Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Теорія парламентаризму: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання На...полностью>>
'Документ'
Тема 1. Организационная структура, задачи филиала Областного государственного учреждения «Управление социальной защиты населения Воронежской области»...полностью>>
'Документ'
Экономическая теория 1.Рынок потребительских товаров: оценка состояния и возможности развития. . Сущность сферы товарного обращения....полностью>>
'Документ'
Река времени плывет, не прекращая своего движения ни на мгновение, захватывая с собой все по пути. Всяк, попав в нее, мелькнет в ее бескрайности и ут...полностью>>

Національна академія наук україни (11)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Центр досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки ім. Г.М.Доброва

ЗВІТ

про діяльність Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва у 2007 році

Затверджено на засіданні

Вченої Ради ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України

27 грудня 2007 р. (протокол № 14)

Директор д.е.н., проф. ___________Маліцький Б.А.

Київ — 2007

ЗМІСТ

Проект Державного фонду фундаментальних досліджень 5

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України 5

Відомча тематика 6

Госпдоговірна тематика: 8

І. Найважливіші досягнення в галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук 10

ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою 18

ІІІ. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними) 21

IV. Використання результатів досліджень у народному господарстві 22

V. Координація наукової діяльності 26

VI. Конференції, семінари, з’їзди тощо 30

VII. Створення та використання об’єктів інтелектуальної власності 44

VIII. Видавнича діяльність 45

Збірники та навчальні посібники 49

Статті у вітчизняних журналах і наукових збірниках: 49

Статті та тези у зарубіжних виданнях: 61

Тези, доповіді, інформації про конференції та інтернет-публікації: 63

Статті, що направлені до друку, і рукописи: 66

IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 69

X. Зовнішньоекономічна діяльність 75

XI. Використання нових форм організації роботи 76

XII. Діяльність дослідно-виробничої бази 79

XIII. Кадри 80

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 85

XV. Стан інформаційного забезпечення установи 86

XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами 88

XVIІ. Заключна частина 89

Форма V-1 (Додаток до розділу V. Координація наукової діяльності) 91

Форма VIII-1 (Додаток до розділу VIIІ. Видавнича діяльність) 93

Форма VIII-2 (Додаток до розділу VIIІ. Видавнича діяльність) 93

Форма VIII-3 (Додаток до розділу VIIІ. Видавнича діяльність) 93

Форма ІХ-1 (Додаток до розділу ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво) 94

Форма IX-2 (Додаток до розділу ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво) 94

Форма ІХ-3 (Додаток до розділу ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво) 95

Форма ХІ-3 (Додаток до розділу ХІ. Використання нових форм організації роботи) 96

Форма XIІІ-1 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 97

Форма XIІІ-2 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 98

Форма ХIII-3 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 99

Форма № 1 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 100

Форма № 2 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 100

Форма № 3 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 101

Форма № 4 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 102

Форма 1-к (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 104

Форма XIІІ-4 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 106

Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 107

Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, які вибули за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 107

Контрольний список наукових працівників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України на 01.01.2008 pоку (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 108

Форма XІV-3 (Додаток до розділу ХІV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень) 114

Форма ХV-1 (Додаток до розділу ХV. Стан інформатизації установи) 115

Форма XV-2 (Додаток до розділу ХV. Стан інформатизації установи) 116

Форма №2 - інформатика (Додаток до розділу ХV. Стан інформатизації установи) 117

Вступ

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доб­­рова НАН України (ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України) є неприбутковою організацією, внесеною до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, має статус науково-дослідного інституту, входить до складу Відділення інформатики НАН України. ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України здійснює науково-дослідні, прогнозно-аналі­тичні та учбово-методичні роботи згідно з основними напрямами:

 • узагальнення історичного досвіду, довгострокових тенденцій, законо­мір­ностей, проблем розвитку науки в Україні у контексті розвитку світової науки;

 • удосконалення соціально-економічного та організаційного механізму, формування та використання науково-технічного потенціалу України, його взаємодії з науковими потенціалами зарубіжних країн;

 • історико-наукознавчий аналіз досвіду та обґрунтування перспектив науково-технічного і соціально-економічного розвитку НАН України.

На ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України покладено координацію теоретико-методичних, прикладних досліджень та розробок в галузі наукознавства та історії науки і техніки, які виконуються в установах НАН України.

На 01.01.2008 р. чисельність працівників ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України згідно з штатним розписом становить 76 осіб, в тому числі 63 науковці. З них: 7 докторів наук та 30 кандидатів, без наукового ступеня - 26.

Середній вік докторів наук 52 р., кандидатів наук 49,4 р., середній вік наукових працівників в цілому 51,3 р.

В структурі ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України функціонує п’ять наукових відділів та Міжгалузева лабораторія Міністерства освіти і науки України та НАН України.

Наукові відділи:
 • історії науки і техніки;

 • методології і соціології науки;

 • системних досліджень науково-технологічного потенціалу;

 • проблем інноваційного розвитку економіки;

 • проблем діяльності та стратегії розвитку НАН України;

 • міжгалузева лабораторія МОН та НАН України з проблем формування та реалізації науково-технічної політики України.

Протягом звітного періоду науковці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України виконували 18 науково-дослідних тем та проектів, з них 2 міжнародні проекти та 16 національних, на замовлення міністерств та відомств України. Зокрема:

Проект Державного фонду фундаментальних досліджень

«Методологія вирішення завданнь підвищення сприятливості виробничих секторів національних економік Білорусі й України до інновацій для забезпечення технологічної безпеки країни» (договір з ДФФД Ф14/314-2007 від 21.06.07), метою якого поставлено Розробка теоретико-методологічних підходів до оцінювання рівня сприйнятливості економік Білорусі та України до інновацій з метою підвищення їх конкурентоспроможності та технологічної безпеки. Дослідження факторів, які перешкоджають інноваційній діяльності у галузях промисловості України. Порівняння стану та механізмів інноваційного розвитку економіки в Білорусі та України.

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

 1. «Наукове, організаційно-методичне та інформаційне забезпечення розроблення, на основі використання сучасних інформаційних технологій та системної методології, прогнозів впливу науково-технологічного потенціалу на інноваційний розвиток суспільства» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 17.01.07 р., пр. № 6), метою якої є розвиток теорії та практики інноваційної діяльності в умовах глобалізації, а також удосконалення методів управління й прогнозування розвитку інноваційних процесів сучасної української економіки. За звітний рік здійснювалася постановка завдання дослідження; аналітичний огляд підходів щодо вирішення проблеми у світі.

 2. «Національна академія наук і міжнародні наукові організації: аналіз стану співробітництва та розробка пропозицій щодо його розвитку на найближчу і середню перспективу» (затверджена постановою Бюро Президії НАН України від №94 від 4.04.2007). Метою є дослідження питань співробітництва НАН України з авторитетними міжнародними організаціями.

Відомча тематика

 1. «Історія Національної академії наук України у суспільно-політичному контексті» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2). Метою визначено комплексне відтворення історії НАН України як найвищої наукової інституції України та академічної науки від 1918 до 2008 рр. Результатом стане рукопис фундаментальної п’ятитомної монографії. За звітний період підготовлено біографічний словник провідних учених Академії. Наступного року передбачається написання розділу «Історія академічної науки».

 2. «Дослідження інноваційного потенціалу інформації та знання в методології знаннєвого суспільства» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2) метою якої є виявлення основних рис методології знаннєвого суспільства, обґрунтування умов його формування, встановлення економічного змісту його категорій. За звітний період розроблена концепція та методологія дослідження, розділи теми «Імперативи освіти для знаннєвого суспільства», «Гносеологічні проблеми легітимації науки в знаннєвому суспільстві», «Завдання освіти в умовах побудови в Україні інформаційного суспільства». Наступного року передбачається проведення соціологічних досліджень, накопичення та аналіз статистичних матеріалів, створення баз даних.

 3. «Обґрунтування модельних характеристик науково-технічного потенціалу України, що відповідає умовам знаннєвого суспільства» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2). Метою є аналіз сучасного стану науково-технічного потенціалу України: визначення основних характеристик, порівняння із зарубіжними країнами та розробка детальної Концепції розвитку науково-технічного потенціалу. За звітний рік розроблено план та концепція дослідження, підготовлено методичні матеріали, проаналізовано сучасний стан науково-технічного потенціалу. Наступний етап передбачає проведення досліджень з виявлення і вивчення закономірностей змін основних показників розвитку науково-технічного потенціалу, створення відповідних баз даних, розробка моделей майбутньої динаміки, його розвитку у відповідності з умовами впливу на формування знаннєвого суспільства.

 4. «Дослідження інноваційних процесів як джерела синергізму в економіці: проблеми моделювання та використання в системах підготовки прийняття управлінських рішень» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2) метою є розвиток теорії інноваційної діяльності в умовах глобалізації та вдосконалення методів управління інноваційним розвитком. За 2007 рік здійснено постановку завдання дослідження; аналітичний огляд підходів щодо вирішення проблеми у світі. На наступний рік передбачена розробка концептуальних та теоретичних положень щодо виникнення синергетичних ефектів в економічних системах під впливом інноваційної діяльності.

 5. «Узагальнення та систематизація результатів досліджень, отриманих в НАН України з ряду пріоритетних міждисциплінарних наукових напрямів» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 28.01.05 р., пр. № 5) метою якого є дослідження діяльності НАН України з вирішення ряду актуальних міждисциплінарних проблем.

 6. «Розробка організаційно-методичного забезпечення узгодженого формування та системної реалізації науково-технологічних та інноваційних пріоритетів» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 14.06.2005, пр.№1) метою якого є розробка пропозицій щодо вдосконалення системи державних пріоритетів науково-технічної та інноваційної діяльності.

Госпдоговірна тематика:

 1. «Дослідження майбутнього наукового співробітництва в галузі соціальних і гуманітарних наук між ЄС, СНД та Китаєм» (багатостороння угода по лінії 6 РП ЄС). Метою якого є дослідження стану та перспектив науково-технологічного співробітництва в галузі соціальних і гуманітарних наук між ЄС, СНД та Китаєм.

 2. «Порівняльний аналіз Росії та України за методологією Європейського інноваційного барометру» (багатостороння угода по лінії 6 РП ЄС). Метою є створення системи комплексних індикаторів науково-технічного та інноваційного розвитку, що відповідає європейським стандартам у цій галузі.

 3. «Розробка концепції формування науково-промислових кластерів як основи інноваційного розвитку столичного регіону» (договір з Головним управлінням промислової науково-технічної та інноваційної політики КМДА №10 від 3.07.2006). Метою встановлено створення інформаційно-методичного інструментарію для оцінки інноваційної активності промислового сектору м.Києва.

 4. «Розробка методичних рекомендацій щодо використання сучасних інформаційних технологій для організаційно-методичного забезпечення оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу України» (договір з Державним агентством України з інвестицій та інновацій №1 від 28.02.2007). Мета – розробити методичні рекомендації щодо використання сучасних інформаційних технологій для організаційно-методичного забезпечення оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу України.

 5. «Розробка організаційно-методичного забезпечення формування в Україні системи венчурного фінансування» (договір з МОН №Ф13/65-2007 від 15.02.07 (грант Президента України)). Метою є розроблення організаційно-методичного забезпечення формування в Україні системи венчурного фінансування.

 6. «Розроблення методології технологічного передбачення для визначення шляхів реформування науки» (договір з Міністерством економіки України від 20.11.06 №44). Мета - виконання системного аналізу з питань прискорення переходу України до інноваційної моделі розвитку.

 7. «Оцінка сприятливості для інновацій інвестиційного клімату м.Харкова» (договір з МБФ «Фонд Олександра Фельдмана» від 28.04.07 №01/04). Мета - проведення експертної оцінки щодо привабливості соціально-економічного становища м.Харкова для розвитку інноваційних процесів.

І. Найважливіші досягнення в галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук

З напряму «Узагальнення історичного досвіду, довгостроко­вих тенденцій, закономірностей, проблем розвитку науки в Україні у контексті розвитку світової науки» досягнуто наступних основних результатів:

 • На основі системного дослідження розвитку вітчизняної науки та її впливу на розвиток економіки виявлено і детально описано кількісні та якісні зміни, які сталися в науково-технічному потенціалі за роки незалежності України, а також основні фактори, що мали найбільший вплив на ці зміни. Показано, зокрема, що домінування в структурі економіці низькотехноогічних галузей є головною причиною невостребуваності наукових результатів, внаслідок чого продовжує скорочуватися чисельність дослідників (за 10 років – більш ніж на 67 тис.осіб), питомої ваги обсягу виконаних науково-технічних робіт у ВВП (з 1,34% в 1995 р. до 1% в 2006 р.), погіршилась структура фінансування НДДКР за рахунок скорочення обсягів фінансування прикладних досліджень, критично застаріла експериментальна база досліджень, творчий потенціал значної частини вітчизняних науковців використовується не на потреби української економіки, скорочується кількість підприємств, які здійснюють інноваційну діяльність (в 2006 р. вони становили лише 11,2%) (д.е.н., проф. Маліцький Б.А., д.е.н., с.н.с. Попович О.С., д.е.н., с.н.с. Соловйов В.П., д.е.н., с.н.с. Єгоров І.Ю.).

