Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1.1. Настоящие Правила в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируют отношения, возникающие между Страховщиком и Страхователем по...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена на кафедре анестезиологии-реаниматологии и неотложной педиатрии ФПК и ПП Государственного образовательного учреждения высшего профес...полностью>>
'Бюллетень'
В настоящий «Бюллетень» включены книги и диссертации, поступившие во все отделы Научной библиотеки в октябре 2003 года. «Бюллетень» составлен на осно...полностью>>
'Контрольные вопросы'
Особенности коммуникации в информационном обществе. Особенности потребления и рекламы в постиндустриальном обществе....полностью>>

Товариство бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2009 рік Харків 2010

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД “ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. В. Г. КОРОЛЕНКА”

АСОЦІАЦІЯ СУЧАСНИХ

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ХАРКІВСЬКЕ БІБЛІОТЕЧНЕ ТОВАРИСТВО

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Зведений каталог нових надходжень

до провідних бібліотек Харкова

за 2009 рік

Харків 2010

УДК 020+01

ББК Ч73я1+Ч75я1

Б 59

Б59

Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство [Текст] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2009 р. / Держ. закл. “Харк. держ. наук б-ка ім.
В. Г. Короленка”, Асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій, Харк. бібл. т-во ; [уклад. Л. В. Глазунова]. – Х. : ХДНБ, 2010. – 105 с.

Укладач Людмила Володимирівна Глазунова

© Державний заклад “Харківська державна

наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка”, 2010

ПЕРЕДМОВА

Зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова “Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство” видається науково-методичним відділом ХДНБ ім. В. Г. Короленка з 1996 р.

Річний випуск зведеного каталогу кумулює інформацію із щоквартальних випусків, які видаються протягом року. Він містить бібліографічну інформацію про документи з бібліотечної справи, бібліотекознавства, бібліографознавства та суміжних галузей (інформатики, книгознавства, документології, музейної та архівної справи), що надійшли до провідних бібліотек Харкова за 2009 р.

У посібнику відображені друковані видання, електронні ресурси та неопубліковані документи, дисертації, автореферати дисертацій, машинописні матеріали українською, російською та англійською мовами. Загалом представлено 481 запис.

В основу систематизації матеріалу покладено таблиці ББК для наукових бібліотек. У межах розділів описи розміщено за алфавітом. Використовується система посилань. Бібліографічний опис документів здійснено за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. Відомості щодо наявності електронного аналогу друкованого видання подаються у примітках.

Посібник має список бібліотек-учасниць зведеного каталогу та їх реквізити. Укладачі висловлюють щиру подяку працівникам харківських бібліотек за надану інформацію.

З 2007 р. науково-методичним відділом ХДНБ ім. В. Г. Короленка розпочато ведення бази даних “Бібліотечна справа. Бібліотекознавство : зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова”.

Видання призначене науковцям та фахівцям бібліотечно-інформаційної справи, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів документально-інформаційного профілю.

Зауваження та пропозиції щодо структури каталогу, його наповнення тощо просимо надсилати на адресу:

61003, Харків-3, пров. Короленка, 18,

ХДНБ ім. В. Г.Короленка, науково-методичний відділ.

Телефон для довідок: (0572) 731–32–27

Факс: (0572) 731–11–01

E-mail: nmo@.ua.

Інформацію про надходження до бібліотек Харкова бібліотекознавчої літератури за 2004–2009 рр. також можна отримати на сайті віртуальної методичної служби ХДНБ ім. В. Г. Короленка за адресою: http://korolenko. /metod/met11.php.

