Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекція'
Я радий бути сьогодні тут, в Інституті міжнародних відносин. Традиції Інституту, високий рівень викладачів та студентів створюють ідеальну атмосферу ...полностью>>
'Конкурс'
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 16.06.2011 №611 «О проведении в 2011 году областного конкурса «Лучшая новогодняя ...полностью>>
'Конкурс'
Привлечение интереса россиян к истории Отечественного флота. Популяризация искусства судомоделизма. Обмен опытом, внедрение новых технологий для повыш...полностью>>
'Программа дисциплины'
Требования к студентам: курс «Дискретные математические модели» не требует дополнительных знаний, выходящих за рамки программы общеобразовательной ср...полностью>>

Міністерство промислової політики україни державний інститут підготовки кадрів (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор

____________Ткаченко Ю.В.

„___”________2006 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА»

зі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит»

денної та заочної форми навчання

Схвалено на засіданні кафедри «Фінанси»

Протокол №__від „__”____2009 р.

Київ-2009

Розробив старший викладач Г.В. Сенькіна

Затверджено на засіданні кафедри фінансів (Протокол №_ від __ _________ 2009р.)

Схвалено вченою радою Державного інституту підготовки кадрів

Зміст

1. Загальні положення 3

2. Вибір теми курсової роботи 4

3. Вивчення літературних джерел 4

4. Зміст та структура курсової роботи 4

5. Вимоги щодо оформлення курсової роботи 6

6. Зразок плану курсової роботи 12

7. Тематика курсових робіт 14

7. Титульний лист курсової роботи 17

8. Завдання до курсової роботи 18

9. Список рекомендованої літератури 19

1. Загальні положення

Головна мета курсової роботи — розширення та поглиб­лення теоретичних знань та практичних навиків із фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

Виконання курсової роботи з фінансової діяльності суб'єктів господарювання передба­чає вирішення таких завдань:

— підтвердити якість знань студента з раніше вивчених дисциплін;

— оволодіти методикою проведення фінансових розрахунків;

— одержати навички оцінки конкретних господарських ситуацій та виявити недоліки у діяльності підприємства;

— навчитися встановлювати причини цих недоліків;

 • навчитися обґрунтовувати відповідний комплекс заходів, що сприяє успішному соціально-економічному розвитку суб'єк­тів підприємництва, посиленню їх позиції та ролі на ринку.

Вимоги, які ставляться до курсової роботи: Курсова робота повинна:

— відображати теоретичні знання студента з обраної теми;

— містити практичний аналіз конкретного підприємства щодо його фінансової діяльності й раціональності використан­ня фінансових ресурсів;

— включати елементи власних наукових досліджень сту­дента та самостійного підходу до вирішення аналітичних задач;

— бути завершеною конкретними висновками та пропози­ціями.

Виконання курсової роботи складається з таких етапів:

1. Вибір теми роботи.

2. Вивчення літературних джерел.

3. Збір потрібної для виконання роботи інформації на під­приємстві.

4. Аналіз матеріалів, обґрунтування висновків та пропо­зицій.

5. Написання роботи та її оформлення.

6. Подання роботи на кафедру та її захист.

Теоретичні питання у курсовій роботі повинні займати не більше 1/3 загального обсягу, а 2/3 мають бути підготовлені на

підставі вивчення й узагальнення практичного матеріалу з ро­боти підприємства, відображати результати досліджень та про­позиції щодо поліпшення управління об'єктом дослідження.

Курсова робота, написана тільки на базі літературних дже­рел без використання практичного матеріалу роботи підприєм­ства, до захисту не допускається та повертається студенту на доопрацювання.

Студент зобов'язаний виконати курсову роботу відповідно до графіка, встановленого кафедрою.

Курсова робота, подана на кафедру з порушенням встановле­них графіком строків без поважних причин, — не перевіряється.

Якщо курсова робота не виконана в строк із поважних при­чин, то за заявою студента кафедра встановлює індивідуаль­ний термін здачі та захисту курсової роботи, обов'язковий як для студента, так і для кафедри.

2. Вибір теми курсової роботи

Тема курсової роботи обирається студентом із наведеної те­матики та разом із завданням узгоджується з керів­ником курсової роботи. При цьому враховується специфіка діяль­ності базового підприємства (яке буде об'єктом дослідження).