 • Розроблено критерії відбору персоналій до бібліографічного словника «Провідні вчені НАН України», складено словник, - загальна більшість бібліографічних довідок, низка з яких введена в науковий обіг вперше, зокрема – Л.Й. Кордиша, Л.Я. Штрума (д.ф.-м.н., проф. Храмов Ю.О., к.т.н Хорошева С.А., к.ф.-м.н. Литвинко А.С., д.м.н., проф. Дупленко Ю.К., к.і.н. Гармасар В.Г., к.і.н., докторант Романець О.В.).

 • Вперше ідентифіковано і досліджено становлення та розвиток ряду наукових шкіл, створених видатними українськими вченими, зокрема Амосовим М.М., Юхновським І.Р., Пелетмінським С.В. Встановлено їх персональний склад, спектр досліджень, наукові пріоритети їх досягнень. Виявлено раніше не опубліковані факти стосовно розвитку статистичної фізики в Україні в період з 1920 по 1960 рр., а також нові дані про розвиток теорії відносності та космології в Україні, що дозволило отримати більш завершену картину історії цих наукових галузей в світовому контексті, а також обґрунтувати періодизацію становлення і розвитку космології в Україні (д.ф.-м.н., проф. Храмов Ю.О., к.ф.-м.н. Литвинко А.С., Гороховатська О.Я., к.і.н. Колтачихіна О.Ю.).

 • Розвинуті історичні знання про розвиток біоетики в Україні у світовому контексті, виділені найбільш ключові моменти її розвитку в минулому, а також особливості сучасного стану біоетичних досліджень, обґрунтовано актуальні проблеми, які потребують підвищенної уваги українських дослідників (д.м.н., проф. Дупленко Ю.К.).

 • Введено в науковий обіг нові факти і дані, які доповнюють наявну інформацію про роль міжнародних організацій в розвитку загальноєвропейського науково-технологічного простору, їх взаємодію в цьому плані, а також входження до нього української наукової спільноти (к.і.н., доцент Артемова В.Я.).

 • Розвинуто філософські погляди на проблему легітимації науки в сучасному знаннєвому суспільстві. Показано, що це здійснюється в більш широких ніж раніше формах, зокрема, логіко-гносеологічних, соціокультурних та праксеологічних і зумовлюється передусім проблематикою постмодерного філософського дискурсу, новими тенденціями в освіті, економіці, культурі (д. філос. н. Л.В.Рижко)

 • Встановлено, що нова ситуація для національних наукових систем, що виникла з розвитком глобальної Інтернет-мережі, загострює проблему включення інтелектуальних продуктів у світовий науковий простір, актуалізує проблему проведення самостійної, суб’єктної наукової політики в перманентному діалозі з владою, діловими колами, засобами масової інформації, громадської думкою широких верств населення (д. філос. н., проф. В.І.Онопрієнко).

 • Проаналізовано труднощі побудови екологічно безпечної економіки та створення відповідної бази знань та запропоновано зміни фронту фундаментальних і прикладних досліджень та інноваційних розробок підпорядковувати новій екологічній парадигмі, яка передбачає створення і широке розповсюдження нових екофільних технологій (к.е.н., с.н.с. Заєць Р.В.).

З напряму «Удосконалення соціально-економічного та організаційного механізму, формування та використання науково-тех­ніч­ного потенціалу України, його взаємодії з науковими потенціалами зарубіж­них країн» отри­мано наступні основні результати:

 • Сформульовано доктринальні принципи інноваційного розвитку вітчизняної наукової сфери та запропоновано заходи щодо приведення її у відповідність до вимог побудови в Україні інноваційно-орієнтованої економіки. Робота виконана на замовлення Міністерства економіки України. (д.е.н., проф. Маліцький Б.А., д.е.н., с.н.с. Попович О.С., д.е.н., с.н.с. Соловйов В.П., д.е.н., с.н.с. Єгоров І.Ю., к.т.н., с.н.с. Денісюк В.А.).

 • Запропоновано методологію порівняльного аналізу інноваційного потенціалу України та Білорусі під кутом зору забезпечення технологічної безпеки обох країн за умов проведення узгодженої інноваційної політики держав в напрямі підвищення глобальної конкурентоспроможності їх національних економік. Розробку виконано в межах спільного українсько-білоруського проекту, що виконується на замовлення Державного фонду фундаментальних досліджень України та Державного фонду фундаментальних досліджень Білорусі (д.е.н., проф. Маліцький Б.А., д.е.н., с.н.с. Соловйов В.П., к.т.н., с.н.с. Денісюк).

 • Розвинуто методологію кластерного формування інноваційних науково-промислових структур на теренах крупних регіонів. Зокрема, розроблено принципи формування відповідних інноваційних науково-промислових кластерів в столичному регіоні, які використовуються в практичній діяльності Київської держадміністрації по підвищенню інноваційної активності міської економіки (д.е.н., с.н.с. Соловйов В.П., к.е.н. Головатюк В.М.).

 • Розвинуто теорію інноваційного розвитку стосовно особливостей і можливостей економічного зростання регіонів з насиченим високотехнологічним виробництвом. Зокрема, на прикладі Харківського регіону на основі використання оригінальної методики визначення інвестиційної привабливості соціально-економічного середовища, виявлено комплекс політичних, соціальних, економічних та інших факторів, що перешкоджають розвитку високотехнологічного машинобудування, а також визначено ступінь їх впливу на стан інноваційного розвитку. Виявлено залежності, які покладено в основу створення універсальної моделі визначення інвестиційної привабливості регіонів України з метою обґрунтування інноваційних стратегій їх розвитку. Розробку виконано на замовлення Благодійного фонду Олександра Фельдмана. Її результати широко обговорено в наукових, громадських і адміністративних колах м.Харкова (д.е.н., проф. Маліцький Б.А., д.е.н., с.н.с. Соловйов В.П., к.е.н. Головатюк В.М., Кабацький Є.О.).

 • Використовуючи досвід найбільш передових країн світу з організації прогнозно-аналітичних досліджень проведено узагальнення результатів за матеріалами, наданими експертними групами вищого рівня  прогнозно-аналітичного дослідження, виконаного в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004–2006 роки, що дозволило сконцентруватися на суто прогнозному аспекті дослідження, яке було видано окремим науковим виданням: Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття. –К.: Фенікс, 2007. –160 с. Наклад 300 прим. (д.е.н., проф. Маліцький Б.А., к.ф.-м.н., пров.наук. спiвpоб. Етоков В.І., к.е.н. Кот О.В., к.е.н., с.н.с. Заєць Р.В., д.е.н., с.н.с. Попович О.С., к.філос.наук Онопрієнко М.В.).

 • Досвід, набутий Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки (ЦДПІН) ім. Г.М.Доброва при виконанні Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004–2006 роки, переконливо доводить, що вирішення зазначеної проблеми потребує застосування сучасних інформаційних технологій, створення відповідних організаційних засад, поліпшення нормативно-правового забезпечення тощо. Виходячи з цього, було розроблено проект автоматизованої експертно-аналітичної системи НАН України, яка дозволить значно ефективніше використовувати унікальний науково-експертний потенціал академії (д.е.н., проф. Маліцький Б.А., д.е.н., с.н.с. Попович О.С., д.е.н., с.н.с. Соловйов В.П., к.т.н.Платонов О.Д., к.філос.наук Онопрієнко М.В.).

 • На основі аналізу досвіду, набутого в Україні і зарубіжжі, запропоновано структурно-логістичний підхід до вибору оптимальної для України етапності щодо побудови структур баз даних та інших інформаційних ресурсів, які містять відомості про інноваційні науково-технічні розробки та технології, а також проаналізовано можливі методи і процедури доступу до таких ресурсів. На основі цієї розробки в Державне агентство України з інвестицій та інновацій надіслано відповідні пропозиції (д.е.н., с.н.с. Соловйов В.П., к.т.н. Сенченко В.В.).

 • Вперше в Україні запропоновано оригінальний методичний підхід до оцінки ефективності франчайзингу як засобу трансферу технологій. Розроблено відповідну розрахункову методику, яку апробовано шляхом аналізу конкретних прикладів франчайзингу (д.е.н., проф. Терехов В.І., аспірант Соковатий О.В.).

 • На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо створення угруповань та корпорацій з впровадження науково містких технологій у виробництво розроблено концепцію комплексного нормативно-правового сприяння щодо створення в Україні партнерств (виробництво-наука-бізнес-освіта-влада), які б мали реальні можливості кардинального вирішення питань високотехнологічного розвитку економіки України. Відпрацювання окремих положень цієї концепції проводиться на прикладі створення Асоціації твердосплавних виробництв (д.е.н., с.н.с. Соловйов В.П., Казьміна О.П.).

 • Визначені основні типи інноваційної практики транскордонних підприємств, які упроваджують як технологічні, так і організаційні інновації, що дозволяє їм розвивати свій бізнес і підвищувати конкурентоспроможність (к.е.н. Ісакова Н.Б.).

 • Досліджено тренди приватизаційних процесів в науково-технічній сфері, на базі чого сформовано матриці міжсекторальних ресурсних потоків та запропоновано альтернативний підхід до оцінювання реального вкладу головних економічних суб’єктів в країні, в першу чергу держави. Проведено аналіз тенденцій змін структури науково-технічної діяльності в країні за видами робіт в порівнянні з масивом інших країн (к.е.н. Булкін І.А).

 • Підготовлено і подано до органів державної влади ряд пропозицій, зокрема щодо: змін та доповнень проекту «Порядку передачі підприємствам, установам та організаціям майнових прав на технології, що створені за державні кошти»; законодавчого врегулювання поняття «технологія» та «майнові права на технологію»; створення механізму заохочення розробки інтелектуальних продуктів та доведення їх до впровадження у сферах виробництва та надання послуг; а також Рекомендації з застосування положень Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій», що стосуються договорів про трансфер технологій (к.г.-м.н. Капіца Ю.М., Махновський Д.С.).

 • Проведено порівняльний аналіз основних характеристик систем підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації розвинутих країн світу та України; визначені основні напрями вдосконалення системи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні (к.е.н., с.н.с. Лобанова Л.С.).

 • Разом з Інститутом економіки та прогнозування НАН України запропоновано концепцію підвищення кваліфікації в сфері організації інноваційної діяльності державних службовців з метою підвищення ефективності реалізації державної інноваційної політики. На основі розгляду цієї концепції Кабінет Міністрів України доручив Державному агентству України з інвестицій та інновацій створити відповідну систему підвищення кваліфікації в 2008 р. На виконання цього доручення в Держінвестиціїї створено міжвідомчу робочу групу, в яку від Центру ввійшли заст.директора В.П.Соловйов та науковий співробітник Центру О.В.Кот (д.е.н., с.н.с. Соловйов В.П., к.е.н. Кот О.В.).

З напряму «Історико-наукознавчий аналіз досвіду та обґрунтування перспектив науково-технічного і соціально-економічного розвитку НАН України» отримано наступні основні результати:

 • В контексті розгляду історичного досвіду становлення та розвитку академічної форми організації фундаментальних досліджень в Європі та світі виявлено і оцінено загальні та особливі риси становлення та розвитку Національної Академії наук України, а також стан її міжнародного співробітництва. Розроблено комплекс пропозицій щодо активізації міжнародного науково-технічного співробітництва академічних установ України з метою більш широкого входження в загальноєвропейський дослідницький простір, впровадження в практику їх роботи найкращого досвіду зарубіжної академічної науки (акад. НАН України Оніщенко О.С., д.е.н., проф. Маліцький Б.А., д. філос. н., проф. В.І.Онопрієнко, д.е.н., с.н.с. Попович О.С., д.е.н., с.н.с. Єгоров І.Ю., к.е.н., с.н.с. Кавуненко Л.П., к.е.н. Ісакова Н.Б., Гороховатська М.Я., Попік В.І., к.е.н. Грига В.Ю., к.е.н. Красовська О.В., к.е.н. Лузан К.О., к.філос.н. Онопрієнко М.В.).

 • Виконано якісний і кількісний (наукометричний) аналіз діяльності академічних установ з вирішення міждисциплінарної проблеми збереження навколишнього середовища і сталого розвитку України в 2000 – 2004 роках за такими показниками як наукова новизна і практична важливість отриманих результатів, фінансове і кадрове забезпечення досліджень, використання їх результатів, патентно-ліцензійна та видавнича діяльність і ряду інших. На його основі сформульовані найбільш вагомі наукові результати з проблеми, що отримані установами Національної академії наук України за 5 років, та основні напрями наукових досліджень на найближчу перспективу з урахуванням рішень Всесвітнього саміту із сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002 рік) та пропозицій установ НАН України, а також пропозиції щодо підвищення їх ефективності та результативності. Показано, що незважаючи на скрутне фінансове становище, в НАН України має місце загальна тенденції до збільшення як кількості виконуваних науково-дослідних робіт з проблеми, так і обсягів їх фінансування. Зростає також чисельність наукових співробітників, які беруть участь у дослідженнях, а також кількість друкованої продукції і поданих заявок на патенти на винаходи. (к.т.н. Грачев О.О., к.ф.-м.н., пров.наук. спiвpоб. Етоков В.І., Кухтенко Т.О., Етокова В.І.).