СПИСОК БІБЛІОТЕК-УЧАСНИЦЬ ЗВЕДЕНОГО КАТАЛОГУ

Назва бібліотеки

Умовне позначення

бібліотеки

Адреса, телефон,

електронна адреса,

електронна пошта

Державний заклад “Харківська державна

наукова бібліотека

ім. В. Г. Короленка”

1

61003, м. Харків,

пров. Короленка, 18

731–32–27

/

e-mail: nmo@.ua

Центральна наукова

бібліотека

Харківського

національного

університету

ім. В. Н. Каразіна

2

61077, м. Харків,

майдан Свободи, 4

707–52–24

http://www.library.univer.kharkov.ua/ukr/

e-mail:metodist@library. univer.kharkov.ua

Харківська обласна

універсальна наукова

бібліотека

3

61003, м. Харків, МСП,

вул. Кооперативна, 13

731–31–32

http://www.library.kharkov.ua/

e-mail: nmo@library.kharkov.ua

Харківська обласна

бібліотека для

юнацтва

4

61120, м. Харків,

пр-т 50-річчя ВЛКСМ,

буд. 49/8 62–60–79

/

e-mail: h_libra@

Харківська обласна

бібліотека для дітей

5

61002, м. Харків,

вул. Артема, 43

700–42–19

.ua

e-mail: bibl@online.kharkі

Бібліотека

Харківської

державної академії

культури

6

61003, м. Харків,

Бурсацький спуск, 4

731–24–40

http://www.ic.ac.kharkov.ua/

e-mail: biblio@ic.ac.kharkov.ua

Харківська державна

наукова медична

бібліотека

7

61057, м. Харків,

майдан Поезії, 5

731–25–21

Фундаментальна

бібліотека

Харківського

національного

аграрного

університету

ім. В. В. Докучаєва

8

62483, Харківська обл.,

Харківський р-н, п/в “Комуніст-1”,

Навч. містечко ХДАУ

99–71–23

e-mail: library@agrouniver.kharkov. com

Бібліотека Хар-ківського обласного

науково-методич-ного інституту

безперервної

освіти

9

61052, м. Харків,

вул. Пушкінська, 24

731–27–76

8–097–619–84–08

Центральна міська

бібліотека

ім. В. Г. Бєлінського

10

61058, м. Харків,

вул. Данилевського, 34

705–19–90

/

e-mail: librcity@vk.kharkov.ua

Центр науково-

гуманітарної

інформації

Харківського

гуманітарного

університету

“Народна

українська академія”

11

61000, м. Харків, МСП,

вул. Лермонтовська, 27

716–44–14

http://www.nua.kharkov.ua/CNGI/cngi_right.asp

e-mail: kniga@nua.kharkov.ua

Обласний навчально-

методичний центр

підвищення

кваліфікації

працівників

культурно-

освітніх закладів

12

61024, Харків, МСП-1,

вул. Студентська, 5/6

715–61–29

Науково-технічна

бібліотека

Національного

технічного

університету

“Харківський

політехнічний

інститут”

13

61000, Харків,

вул. Червонопрапорна, 16

707–63–61

http://department.kpi.kharkov.ua/library/

e-mail: bibl@kpi.kharkov.ua

Бібліотека

Національної

юридичної академії

України

ім. Ярослава

Мудрого

14

61024, Харків,

вул. Пушкінська, 77

704–11–58

704–92–53

e-mail: library_1@

1 БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

1.1 ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ

1.1.1 Керівні та законодавчі матеріали
з бібліотечної справи

 1. БИБЛИОТЕКА и закон [Текст] : юрид. журн.-справ. : [док., коммент., консультации, юрид. советы на каждый день] / отв. ред.-сост. О. Бородин. – М. : Либерея-Бибинформ, 1996– .

Вып. 25. – 2008. – 384 с.

1, 13

Вып. 26. – 2009. – 384 c.

6

 1. БИБЛИОТЕКИ в правовом пространстве. Современные проб-лемы [Текст] : сб. ст. / Рос. библ. ассоц., Рос. нац. б-ка, Межрегион. центр библ. сотрудничества ; [сост.: В. Р. Фирсов, Е. И. Борисова]. – СПб. : Рос. нац. б-ка, 2008 . – 272 с.

2

 1. БОЙКОВА, О. Ф. Правовое регулирование деятельности муници-пальных библиотек [Текст] : науч.-практ. пособие / О. Ф. Бойкова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2008. – 288 с. – (Библиотекарь и время. ХХI век ; вып. 91 ).

13

 1. ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО забезпечення галузі ... [Текст] : [бібліогр. список] / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистец. ; [матеріал підгот. Л. Ю. Сердюк]. – К., 2008–2009. – Електрон. аналог : режим доступу : http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/.

