Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Нередко каждый из нас использует для оформления записи на уроках схемы, таблицы, графики.А можно использовать как альтернативный метод-ментальную кар...полностью>>
'Лекция'
Лекция на тему «Порядок исполнения ФСТ России функции по досудебному рассмотрению споров, связанных с установлением и применением цен (тарифов), регу...полностью>>
'Анализ'
Попроцессный метод учёта затрат и калькулирование себестоимости. Управленческий учёт материальных запасов. Классификация затрат на производство и их ...полностью>>
'Документ'
12 - 13 октября 2007 г. в городе Туапсе состоялась II Международная научно-практическая конференция «Правовая политика Российской Федерации в условия...полностью>>

Національна академія наук україни (11)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Центр досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки ім. Г.М.Доброва

ЗВІТ

про діяльність Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва у 2007 році

Затверджено на засіданні

Вченої Ради ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України

27 грудня 2007 р. (протокол № 14)

Директор д.е.н., проф. ___________Маліцький Б.А.

Київ — 2007

ЗМІСТ

Проект Державного фонду фундаментальних досліджень 5

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України 5

Відомча тематика 6

Госпдоговірна тематика: 8

І. Найважливіші досягнення в галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук 10

ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою 18

ІІІ. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними) 21

IV. Використання результатів досліджень у народному господарстві 22

V. Координація наукової діяльності 26

VI. Конференції, семінари, з’їзди тощо 30

VII. Створення та використання об’єктів інтелектуальної власності 44

VIII. Видавнича діяльність 45

Збірники та навчальні посібники 49

Статті у вітчизняних журналах і наукових збірниках: 49

Статті та тези у зарубіжних виданнях: 61

Тези, доповіді, інформації про конференції та інтернет-публікації: 63

Статті, що направлені до друку, і рукописи: 66

IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 69

X. Зовнішньоекономічна діяльність 75

XI. Використання нових форм організації роботи 76

XII. Діяльність дослідно-виробничої бази 79

XIII. Кадри 80

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 85

XV. Стан інформаційного забезпечення установи 86

XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами 88

XVIІ. Заключна частина 89

Форма V-1 (Додаток до розділу V. Координація наукової діяльності) 91

Форма VIII-1 (Додаток до розділу VIIІ. Видавнича діяльність) 93

Форма VIII-2 (Додаток до розділу VIIІ. Видавнича діяльність) 93

Форма VIII-3 (Додаток до розділу VIIІ. Видавнича діяльність) 93

Форма ІХ-1 (Додаток до розділу ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво) 94

Форма IX-2 (Додаток до розділу ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво) 94

Форма ІХ-3 (Додаток до розділу ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво) 95

Форма ХІ-3 (Додаток до розділу ХІ. Використання нових форм організації роботи) 96

Форма XIІІ-1 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 97

Форма XIІІ-2 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 98

Форма ХIII-3 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 99

Форма № 1 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 100

Форма № 2 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 100

Форма № 3 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 101

Форма № 4 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 102

Форма 1-к (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 104

Форма XIІІ-4 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 106

Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 107

Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, які вибули за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 107

Контрольний список наукових працівників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України на 01.01.2008 pоку (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 108

Форма XІV-3 (Додаток до розділу ХІV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень) 114

Форма ХV-1 (Додаток до розділу ХV. Стан інформатизації установи) 115

Форма XV-2 (Додаток до розділу ХV. Стан інформатизації установи) 116

Форма №2 - інформатика (Додаток до розділу ХV. Стан інформатизації установи) 117

Вступ

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доб­­рова НАН України (ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України) є неприбутковою організацією, внесеною до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, має статус науково-дослідного інституту, входить до складу Відділення інформатики НАН України. ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України здійснює науково-дослідні, прогнозно-аналі­тичні та учбово-методичні роботи згідно з основними напрямами:

 • узагальнення історичного досвіду, довгострокових тенденцій, законо­мір­ностей, проблем розвитку науки в Україні у контексті розвитку світової науки;

 • удосконалення соціально-економічного та організаційного механізму, формування та використання науково-технічного потенціалу України, його взаємодії з науковими потенціалами зарубіжних країн;

 • історико-наукознавчий аналіз досвіду та обґрунтування перспектив науково-технічного і соціально-економічного розвитку НАН України.

На ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України покладено координацію теоретико-методичних, прикладних досліджень та розробок в галузі наукознавства та історії науки і техніки, які виконуються в установах НАН України.

