лікувальних і реабілітаційних установ недержавної форми власності, в яких за рахунок коштів державного бюджету можуть надаватися послуги інвалідам та дітям-інвалідам.

МОЗ,

Мінсоцполітики

Державний бюджет

800,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2004 № 80.

Мінсоцполітики

Кількість нормативно-правових актів

2

2

 1. Розробити та затвердити зміни до законодавства щодо атестації працівників реабілітаційних установ недержавної форми власності і врегулювати питання безоплатності проходження передатестаційного циклу медичних працівників реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів системи Мінсоцполітики. Під час виконання завдання вивчити питання щодо поширення пільг, передбачених законодавством для працівників державних закладів, на співробітників, що працюють в приватному секторі.

Мінсоцполітики, МОЗ

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Здійснювати моніторинг і удосконалення нормативів чисельності працівників реабілітаційних установ, у тому числі реабілітаційних установ змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю і про установи постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю.

Мінсоцполітики

Державний бюджет

0,15

0,15

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Провести моніторинг складності завдань та обов'язків нових професійних назв працівників реабілітаційних установ шляхом їх порівняння з аналогічними існуючими характеристиками робіт, що передбачені кваліфікаційними характеристиками.

-"-

-"-

0,12

0,12

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Удосконалити стимулювання праці персоналу установ та закладів, в яких надаються послуги особам з інвалідністю.

-"-

-"-

0,2

0,2

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та доопрацювати проекти кваліфікаційних характеристик професій працівників установ та закладів, в яких надаються соціальні та реабілітаційні послуги особам з інвалідністю, у тому числі ерготерапевта та ергономіста.

-"-

-"-

0,35

0,35

2. Удоскона-лення механізму обслуговування населення засобам реабілітації

Кількість створених сервісних центрів

68

14

27

27

 1. З метою покращання обслуговування осіб з інвалідністю з урахуванням їх індивідуальних потреб створити мережу сервісних центрів із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування цих засобів;

-"-

-"-

29,0

14,5

14,5

3. Покращення фінансування програм

Кількість інвалідів, які отримають засоби

8899788

427897

513476

616172

739406

887287

1064745

1277694

1533232

1839879

 1. Збільшити видатки на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів державного бюджету.

Мінфін,

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мінсоцполітики

10750,3

516,9

620,3

744,3

893,2

1071,8

1286,1

1543,3

1852,0

2222,4

Кількість інвалідів, які отримають засоби

 1. Збільшити видатки на забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації в рамках місцевих програм.

Місцевий бюджет

2250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Запорізька обласна державна адміністрація

0,9

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

876

75

84

93

104

86

97

115

110

112

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

0,415

0,04

0,04

0,04

0,045

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

2250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Київська обласна державна адміністрація

0,72

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

20326

1850

1932

2066

2155

2253

2367

2485

2572

2646

Луганська обласна державна адміністрація

162,0

17,2

17,3

17,5

18,0

17,5

18,0

18,6

18,8

19,1

225

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Одеська обласна державна адміністрація

0,9

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

288

40

40

42

40

25

25

25

25

26

Полтавська обласна державна адміністрація

0,43

0,06

0,04

0,04

0,04

0,02

0,02

0,02

0,02

0,17

135000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

15000

Харківська обласна державна адміністрація

54,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

12240

1360

1360

1360

1360

1360

1360

1360

1360

1360

Хмельницька обласна державна адміністрація

0,225

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

2032

200

206

212

219

225

232

239

246

253

Чернівецька обласна державна адміністрація

3,074

0,3

0,312

0,321

0,331

0,341

0,351

0,362

0,372

0,384

333

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Чернігівська обласна державна адміністрація

0,828

0,084

0,086

0,088

0,090

0,092

0,094

0,096

0,098

0,100

30600

3400

3400

3400

3400

3400

3400

3400

3400

3400

Київська міська державна адміністрація

69

7,55

7,6

7,65

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

Кількість інвалідів, які отримають авто

31333

1381

1815

2178

2614

3137

3764

4517

5421

6506

 1. Збільшити видатки на забезпечення інвалідів автомобілями за рахунок коштів державного бюджету.

