Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1 История Англии. План Норманны. происхождение норманнов походы норманнов 3 Англосаксы и норманны Пересказ 4-5 пунктов 3 Закрепление пройденного мате...полностью>>
'Документ'
Эколого-краеведческое направление в работе дошкольного отделения близко педагогам, родителям и детям, так как оно сочетается с повседневными интереса...полностью>>
'Документ'
Весы на 30 кг 1 шт. Весы на 30 кг 1 шт. ШХС-1, – шкаф холодильный, среднетемпературный 1 шт. КХС-3 – камера холодильная, среднетемпературная 1 шт....полностью>>
'Программа'
Шумакова Н.Б. – доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории психологии одаренности Психологического института РАО, профессор М...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Обліково-фінансовий факультет Кафедра фінансів (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Обліково-фінансовий факультет

Кафедра фінансів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВТЕІ КНТЕУ

_________________ Сусіденко В.Т.

ПРОГРАМА

Комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики

Освітньо-кваліфікаційний рівень

“магістр”

Галузь знань

0501 “Економіка і підприємництво”

Спеціальність

050104 “Фінанси”

Спеціалізація

01 “Державні фінанси”

Вінниця 2010

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу ВТЕІ КНТЕУ заборонено

Укладачі: Ж.В. Гарбар, кандидат економічних наук, доцент;

Л.І. Губанова, кандидат економічних наук, доцент;

В.В. Руденко, асистент

Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри фінансів (протокол __ від _______2010р.); схвалено на засіданні методичної комісії обліково-фінансового факультету (протокол №__ від_______2010р.), на засіданні методичної ради інституту (протокол №__ від ________2010р.) .

Рецензент: О.А.Сьомченков, к.е.н., доц.

ПРОГРАМА

Комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики

Освітньо-кваліфікаційний рівень

“магістр”

Галузь знань

0501 “Економіка і підприємництво”

Спеціальність

050104“Фінанси”

Спеціалізація

01 “Державні фінанси”

Укладачі: ГАРБАР Жанна Володимирівна;

ГУБАНОВА Людмила Іванівна;

РУДЕНКО Вікторія Василівна

Підп. до друку . Формат 60x84/16. Папір письм.

Офс.друк. Ум. друк. арк. .

Обл.-вид. арк. . Тираж 30 пр. Зам. № .

Центр підготовки навчальних та науково-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ. 21100, м. Вінниця , вул. Хмельницьке шосе, 25.


вступ

В сучасних умовах господарювання суттєво змінюються вимоги до підготовки кадрів. Зокрема, сучасний рівень економіки вимагає підвищення рівня професіоналізму й компетентності спеціалістів у всіх галузях, має пряме відношення до навчального процесу у вузах, які щороку випускають тисячі молодих спеціалістів.

Згідно з Державним стандартом освіти в Україні обов'язковим елементом освітньо-професійної підготовки студентів навчальних закладів усіх рівнів акредитації є практична підготовка. Вона повинна відповідати освітньо-професійній програмі підготовки фахівця, затвердженій для нього у Варіативному компоненті освітньо-кваліфікаційної характеристики, враховувати специфіку галузей економіки, в яких буде працювати випускник після закінчення навчання, основні завдання, види та зміст діяльності фахівця відповідної спеціалізації, а також особливості підприємств, які є базами практики.

Невід'ємною і провідною частиною практичної підготовки студентів вищого навчального закладу є комплексна виробнича практика магістрів з фаху та переддипломна практика. Проходження комплексної виробничої практики в магістратурі по спеціальності 8.050104 “Фінанси” дає можливість слухачам ознайомитись із стилем та методами роботи працівників фінансових органів, органів Державного казначейства, податкової служби, Пенсійного фонду України та інших соціальних фондів, фінансово-кредитних установ, підприємств та організацій приватного сектору економіки, бюджетних установ, що сприятиме адаптації випускників до умов та характеру можливої майбутньої роботи. Під час переддипломної практики слухачі магістратури виконують дипломну магістерську роботу. Тому цей етап навчального процесу є важливим заключним видом науково-дослідної роботи в межах навчання в магістратурі.