 • Опрацьовано методичні підходи щодо застосування методів статистики нечислових даних для аналізу діяльності підрозділів науково-експериментальних виробництв ДВБ НАН України (к.ф.-м.н. Удалов Є.П., Хомич Ю.А.). Опрацьовано вебометричні індикатори і методики для кількісної оцінки ступеня міждисциплінарності наук; рівня співробітництва і рейтингових оцінок діяльності академій наук світу, університетів та інших вузів, наукових установ і дослідно-експериментальних підприємств; співвідношення масивів інформації про наукові установи за внутрішніми і зовнішніми каналами наукової комунікації (к.х.н. Рибачук В.П., к.і.н., с.н.с. Віденіна Н.Г.).

 • Проаналізовано діяльність підприємств дослідно-виробничої бази Секції хімічних і біологічних наук НАН України та їх роль у впровадженні результатів прикладних досліджень наукових установ НАН України в галузі хімічних і біологічних наук. Встановлено, що проблеми і тенденції розвитку ДВБ Секції мають той же характер, що встановлений в цілому для ДВБ НАН України. Опрацьовано питання щодо забезпечення поліпшення діяльності підприємств ДВБ. Визначено потребу у подальшому системному вивченні проблеми із залученням керівників підприємств та вчених-економістів. (к.б.н., с.н.с. Дембновецький О.Ф., к.х.н. Рудий Р.Б.).

 • Сформовано базу даних щодо діяльності НАН України за період з 1987 року по 2006 рік за основними показниками (фінансове, кадрове, матеріально-технічне забезпечення, патентно-ліцензійна та видавнича діяльність тощо) і розпочато їх наукометричний аналіз (к.ф.-м.н., пров.наук. спiвpоб. Етоков В.І., Етокова В.І.), а також аналогічну базу даних щодо діяльності дослідно-виробничої бази НАН України за той же період (Романов К.К., Калугін Г.І.).

ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою

Вид тематики

Кількість тем (проектів, завдань)

Обсяги фінансування

разом

в т.ч. завершено у звітному році

Разом

в т.ч. за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету

1

2

3

4

5

1. Державна:

1.1. Тематика, що виконувалась за завданнями державних цільових програм, головним розпорядником бюджетних коштів яких є НАН України, та фінансувалась за бюджетною програмою 6541050

-

-

-

-

1.2. Тематика, що виконувалась за завданнями державних науково-технічних програм Міністерства освіти і науки України

-

-

-

-

1.3. Тематика, що виконувалась за завданнями програм інших центральних органів виконавчої влади (із зазначенням назви кожної окремої програми та її замовника)

-

-

-

-

1.4.Тематика, яка виконувалась за Державним замовленням на науково-технічну продукцію з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що фінансувалось за бюджетною програмою 6541050

-

-

-

-

1.5. Проекти Державного фонду фундаментальних досліджень

-

-

-

-

Методологія вирішення завданнь підвищення сприятливості виробничих секторів національних економік Білорусі й України до інновацій для забезпечення технологічної безпеки країни" -- Договір з ДФФД Ф14/314-2007 від 21.06.07

1

-

40,0

-

1.6. Тематика, яка виконувалась за окремими завданнями відповідно до Указів Президента України, рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та фінансувалася за бюджетними програмами 6541030 та 6541050

-

-

-

-

2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових комплексних програм фундаментальних досліджень**

-

-

-

-

Наукове, організаційно-методичне та інформаційне забезпечення розроблення, на основі використання сучасних інформаційних технологій та системної методології, прогнозів впливу науково-технологічного потенціалу на інноваційний розвиток суспільства -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 17.01.07 р., пр. № 6

1

-

62,5

62,5

Національна академія наук і міжнародні наукові організації: аналіз стану співробітництва та розробка пропозицій щодо його розвитку на найближчу і середню перспективу --- Постанова Бюро Президії НАН України від №94 від 4.04.2007

1

-

220,0

220,0

2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм прикладних досліджень***

-

-

-

-

2.3 Тематика, що виконувалась в рамках спільних конкурсів з УНТЦ, РФГД, Сибірським відділенням РАН, конкурсу науково-технічних (інноваційних) проектів НАН України

-

-

-

-

3. Відомча тематика:

3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових наукових програм відділень НАН України****

-

-

-

-

Історія Національної академії наук України у суспільно-політичному контексті -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

1

-

297,3

297,3

Дослідження інноваційного потенціалу інформації та знання в методології знаннєвого суспільства -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

1

-

212,5

212,5

Обґрунтування модельних характеристик науково-технічного потенціалу України, що відповідає умовам знаннєвого суспільства -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

1

-

376,4

376,4

Дослідження інноваційних процесів як джерела синергізму в економіці: проблеми моделювання та використання в системах підготовки прийняття управлінських рішень -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

1

-

240,3

240,3

Узагальнення та систематизація результатів досліджень, отриманих в НАН України з ряду пріоритетних міждисциплінарних наукових напрямів -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 28.01.05 р., пр. № 5

1

-

1532,7

1532,7

Розробка організаційно-методичного забезпечення узгодженого формування та системної реалізації науково-технологічних та інноваційних пріоритетів - Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 14.06.2005 р., пр.№ 1

1

-

189,6

189,6

3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Загальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050 (Загальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

3.4. Тематика, що фінансувалась за обома бюджетними програмами

-

-

-

-

3.5. Тематика, що фінансувалась за бюджетними програмами 6541140, 6541160 та 6541180 ) (Загальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

XII Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки" м.Скадовськ Херсонскої області, 10-15 вересня 2007 року

1

1

5,0

5,0

Міжнародний симпозіум "Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови знаннєвого суспільства", м.Київ, 25–27 жовтня, 2007 рік

1

1

275,0

200,0

4. Пошукова тематика:

4.1. Тематика, що фінансувалась за кодом 1030

-

-

-

-

4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050

-

-

-

-

5. Госпдоговірна тематика:

5.1. Тематика, що виконувалась за кошти вітчизняних замовників

Розробка концепції формування науково-промислових кластерів як основи інноваційного розвитку столичного регіону --- Договір з Головним управлінням промислової науково-технічної та інноваційної політики КМДА №10 від 3.07.2006

1

-

78,0

-

Розробка методичних рекомендацій щодо використання сучасних інформаційних технологій для організаційно-методичного забезпечення оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу України -- Договір з Державним агентством України з інвестицій та інновацій №1 від 28.02.2007

1

-

28,0

-

Розробка організаційно-методичного забезпечення формування в Україні системи венчурного фінансування -- Договір з МОН №Ф13/65-2007 від 15.02.07 (грант Президента України)

1

-

20,0

-

Оцінка сприятливості для інновацій інвестиційного клімату м.Харкова -- Договір з МБФ «Фонд Олександра Фельдмана» від 28.04.07 №01/04

1

-

15,0

-

Розроблення методології технологічного передбачення для визначення шляхів реформування науки -- Договір з Міністерством економіки України від 20.11.06 №44

1

-

40,0

-

5.2. Тематика, що виконувалась за кошти зарубіжних організацій та фондів*

-

-

-

-

Дослідження майбутнього наукового співробітництва в галузі соціальних і гуманітарних наук між ЄС, СНД та Китаєм -- Багатостороння угода по лінії 6 РП ЄС -- №028977, FP6-2004-CITIZENS-6-8.3.3

1

-

-

-

Порівняльний аналіз Росії та України за методологією Європейського інноваційного барометру -- Багатостороння угода по лінії 6 РП ЄС

1

-

109,0

0,0

5.3. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Спеціальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

5.4. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050 (Спеціальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

Загалом:

18

2

3741,3

3336,3

В звітному році для виконання науково-дослідних робіт залучалися експерти та співробітники інших організацій, яким було сплачено 11,0 тис. грн.

ІІІ. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними)

В 2007 році ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України виконувалися 2 проекти по лінії 6 Рамкової програми ЄС: «Наукове співробітництво в галузі соціальних і гуманітарних наук між Європою, Росією, іншими країнами СНД та Китаєм», «Розробка системи комплексних індикаторів ЄС для України та Росії».

Кількість госпдоговорів та контрактів, що виконувались установами НАН України

Обсяги фінансування

тис.грн.

Частка в загальному обсязі фінансування

%

Кількість впроваджених розробок

Усього

В т.ч. на замовлення

організацій

Усього

У т.ч. контрактів з іноземними замовниками

м.Києва

СНД

Далекого зарубіжжя

2

0

0

2

109,0

109,0

2,9

IV. Використання результатів досліджень у народному господарстві

Низку результатів виконання науково-дослідних робіт було впроваджено у народне господарство. Зокрема:

Як результати виконання НДДКР було передано:

Кабінету Міністрів, Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки, Міністерству економіки, Державному агентству України з інвестицій та інновацій, Фонду державного майна України, Національному українському антарктичному центру МОН України:

Пропозиції щодо створення постійно діючої системи прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку.

Пропозиції: 1) щодо передбачення нарощування фінансування науки з державного бюджету (запропоновано та обґрунтовано вийти на рівень фінансування 1,7 % ВВП протягом найближчих 3 років); 2) щодо виділення в державному бюджеті на 2008 рік коштів на фінансування Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України, яка має стати основою для визначення і уточнення державних пріоритетів у цій сфері та формування індикативного планування інноваційного розвитку економіки на 5-7 років; 3) щодо створення авторитетного центрального органу виконавчої влади, який буде здійснювати координацію діяльності всіх органів виконавчої влади в напрямку формування дієздатної національної інноваційної системи.

Рекомендовано: 1) впровадити виконання державного статистичного обстеження створення та використання передових виробничих технологій, у тому числі окремим розділом тих, що здійснено за рахунок або при участі державного бюджету починаючи із 2008 року; 2) внести доповнення до “Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку національної інноваційної системи”, яка розробляється, та зміни до Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій“, у яких визначити сферу діяльності щодо державного регулювання обороту передових виробничих технологій; 3) в подальшому використовувати показники обстеження передових виробничих технологій у звітній період як важливі індикатори інноваційної активності науково-виробничого комплексу країни та розробити систему їх комерціалізації та трансферу.

Розроблено пропозиції до Національної програми інформатизації України на 2008 рік та на 2008 – 2010 роки стосовно реалізації пілотного проекту «Розробка та пілотне впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів місцевого самоврядування на базі сучасних програмних і комп’ютерних технологій».

Результати розробки за темою «Розробка пропозицій щодо проекту Концепції перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності”.

Пропозиції щодо змін та доповнень проекту «Порядку передачі підприємствам, установам та організаціям майнових прав на технології, що створені за державні кошти», а також щодо законодавчого врегулювання поняття «технологія» та «майнові права на технологію».

Пропозиції щодо створення механізму заохочення розробки інтелектуальних продуктів та доведення їх до впровадження у сферах виробництва та надання послуг.

Пропозиції щодо створення в Україні Інтегрованого Державного Інформаційного Ресурсу (спільно з Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова).

Президії НАН України, відділенню інформатики НАН України, іншим установам НАН України:

Пропозиції щодо виконання робіт в рамках Програми антитерористичних заходів на 2008-2010 роки.

Пропозиції щодо погодження проекту Концепції державної цільової науково-технічної програми «Розвиток національної системи науково-технічної інформації на 2008-2012 рр.».

Зауваження і пропозиції до проекту Податкового кодексу України.

Пропозиції про підготовку концепції створення постійно діючої системи прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України з використанням сучасних інформаційних технологій.

Дана експертна оцінка пропозицій Комітету Верховної Ради України з питаннь науки і освіти щодо створення постійно діючої системи прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку.

Пропозиції щодо впровадження індикативного планування науково-технічного розвитку

Повідомлено Президію НАН України про обґрунтованість пропозицій КМУ «Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності» щодо впливу застосування нових ставок зборів на науково-технічну, зокрема винахідницьку діяльність в Україні.

Пропозиції щодо створення Фонду сприяння розвитку малих підприємств у науково-технічній сфері та джерел його фінансування.

Пропозиції щодо удосконалення механізму формування державних цільових наукових та науково-технічних програм.

Пропозиції щодо стимулювання здійснення суб’єктами господарювання видатків пов’язаних із науковими дослідженнями та науково-технічними розробками, зокрема тими, що проводяться в межах виконання державних цільових науково-технічних програм. Пропозиції передбачають використання матеріальних (податок на прибуток підприємств та додану вартість, плата за землю, спеціальні податкові режими) і моральних важелів

Запропоновано розробити і здійснити загально академічну програму «Створення автоматизованої експертно-аналітичної системи НАН України», яка передбачає введення в дію автоматизованої експертно-аналітичної систему НАН України, яка дозволила б значно ефективніше використовувати унікальний науково-експертний-потенціал академії.

Підготовлено аналітичну довідку „Про стан та перспективи досліджень вчених НАН України в галузі сенсорних систем та технологій”.

Рекомендації із застосування положень Закону України «Про державне регулювання діяльності в сфері трансферу технологій», що стосуються договорів про трансфер технологій.

Пропозиції щодо програми співробітництва з Ірландією в галузі новітніх інформаційних технологій та телекомунікацій.

