Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. Создать пункт по оказанию консультативной и правовой помощи населению Ставропольского края в решении вопросов, касающихся направлений деятельности...полностью>>
'Рабочая программа'
Владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способно...полностью>>
'Документ'
Периоды: переломные этапы развития л-ры. Рабочие периодизации – для удобства преподов и учащихся. Периоды маркируются не временем, а общественно-полит...полностью>>
'Документ'
Постановка проблемы. Современные подходы к методике преподавания определяются в настоящее время концепцией, предусматривающей не только компетентност...полностью>>

Навчально-методичний комплекс дисципліни " логістика в зовнішньоекономічній діяльності" для підготовки фахівців спеціальності 050206 „Менеджмент зед" київ-2010

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі
ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету аграрного менеджменту

_______________ О.А. Ковтун

“____” ________________ 2010 р.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

дисципліни

ЛОГІСТИКА В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ”

для підготовки фахівців спеціальності 8.050206 „Менеджмент ЗЕД”

КИЇВ-2010

ЗМІСТ

1.

Програма навчальної дисципліни

2.

Робоча програма навчальної дисципліни

3

3.

Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності

30

4.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

31

5.

Календарний тематичний план викладання дисципліни

32

6.

Критерії оцінки знань студентів

34

7.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

35

8.

Пакети тестових завдань для визначення рівня знань студентів

38

9.

Конспекти лекцій

40

10.

Навчально-методична література з дисципліни

97

11.

Методичні вказівки та завдання для студентів заочної форми навчання

98

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


Кафедра маркетингу та
міжнародної торгівлі
ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету аграрного менеджменту

_______________ О.А. Ковтун

“____” ________________ 2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

ЛОГІСТИКА В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ”

для підготовки фахівців спеціальності 8.050206 „Менеджмент ЗЕД”

КИЇВ-2010

Робочу програму навчальної дисципліни „Логістика в ЗЕД” складено к.е.н., доцентом Буряком Р.І. на основі власних розробок, обговорено та схвалено на засіданні кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі від 13 травня 2010 р., протокол № 10

Завідувач кафедри маркетингу та

міжнародної торгівлі,

кандидат економічних наук, професор Чеботар С.І.

Робочу програму навчальної дисципліни „Логістика в ЗЕД” розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної ради факультету аграрного менеджменту від ____________________, протокол №____

Голова науково-методичної ради,

к.е.н., доцент _____________________ О.А. Ковтун

Укладач: _Буряк Руслан Іванович, к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вивчення нормативної дисципліни “Логістика в ЗЕД” складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою магістра з напряму підготовки 0502 “Менеджмент” і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Предметом вивчення “Логістики в ЗЕД” є загальні закономірності розвитку логістичних систем, особливості та тенденції управління та оптимізація матеріальних потоків у зовнішньоекономічній діяльності.

Основною метою викладання курсу “Логістика в ЗЕД” є формування у майбутніх спеціалістів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики, теорії й практики розвитку цього напряму та набуття навичок самостійної роботи щодо засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів управління матеріальними та іншими потоками в сучасних умовах.

Завдання дисципліни - набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії та тактики логістики; опанування студентами методичним інструментарієм розроблення та реалізації завдань логістики; оволодіння навичками логістичного мислення та розроблення пропозицій щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування; набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні принципи логістичного підходу, концепцію та методологію логістики; особливості логістичного менеджменту та його місце в системі менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності фірми; передумови створення та особливості функціонування логістичних систем; функціональні області логістики; інформаційне, технічне, організаційне, правове забезпечення логістичного підходу до управління фірмою з метою економії трудових, матеріальних, грошових та енергетичних ресурсів, підвищення ефективності управління на різних рівнях, забезпечення необхідної якості споживчих благ, тенденції розвитку глобальної логістики.