Загальна тривалість виробничої практики зі спеціальності 8.050104 “Фінанси” становить 8 тижнів, у тому числі:

 • комплексна виробнича практика з фаху − 6 тижнів,

 • переддипломна практика − 2 тижні.

Розподіл студентів по об’єктах практики і призначення керівників проводиться кафедрою фінансів відповідно до наявності баз практики та кількості місць на кожній з них і оформляється наказом по університету. При цьому враховується характер майбутньої роботи випускника та тематика дипломної магістерської роботи. З дозволу кафедри студент може самостійно підібрати базу проведення виробничої практики, що відповідає професійному спрямуванню.

До відбуття на базу виробничої практики слухач магістратури зобов'язаний отримати від керівника магістерської роботи індивідуальні завдання на написання магістерської роботи.

Провідним навчально-методичним документом, в якому визначається мета і завдання комплексної виробничої практики магістрів з фаху та переддипломної практики на кожному етапі проходження, їх взаємозв'язок між собою та з навчальною і науково-дослідною діяльністю студентів, а також загальні питання щодо організації, керівництва та підведення підсумків практики, є Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики.

Програму підготовлено відповідно до структурно-логічної схеми навчального процесу та вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця з фінансів, економіста-фінансиста.

Програма комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики складається з наступних розділів:

 1. Загальні положення.

 2. Призначення та зміст окремих видів практики.

 3. Підведення підсумків практичної підготовки студентів.

РОЗДІЛ 1. Загальні положення

1.1. Мета, зміст та результати проходження практики

Метою комплексної виробничої практики з фаху та переддипломної практики є набуття студентами професійних навичок і вмінь для обґрунтування та прийняття самостійних рішень у їх майбутній професії під час конкретної роботи.

Досягнення мети виробничої практики студентів потребує вирішення таких основних завдань:

 • закріплення та поглиблення теоретичних знань завдяки вивченню досвіду роботи фінансових організацій, де студенти проходять практику;

 • набуття необхідних навичок і освоєння методів складання бюджетів, фінансових планів, що здійснюються в умовах переходу до ринку;

 • засвоєння методів і способів нарахування податків, зборів, соціальних внесків, процедури сплати та контролю за податковими платежами (перевірка достовірності податкових декларацій, визначення доходів тощо);

 • разом з фахівцями фінансових і податкових служб студенти повинні взяти участь у підготовці матеріалів згідно з функціями підрозділів, де студенти перебувають на практиці.

В результаті виробничої практики студенти-практиканти повинні:

ЗНАТИ: законодавчі та інструктивні документи, що стосуються доходів і видатків бюджетів; сучасні методи і форми фінансової роботи з мобілізації доходів бюджетів, фінансування виробничої і невиробничої сфер; організацію, методи бюджетного планування і фінансування, методи контролю; організацію та систему обліку по виконанню кошторисів бюджетних установ; основні засади роботи фінансово-кредитних установ; порядок формування доходів та здійснення виплат установами Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування.

ВМІТИ: (залежно від місця проходження комплексної виробничої практики) складати кошториси бюджетних установ із застосуванням основних методів бюджетного планування; здійснювати перевірки правильності складання і виконання кошторисів бюджетних установ використовувати прийоми економічної і контрольної роботи,; виконувати роботу зі складання місцевих бюджетів, складати бюджетні розписи та пояснюючі записки до проектів бюджетів; здійснювати перевірки своєчасності та повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів різного рівня; здійснювати практичні дії щодо організації казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів; розробляти та виконувати бюджети державних цільових фондів, аналізувати їх діяльність; перевіряти подану від підприємств, установ та організацій звітність про сплату внесків до державних цільових фондів; проводити нарахування пенсій та страхових внесків різним категоріям населення; характеризувати діяльність фінансово-кредитних установ; складати договори страхування та кредитні договори, виконувати розрахунково-касові операції; здійснювати розробку та реалізацію фінансових планів підприємств, установ та організацій; складати звітність та аналізувати діяльність юридичних осіб тощо.