Курсові роботи, виконані студентами на інші теми не пе­ревіряються і не розглядаються.

Завдання, підписане керівником курсової роботи, підшивається до курсової роботи після титульної сторінки.

3. Вивчення літературних джерел

Після закріплення теми курсової роботи студент вивчає літературні джерела (підручники, навчальні посібники, зако­нодавчі й нормативні акти, методики, наукові монографії, бро­шури, наукові статті тощо), що стосуються цієї теми.

Ознайомлення з теоретичними засадами теми курсової ро­боти доцільно розпочинати з підручників та навчальних посібників, де матеріал викладений послідовно та системати­зовано. Водночас, не можна обмежуватись лише підручником, треба використовувати також і періодичні видання, методичні рекомендації, збірники наукових праць, журнали чи оглядову інформацію тощо. Найбільшу цінність мають наукові моног­рафії, доцільним є використання студентом перекладної та іно­земної літератури.

За опрацьованими літературними джерелами студент пови­нен вивчити та викласти у відповідних розділах курсової робо­ти сучасний стан теорії та практики з обраної теми.

4. Зміст та структура курсової роботи

План курсової роботи складається студентом після вивчен­ня літературних джерел з урахуванням зразка плану, наведе­ного у цих методичних вказівках і затверджується керівником курсової роботи. План курсової роботи повинен містити всі важливі питання теми, наведені у логічній послідовності. Орієнтовно план повинен складатися з таких розділів: Вступ. Обсяг — 1-2 сторінки. У ньому обґрунтовується:

— актуальність обраної теми;

— мета і завдання дослідження;

— предмет й об'єкт дослідження;

— інформаційна й теоретична база виконання курсової роботи;

— методи дослідження, використання яких забезпечувало повне й ґрунтовне розкриття теми курсової роботи;

— наукове та практичне значення результатів курсового дослідження в умовах ринкових відносин.

Розділ 1. Теоретична частина. Виконується на базі літе­ратурних та нормативних джерел. У цьому розділі студент по­винен розкрити економічне і соціальне значення теми дослі­дження; розглянути нормативну базу, що регулює предмет дослідження; дати характеристику напрямам вирішення по­ставлених завдань вітчизняними та закордонними дослідника­ми; описати обрану методику дослідження та обґрунтувати її доцільність. Теоретична частина викладається з обов'язковим посиланням на всі літературні та нормативні джерела, вико­ристані під час її підготовки.

Розділ 2. Вивчення та проведення аналізу стану дослі­джуваної проблеми на матеріалах конкретного підприєм­ства. Відповідно до обраної теми повинні відображатись у ди­наміці та взаємозв'язку відповідні аналітичні показники за останні 1-3 роки, оцінка яких дасть змогу сформувати комп­лекс заходів, спрямованих на успішний соціально-економічно­му розвиток суб'єктів підприємництва, посилення їх позиції та ролі на ринку. Потрібно виявити тенденцію розвитку досліджуваного явища, визначити вплив основних факторів на його зміну. У випадках, коли аналітична частина курсової ро­боти викладена на прикладі роботи підприємства упродовж 1 року, обов'язковим є дослідження у розрізі кварталів. Якщо аналітична частина викладена на прикладі роботи підприєм­ства упродовж 2 років бажаним є дослідження у розрізі півріч.

Розділ 3. Шляхи покращення досліджуваної проблеми. Ця частина курсової роботи готується на підставі визначених у першому розділі теоретичних засад оптимізащі предмету дослідження та результатів аналітичного дослідження другого розділу. У цій частині курсової роботи доцільно визначити та розрахувати можливі резерви підвищення ефективності госпо­дарювання, використання ресурсів, зміцнення фінансового стану тощо й запропонувати шляхи їх реалізації. Пропозиції студента щодо поліпшення фінансового стану підприємства мають бути достатньо обґрунтовані й підтверджені практични­ми обрахунками.

Висновки. Обсяг 2-3 сторінки. У цій частині студент пови­нен навести чіткі й стислі узагальнення щодо теоретичних за­сад вивченої проблеми, узагальнені результати з аналізу об'єкта дослідження, перелік розроблених пропозицій щодо поліпшення роботи досліджуваного підприємства з обґрунту­ванням доцільності їх впровадження.