Наукові розробки фахівців ЦДПІН впроваджено у навчальний процес:

Біографічні довідки про провідних вчених НАНУ використано співробітниками при читанні курсів з історії науки і техніки (А.С. Литвинко, Ю.К. Дупленко, В.М. Гамалія, Т.В. Кілочицька).

Розроблено и прочитано на факультеті Менеджмент і маркетинг (каф. Міжнародної економіки) Національного технічного університету України (КПІ) для магістерських груп учбові курси:

- Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств;

- Основи наукових досліджень в економіці (В.П.Соловйов).

V. Координація наукової діяльності

В ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України в 2007 році працювали 2 спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій: Д 26.189.01 за спеціальністю 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом та Д 26.189.02 за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки.

Координаційна діяльність здійснювалась провідними вченими ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України шляхом їх участі:

в спеціалізованих радах по захисту дисертацій: в ЦДПІН НАН України ім. Г.М.Доброва за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки; за спеціальністю – 08.00.03 «Економіка і управління науково-технічним прогресом»; при Інституті геронтології АМН України (Ю.К.Дупленко); в Київському університеті економіки і технологій транспорту (Ю.К.Дупленко); в Харківському Інституті мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова АМН України (Ю.К.Дупленко);

як позаштатні консультанти Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти (В.П.Соловйов);

як експерти: комісії ЄС з відбору проектів за програмою ТЕМПУС- ТАСІС (І.Ю. Єгоров); Постійної комісії з науки та освіти міжпарламентської асамблеї СНД (В.П.Соловйов); тем фундаментальних досліджень Української Академії аграрних наук, які подавалися до бюджетного запиту на 2007 рік (В.В. Сенченко, О.В. Кот); із залучення українських вчених до участі у Сьомій Рамковій програмі ЄС з досліджень (В.П.Соловйов, О.В. Кот);

як члени: Міжвідомчої ради з інвестицій та інноваційного розвитку при першому Віце-прем’єр-міністрі Кабінету Міністрів України М.Я.Азарові (В.П.Соловйов); Науково-технічної ради Державного агентства України з інвестицій та інновацій (В.П.Соловйов); наглядової ради Української Асоціації бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів (В.П.Соловйов); правління Української федерації системного аналізу (В.В.Сенченко); правління Асоціації твердосплавних виробництв України (О.П.Казьміна);

як керівники, члени організаційних та програмних комітетів, ведучі круглих столів та організатори в багатьох міжнародних наукових семінарах, конференціях, симпозіумах;

як члени організаційних комітетів на: Міжнародному симпозіумі «Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови знаннєвого суспільства» (Б.А.Маліцький); XII Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки» (В.П.Соловйов); V Науково-практичній конференції «Історія науки, техніки і освіти» (А.С. Литвинко);

як організатори та учасники Міжнародного симпозіуму "Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови знаннєвого суспільства", м.Київ, 25–27 жовтня (більшість працівників та вчених Центру);

як виконавці (спільно з Інститутом міжнародної економіки Національного авіаційного університету) проекту «Інтелектуальний капітал аерокосмічного комплексу України в умовах глобалізації» (В.І.Онопрієнко);

в роботі: контактного пункту з розвитку співробітництва українських та польських вчених та підприємців в інноваційної сфері (О.В.Кот);

в викладацькій діяльності в таких закладах: Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут” (В.П.Соловйов, А.С.Литвинко); Національний авіаційний університет (д.філос.н., проф. В.І.Онопрієнко – професор кафедри філософії, к.філос.н. Онопрієнко М.В.); Національний університет будівництва та архітектури (д.філос.н. Л.В.Рижко - в. о. професора кафедри філософії); Києво-Могилянська академія (Ю.К.Дупленко, В.М.Гамалія); Київський гуманітарний інститут (О.В. Кот); Київський педагогічний коледж ім. К.Д.Ушинського (О.В.Романець); Українсько-Російський інститут (філіал МГОУ) (Т.В. Кілочицька);

в редакційних колегіях та радах наукових журналів і збірниках наукових праць: «Наука та наукознавство», «Проблеми науки», «Інтелектуальна власність», «Науково-технічна інформація», «Освіта і наука» (Болгарія), «Вісник «Національного авіаційного університету. Філософія, культурологія», «Totallogy. Постнеокласичні дослідження», «Історія національної науки на межі тисячоліть», «Technological Leaning, Innovation and Development»;

в керівних органах громадських наукових об’єднань (Б.А.Маліцький – член Президії Федерації вчених; заступник голови Громадської ради з науки та інновацій при МОН України; член Громадської ради при Державному агентстві з інвестицій та інновацій, Ю.О.Храмов – голова Українського товариства істориків науки, В.І.Онопрієнко – президент Національного комітету істориків науки, В.П.Соловйов – член правління Київського відділення спілки наукових та інженерних громад).

Координувалась робота базових інститутів та експертних груп вищого рівня тематичних напрямів Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004 – 2006 роки по формуванню Зведеного прогнозу науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття (О.С.Попович, М.В.Онопрієнко).

Спільно з Українським товариством істориків науки виконувалась координація наукової роботи в галузі історії науки в Україні.

При ЦДПІН НАН України ім. Г.М.Доброва працює республіканський семінар з історії науки.

Провідні вчені Центру співпрацювали із фахівцями провідних вузів України та академічних інститутів: Інституту геронтології АМНУ, Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАНУ, Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАНУ, Національного технічного університету ″Харківський політехнічний інститут″, Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, Дніпропетровського національного університету, Київського університету технології і транспорту, Одеського технологічного університету.

ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України є видавцем 2-х наукових журналів, які включено до переліку фахових видань ВАК України: «Наука та наукознавство» (в галузі економічних, історичних та філософських наук); «Проблеми науки» (в галузі економічних наук).

На базі ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України працює методологічний семінар та наукові семінари наукових відділів. Провідні вчені ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України беруть активну участь в рецензуванні статей наукових журналів, проведенні експертизи конкурсних науково-тех­ніч­них проектів та проектів законодавчих актів за дорученням Президії НАН України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти.

Скомплектовано і відреговано спецвипуск журналу «Стратегія розвитку України», присвячено 100-річчю з дня народження С.П.Корольова.

Чисельні показники співпраці наукової установи з вищими навчальними закладами наведені за формою , що додається, а також приклади співпраці з МОН України.

VI. Конференції, семінари, з’їзди тощо

В 2007 році ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України був організатором і співорганізатором наступних конференцій та семінарів:

Назва

Співорганізатори

Дата проведен­ня

Кількість учасників (в т.ч. з країн далекого зарубіжжя, з країн СНД)

Приклади результатів

1

2

3

4

5

Международный симпозиум «Интеграция науки и образования – ключевой фактор общества, построенного на знаниях»

МААН, ЮНЕСКО, ряд национальных академий наук и ведущих университетов, Американской ассоциации передовой науки

25-28 жовтня, Киев

198 человек из 13 стран (Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, Грузия, Казахстан, Молдова, Польша, Россия, Румыния, США, Украина)

Позволило организовать широкую дискуссию, посвященную вопросам усовершенствования систем образования и подготовки научных кадров, поиску новых форм дальнейшего сближения академической науки и образования, а также стимулов для привлечения молодежи для работы в науке

XII Международная научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы инновационного развития экономики"

МОН Украины, НАН Украины, Херсонский обл.совет, ЦИПИН им. Г.Н. Доброва НАН Украины, Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств, Творческий союз научных и инженерных объединений (обществ) Крыма

10-15 сентября, г. Скадовск Херсонской области

245 ученых и специалистов, депутатов местных советов, представителей областных и районных государственных администраций, представлявших 171 организацию, учреждение или предприятие из 51-го города 9-ти государств

Обратиться в Исполнительный комитет СНГ с ходатайством о поддержке работы по разработке Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на 2008-2015 годы, подготовить и внести этот вопрос на рассмотрение Совета глав правительств СНГ в установленном порядке.

Ходатайствовать перед ответственными за инновационную политику органами исполнительной власти государств–участников СНГ о размещении в средствах массовой информации материалов Конференции и опубликовании данной Резолюции.

Перший міжнародний семінар по проблемах індикаторів „Інноваційного табло ЄС” для України та Росії,

ЄС

25-27 червня, Київ

10 специалистов из:Великобритании, Люксембурга, Греции, Грузии, Азербайджана, Армении, Казахстана, России и Украины

На семинаре обсуждались вопросы связанные с реализацией политики на практике и оценка ее результативності; реструктуризацией научной системы; недостаточным спросом на результаты научных исследований со стороны бизнес-сектора; неэффективностью национальной инновационной системы, что требует дальнейших исследований.

Другий міжнародний семінар по проблемах індикаторів „Інноваційного табло ЄС” для України та Росії,

ЄС

1-2 листопада, Київ

40 специалистов из: Великобритании, Люксембурга, Греции, Грузии, Азербайджана, Армении, Казахстана, России и Украины

Семинар привлек внимание ученых и руководителей высшего уровня государственного управления к проблематике научно-технического и инновационного развития, поднял новые проблемы и продемонстрировал новые возможности для дальнейшего развития научных исследований в данном направлении, совершенствования систем национальной статистики и инновационных индикаторов, а также использования европейского опыта для развития национальных инновационных систем.

В рамках інформаційно-консультаційного забезпечення роботи Національного контактного пункту Сьомої Рамкової програми ЄС з досліджень на базі ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України було проведено інформаційний семінар «Нові можливості участі українських вчених в європейських дослідницьких проектах 7-ї Рамкової Програми ЄС» за тематичними напрямами: «Соціально-економічні та гуманітарні науки», «Малі та середні підприємства», «Наука в суспільстві».

В березні цього року в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України проходила традиційна сьома Добровська конференція з наукознавства та історії науки, присвячена відомому українському вченому, доктору економічних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України, організатору і першому керівнику Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки АН України, засновнику наукознавчої школи в Україні — Г.М. Доброву. Конференція проходила у вигляді наукових семінарів у відділах та заключного пленарного засідання, яке відбулося 14 березня.

Крім співробітників та аспірантів ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України в роботі конференції взяли участь члени вченої та спеціалізованої рад, які не є штатними працівниками ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України, фахівці з наукознавства та історії науки і техніки наукових установ і навчальних закладів та спеціалісти з інших галузей науки та виробництва. На заключному пленарному засіданні конференції було виголошено понад 10 наукових доповідей та повідомлень. Підсумки роботи конференції узагальнив завідувач відділу проблем діяльності і стратегії розвитку НАН України ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України, к.т.н, О.О.Грачев.

Учасники міжнародного симпозіуму «Интеграция науки и образования – ключевой фактор общества, построенного на знаниях» відмічають:

Необхідним елементом прогресу в інтеграції науки в освітній процес повинні стати теоретична розробка методологічних основ процесу інтеграції, вдосконалення методичного інструментарію його наукового і інформаційного супроводу і створення системи моніторингу реалізації і ефективності державної політики в цій сфері. Учасники Міжнародного симпозіуму звертаються до МААН з пропозицією віднести до числа пріоритетних напрямів наукової політики Асоціації і що входять в неї Академій наук і інших наукових центрів проведення комплексних наукових досліджень по сучасних ідеологічних і методологічних проблемах розвитку суспільства і держави, забезпечивши ним необхідну кадрову і ресурсну підтримку і достатню інтеграцію сумісних зусиль.

Учасники Міжнародного симпозіуму виражають стурбованість тим фактом, що принципове значення науки і освіти як ключових елементів національної інноваційної системи все ще не усвідомлені в достатній мірі громадськістю, представниками властей і особливо працівниками апарату управління країн з перехідною економікою. Неодмінними умовами успішної реалізації процесу інтеграції науки і освіти в країнах ВЕКЦА повинні бути:

забезпечення єдності правового, інституційного, фінансово-економічного, організаційно-управлінського і інших сторін державного регулювання науково-освітньої діяльності;

гармонізація взаємодії між науково-освітнім комплексом і державною владою;

підвищення відповідальності органів влади за створення і розвиток наукового потенціалу і забезпечення високого рівня доступності і якості освіти населення;

подолання відомчої замкнутості і міжвідомчих бар'єрів у сфері науки і освіти;

протидія бюрократизації влади, науки і утворення;

підвищення рівня інноваційної культури апарату державного управління;

широке упровадження в практику управління сферою науки і утворення сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій і що базуються на них мережних методів;

розвиток форм і актуалізація спілкування вищого політичного керівництва країни з провідними ученими дослідницьких інститутів і університетів.

Наукова громадськість повинні позбутися ілюзії і пасивність в постановці і рішенні цих проблем і все більш активно діяти як організована сила. Працівникам науки належить усвідомити, що їх авторитет і авторитет науки в цілому не може розглядатися як суто особиста справа – це національне надбання, вирішальне, що має, значення для забезпечення інноваційного розвитку країни.

10-15 вересня 2007 року на основі рішення XI Міжнародної науково-практичної конференції (вересень 2006 року, р. Алушта) і відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року № 383-р в м. Скадовськ Херсонської області відбулася XII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки». Учасники Конференції рекомендують:

1. Для створення відчутного імпульсу інноваційного розвитку держав-учасників СНД і їх регіонів вважати за доцільне в невідкладному порядку:

1.1 Розробку наукових основ Стратегії інноваційного розвитку економіки держав-учасників СНД і перебудови суспільства, що базується на новітніх інтелектуальних технологіях, знанні законів соціально-економічних, соціально-політичних, соціокультурних трансформацій.