1.2. Організація та керівництво практикою

Навчально-методичне керівництво практикою студентів здійснюють викладачі кафедри фінансів. За кожною базою практики закріплено викладача-керівника від кафедри. Крім того, згідно з “Положенням про практику студентів вищих навчальних закладів” загальне і безпосереднє керівництво практикою покладено на керівників підрозділів та окремих висококваліфікованих фахівців організації, що є базою практики, шляхом видання відповідного наказу.

Перед проходженням практики студенти забезпечуються такими матеріалами:

 • робочою програмою практики;

 • календарним графіком проходження практики;

 • щоденником практики.

В перший день виробничої практики в щоденнику виробничої практики ставиться відмітка про прибуття на місце проходження виробничої практики і ставиться гербова печатка установи. По закінченню виробничої практики в щоденнику ставиться відмітка про вибуття і гербова печатка установи. Конкретне місце проходження виробничої практики визначає керівник установи відповідним наказом, також цим наказом він призначає загального керівника виробничої практики.

Керівник практики від інституту зобов'язаний:

 • скласти разом із студентами календарні графіки проходження практики;

 • ознайомити керівника практики від фінансової організації, підприємства з робочою програмою практики та графіком перемі­щення по робочих місцях;

 • видати студентам робочу програму практики та індивідуальні завдання;

 • надавати систематичну консультативну допомогу студентам у виконанні програм виробничої практики;

 • контролювати виконання календарного графіка та складання звітів по етапах проходження практики;

 • інформувати завідувача кафедри про стан проходження практики, всі випадки грубого порушення дисципліни студентами;

 • здійснювати контроль за забезпеченням нормальних умов праці студентів в організаціях (підприємствах); вживати заходів щодо усунення недоліків в організації проходження практики;

 • на завершальному етапі перевірити звіти з практики; організувати прийом та захист звітів з практики студентів в університеті чи на базі практики.

Керівник практики на робочому місці (безпосередній керівник) зобов'язаний:

 • здійснювати безпосереднє керівництво роботою студентів, які закріплені за ним, у тісному контакті з керівником практики від університету;

 • забезпечити студентів робочим місцем і створити необхідні умови для проходження практики;

 • ознайомити студентів з організацією роботи на конкретному робочому місці;

 • забезпечити студентів необхідною інформацією, докумен­тами, нормативними матеріалами;

 • надавати студентам можливість брати безпосередню участь у виконанні робіт, що пов'язані з функціональними обов'язками праців­ників на конкретному робочому місці;

 • здійснювати постійний контроль за виробничою практикою практикантів, допомагати їм правильно виконувати всі завдання на даному робочому місці, знайомити з прогресивними методами роботи;

 • контролювати виконання календарних планів;

 • здійснювати контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни студентів, інформувати керівника практики від університету про випадки їх порушення;

 • після закінчення практики перевірити звіти і зробити вис­новки; скласти виробничі характеристики на студентів-практикантів з обов'язковою відміткою про виконання програми практики та інди­відуальних завдань.

Під час проходження виробничої практики студент-практикант має право:

 • бути зарахованим на вакантну посаду в даній установі за умови виконання програми практики;

 • на консультації керівника практики від інституту та від безпосереднього керівника.

Під час проходження практики студент зобов'язаний:

 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, які діють в організації, на підприємстві;

 • у повному обсязі виконувати завдання, що передбачені програ­мою практики;

 • регулярно вести щоденник практики;

 • вести робочий зошит для записів необхідних цифрових матеріалів, накопичувати копії документів, що належать до питань програми практики і використовувати їх під час написання звітів про проходження практики;

 • своєчасно подавати керівникові практики письмові звіти про виконання всіх завдань по етапах практики.

При порушенні студентами-практикантами трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки тощо, на них згідно з наказом керівника організації може бути накладене стягнення, про що необхідно повідомити декану факультету і на кафедру.

РОЗДІЛ 2. Призначення та зміст окремих видів практики

2.1. Комплексна виробнича практика з фаху

Зміст комплексної виробничої практики з фаху передбачає надання студентам завдань щодо вивчення досвіду роботи установ фінансового профілю та фінансових підрозділів підприємств, установ й організацій, набуття навичок самостійної роботи з урахуванням робочого часу студента-магістранта.

Обсяг та зміст завдання, що належить виконувати студенту, встановлюється керівником практики від вищого навчального закладу відповідно до змісту Програми практики і календарного плану проходження практики.

