Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Второй подъем 1998—1 годов был остановлен комбинированным ударом государственной машины — репрессивным, экономическим и пропагандистским. Убит генера...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена на основании ГОС ВПО специальности 351400 «Прикладная информатика (по областям)» (квалификация – информатик (квалификаци...полностью>>
'Документ'
Заставка. В целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации 22 декабря 1990 года был образован Пенсионный ...полностью>>
'Документ'
В настоящее время Оренбургская область осуществляет целевую программу развития мясного скотоводства рассчитанную на 2009 – 2012 гг. Цель Программы – ...полностью>>

Основні рекомендації щодо написання дипломної магістерської роботи 7

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Укладач: С.Д. Супрун, кандидат економічних наук, доцент

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 25.12.2009 р., протокол № 19 та Методичною радою ВТЕІ КНТУ 25.01. 2010 р., протокол № 1

Рецензент: В.І. Захарченко, д-р економічних наук, професор

Навчально-методичне видання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання дипломних магістерських робіт для студентів напряму

підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”, спеціальності 8.050107 “Економіка підприємства” (спеціалізації 01 “Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”)

Укладач: С.Д. Супрун, кандидат економічних наук, доцент

Вінниця 2010

ЗМІСТ

Вступ

3

1.Цілі та завдання виконання дипломної магістерської роботи

3

2. Загальні вимоги та порядок виконання

дипломної магістерської роботи

5

3. Основні рекомендації щодо написання дипломної магістерської роботи

7

3.1. Вибір теми, об’єкта дослідження та призначення наукового керівника

7

3.2. Структура і зміст дипломної магістерської роботи

10

3.3. Загальні вимоги до автореферату

17

4. Основні вимоги до оформлення дипломних магістерських робіт

17

4.1. Оформлення основного тексту, використаних джерел та допоміжних матеріалів

17

4.2. Оформлення реферату

27

5. Рецензування та захист дипломної магістерської роботи

27

Додатки

32

ВСТУП

Методичні рекомендації розроблені у відповідності до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня “магістр” напряму підготовки “Економіка і підприємництво”.

Методичні рекомендації і тематика дипломних магістерських робіт призначені для надання допомоги студентам у виконанні магістерської роботи згідно чинних стандартів України і містять основні вимоги до змісту та оформлення магістерської роботи; вибору теми та об’єкта дослідження; збору та використання джерел; організації виконання, порядку захисту та оцінювання дипломної магістерської роботи.

Магістерська робота належить до категорії наукових, науково-дослідних або виробничих аналітичних робіт по вдосконаленню системи управління діяльністю підприємств та яка повинна містити постановку завдання, огляд літератури, методику та результати досліджень, проведених магістрантом, економічне обґрунтування, висновки, список використаних джерел, додатки. Тематика магістерських робіт у більшості випадків носить експериментально-дослідницький характер, але не виключається можливість підготовки магістерських робіт аналітичного чи розрахункового характеру.

Магістерська дипломна робота є випускною кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації та видачу диплома магістра.

1. Цілі та завдання виконання дипломної магістерської роботи

Магістерська робота є кінцевим результатом самостійної індивідуальної науково-дослідницької діяльності студента, комплексним науковим дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним дисциплін, що передбачені навчальними планами підготовки за програмою напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”, проходження всіх практик, (проходження переддипломної практики).

Магістерська дипломна робота є самостійним, оригінальним та закінченим науковим дослідженням у певній галузі науки, має внутрішню єдність, сукупність результатів, висновків, рекомендацій, що пропонуються для публічного захисту та свідчать про можливість магістранта розв’язувати проблемні професійні та наукові завдання.

Виконання дипломної магістерської роботи являє собою один із видів самостійної навчальної та водночас науково-дослідницької роботи студентів, призначений засвідчити якість набутих студентами знань та вміння використовувати їх при опрацюванні теоретичних і конкретних практичних питань в системі управління підприємством.

Основними цілями виконання дипломної магістерської роботи є:

 • систематизація, поглиблення теоретичних і практичних знань щодо вдосконалення управління підприємством;

 • оволодіння сучасним методичним апаратом та технологіями економічних досліджень при вирішенні наукових проблем та питань;

 • закріплення вміння узагальнювати теоретичні та практичні матеріали, самостійно формувати висновки, розробляти пропозиції, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору з проблем, що досліджуються.

Робота не повинна носити компілятивний характер за змістом і планом та повторювати попередньо проведені дослідження.

Магістерська робота повинна містити елементи наукового пошуку, спрямованого на більш ефективне, ніж те, що існує на практиці, вирішення питань, які вивчаються. Для цього магістрантам необхідно здійснити збір та провести порівняльний аналіз інформації, що міститься в різних джерелах, відшукати та опрацювати відповідні фактичні матеріали (статистичну та фінансову звітність конкретного підприємства), узагальнити вихідні дані та сформулювати власні висновки та пропозиції.