Список використаної літератури викладають в ал­фавітному порядку або по мірі посилань у тексті курсової робо­ти за встановленими стандартами.

Додатки. У додатки виносяться зразки облікових доку­ментів чи форм звітності, інформаційні таблиці чи попередні результати аналітичних розрахунків.

Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищува­ти 55 сторінок рукопису, або 40 сторінок машинописного тексту.

5. Вимоги щодо оформлення курсової роботи

Загальні вимоги

Курсова робота повинна бути грамотно виконана, охайно оформлена та зброшурована.

Текст роботи має бути набраний на комп'ютері або написа­ний чітким почерком пастою або чорнилом чорного чи синього кольору.

Папір для друку чи написання використовується тільки білого кольору, стандартного формату А4 (розмір 210 х 297мм). Текст варто писати тільки на одній стороні аркуша та розміщу­вати так, щоб залишалися поля: з лівого боку — ЗО мм, з пра­вого — не менше 10 мм, зверху і знизу — не менше 20 мм.

При комп'ютерному наборі використовується шрифт Times New Roman 14 з міжрядковим інтервалом 1,5. При друкуванні або написанні вручну на сторінці має вміщуватися 28-30 ряд-н і в тексту.

Таблиці, формули й рисунки допускається виконувати чорнилом.

Розташування та нумерація складових курсової роботи

Складові курсової роботи розташовуються у такому порядку:

1) титульний лист;

2) завдання до курсової роботи;

4) зміст;

5) вступ;

6) розділ 1;

7) розділ 2;

8) розділ 3;

9) висновки;

10) список використаної літератури;

11) додатки.

Усі сторінки курсової роботи мають бути пронумеровані арабськими цифрами у правому верхньому кутку без крапки в кінці. Нумерація починається з першого титульного аркуша. Проектне завдання та рецензія до загального обсягу курсової роботи не включаються. Титульні листи та зміст не нумерують­ся, але включаються у загальну нумерацію. Номери сторінок проставляють, починаючи зі вступу (зі сторінки 3).

Зміст роботи викладається на другій сторінці. У ньому послі­довно перелічують усі частини курсової роботи і проти кожної наз­ви праворуч зазначають номер сторінки, з якої вона починається.

Усі основні складові частини курсової роботи пишуть на­півжирним шрифтом прописними літерами: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУ­РИ, ДОДАТКИ.

Текст роботи розбивається на розділи, які нумеруються арабськими цифрами. Номер ставлять після слова «РОЗДІЛ». Назву розділу наводять також прописними літерами напів­жирним шрифтом. Після назви розділів крапка не ставиться. Вирівнювання назви розділу здійснюється по центру.

Наприклад:

РОЗДІЛ І

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Між назвою розділу та підрозділу проставляють один між­рядковий проміжок. Між назвою розділу та підрозділу не по­винно наводитися тексту. Підрозділи (параграфи) нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з но­мера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими став­лять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крап­ка, наприклад, 2.3. (третє питання другого розділу). Потім у тому ж рядку наводиться заголовок підрозділу маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу в підбір до тексту, в кінці заголовка крапка не ставиться. Назви й номери підроз­ділів наводять напівжирним шрифтом.

Наприклад:

1.3. Методичні засади оцінки кредитоспроможності

Між назвою підрозділу та текстом проставляється один міжрядковий проміжок. Пункти в межах підрозділів виділяти й наводити не доцільно. Поряд із тим, допускається виділення у тексті найбільш важливих моментів теми дослідження. Такі виділення можна робити без міжрядкових проміжків напів­жирним шрифтом, напівжирним курсивом або підкресленням. Виділення курсивом робити не рекомендується.

Виклад назв і тексту таких частин курсової роботи, як вступ, висновки, список використаної літератури, додатки та кожного розділу потрібно починати з нової сторінки. Виклад назв і тексту підрозділів здійснюється з тієї ж сторінки, на якій закінчився текс попереднього підрозділу. Проте, новий параграф (підрозділ) допускається починати на тій же сторін­ці, на якій закінчився попередній, за умови, що на ній поміс­титься 2-3 рядки тексту. Не можна вміщувати заголовок в кінці однієї сторінки, а текст починати з іншої.