Для студентів спеціальності 8.050104 “Фінанси” передбачено такий вибір баз та місць комплексної виробничої практики з фаху:

1. Фінансові підрозділи бюджетних установ.

2. Територіальні підрозділи Державної податкової адміністрації України.

3. Територіальні підрозділи Державного казначейства України.

4. Місцеві фінансові органи.

5. Територіальні підрозділи державних цільових фондів;

6. Фінансові підрозділи підприємств, установ та організацій.

7. Страхові компанії.

8. Комерційні банки.

Під час проходження практики студенти повинні ознайомитись з роботою баз практики з питань, які передбачені Програмою практики.

Зміст проходження комплексної виробничої практики з фаху.

База практики – фінансові підрозділи бюджетних установ.

Завдання 1.

Ознайомитись і проаналізувати структуру бюджетної установи:

 • охарактеризувати Положення (Статут) бюджетної установи, її внутрішню організаційну структуру, характер діяльності;

 • ознайомитись з розподілом обов’язків, посадовими характеристиками працівників підрозділів, наявними інструктивними та методичними матеріалами, які визначають і регламентують діяльність бюджетної установи;

 • розкрити основні функціональні напрями діяльності бюджетної установи;

 • визначити, які зміни відбувалися за останні три роки в організаційній структурі та якісних і кількісних показниках діяльності бюджетної установи.

Завдання 2.

Визначити та проаналізувати стан правового забезпечення діяльності бюджетної установи:

 • ознайомитися з законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність бюджетної установи;

 • ознайомитися з законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок планування доходів і видатків та механізм фінансування бюджетної установи;

 • визначити основні проблемні питання правового регулювання діяльності бюджетної установи.

Завдання 3.

Дослідити порядок планування доходів загального та спеціального фондів кошторису бюджетної установи:

 • ознайомитися із порядком розрахунку планових обсягів асигнувань по загальному фонду кошторису бюджетної установи;

 • ознайомитися із механізмом розрахунку планових доходів спеціального фонду кошторису бюджетної установи в розрізі джерел надходжень: від надання платних послуг (кошти, які надійшли бюджетним установам як плата за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетних установ, а також за послуги із створення умов для початку реалізації інфраструктурних проектів); від господарської та/або виробничої діяльності (кошти, які отримують бюджетні установи від господарсько-виробничої діяльності допоміжних, навчально-допоміжних підприємств, господарств, майстерень, тощо; квартирна плата та плата за гуртожиток; від працевикористання спецконтингенту; відрахування від заробітку або іншого доходу спецконтингенту за харчування, речове майно, комунально-побутові та інші надані йому послуги тощо); від оренди майна бюджетних установ; від реалізації іншого майна (кошти, які отримують бюджетні установи від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей, у тому числі списаних, за здані як брухт і відходи чорні, кольорові, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні установи, а також кошти, отримані Національною академією наук та бюджетними установами, що належать до її відання, від реалізації нерухомого майна); від інших джерел надходжень: благодійних внесків, грантів та дарунків, а також коштів, які отримують бюджетні установи для виконання окремих конкретних доручень від підприємств, організацій чи фізичних осіб, від інших бюджетних установ.

Завдання 4.

Дослідити порядок планування фонду оплати праці та нарахувань на нього по загальному фонду кошторису бюджетної установи:

 • ознайомитися із порядком складання тарифікаційного списку бюджетної установи;

 • ознайомитися із порядком складання штатного розпису бюджетної установи;

 • ознайомитися із порядком розрахунку фонду оплати праці бюджетної установи в розрізі різних груп персоналу;

 • ознайомитися із системою нарахувань на фонд оплати праці в бюджетній установі.

Завдання 5.

Дослідити порядок планування інших поточних видатків по загальному фонду кошторису бюджетної установи:

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на придбання предметів постачання і матеріалів у бюджетній установі;

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на відрядження в бюджетній установі;

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на оплату комунальних послуг у бюджетній установі;

 • ознайомитися із порядком розрахунку субсидій і поточних трансфертів, здійснюваних бюджетною установою;

 • ознайомитися із порядком розрахунку інших поточних видатків бюджетної установи.