... серп. 2008 р. – 2008. – 2 с. – (ДЗК ; вип. 9/4).

... верес. 2008 р. – 2008. – 4 с. – (ДЗК ; вип. 10/4).

... жовт. 2008 р. – 2008. – 4 с. – (ДЗК ; вип. 11/4).

... листоп. 2008 р. – 2008. – 3 с. – (ДЗК ; вип. 12/4).

... груд. 2008 р. – 2009. – 4 с. – (ДЗК ; вип. 1/4).

1, 3

 1. ЗБІРНИК нормативних документів із бібліотечної справи [Текст] / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; [уклад. Л. П. Бондар]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т, 2009. – 205 с.

1

 1. НАКАЗИ Міністерства культури і туризму України з питань основної діяльності за серпень 2008 року [Текст] / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистец. ; [матеріал підгот.
  А. С. Зворський]. – К., 2008. – 7 с. – (ДЗК ; вип. 9/1). – Електрон. аналог : режим доступу : http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/.

1, 3

 1. ПОСТАНОВИ колегії та накази Міністерства культури і туризму України з питань основної діяльності за ... [Текст] / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистец. ; [матеріал підгот. А. С. Зворський]. – К., 2008. – Електрон. аналог : режим доступу : http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/.

... верес. 2008 р. – 8 с. – (ДЗК ; вип. 10/1).

... жовт. 2008 р. – 15 с. – (ДЗК ; вип. 11/1).

... листоп. 2008 р. – 19 с. – (ДЗК ; вип. 12/1).

1, 3

 1. ПРАВОВЫЕ аспекты деятельности библиотек [Текст] : сб. науч. ст. / Рос. гос. б-ка ; сост. О. Ф. Бойкова. – М. : Пашков Дом, 2002 . – 233 с.

2

Див. також №№ 30, 154.

1.1.2 Загальні питання

 1. БИБЛИОСФЕРА [Текст] : журн. по библиотековедению, библио-графоведению, книговедению и информатике / ГПНТБ СО РАН ; гл. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск, 2008. – № 4 ; 2009. – №№ 1–3.

6

 1. БИБЛИОТЕКА [Текст] : массовый проф. ил. журн. / гл. ред.
  С. Самсонов. – М. : Либерея, 2008. – №№ 11, 12 ; 2009. – №№ 1–8.

2, 3, 5, 6, 10

 1. БИБЛИОТЕКА в эпоху перемен: философско-культуроло-гические и информационные аспекты [Текст] : дайджест / Федерал. гос. учреждение “Рос. гос. б-ка”, Информкультура ; [редкол.: Т. И. Лаптева (отв. ред.) и др.]. – Вып. 1 (1999). – М. : Изд. РГБ, 1999– . – Электрон. аналог : режим доступа : /NIKLib/default.asp.

Вып. 4 : Знание и управление. Корпоративные университеты. – 2008. – 144 с.

Вып. 1 : Инновации в культуре, образовании, науке: теория и практика. – 2009. – 136 с.

Вып. 2 : Культура памяти. Библиотека и наследие. – 2009. –
119 с.

Вып. 3 : Виртуальная реальность и культура эпохи Интернета. – 2009. – 120 с.

3, 6

 1. БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ [Текст] : науч.-практ. журн. / Федерал. гос. учреждение “Рос. гос. б-ка” ; редкол.: А. И. Вислый (пред. ред. совета) и др. – М., 2008. – №№ 5, 6 ; 2009. – №№ 1–5.

2, 3, 6, 13

 1. БИБЛИОТЕЧНАЯ газета [Текст] / Изд-во “Либерея”. – М. : Либерея, 2008. – №№ 28–36 ; 2009. – №№ 1–18.

5

 1. БИБЛИОТЕЧНАЯ энциклопедия [Текст] : свыше 2000 статей / Рос. гос. б-ка ; [редкол.: Ю. А. Гриханов (гл ред.) и др.]. – М. : Пашков Дом, 2007. – 1299 с. : ил.

2, 6

 1. БИБЛИОТЕЧНОЕ дъло [Текст] : журнал / ООО “Агентство Информ-Планета” ; гл. ред. Т. Филиппова. – СПб., 2008. – №№ 17–24 ; 2009. – №№ 1–18. – Электрон. аналог : режим доступа : .