Мінфін,

Мінекономрозвитку,

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мінсоцполітики

-"-

1848,28

88,4

106,68

128,0

153,6

184,3

221,2

265,4

318,5

382,2

Кількість інвалідів, які отримають авто

 1. Збільшити видатки на забезпечення інвалідів автомобілями в рамках місцевих програм.

Місцевий бюджет

297

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Рада міністрів АРКрим

28,9

2,1

2,4

2,6

2,8

3,1

3,4

3,8

4,1

4,6

180

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Київська обласна державна адміністрація

3,6

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

24

8

2

2

2

2

2

2

2

2

Рівненська обласна державна адміністрація

1,56

0,6

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

90

5

5

5

10

10

10

15

15

15

Херсонська обласна державна адміністрація

4,8

0,2

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

0,9

0,9

0,9

Кількість інвалідів, які отримають послуги

2208

0

228

239

251

265

280

298

314

333

 1. Забезпечити зміцнення матеріально-технічної бази та ремонт всеукраїнських, державних і міжрегіональних центрів реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів.

Мінсоцполітики

Державний бюджет

316,48

0

15,44

34,64

38,0

41,0

43,0

45,4

48,0

51,0

Кількість інвалідів, які отримають послуги

 1. Створити центри реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів обласного рівня, у тому числі шляхом реконструкції існуючих реабілітаційних установ.

Місцевий бюджет

825

50

75

100

100

100

100

100

100

100

Житомирська обласна державна адміністрація

15

1,3

1,5

1,5

1,7

1,7

1,8

1,8

1,8

1,9

288

32

32

32

32

32

32

32

32

32

Кіровоградська обласна державна адміністрація

6,894

0,766

0,766

0,766

0,766

0,766

0,766

0,766

0,766

0,766

1090

50

100

100

120

120

150

150

150

150

Львівська обласна державна адміністрація

11,11

2,43

1,48

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

450

30

60

60

60

60

60

60

60

Одеська обласна державна адміністрація

3

 

1,5

1,5

 

 

 

 

 

 

Разом за розділом XIV

14193,516

644,665

907,469

1072,06

1234,837

1447,274

1701,556

2006,269

2371,211

2808,175

у тому числі

Державний бюджет

13824,88

605,3

867,39

1031,79

1194,8

1407,1

1660,3

1964,1

2328,5

2765,6

Місцевий бюджет

368,636

39,365

40,079

40,27

40,037

40,174

41,256

42,169

42,711

42,575

 1. Праця та зайнятість (стаття 27 Конвенції про права інвалідів).

1. Удоскона-лення законодавчо-нормативної бази

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Господарського кодексу України та законів України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, „Про колективні договори і угоди” щодо:

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • оптимізації напрямів використання коштів адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до Фонду соціального захисту інвалідів, з метою спрямування їх на найефективніші заходи сприяння працевлаштуванню інвалідів (шляхом розвитку самозайнятості, малого підприємництва, підтримки на робочому місці осіб з інвалідністю внаслідок розумової відсталості та психічних розладів тощо);

 • визначення обов’язкової частки зазначених коштів, яка має бути спрямована на заходи зі створення робочих місць для інвалідів;

 • спрощення процедури надання Фондом соціального захисту інвалідів коштів роботодавцям, у тому числі шляхом компенсування витрат державної служби зайнятості;

Мінсоцполітики, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів,

Державний центр зайнятості,

Комісія з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

 • посилення соціального захисту від безробіття осіб з інвалідністю, в тому числі шляхом вивчення можливості та доцільності компенсування відповідних витрат Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

 • альтернативних механізмів виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, у тому числі шляхом
  зарахування роботодавцям у подвійному розмірі в рахунок виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів перших робочих місць молоді з інвалідністю, яка отримала професію (спеціальність);

 • визначення органів, на які будуть покладені повноваження щодо консультування роботодавців з питань працевлаштування осіб з інвалідністю та створення для таких осіб робочих місць;

 • покращення взаємодії усіх суб’єктів, які сприяють працевлаштуванню інвалідів.

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення соціально-економічних підприємств, де працюють особи з інвалідністю, та їх підтримки.