Текст повинен викладатись від третьої особи множини, без використання займенників «я», «ми». Таких термінів як «в те­перішній час», «в цьому році», «в минулому році» не викорис­товувати. Краще вказати конкретно рік та місяць.

Не допускається скорочення слів та найменувань. Не реко­мендується перенасичення тексту спеціальними термінами, що ускладнюють читання. Не допускається розрив речення таблицею.

Оформлення таблиць

Рисунки і таблиці, які є обов'язковими складовими части­нами курсової роботи з економічних питань, потрібно роз­поділяти за обсягом. Великі, які вміщують 8-10 рядків або більше 6-7 граф, доцільно винести в додатки.

Кожна таблиця має назву (заголовок), який розміщується симетрично над таблицею, і порядковий номер, який вказуєть­ся в правому верхньому кутку над заголовком.

Слово «таблиця» і заголовок пишуть із великої літери і не підкреслюють.

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і по­рядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, на­приклад: таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу).

Між текстом та словом «таблиця», а також після таблиці ставиться один міжрядковий проміжок.

Приклад оформлення таблиці:

Таблиця 1.2

Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінки кредитоспроможності

Методичний підхід

Складові оцінки

Принципи аналізу

Складаючи таблицю треба врахувати:

— цифри, що вносяться в таблицю, повинні мати однако­вий ступінь округлення (одиниці фізичних величин);

— в асортиментних таблицях варто наводити як абсолютні, так і відносні показники;

— якщо текст у графі таблиці складається з одного слова, то при повторенні його можна замінити лапками, якщо ж із двох і більше слів, то при першому повторенні замінюють виразом «те ж», а далі — лапками;

— замінювати лапками повторення цифр і знаків не дозво­ляється;

— якщо параметри, що входять до таблиці, мають однакову одиницю виміру (грн, % тощо), то її розміщують над таблицею;

— цифри в графах таблиці повинні ставитися так, щоб кла­си чисел у всій графі розташовувались один під одним;

— текст усіх рядків таблиці повинен починатися з великої літери;

— кожна таблиця повинна мати посилання на джерело, на базі якого вона складена;

— таблиці, як правило, розташовуються на одній окремій сторінці, яка включається до загальної нумерації. Якщо таб­лиця не вміщується на одній сторінці, можна перенести її на іншу. У такому випадку вертикальні рядки (графи) під заго­ловками таблиці варто пронумерувати, на наступній сторінці замість заголовка в правому верхньому кутку писати: «Про­довження табл. 1.2», а таблицю розпочинати з нумерації верти­кальних граф.

Наприклад:

Таблиця 1.2

Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінки кредитоспроможності

Методичний підхід

Складові оцінки

Принципи аналізу

1

2

3

Продовження табл. 1.2

1

2

3

На кожну таблицю в тексті має бути зроблене посилання, а також наведено її короткий аналіз.

Оформлення рисунків

Цифровий матеріал, поданий у динаміці, краще відобрази­ти у вигляді графіків і побудувати їх так, щоб не було великих вільних ділянок. Написи на осях графіка повинні бути коротки­ми і не виходити за межі координатної сітки. На них обов'яз­ково мають бути позначення величин і відповідних розмірів у прийнятих скороченнях.

Усі ілюстрації повинні мати назви, а за потреби — супро­воджуватися пояснювальними даними (текстом під рисунка­ми). Усі реквізити рисунка і пояснення зображуються в одному кольорі, осі лінії мають бути однієї товщини.

При наявності на рисунку суцільних, пунктирних чи інших ліній, після рисунка перед його назвою повинні бути наведені умовні позначення з поясненням.

Наприклад:

Умовні позначення:  прямий взаємозв'язок між показни­ками,  зворотний зв'язок.

Наявність у курсовій роботі ілюстрацій, які називаються рисунками (схеми, діаграми, графіки), робить її зміст більш доказовим, а сприйняття — легшим.

Рисунки можуть розміщуватися у тексті або на окремій сто­рінці (на наступній після посилання на них). На одній сторінці може розміщуватись лише один вид ілюстрації: таблиця, діаг­рама або рисунок.

Рисунки варто розміщувати так, щоб їх можна було розгля­дати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою. Не рекомендується відображати в роботі рисунки, розмір яких перевищує стандартний формат аркуша А4 (210 х 297мм). Кожний рисунок повинен мати підрисунковий підпис — най­менування.

Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщу­ють послідовно під нею.

Посилання на раніше згадані рисунки, таблиці, додатки про­водяться скороченим словом «дивись», наприклад, див. рис. 1.1.

Усі рисунки нумеруються послідовно в межах розділу арабсь­кими цифрами і розміщуються після посилання на них у текс­ті. Номер рисунка повинен складатись з номера розділу і через крапку порядкового номера рисунка (наприклад, рис. 2.3). Сто­рінки, на яких зустрічаються рисунки, входять до загальної послідовної нумерації.

До і після рисунку наводять один міжрядковий проміжок.

Приклад оформлення рисунку:

Рис. 2.2. Динаміка чистого прибутку підприємства

упродовж 2003-2005 рр.

Оформлення формул

Посилання на формули по тексту позначають порядковим номером формули в межах розділу у круглих дужках. Наприк­лад, 1.5 — п'ята формула першого розділу. Допускається наскрізна нумерація формул по роботі в цілому.

Номер формули варто розміщувати на правому полі на рівні середини (середнього рядка) формули, до якої він відноситься.

Формули виділяються до і після її наведення міжрядковим проміжком.

Наприклад:

 (1.5),

де Вгр — внутрішній рейтинг групи;

— бальна оцінка і-того показника;

 — вагомість відповідної групи або і-го показника.

Умовні скорочення в усіх формулах доцільно наводити у буквах (латиницею або кирилицею). Не допускається наве­дення складових формули словами.

Посилання на літературні джерела

Якщо табличні дані запозичені з літературного джерела, то на нього треба посилатися в тексті, взявши номер джерела у квадратні дужки, а номер таблиці — у круглі. Наприклад, «заданими [4] економія матеріальних ресурсів (табл. 1.8) ...».

Бібліографічний список у курсовій роботі розміщується від­повідно до встановлених вимог і складається з переліку літера­турних та інших джерел, використаних при написанні роботи. Усі джерела, включені до списку, нумеруються послідовно.

У тексті роботи мають бути посилання на всі використані джерела. Вони подаються так: у квадратних дужках вказуєть­ся номер джерела за списком, наприклад: «згідно з діючою ме­тодикою [2] розрахунок показника здійснюється ...».

Список використаної літератури наводиться на мові оригі­налу.

Цитати у курсовій роботі, які наводяться дослівно, беруться в лапки. Якщо текст викладається своїми словами, а не дослів­но, обов'язково повинен бути збережений його основний зміст.

Після закінчення цитати в квадратних дужках зазначаєть­ся порядковий номер джерела в списку використаної літерату­ри, далі, через кому — сторінка, де вміщена цитата. Наприклад, посилання [4, с. 8] означає, що цитату було взято з джерела, зазначено в списку використаної літератури за номером 4 на сторінці 8.

При цитуванні текстів із газет, поточної та річної звітності підприємств, невеликих за обсягом нормативних документів, посилання на сторінку не обов'язкове. При посиланні на не­пряме цитування в дужках додатково зазначається «див.» На­приклад, [див. 4, с. 8].

Приклад оформлення списку використаної літератури:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 «Зо­бов'язання» // Електронна нормативно-правова бібліотека «Експерт-Юрист». — www.expertsoft.com. ua.

2. Аистова M. Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных парамет­ров, сопротивление предбразованиям. — М.: Альпина Пабли­шер, 2002. — 287 с.

Оформлення додатків

У додаток доцільно виносити допоміжний матеріал, який при включенні в основну частину робить текст громіздким. Це можуть бути: звітність підприємства, проміжні розрахунки, таблиці допоміжних чи вихідних цифрових даних, інструкції, методики, розроблені в процесі виконання роботи, ілюстрації допоміжного характеру, запропоновані форми документів, інші розробки, що рекомендовані до впровадження.

Додатки нумерують наскрізно в тому порядку, в якому во­ни згадуються в тексті. Нумерація додатків здійснюється літе­рами в алфавітному порядку за виключенням букв: Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Кожний додаток починається з нової сторінки. Слово «До­даток» наводиться по центру сторінки напівжирним шрифтом.

Наприклад:

Додаток А

Список літератури та додатки включаються в загальну ну­мерацію сторінок.

