Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
1.1.1. Действие настоящих Правил распространяется на все сорев­нования по пулевой спортивной стрельбе, которые проводятся на территории Российской Фе...полностью>>
'Конспект'
"третейский судья" - обладает максимальными возможностями для решения проблемы. Он изучает проблему всесторонне и его решение не обжалуется...полностью>>
'Документ'
У статті розкрито теоретичні засади та досвід практичного використання технології проектно-впроваджувальної діяльності вчителів, що передбачає застос...полностью>>
'Урок'
ТЕМА: Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Дж. Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой! » Гимн славы герою, павшему в борьбе...полностью>>

Байєр О. О. Завдання для самоконтролю з дисципліни «Загальна психологія». Пізнавальні процеси

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

ім. Олеся Гончара

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»

ПІЗНАВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ

2009

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський національний університет

ім. Олеся Гончара

Кафедра загальної та педагогічної психології

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

З ДИСЦИПЛІНИ

«ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ»

ПІЗНАВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ

Дніпропетровськ

2009

ББК 88.32я73

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (протокол № 8 від 24 лютого 2009 р.)

Байєр О. О. Завдання для самоконтролю з дисципліни «Загальна психологія». Пізнавальні процеси. – Д.: ДНУ, 2009. – 38 с.

Рецензент: доктор психологічних наук, професор Носенко Е. Л.

Уміщені тести для самоконтролю до матеріалу лекцій із дисципліни «Загальна психологія», розділу «Пізнавальні процеси».

Для студентів психологічних факультетів вищих навчальних закладів.

© Байєр О. О., 2009

Тести до теми 1-2 «Психологія пізнавальної діяльності»

І. Доповніть твердження.

1. Здатністю змінювати власний хімічний стан у відповідь на біологічно значущі подразники називають …

2. Стадія розвитку психіки, притаманна домашнім тваринам, називається…

3. Основний канал отримання людиною інформації щодо оточуючого світу – це …

4. Процес формування зорового образу розгортається в напрямку від … до …

5. До сенсорно-перцептивного рівня відбиття належать такі процеси, як … та …

6. Найвищий рівень психічного відбиття – це …

7. Структурною одиницею пам’яті є …

ІІ. Оберіть правильний(-і) варіант(-и) відповіді(-ей).

1. Побудова діяльності, притаманної свідомості – це:

а) реакція на біологічно нейтральні умови середовища;

б) реакція на умови, в яких перебуває предмет;

в) операції;

г) дії, що не мають прямого біологічного змісту.

2. Який етап формування образу буде наступним після розпізнавання різких перепадів кривизни?

а) Адекватне відображення з усією повнотою деталей;

б) визначення положення предмета в просторі та груба оцінка його загальних пропорцій;

в) «мерехтіння» форми;

г) глобально-адекватне сприйняття, у якому форма постає без розрізнення її деталей (зокрема, величини кутів).

3. Яка з характеристик психічного пізнання описана в такому виразі: кінцеві характеристики будь-якого психічного процесу можуть бути викладені за допомогою термінів властивостей і відносин зовнішніх об’єктів, фізичне існування яких із органом цього психічного процесу ніяк не пов’язане?

а) предметність;

б) суб’єктивність;

в) чуттєва неприступність;

г) спонтанна активність.

Тести до теми 3 «Загальна характеристика

сенсорно-перцептивних процесів»

I. Оберіть правильний(-і) варіант(-и) відповіді(-ей).

1. Яка з наведених цитат найповніше відбиває рецепторну теорію відчуттів?

а) «Якість відчуття залежить … від природи впливу»;

б) «Те, що дають наші відчуття, відображає, скоріше, природу та стан наших органів чуття, нервів, а не природу того, що ці відчуття викликає»;

в) «У ході еволюції специфічні енергії органів чуття виникли у зв’язку із реальними особливими енергіями, які впливають на живу істоту»;

г) «У рухах органів чуття відбувається безпосереднє відтворення суб’єктом або уподібнення його характеристикам предмета, який сприймається».

2. Автором класифікації відчуттів за модальністю є:

а) Іоганес Міллер; б) Іван Михайлович Сєченов;

в) Аристотель; г) Лев Маркович Веккер;

д) Семен Львович Рубінштейн; е) Генрі Хед;

ж) Вільгельм Вундт; з) Чарльз Скотт Шеррінгтон.

3. Автором еволюційної класифікації сенсорних процесів є:

а) Іоганес Міллер; б) Іван Михайлович Сєченов;

в) Аристотель; г) Лев Маркович Веккер;

д) Семен Львович Рубінштейн; е) Генрі Хед;

ж) Вільгельм Вундт; з) Чарльз Скотт Шеррінгтон.

