Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям качества, установленным в Федеральном законе от 02.01.2 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности...полностью>>
'Документ'
Т\ллевсем: в=рманти йыв=ёсен «ъпкев\семпе» паллаштарасси; в\рантекенсене ёут ёантал=к ш=пи пир\н ал=ра пулнине, =на м\нле упрамаллине тата пуянлатмалл...полностью>>
'Документ'
Казначеевские чтения №2, 2009. Глобальные проблемы ноосферы: природа, человек, общество, культура. Сборник докладов участников международной научно-п...полностью>>
'Закон'
Настоящий Федеральный закон определяет правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, а также регулирует отношения между иностранными...полностью>>

Конспект лекцій для студентів напряму підготовки 0305 "Економіка та підприємництво"

Главная > Конспект
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Менеджмент

Конспект лекцій

для студентів напряму підготовки

0305 “Економіка та підприємництво”

денної форми навчання

Суми

Сумський державний університет

2011

Менеджмент: конспект лекцій / укладачі: М. М. Петрушенко, Г. М. Шевченко. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 178 с.

Кафедра управління

ЗМІСТ

С.

1.1 Мета і завдання дисципліни 11

1.2 Зміст розділів дисципліни "Менеджмент" 11

Одноосібна власність 42

Виробнича 43

підприємницька діяльність 43

Система контролю 51

Таблиця 5 – Традиційні та сучасні цінності організації 52

Формами комунікації є дигітальна і аналогова комунікація. 96

Усі відомості закодовані за допомогою символів, як наприклад, шрифт, цифри – дигітальні форми комунікації. За їх допомогою можна порівняно точно закодувати послання, причому йдеться про точність насамперед математичних і хімічних формул, навіть у найдрібніших деталях. 96

Зрозуміло, що дигітальна комунікація має “стерильний” характер, тобто вільний від емоції. Цей вид комунікації має той недолік, що часто призводить до непорозумінь. Помилки можуть виникати при відправленні через неправильне кодування відправником, і в одержувача – через неправильну інтерпретацію. Часто помилки виникають через неправильний переклад з однієї мови на іншу. 96

Навпаки, аналогова комунікація має наочний або зворотний характер. До цього виду комунікації належить вся безсловесна комунікація, наприклад, жести, погрози або дотики. Насамперед, аналогову комунікацію зручно застосовувати у стосунках між людьми, при цьому можна передати навіть настрій. Наприклад, можна провести на аркуші паперу горизонтальну лінію як нульову вісь, що означала б нейтральний настрій. Чим радіснішою і щасливішою почуває себе людина, тим вищою буде позначка над цією віссю, а чим гірший настрій, тим нижче позначка під нульовою віссю. 96

Прикладами поєднання аналогової і дигітальної комунікації можуть служити розмовна мова, креслення або мережеві графіки. 96

Цілком зрозуміло, що так званими аналоговими каналами можна значно легше з’ясувати площину стосунків. Таким чином відкривається можливість виявити (з’ясувати) або розв’язати міжособові проблеми або конфлікти. Механізм сприйняття комунікативних повідомлень можна проілюструвати за допомогою так званого “йо-харі-вікна”, названого за іменами Йозефа Люфта і Харрі Інгмана. Це соціально-наукова модель, яка відображає зміни у сприйнятті завдяки комунікації, наприклад, у процесі формування групи (колективу). У цій моделі чотири параметри стосунків між “Я” та іншими (А, В, С, D) (рис. 24). 96

Квадрат А – це сфера вільної діяльності, де поведінка і мотиви відомі як самому мені, так й іншим. До цієї сфери належать майже всі форми ввічливості, одяг, ділова інформація та ін. 97

Квадрат В – сфера навчання динамічних тренованих груп: я чогось за собою не помічаю, але інші це помічають. Квадрат В визначається як “сліпа пляма” самовідчуття у соціальних контактах, тобто тут та частина поведінки, яка для інших помітна і зрозуміла, – мені самому невідома і тому не підлягає управлінню. 97

Квадрат С – це сфера поведінки, яка мені відома, але яку я приховую від інших. У кожної людини є така сфера особистого, тобто невідомих іншим дій, думок і почуттів. 97

Квадрат D – охоплює процеси і стани, невідомі ні мені, ні іншим. Вони належать до такої сфери, яка називається у психології “неусвідомлене”. Ця сфера обговорюється в тренувальних групах тільки побічно. 97