1.2 Розробку наукових основи механізму упровадження комплексу заходів щодо стимулювання концентрації внутрішніх ресурсів держав і регіонів, а також привернутих іноземних інвестицій, перш за все в інноваційній сфері.

1.3 Розробку і упровадження ефективної системи державного і міждержавного моніторингу інноваційного розвитку держав і регіонів, забезпечення постійного і достовірного інформування населення про завдання, проблеми і досягнення на шляху створення інноваційної економіки держав-учасників СНД і СНД в цілому.

1.4 В цілях обліку регіональних особливостей в державній інноваційній політиці наділити місцеві органи влади відповідними повноваженнями, необхідними для створення і підтримки в регіонах інноваційної інфраструктури.

1.5 Орієнтувати зовнішню політику держав на повніше використовування можливостей інтеграції держав-учасників СНД з міжнародними економічними об'єднаннями держав для зростання темпів оновлення промислового і сільськогосподарського виробництва, підвищення його технічного і технологічного рівня, ефективності інноваційної економіки.

2. З метою формування регіональних інноваційних моделей економіки ініціалізувати:

2.1 Прискорення структурної перебудови економіки регіонів за рахунок здійснення активної політики залучення як внутрішніх, так і іноземних інвестицій.

2.2 Модернізацію виробничої бази, виходячи з прогнозних оцінок перспективності вироблюваної продукції, відновлення традиційних виробничих зв'язків підприємств і науково-технічних організацій в регіонах і формування нової мережі міжрегіональних кооперацій.

2.3 Здійснення політики сприяння національним виробникам відповідно до галузевих і регіональних стратегій.

2.4 Розширення фінансових механізмів підтримки інноваційного підприємництва, маючи на увазі державне замовлення на науково-технічні розробки і інноваційні проекти, страхування інвестиційних ризиків, венчурне інвестування, реінвестиція заощаджених грошей і інші механізми.

3.   В цілях активізації інноваційної діяльності органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування:

3.1 Активізувати роботу по підвищенню інноваційної культури населення, створенню умов для обміну інформацією, а також діяльності регіональних і локальних контактних пунктів і центрів по участі в сумісних проектах, що фінансуються міжнародними фінансовими організаціями. Організацію проведення в регіонах семінарів і створення мережі постійно діючих центрів консультантів по методології і інноватіке управління.

3.2 Вивчити досвід Львівської області по організації ділових зв'язків з регіонами і підприємствами Республіки Польща як члена ЄС, здійсненню заходів по участі учених і фахівців у виставках і ярмарках інноваційних проектів, що проводяться в Республіці Польща з участю Львівського центру науково-технічної і економічної інформації, а також в сумісних проектах, що фінансуються з бюджету ЄС, з метою розробки методичних рекомендацій по встановленню ділових зв'язків і партнерства із зарубіжними підприємствами і організаціями.

3.3 Вивчити досвід розвитку малого інноваційного підприємництва на базі інноваційних структур (технопарків, інноваційних бізнес-інкубаторів і ін.), накопиченого в Російській Федерації, Республіці Білорусь, Республіці Казахстан, з метою розробки методичних рекомендацій по стимулюванню інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу.

3.4 Вивчити досвід Центру комплексних соціально-наукових досліджень і освіти по використовуванню технології дуального соціокультурного управління колективною поведінкою і взаємодією, по використовуванню технології професійної підготовки управлінських кадрів різного рівня, по діагностиці динаміки соціокультурних трансформацій, зміни поколінь і зміни соціальних і культурних установок молоді, соціально і культурно значущих очікувань, цілей, цінностей, ідеалів населення, зміні домінант колективної поведінки і взаємодії, механізмів соціальної взаємодії з метою розробки методичних рекомендацій по стратегічному управлінню соціально-політичною, соціально-економічною і соціокультурною ситуацією, методичних рекомендацій по розробці освітніх програм підготовки управлінських кадрів і упровадження в практику стратегічного прогнозування і програмування в державах-учасниках СНД.

3.5 Вивчити досвід Республіки Молдова по формуванню в державі Інформаційного суспільства.

3.6 Ініціювати і підтримати створення в державах-учасниках СНД філіалів Міжнародного інноваційного центру технологічної і гуманітарної співпраці.

3.7 Активізувати підготовку сучасного кадрового потенціалу, в першу чергу керівних кадрів – корпоративних керівників і осіб, що ухвалюють рішення. При складанні програм їх підготовки врахувати:

- методику сучасної інтелектуальної підготовки перших осіб на досвіді Міжнародної Вищої Школи "Новий Універсум" (Україна);

- технології і методичні розробки Центру комплексних соціально-наукових досліджень і освіти (Російська Федерація).

4.   Державному агентству України по інвестиціях і інноваціях:

4.1 Використовуючи Концепцію інноваційного розвитку регіону (на прикладі Автономної Республіки Крим), схвалену учасниками XI Міжнародної конференції по інноваційній діяльності, і досвід Польської Республіки по розробці регіональних інноваційних стратегій, приступити спільно з обласними державними адміністраціями і Радою міністрів Автономної Республіки Крим до розробки регіональних програм інноваційного розвитку, почавши з пілотних інноваційних проектів Автономної Республіки Крим і Херсонської області.

4.2 Розробити програму створення мережі базових інноваційних структур (інноваційних центрів, наукових і технологічних парків і ін.) у всіх регіонах України. Подати створюваним і вже створеним інноваційним структурам необхідну організаційно-фінансову підтримку на першому етапі їх діяльності.

5. Міжнародному інноваційному центру технологічної і гуманітарної співпраці активізувати створення регіональних філіалів цього центру, зокрема, в Херсонській області, де інноваційна діяльність знаходиться в полі уваги керівництва області, і в Автономній Республіці Крим, де науково-технічна громадськість готова до цієї роботи.

6. Зацікавленим учасникам Конференції, що ознайомився з проблемами розвитку Херсонської області, до грудня 2007 року внести Херсонській обласній раді свої пропозиції, які можна було б використовувати для формування пакету інноваційних проектів, направлених на інноваційний розвиток, і розробки Програми інноваційного розвитку регіону.

На 2008 рік заплановано проведення наступних міжнародних симпозіумів і конференцій:

Назва

Дата проведення

Місце проведення

Кількість уча-сників (в т.ч. з країн далекого зарубіжжя, з країн СНД), що планується

Перелік

співорганізаторів

Міжнародний симпозіум «Інтеграція наукових систем країн-членів ОЧЕС до загальноєвропейського наукового простору: досвід та перспективи»

24-26 квітня

м. Київ

понад 150

20 — з-за кордону;

60 — з СНД

НАН України, МОН України

ХІІІ міжнародна науково-практична конференція з інноваційної діяльності «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки»

15-19

вересня

Алушта, АР Крим

понад 150

10 — з-за кордону;

30 — з СНД

НАН України, МОН України, Рада Міністрів АР Крим, СНІО України

Протягом 2007 р. науковці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України брали участь в 61 конференції і семінарі, в тому числі 45 міжнародних конференціях і семінарах:

 1. Міжнародна конференція Вищої школи економіки, Москва, Росія, 4-5 квітня;

 2. III Международная научная конференция «Философия космизма и современная авиация». Киев, 12-13 апреля;

 3. IV Міжнародній науково-практичній конференції «Нові підходи щодо формування інвестиційних пріоритетів в галузі будівельних матеріалів» Російська Федерація, м.Ярославль, 16 квітня;

 4. Тринадцята загальноросійська наукова конференція молодих вчених з фізики. Російська Федерація, Ростов-на-Дону, 20-26 квітня;

 5. Конференція Європейського наукового фонду «Роль фундаментальних наук у сучасному суспільстві» Відень, Австрія, 10-12 травня;

 6. II Международная научно-практическая конференция «Научно-инновационная деятельность и предпринимательство в АПК: проблемы эффективности и управления», г. Минск, 17-18 мая;

 7. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування рентної політики в сучасних умовах». Київ, 17 травня;

 8. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія ресурсозберігаючого використання аграрно-економічного потенціалу на основі активації інвестиційно-інноваційної діяльності – об’єктивна передумова інтеграції країни у світове співтовариство» Тернопіль, 18 травня;

 9. Міжнародна науково-практична конференція «Україна та сучасні тенденції інноваційного розвитку ЄС», Київ, 29 травня ;

 10. VІ сессия Славянского Парламентського Союза. Бєларусь, Мінськ, 1-3 липня;

 11. XV міжнародна науково-практична конференція «Екологія і здоров’я людини. Охорона повітряного і водного басейнів. Утилізація отходів». м.Щелкіно (АР Крим), 4 – 8 червня;

 12. Міжнародна наукова конференція «Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми», м.Кременець, 18-23 червня;

 13. Міжнародна наукова конференція, присвячена 200 – річчю заснування Кременецького ботанічного саду, Кременець, 18 – 23 липня;

 14. Symposium of the International Committee for the History of Technology «Fashioning Technology. Design from Imagination to Practice». Copenhagen, August 14-18 ;

 15. Міжнародна конференція «Рік гендерної рівності в Україні: Європейський вибір», вересень, м.Київ.;

 16. Міжнародна наукова конференція «Поляки на півдні України та в Криму», Одеса-Ополє-Вроцлав, 6-7 вересня ;

 17. XII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки» (ІНКОН XII), м. Скадовськ, 10-15 вересня;

 18. IV міжнародна науково-практична конференція «Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів». м.Дніпропетровськ, 2 – 5 жовтня ;

 19. Всеросійська наукова конференція «Государство и рынок: новое качество взаимодействия в информационно-сетевой экономике», г. Санкт-Петербург, Росія, 4 – 6 жовтня ;

 20. Міжнародна науково-практична конференція: «Управління регіональним розвитком в умовах глобалізації: теорія та практика». м. Дрогобич, 11-12 жовтня;

 21. Международная научная конференция «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития». Мінськ, Білорусь 18-19 жовтня ;

 22. Міжнародна конференція з проблем підготовки Європейського інноваційного табло за 2006 рік, Брюсель, Бельгія, 22-24 жовтня;

 23. Міжнародна науково-практичній конференція «Нова якість економічного зростання: інновації, інвестиції, конкурентоспроможність». м. Мінськ, 25 – 26 жовтня;

 24. Міжнародний науковий форум «Інвестиції в знання, інвестиції в майбутнє». Будапешт, Угорщина, 7-10 листопада;

 25. International Conference on Physics Education (Marrakech, Morocco) 11-16 November;

 26. Науково-практична конференція Фонду Фрідріха Еберта (Німеччина) «Посилення діалогу між владою і громадськістю щодо вирішення актуальних гендерних питань». Київ, 13 листопада ;

 27. Міжнародна науково-практична конференція «Проблема ефективного використання та професійно-технічної підготовки кадрів промислового сектору економіки України». м. Київ, 28-29 листопада ;

 28. Міжнародна конференція «Європа між минулим і майбутнім». Київ, 30 листопада – 2 грудня;

 29. Міжнародна науково-практична конференція «Ринок технологій: проблеми та шляхи вирішення». Київ, 5-6 грудня;

 30. III Міжнародна наукова конференція «Філософія космізму і сучасна авіація», Київ, 12-13 квітня;

 31. XІ Міжнародний науково-технічний симпозіум «Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS і GIS – технології», Алушта, (Автономна Республіка Крим), 10-15 вересня;

 32. Международный симпозиум «Интеграция науки и образования – ключевой фактор общества, построенного на знаниях», Киев, 26- 29 жовтня ;

 33. XXVIII международная годичная конференция Санкт-Петербургского отделения национального комитета по истории и философии науки и техники РАН «Наука и техника: вопросы истории и теории», Санкт-Петербург, 26-30 ноября;

 1. Международный научный форум о судьбе сербского и других славянских народов в ХХ веке на Балканах, / Сербия, Белград, 14-16 червня;

 2. IV Белгородский международный экономический форум Беларуси, России, Украины. Белгород, Росія, 26 – 28 вересня;

 3. Міжнародний форум з трансферу технологій та інновацій. Київ, 29-30 жовтня;

 1. Семінар проекту ІНТАС «Транскордонне співробітництво і партнерство в окремих країнах СНД та наслідки розширення ЄС: сприяння розвитку підприємництва в Україні, Білорусі та Молдові», м. Вітебськ, Білорусь, 21-23 лютого;

 2. I міжнародний семінар по проблемах індикаторів «Інноваційного табло ЄС” для України та Росії». Київ, 25-27 червня;

 3. Міжнародний тренінг-семінар «Дослідження та інноваційний менеджмент». Київ, 25-26 червня;

 4. Міжнародний семінар «Інноваційна політика в Росії та Україні у світлі оцінок про методології Європейського інноваційного барометра», Київ, 26-27 червня;

 5. Міжнародний семінар ЮНЕСКО з проблем статистики науки і інновацій у країнах колишнього СРСР, Москва, Росія, 17-21 вересня;

 6. II міжнародний семінар по проблемах індикаторів «Інноваційного табло ЄС» для України та Росії» Київ, 1-2 листопада;

 7. Міжнародний семінар в рамках виконання теми 6РП ЄС «Використання Європейського інноваційного табло у посткомуністичних країнах». Київ, 1 листопада;

 8. Міжнародний семінар з проблем дослідження статистики соціальних та гуманітарних наук, Пекін, Китай, 12-18 листопада;

 9. Міжнародний семінар з проблем інноваційного розвитку. Велика Британія, Кембридж, 18-20 грудня.