Студент повинен вміти: організовувати спільну діяльність підрозділів підприємства по ефективному просуванню продукції в ланцюгу "закупки сировини - виробництво продукції - розподіл - збут - споживання" на основі інтеграції і координації операцій і функцій; проектувати створення логістичної системи та визначати оптимальні параметри її функціонування; проводити правильний вибір постачальника та умов поставки, транспортних засобів та шляхів доставки, координувати процеси поставки з виробничими процесами, визначати раціональні рівні запасів та умови їх зберігання; управляти інформаційними та фінансовими потоками, узгоджувати їх з матеріальними та потоками послуг.

Управління матеріальними потоками завжди мало вагоме значення в господарчій діяльності. Однак лише відносно недавно воно набуло положення однієї з найбільш важливих функцій економічного життя. Основна причина – перехід від ринка продавця до ринка споживача, що викликало необхідність гнучкого реагування виробничих та торговельних систем на мінливі пріоритети споживача. Актуальність дисципліни “Логістика в ЗЕД” обумовлена потенціальними можливостями підвищення ефективності функціонування матеріалопровідних систем, які відкриває використання логістичного підходу. Логістика в ЗЕД дозволяє значно скоротити часовий інтервал між придбанням сировини та напівфабрикатів та підготовкою готового продукту споживачу, сприяє різкому скороченню матеріальних запасів при здійсненні імпортних та експортних операцій.

Діяльність в області логістики багатогранна. Робочою програмою з дисципліни “Логістика в ЗЕД” передбачено вивчення основних її видів: управління транспортними процесами, складським господарством, запасами, кадрами, організацію інформаційних систем, комерційною діяльністю, зовнішньоекономічною діяльністю.

СТУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ЛОГІСТИКА В ЗЕД”

Курс: п’ятий

Форма навчання:

очна (денна)

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість кредитів:

 • національних – 1,3

 • ЕСТS – 2,0

Змістових модулів: 2

Загальна кількість годин: 72

Тижневих годин: 2

8.050206

„Менеджмент ЗЕД”

магістр

Вибіркова

Семестр: 2

Аудиторна робота

• лекційні заняття:

16 год.

• самостійна робота під керівництвом викладача:

16 год.

Самостійна робота студента

40 год.

Вид підсумкового контролю:

залік

МОДУЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ЛОГІСТИКА В ЗЕД

Змістовий модуль

Тема

з/п

Назва

з/п

Назва

1

Сутність, методологія та наукова база логістики в ЗЕД. Концепції логістики

1.1.

Логістика – інструмент розвитку ринкової економіки

1.2.

Об’єкти логістичного управління

1.3.

Методологія та наукова база логістики

1.4.

Концепції логістики

2

Види логістики та особливості логістики в ЗЕД

2.1.

Виробнича логістика

2.2.

Логістика закупок та розміщення замовлень

2.3.

Логістика запасів

2.4.

Транспортна логістика

2.5.

Логістика складування

2.6.

Логістика розподіленя

2.7.

Інформаційна логістика

2.8.

Логістика в ЗЕД

2.9.

Логістичний сервіс

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЛОГІСТИКА В ЗЕД

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

СУТНІСТЬ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА НАУКОВА БАЗА ЛОГІСТИКИ В ЗЕД. КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИКИ.

ТЕМА 1. ЛОГІСТИКА – ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Поняття і сутність логістики. Короткий історичний нарис. Походження терміну, сучасні визначення логістики. Передумови, причини та тенденції розвитку логістики. Етапи розвитку логістики. Мета, завдання та функції логістики. Рівні формування логістики. Функціональні області логістики. Основні проблеми логістики в компаніях. Основні передумови практичного використання основних принципів логістики (економічні, інформаційні, технічні, організаційні). Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики. Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства. Роль логістики в реформуванні економіки України.

ТЕМА 2. ОБ'ЄКТИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Об'єкти дослідження в логістиці. Поняття матеріального потоку та параметри, що його характеризують. Класифікація матеріальних потоків. Інформаційні потоки та їх класифікація. Фінансові потоки та їх класифікація. Потоки послуг. Загальні схеми взаємодії потоків. Логістичні операції та функції з матеріальними, інформаційними, фінансовими та сервісними потоками. Критерії оптимального управління потоками. Інтегровані логістичні потоки. Практичні приклади управління та взаємодії потоків.