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законів України „Про організації роботодавців”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та „Про колективні договори і угоди” щодо:

-"-

 • визначення повноважень соціальних партнерів щодо сприяння працевлаштуванню інвалідів;

 • включення до колективних договорів та угод на державному, галузевому, регіональному рівнях заходи зі створення доступності для осіб з інвалідністю та зобов’язання роботодавців виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та надавати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством.

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни щодо
  сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю до
  актів Кабінету Міністрів України:

 • від 27.12.2006 № 1836 „Про реалізацію статті 18-1 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

 • від 31.01.2007 № 70 „Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

 • від 14.02.2007 № 219 „Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних”.

-"-

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
  10.09.2008 № 839, щодо віднесення до пріоритетних видів оплачуваних громадських робіт надання соціальних послуг інвалідам.

-"-

 1. Розробити та затвердити зміни щодо сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю до наказів Мінпраці:

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • від 10.01.2001 № 1 „Про затвердження Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних”;

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 • від 03.05.2007 № 201 „Про затвердження Порядку взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів системи Мінпраці щодо працевлаштування інвалідів”;

-"-

Кількість нормативно-правових актів

2

1

1

 • від 10.02.2007 № 42 „Про затвердження форми звітності № 10-ПІ (річна) „Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів” та Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-ПІ (річна) „Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів”;

-"-

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та затвердити методичні рекомендації щодо складання розділів „Професійна реабілітація” та „Трудова реабілітація” індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю.

МОЗ,

Мінсоцполітики

 1. Достатній життєвий рівень та соціальний захист (стаття 28 Конвенції про права інвалідів).

1. Удоскона-лення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України механізм реалізації статті 73 Цивільного кодексу України щодо оплати послуг опікуна та піклувальника, розміру виплати, порядку та підстав її призначення, вивчивши при цьому всі існуючі види виплат.

Мінсоцполітики

2. Покращення фінансування програм

Чисельність отримувачів

362230

15792

46428

45499

44589

43698

42824

41967

41128

40305

 1. Збільшити видатки на виплату інвалідам одноразової матеріальної допомоги.

Мінфін, Мінекономрозвитку,

Державний бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мінсоцполітики

-"-

177,79

5,0

19,49

20,07

20,64

21,24

21,88

22,49

23,16

23,82

Місцевий бюджет

Чисельність отримувачів

91935

10215

10215

10215

10215

10215

10215

10215

10215

10215

Рада міністрів АРКрим

36,5

2,7

2,9

3,2

3,6

3,9

4,3

4,8

5,3

5,8

2496

142

174

196

238

262

308

350

392

434

Вінницька обласна державна адміністрація

1,39

0,20

0,09

0,10

0,12

0,13

0,15

0,18

0,20

0,22

17274

1833

1852

1879

1901

1927

1930

1967

1974

2011

Волинська обласна державна адміністрація

7,28

0,63

0,76

0,80

0,82

0,81

0,83

0,85

0,89

0,89

35663

3281

3323

3485

3771

4085

4162

4256

4475

4825

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

13,07

1,05

1,13

1,22

1,32

1,43

1,54

1,66

1,79

1,93

36450

4050

4050

4050

4050

4050

4050

4050

4050

4050

Донецька обласна державна адміністрація

15,8

1,4

1,4

1,6

1,6

1,8

1,8

2

2

2,2

13500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Житомирська обласна державна адміністрація

6,2

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

0,9

9000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Закарпатська

обласна державна адміністрація

4,07

0,35

0,38

0,40

0,43

0,45

0,48

0,50

0,53

0,55

9180

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

Запорізька обласна державна адміністрація

7,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

4568

375

425

450

473

495

515

585

610

640

Івано-Франківська

обласна державна адміністрація

1,68

0,11

0,14

0,15

0,17

0,18

0,20

0,23

0,24

0,26

12600

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

Київська обласна державна адміністрація

5,4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

13500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Кіровоградська обласна державна адміністрація