У ході комунікативного процесу відбувається сприйняття інформації. 97

Важко перебільшити роль і значення інформації в управлінській діяльності. З давніх-давен людство збагачувало свої знання про навколишній світ, про окремі предмети або події за допомогою повідомлень у вигляді звукових, світлових, електричних, механічних та інших сигналів. Такі повідомлення називаються інформацією. 97

Термін “інформація” в перекладі з латинської означає “пояснення”, “викладення”, “усвідомлення”. Спілкування людей між собою на роботі, вдома, на вулиці, у транспорті неможливе без обміну інформацією. 97

Є й інший підхід до визначення інформації: інформація – це те повідомлення, яке зменшує невизначеність у тій галузі, до якої воно належить. В управлінні інформацію порівнюють із нервовою системою, яка забезпечує функціонування живого організму. Чим краще інформований менеджер, тим оперативніше і вищої якості він приймає рішення. 97

Для комплексного підходу до управління соціально-економічними процесами та організаціями необхідна класифікація інформації. 97

Всю інформацію за її характером класифікують на науково-технічну, правову, історичну, політичну, ідеологічну, виробничо-управлінську, художньо-публіцистичну, побутову. 97

За стадіями утворення інформація поділяється на первинну і вторинну. Первинна інформація виникає безпосередньо в процесі діяльності об’єкта і реєструється на початковій стадії процесу управління. Вторинна інформація утворюється в результаті обробки первинної інформації і може бути проміжною і результативною. Проміжна інформація має результати розрахунків, які використовуються як початкові дані для наступних розрахунків. Результативна інформація одержується у процесі обробки перинної і проміжної інформації і використовується для управління об’єктом і прийняття рішень. 98

За відношенням до процесу обробки інформація класифікується на оброблювану і необроблювану. 98

За функціями управління економічна інформація поділяється на планову, нормативну, бухгалтерську, статистичну та оперативно-технічну. 98

За стабільністю інформація поділяється на змінну, яку іноді називають поточною, та умовно-постійну, яку часто називають постійною. Змінна інформація відображає фактичні кількісні і якісні характеристики діяльності організацій. Вона може змінюватися для кожного випадку як за назвою реквізитів, так і за їх кількісною величиною. Постійна інформація в управлінні залишається незмінною протягом тривалого часу. Вона поділяється на нормативно-розцінкову, планову, табличну інформацію. 98

Важливу роль в управлінні організацією при відображенні фактичного стану об’єкта відіграє облікова інформація. Вона поділяється на групи, які відповідають трьом видам обліку, що відрізняються ступенем узагальнення інформації: оперативно-технічний облік, бухгалтерський облік, статистичний облік. 98

Конфлікт як процес також у спрощеному вигляді можна представити як послідовність таких чотирьох фаз: виникнення конфліктної ситуації; інцидент (відкрита фаза конфлікту, що, як правило, призводить до його загострення – ескалації); криза і розрив відносин (за аналогією зі стадією “управління конфліктом” на рис. 39 – складається з конструктивного та деструктивного етапів); повне закінчення конфлікту. 168

Сам по собі конфлікт не підсилює й не робить слабшою організацію. Службовці й менеджери повинні керувати конфліктом, робити його максимально корисним. Але навіть у ситуаціях із керованим конфліктом не треба допускати, щоб він вирував і розростався. 168

Виділяють кілька ефективних способів управління конфліктною ситуацією, їх поділяють на дві категорії: структурні та міжособистісні. 168

До структурних способів належать: роз’яснення вимог до роботи, використання координаційних та інтеграційних механізмів, установлення загальноорганізаційних комплексних цілей і використання системи винагород: 168

роз’яснення вимог до роботи. Тут мають бути чітко встановлені такі параметри, як рівень результатів, що повинні бути досягнуті, хто дає і одержує різноманітну інформацію, повноважень і відповідальності, а також чітко визначені політика, процедури й правила; 168

координаційні та інтеграційні механізми. Це принцип єдиноначальності, коли підлеглий чітко знає, чиїм рішенням він повинен підкорятися, а також засоби інтеграції, такі, як управлінська ієрархія, використання служб, які здійснюють зв’язок між функціями, функціональними групами, цільові групи та спільні наради окремих відділів; 169

загальні комплексні цілі організації. Завдання вищих цілей – спрямувати зусилля всіх учасників на досягнення загальної мети. Наприклад, установлення чітко сформульованих цілей для всієї організації сприятиме тому, що керівники відділів будуть приймати рішення, ефективні для всієї організації, а не лише для їх власних функціональних підрозділів; 169

