Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Відповідно до статей 6 і 39 Закону України Про місцеві державні адміністрації” Указу Президента України від 19 травня 2011 року №588/2011 Про заход...полностью>>
'Реферат'
Современная физика изучает огромнейшее количество различных процессов в природе. Не все из них поддаются изучению и объяснению. Безусловно многое чел...полностью>>
'Документ'
Познание - высшая форма отражения объективной реальности. Познание не существует отдельно от познавательной деятельности отдельных индивидов, однако ...полностью>>
'Анкета'
7. Основной вид экономической деятельности, указанный в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц или выписке из Единого государств...полностью>>

Збереження вихідних характеристик алмазних зерен при його виготовленні, підвищення ефективності шліфування надтвердих матеріалів І зниження відмов різців з акм

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Назва роботи

Розробка теоретичних основ 3D моделювання фізичних явищ у ресурсозберігаючих процесах виготовлення і експлуатації алмазних інструментів

Номер держреєстрації

0108U001447

Науковий керівник

Федорович В.О.

Термін виконання

01.2008 -12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

На основі 3D моделювання в комплексі процесів спікання АКМ, його шліфування й точіння інструментами з них встановлено принцип і запропоновано алгоритм науково обґрунтованого вибору алмазно-абразивного інструмента, що забезпечує збереження вихідних характеристик алмазних зерен при його виготовленні, підвищення ефективності шліфування надтвердих матеріалів і зниження відмов різців з АКМ. Доведено, що механізми руйнування при алмазному шліфуванні надтвердих композиційних матеріалів визначаються анізотропією властивостей кристалітів алмаза, співвідношенням у контакті "м'яких" і "твердих" граней кристалітів і зерен за участі матеріалу зв’язки.

Назва роботи

Розробка заходів із забезпечення перспективного рівня економіко-екологічних показників ДВЗ при використанні альтернативних палив

Номер держреєстрації

0109U002386

Науковий керівник

Марченко А.П.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Розглянуті способи використання рослинних біопалив в дизелях і проблеми з цим пов’язані.

Дано оцінку законодавчої бази з стимулювання виробництва та використання дизельних біопалив в Україні, розглянуто сучасний стан, динаміка та перспективи розвитку сировинної бази для виробництва біопалив в Україні та розвитку виробництва й використання біопалив в Україні.

Виконано вибір і обґрунтування раціональних конструктивних та регулювальних параметрів дизелів при їх конвертації для роботи на біопаливах рослинного походження.

Проведено аналіз результатів досліджень, зроблено висновки та розроблені рекомендації.

Назва роботи

Дослідження та розробка експериментального зразка турбінного лічильника рідини з метою енергозбереження та раціонального використання стратегічних паливних енергоресурсів

Номер держреєстрації

0109U002389

Науковий керівник

Тарасов О.І.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Розроблено метод, що дозволяє в рамках чисельного моделювання течії рідини знаходити швидкість обертання крильчатки лічильника при заданій витраті рідини.

Проведені розрахунки показали, що запропонована модель розрахунку швидкості обертання крильчатки в достатній мірі адекватно відображає процес, що реально відбувається. Розрахункові швидкості обертання відрізнялися від експериментальних даних на 14%.

Встановлено, що зменшення зазорів в розглянутих моделях лічильників призвело до збільшення чутливості на 17% і в той же час до підвищення падіння тиску на 40%.

Встановлено, що організація додаткового обвідного каналу з отворами у верхній кришці первинного перетворювача дозволила знизити сумарний гідравлічний опір устрою, досягти стабілізації роботи перетворювача, що, у свою чергу, суттєво підвищило точність вимірювань витрати рідини.

Назва роботи

Розрахункові дослідження аеродинамічної досконалості профілів соплових і робочих лопаток парових турбін ТЕС та АЕС

Номер держреєстрації

0109U002388

Науковий керівник

Бойко А.В.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Наукова новизна одержаних результатів пов'язана з пошуком оптимальних газодинамічних характеристик проточної частини турбомашини і полягає у такому:

– вперше запропонований метод, який дозволяє розв'язувати як обернену, так і пряму задачі для течії на довільній вісесиметричній поверхні течії з єдиної методологічної позиції, і забезпечує однаково точність розв'язок обох задач;

– обернена та пряма задачі розділені на незалежні одна від одної окремі підзадачі, які можна розв'язувати в будь-якій послідовності або одночасно, що забезпечує можливість контролювати любу ділянку лопатки, що проектується, з точки зору міцності та технологічності, а також дозволяє значно скоротити час проектування;

– окремі підзадачі оберненої і прямої задач розв'язуються методами нелінійного програмування, які не вимагають зберігання істотних обсягів інформації;

– визначений вплив параметрів течії у міжлопатковому каналі, нахилу поверхні течії та обертання решітки на геометричні характеристики профілів;

– розроблена методика оптимального проектування решіток профілів з великим кутом повороту потоку за умов обмежень як на міцностні характеристики профілів, так і на величину коефіцієнта профільних втрат решітки.

Назва роботи

Розробка наукових основ створення електромеханічного приводу для механізму нахилу вагонів швидкісного залізничного транспорту України

Номер держреєстрації

0109U002392

Науковий керівник

Омельяненко В.І.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що:

– вперше запропонована система нахилу кузова на основі лінійного електромеханічного перетворювача енергії;

– вперше розроблено математичну та імітаційну моделі перетворення енергії в системі нахилу кузовів, особливостями яких є представлення електричної частині з використанням пакету Matlab SimPowerSystem, механічної – SimMechanics та визначення параметрів лінійного двигуна за розрахунками магнітного поля методом кінцевих елементів, що апроксимовані поліномами Чебишева на множині рівновіддалених точок;

– встановлено ряд закономірностей впливу як геометричних параметрів кінематичної схеми механічної частини системи нахилу кузова, так і геометричних і електромагнітних параметрів лінійного електродвигуна на силові та енергетичні характеристики елементів системи електромеханічного перетворення енергії.

Назва роботи

Розробка науково-технічних основ для розвитку на базі новітніх комп’ютерних технологій об’єднаної системи проектування, математичного моделювання і дослідження електричних машин

Номер держреєстрації

0109U002393

Науковий керівник

Мілих В.І.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

На базі новітніх комп’ютерних технологій розроблено науково-технічні основи для розвитку системи проектування, математичного моделювання і дослідження електричних машин, які відрізняються високою точністю отримуваних результатів і універсалізмом відносно широкого кола цих машин і різнорідних параметрів і процесів у різних режимах їхньої роботи.

Розроблено математичні моделі і сформульовано принципи повнофакторного чисельно-польового розрахункового аналізу електромагнітних параметрів та процесів турбогенераторів в різних режимах їхньої роботи.

Розроблено математичні моделі і розв’язане завдання квазітривимірного розрахунку магнітного поля, вихрових струмів і додаткових втрат потужності в торцевій зоні турбогенераторів в різних режимах їхньої роботи.

Розроблено математичні моделі і виконано дослідження теплового стану частотно-керованого асинхронного двигуна в нестаціонарних режимах при різних законах регулювання на основі електротеплових схем заміщення.

Розроблено математичні і графічні моделі електричних машин для віртуальної електромашинної лабораторії, які реалізовано у вигляді віртуальних лабораторних стендів.

Назва роботи

Розробка експериментального двигуна з ротором, що котиться для безредукторного електроприводу

Номер держреєстрації

0109U002394

Науковий керівник

Наній В.В.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Вперше було застосовано чисельне-польове моделювання для розрахунку площинного та об’ємного розподілу магнітного поля у магнітній системі ДРК з використанням програмних комплексів FEMM та MAXWELL, що дозволило отримати якісні та кількісні картини магнітної насиченності магнітопроводів та об’ємне векторне спрямування магнітного поля в машині та оптимізовувати масогабаритні показники двигуна на стадії комп’ютерного моделювання. При застосуванні стандартних програмних комплексів для врахування особливостей ДРК були створені додаткові програми.