2, 5, 6

 1. БИБЛИОТЕЧНОЕ дело – XXI век [Текст] : науч.-практ. сб. / Федерал. гос. учреждение “Рос. гос. б-ка”. – М., 2002– . – (Приложение к журналу “Библиотековедение”).

Вып. 2 (16). – 2008. – 270 с.

6

Вып. 1 (17). – 2009. – 272 с.

5, 6

 1. БИБЛИОТЕЧНОЕ дело и библиография [Текст] : библиогр. информ. / Федерал. гос. учреждение “Рос. гос. б-ка”, Информкультура, Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им. М. И. Рудомино, Центр междунар. библиотековедения ; [редкол.: Л. М. Степачев (науч. ред.) и др.]. – Вып. 1 (1974). – М., 2008. – Вып. 6 ; 2009. – Вып. 1–4. – Электрон. аналог : режим доступа : /NIKLib/default.asp.

3, 6

 1. БІБЛІОСВІТ [Текст] : інформ. вісн. / Держ. б-ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін (голов. ред.) та ін.]. – К., 2008. – №№ 3, 4 ; 2009. – №№ 1–3. – Електрон. аналог : режим доступу : http://www.4uth.gov.ua/library_science/bibliosvit/index.htm.

4

 1. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. Документознавство. Інформологія [Текст] : наук. журн. / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. ; [редкол.: М. С. Слободяник (голов. ред.) та ін.]. – К., 2008. – № 4 ; 2009. – №№ 1–3. – Електрон. аналог : режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Bdil/2009-3/index.html.

1, 6

 1. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО і бібліографія України [Текст] : бібліогр. покажч. … / Держ. закл. “Нац. парлам. б-ка України”. – К., 1971– . – Електрон. аналог : режим доступу : /download.php?lng=uk.

Вип. 76 : ... за І півріччя 2008 р. / [упоряд. Г. І. Гамалій]. – 2008. – 99 с.

1, 3

Вип. 77 : за ІІ півріччя 2008 року / [упоряд. Г. І. Гамалій]. – 2009. – 83 с.

Вип. 78 : за І півріччя 2009 року / [упоряд. О. М. Піхур]. – 2009. – 93 с.

1, 3, 6

 1. БІБЛІОТЕЧНА планета [Текст] : щокварт. наук.-вироб. журн. / Держ. закл. “Нац. парлам. б-ка України” ; [голов. ред. Т. Вилегжаніна]. – К., 2008. – № 4 ; 2009. – №№ 1–3. – Електрон. аналог : режим доступу : http://www.nplu.kiev.ua/uk/profy/publication/lp-30.pdf.

1, 2, 4–6, 12–14

 1. БІБЛІОТЕЧНА справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство [Текст] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2008 р. / Харк. держ. наук б-ка ім. В. Г. Короленка, Асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій, Харк. бібл. т-во ; [уклад. Л. В. Глазунова]. – Х., 2009. – 98 с. – Електрон. аналог : режим доступу : /metod/svod_2008.htm.

1–14

 1. БІБЛІОТЕЧНА справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство [Текст] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова / Держ. закл. “Харк. держ. наук б-ка ім. В. Г. Короленка”, Асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій, Харк. бібл. т-во ; [уклад. Л. В. Глазунова]. – Х., 1996– .

Вип. 2 (квітень–червень). – 2008. – 44 с.

Вип. 3 (липень–вересень). – 2008. – 41 с.

Вип. 4 (жовтень-грудень). – 2008. – 41 с.

Вип. 1 (січень–березень). – 2009. – 58 с.

Вип. 2 (квітень–червень). – 2009. – 40 с.

Вип. 3 (липень–вересень). – 2009. – 34 с.

1–14

 1. БІБЛІОТЕЧНА тема на сторінках періодичних видань [Текст] : (тематико-бібліогр. список за матеріалами преси за …) / Харк. обл. універс. наук. б-ка, Сектор інформ. з питань культури та мистец. ; [матеріал підгот. Н. Ю. Казанцева]. – Х., 2008–2009.