На 01.01.2008 р. чисельність працівників ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України згідно з штатним розписом становить 76 осіб, в тому числі 63 науковці. З них: 7 докторів наук та 30 кандидатів, без наукового ступеня - 26.

Середній вік докторів наук 52 р., кандидатів наук 49,4 р., середній вік наукових працівників в цілому 51,3 р.

В структурі ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України функціонує п’ять наукових відділів та Міжгалузева лабораторія Міністерства освіти і науки України та НАН України.

Наукові відділи:
 • історії науки і техніки;

 • методології і соціології науки;

 • системних досліджень науково-технологічного потенціалу;

 • проблем інноваційного розвитку економіки;

 • проблем діяльності та стратегії розвитку НАН України;

 • міжгалузева лабораторія МОН та НАН України з проблем формування та реалізації науково-технічної політики України.

Протягом звітного періоду науковці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України виконували 18 науково-дослідних тем та проектів, з них 2 міжнародні проекти та 16 національних, на замовлення міністерств та відомств України. Зокрема:

Проект Державного фонду фундаментальних досліджень

«Методологія вирішення завданнь підвищення сприятливості виробничих секторів національних економік Білорусі й України до інновацій для забезпечення технологічної безпеки країни» (договір з ДФФД Ф14/314-2007 від 21.06.07), метою якого поставлено Розробка теоретико-методологічних підходів до оцінювання рівня сприйнятливості економік Білорусі та України до інновацій з метою підвищення їх конкурентоспроможності та технологічної безпеки. Дослідження факторів, які перешкоджають інноваційній діяльності у галузях промисловості України. Порівняння стану та механізмів інноваційного розвитку економіки в Білорусі та України.

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

 1. «Наукове, організаційно-методичне та інформаційне забезпечення розроблення, на основі використання сучасних інформаційних технологій та системної методології, прогнозів впливу науково-технологічного потенціалу на інноваційний розвиток суспільства» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 17.01.07 р., пр. № 6), метою якої є розвиток теорії та практики інноваційної діяльності в умовах глобалізації, а також удосконалення методів управління й прогнозування розвитку інноваційних процесів сучасної української економіки. За звітний рік здійснювалася постановка завдання дослідження; аналітичний огляд підходів щодо вирішення проблеми у світі.

 2. «Національна академія наук і міжнародні наукові організації: аналіз стану співробітництва та розробка пропозицій щодо його розвитку на найближчу і середню перспективу» (затверджена постановою Бюро Президії НАН України від №94 від 4.04.2007). Метою є дослідження питань співробітництва НАН України з авторитетними міжнародними організаціями.

Відомча тематика

 1. «Історія Національної академії наук України у суспільно-політичному контексті» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2). Метою визначено комплексне відтворення історії НАН України як найвищої наукової інституції України та академічної науки від 1918 до 2008 рр. Результатом стане рукопис фундаментальної п’ятитомної монографії. За звітний період підготовлено біографічний словник провідних учених Академії. Наступного року передбачається написання розділу «Історія академічної науки».

 2. «Дослідження інноваційного потенціалу інформації та знання в методології знаннєвого суспільства» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2) метою якої є виявлення основних рис методології знаннєвого суспільства, обґрунтування умов його формування, встановлення економічного змісту його категорій. За звітний період розроблена концепція та методологія дослідження, розділи теми «Імперативи освіти для знаннєвого суспільства», «Гносеологічні проблеми легітимації науки в знаннєвому суспільстві», «Завдання освіти в умовах побудови в Україні інформаційного суспільства». Наступного року передбачається проведення соціологічних досліджень, накопичення та аналіз статистичних матеріалів, створення баз даних.

 3. «Обґрунтування модельних характеристик науково-технічного потенціалу України, що відповідає умовам знаннєвого суспільства» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2). Метою є аналіз сучасного стану науково-технічного потенціалу України: визначення основних характеристик, порівняння із зарубіжними країнами та розробка детальної Концепції розвитку науково-технічного потенціалу. За звітний рік розроблено план та концепція дослідження, підготовлено методичні матеріали, проаналізовано сучасний стан науково-технічного потенціалу. Наступний етап передбачає проведення досліджень з виявлення і вивчення закономірностей змін основних показників розвитку науково-технічного потенціалу, створення відповідних баз даних, розробка моделей майбутньої динаміки, його розвитку у відповідності з умовами впливу на формування знаннєвого суспільства.