Вперше було проаналізоване теплове становище ДРК та розроблена методика його розрахунку, що відрізняється від класичних методик врахуванням особливостей досліджуванного двигуна.

За наслідками теоретичних досліджень вдалося спроетувати експериментальний двигун з покращеними на 30% масогабаритними показниками.

Назва роботи

Розробка методів настроювання регуляторів на якість керування енергоблоком атомної електростанції

Номер держреєстрації

0109U002396

Науковий керівник

Клепіков В.Б.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Вперше використаний метод оптимального балансу добротності й запасу стійкості умовно стійких САК для настроювання параметрів регуляторів систем керування нейтронної потужності та частотою обертання парової турбіни енергоблоку ядерного реактора за комплексним критерієм максимальної добротності й запасу стійкості. Це дозволить поліпшити баланс їхніх конфліктуючих показників якості керування, підвищити надійність, безпеку, маневреність характеристик і конкурентну здатність атомних електростанцій.

Удосконалено метод автоматизованої побудови діаграм якості керування локальних САК енергоблоку з областями підвищеної добротності та лінією максимальної добротності й запасу стійкості, що їх перетинає, що дозволить значно скоротити час проектування й налагодження систем цього класу.

Дістало подальший розвиток теорія багатоканальних ітераційних систем за рахунок:

- розробки векторно-матричної математичної моделі функціонування та структурної схеми побудови нерівноточних ітераційних триканальних слідкувальних електроприводів (ЕП) типу «швидкість-швидкість», «швидкість-кут» і «кут-кут» з типовим настроюванням каналів керування;

- розробки узагальненої схеми імітаційної комп’ютерної моделі ітераційного триканального слідкувального ЕП з різним типовим настроюванням каналів керування;

- результатів порівняльної оцінки ефективності ітераційних дво- та триканальних слідкувальних ЕП типу «швидкість-швидкість», «швидкість-кут» і «кут-кут» з різним оптимізованим типовим настроюванням автономних каналів керування;

- результатів оцінки граничних динамічних і точносних характеристик і можливості використання ітераційних дво- та триканальних слідкувальних систем з типовим настроюванням каналів при керуванні енергоблоком АЕС.

Назва роботи

Розробка дослідного зразка енергоресурсозберігаючого джерела електричної енергії для систем газотранспортування

Номер держреєстрації

0109U002397

Науковий керівник

Клепіков В.Б.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Створено автономне високостабільне джерело електричної енергії для ГРС і ГРП що використовує механічну енергію турбодетандера при пониженні ним тиску газу із значень від магістрального до потрібного споживачеві, та забезпечує високу стабільність вихідної змінної напруги, і необхідну якість вихідної електроенергії згідно із заданими технічними умовами.

Розроблена математична та комп'ютерна модель для дослідження процесів самозбудження, нормальних і аномальних режимів роботи.

Визначені принципи створення енергоресурсозаощаджуючого автономного джерела електроживлення для ГРС та ГРП.

Запропонована структура та принципи функціонування складових частин джерела, які враховують специфіку технології газорозподілу на ГРС та ГРП.

Розроблені алгоритми керування автономним інвертором напруги широтноімпульсним перетворювачем блоку баластного навантаження.

Лабораторними дослідженнями доведена адекватність математичної моделі, та вірність принципів побудови автономного високостабільного джерела електричної енергії для ГРС і ГРП.

Одержано патент України на корисну модель №41977 „Джерело автономного електроживлення для газотранспортних мереж”.

Створено зразок джерела, та надано ВАТ «Турбогаз» для дослідно-експериментальної експлуатації у виробничих умовах.

Впроваджено в навчальний процес методику моделювання процесу самозбудження асинхронного генератору з ємнісним самозбудженням.

За результатами роботи виконано дослідно-експериментальний зразок.

Назва роботи

Дослідження магнітно-імпульсної обробки матеріалів, основаній на силах тяжіння до індуктора та заданому розподілу тиску

Номер держреєстрації

0109U002401

Науковий керівник

Михайлов В.М.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Розроблено метод визначення форми масивного одновиткового соленоїда для магнітно-імпульсної обробки матеріалів, у якому центральна ділянка головної частини контуру профілю визначається розв’язком оберненої задачі розрахунку магнітного поля, а периферійні ділянки – мінімізацією розбіжностей заданого та обчислювального граничних розподілів індукції на поверхні оброблюваної заготовки. Доведено, що розбіжності поміж заданим та отримуваним розподілами поля можуть бути суттєво зменшені, якщо усереднена сума цих розбіжностей на сукупності точок поверхні оброблюваної заготовки визначається з урахуванням вагових коефіцієнтів.

Уперше досліджено перехідні процеси в магнітно-імпульсній установці з керованим вакуумним розрядником та винайдено ймовірні залежності відносної частоти появи «зрізаних» імпульсів розрядного струму від основних параметрів розрядного кола магнітно-імпульсної установки.

Уперше реалізовано та опрацьовано технологічні операції магнітно-імпульсного формування циліндричних деталей складної форми в зовнішню розбірну діелектричну матрицю, роз’єднання та з’єднання вузлів діелектричний циліндр – металева деталь розширенням циліндричних заготовок малого діаметру за допомогою зовнішнього індуктора та «зрізаних» імпульсів зовнішнього магнітного поля, отриманих на установці з керованим вакуумним розрядником.

Назва роботи

Дослідження в галузі використання надкритичного діоксиду вуглецю в синтезах мономерів та сітчастих полімерів

Номер держреєстрації

0109U002409

Науковий керівник

Каратєєв А.М.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Наукова новизна одержаної науково-технічної продукції базується на використанні нових методів розв’язання прикладної задачі через застосування вихідної сировини (пентозанової сировини щорічного відновлення), яку одержують з відходів сільськогосподарської продукції.

Розроблена нова концепція одержання поліуретанів без застосування особливо токсичних діізоціанатів – через синтез циклокарбонатів (напівпродуктів) реакцією фурфурилгліцидилового етеру як мономера із СО2 у надкритичному стані.

Досліджена реакція карбонізації модельної сполуки - фенілгліцидилового етеру (ФГЕ) з надкритичним (НК) СО2 в широкому інтервалі температур.

Уперше досліджена реакція карбонізації при взаємодії ЕФУ з НК СО2 з утворенням 5-членного фурфурилоксипропілциклокарбонату (ФОПЦК).

Визначені фізико-хімічні властивості ФОПЦК.

Уперше досліджена реакція дієнового синтезу ФОПЦК з моно- та біс-малеїмідами в широ-кому інтервалі температур (від кімнатної до 80°С) з утворенням моно- та біс-адуктів Дільса-Альдера.

Синтезовані біфункціональні мономери та олігомери з уретановими групами в ланцюзі та кінцевими фурановими групами реакцією з моно-, ді- та поліамінами.

Синтезовані "неізоціанатні" поліуретани нетрадиційними реакціями біфункці-ональних мономерів з кінцевими фурановими групами з біс-малеїмідами.

Досліджено вплив біс-малеїмідів та аліфатичних діамінів різної хімічної будови на фізико-механічні властивості одержаних "неізоціанатних" поліуретанів.

Одержані сітчасті полігідроксиуретани при полімеризації біфункціональних моно-мерів з кінцевими фурановими групами під дією комплексних онієвих каталізаторів.