Остаточне оформлення курсової роботи

Після закінчення списку використаної літератури, відсту­пивши на 25-30 мм, праворуч, студент вказує дату написання курсової роботи (наприклад: 20.05.2007 р.) і ставить особистий підпис.

Останній етап завершення курсової роботи — її зовнішнє оформлення. Виконана робота подається у зброшурованому вигляді (твердій або м'якій обкладинці). Можна використову­вати спеціальні папки, в яких аркуші мають отвори для само­стійного скріплення.

Закінчена курсова робота підписується студентом та по­дається керівнику на кафедру.

6. Зразок плану курсової роботи на тему

«Кредитоспроможність підприємства та шляхи її підвищення»

Вступ

Розділ 1. Суть кредитоспроможності та загальна фінансово-господарська характеристика підприємства

1.1. Суть кредитоспроможності та необхідність її оціню-вання

1.2. Інформаційне забезпечення оцінки кредитоспромож­ності

1.3. Загальна фінансово-господарська характеристика під­приємства

Розділ 2. Оцінка кредитоспроможності підприємства

2.1. Система показників та методика оцінки кредито­спроможності підприємства

2.2. Діагностика кредитоспроможності підприємства

2.3. Інтегрована оцінка кредитоспроможності підприєм­ства та визначення класу його надійності

Розділ 3. Стратегія підвищення кредитоспроможності під­приємства

3.1. Заходи щодо покращення результатів фінансово-госпо­дарської діяльності підприємства

3.2. Удосконалення структури фінансових ресурсів

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

7. Тематика курсових робіт

навчальної дисципліни „Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва”

1. Організація фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

2. Основні напрями фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

3. Фінансова діяльність як складова частина загальної господарської діяльності підприємства.

4. Організація фінансової роботи на підприємстві.

5. Організація грошового обігу та розрахунків на підприємствах.

6. Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства.

7. Роль фінансової діяльності в загальній стратегії розвитку підприємства.

8. Взаємозв’язок фінансової діяльності суб’єктів господарювання з фінансовим ринком,

його видами і сегментами.

9. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи.

10.Фінансова діяльність приватних підприємств.

11.Фінансова діяльність товариств з обмеженою відповідальністю.

12.Фінансова діяльність акціонерних товариств.

13.Фінансова діяльність кооперативів різних видів.

14.Фінансова діяльність підприємств з іноземними інвестиціями.

15.Фінансова діяльність сільськогосподарських підприємств.

16.Фінансова діяльність державних та казенних підприємств.

17.Особливості фінансової діяльності малих підприємств.

18.Фінансова,операційна та інвестиційна діяльність підприємства.

19.Організаційна структура управління фінансовою діяльністю підприємств.

20.Доходи і фінансові результати фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.

21.Галузеві особливості системи оподаткування.

22.Фінансова діяльність об’єднань підприємств.

23.Особливості системи оподаткування підприємств різних організаційно-правових форм.

24.Система оподаткування малих підприємств.

25.Оподаткування прибутку суб’єктів господарювання згідно із чинним законодавством

України.

26.Непряме оподаткування та його вплив на фінансовий стан суб’єктів господарювання.

27.Механізм формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в Україні.

28.Внутрішні джерела фінансування підприємств.

29.Формування статутного капіталу суб’єктів господарювання.

30.Збільшення статутного капіталу підприємства.

31.Власний капітал підприємства, його функції та складові.

32.Резервний капітал підприємства, його види та джерела формування.

33.Статутний капітал і корпоративні права підприємства.

34.Корпоративні права, номінальна та ринкова вартість корпоративних прав.

35.Дивідентна політика підприємств.

36.Форми реалізації дивідендної політики.

37.Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу підприємства.

38.Позичковий капітал суб’єктів господарювання, його функції та складові.

39.Облігаційні позики як джерело покриття потреби у капіталі підприємства.

40.Особливості залучення позичкового капіталу від іноземних капіталодавців на вітчизняному

та закордонних ринках капіталу.

41.Фінансування за рахунок позичкового капіталу та моделювання оптимальної структури

капіталу.

42.Роль кредитного забезпечення при позичковому фінансуванні потреби підприємства у

капіталі.

43.Фінансування потреби підприємства у капіталі за рахунок банківського кредиту.

44.Форми кредитного забезпечення та їх оцінка.

45.Податкові аспекти використання позичкового капіталу.