…ІV квартал 2008 р. – 2008. – [12] с.

…І квартал 2009 р. – 2009. – [14] с.

…ІІ кв. 2009 р. – 2009. – 9 с.

1, 3, 5

 1. БІБЛІОТЕЧНИЙ вісник [Текст] : наук.-теорет. та практ. журн. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [голов. ред.
  О. С. Онищенко]. – К., 2008. – № 6. – Електрон. аналог : режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/eb/ep.html.

1–6, 8, 13, 14

2009, №№ 1–5.

1–4, 6, 8, 13, 14

 1. БІБЛІОТЕЧНИЙ форум України [Текст] : інформ. щокв. журн. / Т-во з обмеж. відповідальністю “Наук.-вироб. п-во “Ідея” ; голов. ред. І. Якобсон. – Донецьк, 2008. – №№ 3, 4 ; 2009. – №№ 1–3. – Електрон. аналог : режим доступу : .ua/covers.php.

1–7, 12–14

 1. ВІСНИК Книжкової палати [Текст] : наук.-практ. журн. / Держ. наук. установа “Кн. палата України ім. І. Федорова” ; [голов. ред.
  М. І. Сенченко]. – К., 2008. – №№ 10–12 ; 2009. – №№ 1–9. – Електрон. аналог : режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKP/texts.html.

1–3, 5, 6, 8, 14

 1. КУЛЬТУРА [Текст] : поточ. бібліогр. список / Держ. закл. “Нац. парлам. б-ка України”, Інформ. центр з питань культури та мистец. – К., 2008. – Вип. 6–10. – Електрон. аналог : режим доступу : http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/doccatalog/document?id=112218.

1, 3

 1. КУЛЬТУРА. Культурология [Текст] : реф.-библиогр. информ. / Федерал. гос. учреждение “Рос. гос. б-ка”, Информкультура. – М., 2008. – Вып. 4–6 ; 2009. – Вып. 1–3. – Электрон. аналог : режим доступа : http://infoculture. /NIKLib/default.asp.

3

 1. КУЛЬТУРА: управление, экономика, право [Текст] : науч.-практ. и информ. изд. / ЗАО “Изд. группа “Юрист”. – М., 2009. – №№ 1–3.

6

 1. МОЛОДЫЕ в библиотечном деле [Текст] : ежемес. проф. журн. – М., 2007. – №№ 5/6.

6

 1. “НА ПРОФЕСІЙНІЙ орбіті” [Текст] : дайджест за матеріалами період. вид. / Упр. культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка. – Х. : ХОУНБ, 2008–2009.

Вип. 1 / [ред.-уклад. Г. В. Бакаєва]. – 2008. – 14 с.

Вип. 2 / [уклад. Г. А. Заріпова]. – 2008. – 24 с.

Вип. 1 / [ред.-уклад. М. С. Овасапова]. – 2009. – 12 с.

3, 4

 1. НАУЧНЫЕ и технические библиотеки [Текст] : ежемес. сб. по вопр. теории и практики библ. дела / Гос. публ. науч-техн. б-ка России ; [редкол.: Я. Л. Шрайберг (гл. ред.) и др.]. – М., 2008. – № 12.

1–3, 6, 8, 13

2009. – №№ 1–10.

2, 3, 6, 8, 13

 1. ОБСЕРВАТОРИЯ культуры [Текст] : журн.-обозрение / Федерал. гос. учреждение “Рос. гос. б-ка”, Информкультура. – М., 2008. – Вып. 5, 6 ; 2009. – Вып. 1–3.

3, 6

 1. ОПЕРАТИВНА інформація [Текст] : робота закл. культури та мистец. Харк. обл. на сторінках період. вид. / Харк. обл. універс. наук.
  б-ка, Сектор інформ. з питань культури та мистец. ; матеріал підгот.
  Я. В. Стародубцева. – Х., 2008. – Вип. 31/32–51/52 ; 2009. – Вип. 1/2–33/34. – (Диференційне забезпечення керівництва).

1, 3, 5

 1. ПО СТОРІНКАХ журналів “Библиотека”, “Библиограифя”, “Бібліотечний форум України”, “Бібліотечний вісник” [Текст] : інформ. список л-ри (І півріччя) / Центр. міськ. б-ка ім. В. Г. Бєлінського, Інформ.-бібліогр. від. – Х., 2008. – 9 с.