Назва роботи

Розробка склокристалічних матеріалів і покриттів з підвищеною конструкційною міцністю шляхом модифікування скломатриць оксидами s-p – елементів

Номер держреєстрації

0109U002411

Науковий керівник

Лісачук Г.В.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Вперше теоретично обґрунтована та експериментально доведена можливість отримання зміцнених склокристалічних покриттів шляхом модифікування вихідних склокомпозицій оксидами s-p – елементів IV-ої групи, які сприяють кристалізації із вихідного силікатного розплаву кристалічних фаз вищих ступенів сингоній та в сполученні з певними технологічними прийомами термообробки дозволяють одержати матеріали із рівномірною тонко кристалічною мікроструктурою.

Одержано нові дані з будови трикомпонентних систем оксидів CaO–Al2O3–SnO2, SiO2–CaO–SnO2 та CaO–Al2O3–SnO2, в них визначено легкоплавкі евтектики та встановлена перебудова конод при температурі 1100 К.

Визначено, що застосування одного або декількох оксидів-модифікаторів з названої групи в складах експериментальних композицій має принципіальне значення для отримання склокристалічні покриттів по кераміці з конструкційною міцністю (міцність на вигин 150-175 МПа, мікротвердістю 5500-6500 МПа, стійкістю до дії удару 5-6 Нм, стиранністю 0,015 г/см2 ) при високих показниках термостійкості покриттів (до 250 оС).

Доведено дослідженнями тонкої структури покриттів (РФА і петрографія), що необхідна міцність склокристалічних матриць досягнута завдяки утворенню дрібно-кристалічної структури покриттів і стопорній дії кристалічних фаз, які перерозподіляють напруження поміж матрицею та кристалічною фазою. Використання в якості модифікаторів оксидів s-p – елементів дозволило контролювати хід утворення щільної структури матеріалу та одержати кристалічну фазу розміром не більше 0,1-10 мкм.

Назва роботи

Дослідження можливості створення імпортозамінюючої технології керамограніту на основі кварц-польовошпатової сировини Українського кристалічного щита

Номер держреєстрації

0109U002412

Науковий керівник

Рищенко М.І.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Теоретично обґрунтована та експериментально доведена можливість отримання високоміцного щільноспеченого матеріалу в умовах нестаціонарних режимів випалу за рахунок регулювання кількісного та якісного складу рідкої фази шляхом комплексного хімічного модифікування та створення умов для її самоармування мікрокристалічним мулітом; встановлені закономірності формування структури та фазового складу керамограніту з комплексом високих фізико-механічних та експлуатаційних властивостей в умовах форсованої термообробки. Вперше встановлено наступне: здійснено поглиблене вивчення КПШС родовищ, розташованих в межах Приазовського кристалічного масиву та встановлена доцільність їх використання в технології кам’яно-керамічних виробів. Доведена можливість інтенсифікації спікання керамічних мас в умовах скороченої термообробки при температурі 1170 оС на основі дослідної КПШС за рахунок прискореного утворення розплаву та спрямованого регулювання його властивостей. Встановлено залежності основних характеристик спікання керамогранітних мас на основі глин різного мінерального складу від калієвого модуля КПШС. Визначено оптимальний склад комплексної розріджуючої добавки, що дозволяє ефективно розріджувати полімінеральні глинисті суспензії та стабілізувати систему в розрідженому стані. Встановлено особливості формування високоміцного керамограніту, які полягають у спіканні за участю розплаву з оптимальними властивостями та його наступній рівномірній об’ємній кристалізації з утворенням мікрокристалічного муліту. Визначено, що для отримання високоміцних щільноспечених виробів з водопоглинанням до 0,5 % кількість залишкової склофази має становити 20–25 %.

Назва роботи

Розробка високочутливого методу рентгенофлуоресцентного аналізу (РФА) складу матеріалів із застосуванням рентгеноптичних пристроїв

Номер держреєстрації

0109U002418

Науковий керівник

Михайлов І.Ф.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Вперше надано теоретичне обґрунтування та експериментальне підтвердження доцільності використання багатошарового вторинного випромінювача при енергодисперсійному рентгенофлуоресцентному аналізі для поширення вдвічі діапазону ефективно збуджуваних слідових домішок.

Показано, що багатошарові вторинні випромінювачі дозволяють суттєво (в 2050 разів) підвищити контрастність заданих діапазонів спектру та підвищити в 1030 разів чутливість аналізу.

Одержана формула для інтенсивності флуоресценції, збудженої аналітичною лінією вторинного випромінювача. Проведена оптимізація за кутами падіння первинного пучка на вторинний випромінювач, вторинного випромінювання з поверхні випромінювача та флуоресцентного випромінювання проби, яке реєструється.

Розроблена рентгенооптична схема з використанням вторинного випромінювача, в якій здійсненне оптимальне розташування елементів для зменшення шляху довгохвильового рентгенівського випромінювання у повітрі. Отримано зростання контрастності спектрів в 2030 разів завдяки використанню вторинного випромінювача із срібла.

На макетному зразку вторинного випромінювача отримана контрастність аналітичних ліній чистих нікелю, міді, хрому та ін. понад 60.000. Вимірювання еталонних сумішей свинцю та хрому у воді дозволили досягти межі виявлення по свинцю 0,05 мг/дм3=0,05 ppm, та по хрому 0,1 ppm, а для стандартних зразків металів – сплавів на основі чистого алюмінію впевнено реєструються домішки в кількості 0,51 ppm, що становило найменше значення атестованої характеристики в цих зразках.

Назва роботи

Дослідження можливості створення нанорозмірних багатошарових плівкових рентгенооптичних композицій з керованою будовою

Номер держреєстрації

0109U002419

Науковий керівник

Кондратенко В.В.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Вперше показано, що використання в рентгеноспектральних приладах, побудованих за схемою Йогана, кристалів-аналізаторів (багатошарових періодичних композицій) з періодом, змінним по площі за певним законом, дозволяє значно покращити характеристики їхньої роботи: знімається обмеження ефективно працюючої площі кристалів-аналізаторів. Більша площа диспергувальних елементів підвищує світлосилу і чутливість спектральних приладів. Цей результат обгрунтовано розрахун­ково і підтверджено експериментальним випробуванням.

Встановлена послідовність структурно-фазових перетворень при вирощуванні нанорозмірних багатошарових композицій Со/С, обумовлених міжшаровою взаємодією (аморфізація шарів кобальту, вибухова кристалізація на певній товщині). Це дозволило вперше в світі виготовити високоефективну багатошарову оптику для об’єктива Шварц­шильда для роботи на довжинах хвиль 4,4-4,54 нм. Показана можливість збільшення періоду покриття Со/С у межах 5% шляхом відпалів без втрати відбивної здатності дзеркала.

Введення бар'єрних шарів Cr товщиною ~1,0 нм або CrB2 товщиною ~0,3 нм на міжшарові межі композиції Sc/Si блокує повністю взаємодію шарів Sc і Si. Обидва бар'єрні матеріали взаємодіють з кремнієм, фор­му­ючи тонкий аморфний прошарок. Введення шарів Cr і CrB2 у багатошарові структури Sc/Si призводить до підвищення їхньої стійкості: температура руйну­ван­ня збільшується на 30-80°. Такі дані є оригінальними і отримані вперше. Результати відно­сяться до дослідження тонких (<5 нм) аморфних шарів, атестація яких украй утруднена. Вони розкривають нові особливості росту матеріалів в умовах взаємодії на нанометровому рівні.