46.Лізингове фінансування потреби підприємства у довгостроковому капіталі.

47.Кредитні програми підтримки малого та середнього бізнесу.

48.Державне кредитування суб’єктів господарювання.

49.Фінансові аспекти реорганізації фінансів підприємств.

50.Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності підприємства.

51.Фінансово-правові аспекти реорганізації підприємств шляхом укрупнення.

52.Фінансово-правові аспекти реорганізації підприємств через розукрупнення.

53.Стратегії захисту підприємства від поглинання на ринку корпоративного

контролю.

54.Фінансове забезпечення реорганізаційних процедур.

55.Вплив реорганізаційних процедур на ринкову вартість підприємства.

56.Перетворення як форма оптимізації фінансування суб’єкта господарювання.

57.Фінансово-правові механізми захисту прав та інтересів власників при організації та

здійсненні реорганізаційних процедур.

58.Сутність,класифікація,оцінка доцільності фінансових інвестицій підприємства.

59.Реальні та фінансові інвестиції підприємств: спільні та відмінні риси.

60.Лізинг як особливий вид фінансування реальних інвестицій.

61.Інвестиційна діяльність нерезидентів в Україні.

62.Вплив оподаткування та інфляції на інвестиційний клімат у країні.

63.Міжнародні інвестиційні процеси, їх значення та особливості.

64.Оцінювання вартості підприємства, його необхідність та принципи здійснення.

65.Особливості застосування дохідного підходу до оцінювання вартості підприємства.

66.Майновий підхід до оцінювання вартості підприємства.

67.Оцінювання вартості підприємства на основі ринкового підходу.

68.Економічна сутність вартості підприємства як цілісного майнового комплексу.

69.Оцінювання вартості підприємства як напрям фінансової роботи.

70.Нормативно-правове регулювання процедури оцінювання вартості підприємства.

71.Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.

72.Методи фінансового контролінгу.

73.Контролінг та бюджетування в системі фінансового управління підприємством.

74.Особливості побудови системи бюджетів на підприємстві.

75.Фінансова санація та упередження банкрутства підприємств.

7. Титульний лист курсової роботи

Зразок

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

КУРСОВА РОБОТА

Студента

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Кафедра

Спеціальність

Група

Дисципліна

Тема

Науковий керівник

Робота допущена до захисту:

Київ 20__

8. Завдання до курсової роботи

Зразок

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ЗАВДАННЯ

на виконання курсової роботи з дисципліни

«________________________________________________»

Студента____ курсу _______________ групи

Спеціальність

(Прізвище, ім'я, по-батькові)

Тема курсової роботи

Зміст курсової роботи

Термін здачі роботи на кафедру «___» __________ 20__р.

Дата видачі завдання «___» __________ 20__р.

Науковий керівник__________________________

(Прізвище, ім'я, по-батькові)

______________________

(Підпис)

Завдання до виконання прийняв студент_______________

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 // Електронна нормативно-правова бібліотека «Експерт-Юрист» .— www. expertsoft. com. ua.

2. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 // Електронна нормативно-правова бібліотека «Експерт-Юрист».— .

3. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» № 2299-ІП від 15.03.2001 // Електронна нормативно-правова бібліотека «Експерт-Юрист».— .

4. Закон України «Про оподаткування прибутку під­приємств» № 334/94-ВР від 28.12.1994 (зі змінами і доповнен­нями) //Електронна нормативно-правова бібліотека «Експерт-Юрист».— .

5. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 // Електронна нормативно-правова бібліотека «Експерт-Юрист».— .

6. Закон України «Про заставу» № 2654-ХІІ від 2.10.1992 (зі змінами і доповненнями) // Електронна нормативно-право­ва бібліотека «Експерт-Юрист».—- .

7. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» № 279 від 06.07.2000 // Електронна нормативно-правова бібліотека «Експерт-Юрист».— .

8. Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств // Рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку № 221 від 30.12.1998 // Електронна норма­тивно-правова бібліотека «Експерт-Юрист».— www.expert-soft..

9. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування // Наказ Міністер­ства фінансів України, № 291 від 30.11.1999 // Електронна нор­мативно-правова бібліотека «Експерт-Юрист».— www.expert-soft. .