структура системи винагород. Люди, які роблять свій внесок у досягнення загальних цілей організації, допомагають іншим групам організації, старанно підходять до комплексного вирішення проблеми, мають отримати винагороду премією, визнанням або підвищенням. 169

До міжособистісних способів розв’язання конфліктів належать: ухиляння, згладжування, примушення, компроміс та розв’язання проблеми: 169

ухиляння. Цей стиль поведінки означає, що людина намагається уникнути конфлікту; 169

згладжування. Цей стиль поведінки зумовлюється переконанням, що не слід сердитися, тому що “всі ми – одна щаслива команда, і не слід розгойдувати човна”. “Згладжувач” намагається не випустити назовні ознаки конфлікту, не мати жорстокості, апелюючи до необхідності в солідарності. На жаль, прихильники цього стилю поведінки часто зовсім забувають про проблему, яка лежить в основі конфлікту. Внаслідок цього можуть настати мир і гармонія, а проблема зостанеться, залишаючись невирішеною; 169

примушення. При цьому стилі люди намагаються прийняти чи утвердити свою точку зору будь-якою ціною. Ті, що намагаються так робити, не цікавляться думкою інших людей. Цей стиль може бути ефективним лише у тих ситуаціях, де керівник має незаперечну владу над підлеглими. Недоліком цього стилю є те, що він стримує ініціативу підлеглих, робить їх пасивними. Він може викликати обурення, особливо серед молодого і більш освіченого персоналу; 169

компроміс. Здатність до компромісу високо цінується в управлінні, оскільки це зводить до мінімуму недоброзичливість і часто дає можливість
швидко розв’язати конфлікт. Однак використання компромісу на ранніх стадіях конфлікту, який виник з важливого рішення, може завадити діагностуванню проблеми та скоротити час пошуку альтернатив; 169

розв’язання проблеми. Цей стиль є визнанням існування різних думок, готовність ознайомитися з іншими точками зору, щоб зрозуміти причини конфлікту, знайти ефективні дії, прийнятні для всіх сторін. Той, хто користується таким стилем, не намагається досягти своєї мети за рахунок інших людей, а швидше шукає найкращий варіант вирішення проблеми. 169

Роль менеджера у вирішенні конфліктів різних рівнів дуже важлива, оскільки від првильного вибору методів управління конфліктами залежить кінцевий результат, а від життєвого і професійного досвіду – вибір напрямку його дій, тобто варто загасити конфлікт чи, навпаки, його стимулювати. 170

Основна література 184

1 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "МЕНЕДЖМЕНТ"

1.1 Мета і завдання дисципліни

Метою викладання дисципліни “Менеджмент” є вивчення студентами основних принципів, положень і методів менеджменту – процесу управління соціотехнічними системами (організаціями, установами, підприємствами).

Основними завданнями вивчення дисципліни є одержання студентами знань, навичок та вмінь у галузі менеджменту підприємства та його функціональних підрозділів, ознайомлення із принципами, функціями та методами управління, технологією прийняття управлінських рішень, а також розвиток здібностей, що дозволяють менеджерам здійснювати управлінську, організаційну, методичну, діагностичну, інноваційну діяльність при управлінні організаціями з урахуванням розвитку й ефективності використання їх людського потенціалу в умовах динамічного організаційного середовища.

Предмет курсу – закономірності формування та функціонування системи менеджменту організації (підприємства).

Місце курсу “Менеджмент” у системі підготовки бакалаврів за напрямом “Економіка і підприємництво” визначається необхідністю формування професійних навичок економістів, фінансистів і маркетологів у ринкових умовах із загальних питань в галузі управління організацією, підприємством та його функціональними підрозділами. До основних дисциплін, які забезпечують курс менеджменту, відносять: загальну економічну теорію, економіку підприємства. Крім того, сфера знань “Менеджмент” взаємозв’язана з рядом наукових теорій: економічних (ринок праці, міжнародні відносини, організація виробництва, економічні методи, економічна інформація тощо); психологічних (загальна психологія, теорія поведінки, конформізм, психологія праці та ін.); соціальних (групова поведінка, психологія спілкування, теорія організації, трудове і соціальне право, політологія, конфліктологія тощо).

1.2 Зміст розділів дисципліни "Менеджмент"

Вступ до дисципліни

Менеджмент. Предмет та метод дисципліни, її завдання, структура та взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Роль дисципліни в організаційно-економічній підготовці бакалаврів. Удосконалення методів та процесів менеджменту.