4. Автором класифікації відчуттів за видом енергії є:

а) Іоганес Міллер; б) Іван Михайлович Сєченов;

в) Аристотель; г) Лев Маркович Веккер;

д) Семен Львович Рубінштейн; е) Генрі Хед;

ж) Вільгельм Вундт; з) Чарльз Скотт Шеррінгтон.

5. Із наведених нижче оберіть категорії, що описують зір:

а) екстерорецепція; б) контактний рецептор;

в) протопатична чутливість; г) хеморецепція;

д) проріорецепція; е) органічна чутливість.

6. Яка(-і) із указаних характеристик притаманна(-і) переважній більшості сенсорно-перцептивних процесів?

а) Наявність певних анатомічних структур-субстратів;

б) перетворення фізичного стимулу на нервовий імпульс;

в) взаємодія всіх частин сенсорно-перцептивної системи;

г) усі відповіді правильні.

II. Виконайте дію співвіднесення.

1. Відчуття

а) відображення цілісних предметів та явищ за умов їх безпосереднього впливу на органи чуття

2. Сприйняття

б) рецептори розташовані у внутрішніх органах та чутливі до обмінних процесів у внутрішньому середовищі організму

3. Перцептивна система

в) дозволяє локалізувати об’єкт у просторі, надає об’єктивні дані щодо явища

4. Інтерорецепція

г) найпростіший психічний процес, що полягає у відображенні окремих властивостей предмета або явища матеріального світу, а також внутрішнього стану організму за умов безпосереднього впливу матеріальних подразників на відповідні рецептори

5. Епікритична чутливість

д) сукупність ієрархічних механізмів сприйняття, здатних виконувати різні за складністю завдання

III. Доповніть твердження.

1. … система відбиває сили тиску та інерційні сили, що діють на тіло й пов’язані з прискореним рухом. За допомогою неї здійснюється оцінка положення, пози, початку та кінця руху тіла в різних напрямках. Взаємодіє з багатьма іншими перцептивними системами.

2. У філогенезі контактні рецептори виникають … дистантних.

Тести до теми 4 «Відчуття»

I. Доповніть твердження.

1. У результаті подразнення рецептора виникає нервовий імпульс, що за … нервом передається у відповідний центр. Центр включає ядра нервових клітин та розсіяні в корі … . Після переробки збудження передається … нервом та проявляється в рухових реакціях рецептора.

2. Мінімальна сила подразника, що в 50% умов здатна викликати ледь помітне подразнення, має назву …

3. … – максимальна сила подразника, за наявності якої виникає адекватне даному подразнику відчуття.

II. Оберіть правильний(-і) варіант(-и) відповіді(-ей).

1. Яку властивість відчуттів мають на увазі, коли говорять, що зорові відчуття розрізнюють за насиченістю, яскравістю, світлістю тощо?

а) Якість; б) тривалість;

в) просторову локалізацію; г) інтенсивність.

2. Із якою властивістю відчуттів пов’язані бінауральний та бінокулярний ефекти?

а) З якістю; б) тривалістю;

в) просторовою локалізацією; г) інтенсивністю.

3. Яким із наведених нижче факторів не визначається суб’єктивна інтенсивність подразника?

а) Силою подразника;

б) функціональним станом аналізатора;

в) рівнем адаптації;

г) тим, які ще подразники впливають на організм у цей момент;

д) латентним періодом відчуття.

4. Чотири групи вантажників протягом зміни носили ящики однакової ваги, проте різного кольору: чорного, коричневого, жовтого та білого. Опитування показало, що робітники, які носили чорні та коричневі ящики, під кінець дня жалілись на втому, а інші групи – ні. Яке з явищ описане в даному прикладі?

а) Адаптація; б) сенсибілізація;

в) синестезія; г) взаємодія відчуттів;

д) основний психофізичний закон.

5. Уявіть, що Ви купуєте нову машину. Щоб визначити, яка модель краще функціонує, Ви спробували поводити кілька машин і зрозуміли, що не відчуваєте різниці між моделями А та Б. Установлення різниці між машинами А та Б (яку, насправді, можна виміряти) є прикладом задачі на з’ясування:

а) диференційного порога; б) синестезії;

в) взаємодії відчуттів; г) сенсибілізації.

6. Який із наведених варіантів є прикладом визначення абсолютного порогу сприйняття?