Таким чином, в ході виконання дипломної магістерської роботи студенту необхідно показати вміння аналізувати господарську діяльність підприємства, виявляти невикористані резерви і можливості, використовувати інструктивні, нормативні звітні матеріали досліджуваного підприємства, вміти користуватись економіко-математичними та іншими методами при дослідженні проблеми, яка вивчається.

Дипломна магістерська робота повинна відповідати наступним вимогам, а саме містити:

 • всебічний поглиблений аналіз досліджуваної проблеми;

 • самостійні дослідження, розрахунки з використанням комп’ютерних технологій;

- містити обгрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності на
досліджуваному об’єкті;

- мати належне оформлення та всі потрібні супровідні документи;

- бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Магістерська робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, яка не містить матеріалів дослідження теми на конкретному підприємстві, обґрунтованих пропозицій, а також не має відзиву з об’єкта дослідження та двох зовнішніх рецензій, до захисту не допускається.

2. Загальні вимоги та порядок виконання

дипломної магістерської роботи

До виконання магістерської роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили практику і переддипломну практику та захистили звіти з них.

Магістерська робота повинна бути написана на основі глибокого вивчення документів, виданих вищими органами законодавчої та виконавчої влади, спеціальної літератури, інформації про передовий вітчизняний та зарубіжний досвід, розрахунків на основі статистичних даних, даних бухгалтерського обліку, а також результатів індивідуальних досліджень підприємства по обраній темі, на матеріалах якого вона виконується.

Внесення змін та уточнень до тем дипломних робіт можливе як виняток не пізніше першого тижня від початку проходження студентами виробничої практики.

Зміни здійснюються наказом директора, проект якого вносить декан факультету за обґрунтованою заявою студента, погодженою науковим керівником, керівником магістерської програми, на підставі службової записки завідувача кафедри.

Виконання магістерської роботи складається з наступних основних етапів:

1) вибір та затвердження теми (на засіданні кафедри та наказом по ВТЕІ КНТЕУ) протягом першого місяця навчання;

 1. опрацювання літературних джерел, складання та затвердження науковим керівником та завідувачем кафедри індивідуального завдання на виконання магістерської роботи;

 2. проведення досліджень (збирання фактичного матеріалу на об’єкті дослідження, обробка фактичного матеріалу із застосуванням ПК, викладення результатів досліджень. написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові згідно затвердженого графіка);

 3. усунення недоліків, написання та оформлення остаточного варіанта магістерської роботи;

 4. подання роботи на ознайомлення керівництву об’єкта дослідження, отримання і оформлення відгуку;

 5. представлення магістерської дипломної роботи на кафедру для реєстрації та зовнішнього рецензування (не пізніше 15 днів до першого засідання ДЕК);

 6. попередній захист магістерської роботи на кафедрі (згідно графіку);

 7. допуск магістерської роботи завідувачем кафедри та деканом до захисту на ДЕК;

 8. захист магістерської дипломної роботи на засіданні ДЕК.

Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника з числа викладачів кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки чи сторонніх фахівців (погодинників, сумісників, які працюють на вищезазначеній кафедрі). Науковий керівник повинен мати вчене звання професора або доцента, вчений ступінь доктора або кандидата наук та проводити наукові дослідження відповідного напрямку.

Науковий керівник надає науково-методичну допомогу студенту в його самостійній роботі над магістерською роботою, проводить із студентами групові та індивідуальні консультації у визначені графіком дні протягом всього терміну, який передбачений для виконання дипломної магістерської роботи.

Загальні вимоги до дипломної магістерської роботи:

- мати належне та охайне оформлення;

- містити поглиблений аналіз досліджуваної проблеми;

- містити пропозиції щодо удосконалення управління конкретним підприємством, а також розрахунки, виконані за допомогою ПК;

 • бути виконаною і поданою для перевірки на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу;

 • мати відповідне оформлення та необхідні супровідні документи.

Роботи, які не відповідають зазначеним вище вимогам, до захисту не допускаються.

3. Основні рекомендації щодо написання дипломної магістерської роботи

3.1. Вибір теми, об'єкта дослідження та призначення наукового керівника

Темою дипломної магістерської роботи (предметом дослідження) є одна з актуальних проблем управління сучасним підприємством, яка відповідає завданням та умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра за спеціальністю 8.050107 “Економіка підприємства” за спеціалізацією “Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг”, напрямку підготовки 0501 “Економіка і підприємництво”.

