Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
) - количество слушателей (тыс.чел.) Количество других мероприятий, организованных музеем (уличные) (ед....полностью>>
'Закон'
Рецензия на «Сборник конкурсных работ в области избирательного права, избирательного процесса и законодательства о референдуме, выполненных студентам...полностью>>
'Документ'
Попит і пропозиція є невід'ємними категоріями ринкової орга­нізації господарювання, що виражають об'єктивні економічні від­носини товарного виробницт...полностью>>
'Образовательный стандарт'
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки инженера по направлению подготовки дипломированного специалиста «Энерго- и ре...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Інститут обліку і фінансів

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

EСTS - інформаційний пакет

Напрям підготовки – 6.030508 “Фінанси і кредит”

Спеціалізація – “Банківська справа

Донецьк – 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Інститут обліку і фінансів

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

EСTS - інформаційний пакет

Напрям підготовки – 6.030508 “Фінанси і кредит”

Спеціалізація – “Банківська справа

Донецьк – 2009

ЗМІСТ

стор.

Вступ

3

І – Навчальний заклад

5

ІІ – Загальна практична інформація

8

ІІІ– Інститут

15

А. Загальний опис інституту

15

1. Координатор ЕСТS від інституту

15

2. Стислий опис структури й організації інституту

15

3. Стислий опис умов для навчання в інституті

17

4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступеню бакалавр, кваліфікації і тривалість навчання

19

5. Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються, і способів оцінювання знань, умінь і навичок студентів

19

6. Шкала виставлення оцінок

24

Б. Ступенева структура

25

1. Освітньо-кваліфікаційні рівні за якими здійснюється підготовка фахівців вищої освіти

25

2. Діаграма структури програми навчання

31

В. Індивідуальні розділи програми навчання

35

Освітньо-кваліфікаційний рівень – „бакалавр”

35

Освітньо-кваліфікаційний рівень – „магістр”

102

ІУ. Словник

123

Додатки

Вступ

Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами.

Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента очної форми навчання впродовж навчального року становить 60 кредитів (один кредит – 36 годин).

До навчального навантаження включаються всі види робіт студентів: слухання лекцій, підготовка та участь у семінарах, практичних і лабораторних заняттях, самостійна робота, складання заліків та іспитів, проходження практики, підготовка та захист курсових і дипломних робіт.

Система ЕСТS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її складових: застосування кредитів ЕСТS, шкали оцінювання, угоди про навчання, інформаційних пакетів.

Кредити ЕСТS є числовим еквівалентом оцінки, що призначаються всім розділам програми курсу (дисципліні, модулю) для окреслення навчального навантаження студента та виконують дві функції: визначення трудомісткості роботи та облік її виконання. Кредити ЕСТS зараховуються студентам, які успішно завершили курс і одержали позитивну оцінку виконаної роботи.

Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок отриманих за системою ЕСТS, національною системою і 100-баловою шкалою ДонНУЕТ.

Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS

до національної системи оцінювання в Україні та ДонНУЕТ

Оцінка

по шкалі ECTS

Визначення

Національна система

За системою ECTS

(ДонДУЕТ)

А

Відмінно - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

(відмінно)

90-100

В

Дуже добре - вище за середній рівень з декількома помилками

4

(добре)

82-89

С

Добре - у цілому правильна робота з визначеною кількістю значних помилок

75-81

D

Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків

3

(задовільно)

69-74

Е

Досить - виконання задовольняє мінімальним критеріям

60-68

FX

Незадовільно — потрібно повчити перед тим, як перездати

2

(незадовільно)

35-59

F

Незадовільно - необхідна серйозна подальша робота (обов'язковий повторний курс)|

1-34

І - НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

А. Назва й адреса

Повна назва: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Адреса: вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050

Телефон: (062) 337-90-40

Факс: (062)304-83-16

Е-mail: info@donduet.edu.ua

Карта міста: додається (додаток 2).