10

 1. ПО СТОРІНКАХ журналів “Библиотека”, “Библиография”, “Бібліотечний форум України”, “Бібліотечний вісник” [Текст] : інформ. список л-ри (ІІ півріччя) / Центр. міськ. б-ка ім. В. Г. Бєлінського, Інформ.-бібліогр. від. – Х., 2008. – 7 с.

10

 1. СПИСОК неопублікованих документів і малотиражних видань, що надійшли до Інформцентру з питань культури та мистецтва
  у ІІІ кварталі 2008 р. [Текст] / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистец. ; [склад. К. М. Пхайко]. – К., 2008. – 10 с.

1, 3

 1. СПИСОК неопублікованих документів і малотиражних видань, що надійшли до Сектору інформації з питань культури та мистецтва
  у ІV кварталі 2008 р. [Текст] / Харк. обл. універс. наук. б-ка, Сектор інформ. з питань культури та мистец. ; [матеріал підгот. Н. Ю. Казан-цева]. – Х., 2008. – [4] с. – (Диференційне забезпечення керівництва).

1, 3, 5

 1. СПИСОК неопублікованих документів і малотиражних видань, що надійшли до Сектору інформації з питань культури та мистецтва
  (І півріччя 2009 р.) [Текст] / Харк. обл. універс. наук. б-ка, Сектор інформ. з питань культури та мистец. ; [матеріал підгот. Н. Ю. Казан-цева]. – Х., 2009. – [6] с. – (Диференційне забезпечення керівництва).

1, 3, 5

 1. СТРІШЕНЕЦЬ, Н. В. Англо-український словник-довідник біб-ліотечно-інформаційної термінології [Текст] = English-Ukrainian Glossary of Library and Information Science / Н. В. Стрішенець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : Б.в., 2004. – 329 с.

2, 3, 13

 1. УКРАЇНСЬКА культура [Текст] : щоміс. культ.-освіт. та літ.-мистец. ілюстр. журн. / голов. ред. А. Яремчук. – К., 2008. – №№ 11, 12 ; 2009. – №№ 1–11.

1–6

 1. ХРОНІКА культурного життя України [Текст] : (огляд. довідка за матеріалами преси та неопубл. док. за ... ) / Нац. парлам. б-ка України, Інформ. центр з питань культури та мистец. ; [матеріал підгот. Ю. М. Наймушина] – К., 2008. – Електрон. аналог : режим доступу : http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/.

… верес. 2008 р. – 19 с. – (ДЗК ; вип. 10/2).

… жовт. 2008 р. – 12 с. – (ДЗК ; вип. 11/2).

… листоп. 2008 р. – 15 с. – (ДЗК ; вип. 12/2).

1, 3

 1. ХРОНІКА культурного життя Харківської області [Текст] : огляд. довідка за повідомл. закл. культури та мистец. та матеріалами період. вид. Харк. обл. / Харк. обл. універс. наук. б-ка, Сектор інформ. з питань культури та мистец. ; матеріал підгот. Я. В. Стародубцева. – Х., 2008. – Вип. 8–11 ; 2009. – Вип. 1–8. – (Диференційне забезпечення керівництва).

1, 3, 5

Див. також №№ 57-61, 100, 123.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Товариство бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2010 рік Харків 2011

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2010 р. / Держ. закл. “Харк. держ.
 2. Асоціації бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2011 рік Харків 2012

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознав-ство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2011 р. / Харк. держ. наук б-ка ім.
 3. А справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова 2011. Випуск 2-3 (квітень-вересень) Харків 2011

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова. Вип. 2-3 (квіт.–верес.) / Держ. закл.
 4. Ечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова 2011. Випуск 4 (жовтень-грудень) Харків 2012

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова. Вип. 4 (жовт.–груд.) / Держ. закл. «Харк.
 5. Ечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова 2011. Випуск 1 (січень-березень) Харків 2011

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова. Вип. 1 (січ.–берез.) / Держ. закл. “Харк.

Другие похожие документы..