ТЕМА 3. МЕТОДОЛОГІЯ ТА НАУКОВА БАЗА ЛОГІСТИКИ

Системний підхід у логістиці. Логістичні системи та принципи їх утворення. Класифікація логістичних систем (мікро- та макрологістичні системи). Ланки логістичних систем. Логістичні мережі. Оцінка функціонування та розвитку логістичних систем. Принципи проектування логістичних систем. Принцип загальних витрат. Принцип загальносистемної оптимізації. Принцип моделювання. Принцип загального управління якістю. Принцип стійкості. Принцип адаптивності. Прогнозування розвитку логістичних систем. Кібернетичний підхід в логістиці. Системний аналіз як основний метод обгрунтування та прийняття логістичних рішень. Моделювання в логістиці. Оптимізація логістичних рішень. Ефективність функціонування логістичних систем. Приклади ефективно функціонуючих логістичних систем (КАНБАН, МРП, ОПТ, ДРП).

ТЕМА 4. КОНЦЕПЦІЇ ЛОГІСТИКИ

Еволюція концепцій логістики. Основні логістичні концепції: мінімізація загальних витрат, планування потреб в ресурсах (МRP), точно в термін (just in time), худого виробництва (lean production), загального управління якістю (TQM) , швидкого реагування на попит (SRP). Суть та особливості кожної концепції. Концепція інтегрованої логістики. Приклади впровадженян логістичних концепцій підприємствами.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

ВИДИ ЛОГІСТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИКИ В ЗЕД

ТЕМА 5. ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА

Логістична концепція організації виробництва та її порівняння з традиційною. Мета, завдання та функції виробничої логістики. Внутрішньовиробничі логістичні системи: КАНБАН, МРП, МРП-2, ОПТ. Їх характеристика та порівняльний аналіз. Штовхаючі та тягнучі системи управління матеріальними потоками у виробничій логістиці. Приклади використання приницпів виробничої логістики на українських підприємствах.

ТЕМА 6. ЛОГІСТИКА ЗАКУПОК ТА РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

Закупівельна діяльність та фактори, що впливають на її ефективність. Організація системи постачання матеріальних ресурсів та роль логістики. Основні категорії матеріально-технічних ресурсів. Визначення потреби в матеріалах. Вибір постачальника. Різні ступені диверсифікації постачальників. Критерії та методи вибору постачальників. Організація взаємодії з постачальниками. Логістичний цикл замовлення. Сучасні методи здійснення закупок і розміщення замовлень з використанням стандартів ЕDI та EDIFACT. Розміщення замовлень. Обгрунтування розміру та інтервалу поставок.

ТЕМА 7. ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ

Місце та роль запасів у логістичній системі. Види запасів. Мотивація формування запасів та причини створення запасів. Ризики утримання запасів. Проблеми неліквідності та управління дефіцитом. Запаси в постачанні і збуті. Визначенян та розрахунок потреби в запасах. Розрахунок рівня запасів. Розрахунок розміру запасів в днях, в натуральних та вартісних показниках. Системи оптимального управління запасами. АВС-аналіз та XYZ-аналіз та їх використання для визначення логістичної стратегії управління запасами. Система управління запасами з фіксованим розміром замовлення. Розрахунок оптимальної періодичності замовлень. Система управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями.

ТЕМА 8. Транспортна логістика

Мета, завдання та функції транспортної логістики. Логістична оцінка видів транспорту. Транспортні тарифи та їх вплив на загальні логістичні витрати. Системи доставки товарів: юнімодальні, мультимодальні, інтермодальні, термінальні. Принципи доставки “від дверей до дверей” і “точно в термін”. Вибір оптимального способу транспортування. Вибір оптимального перевізника. Вибір логістичних посередників. Оцінка надійності способу доставки. Сучасні телекомунікаційні системи супроводження вантажних перевезень. Управління доставкою в режимі реального часу. Ризики та організація страхування вантажів.