а) Чи напій А солодший, ніж напій Б;

б) який інструмент у оркестрі грає гучніше за інші;

в) чи правильно вказаний рецепт морозива на упаковці (чи є там насправді мигдаль);

г) чи відчуєте Ви зміни в самопочутті після річного курсу оздоровчої гімнастики.

7. Уявіть, що експериментатор просить Вас випити розчинену у воді лимонну кислоту. Зробивши певну кількість ковтків, Ви помічаєте, що напій став практично без смаку. Який феномен можна спостерігати в даному випадку?

а) адаптації; б) синестезії;

в) сенсибілізації; г) немає правильної відповіді.

8. Який із наведених нижче прикладів демонструє сенсорну адаптацію?

а) Після перебування в морській воді певний час вона здається не такою холодною, як спочатку;

б) людина нездатна розрізняти предмети одразу після того, як зайшла з темної кімнати у світлу;

в) після тривалого приймання гірких ліків гіркота відчувається більш гостро;

г) усі відповіді правильні.

9. Продовжите речення: рецептор …

а) реагує лише на енергію світла;

б) реагує на будь-яку інтенсивність стимуляції;

в) чутливий лише до одного типу енергії;

г) відповідає на будь-який вид енергії.

III. Виконайте дію співвіднесення.

1. Закон Бугера –Вебера

а) відчуття зростають у арифметичній прогресії, коли подразники зростають у геометричній прогресії

2. Закон Вебера –Фехнера

б) основний психофізичній закон виражається степеневою функцією

3. Закон Стівенса

в) диференційний поріг для будь-якого аналізатора – константа

Тести до теми 5-7 «Сприйняття»

I. Доповніть твердження.

1. Представники …-психології стверджують, що розпізнавання патернів відбувається на основі певних співвідношень між частинами фігури.

2. Феномен … зумовлений причинами, пов’язаними із людськими бажаннями та побоюваннями, коли бажаність або небажаність подій впливає на усвідомлення вірогідності того, що вони відбудуться.

3. … – властивість відносної незалежності перцептивного, головним чином, зорового образу від умов, у яких перебуває предмет сприйняття.

4. Загальновідома звуковисотна шкала музичних звуків, «система фонем» рідної мови, система геометричних форм тощо є зразками …

5. Найбільша швидкість проведення нервового імпульсу сіткою перцептивної системи в … чутливості.

6. Два ока сприймають оточуючий світ із дещо різних позицій, а тому їх бачення об’єкта, на якому сходяться зорові осі, трохи відрізняється. Дане явище має назву …

7. Варіабельність абсолютних та диференційних порогів дотикової чутливості змінюється залежно від … рецепторів.

8. До основних видів шкірної чутливості належать: …, … та …

9. Потиличні ділянки кори головного мозку відповідають за … сприйняття.

10. Слухові відчуття виникають як результат відбиття хвиль, що впливають на слуховий рецептор та являють собою …

11. Виходячи з того, що людина «домислює» дані щодо відстаней, на яких знаходяться об’єкти, можливе формування неправильних суджень, які називаються … сприйняття.

II. Виконайте дію співвіднесення.

А)

1. Розпізнання

а) забезпечує найвірогідніші здогадки щодо характеру оточуючого світу, надає індивіду шанс адекватно розцінити ситуацію та планувати власну поведінку надалі

2. Гіпотеза

б) сукупність ознак, залежно від яких об’єкти групуються як еквівалентні

3. Паралакс

в) за умов дуже повільного повретання голови здається, що предмети, які знаходяться ближче до спостерігача, рухаються швидше, ніж ті, що розташовані далі, причому – в протилежному напрямку

4. Симультанність

г) усвідомлення предмета шляхом його означення

5. Категорія

д) одномоментність

6. Ефект реверберації

е) вібрації йдуть не лише від певного предмета, але й відбиваються багатьма поверхнями

7. Оперативні одиниці сприйняття

ж) зміст, який виокремлює суб’єкт під час виконання тієї чи іншої перцептивної задачі

Б)

1. Амплітуда хвилі

а) висота звуку

2. Частота хвилі

б) сила звука (гучність)

3. Довжина хвилі

в) тривалість звучання

III. Оберіть правильний(-і) варіант(-и) відповіді(-ей).

1. Під час експерименту професійним музикам запропонували відтворити на слух три мелодії, які вони не чули раніше – фольклорну, класичну та популярну джазову. Виявилось, що найбільша кількість помилок була допущена в останньому випадку. Якими закономірностями організації сенсорно-перцептивної системи людини можна пояснити це явище?

а) джазові композиції зазвичай мають найскладніший для перцептивної діяльності «музичний малюнок»;

б) людський слух у ході філогенезу більше пристосовується до фольклорних мотивів;

в) ефектом перцептивного захисту;

г) принципом прегнантності;

д) аперцепцією.