Завдання 6.

Дослідити порядок планування капітальних видатків по загальному фонду кошторису бюджетної установи:

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на придбання основного капіталу у бюджетній установі;

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на створення державних запасів і резервів в бюджетній установі;

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на придбання землі та нематеріальних активів у бюджетній установі;

 • ознайомитися із порядком розрахунку капітальних трансфертів, здійснюваних бюджетною установою.

Завдання 7.

Дослідити порядок планування видатків по спеціальному фонду кошторису бюджетної установи:

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням платних послуг, а також за погодженням з Міністерством фінансів витрат капітального характеру, пов'язаних з наданням послуг із створення умов для початку реалізації інфраструктурних проектів у бюджетній установі;

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на організацію господарської та/або виробничої діяльності, а також на господарські видатки бюджетної установи;

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на утримання, обладнання, ремонт майна бюджетної установи;

 • ознайомитися із порядком розрахунку видатків на ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів (крім будівель і споруд) та матеріальних цінностей, на покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування відходів і брухту на приймальні пункти, на преміювання осіб, які безпосередньо зайняті збиранням відходів і брухту, а також на господарські потреби бюджетної установи.

Завдання 8.

Дослідити порядок розгляду та затвердження кошторису бюджетної установи:

 • ознайомитися із порядком отримання лімітної довідки про бюджетні асигнування в бюджетній установі;

 • ознайомитися із порядком розгляду та затвердження штатного розпису, кошторису та плану асигнувань бюджетної установи.

Завдання 9.

Дослідити порядок виконання кошторису бюджетної установи та процес складання фінансової звітності:

 • вивчити порядок взаємодії бюджетної установи з органами Державного казначейства України в процесі виконання кошторису;

 • ознайомитися із порядком виконання загального фонду кошторису бюджетної установи;

 • ознайомитися із порядком виконання спеціального фонду кошторису бюджетної установи.

 • ознайомитися із порядком складання звітності про виконання загального і спеціального фондів кошторису бюджетної установи.

Завдання 10.

Вивчити та проаналізувати основні показники діяльності бюджетної установи за останні роки:

 • оцінити склад та структуру доходів загального фонду кошторису бюджетної установи за останні роки;

 • проаналізувати склад та структуру доходів спеціального фонду кошторису бюджетної установи за останні роки;

 • оцінити динаміку та основні тенденції фінансування видатків загального фонду кошторису бюджетної установи за останні роки.

 • проаналізувати стан та динаміку фінансування видатків спеціального фонду кошторису бюджетної установи за останні роки.

База практики – територіальні підрозділи Державної податкової адміністрації України.

Завдання 1.

Ознайомитись і проаналізувати структуру територіального підрозділу ДПАУ:

 • охарактеризувати Положення територіального підрозділу ДПАУ, його внутрішню організаційну структуру, характер діяльності;

 • ознайомитись з розподілом обов’язків, посадовими характеристиками працівників підрозділів, наявними інструктивними та методичними матеріалами, які визначають і регламентують діяльність територіального підрозділу ДПАУ;

 • розкрити основні функціональні напрями діяльності територіального підрозділу ДПАУ;

 • визначити, які зміни відбувалися за останні три роки в організаційній структурі та якісних і кількісних показниках діяльності територіального підрозділу ДПАУ.

Завдання 2.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Обліково-фінансовий факультет Кафедра фінансів (1)

  Документ
  Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри фінансів (протокол __ від 2010р.); схвалено на засіданні методичної комісії обліково-фінансового факультету (протокол №__ від 2010р.
 2. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра фінансового контролю та аналізу

  Документ
  Дисципліна «Судово-бухгалтерська експертиза» є важливою складовою у системі знань, передбачених до опанування у процесі освітньо-професійної підготовки студентів галузі знань «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 030509
 3. Міністерство освіти І науки україни (28)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 4. Довідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009

  Документ
  Інноваційний розвиток вищої освіти : рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 рр.) / упоряд. : Боровенська К.О., Сергєєва О.В. ; Наукова бібліотека ДонДТУ ; Довідково-бібліографічний відділ.
 5. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (2)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2007.

Другие похожие документы..