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 «Зобов'язання» // Електронна нормативно-правова бібліотека «Експорт Юрист».—

11. Листова М. Д. Реструктуризация предприятии и управления. Стратегии, координация структурный мири метров, сопротивление преобразованиям.-- М.: Л мыший Пмг» лишер, 2002.— 287 с.

12. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления фишшпімп _ К.: МП «ИТЕМ ЛТД», СП «АДЕФ-Украина», 1996.— 534 с.

13. Бланк И. А. Управление прибылью.— К.: Ника-Центр. 1998.— 544 с.

14. Бланк И. А. Управление формированием капитала. — К.: Ника-Центр; Эльга, 2002.— 512 с.

15. Бланк І. О., Гуляєва Н. М. Інвестиційний менеджмент: Підруч.— К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003.— 398 с.

16. Бутинець Ф. Ф. та іи. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посіб. / Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Чижевська, Н. В. Ге-расимчук.— Житомир: ЖГИ, 2000.— 448 с.

17. Воробьев Ю. Н. Финансовый капитал предприятий: теория, практика, управление.— Симферополь: Таврия, 2002.— 324 с.

18. Зятковський I. В. Фінансова діяльність суб'єктів госпо­дарювання: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Тернопільська академія народного господарства.— Т.: Еконо­мічна думка, 2003.— 356 с.

19. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процеду­ры.— М.: Финансы и статистика, 2002.— 560 с.

20. Мартюшева Л. С, Мершкова Л. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Конспект лекцій.— X.: ВД «ІНЖЕК», 2006.— 184 с.

21. Моросини П., Стеджер У. Управление комплексными слияниями: В помощь руководителю компании, использую­щей стратегии М&Аs / Пер. с англ. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005.— 304 с.

22. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций: Учеб. по-соб. для студ. экон. спец.— К.: Издательский дом «Макси­мум», 2001.— 592 с.

23. Сазонець I. Л., Джусов О. А., Сазонець О. М. Міжнарод­на інвестиційна діяльність: Навч. посіб.— К.: Центр навчаль­ної літератури, 2003.— 156 с.

24. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів госпо­дарювання: Навч. посіб.— К.: КНЕУ, 2003.— 554 с.

25. Управління фінансовою санацією: Навч. посіб. / В. І. Гра-чов, І. П. Косарева, В. В. Прохорова, Т. В. Кузенко.— X.: ВД «Інжек», 2004.— 208 с.

26. Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник / Под ред. Е. С. Стояновой.— М.: Перспектива, 1998.— 656 с.

27. Финансы: Учеб. / Под ред. М. В. Домановского, О. В. Вруб-левской, Б. Н. Сабанти.— М.: Перспектива и Юрайт, 2000.— 520 с.

28. Хрущ І. А. Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології.— Хмельницький: ХНУ, 2004.— 309 с.

29. Цигилик І. І. Контролінг. Навч. посіб.— Івано-Фран­ківськ: ІМЕ «Галицька академія», 2004.— 74 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство промислової політики україни державний інститут підготовки кадрів (4)

  Документ
  Курсова робота с самостійною письмовою роботою, видом науково-дослідної роботи студентів в навчальному процесі. Мета написання курсової роботи з курсу "Фінанси" полягає в розширенні і поглибленні знань студентів з теорії
 2. Міністерство промислової політики україни державний інститут підготовки кадрів (1)

  Документ
  Курсова робота с видом науково-дослідної роботи студентів в навчальному процесі. Мета написання курсової роботи з курсу "Фінансовий менеджмент" полягає в поглибленні знань студентів з теорії фінансового менеджменту, розвитку
 3. Міністерство промислової політики України Державний інститут підготовки кадрів (2)

  Документ
  Курсова робота є важливою формою самостійного вивчення слухачами матеріалів курсу, її виконання сприяє поглибленому ознайомленню з класичними творами, державними законодавчими актами і програмними документами, науковими працями вітчизняних
 4. Міністерство промислової політики україни

  Документ
  Завдання 2. На основі аналітичних матеріалів, які надані викладачем, проаналізувати ритмічність (коефіцієнти ритмічності і аритмічності) виробництва продукції.
 5. Державний комітет промислової політики україни наказ від 2 лютого 2001 року n 47 Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) Наказ втратив чинність (1)

  Документ
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. N 1706 "Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів" Державним комітетом промислової політики

Другие похожие документы..