2. Людина, одягнувши рукавички, декілька хвилин відчуває їх, а потім перестає. Більше того, вона може робити тонкі дотикові операції, а подразника, що постійно діє, – тиску з боку рукавичок, – не відчуває, він ніби-то зникає. Якою особливістю дотикової перцептивної системи це пояснюється?

а) Предметністю;

б) цілісністю;

в) негативною адаптацією;

г) швидкою передачею нервового імпульсу сіткою;

д) симультанністю.

3. Схожість дотику та зору полягає в тому, що:

а) обидва види сприйняття належать до дистантної рецепції;

б) продуктом обох видів сприйняття є симультанний образ об’єкта зовнішнього світу;

в) в обох випадках між органами сприйняття та предметом, що сприймається, немає матеріального зв’язку.

4. Різка зміна точки фіксації ока на іншу має назву;

а) тремор;

б) бінокулярний паралакс;

в) сакади.

5. Частина структури ока, яка заломлює світлове проміння так, що воно проектується на світлочутливій поверхні, має назву:

а) сітківка; б) кришталик;

в) райдужна оболонка; г) палички та колбочки.

6. Якщо водночас два джерела звуку, розташовані в різних точках простору, видають однакові або майже однакові складні звуки, слухачеві здається, що є лише одне джерело звуку, яке знаходиться біля ближчого до нього реального джерела. Яку назву має цей психоакустичний ефект?

а) Ефект передування; б) бінауральний ефект;

в) ефект вечірки; г) ефект реверберації.

7. За допомогою якого психоакустичного ефекту диригент може виділяти звучання різних інструментів у оркестрі?

а) Ефекту передування; б) бінаурального ефекту;

в) ефекту вечірки; г) ефекту реверберації.

8. Два ідентичні об’єкти мають різні розміри на сітківці. Положення, згідно з яким один із об’єктів буде здаватись більш наближеним, ніж інший, має назву:

а) лінійної перспективи; б) бінокулярного ефекту;

в) перекриття; г) усі відповіді правильні.

9. Зразок дистального стимулу – …

а) світлова енергія, що потрапляє на сітківку;

б) два студенти, які розмовляють між собою;

в) образ на сітківці в результаті сприйняття розташованої на відстані гори;

г) галюцинації.

10. Під час повертання голови вправо здається, що навколишні предмети пересуваються вліво. Це – вкрай інформативна ознака глибини у сприйнятті простору, яка має назву:

а) лінійної перспективи;

б) бінокулярного ефекту;

в) конвергенції;

г) рухового паралакса.

11. Яке з наведених нижче тверджень щодо рухового паралаксу неправильне?

а) Близько розташовані об’єкти рухаються в напрямку, протилежному тому, в якому рухається суб’єкт;

б) далеко розташовані об’єкти рухаються в тому ж напрямку, в якому рухається суб’єкт;

в) далеко розташовані об’єкти рухаються з меншою швидкістю;

г) близько розташовані об’єкти рухаються з більшою швидкістю.

12. Одна з найбільш ефективних монокулярних ознак глибини відсутня на зображеннях, проте наявна в реальності:

а) лінійна перспектива; б) тінь;

в) перекриття; г) руховий паралакс.

13. Згідно із законом близькості в перцептивній організації матеріалу:

а) чим ближчий об’єкт до спостерігача, тим легше його розпізнати;

б) чим ближче два об’єкти один до одного, тим більша вірогідність того, що під час сприйняття вони будуть згруповані;

в) за умови наявності двох об’єктів один із них завжди ближчий до умовного третього, ніж інший;

г) немає правильної відповіді.

14. Місяць здається більшим на горизонті, ніж високо в небі тому, що:

а) горизонт здається далі розташованим, ніж небо над головою;

б) небо над головою здається далі розташованим, ніж горизонт;

в) в обох випадках відображення на сітківці суб’єкта різняться за розміром;

г) феномен має фізичне підґрунтя у зв’язку з особливостями побудови планети.

15. Сприйняття запаху ментолу часто супроводжується температурними відчуттями. Яке явище пояснює цей феномен?

а) Адаптація; б) синестезія;

в) кінестезія; г) взаємодія відчуттів.

16. Феномен перцептивного захисту …

а) зумовлюється інтенсивністю деяких стимулів;

б) полегшує розпізнавання деяких слів;

в) пов'язаний зі зниженням порога сприйняття;

г) усі відповіді неправильні.