Вітчизняні конференції, семінари, з’їзди тощо:

 1. VIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця», Київ, березень;

 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми освіти в суспільстві ноосферної епохи (освіта сталого розвитку)». Київ, 19 квітня;

 3. Фестиваль Науки.Київ, 14-16 травня ;

 4. XІІ Всеукраїнська конференція молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів. Київ, 20 травня;

 5. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Проблеми українського державотворення: історія і сучасність», червень, Житомир ;

 6. III Національний конгрес з біоетики, м.Київ, 8-11 жовтня ;

 7. VI Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання історії науки і техніки», Полтава, 11-12 жовтня;

 1. VII щорічна наукова конференція з наукознавства та історії науки (Добровські читання), Київ, 14 березня;

 2. V молодіжна науково-практична конференція «Історія розвитку науки, техніки та освіти». Київ, 15 травня;

 3. IX науково-практична конференція «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку». м. Павлоград, 30 листопада-1 грудня;

 1. Засідання Ради МААН, Київ, 26 лютого;

 2. Парламентські слухання «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення». Київ, 21 березня ;

 1. Спільна сесія Загальних зборів НАН України та АМН України, присвячена 100-річчю від дня народження академіка НАН та АМН України В.П. Комісаренка. Київ, 16 січня;

 2. Засідання прес-клубу Національної Академії наук та Національної і Київської спілок журналістів України на тему: «Подовження ресурсу та безпеки конструкцій, споруд і машин», Київ, 26 лютого;

 3. Робоча сесія щорічних Загальних зборів НАН України. Київ, 19 квітня;

 4. Круглий стіл в Державному агентстві України з інвестицій та інновацій за темою: «Реалізація державної інноваційної політики» 14 червня, м. Київ;

VII. Створення та використання об’єктів інтелектуальної власності

Об’єкти інтелектуальної власності, створені в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України на протязі 2007 року, належали до сфери дії авторського права і не підлягали правовій охороні як об’єкти промислової власності. Тому вони не патентувались, а їх використання не підлягало ліцензуванню.

VIII. Видавнича діяльність

Науковці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України є авторами і співавторами наступних видань:

Монографії

 1. Економічні / соціологічні науки. Маліцький Б.А. Прикладне науковзнавство. – К.: Фенікс, 2007. – 464 С. (27,89 друк.арк.).

У книзі подано вибрані праці автора, як опубліковані останніми рока­ми в наукових виданнях, так і неопубліковані — виступи, доповіді та аналі­тичні записки, підготовлені для вищих органів влади та керівників країни, а також листи, пропозиції та зауваження, спрямовані на поліпшення законо­давства, стану та розвитку науки й економіки України. У сукупності вони досить повно відображають концепції, наукові ідеї та думки автора, окреслюють основні результати проведених ним досліджень щодо розвитку науки України в умовах системної трансформації суспільства, взаємовідносин науки і суспільства, науки і влади, науково-технологічного й інноваційного розвитку країни та науково-технологічного прогнозування. Розрахована на наукових працівників, управлінців, викладачів, аспіран­тів та тих, хто цікавиться проблемами розвитку науки України, переведення економіки країни на інноваційний шлях розвитку.

В книге представлены избранные труды автора, как опубликованные в последние годы в научных изданиях, так и неопубликованные — выступления, доклады и аналитические записки, подготовленные для высших органов власти и руководителей страны, а также письма, предложения и замечания, направленные на улучшение законодательства, состояния и развития науки и экономики Украины. В совокупности они достаточно полно отображают концепции, научные идеи и мнения автора, очерчивают основные результаты проведенных им исследований относительно развития науки Украины в условиях системной трансформации общества, взаимоотношений науки и общества, науки и власти, научно-технологического и инновационного развития страны и научно-технологического прогнозирования. Рассчитана на научных работников, управленцев, преподавателей, аспирантов и тех, кто интересуется проблемами развития науки Украины, перевод экономики страны на инновационный путь развития.

 1. Економічні / соціологічні науки. Колектив авторів. Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір. За ред. О.С.Онищенко, Б.А.Маліцького. - Київ, 2007. 500 С. (30 друк.арк.).

У монографії розглядаються досвід функціонування НАН України в широкому контексті взаємодії традицій і новацій в організації фундаментальних досліджень, історія створення і досвід функціонування європейських академій і центрів фундаментальних досліджень, сучасні зрушення в європейському науковому просторі під впливом європейської інтеграції та її наслідків в національних наукових системах, зміни у співвідношенні фундаментальних досліджень та інноваційного розвитку економіки в країнах ЄС. Під цим кутом зору висвітлюється досвід організації фундаментальних досліджень в НАН України та її внесок в інноваційний розвиток економіки.

В монографии рассматриваются опыт функционирования НАН Украины в широком контексте взаимодействия традиций и новаций в организации фундаментальных исследований, история создания и опыт функционирования европейских академий и центров фундаментальных исследований, современные сдвиги в европейском научном пространстве под воздействием европейской интеграции и ее последствий в национальных научных системах, изменения в соотношении фундаментальных исследований и инновационного развития экономики в странах ЕС. Под этим углом зрения освещается опыт организации фундаментальных исследований в НАН Украины и ее вклад в инновационное развитие экономики.

 1. Економічні науки. Колектив авторів. Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття. – Київ: Фенікс, 2007. – 152 с. (8,6 ум. д.а.)

В монографії, підготовленій з участю експертних груп вищого рівня при загальному методологічному та методичному забезпеченні Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України сконцентровані суто прогнозні аспекти результатів виконання Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004 – 2006 роки, обґрунтовано специфіку науково-технологічних та інноваційних прогнозів і їх місце у формуванні державної політики, зроблені оцінки можливих варіантів розвитку за 15 технологічними напрямами, дані обґрунтування можливих пріоритетів науково-технологічного розвитку України, окреслені перспективи подальшої роботи.

В монографии, подготовленной с участием экспертных групп высшего уровня при общем методологическом и методическом обеспечении Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М.Доброва НАН Украины сконцентрированы сугубо прогнозные аспекты результатов выполнения Государственной программы прогнозирования научно-технологического и инновационного развития на 2004 – 2006 годы, обоснована специфика научно-технологических и инновационных прогнозов и их место в формировании государственной политики, сделаны оценки возможных вариантов развития за 15 технологическими направлениями, даны обоснования возможных приоритетов научно-технологического развития Украины, очерчены перспективы последующей работы.

 1. Соціологічні науки. Чирков В.Г. Вибіркове обстеження. Популярні нариси. – Київ.: Фенікс. (5,35 друк.арк.)

Книга нарисів, написана в популярній формі, містить основні етапи роботи по обстеженню підприємств засобами вибіркового методу. У ній викладені методи формування генеральної сукупності об’єктів спостереження, визначення оптимального обсягу вибірки, зокрема при різній дисперсії ознак, обґрунтування рішень щодо екстремальних значень вибірки, а також, визначення ймовірності знаходження випадкової величини в заданому інтервалі варіаційного ряду. Запропонований уточнений метод визначення обсягу пробної вибірки.

Книга очерков, написанная в популярной форме, содержит основные этапы работы по обследованию предприятий средствами выборочного метода. В ней изложены методы формирования генеральной совокупности объектов наблюдения, определение оптимального объема выборки, в частности при разной дисперсии признаков, обоснование решений относительно экстремальных значений выборки, а также, определение вероятности нахождения случайной величины в заданном интервале вариационного ряда. Предложенный уточненный метод определения объема пробной выборки.

 1. Філософські науки. Онопрієнко М.В. Інформатизація в контексті філософсько-методологічного дослідження інформатики. –Київ: Софія–Оранта, 2007. – 212 с. (14,3 ум. д.а.)

Монографія присвячена визначенню і обґрунтуванню ролі інформатизації, виявленню механізму її реалізації в сучасному суспільстві, розробці філософської концепції єдності буття предмета інформатики. З розвитком інформатики, інтелектуальних технологій здійснюється перехід від пасивного характеру представлення даних у комп'ютерних системах до активного придбання знань та їх інтерпретації. Демонструються можливості та перспективи використання інформаційної методології, інформаційного підходу до оцінки явищ і процесів у природознавстві, гуманітарних та технічних науках.

Монография посвящена определению и обоснованию роли информатизации, выявлению механизма ее реализации в современном обществе, разработке философской концепции единства бытия предмета информатики. С развитием информатики, интеллектуальных технологий осуществляется переход от пассивного характера представления данных в компьютерных системах к активному приобретению знаний и их интерпретации. Демонстрируются возможности и перспективы использования информационной методологии, информационного подхода к оценке явлений и процессов в природоведении, гуманитарных и технических науках.

Збірники та навчальні посібники

Доклад о выполнении в Украине Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации относительно женщин. - Міністерство України у справах сім ї , молоді та спорту. К.-2007. 92с. (Л.С. Лобанова – співавтор).

Чирков В.Г. Обґрунтування техніко-економічних заходів. Методичний посібник для промислових підприємств. Київ: Фенікс, 2007. – 148 с.

Дротянко Л.Г., Онопрієнко В.І. Філософія. Методичні матеріали та програми до кандидатського іспиту. – К.: НАУ, 2007. – 84 с.

Філософія. Практикум. К.: НАУ, 2006. – 232 с. Співавтор В.І.Онопрієнко.

Довідники

Іванін Г.Ю., Кальницький М.Б., Павленко Ю.В., Храмов О.Ю., Храмов Ю.О. Історико-біографічний енциклопедичний довідник. Київ. – К.: Фенікс, 2007. – 1120 с.

Статті у вітчизняних журналах і наукових збірниках:

 1. Бессалова Т.В. Вища освіта України та європейські стандарти // Стратегія розвитку України. – 2006. – № 5. – С. 168–172.

 2. Бессалова Т.В. Михайло Сергійович Будников – засновник наукової школи теорії і практики потокового будівництва // Історія української науки на межі тисячоліть. – 2006. – Вип.. 25. – С. 22–29.

 3. Бессалова Т.В. Научное наследие Ивана Евстафьевича Коробчанского // Наука и науковедение. – 2006. – № 4.Додаток. – С. 252–259.

 4. Булкин. И.А. К вопросу об адекватности механизмов базового и программно-целевого финансирования для поддержки научно-технической деятельности в Украине// Наука та наукознавство, 2007, №1.

 5. Булкин. И.А. К вопросу об усовершенствовании отражения финансирования исследований и разработок в Государственном бюджете Украины// Наука та наукознавство, 2006, №4 (додатковий).

 6. Булкин. И.А. Некоторые задачи реформирования НАН Украины в контексте прогнозируемых тенденций ее развития (материалы Киевского симпозиума 2006 г.)

 7. Бутнік-Сіверський О.Б., Красовська А.Г., Булкін І.О. Методичний підхід до оцінки потенціалів виробничого, інноваційного та науково-технічного розвитку// Збірн. Наук. праць КНЕУ, К.: вид. КНЕУ, 2007.

 8. Віденіна Н.Г., Рибачук В.П. Публікаційна активність наукових установ і вищих навчальних закладів україни щодо до сліджень Антарктики: Бібліометрична оцінка вітчизняних публікацій за 1997-2006 роки // ХI Міжнародний науково-технічний симпозіум „Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS i GIS - технології”. Вересень, 10–15, 2006, Алушта: Матер. симпоз., 2006. – С. 159 – 168.

 9. Гамалія В.М. Ґендерний аспект у викладанні історії науки і техніки // Історія науки і техніки у вищих навчальних закладах України. Зб. наук. праць. – Х.: НТУ „ХПІ”, 2007. – С. 100-108.

 10. Гамалія В.М. Йозеф Тржебінський – український та польський фітопатолог початку ХХ століття // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип.30. – К., 2007. – С.31-36.

 11. Гамалія В.М. Розвиток науки про хвороби рослин в Україні на початку ХХ ст. // Історія української науки на межі тисячоліть. – Вип.25. – К., 2006. – С.86-96.

 12. Гамалія В.М. Створення і початок діяльності відділу бактеріозів рослин Інституту мікробіології та епідеміології АН України (1934-1940) // Наука та наукознавство, 2006. – № 4. Додаток. – Матеріали VІ Добровської конференції. – С. 118-121.

 13. Гамалія В.М. Центри з вивчення бактеріозів рослин в Україні (перша чверть ХХ ст.). – Вісник Дніпропетровського університету. – № 5, 2006. – Вип. 13. – С. 47-51.

 14. Гамалія В.М., Костюк Г.Г., Колтачихіна О.Ю. До історії інтродукційної діяльності ботанічних садів України на початку Х1Х ст.. – В кн.: Різноманіття фітобіоти: шляхи, відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми. – Кременець; Тернопіль, 2007, с.194 /у співавт. В.М.Гамалія/.