Методичні вказівки. Студенти повинні чітко уявляти собі вимоги щодо обсягів та змісту знань, навичок, які стосуються даної дисципліни.

Література [1; 3, т. 1 с. 7-11; 5, с. 5-26; 9, с. 13-32].

Розділ 1 Концептуальні основи менеджменту

Тема 1.1 Парадигма менеджменту

Поняття, етимологія, основні положення та завдання менеджменту. Зміст процесу менеджменту. Принципи і методи менеджменту.

Методичні вказівки. Особливої уваги при вивченні даної теми потребує питання змісту процесу менеджменту, встановлення суб’єкт-об’єктного взаємозв’язку при вирішенні управлінських проблем.

Література [1; 2, с. 13-18; 7; 9, с. 33-36].

Тема 1.2 Еволюція менеджменту

Еволюція управлінських відносин і науки “менеджмент” у контексті різних історичних епох розвитку людства. Раціоналістичний і поведінковий напрями еволюції менеджменту. Технократизм. Школи менеджменту.

Методичні вказівки. Вивчаючи цю тему, студенти повинні з’ясувати, який досвід отримав менеджмент від тієї чи іншої історичної епохи і у чому сутність шкіл управління.

Література [2, с. 19-30; 3, с. 13-64; 5, с. 62-85; 6; 13].

Тема 1.3 Організація та її розвиток

Поняття та сутність організації. Моделі та середовища організації. Організаційний розвиток.

Методичні вказівки. Слід звернути увагу на сукупність взаємозв’язків між різними елементами внутрішнього та зовнішнього організаційних середовищ.

Література [5, с. 88-138; 7; 8; 10].

Тема 1.4 Підприємницький менеджмент

Взаємозв’язок “менеджер – підприємець”. Підприємство і підприємництво. Підприємницький менеджмент. Стратегії підприємницького менеджменту.

Методичні вказівки. Увагу слід приділити особливостям цінностей і методів підприємницького менеджменту. Студенти повинні вміти розрізняти управлінські та підприємницькі підходи у системі економічних відносин.

Література [4; 9, с. 169-230; 11].

Розділ 2 Функції менеджменту

Тема 2.1 Планування

Взаємозв’язок принципів, функцій і методів менеджменту. Класифікація функцій менеджменту. Планування як первинна управлінська функція. Процес стратегічного планування.

Методичні вказівки. Після вивчення даної теми студенти повинні знати зміст основних етапів стратегічного планування, а також сутність планування як функції менеджменту.

Література [3, т.2 с. 219-272; 5, с. 256-303; 6; 7].

Тема 2.2 Організація як функція

Організація як функція. Повноваження. Типи організаційних структур управління.

Методичні вказівки. При вивченні цієї теми важливо звернути увагу на особливості органічних і механістичних оргструктур управління.

Література [3, т.1 с. 72-81; 5, с. 308-354; 7; 10].

Тема 2.3 Мотивація

Мотивація як функція і процес менеджменту. Мотив і стимул. Ранні, змістовні та процесійні теорії мотивації.

Методичні вказівки. Вивчаючи мотивацію в менеджменті, важливо в першу чергу ознайомитися з її глибоким психологічним змістом. Особливу увагу необхідно приділити розумінню практичного значення тієї чи іншої мотиваційної теорії.

Література [1; 2, с. 129-146; 5, с. 360-387; 8; 13].

Тема 2.4 Контроль

Контроль як функція менеджменту. Види контролю. Етапи процесу контролю. Чинники ефективного контролю.

Методичні вказівки. Особливу увагу слід звернути на психологічні аспекти контролю. Студенти повинні знати зміст контролю як складного процесу.

Література [1; 3, т.1 с. 167-216; 5, с. 390-420; 6; 7; 15].

Розділ 3 Синергетичні процеси менеджменту

Тема 3.1 Управління комунікаціями

Процеси, що пов’язують між собою управлінські функції. Комунікаційний процес. “Йо-харі-вікно”. Класифікація інформації та комунікацій.

Методичні вказівки. Особливої уваги при вивченні даної теми потребує питання змісту комунікаційного процесу.

Література [5, с. 166-189; 8; 12; 13].

Тема 3.2 Управлінське рішення

Рішення як вибір альтернативи. Класифікація управлінських рішень. Процес раціонального вирішення проблеми. Науковий метод в управлінні. Моделі та методи прийняття рішень.