 4. «Дослідження інноваційних процесів як джерела синергізму в економіці: проблеми моделювання та використання в системах підготовки прийняття управлінських рішень» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2) метою є розвиток теорії інноваційної діяльності в умовах глобалізації та вдосконалення методів управління інноваційним розвитком. За 2007 рік здійснено постановку завдання дослідження; аналітичний огляд підходів щодо вирішення проблеми у світі. На наступний рік передбачена розробка концептуальних та теоретичних положень щодо виникнення синергетичних ефектів в економічних системах під впливом інноваційної діяльності.

 5. «Узагальнення та систематизація результатів досліджень, отриманих в НАН України з ряду пріоритетних міждисциплінарних наукових напрямів» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 28.01.05 р., пр. № 5) метою якого є дослідження діяльності НАН України з вирішення ряду актуальних міждисциплінарних проблем.

 6. «Розробка організаційно-методичного забезпечення узгодженого формування та системної реалізації науково-технологічних та інноваційних пріоритетів» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 14.06.2005, пр.№1) метою якого є розробка пропозицій щодо вдосконалення системи державних пріоритетів науково-технічної та інноваційної діяльності.

Госпдоговірна тематика:

 1. «Дослідження майбутнього наукового співробітництва в галузі соціальних і гуманітарних наук між ЄС, СНД та Китаєм» (багатостороння угода по лінії 6 РП ЄС). Метою якого є дослідження стану та перспектив науково-технологічного співробітництва в галузі соціальних і гуманітарних наук між ЄС, СНД та Китаєм.

 2. «Порівняльний аналіз Росії та України за методологією Європейського інноваційного барометру» (багатостороння угода по лінії 6 РП ЄС). Метою є створення системи комплексних індикаторів науково-технічного та інноваційного розвитку, що відповідає європейським стандартам у цій галузі.

 3. «Розробка концепції формування науково-промислових кластерів як основи інноваційного розвитку столичного регіону» (договір з Головним управлінням промислової науково-технічної та інноваційної політики КМДА №10 від 3.07.2006). Метою встановлено створення інформаційно-методичного інструментарію для оцінки інноваційної активності промислового сектору м.Києва.

 4. «Розробка методичних рекомендацій щодо використання сучасних інформаційних технологій для організаційно-методичного забезпечення оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу України» (договір з Державним агентством України з інвестицій та інновацій №1 від 28.02.2007). Мета – розробити методичні рекомендації щодо використання сучасних інформаційних технологій для організаційно-методичного забезпечення оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу України.

 5. «Розробка організаційно-методичного забезпечення формування в Україні системи венчурного фінансування» (договір з МОН №Ф13/65-2007 від 15.02.07 (грант Президента України)). Метою є розроблення організаційно-методичного забезпечення формування в Україні системи венчурного фінансування.

 6. «Розроблення методології технологічного передбачення для визначення шляхів реформування науки» (договір з Міністерством економіки України від 20.11.06 №44). Мета - виконання системного аналізу з питань прискорення переходу України до інноваційної моделі розвитку.

 7. «Оцінка сприятливості для інновацій інвестиційного клімату м.Харкова» (договір з МБФ «Фонд Олександра Фельдмана» від 28.04.07 №01/04). Мета - проведення експертної оцінки щодо привабливості соціально-економічного становища м.Харкова для розвитку інноваційних процесів.

І. Найважливіші досягнення в галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук

З напряму «Узагальнення історичного досвіду, довгостроко­вих тенденцій, закономірностей, проблем розвитку науки в Україні у контексті розвитку світової науки» досягнуто наступних основних результатів:

 • На основі системного дослідження розвитку вітчизняної науки та її впливу на розвиток економіки виявлено і детально описано кількісні та якісні зміни, які сталися в науково-технічному потенціалі за роки незалежності України, а також основні фактори, що мали найбільший вплив на ці зміни. Показано, зокрема, що домінування в структурі економіці низькотехноогічних галузей є головною причиною невостребуваності наукових результатів, внаслідок чого продовжує скорочуватися чисельність дослідників (за 10 років – більш ніж на 67 тис.осіб), питомої ваги обсягу виконаних науково-технічних робіт у ВВП (з 1,34% в 1995 р. до 1% в 2006 р.), погіршилась структура фінансування НДДКР за рахунок скорочення обсягів фінансування прикладних досліджень, критично застаріла експериментальна база досліджень, творчий потенціал значної частини вітчизняних науковців використовується не на потреби української економіки, скорочується кількість підприємств, які здійснюють інноваційну діяльність (в 2006 р. вони становили лише 11,2%) (д.е.н., проф. Маліцький Б.А., д.е.н., с.н.с. Попович О.С., д.е.н., с.н.с. Соловйов В.П., д.е.н., с.н.с. Єгоров І.Ю.).