Б. Академічний календар

Початок занять - з 1 вересня. Кінець занять - 1 липня.
Навчання проводиться за семестрами та триместрами.
Екзаменаційні сесії: січень; червень.

Організований наскрізний контроль знань.

В. Координатор ЕСТS від університету

Омелянович Лідія Олександрівна - перший проректор ДонНУЕТ, доктор економічних наук, професор

тел.: 337-79-94, 305-45-38; факс: 304-83-16;

Е-mail:

Даниленко Євген Дмитрович - начальник навчального

відділу,

тел.: 337-95-45; факс: 304-83-16;

Е-mail:

Рассулова Надія Василівна – начальник відділу якості,

тел. 337-46-06; факс: 304-83-16;

Е-mail:

Орлова Валентина Олександрівна – директор інституту обліку і фінансів,

тел.: 305-13-21; факс: 304-83-16;

Е-mail:

Фролова Лариса Володимирівна — директор інституту економіки і управління,

тел.: (0622) 95-34-81; факс: 304-83-16;

Е-mail:

Баширов Іслам Халідович - декан факультету маркетингу, торгівлі та митної справи, тел.:

(0622) 95-34-84; факс: 304-83-16;

Е-mail:

Сукманов Валерій Олександрович - директор інституту харчових виробництв,

тел.: 304-50-89; факс: 304-83-16;

Е-mail:

Нужна Тетяна Валеріївна - декан факультету харчування,

тел.: 304-50-89; факс:304-83-16;

Е-mail:

Загальний опис закладу

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (ДонНУЕТ) є одним із провідних наукових та освітянських центрів, створений за Постановою Ради Народних Комісарів (№19/672) у 1920 році, підпорядкований Міністерству освіти і науки України і функціонує у державній формі власності. Рішенням Державної акредитаційної комісії № 15 від 7 липня 1998р. університет віднесено до вищих навчальних закладів IV рівня акредитації (сертифікат про акредитацію серії СД-ІУ № 051165).

Місце знаходження ДонНУЕТ змінювалося на протязі 87-річного його існування. Так, з 1920 р. до 1934 р. він знаходився в м. Києві як кооперативний інститут, у 1934 р. був переведений до м. Харкова, а з 1959 р. інститут переведено в Донецьк (Сталіно) під назвою Донецький (Сталінський) інститут радянської торгівлі. З 1992 року - Донецький державний комерційний інститут. З 1998 року, за Постановою Кабінету Міністрів України (№1890 від 30.11.98 р.) - Донецький державний університет економіки і торгівлі (далі Університет). У 2000 році університету присвоєно ім'я вченого, громадсько-політичного діяча, засновника університету Михайла Івановича Туган-Барановського. Згідно з указом Президента України № 169/2007 від 03 березня 2007 р. Університету надано статус національного.

Університет за 87 років підготував численну кількість висококваліфікованих фахівців для підприємств і установ торгівлі, ресторанного господарства, харчових і переробних виробництв, фінансових і банківських структур, податкових і митних служб а також фахівців для країн близького і далекого зарубіжжя. Університет готує фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр за спеціальностями: "Міжнародна економіка", "Облік і аудит", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Менеджмент організацій", "Обладнання переробних і харчових виробництв", "Технологія харчування", напрямом підготовки „Фінанси і кредит” та бакалавр, спеціаліст за спеціальностями: "Товарознавство та комерційна діяльність", "Товарознавство та експертиза в митній справі".

З окремих спеціальностей розроблені та втілюються в навчальний процес інтегровані навчальні плани за скороченою підготовкою фахівців (3 роки) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст..

Про належний рівень підготовки фахівців свідчить те, що випускники університету очолюють значну кількість підприємницьких, фінансових структур, а також державних установ в Україні та понад 70% підприємств торгівлі й ресторанного господарства у Донецькому регіоні. За значні досягнення у цій сфері і у зв'язку з 50-річчям з дня заснування в 1970 році університет нагороджено Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, у 2002 році він став переможцем у міжнародному академічному рейтингу популярності і якості «Золота фортуна» і нагороджений срібною медаллю «10 років незалежності України». У цьому ж році університет нагороджено знаком Ордена "Святий Дмитро Салунський" за заслуги перед українським народом та "Орденом пошани" Міжнародної кадрової академії за вагомий внесок у розвиток системи вищої освіти незалежної України.

