Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат диссертации'
Работа выполнена в лаборатории молекулярной эндокринологии Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова, Российской Академии наук (...полностью>>
'Документ'
История Афганистана последней четверти ХХ в. все еще хранит немало тайн, хотя этот период, прямо скажем, не обделен вниманием многих отечественных и ...полностью>>
'Доклад'
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) Ям...полностью>>
'Документ'
Тлг. № 120705 от 12.01.2010 г.: «На основании Решения Росавиации № 263/ВД от 30.12.2009 г. действие СЭ № 518 ООО «Корпорация «Авиалесоохрана» приостан...полностью>>

У І-ІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури беруть участь учні 7-11 класів, у ІІІ етапі 8-11класів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

У І-ІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури беруть участь учні 7-11 класів, у ІІІ етапі – 8-11класів. Усі ці етапи будуть проводитися у два тури ( І тур – мова, ІІ тур – література), який складатиметься з двох форм виконання завдань: тестової та письмової.
Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал із різних розділів курсу за попередні роки навчання та теми, які учні повинні були опанувати у 2011/2012 н.р. відповідно до чинних навчальних програм з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. Зокрема, завдання І етапу будуть зорієнтовані на визначення змісту та глибини вивченого матеріалу учнями відповідних класів за І чверть, ІІ етапу – на рівень знань матеріалу школярами з відповідних предметів за І семестр, а ІІІ етапу, орієнтуючись на зміст, структуру, обсяг завдань ІV етапу олімпіади за попередні роки, – за весь навчальний рік.
Зауважуємо, що:
• творча робота учня оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; глибоке знання літературних текстів, вміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне мислення;
• запропоновані теми творів будуть спрямовані не лише на з’ясування творчих та мовленнєвих здібностей учнів, відображення вміння аналізувати та інтерпретувати літературний матеріал, а й на розкриття ними морально-етичних норм поведінки в суспільстві. З метою об’єктивної оцінки набутих знань із літератури учням обов’язково буде пропонуватися для написання одна тема для власного висловлювання (так звана вільна тема);
– чітка й лаконічна відповідь на конкретне запитання (знання з теорії літератури: літературний рід, жанрове визначення, стильові особливості; конкретні знання літературного матеріалу);
– ідейно-художній аналіз поезії за поданою схемою.

Обсяг і рівень складності олімпіадних завдань мають забезпечити якнайповніше розкриття інтелектуальних можливостей та творчих здібностей учнів. Доцільно пояснити школярам, що вони повинні прагнути виконати якнайбільшу кількість запропонованих завдань, але головною умовою перемоги в олімпіадах є виконання роботи краще за інших, оригінальніше, на високому творчому рівні. Оскільки олімпіадні завдання за своєю суттю відрізняються від звичайної шкільної контрольної роботи, то обов’язково буде забезпечена різноплановість завдань, що мають перевірити комплексність мовно-літературної підготовки учасників.
Звертаємо увагу на те, що учням під час проведення олімпіади з української мови та літератури не дозволяється користуватися додатковою літературою (посібниками, довідниками, словниками, текстами художніх творів і статей тощо).

РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ОЛІМПІАДИ ЛІТЕРАТУРА

СЛОВНИКИ
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред.
В. Т. Бусел. – К.: Ірпінь: Перун, 2003, 2004, 2005.
2. Головащук С. І. Складні випадки наголошення / Словник-довідник. – К.: Либідь, 1995.
3. Головащук С. І. Словник-довідник з правопису та слововживання. – К.: Наукова думка, 1989.
4. Головащук С. І. Українське слововживання / Словник-довідник. – К.: Нау¬кова думка, 2004, 2005.
5. Гринчишин Д. Г., Сербенська O.A. Словник паронімів української мови. – К.: Рад. школа, 1986.
6. Жайворонок В. В. Велика чи мала літера?/ Словник-довідник. – К.: Наукова думка, 2004.
7. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. – К., 1998.
8. Короткий тлумачний словник української мови / За ред. Д. Г. Гринчишина. – К., 1988.
9. Лесин В. М., Пулинець О. С. Словник літературознавчих термінів. – К., 1997.
10. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997.
11. Орфографічний словник української мови / Уклад: С. І. Головащук та ін. – К.: Довіра, 1994.
12. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин та ін. – К.: Знання, 2004.
13. Словник іншомовних слів / Укл. JI. О. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000.
14. Словник синонімів української мови: У 2 т. / А. А. Бурячок та ін. – К.: Наук. думка, 2001.
15. Словник труднощів української мови / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К., 1989.
16. Паночко М. Словник-довідник вживання літери «ґ». – Львів, 1993.
17. Фразеологічний словник української мови: У 2 т. / Укл. В. М. Білоноженко. – К.: Наук. думка, 1993, 1998, 1999.