Тематика магістерських робіт розробляється кафедрою економіки підприємства та міжнародної економіки згідно з вимогами варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців із конкретної спеціалізації або з програми підготовки, у відповідних до затверджених програм вивчених нормативних та вибіркових дисциплін, відображає актуальну сучасну проблематику, тематика щорічно переглядається та поновлюється.

Тематика розроблена за наступними тематичними напрямами:

 1. Торговельне підприємство в системі споживчого ринку.

 2. Управління товарооборотом торговельного підприємства.

 3. Управління ресурсним потенціалом торговельного підприємства.

 4. Управління поточними витратами торговельного підприємства.

 5. Управління фінансовими результатами торговельного підприємства.

 6. Управління фінансовою та інвестиційною діяльністю торговельного підприємства.

 7. Управління господарськими ризиками та антикризове управління торговельним підприємством.

 8. Оцінка бізнесу та майна.

Орієнтовна тематика магістерських дипломних робіт наводиться у додатку А.

Студентові надається право самостійно обрати тему магістерської роботи згідно з тематикою, що затверджена кафедрою. Крім того, магістерські роботи можуть виконуватися за тематикою, яку замовлятимуть державні установи, підприємства та підприємницькі структури, які уклали з Вінницьким торговельно-економічним інститутом КНТЕУ договори співпраці та співдружності чи контракти на навчання студентів. Студент за погодженням з керівником може запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, місця роботи, можливостей отримання потрібної інформації на об’єкті дослідження).

Разом з вибором теми визначається об`єкт, за матеріалами якого буде виконуватися робота. Це може бути підприємство будь-якої форми власності, яке є юридичною особою і має самостійну звітність. Діяльність цього підприємства повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми. У випадку, коли немає пропозиції студента щодо об’єкта дослідження, то кафедра призначає підприємство з яким ВНЗ має відповідну угоду.

Доцільним є виконання теми на замовлення керівництва об’єкта дослідження, таке замовлення оформлюється відповідним листом (додаток Б).

Студент випускного курсу подає заяву на ім’я завідувача кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки ВТЕІ КНТЕУ, яка є підставою для призначення наукового керівника (формулювання теми і визначення об’єкта дослідження).

Тема дослідження, визначена у заяві (додаток В), є попередньою і може уточнюватися та корегуватися в процесі розгляду та затвердження на засіданні кафедри, підготовки та підписання наказу по Вінницькому торговельно-економічному інституту КНТЕУ. Не допускається виконання дипломної магістерської роботи на однакову тему в межах одного навчального року та повторення теми на об’єкті дослідження, порівняно з попередніми роками.

Список студентів-дипломників, перелік їх тем та наукові керівники кожного затверджуються наказом директора ВТЕІ КНТЕУ. Усі подальші зміни (формулювання назви, об’єкта дослідження тощо) у разі необхідності аргументуються письмово (заява дипломника), погоджуються з науковим керівником (віза на заяві) і потребують зміни у наказі за письмовим клопотанням кафедри (витяг з протоколу засідання).

Після затвердження теми, об’єкта дослідження та призначення наукового керівника оформляється бланк-завдання (додаток Д), у якому зазначаються реквізити автора, фіксуються тема і план, вихідні дані по роботі, зміст розрахунково-пояснювальної записки, перелік графічного матеріалу, дата видачі завдання, графік виконання, а також термін подання готової роботи на кафедру. Завдання підписують науковий керівник і студент, затверджує завідувач кафедри. Бланк-завдання з відміткою наукового керівника стосовно виконання вимог до змісту та дотримання графіку подається в ДЕК разом з завершеною дипломною магістерською роботою.

Магістерська робота має виконуватися студентом у повній відповідності до затверджених календарного плану та завдання. У випадках відставання від графіка студент зобов’язаний надати пояснення своєму науковому керівнику або завідувачу кафедри.

У випадках порушення студентом календарного плану виконання магістерської роботи, науковий керівник зобов’язаний проінформувати про це завідувача кафедри та винести це питання до розгляду на засіданні кафедри.

3.2. Структура і зміст дипломної магістерської роботи

На період виконання магістерських робіт на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і наукового курівника над магістерською роботою. Систематичні консультації допомагають студенту у виборі методів дослідження, контролі дотримання вимог до змісту і оформлення магістерської роботи, своєчасному усуненні відхилень. Оперативне і уважне виконання рекомендацій керівника сприяє своєчасному поданню магістерської роботи, є запорукою успішного захисту.

У відповідності до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін, подати завершену магістерську роботу на рецензування науковому керівнику.