Назва роботи

Використання деформації електромагнітних хвиль в нелінійних середовищах для створення високовольтних імпульсних генераторів напруги та струму

Номер держреєстрації

0109U002425

Науковий керівник

Лісачук Г.В.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Розроблені нові технології синтезу зразків дрібнодисперсних електричноміцних шарів ферроэлектриків, фери- та феромагнетиків шляхом: холодного пресування, вакуумного аерозольного напилення на металеву підкладку при кімнатній температурі та електрохімічного осадження суспензій (технологія виготовлення зразків запатентована, реєстац. № u 2010 00064, МПК (2009) С25 11/00). Вперше в Україні останні дві з вищезгаданих технологій впроваджені для застосування у високовольтній імпульсній техніці. Результати випробувань показали перспективність впровадження нових матеріалів у галузях електротехніки, електроніки і радіофізики.

Досліджена залежність загострення фронту електромагнітної хвилі від нелінійності діелектричної проникності середовища та напруженості діючого електричного поля. Розроблені нові математичні моделі, які відображують електромагнітні процеси розповсюдження електромагнітних хвиль у нелінійних середовищах.

Проведені розрахунки геометричних параметрів формуючого елемента нелінійної лінії з розподіленими параметрами. За результатами розрахунків визначені такі геометричні параметри елемента лінії, які забезпечують необхідний рівень насичення індукції електричного поля у його робочому середовищі за умов дотримання робочої напруги нижчої за пробивну. Розроблена конфігурація, та спосіб виготовлення системи електродів, які запобігають плазмоутворенню та іншим небажаним краєвим ефектам.

Назва роботи

Розробка систем підтримки прийняття рішень в складних інформаційно-управляючих комплексах

Номер держреєстрації

0109U002424

Науковий керівник

Годлевський М.Д.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Розроблено інтегровану технологію еволюційного прототипування складних ІУК, яка використовує кібернетичні принципи теорії управління в технічних системах, що дозволяє застосовувати кількісні метрики для оцінки показників якості ПЗ і цілеспрямовано підвищувати їх значення. Також розроблено комплекс моделей та процедур адаптивного управління функціонуванням ІУК реального часу, які використовують методи аналізу прецедентів, що дозволяє ефективно адаптувати їх параметри в умовах постійних збурень в середовищі їх функціонування.

Отримано такі нові наукові результати: уперше запропоновано формальне подання якості розроблюваного програмного забезпечення на базі методології формально-онтологічного підходу; уперше розроблено метод залучення зацікавлених осіб у процес розробки програмного забезпечення шляхом організації оцінювання якості розроблюваних програмних систем, що подана імітаційними моделями.

Розроблено технологію вибору напрямку розвитку для складних виробничих комплексів з використанням методу аналізу ієрархій; моделі та технологію формування інвестиційної політики. Вперше запропоновано при формуванні політики визначити вид ситуації на інвестиційному ринку. Запропоновано технологію формування статичного та динамічного портфеля в межах визначеної політики. Розроблено систему підтримки прийняття інвестиційних рішень, яка дозволить керівництву прогнозувати стан зовнішнього середовища, проводити аналіз впливу різних факторів на діяльність, формувати та аналізувати різні варіанти розвитку підприємства.

Вперше запропоновано архітектуру маркетингової інформаційної системи з використанням ВЕБ-послуг (Google API) на усіх етапах процесу підтримки прийняття управлінських рішень. Вперше запропонована ситуаційна модель щодо управління ціновою політикою підприємства на прикладі ринку полімерів. Вперше запропоновано підхід для вирішення задачі прогнозування зміни ціни за допомогою аналізу потоку новин.

Назва роботи

Дослідження нелінійних коливань елементів енергетичного обладнання і розробка методів їх гасіння

Номер держреєстрації

0109U002426

Науковий керівник

Аврамов К.В.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Вперше отримана удосконалена математична модель згинально-згинально-крутильних коливань закручених стрижнів з урахуванням геометрично нелінійного деформування, в якій передбачається, що центри тяжіння і жорсткості поперечного перерізу знаходяться в різних точках. З результатів розрахунків випливає, що зміна частоти нелінійних коливань при збільшенні амплітуди є значною. Зроблено важливий висновок, який полягає в тому, що депланація може змінити характер поведінки скелетних кривих.

Проведено аналіз різних магістралей окислювача ракетоносіїв. Побудована більш досконала у порівнянні з аналогами нелінійна математична модель газорідинного демпфера коливань і вироблені методи лінеаризації цієї моделі. Запропоновано метод вибору параметрів газорідинного демпфера коливань, який використовує математичну модель з одним ступенем свободи. Запропоновано якісно новий метод розрахунку згинально-згинально-поздовжніх коливань корпусу ракетоносія.

Отримано більш точну модель нелінійних коливань несиметричного однодискового ротора в коротких підшипниках ковзання з урахуванням гіроскопічних моментів, що діють на диск. Сили масляного шару представлені виразами аж до кубічної складової щодо узагальнених переміщень і швидкостей. Автоколивання досліджується сучасним методом нелінійних нормальних форм коливань. З результатів чисельного моделювання виявлено, що в системі присутні як моногармонічні так і полігармонічні коливання, крім того, такі рухи зазнають множинні біфуркації. Автоколивання можуть виникати при частотах значно менших, ніж частота виникнення біфуркації Хопфа.

В роботі дістали подальший розвиток найсучасніші методи нелінійного аналізу. Зокрема, уперше для дослідження складних динамічних процесів елементів енергетичного обладнання та аерокосмічної техніки були використані методики, основані на теорії нелінійних нормальних форм коливань; суттєвий розвиток отримав чисельний метод продовження рішення по параметру.

За результатами досліджень були розроблені нові важливі рекомендації щодо удосконалення конструювання енергетичного обладнання, запобігання небезпечних режимів руху, поліпшення якості устаткування і підвищення його ефективності.

Назва роботи

Створення на базі теорії R-функцій методів розв’язку задач нелінійної динаміки пластин та пологих оболонок

Номер держреєстрації

0108U001443

Науковий керівник

01.2008-12.2010

Термін виконання

Курпа Л.В.

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Вперше на базі теорії R-функцій та варіаційних методів розроблено чисельно-аналітичний метод дослідження параметричних коливань ортотропних пластин складної форми з різними видами граничних умов для математичної постановки задачі, виконаної як в переміщеннях, так і в мішаній формі. Одержані варіаційні постановки допоміжних задач про лінійні коливання пластин та плоских задач теорії пружності, а також побудовані необхідні структури розв'язку за допомогою R-функцій. Запропонований метод застосовано для дослідження нелінійних коливань ортотропних пластин складної форми, що знаходяться під дією як статичного, так і динамічного навантаження. Розроблений метод містить в собі алгоритм знаходження границь областей нестійкості, які базуються на використанні лінеарізованої теорії. На базі розробленого методу створено програмне забезпечення, яке апробоване на тестових задачах та застосовано до розв'язання нових задач про параметричні коливання ізотропних та ортотропних пластин складної форми з метою дослідження впливу геометричних параметрів, граничних умов параметрів навантаження та демпфування на області динамічної нестійкості, амплітудно-частотні залежності, залежності прогину від часу.

Для багатошарових пологих оболонок симетричної відносно товщині структури, які мають довільну форму плану, в рамках класичної та уточненої теорії першого порядку розроблено: метод дискретизації вихідної нелінійної системи рівнянь руху, який базується на рівняннях Лагранжа та методі Бубнова-Гальоркина; новий метод дискретизації, який базується на використанні багатомодової апроксимації невідомих функцій, теорії R-функцій, варіаційного методу Рітця та проекційному методі Бубнова-Гальоркіна; в рамках нового підходу до дискретизації за часом рівнянь руху одержані в явному вигляді коефіцієнти системи звичайних нелінійних диференціальних рівнянь, до яких зведено вихідну систему. Розв’язано серію нових задач про нелінійні коливання багатошарових пластин та пологих оболонок та встановлено деякі закономірності впливу механічних та геометричних параметрів на динамічну поведінку розглянутих об’єктів.