ПОСІБНИКИ
1. Антисуржик / За заг. ред. О. Сербенської. – Львів, 1994.
2. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. – К.: Укр. книга, 1997.
3. Бернадська Н. Українська література ХХ століття. – К.: Знання-прес, 2006.
4. Буяновер Г. Б. Вправи для попередження мовних та граматичних помилок. – Дніпропетровськ: Літера, 1994.
5. Вихованець І. Р. Таїна слова. – К., 1990.
6. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови. –Тернопіль: Підручники і посібники, 2004.
7. Довідник з культури мови / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: Вища школа, 2005.
8. Заболотний О. В. Українська мова: Навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів. – Біла Церква: Надтока, 2004.
9. І вічна таїна слова: Аналіз великого епічного твору. – К.,1990.
10. Кисіль Г. Г., Дуфинський М. В. Культура сучасної української літературної мови. – К., 2005.
11. Коваль А. П. Слово про слово. – К., 1986.
12. Культура мови на щодень / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К., 2000.
13. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990.
14. Никанорова О. Поезії одвічна висота. – К., 1986.
15. Нові імена в програмі з української літератури / Упор. В. Я. Неділько. – К.: Освіта, 1993.
16. Степанишин Б. Давня українська література в школі. – К.: Либідь, 2000.
17. Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст.: Довідник. – К.: Либідь, 2000.
18. Українське слово.Хрестоматія української літератури та української критики / Упор. В. Яременко, Є. Федоренко: У 4 кн. – Кн. І – ІV. – 1993 – 1996.
19. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика. – К., 1994.
20. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навчальний посібник. – К., 1999.
21. Українська мова. Зовнішнє оцінювання: Навчальний посібник з підготовки до зовнішнього оцінювання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: УЦОЯО, 2007, 2008.
22. Український правопис. – К.: Наук, думка, 1993, 1994, 2005.
23. Чак С.Д. Складні випадки правопису та вживання слів. – К., 1989.
24. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 1997, 2005.

Для ефективного використання у процесі підготовки до олімпіади пропонуємо схвалені МОНМС України і вже апробовані в шкільній практиці збірники тестових завдань, які готують учнів до ЗНО, та нові посібники (експрес-репетитори) для самостійної підготовки учнів.
Для отримання більш розширеної інформації радимо звернутися до Інтернет-сайтів мовної тематики:
• vesna.sammit.kiev.ua;
• /domivka.htm.
У процесі вивчення української літератури варто використовувати й сучасні можливості Інтернету, наприклад, такі сайти:
• – бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали творів, переклади, коментарі, історичні відомості;
• – класична українська література;
• www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html – зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку XX століття;
• books.ms.km.ua – твори репресованих українських письменників;
• - українська поезія та фольклор, тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики;
• .ua – сучасна поезія світу, критичні матеріали про літераторів;
• .ua
– твори сучасних українських і зарубіжних авторів та ін.
Літературно-критичний матеріал та тексти художніх творів можна знайти на сайтах популярних фахових часописів, наприклад: .ua – «Книжковий кур'єр»;
.ua/gazeta - «Книжник-ревю»; www.kryfyka.kiev.ua – «Критика» та ін.
Педагог має бути готовим, у разі потреби, підтримати школярів, допомогти їм подолати труднощі, які неминуче виникають в освоєнні нових підходів до навчання. Така праця дасть змогу досягти успіхів у розвиткові вмінь учнів користуватися українською мовою, та вдало виступити на предметній олімпіаді.

РЕКОМЕНДОВАНІ САЙТИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Міністерство освіти і науки України

Український центр оцінювання якості освіти

Бібліотека української літератури

Лінгвістичний портал (тестування, підручник, перекладач)

Мова. Київ.УА (консультації, словники, переклад)

Нова мова (статті про мову, словники, консультації)

Освітній портал (новини, консультації)

Острів знань (тести, новини, афоризми інше)

Український лінгвістичний портал («Словники України»
Російсько-український словник сталих виразів

Тлумачний словник української мови

Українська Вікіпедія (розділ « Мовознавство »)

Український правопис

Cучасна поезія світу, критичні матеріали про літераторів

Українська поезія та фольклор, тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики

Твори репресованих українських письменників

Твори сучасних українських і зарубіжних авторів

Бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали творів, переклади, коментарі, історичні відомості

Зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку ХХ ст. та ін.

Класична українська літератураСкачать документ

Похожие документы:

 1. Аналітична довідка за підсумками участі школярів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін (2010/2011 н р.)

  Документ
  Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін протягом січня – березня 2011 р. проведено обласні (III етап) учнівські олімпіади з української мови та літератури, історії, основ правознавства, іноземних
 2. Донецький навчально-виховний комплекс №119 донецької міської ради донецької області план роботи на 2011-2012 навчальний рік

  Документ
  Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04.09.2003р. №595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», наказу від 30.
 3. Зміст Дошкільна освіта

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації
 4. Річний план роботи Донецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №136 Донецької міської ради

  Документ
  Наведені дані свідчать про результативність роботи шкільної адміністрації з підбору та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх років.
 5. Річний план роботи комунального закладу «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей зі зниженим зором №12» Харківської обласної ради

  Документ
  І. Вступ. Аналіз стану навчально-виховної роботи школи-інтернату № 12 за 2010/2011 навчальний рік та пріоритетні завдання на 2011/2012 навчальний рік.

Другие похожие документы..