За часи свого існування університет зробив вагомий внесок в розвиток мережі освітянських закладів України. На базі колишніх філій університету було створено Київський національний торговельно-економічний університет, Криворізький інститут народного господарства, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Керченський морський технологічний інститут.

Сьогодні Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є потужним центром економічної освіти в країні, має великий потенціал для подальшого розвитку і об'єднує 10 інститутів і факультетів (в т.ч. денної форми навчання: маркетингу, торгівлі та митної справи; економіки, управління і міжнародних економічних відносин; обліково-фінансовий; харчування; обладнання переробних і харчових виробництв; деканат по роботі з іноземними учнями) і інститут післядипломної освіти, центри довузівської підготовки і "Абітурієнт", 5 навчально-консультаційних центрів (м. Сімферополь, м. Севастополь, м. Маріуполь, м. Кривий Ріг, м. Луганськ), 4 технікуми (м. Шахтарськ, м. Краматорськ, м. Докучаєвськ, м. Маріуполь), навчально-науковий інформаційний інститут з упровадження новітніх технологій освіти та ін.

Сумісно з передовими підприємствами України створено та працюють нові структури університету - навчально-науково-виробниче об'єднання "ДонНУЕТ - АТ "Норд" і 35 філій профілюючих кафедр на провідних підприємствах області. Університет плідно співпрацює з роботодавцями, що суттєво допомагає працевлаштуванню фахівців університету.

На сьогодні в базовому університеті і відокремлених структурних підрозділах навчається близько 18000 студентів за 12 спеціальностями.

Підготовка майбутніх фахівців здійснюється викладачами 34 кафедр університету, з яких 16 випускаючі. Серед професорсько-викладацького складу - 44 (12,7 %) академіків, докторів наук, професорів; 214 (63,0 %) кандидатів наук, доцентів.

В університеті успішно діють докторантура за 4 спеціальностями й аспірантура за 11 спеціальностями, функціонують 3 спеціалізовані Вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Університет є провідним в Україні науковим центром у галузі економічних і торговельних наук. Науковці університету очолюють ряд пріоритетних у країні напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень. Широко відомі в Україні та за її межами наукові школи, дослідження яких склали наукове підґрунтя процесу реформування економіки України та Донецького регіону. За результатами роботи вчені університету стали лауреатами Державної премії в області науки і техніки та премії Президента України для молодих вчених.

Університет є піонером міжнародної освітньої та наукової діяльності серед ВНЗ України, який щорічно отримує гранти міжнародних фондів. Міжнародне співробітництво здійснюється з 24 університетами Європи (Польщі, Швейцарії, Німеччини та ін.) і США.

Щорічно університет проводить студентські наукові конференції, які збагачують студентів новим досвідом, новими ідеями.

Засновницьким документом Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського є Статут. Статут затверджено у Міністерстві освіти і науки України розпорядженням № 73-Р від 12.04.2007 р.

II - ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

А. Формальності, прийняті в Україні щодо прийому студентів

Для здобуття освіти в Україні приймаються іноземці, які мають повну загальну середню освіту.

Іноземці, які навчалися у вищих навчальних закладах зарубіжних країн, приймаються для подальшого здобуття вищої освіти в Україні на підставі документів про наявність завершеного освітньо-кваліфікаційного рівня. Особи, які не мають такої освіти приймаються для навчання в Україні згідно з вимогами цього Положення.

Для продовження терміну перебування письмові звернення іноземців чи осіб без громадянства та приймаючої їх сторони не пізніше ніж за три робочі дні до закінчення строку дії реєстрації подаються до відділу у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб УМВС України в Донецькій області (п. 6 Наказу МВС України віл 01.12.2003р. № 1456).