Для багатошарових пластин, які знаходяться під дією статичного навантаження у серединній площині, розроблено алгоритми знаходження критичного навантаження та власних частот за допомогою енергетичного та динамічного підходів. За допомогою розроблених методів розв’язано ряд нових задач про визначення критичного навантаження та знаходження спектру частот стиснутих пластин.

Розроблено метод дослідження стійкості форм нелінійних коливань багатошарових пластин та пологих оболонок під дією поперечного періодичного навантаження який базується на використанні нового «практичного» критерію стійкості. Розв’язано деякі задачі за допомогою розроблених алгоритмів та визначено зони стійкості і нестійкості форм нелінійних коливань багатошарових пластин.

Узагальнено теорію нелінійних форм на неавтономні системи нелінійних диференціальних рівнянь руху. Запропоновано адаптований підхід для аналізу, що спирається на метод нормальних форм Шоу-П’єрра, модифікований метод Раушера та метод простих ітерацій, і передбачає редукцію динамічної системи до системи з двома ступенями свободи. На прикладі загальної форми рівнянь неврівноваженого однодискового ротора з ізотропно-пружними нелінійними опорами показано, які проміжні перетворення рівнянь треба зробити перед застосуванням адаптованого методу аналізу вимушених коливань.

Порівняння аналітичних результатів, отриманих за новою методикою, та результатів чисельного моделювання засвідчує перспективність запропонованого підходу.

Новизна методу та відповідність світовому рівню обґрунтовується тим, що запропоновані алгоритми та створене програмне забезпечення є оригінальні, бо базуються на використанні унікальної теорії R-функцій, яка, без сумніву, є одним із видатних наукових досягнень в галузі математики та механіки. Для подібного класу задач з таким рівнем складності методи RFM розроблені вперше.

Назва роботи

Підвищення ефективності роботи обмежувача струму короткого замикання завдяки використанню високотемпературних надпровідників 2-го покоління

Номер держреєстрації

0109U002376

Науковий керівник

Данько В.Г.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Розроблені теоретичні та конструктивні засади для створення швидкодіючих надпровідникових обмежувачів струму короткого замикання з ВТНП обмотками 2-го покоління.

В результаті виконання роботи розроблено конструктивну схему високотемпературного надпровідного обмежувача струму короткого замикання на яку одержане авторське свідоцтво. Розроблена математична модель і проведений відповідний аналіз. Визначений розподіл магнітного поля у різних режимах роботи. Визначені основні критерії вибору матеріалів осердя та проводу з ВТНП 2-го покоління для обмотки обмежувача струму короткого замикання. Розроблені методи розрахунку параметрів обмежувача струму, проведений розрахунок обмежувача струму для електромережі напругою 6 кВ. Розроблений і виготовлений імітаційно-дослідний макет обмежувача струму короткого замикання.

Назва роботи

Дослідження засобів підвищення ефективності електромеханічних прискорювачів і силових ударних пристроїв індукційно-динамічного типу

Номер держреєстрації

0109U002377

Науковий керівник

Болюх В.Ф.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Виконано систематизацію науково-технічної і патентної інформації по конструкціям, схемам і методам розрахунку електромеханічних прискорювачів і силових ударних пристроїв індукційно-динамічного типу.

Запропоновано:

 • схему живлення і конструкцію двигуна з імпульсною модуляцією струму індуктора, яка дозволяє усунути гальмівну електродинамічну силу, зберегти енергію в ємнісному накопичувачі і/або перенаправити її в секцію індуктора, яка забезпечує додаткове прискорення якоря;

 • використання ємнісного накопичувача в колі прискорюваної багатовиткової обмотки якоря;

 • використання прискорювача для міномета, встановленого на польовому автомобілі;

 • підхід до формалізації математичних моделей ударних пристроїв на принципах інтегрованої технології, що враховує взаємопов’язані поля різної природи;

 • нові конструктивні схеми ударних пристроїв, що мають підвищену ефективність за рахунок замкненого магнітопроводу, відсутності рухомих елементів, наявності мультиелементного якоря, акумулювання механічної енергії, наявності подвійного індуктора і якоря.

Досліджено:

 • особливості теплового стану індукційно-динамічного двигуна циклічної дії;

 • додаткове прискорення рухомих масивних об’єктів за допомогою прискорювача.

Обґрунтовано:

 • конфігурацію зовнішнього електромагнітного екрана ударного пристрою;

 • концепцію прискорювача ударної хвилі в газоплазмовому середовищі.

Розроблено:

 • алгоритм вибору параметрів високоефективних ударних пристроїв, який базується на сумісному використанні генетичних алгоритмів і методу деформованого багатогранника.

 • методику і проведено експериментальні дослідження параметрів і характеристик ударних пристроїв;

 • автономний ударний пристрій з обмеженими масогабаритними параметрами.

Назва роботи

Інтенсифікація тепломасообміну в контактних апаратах з взаємодіючими полідисперсними газорідинними потоками

Номер держреєстрації

0109U002378

Науковий керівник

Братута Е.Г.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Розроблена загальна фізична модель інтенсифікації обмінних процесів при безпосередньому контакті газового та краплинного середовищ.

Виконано аналіз і створено аналітичне узагальнення результатів фізичного експерименту у вигляді відповідних кореляційних рівнянь. Вказані узагальнення були виконані в частині приведеного дисперсного складу крапель і їх стартових швидкостей.

Для перевірки адекватності математичної моделі контактного апарату з взаємодіючими газорідинними потоками створений банк результатів експериментальних досліджень апаратів форсункового типа.

Вперше обґрунтовано фізичні особливості контактного тепло- і масообміну, при яких обумовлена можливість заміни полідисперсного ансамблю крапель у факелі розпилювача модальним діаметром відповідної функції розподілу.

Набула подальшого розвитку універсальна математична модель контактного тепломасообмінного апарату з взаємодіючими газорідинними потоками, яка вперше враховує ежектуючий ефект факела розпилювача і узагальнені залежності, що відображають просторовий характер розподілу дисперсно-кінематичних характеристик краплинного середовища. Вперше запропоновано узагальнену інженерну методику розрахунку контактного тепломасообмінного апарату з взаємодіючими потоками.

Встановлена адекватність математичної моделі контактного апарату і обґрунтовано можливість інтенсифікації та оптимізації режимно-геометричних характеристик теплообмінника.

Назва роботи

Розвиток інтегративної гуманістичної системи інженерної освіти в Україні та освітянський простір Європи

Номер держреєстрації

0108U001441

Науковий керівник

Мамалуй А.О.

Термін виконання

01.2008-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

В процесі розробки інтегративної системи інженерної освіти з гуманістичним спрямуванням основна увага приділялась за звітний період фундаментальної складової. Зокрема розглядались інтегративні курси природознавчого напрямку, що включають в себе курси загальної фізики, фізичної хімії, загальної хімії. Інтегративна програма такого курсу «Природознавство» дозволяє висвободити додатковий навчальний час, що складає до 30% загального часу на ці предмети.

Розроблено науково-методичні основи введення гуманітарного знання в курси лекцій фундаментальних дисциплін, зокрема з загальної фізики. Включення фундаментальних філософськи та історичних аспектів в лекції з загальної фізики збагачують їх зміст та сприяють формуванню світогляду. Розроблено та введено деякі естетичні аспекти наукового, зокрема фізичного знання. Великий вплив на свідомість студентів пов’язан з орігінальним посібником «Поезія термодинаміки» (автор проф. Братута Е.Г.), де в поетичній формі викладені основи термодинаміки.

Розроблені наукові основи варіативної технології навчання, в рамках якої індивідуальні завдання для студентів відповідають рівню їх знань та здібностей. Створені теоретичні основи для реалізації комп’ютерного лабораторного практикуму з загальної фізики.