Збір і опрацювання літературних джерел необхідно починати з детального вивчення законодавчої бази України щодо обраної теми магістерської роботи, а саме: Законів України, Указів Президента України, постанов уряду та інших актів, які регламентують діяльність підприємств. З теми дослідження студент обирає необхідний матеріал, використовуючи монографії, підручники, наукові статті провідних фахівців і спеціалістів з предмету дослідження, а також будь-яку навчальну, методичну літературу з економіки підприємства.

Для вивчення літературних джерел бажано завести окремий зошит, в якому слід здійснювати відбір та систематизацію літературних джерел таким чином, щоб вони мали безпосереднє відношення до обраної теми дипломної роботи згідно з тим чи іншим напрямком наукового дослідження. Підбір теоретичного матеріалу можна проводити у вигляді виписок або карток. Кожен розділ роботи можна умовно розбити на підрозділи. На кожний підрозділ заводяться окремі картки, в яких занотовуються необхідні теоретичні матеріали (окремі положення, цифри, цитати) з визначенням їх джерел. Наприкінці магістерської роботи вказується в алфавітному порядку список усієї опрацьованої літератури.

Магістерську дипломну роботу, як уже відзначалось раніше, необхідно виконувати на фактичному матеріалі, який відображає діяльність конкретного підприємства, яка є об’єктом дослідження.

До практичного матеріалу відносять дані, які були отримані студентом в результаті самостійного обстеження об’єкту дослідження. Джерелом практичного матеріалу є планові і фактичні показники господарської діяльності підприємства, статистична та фінансова звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитування, обстеження тощо.

В ході дослідження, студент з’ясовує, який фактичний матеріал необхідно зібрати для розкриття теми, встановлює які документи є джерелом цієї інформації або як провести дослідження, щоб одержати необхідну інформацію. Практичний матеріал збирається і аналізується студентами в динаміці (не менш, ніж за три роки).

При збиранні, аналізі та обробці практичного матеріалу студент повинен глибоко розібратись з основними фінансово-виробничими показниками і річними звітами підприємства, використовуючи дані бухгалтерського обліку, інформацію фінансових підрозділів, матеріали статистичної та оперативної звітності.

Для більшої наочності характеристики питань, що вивчаються, проводять необхідні розрахунки, які показують та систематизують в таблицях, графіках, діаграмах та рисунках.

Отримані результати повинні супроводжуватись обґрунтованими поясненнями та об’єктивними висновками.

З метою підтримки набутих навичок роботи з використанням ПК і умінь з алгоритмізації та складання програм кожний студент повинен використовувати комп’ютер. Це може бути використання стандартної програми в ході аналітичної роботи. Обов’язковим є використання комп’ютерних технологій у пропозиційній частині магістерської роботи.

Для виконання дипломної магістерської роботи складається план. Від того, як його складено, в значній мірі буде залежати якість роботи.

План дипломної магістерської роботи має бути складним і містити: вступну частину; три розділи, кожен з яких має містити два і більше параграфи (не менше двох); висновки та пропозиції; список використаних джерел та додатки. Орієнтовані варіанти планів магістерських робіт наведені у додатку Ж.

Для виконання поставлених завдань та підготовки якісного виконання дипломної роботи у визначений строк, рекомендується враховувати, що її написання потребує вдумливої, кропіткої, але творчої, постійної праці з питань, які визначені у плані.

Магістерська робота має таку структуру:

 • титульний лист (додаток З);

 • зміст;

 • перелік умовних позначень (за необхідності);

 • вступ;

 • основна частина:

а) теоретичний розділ;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації до виконання дипломних магістерських робіт студентами напряму підготовки 0501 «Економіка І підприємництво» спеціальності 050106 «Облік І аудит»

  Методичні рекомендації
  Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри фінансового контролю і аналізу 29 березня 2010 р., протокол № 04, на засіданні методичної ради обліково-фінансового факультету «__» 2010 р.
 2. Методичні рекомендації (2)

  Методичні рекомендації
  Рецензія на дипломну магістерську роботу фахівця-практика з бухгалтерського обліку підприємства, матеріали якого були використані під час написання роботи
 3. Методичні рекомендації з написання магістерської роботи для студентів спеціальності 000015 „Управління фінансово

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації з написання магістерської роботи для студентів спеціальності 8. 15 «Управління фінансово-економічною безпекою».-Одеса.: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2008.
 4. Методичні вказівки по розробці й оформленню атестаційної магістерської роботи

  Документ
  Методичні вказівки по розробці й оформленню атестаційної магістерської роботи за спеціальністю 8.05010101- інформаційні управляючі системи і технології.
 5. Методичні рекомендації з підготовки курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт з історії Росії / за ред д.І. н., проф.

  Методичні рекомендації
  Ляпіна О. В. Методичні рекомендації з підготовки курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт з історії Росії / за ред. д.і.н., проф. В. М.

Другие похожие документы..