Перелік документів, необхідних для продовження терміну перебування в Україні іноземців чи осіб без громадянства, які прибули з метою навчання:

 • письмове звернення вищого навчального закладу із зазначенням її реквізитів подається її представником (при первинному зверненні подаються також документи, що підтверджують факт державної респірації приймаючої юридичної особи). При цьому, якщо житло у гуртожитку, яке надається іноземцю чи особі без громадянства для подальшого проживання, не належить приймаючій стороні, звернення погоджується за місцем проживаннякерівництвом житлового органу, організації, якій належить житло;

 • письмове звернення іноземця чи особи без громадянства щодо продовження терміну перебування, яке подається особисто або уповноваженою особою приймаючої сторони;

 • паспортний документ іноземця чи особи без громадянства та імміграційна картка (у разі її наявності);

 • 6 фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3 х 4 см;

 • квитанція про оплату державного мита за продовження терміну перебування ( 17 грн);

 • квитанції про оплату платних послуг, які можуть надаватися службою Громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 квітни 2003 року N 478 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" (6.23 грн);

 • наявність в іноземця чи особи без громадянства дійсного страхового поліса про надання екстреної медичної допомоги, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1997 року № 1021 "Про вдосконалення Порядку надання медичної допомоги іноземним громадян, які тимчасово перебувають на території України" та постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 року N 1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства не навчання до вищих навчальних закладів», якщо інше не встановлено міжнародними угодами;

- наявність в іноземця чи особи без громадянства документа про відсутність ВІЧ-інфекції, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року N 2026 «Питання запобігання та захисту населення під ВІЧ-інфекції) та СНІД» та постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 року N 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів», якщо інше не встановлено міжнародними угодами;

 • наявність в іноземця чи особи без громадянства зворотного квитка з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року;

 • наявність в іноземця чи особи без громадянства коштів для покриття витрат, пов'язаних з перебуванням в Україні або підтвердження заявлених у зверненні приймаючої сторони гарантій.

Документи, які надані не в повному обсязі до розгляду не приймаються. Усі документи іноземних громадян далекого зарубіжжя повинні бути переведені на українську мову і завірені в консульському відділі посольства України.

Підставою для зняття з обліку іноземців та осіб без громадянства, які прибули на запрошення юридичних осіб є лист приймаючої організації (№ 21 Наказу МВС України від 01.12.2003р. № 1456).

Також згідно п.5 постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.1995р. № 1074 «Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України та транзитного проїзду через її територію» адміністрація ВУЗу несе відповідальність за своєчасне вибуття відрахованих студентів на батьківщину.

Лінгвістичні вимоги: вільне володіння українською мовою.

Правила реєстрації

Іноземні громадяни, що в'їхали в Україну на навчання за запрошенням університету зобов'язані в 24 години здати національні документи в деканат по роботі з іноземними студентами для оформлення в ВГІРФО УМВС України в Донецькій області.

Іноземні студенти, у яких минає термін дії національного паспорту зобов'язані вчасно продовжити або обміняти документ у посольстві своєї країни і надати в деканат у встановленому порядку для надання зведення в ВГІРФО УМВС України в Донецькій області.

При необхідності продовжити термін дії реєстрації, іноземний студент зобов'язаний не пізніше, ніж за 10 днів до бажаного терміну, звернутися в адміністрацію ВУЗу.

Після закінчення навчального закладу або при відрахуванні, іноземний студент зобов'язаний виїхати з України на батьківщину в термін встановлений адміністрацією університету.

За порушення правил проживання, реєстрації і пересування по території України застосовуються наступні заходи впливу:

а) попередження, б) штраф, в) відрахування і видворення з України, г) залучення до кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

Адреса ВГІРФО УМВС України в Донецькій області:

м. Донецьк, вул.. Ходаковського, 10,

тел.(0622) 99-55-25, факс (0622)954056.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.
 2. Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 3. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 4. Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АВ №585962 від 20.
 5. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.

Другие похожие документы..