1,8

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

7430

680

680

720

720

820

900

910

950

1050

Луганська обласна державна адміністрація

1,6

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,4

10830

680

700

750

1200

1500

1500

1500

1500

1500

Львівська обласна державна адміністрація

2,829

0,102

0,14

0,187

0,3

0,375

0,375

0,45

0,45

0,45

2286

254

254

254

254

254

254

254

254

254

Миколаївська обласна державна адміністрація

0,735

0,079

0,079

0,081

0,081

0,083

0,083

0,083

0,083

0,083

4500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Одеська обласна державна адміністрація

2,7

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

44687

5597

5521

5250

5018

4939

4800

4609

4382

4571

Полтавська обласна державна адміністрація

25,57

2,58

2,65

2,73

2,76

2,84

2,88

2,95

2,98

3,2

40900

4200

4300

4400

4500

4600

4650

4700

4750

4800

Рівненська обласна державна адміністрація

20,1

1,6

1,9

2,1

2,3

2,5

2,2

2,4

2,5

2,6

18000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Сумська обласна державна адміністрація

2,71

0,2

0,22

0,24

0,27

0,29

0,32

0,35

0,39

0,43

24782

2349

2458

2606

2677

2751

2849

2948

3017

3127

Тернопільська обласна державна адміністрація

9

0,7

0,8

0,9

1,0

1,0

1,1

1,1

1,2

1,2

13500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Харківська обласна державна адміністрація

5,4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

3300

300

300

300

400

400

400

400

400

400

Херсонська обласна державна адміністрація

4,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

16200

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

Хмельницька обласна державна адміністрація

7,07

0,7

0,74

0,75

0,77

0,79

0,8

0,82

0,84

0,86

18920

2030

2040

2050

2100

2100

2100

2100

2200

2200

Черкаська обласна державна адміністрація

3,222

0,304

0,306

0,328

0,336

0,367

0,367

0,378

0,396

0,44

10990

1100

1130

1160

1190

1220

1250

1280

1310

1350

Чернівецька обласна державна адміністрація

5,34

0,47

0,49

0,53

0,56

0,59

0,62

0,66

0,69

0,73

81000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

Київська міська державна адміністрація

9,58

0,9

1,0

1,08

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

13500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Севастопольська міська державна адміністрація

7,3

0,7

0,75

0,75

0,8

0,8

0,85

0,85

0,9

0,9

 1. Збільшити видатки на виплату грошової компенсації:

Рада міністрів АРКрим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Місцевий бюджет

Чисельність отримувачів

338353

32593

32779

33318

34266

35689

37669

40303

43708

48029

 • бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів;

-"-

117,90

4,63

5,59

6,81

8,41

10,51

13,31

17,09

22,24

29,33

Чисельність отримувачів

23829

1525

1495

1465

1435

1407

1378

1351

1324

1297

 • бензин, ремонт і технічне обслуговування мотоколясок;

-"-

2,68

0,14

0,17

0,2

0,23

0,27

0,32

0,38

0,45

0,52

Чисельність отримувачів

1373505

46068

44714

42983

40799

38070

34686

30516

25400

19148

 • транспортне обслуговування.

-"-

127,08

8,85

10,30

11,88

13,54

15,16

16,57

17,50

17,47

15,81

Разом за розділом XVI

1697,436

78,345

105,155

121,016

140,557

165,365

196,285

237,271

290,889

362,553

у тому числі

Державний бюджет

177,79

5

19,49

20,07

20,64

21,24

21,88

22,49

23,16

23,82

Місцевий бюджет

1519,646

73,345

85,665

100,946

119,917

144,125

174,405

214,781

267,729

338,733

 1. Участь у політичному та суспільному житті (стаття 29 Конвенції про права інвалідів).

1. Удоскона-лення законодавчо-нормативної бази

Кількість нормативно-правових актів

1

1

 1. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України зміни до законодавства щодо забезпечення гарантій участі осіб з інвалідністю та організацій, які вони представляють, в політичному та суспільному житті, у тому числі участі у виборах осіб з ураженнями органів зору, з розумовою відсталістю та психічним захворювання, які визнані недієздатними та обмежено дієздатними, обов’язкової доступності приміщень для голосування та адаптації передвиборної агітації для осіб з різними формами інвалідності.

Мін’юст, Мінсоцполітики, Державна служба з питань інвалідів та ветеранів

2. Покращення фінансування програм

Кількість громадських організацій інвалідів

48

24

27

30