Методичні вказівки. Вивчаючи цю тему, студенти повинні з’ясувати особливості процесу прийняття управлінських рішень, а також зміст відповідних конкретних моделей і методів.

Література [5, с. 196-243; 6; 7; 10].

Тема 3.3 Лідерство

Керівництво і лідерство, вплив і влада. Форми влади. Підходи до визначення стилів лідерства.

Методичні вказівки. Слід звернути увагу на авторські погляди науковців на лідерство та стилі лідерства відповідно до особистісного, ситуаційного і поведінкового підходів.

Література [2, с. 414-424; 5, с. 463-510; 10; 11].

Тема 3.4 Управління кар’єрою

Кар’єра. Управління кар’єрою. Різновиди кар’єри. Стадії процесу здійснення кар’єри.

Методичні вказівки. Увагу слід приділити особливостям того чи іншого виду кар’єрного просування в організації.

Література [2, с. 236-243; 6; 11].

Розділ 4 Забезпечення ефективності менеджменту

Тема 4.1 Управління персоналом

Управління персоналом. Персонал. Інтегральні характеристики оцінки персоналу. Процеси управління персоналом.

Методичні вказівки. Після вивчення даної теми студенти повинні знати зміст основних процесів управління персоналом: набору та відбору, навчання, атестації, адаптації персоналу тощо.

Література [2; 3, т. 1 с. 105-166; 5, с. 566-590; 11].

Тема 4.2 Управлінське консультування

Консалт-менеджмент. Класифікація управлінських консультантів. Етапи управлінського консультування. Каунселінг і коучинг.

Методичні вказівки. При вивченні цієї теми важливо звернути увагу на особливості взаємодії учасників управлінського консультування.

Література [1; 4; 7; 9].

Тема 4.3 Управління конфліктами

Конфлікт. Управління конфліктами. Класифікація конфліктів. Конфлікт як процес. Функціональні та дисфункціональні наслідки конфліктів.

Методичні вказівки. Вивчаючи управління конфліктами, важливо ознайомитися із міжособистісними і структурними способами їх розв’язання.

Література [2, с. 437-442; 4; 5, с. 517-538; 6; 12].

Тема 4.4 Особистість як об’єкт менеджменту

Психологічні аспекти менеджменту. Особистість та індивідуальність. Міжособистісні стосунки в групах. Колектив. Види колективів.

Методичні вказівки. Особливу увагу слід звернути на характеристики особистості та можливість їх урахування при формуванні та реалізації організаційно-економічних заходів.

Література [2, с. 107-118; 3; 4; 10; 11].

2 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Менеджмент – це не що інше, як налаштування інших людей на працю

Л. Якокка

РОЗДІЛ 1 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент – це особливий вид діяльності, що перетворює неорганізований натовп на ефективну, цілеспрямовану та продуктивну групу

П. ДрукерСкачать документ

Похожие документы:

 1. Конспект лекцій для студентів спеціальності 030508 «Фінанси І кредит»

  Конспект
  Навчальна дисципліна «Гроші та кредит» установлена галузевим стандартом вищої освіти і внесена до складу природно-наукового та загальноекономічного циклу підготовки бакалавра зі спеціальностей економічного напряму.
 2. Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» (7)

  Документ
  Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами магістрів і спеціалістів зі спеціальності «Міжнародна економіка» розроблена на підставі Освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки
 3. Конспект лекцій (варіант №2) для студентів усіх форм навчання базового напряму 030508 "Фінанси І кредит" спеціальності 030508 "Фінанси І кредит" Затверджено

  Конспект
  Центральний банк і грошово-кредитна політика: Конспект лекцій для студентів усіх форм навчання базового напряму 030508 “Фінанси і кредит” спеціальності 6.
 4. Виконавці (10)

  Документ
  Курс "Основи хімічної екології" спрямований па формування знань про організацію навколишнього світу, спільність живої та неживої матерії, про сучасну екологічну ситуацію, що проявляється в загрозі виснаження природних ресурсів,
 5. Освітні інновації в національному університеті водного господарства та природокористування каталог Європейська кредитно-трансферна система Рівне 2011

  Документ
  О-72 Освітні інновації в НУВГП: каталог /Уклад. С.М.Гончаров, С.Я.Зубілевич, Т.А.Костюкова; відповідальний редактор С.М.Гончаров. – Рівне: НУВГП, 2011.

Другие похожие документы..