 15. Глєбова А.М. Школа В.С. Михалевича // Наука та наукознавство. – К., 2007. – №4.

 16. Глєбова А.М., Кухтенко Т.В. Олександр Іванович Кухтенко та його наукова школа // Наука та наукознавство. – К., 2007. – №4.

 17. Гороховатська О.Я. Внесок школи М.М. Амосова у розвиток досліджень в галузі робототехніки та систем штучного інтелекту // Наука. Релігія. Суспільство, 2007. – № 2. – С. 234-239.

 18. Гороховатська О.Я. Школа М.М. Амосова // Наука та наукознавство. – К., 2007. – №4.

 19. Грачев О.О. VII Щорічна конференція з наукознавства та історії науки, присвячена пам’яті Г.М. Доброва (Добровські читання). // Наука та наукознавство. – 2007. – № 1.– С. 146-147.

 20. Грига В.Ю. Аналіз діяльності НАНУ в процесі інноваційного розвитку // Проблеми науки. – 2007. – №7.—С.2-9

 21. Данилишин Б.М., Коваленко А.О., Заєць Р.В. Збереження довкілля та сталий розвиток // Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на 5 років та наступне десятиліття. — К.: Фенікс, 2007. — с. 86–94.

 22. Дембновецький О.Ф., Левчук О.М., Рудий Р.Б., Кучер М.С. Наукові засади екологобезпечного водокористування в агропромисловому комплексі України // Проблеми науки. – 2007. - № 3. - С. 42-49.

 23. Денисюк В.А. Оценка инновационной активности экономики Украины. Наука та наукознавство. № 4, Додаток. 2006. – С. 230-245.

 24. Денисюк В.А. Стан та завдання трансферу передових виробничих технологій. Тези матеріалів науково-практична конференція «Ринок технологій: проблеми та шляхи вирішення, Київ, 5-6 грудня 2007 року. – С. 25-32.

 25. Денисюк В.А. Україна і Російська Федерація у новому вимірі світової конкурентоспроможності. Інновації & промисловість. № 2, 2007. – С. 5-12.

 26. Денисюк В.А., Онопрієнко В.І. Реальні проблеми і перешкоди на шляху до інноваційної економіки // Економіка промисловості. – 2007. – № 1 (36). – С. 185–189.

 27. Дупленко Ю.К. (спільно з В.П.Замостьяном). Біоетика та її складові // Наука та наукознавство. – 2007.- № 1.- С. 40-45.

 28. Дупленко Ю.К. Деятельность Йосифа-Бронислава Мочутковсого в Одессе (1869 – 1893) // Поляки на півдні України та в Криму. – Одеса-Ополє-Вроцлав, 2007. – С. 217-218.

 29. Егоров И.Ю. Проблемы построения комплексных индикаторов научно-технической и инновационной деятельности // Проблеми науки – 2007. - №12.

 30. Еременко Л.И. VI Житомирская конференция «Человек и Космос», посвященная 100-летию со дня рождения С.П.Королева // Наука и науковедение. – 2006. – 4. – С. 113–114.

 31. Єгоров І.Ю., Жукович І.А., Рижкова Ю.О. Міжнародні підходи до побудови сателітного рахунку досліджень і розробок // Статистика України. -2007.- №2.

 32. Єгоров І.Ю., Чехун В.О. Оцінка характеристик результативності та сталості наукових колективів академічних інститутів в умовах ринкової економіки // Проблеми науки – 2007. - №5.

 33. Заец Р.В. О направленности научно-технической и инновационной политики на решение проблем экоустойчивого развития // Економіст, 2007, № 9, с. 26–31. (статья представлена на веб-ресурсе — .ua/download/files/Zaets_Roman_dok.pdf ).

 34. Заец Р.В. Проблемы перехода к экоустойчивому развитию // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: Материалы Международной научной конференции (Минск, 18-19 октября 2007 г.). В 4 т. Т. 3. — Мн.: НИЭИ Мин-ва экономики Республики Беларусь, 2007. — с. 153–157.

 35. Заец Р.В. Проблемы перехода к экоустойчивому развитию и его научно-методологического обеспечения // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів. Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції; м. Дніпропетровськ, Україна, 02-05 жовтня 2007 р. — Дніпропетровськ, 2007. — с. 5–11.

 36. Заєць Р.В. Проблеми спрямування освіти, науки та інноватики у світлі ідей екостійкого розвитку // Проблеми освіти в суспільстві ноосферної епохи (освіта сталого розвитку). матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2007 р.).. — К.: 2007. — с. 74–81.

 37. Заєць Р.В. Проблеми спрямування розвитку міста за критеріями екологічної стійкості на базі наукових знань та інновацій // Матеріали науково-практичної конференції "Екологічні проблеми м.Києва та шляхи їх вирішення (Київ, 20 грудня 2006 р.) — К.: 2007. — с. 67–74.

 38. Звонкова Г.Л. Принципи діяльності аспірантури і організації науково-дослідної роботи в Україні у 20-30-ті рр. ХХ ст. // Історія науки і техніки у вищих навчальних закладах України. – Х.: НТУ ХПІ, 2007. – С.112-116.

 39. Исакова Н., Красовская О., Грига В. Трансграничное сотрудничество как инструмент развития предпринимательства в условиях расширения ЕС. Європейський Союз: 50 років після римських угод. Євроінтеграційні перспективи України: Нові моделі. – Збірник тез доповідей і статей за підсумками науково-практичного семінару. – ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – Одеса. – 2007. – сс.75-81

 40. Исакова Н.Б., Левченко О.Г. Новые информационные и коммуникационные технологии в научной деятельности: современные проблемы и перспективы исследований. // Проблемы науки, 2007, № 12, сс.

 41. Ісакова Н.Б., Красовська О.В., Грига В.Ю. Значення трансграничної співпраці підприємств західних регіонів України для їх інноваційної практики // Наука та наукознавство. – 2007. – №3. – С.43-54

 42. Кавуненко Л.П. Соціально-економічний потенціал стійкого розвитку / Суми, Университетька книга, 2007 р., с.956-962. / Розділ в міжнародній монографії

 43. Капица Ю. Проблемы реализации прав интеллектуальной собственности в Украине // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2007. - № 1.- С. 3-12.

 44. Капіца Ю. Підходи до порівняння права інтелектуальної власності ЄС та України у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність.- 2007.- № 3.- С. 4-6.

 45. Капіца Ю. Судовий захист прав на торговельні марки в Європейському Союзі // Теорія і практика інтелектуальної власності.-2007.- № 2.- С. 14-22.

 46. Капіца Ю.М. Збори за патентування збільшуються в 18-27 разів. Чи є у винахідництва майбутнє? // Винахідник і раціоналізатор.- 2007.- № 9.- С. 34-36.

 47. Ковальчук Л.В. Результати найбільш вагомих фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок НАН України, а також ряду вітчизняних і міжнародних наукових заходів. – Веб-сайт НАН України. - (Спільно з Центром практичної інформатики при Президії НАН України).

 48. Колтачихіна О.Ю. Дослідження в галузі загальної теорії відносності та космології в Дніпропетровському університеті в другій пол.ХХ ст. // Історія української науки на межі тисячоліть. – 2006. – В.25. – С.129-134.

 49. Колтачихіна О.Ю. Матвій Петрович Бронштейн. // Наука та наукознавство. – 2006 – №4. – С.102-104.

 50. Колтачихіна О.Ю. Нові сторінки з життя фізика-теоретика Леона Йосифовича Кордиша. // Наука та наукознавство. – 2006 – №4. – С.61-70.

 51. Колтачихіна О.Ю. Сприйняття теорії відносності в Україні в першій третині ХХ ст. // Наука та наукознавство. – 2006. – №4.Додаток. – С.84-88.

 52. Колтачихіна О.Ю., Костюк Г.Г. Профессор Франц Каменский и его роль в истории ботаники. – В кн.: Поляки на півдні України та в Криму. – Одеса; Ополе;Вроцлав, 2007, с.261 – 263 /0,3 а.а./.

 53. Красовская О., Грига В. Венчурный капитал: ошибки в трактовании и состояние дел в Украине // Економіст. – 2007. – № 9. – С. 75-77

 54. Литвинко А.С. Академік І.Р.Юхновський і розвиток статистичної фізики в Україні // Історія української науки на межі тисячоліть.-Вип. 27.-К.,2007.-С.101-111.

 55. Литвинко А.С. Внесок наукової школи фізики рідин В.І.Данилова у формування статистичної фізики в Україні // Вісник Дніпропетр. Ун-ту.-2007.-№5.-Сер. Історія і філософія науки і техніки.-Вип.14.-С.71-87.

 56. Литвинко А.С. Вплив робіт М.Смолуховського на формування наукової школи з фізики рідин Й.З.Фішера у Одеському університеті // У зб. Праць наук. конф. “Поляки на півдні України та в Криму”.-Одеса-Ополе-Вроцлав-2007.-С.227-234.

 57. Литвинко А.С. Дослідження зі статистичної фізики в університетах України // Історія української науки на межі тисячоліть.-Вип. 29.-К.,2007.-С.133-149.

 58. Литвинко А.С. Ключова роль історії науки для формування світогляду фахівця // У зб. Історія науки і техніки у вищих навчальних закладах України.-Харків: НТУ “ХПІ”, 2007.-С.175-182.

 59. Литвинко А.С. Статистична фізика та наукова картина світу // Історичні записки. зб. наук. праць.-Вип.12.1.-Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля.-2006.-С.96-104.

 60. Литвинко А.С. Формування та розвиток наукової школи статистичної фізики академіка І.Р.Юхновського // Наука та наукознавство.-2007.-№2.-С.83-100.

 61. Литвинко А.С. Формування та розвиток наукової школи статистичної фізики академіка НАН України С.В.Пелетминського // Наука та наукознавство.-2007.-№3.-С.85-101.

 62. Лобанова Л.С. Аналіз сучасної системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні// Наука та наукознавство ,№3, 2007р.

 63. Лобанова Л.С. Імпакт-фактори наукових журналів та індекси цитування вчених: проблеми точності, моралі , етики та можливості використання// Наука та наукознавство,№ 2, 2007р .

 64. Лузан Г.С., Лузан К.О. Аналіз впливу ресурсних чинників на результативність наукової діяльності в академічній науці України шляхом побудови моделі множинної лінійної регресії (частина І) // Проблеми науки. – 2007. - №11. – С. 15-21.

 65. Лузан Г.С., Лузан К.О. Аналіз впливу ресурсних чинників на результативність наукової діяльності в академічній науці України шляхом побудови моделі множинної лінійної регресії (частина ІІ) // Проблеми науки. – 2007. - №12.

 66. Лузан К.О. Аграрна наука в Україні: аналіз тематики досліджень // Проблеми науки. – 2006. - №12. – С. 2-10.

 67. Лузан К.О., Волохова О.В. Деякі аспекти діяльності інститутів НАН України // Наука та наукознавство. – 2006. - №4. Додаток (Матеріали Шостої щорічної конференції з наукознавства та історії науки (Добровські читання), 10 березня 2006 р.). - С. 178-185.

 68. Маліцький Б., Онопрієнко В., Денисюк В. Шлях до економіки знань // Вісник НАН України. – 2006. –№ 10. – 58–62.

 69. Маліцький Б.А. Від політики «перетягування» влади до реальної політики інноваційного розвитку// Наука та наукознавство. - 2007. - 2. - С. 3-6

 70. Маліцький Б.А. Теорія і практика неолібералізму в українських реаліях // Наука та наукознавство. - 2007. - 3. - С. 3-27

 71. Маліцький Б.А., Ісакова Н.Б. Майбутнє академічної науки будується сьогодні // Наука и науковедение. – 2006.- № 4. Додаток. - С.163-174.

 72. Маліцький Б.А., Онопрієнко В.І. Інформатика та наукознавство: імпульси методологічного впливу // Наука та наукознавство. – К., 2007. – №4. – С. 183-195.

 73. Маліцький Б.А., Попович О.С. Політика пріоритетів і проект Закону України «Про пріоритені напрями розвитку науки і техніки» // Проблеми науки. – № 5. – 2007. – С. 15 - 23

 74. Мелещенко Л.П. Етика технологічної доби: концепція Г.Йонаса // Наука и науковедение. – 2006. – № 4. Додаток. – С. 55–58.

 75. Н.Б.Ісакова, О.В.Красовська, В.Ю.Грига, Фрідеріке Велтер, Девид Смолбоун Наслідки розширення ЄС для транскордонного співробітництва та бізнесу західноукраїнських підприємств за оцінками підприємців //Вісник Ужгородського національного університету. Серія Економіка. – 2007. –№22. – с.

 76. Оноприенко В.И. Выдающийся стратиграф-палеонтолог: вклад в историю науки // Наука и науковедение. – 2007. – № 3. – С. 142–144.

 77. Оноприенко В.И. Глобальное сетевое общество и национальная наука // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2007. –№ 1 (5). – С. 42–46.

 78. Оноприенко В.И. Императивы образования для знаниевого общества // Наука и науковедение. – 2007. – № 1. – С. 94–107.

 79. Оноприенко В.И. Информационная аналитика в науковедении // Наука и науковедение. – 2006. – № 4. – С. 40–50.