Варіативна система освіти апробована в роботі Міжнародної дитячої лабораторії з фізики та на системі наукових конференцій різного рівня.

Назва роботи

Прецизійні фізико-хімічні дослідження протонвмісних іон-молекулярних систем, перспективних для створення рідкофазних матеріалів

Номер держреєстрації

0108U001442

Науковий керівник

Байрачний Б.І., Булавін В.І.

Термін виконання

01.2008-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Наукова новизна результатів:

– отримані відсутні у світовій науковій літературі експериментальні дані щодо електричній провідності та електрорушійної силі неорганічних (HCl, HBr, HI) та бензойної кислоти у ряду спиртів нормальної будови при 238,15 – 358,15 К; –розраховані нові дані щодо термодинамічних характеристик асоціації і сольватації іонів та недисоційованих частинок, молярні електричні провідності, коефіцієнти дифузії електролітів. Зміна стандартної енергії Гиббсу асоціації електролітів в ряду н-спиртів визначається ентальпійною складовою у вивченому інтервалі температур;

– одержані УФ-спектри бензойної кислоти у н-спиртах від метанолу до пропанолу при різних температурах. Показано, що із зростанням хвильового числа та зменшенням молярної маси спирту максимуми lg ε послідовно збільшуються, що пояснюється наявністю у менш іонізованих сольватів найбільшої екстинкції серед більш іонізованих сольватів;

– проведені квантово-хімічні розрахунки ab initio у високому базисі 6-311++ G(d,p) методом МР2 або B3LYP (DFT) вивчаємих іон-молекулярних систем. Це дало змогу вперше розрахувати структурні характеристики і термодинамічні характеристики сольватації галогенід–іонів та протону.

Наукова значимість результатів: виконані дослідження вносять вагомий внесок у побудову теоретичних уявлень щодо поведінки протонвмісних електролітних систем в залежності від температури, природи розчинника та електроліту.

Назва роботи

Розробка алгоритмічно-програмних методів аналізу та моделювання динамічних об’єктів в реальному масштабі часу

Номер держреєстрації

0109U002398

Науковий керівник

Качанов П.О.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

В результаті виконаних досліджень здійснено розробку математичної моделі динамічних об’єктів. Вперше отримано математичні методи перетворення геометричних образів для тренажерних комплексів транспортних засобів у просторі та часі; методи моделювання освітлення, атмосферних явищ та реалістичних ландшафтів для тренажерних комплексів транспортних засобів; методи зберігання та візуалізації в реальному масштабі часу ландшафтів з урахуванням освітлення та інших зовнішніх факторів. Вперше розроблено методи нелінійної цифрової фільтрації для виключення шумів вимірювальних сигналів динамічних об’єктів та зображень реалістичних ландшафтів. Проведено аналіз методів інтерполяції, фільтрації та спектрального аналізу вимірювальних сигналів динамічних об’єктів з точки зору їх реалізації на програмованих логічних інтегральних схемах та сигнальних процесорах; розроблено швидкі методи фільтрації та спектрального аналізу вимірювальних сигналів динамічних об’єктів для реалізації їх в програмно-технічних засобах реального часу.

Назва роботи

Розробка фізико-хімічних основ каталітичних процесів за участю платинових та полівалентних металів у технології неорганічних речовин

Номер держреєстрації

0109U002408

Науковий керівник

Гринь Г.І.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Вперше створено базу даних фізико-хімічних та каталітичних властивостей сполук платинових та полівалентних металів для різних реакцій, проведено аналітичну обробку даних за допомогою загального алгоритму моделювання та обрано основні технології неорганічного синтезу, вдосконалення яких найбільш доцільно у даний час, а саме технологія синтетичних алмазів, фотокаталітична очистка газів та рідин від шкідливих речовин.

Розроблено єдиний підхід до досліджень каталітичних властивостей та методів їх аналізу, які враховують вимоги теоретичної хімії та хімічної технології. На підставі експериментальних дослідженнь фізико-хімічних властивостей компонентів адсорбенту для уловлювання часток платиноїдного каталізатору та каталізаторів, до складу яких входять сполуки полівалентних металів було розроблено метод аналізу фізико-хімічних та каталітичних властей сполук платинових та полівалентних металів.

На основі попередньо розробленого плану експериментальних робіт досліджено каталітичні процеси газофазного окиснення речовин. При виконанні досліджень розроблені методи визначення каталітичного впливу полівалентних металів на процес взаємодії компонентів з реагентами у газовій фазі, за допомогою яких обрані найефективніші каталізатори та установлені механізми каталітичної дії.

Досліджено фотокаталітичні властивості сполук полівалентних та платинових металів, що дозволило розширити можливості каталізу в хімічних процесах технології неорганічних речовин.

Вивчено вплив основних технологічних параметрів на процес осадження сполук мангану та ніколю з розчинів, в яких є сполуки одного з металів, або двох металів. Встановлено оптимальне співвідношення пероксиду водню до сполук ніколю та мангану, температуру, рН та час осадження. Розроблено математичні моделі осадження як для окремих компонентів ніколю та мангану, так і для спільного осадження цих двох компонентів.

Назва роботи

Наукове обґрунтування вибору антиоксидантів для стабілізації нетрадиційних олій від окислювальної деструкції

Номер держреєстрації

108U001449

Науковий керівник

Кричковська Л.В.

Термін виконання

01.2008-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Визначено кількісну залежність величини періоду індукції окиснення кунжутної олії від взаємного впливу її антиоксидантів (сезамолу, сезаміну і токоферолу).

Розраховано величини відношення коефіцієнтів швидкості подовження та обриву ланцюгів вільнорадикальних реакцій на молекулах антиоксидантів купажованих олій подовженого терміну зберігання та підвищеної біологічної цінності та олії амаранту на базі досліджень їх кінетики окиснення.

Встановлено закономірності взаємного впливу природних антиоксидантів купажованої олії сезамолу та сезаміну та β-каротину у гальмуванні окиснювального псування триацилгліцеринів рослинних олій, у т.ч. олії амаранту.

Новизну технічних рішень підтверджено патентами України на корисну модель («Харчовий функціональний продукт» №45762 та «Вітамінізований харчовий функціональний продукт на основі рослинних олій» №47882).

Назва роботи

Розробка організаційно-економічного механізму трансферу технологій

Номер держреєстрації

0108U001455

Науковий керівник

Перерва П.Г.

Термін виконання

01.2008-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Вперше обґрунтовано і класифіковано найважливіші ознаки технологій як товару, які розділені на такі, що розширюють і такі, що обмежують ринкові можливості технологічного ринку. Це надає можливість з’ясувати статус технології на ринку як специфічного товару, який потребує спеціального економіко-правового механізму комерціалізації і трансферу.

Удосконалено організаційне забезпечення трансферу технологій на основі процесового підходу, яке з метою узгодженості дій всіх підрозділів підприємства, на відміну від діючого в цей час механізму, розділене на дві складові: основна частина, яка включає в себе власне процеси трансферу або комерціалізації технологій; допоміжна частина, яка включає в себе організаційні, техніко-економічні та правові процеси, що забезпечують можливості комерціалізації і знаходяться з нею в тісному взаємозв’язку.

Удосконалено ринковий механізм формування ціни на технології з використанням механізму раціонального поєднання мінімальних запитів власника та максимальних можливостей потенційного споживача результатів інтелектуальної праці, який дозволяє з допомогою маркетингового поля договірних відносин знайти оптимальне значення вартості технологій, що в порівнянні з наявною методичною базою дозволяє збалансувати ринок інтелектуального продукту та оптимізувати процеси його трансферу.