ТЕМА 9. ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ

Склад як інтегрована складова частина в логістичному ланцюгу. Види та функції складів в логістичній системі. Класифікація складів за формою власності, функціональним призначенням, спеціалізацією, технічною оснащенністю, наявністю під'їздних шляхів тощо. Особливості функціонування складів в різних функціональних областях логістики: постачанні, виробництві, збуті. Основні проблеми складування матеріальних ресурсів в логістиці. Вибір між власним складом і складом загального користування. Визначення кількості та розміщення складської мережі. Вибір системи складування. Організація логістичного процесу на складі. Роль тари та пакування в зменшенні логістичних витрат. Розрахунок інтенсивності вантажопотоків та обсягів вантажопереробки на складі. Оптимізація потоків та складі.

ТЕМА 10. ЛОГІСТИКА РОЗПОДІЛЕННЯ

Мета, завдання та функції розподільчої логістики. Логістика і маркетинг. Логістичні канали та логістичні ланцюжки. Внутрішня структура та принципи функціонування каналів розподілу. Розробка структури каналу розподілу. Вибір каналів розподілу. Логістичні посередники в дистриб’юції, їх класифікація та функ­ції. Координація та інтеграція дій логістичних посередників. Проектування дистрибутивних систем. Штовхаючі і тягнучі логістичні системи збуту продукції.

ТЕМА 11. Інформаційна логістика

Логістичні інформаційні системи. Концепція інформаційної системи в логістиці, класифікація, сучасні аспекти розвитку, архіте­ктура, цілі. Програмне забезпечення прийняття та підтримки логістичних рішень. Сучасні інформаційні технології в логістиці. Штрих-кодування. Електронний обмін даними (EDІ). Експертні системи. Дистанційний доступ і комунікації. Комп’ютерні мережі. Е-логістика. Електронна комерція. Віртуальний бізнес і віртуальні підприємства.

ТЕМА 12. ЛОГІСТИКА В ЗЕД

Сутність логістики в зовнішньоекономічній діяльності. Логістичні інформаційні системи. Логістична оцінка видів транспорту. Транспортні тарифи та їх вплив на загальні логістичні витрати при здійсненні ЗЕД. Умови постачання товарів при здійсненні ЗЕД. Вибір оптимального перевізника при здійсненні ЗЕД. Вибір логістичних посередників при здійсненні ЗЕД. Оцінка надійності способу доставки товарів при здійсненні ЗЕД. Сучасні телекомунікаційні системи супроводження вантажних перевезень. Управління доставкою в режимі реального часу. Ризики та організація страхування вантажів.

ТЕМА 13. ЛОГІСТИЧНИЙ СЕРВІС

Поняття логістичного сервісу. Надання логістичних послуг як засіб підвищення конкурентоспроможності учас­ників логістичної системи. Класифікація видів сервісу. Показники, що характеризують рівень логістичного сервісу та методики їх розрахунку. Моделювання та оптимізація рівня логістичного сервісу. Логістика сервісного відгуку – SRL. Вибір стратегії досягнення оптимального рівня сервісу. Сервісні центри. Стандарти якості та їх роль у забезпеченні високого рівня логістичного сервісу. Проблеми сертифікації та ліцензування логістичних послуг.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс дисципліни „ стратегічний менеджмент" для підготовки фахівців напряму 0502 „Менеджмент" зі спеціальності

  Документ
  Курс „Стратегічний менеджмент” є інтегрованою і завершальною дисципліною, яка належить до порівняно нових. Розрахована на студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти, які опановують спеціальність, що безпосередньо
 2. Програма комплексного кваліфікаційного іспиту за фахом зі спеціальності 050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

  Документ
  Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених ГСВО МОН «Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра з напряму «Менеджмент» за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної

Другие похожие документы..