 • Розроблено критерії відбору персоналій до бібліографічного словника «Провідні вчені НАН України», складено словник, - загальна більшість бібліографічних довідок, низка з яких введена в науковий обіг вперше, зокрема – Л.Й. Кордиша, Л.Я. Штрума (д.ф.-м.н., проф. Храмов Ю.О., к.т.н Хорошева С.А., к.ф.-м.н. Литвинко А.С., д.м.н., проф. Дупленко Ю.К., к.і.н. Гармасар В.Г., к.і.н., докторант Романець О.В.).

 • Вперше ідентифіковано і досліджено становлення та розвиток ряду наукових шкіл, створених видатними українськими вченими, зокрема Амосовим М.М., Юхновським І.Р., Пелетмінським С.В. Встановлено їх персональний склад, спектр досліджень, наукові пріоритети їх досягнень. Виявлено раніше не опубліковані факти стосовно розвитку статистичної фізики в Україні в період з 1920 по 1960 рр., а також нові дані про розвиток теорії відносності та космології в Україні, що дозволило отримати більш завершену картину історії цих наукових галузей в світовому контексті, а також обґрунтувати періодизацію становлення і розвитку космології в Україні (д.ф.-м.н., проф. Храмов Ю.О., к.ф.-м.н. Литвинко А.С., Гороховатська О.Я., к.і.н. Колтачихіна О.Ю.).

 • Розвинуті історичні знання про розвиток біоетики в Україні у світовому контексті, виділені найбільш ключові моменти її розвитку в минулому, а також особливості сучасного стану біоетичних досліджень, обґрунтовано актуальні проблеми, які потребують підвищенної уваги українських дослідників (д.м.н., проф. Дупленко Ю.К.).

 • Введено в науковий обіг нові факти і дані, які доповнюють наявну інформацію про роль міжнародних організацій в розвитку загальноєвропейського науково-технологічного простору, їх взаємодію в цьому плані, а також входження до нього української наукової спільноти (к.і.н., доцент Артемова В.Я.).

 • Розвинуто філософські погляди на проблему легітимації науки в сучасному знаннєвому суспільстві. Показано, що це здійснюється в більш широких ніж раніше формах, зокрема, логіко-гносеологічних, соціокультурних та праксеологічних і зумовлюється передусім проблематикою постмодерного філософського дискурсу, новими тенденціями в освіті, економіці, культурі (д. філос. н. Л.В.Рижко)

 • Встановлено, що нова ситуація для національних наукових систем, що виникла з розвитком глобальної Інтернет-мережі, загострює проблему включення інтелектуальних продуктів у світовий науковий простір, актуалізує проблему проведення самостійної, суб’єктної наукової політики в перманентному діалозі з владою, діловими колами, засобами масової інформації, громадської думкою широких верств населення (д. філос. н., проф. В.І.Онопрієнко).

 • Проаналізовано труднощі побудови екологічно безпечної економіки та створення відповідної бази знань та запропоновано зміни фронту фундаментальних і прикладних досліджень та інноваційних розробок підпорядковувати новій екологічній парадигмі, яка передбачає створення і широке розповсюдження нових екофільних технологій (к.е.н., с.н.с. Заєць Р.В.).

З напряму «Удосконалення соціально-економічного та організаційного механізму, формування та використання науково-тех­ніч­ного потенціалу України, його взаємодії з науковими потенціалами зарубіж­них країн» отри­мано наступні основні результати:

 • Сформульовано доктринальні принципи інноваційного розвитку вітчизняної наукової сфери та запропоновано заходи щодо приведення її у відповідність до вимог побудови в Україні інноваційно-орієнтованої економіки. Робота виконана на замовлення Міністерства економіки України. (д.е.н., проф. Маліцький Б.А., д.е.н., с.н.с. Попович О.С., д.е.н., с.н.с. Соловйов В.П., д.е.н., с.н.с. Єгоров І.Ю., к.т.н., с.н.с. Денісюк В.А.).