Дістало подальший розвиток методичне забезпечення вартісної оцінки технологій з використанням модифіцірованого середньовагового методу, який, на відміну від існуючих підходів, дозволяє суттєво підвищити точність та достовірність результату за рахунок використання загальних та специфічних факторів впливу на вартість технологій;

Розроблена організаційна модель трансферу технологій з використанням функціонального підходу, яка передбачає створення на підприємстві або за його межами спеціального підрозділу трансферу технологій, що, на відміну від існуючого положення дозволяє цілеспрямовано (функціонально) займатися питаннями трансферу технологій та підвищенням ефективності цього процесу.

Назва роботи

Розвиток теорії та методів синтезу систем управління квазістатичними технологічними процесами

Номер держреєстрації

0108U001452

Науковий керівник

Куценко О.С.

Термін виконання

01.2008-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Одержала подальший розвиток теорія квазістатичних керованих процесів, на основі їхнього подання у вигляді квазілінійної системи диференціальних рівнянь, що дозволило з однієї сторони одержати адекватну математичну модель складних технологічних процесів і застосувати методи сучасної теорії управління з іншої сторони.

У рамках запропоновано підходу сформульовані нові критерії адекватності динамічних і квазістатичних керованих процесів, що враховують як параметри об’єкту управління, так і параметри керуючих та збурюючи впливів. Запропоновано новий критерій керованості квазістатичних об’єктів.

Одержали подальший розвиток методи параметричного синтезу оптимальних систем стабілізації рівноважних режимів квазістатичних технологічних процесів, що враховують специфічну структуру системи диференціальних рівнянь об’єкта управління (лінійність і однорідність по управліннях), що дозволило забезпечити стійкість і високу якість перехідних процесів між довільними рівноважними станами у квазістатичній системі.

Вперше запропоновано статистичний підхід до математичного моделювання квазістатичних процесів у виробничо-технічних системах. Це дозволило на основі аналізу балансових рівнянь проводити дослідження стійкості, а також одержання умов стабільності роботи технологічних ліній.

Назва роботи

Аналіз стану та розробка науково-методичного забезпечення для проведення патентно-кон’юнктурних досліджень

Номер держреєстрації

0108U001453

Науковий керівник

Солощук М.М.

Термін виконання

01.2008-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Результати НДР забезпечать виконання доручення КМУ Міністерству освіти і науки України (вх. № 4126 від 17.10.2006 року) щодо виконання вимог частини другої статті 14 розділу ІІІ Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 14.09.2006 р. № 143-V, яким передбачено розроблення у відповідності з цим Законом змін до ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» і методик проведення патентно-кон’юнктурних досліджень.

Отримані результати виконують функцію інформаційно-аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень. Впровадження результатів проекту дозволить ефективно використовувати патентно-кон`юнктурну інформацію як індикатор науково-технічного прогресу, а патентно-кон`юнктурні дослідження як важливий інструмент, за допомогою якого вирішуються завдання оцінки конкурентів, об`єктивного визначення серед них свого місця, вибору стратегічних напрямків свого подальшого розвитку, покращенню умов для інноваційної діяльності вітчизняних виробників, а також міжнародному трансферу технологій.

Практична цінність полягає у тому, що запровадження та використання результатів роботи дозволить обирати найбільш перспективні для комерціалізації результати НДДКР, розроблювати інформаційно-прогностичні моделі нових товарів та послуг та проводити їх порівняльний аналіз.

Назва роботи

Дослідження напівпровідникових перетворювачів для підвищення ефективності енергоспоживання та поліпшення якості електроенергії в розподіляючих мережах електропостачання

Номер держреєстрації

0109U002423

Науковий керівник

Сокол Є.І.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Наукові результати полягають:

- на основі аналізу складових втрат електроенергії в мережах електропостачання показано, що додаткові втрати виникають унаслідок наступних факторів: фазового зсуву між просторовими векторами напруги й струму трифазної системи, несинусоїдальності струмів навантаження, пофазної асиметрії струмів, пульсацій активної потужності, пульсацій миттєвої реактивної потужності;

- вперше дана комплексна оцінка ступеня зниження сумарного ККД системи електропостачання в залежності від відносної амплітуди пульсацій миттєвої активної потужності резистивного короткого замиканні системи;

- показано, що можливості підвищення ККД системи електропостачання шляхом компенсації пульсацій миттєвої активної потужності можуть бути не меншими, ніж при компенсації реактивної потужності;

- показана принципова можливість поліпшення показників якості електропостачання споживачів при одночасному підвищенні ККД системи електропостачання, для чого ККД активного компенсатора, що підключається паралельно навантаженню, повинен бути не меншим (97 – 98,5) %.

- розроблений метод розрахунку параметрів накопичувачів енергії, що використовуються в активних компенсаторах при компенсації пульсацій у графіку миттєвої потужності.

Отримані наукові результати можуть бути використані в системах енергоспоживання та розподільних мережах в електротехніці та енергетиці.

Назва роботи

Дослідження електротехнологічних можливостей квантового ефекту періодичної локалізації вільних електронів у провідниках з імпульсним струмом великої щільності

Номер держреєстрації

0108U010896

Науковий керівник

Баранов М.І.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Шляхом проведення теоретичних і експериментальнодосліджень здійснено обґрунтування нового електротехнологічного методу отримання дрібнодисперсних провідникових матеріалів з субмікронними частками.

Виконано розробку пропозицій щодо практичної реалізації процесу отримання дрібнодисперсних металевих матеріалів з субмікронними частками при використанні явища ЕВ тонких металевих провідників. Встановлено, що цей процес отримання дрібнодисперсних металевих матеріалів за допомогою ЕВ можна проводити в ізоляційній робочій камері з рідиною (наприклад, водою).

Створено на основі діючих в НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» ВЕФУ експериментальної бази − об’єкту Національного надбання України дослідний зразок високовольтного електротехнологічного обладнання для отримання за допомогою квантового явища періодичної локалізації вільних електронів дрібнодисперсних провідникових матеріалів.

Виконано за допомогою ВІС (амплітудою до 50 кА, яка відповідає часу не більше 45 мкс) розрядного кола потужної ВЕФУ типу УИТОМ-1, яка розташована на експериментальній базі НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ», дослідження явища ЕВ тонких мідних провідників діаметром 0,2 мм і завдовжки 100 мм. Ці дослідження дозволили в рамках цього нового електротехнологічного підходу при використанні квантового ефекту та ЕВ вказаних металевих провідників отримати дрібнодисперсні багаточисельні металеві сферообразні фракції розміром до 1 мкм. Фізико-технічні дослідження цих провідникових дрібнодисперсних матеріалів були виконані за допомогою люмінисцентного мікроскопу типу Люмам-МП-4.

Вперше у вітчизняній практиці електротехнологій реалізовано новий метод отримання провідникових дрібнодисперсних матеріалів з субмікронними частками.

Назва роботи

Розробка методів енергозаощаджуючого очищення речовин за допомогою імпульсного коронного розряду з розширеною зоною іонізації

Номер держреєстрації

0108U010894

Науковий керівник

Бойко М.І.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Розроблено методи енергозаощаджуючого очищення різноманітних, в першу чергу газоподібних, речовин за допомогою імпульсного коронного розряду з розширеною зоною іонізації. Досліджено процеси генерування і формування потрібних високовольтних імпульсів.

На створених макетах електротехнологічних ІКР-установок експериментально доведено, що метод прямого електронного удару може бути провідним механізмом конверсії різноманітних газів в атмосферному коронному розряді. Тривалість імпульсів, що оброблюють, повинна не перевищувати одиниці мікросекунд, а краще – належати до наносекундного діапазону. Показано, що обробка газоподібних речовин може проводитись і в умовах надмірного тиску. При цьому в реакторі підвищується припустима робоча і пробивна напруженість. Розроблено і виготовлено експериментальний зразок коаксіального ІКР-реактора. Також розроблено ІКР-реактор паралелепіпедної форми.