17. Зорові ілюзії є результатом викривлень:

а) відчуття;

б) адаптації;

в) інтерпретації отриманої сенсорної інформації;

г) немає правильної відповіді.

18. Якщо у фігурі є пробіл, ми все-таки сприймаємо її як завершену та закриту. Який гештальт-принцип перцептивної організації матеріалу покладений в основу сприйняття в даному випадку?

а) Принцип близькості; б) спільної долі;

в) схожості; г) «гарної лінії».

IV. Уважно прочитайте твердження, наведені нижче. Поставте напроти твердження «П», якщо воно правильне, або «Н», якщо воно неправильне.

1. Осмисленість як властивість характеризує сприйняття індивіда як акт категоризації – співвіднесення предмета з певним класом еталонних зразків, причому таких, що несуть досвід людської діяльності.

2. Коли з двох можливих перцептивних організацій одна зумовлює створення фігури із закритим контуром, а інша – з відкритим, то сприймається друга фігура.

3. Сприйняття ніколи не являє собою самостійну діяльність із власним мотивом; воно завжди входить до більш загальної структури діяльності.

4. У дорослої людини процес формування образу інколи має сукцесивний характер.

5. «Дотикова чутливість» є більш загальним поняттям, ніж «шкірна чутливість».

6. У дотиковій перцептивній системі визначення форми предмета можливе не лише за допомогою руки.

7. Зоровий образ, який створює людина, не відповідає проекції предмета на сітківці.

8. Якщо вся картина, що заповнює поле зору, якимось чином переміщується відносно спостерігача, йому буде здаватись, що рухається він сам.

9. Давно доведено, навіть якщо звукові сигнали одного виду впливають на слухову систему досить тривалий час, після припинення їх дії слухові відчуття, викликані іншими стимулами, суттєво не змінюються.

Тести до теми 8 «Сенсорно-перцептивні процеси та особистість»

І. Оберіть правильний(-і) варіант(-и) відповіді(-ей).

1. Сновидіння здорових людей у вигляді зорових, слухових та дотикових феноменів за своєю сутністю наближаються до галюцинаторних явищ. Які характеристики дозволяють відкинути їх хворобливе походження?

а) Епізодичність;

б) неясність;

в) особливий стан головного мозку;

г) специфіка емоційного ставлення суб’єкта до образів сновидінь.

2. До психосенсорних розладів сприйняття належать:

а) деперсоналізація; б) анестезія органів чуттів;

в) галюцинації; г) метаморфопсії;

д) ілюзії сприйняття; е) псевдогалюцинації.

3. Критерієм розподілення галюцинацій на психогенні, навіяні, афективні та ситуативні є:

а) повнота розвитку; б) складність;

в) аналізатор; г) сенсорний компонент;

д) ставлення до особистості; е) причина виникнення.

4. Зазначте фактори, що впливають на сприйнятливість псі-феноменів:

а) Характер та погляди людини;

б) екстраверсія або інтроверсія;

в) втома.

ІІ. Доповніть твердження.

1. … – це клас явищ, що охоплює екстрасенсорне сприйняття, телепатію, телекінез та екстрасенсорну діагностику.

2. Втрата або зниження чутливості як розлад сприйняття (наприклад, сліпота, глухота тощо) називаються … .

ІІІ. Виконайте дію співвіднесення.

1. Соматопсихічний розлад

а) зміна сприйняття власного тіла, порушення схеми тіла

2. Ілюзії

б) викривлене сприйняття вигляду та властивостей (ознак) предметів і явищ, які реально існують

3. Гіперестезія

в) фантомні болі

Тести до теми 9-10 «Загальна характеристика пам’яті

як психічного процесу»Скачать документ

Похожие документы:

 1. Загальна психологія

  Документ
  У пропонованому навчальному посібнику викладено основи нормативного курсу загальної психології, розкрито загальні питання психології; розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу та індивідуальні
 2. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (1)

  Документ
  для студентів 3 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 3. Практикум з психології кандидат психологічних наук Кущенко І. В. Вступ до спеціальності кандидат психологічних наук

  Практикум
  для студентів 1 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 4. І. В. Кущенко опис навчальної дисципліни (спецкурсу)

  Документ
  Основи психології та педагогіки Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни Основи психології та педагогіки. – Навчально-науковий інститут права та психології Національної академії внутрішніх справ, 2011 __ с.
 5. План підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за кредитно-модульною системою 30 > План навчального процесу 30 > Структура навчального плану 33 > Нормативні навчальні дисципліни 35 1 Цикл гуманітарної підготовки 35

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).– Рівне: НУВГП, 2008.

Другие похожие документы..