 • Запропоновано методологію порівняльного аналізу інноваційного потенціалу України та Білорусі під кутом зору забезпечення технологічної безпеки обох країн за умов проведення узгодженої інноваційної політики держав в напрямі підвищення глобальної конкурентоспроможності їх національних економік. Розробку виконано в межах спільного українсько-білоруського проекту, що виконується на замовлення Державного фонду фундаментальних досліджень України та Державного фонду фундаментальних досліджень Білорусі (д.е.н., проф. Маліцький Б.А., д.е.н., с.н.с. Соловйов В.П., к.т.н., с.н.с. Денісюк).

 • Розвинуто методологію кластерного формування інноваційних науково-промислових структур на теренах крупних регіонів. Зокрема, розроблено принципи формування відповідних інноваційних науково-промислових кластерів в столичному регіоні, які використовуються в практичній діяльності Київської держадміністрації по підвищенню інноваційної активності міської економіки (д.е.н., с.н.с. Соловйов В.П., к.е.н. Головатюк В.М.).

 • Розвинуто теорію інноваційного розвитку стосовно особливостей і можливостей економічного зростання регіонів з насиченим високотехнологічним виробництвом. Зокрема, на прикладі Харківського регіону на основі використання оригінальної методики визначення інвестиційної привабливості соціально-економічного середовища, виявлено комплекс політичних, соціальних, економічних та інших факторів, що перешкоджають розвитку високотехнологічного машинобудування, а також визначено ступінь їх впливу на стан інноваційного розвитку. Виявлено залежності, які покладено в основу створення універсальної моделі визначення інвестиційної привабливості регіонів України з метою обґрунтування інноваційних стратегій їх розвитку. Розробку виконано на замовлення Благодійного фонду Олександра Фельдмана. Її результати широко обговорено в наукових, громадських і адміністративних колах м.Харкова (д.е.н., проф. Маліцький Б.А., д.е.н., с.н.с. Соловйов В.П., к.е.н. Головатюк В.М., Кабацький Є.О.).

 • Використовуючи досвід найбільш передових країн світу з організації прогнозно-аналітичних досліджень проведено узагальнення результатів за матеріалами, наданими експертними групами вищого рівня  прогнозно-аналітичного дослідження, виконаного в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004–2006 роки, що дозволило сконцентруватися на суто прогнозному аспекті дослідження, яке було видано окремим науковим виданням: Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття. –К.: Фенікс, 2007. –160 с. Наклад 300 прим. (д.е.н., проф. Маліцький Б.А., к.ф.-м.н., пров.наук. спiвpоб. Етоков В.І., к.е.н. Кот О.В., к.е.н., с.н.с. Заєць Р.В., д.е.н., с.н.с. Попович О.С., к.філос.наук Онопрієнко М.В.).

 • Досвід, набутий Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки (ЦДПІН) ім. Г.М.Доброва при виконанні Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004–2006 роки, переконливо доводить, що вирішення зазначеної проблеми потребує застосування сучасних інформаційних технологій, створення відповідних організаційних засад, поліпшення нормативно-правового забезпечення тощо. Виходячи з цього, було розроблено проект автоматизованої експертно-аналітичної системи НАН України, яка дозволить значно ефективніше використовувати унікальний науково-експертний потенціал академії (д.е.н., проф. Маліцький Б.А., д.е.н., с.н.с. Попович О.С., д.е.н., с.н.с. Соловйов В.П., к.т.н.Платонов О.Д., к.філос.наук Онопрієнко М.В.).

 • На основі аналізу досвіду, набутого в Україні і зарубіжжі, запропоновано структурно-логістичний підхід до вибору оптимальної для України етапності щодо побудови структур баз даних та інших інформаційних ресурсів, які містять відомості про інноваційні науково-технічні розробки та технології, а також проаналізовано можливі методи і процедури доступу до таких ресурсів. На основі цієї розробки в Державне агентство України з інвестицій та інновацій надіслано відповідні пропозиції (д.е.н., с.н.с. Соловйов В.П., к.т.н. Сенченко В.В.).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
 2. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 3. Національна академія наук україни (12)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
 4. Національна академія наук україни (9)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування
 5. Національна академія наук україни (10)

  Документ
  Сохань Павло Степанович – Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН України – Співголова Оргкомітету

Другие похожие документы..