Наукова новизна полягає в тому, що вперше показано, що в імпульсному коронному розряді з розширеною зоною іонізації механізм прямого електронного удару може стати провідним механізмом дисоціації молекул в технологічних масштабах Крім того, показано, що ІКР при негативній полярності коронуючих електродів над поверхнею води більш ефективний, ніж ІКР при позитивній полярності коронуючих електродів при очищенні води від фенолів і роданидів.

Назва роботи

Розробка експериментальних складів для одержання хімічно та термічно стійких екологічно безпечних безґрунтових склоемалевих покриттів для захисту баків електроводонагрівачів

Номер держреєстрації

0109U002414

Науковий керівник

Брагіна Л.Л.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Вперше в Україні вирішена актуальна проблема створення безґрунтових склоемалей для одержання за новітньою ресурсо- та енергозберігаючою технологією електростатичного порошкового нанесення (PUESTA) хімічно та термічно стійких екологічно безпечних покриттів для захисту внутрішніх сталевих баків електроводонагрівачів (ЕВН).

Актуальність виконаної роботи обумовлена необхідністю створення вітчизняних склофрит та склопорошків для електростатичного нанесення на внутрішні баки електроводонагрівачів, які відсутні в промисловості на даний час. Отримані склоемалі порівняно з існуючими закордонними аналогами, наприклад фірм «Ferro» (Голландія), PEMCO (Бельгія) – мають значно меншу вартість за рахунок використання вітчизняної української сировини та сталей для емалювання, не містять вартісного оксиду нікелю, що відповідає европейським стандартам, а також характеризуються високими показниками фізико-хімічних та експлуатаційних характеристик і екологічної безпеки одержаної води для життя людини.

Вагомість виготовлення та впровадження нової продукції – безгрунтових хімічно та термічно стійких екологічно безпечних склоемалей для технології PUESTA для України полягає в реальній можливості випуску високоякісної конкурентоспроможних виробів, у створенні нових робочих місць на підприємствах, які виробляють ЕВН, та у суттєвому зниженні імпортозалежності країни в цілому.

Назва роботи

Розробка розрахунково-експериментальних методів дослідження електромагнітних завад на електроенергоб'єктах України при імітації грозових впливів

Номер держреєстрації

0108U010892

Науковий керівник

Коліушко Г.М.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Проведено теоретичні дослідження, в яких дістало подальший розвиток механізму виникнення ЕМЗ у вторинних колах електросистем при прямих ударах блискавки.

Вперше розроблено на основі експериментальних досліджень розрахунково-експериментальні методи визначення максимальних рівнів ЕМЗ у вторинних колах вимірювальних трансформаторів напруги та струму, кабелях ВЧ зв’язку, а також у колах електроживлення пристроїв РЗАіТ та ВЧ зв’язку підстанцій з ВРУ 110 кВ – 330 кВ.

Вироблено рекомендації зі зменшення рівня завад і практичному визначенню їхнього рівня шляхом подачі в ділянки заземлюючого пристрою струму, що імітує струм досліджуваного режиму (при гальванічному зв'язку), або частотного сигналу (ВЧ або НЧ) від зовнішнього іспитового генератора на провідники, що імітують шини ПС (при ємнісному зв'язку).

Назва роботи

Розробка та реалізація прямого методу дослідження метрологічних характеристик вимірювачів великих імпульсних напруг та струмів

Номер держреєстрації

0108U010891

Науковий керівник

Кравченко В.І.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Шляхом проведення експериментально-теоретичних досліджень здійснено обґрунтування нових методів визначення метрологічних характеристик засобів вимірювання високих імпульсних напруг та великих імпульсних струмів за доробки Еталону-РЕМП.

Здійснено апробацію цих методів шляхом розроблення та створення експериментальних зразків Еталону-С та Еталону-Н, які далі було об’єднано в Еталон-СН, чотирьох зразків експериментальних макетів засобів вимірювання високих імпульсних напруг та трьох зразків експериментальних макетів засобів вимірювання великих імпульсних струмів.

Експериментально перевірена і доведена методика вимірювання на Еталоні-СН метрологічних характеристик засобів вимірювання високих імпульсних напруг та великих імпульсних струмів. На засаді цього розроблено проект методики державної атестації відповідних засобів вимірювальної техніки.

Науково обґрунтовано методику оцінки невизначеностей результатів метрологічної атестації засобів вимірювання великих імпульсних напруг та струмів на Еталоні-СН. Підтверджено, що розширена невизначеність результатів атестації ЗВТ не перевищує 3%, що суттєве менш ніж за використання традиційних методів.

Розроблено наукові засади побудови експериментального зразку комплексу автоматизованої обробки експериментальних даних.

Вперше у світовій практиці реалізовано новий метод визначення метрологічних характеристик засобів вимірювання високих імпульсних напруг та великих імпульсних струмів, який забезпечує суттєве підвищення достовірності результатів атестації таких ЗВТ.

Назва роботи

Розробка технологічних основ принципово нового малоенерговитратного електрофізичного очищення трансформаторного масла з поточним контролем газовологовмісту

Номер держреєстрації

0108U010897

Науковий керівник

Рудаков В.В.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Розроблено технологічні основи та попередні технологічні режими принципово нового малоенерговитратного електрофізичного очищення трансформаторного масла з поточним контролем газовологовмісту в процесі обробки, що дозволять значно скоротити енерговитрати при очищенні рідкої ізоляції ЕВО.

Назва роботи

Дослідження електрофізичних характеристик конденсаторної ізоляції з вітчизняної поліпропіленової плівки і можливості створення високовольтних конденсаторів змінного струму

Номер держреєстрації

0108U010895

Науковий керівник

Рудаков В.В.

Термін виконання

01.2009-12.2010

Короткий зміст отриманих наукових і (або) науково-технічні результати

Отримали подальший розвиток дослідження по визначенню залежності розподілу напруженості електричного поля та значення коефіцієнтів посилення електричного поля біля краю обкладинки конденсатора з комбінованим діелектриком від кута розкриття кромки, співвідношення діелектричних проникностей та геометричних розмірів конструкції.

Вперше показано, що найкращий розподіл електричного поля на горизонтальній ділянці краю обкладинки зі скошеним торцем при застосуванні комбінованої ізоляції відповідає варіанту з розташуванням біля обкладинки шару ізоляції з більшою діелектричною проникністю, що є справедливим для будь-яких значень діелектричної проникності масляного прошарку, а товщина цього шару має бути не меншою 5% від загальної товщини ізоляції.

Отримали подальший розвиток дослідження по визначенню розташування ділянки з максимальною напруженістю електричного поля на закругленому торці обкладинки в залежності від співвідношення геометричних та діелектричних параметрів конденсаторної конструкції: відношення товщини обкладки до товщини діелектрика та діелектричних проникностей масляного прошарку й твердої ізоляції.

Вперше показано, що якнайкращий спосіб закладки шинної ізоляції між закругленими пласкими біфілярними електродами високовольтної конденсаторної конструкції полягає в симетричному обертанні закруглених країв електродів плівковою ізоляцією, що забезпечує найменше значення розрахункової напруженості електричного поля та найбільшу електричну міцність ізоляційного проміжку.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції удвох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.I (20-22 травня 2009 р.
 2. Хix міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

  Документ
  Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Відділ науково-технічної та патентно-ліцензійної інформації
 3. Законодавство про охорону праці

  Закон
  7. Професійний добір, медичний огляд працівників 1 .8. Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів виробництва 1 .

Другие похожие документы..