 80. Оноприенко В.И. Колымская «командировка» С.П.Королёва // Стратегия розвитку України. – 2006. – № 5. – С. 32–36.

 81. Оноприенко В.И. Методологические проблемы преподавания истории науки и техники в університетах // Історія науки і техніки у вищих навчальних закладах України. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – С. 23–34.

 82. Оноприенко В.И. Немеркнущий свет А.Л.Яншина // Наука и науковедение. – 2006. – № 4. – С. 115–117.

 83. Оноприенко В.И. Нетрадиционный учебник философии // Наука та наукознавство. –2007. – № 2. – С. 137–139.

 84. Оноприенко В.И. Постановка проблемы методологии эмпирического и описательного естествознания в контексте наследия В.И.Вернадского // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2006 –№ 1 (3). – С. 16–23.

 85. Оноприенко В.И. Философия науки в университетском учебнике // Наука и науковедение. – 2007. – № 1. – С. 150–152.

 86. Онопрієнко В. Космологія біосфери // Вісник НАН України. – 2007. – № 7. – С. 51–54.

 87. Онопрієнко В.І. Наука і освіта в побудові знаннєвого суспільства // Світ. № 41–42. - С. 1-2.

 88. Онопрієнко В.І. Стратегія підтримки інновацій //Вісник НАН України. - 2007.- № 6.- С. 55-58.

 89. Онопрієнко В.І. Фундатор Академії наук України // Наука та наукознавство. –2007. – № 2. – С. 132–134.

 90. Онопрієнко В.І. Ювілей Державного фонду фундаментальних досліджень // Наука та наукознавство. –2007. – № 2. – С. 130–131.

 91. Онопрієнко В.І., Денисюк В.А. Проблемы коммерциализации исследований и разработок / Проблеми науки, №1, 2007, с.37-41. Денисюк В.А.

 92. Онопрієнко М.В. Прогностичні виміри космізму і герменевтики // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2007. – Вип. 1 (5). – С. 72–78.

 93. Пилипчук О.О. Дослідження з хімії цукрового виробництва у Київському відділенні Російського технічного товариства // // Історія української науки на межі тисячоліть. – 2007. – Вип.30. – С. 182-193.

 94. Пилипчук О.О. Заснування Київського відділення Російського технічного товариства та його завдання // Історія української науки на межі тисячоліть. – 2007. – Вип.27. – С. 153-169.

 95. Полуянова Н.О. В.І.Вернадський про організацію наукової праці // Наука и науковедение. – 2006. – № 4. Додаток. – С. 58–65.

 96. Попович О.С., Красовська О.В., Онопрієнко М.В. Перший фестиваль науки в Україні // Наука та наукознавство. – 2007. – № 2. – С. 121–126.

 97. Попович О.С., Онопрієнко М.В. На шляху до наукового простору об’єднаної Європи // Вісник Національної академії наук України // № 8. – 2007. – С. 51 – 57.

 98. Рижко Л.В. Операціоналізація сучасного наукового знання: тенденція і наслідки // Totallogy. Постнекласичні дослідження. – Київ: ЦГО НАН України, 2006. - Вип. 15-16. – С. 508-523

 99. Рижко Л.В. Рефлексивна природа знання в філософії, інформатиці, математиці: спільне та відмінне // Наука та наукознавство. – 2006. – № 4. - Додаток. – С. 31–39.

 100. Романець О.В. Генетико-селекційні дослідження в Україні в першій половині ХХ століття // Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми. – Кременець-Тернопіль, 2007. – С. 147.

 101. Романець О.В. Добржанський Феодосій Григорович (1900-1975) – засновник експериментальної і популяційної генетики // Поляки на півдні України та в Криму. – Одеса-Ополє-Вроцлав, 2007. – С 289-292.

 102. Романець О.В. Розвиток генетичних досліджень у 30-40-х роках ХХ ст. в Україні // Наука та наукознавство. – 2007. – № 1 (53). – С. 121-128.

 103. Сенченко В.В. Питання інформатизації органів місцевого самоврядування, Економіст, №9, 2007р., С.54-55.

 104. Сенченко В.В. Планування науково-технічного і промислового розвитку в Японії. - Матеріали VI щорічної конференції з наукознавства та історії науки (Добровські читання), Київ, 1-10 березня 2006 р., С.218-225.

 105. Соловйов В.П. Інновації і потенціал конкуренції високотехнологічних ринків. Тези матеріалів науково-практичної конференції «Ринок технологій: проблеми та шляхи вирішення, Київ, 5-6 грудня 2007 року. – С. 159-163.

 106. Соловьев В. Коллективный менталитет Харькова. – Зеркало недели, № 29 (658) 11 — 17 августа 2007.

 107. Соловьев В.П. Формирование кибернетического мировоззрения. Наука и науковедение, №4, 2007.

 108. Соловьев В.П., Артемова В.Я. Европейские принципы формирования общего научно-технологического пространства // Наука та наукознавство. - №4. – Додаток. Матеріали VI щорічної конференції з наукознавства та історії науки (Добровські читання), Київ, 1-10 березня 2006 р. – С. 246-251.

 109. Степанов В.С., Онопрієнко В.І. Глобальна цивілізація і космічна діяльність // Наука та наукознавство. – 2007. – № 2. – С. 135–137.

 110. Терехов В.І. Досвід злиття і поглинання міжнародних компаній у визначених періодах // Вчені записки №16, 2007 (Університет економіки і права «КРОК».

 111. Терехов В.І. Франчайзинг як форма міжнародного трансферу технологій // Актуальні проблеми економіки (Національна академія управління). - №7, 2007. – С. 90-97.

 112. Храмов Ю.О., Капітонова Ю.В. Школа В.М. Глушкова // Наука та наукознавство. – К., 2007. – №4.

 113. Храмов Ю.О., Кілочицька Т.В. Ю.О. Митропольський та його наукова школа (до 90-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство. – К., 2007. – №2. – С.101-115.

 114. Храмов Ю.О., Маліцький Б.А. Академік Микола Васильович Новиков (до 75-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство. – К., 2007. – №2. – С.118-120.

 115. Червінська Т.М. Дослідження інноваційного потенціалу АПК / Теорії мікро- і макроекономіки / Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів. За ред. проф. Мальчина Ю.М., Ніколаєнко Ю.В., випуск 26, 2007 р. – С.259

 116. Червінська Т.М. Науковий та виробничий потенціали інноваційної діяльності АПК / Проблеми науки, № 1, 2007 р. – С. 35 - 41.

 117. Шидловский А.К. Капица Ю.М. Опыт и проблемы изобретательства и поддержки творческой деятельности в науке // Наука та інновації.-2007.-№ 4.- С. 43-42.

 118. Щербань Т.О. Наукові зв’язки України та Естонії на ниві мовознавства // Історія української науки на межі тисячоліть. – К., 2006. – Вип. 24. – С. 230–243.

 119. Щербань Т.О. Пантелеймон Степанович Кучеров // Інститут історії України НАН України. – Київ, 2006. – С. 446–449.

 120. Щербань Т.О. Повернення наукової спадщини: До 150-річчя від дня народження академіка Д.І. Багалія // Історія української науки на межі тисячоліть. – К., 2007. – Вип. 27. – С. 234–243.

 121. Щербань Т.О. Творчі зв’язки України та Естонії на теренах історичної науки // Наука та наукознавство. – Додаток. – 2006. – № 4. – С. 132–139.

Статті та тези у зарубіжних виданнях:

 1. Litvinko A. Design of Style of Tinking During Formation of the Scientific Pictures of World // Book of Absrtacts of the Symposium of the International Committee for the History of Technology “Fashioning Technology. Design from Imagination to Practice”.- Copenhagen 2007 August 14-18.-Р.63.

 2. Aidis, R., F. Welter, D. Smallbone, N. Isakova Female Entrepreneurship in Transition Economies: the Case of Lithuania and Ukraine’ //Feminist Economics, April 2007, V 13, N2, pp. 157-183.

 3. Koltachihina O. International Conference on Physics Education (Marrakech, Morocco) 11-16 November, 2007. Тема виступу: “Women in Cosmology” (заочна участь).

 4. Yegorov I. Schumpeterian Creative Destruction: the Case of Ukraine. – in Carayannis E., Ziemnowicz Ch., eds. Rediscovering Schumpeter.- Palgrave-Macmillan, 2007, pp.409-431

 5. Koltachykhina O. Women in cosmology // International Conference On physics Education. Books of Abstracts. (Marrakech, Morocco November 11-16, 2007) – 2007.

 6. Welter F., D. Smallbone, N. Isakova, E. Aculai. The role of gender for entrepreneurship in a transition context. In: Entrepreneurship, competitiveness and local development. Frontiers in European entrepreneurship research. Eds: Luca Iandoli, Hans Landström, Mario Raffa. EE, September 2007, 223-251 pp. (Глава «Роль гендера для предпринимательства в контексте переходной экономики» в монографии «Предпринимательство, конкурентоспособность и региональное развитие. Фронт европейских исследований предпринимательства») (0,8 друк.арк.).

 7. Гамалея В.Н. Г.А.Надсон и развитие науки о бактериозах растений // Тезисы XXVIII международной годичной конференции «Наука и техника: вопросы истории и теории», 26-30 ноября 2007г. – С. 154-155.

 8. Денисюк В.А. Инновационная составляющая в новом измерении глобальной конкурентоспособности стран. Инновации. № 8 (106), август 2007. – С. 68-71.

 9. Пилипчук О.О. К вопросу о формировании элементов гражданского общества в отечественной науке // Тезисы ХХVІІІ международной годичной конференции Санкт-Петербургского отделения национального комитета по истории и философии науки и техники РАН. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 204-205.

 10. Гармасар В.Г. Киевское общество любителей природы – организатор стационарных биологических исследований // Наука и техника: Вопросы истории и теории. – Вып. 22. – СПб., 2007. – С.243-244.

 11. Денисюк В.А. Направления повышения глобальной конкурентоспособности крупнейших государств СНГ. Тезисы материалов Международной научно-практической конференции «Новое качество экономического роста: инновации, инвестиции, конкурентоспособность» Минск, 25 – 26 октября 2007 г. – С.

 12. Кавуненко Л.П. Розділ «Пошук талановитої молоді для науки: досвід України та інших пострадянських країн» в міжнародній монографії «Наукова освіта: моделі і сіті» / IOS Press, Amsterdam, Berlin, Tokyo, Washington, NATO program, - Vol.16, 2007, p.279-285. /

 13. Гамалея В.Н. Общество сельского хозяйства Южной России: вклад в науку, практику и образование // Наука и техника: Вопросы истории и теории. Тезисы XXVII конференции Санкт-Петербургского отделения национального комитета по истории и философии науки и техники РАН (21-24 ноября 2006 г.). Вып. XXII. – СПб, 2006. – С. 242-243.

 14. Денисюк В.А., Кулаков Г.Т., Микитенко П.Г., Румянцева Ю.Н., Соловьев В.П., Цилибина В.М. Состояние, проблемы и перспективы инновационного развития Беларуси и Украины. Инновации. № 8 (106), август 2007. – С. 20-27.

 15. Кавуненко Л.П. Раздел «Социальный и человеческий капиталы, как ключевые факторы реализации стратегии устойчивого развития» в книге «Социально-экономический потенциал устойчивого развития». - Сумы, "Университетская книга", - 2007 г.

 16. Колтачихина О.Ю. Творцы современной космологии // 13-я Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых. Сборник тезисов. – 2007.

 17. Головатюк В.М., Соловьев В.П. Формирование привлекательного инвестиционного климата в контексте инновационного развития. Инновации, № 10 (108), октябрь 2007.

Тези, доповіді, інформації про конференції та інтернет-публікації:

 1. Грига В.Ю. (2007)

 2. Грига В.Ю., Красовська О.В. (2007)

 3. E. Aculai, N. Isakova, A. Slonimski, A. Bulgac, N. Vinogradova. Influenţa organizaţiilor de susţinere a businessului asupra cooperării transfrontaliere a întreprinderilor din Moldova, Ucraina şi Belarus cu ţările UE.(Влияние организаций поддержки бизнеса на трансграничное сотрудничество предприятий Молдовы, Украины и Беларуси со странами ЕС) // Proceedings of the 2nd International Economic Conference - “Economic Growth in Conditions of Internationalization”. Institute of Economy, Finance and Statistics, September 6-7, 2007.

 4. Колтачихіна О.Ю. Богородський Олександр Федорович (до 100-річчя з Дня народження) / П’ята молодіжна науково-практична конференція “Історія розвитку науки, техніки та освіти” 15 травня 2007 р. (НТУУ “КПІ”).

 5. Пилипчук О.О. Виникнення та розвиток науково-технічних товариств в Російській імперії // Матеріали ХІІ Всеукраїнської конференції молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів (20 травня 2007 р.). – К., 2007. – С.156-158.

 6. Колтачихіна О.Ю. Дванадцята конференція молодих істориків освіти, науки і техніки 20 квітня 2007 р. Тема виступу: “Дослідження в галузі теорії відносності в м.Києві в 1950-х рр.”

 7. Гамалія В.М. Діяльність Й.Тржебінського на Смілянській ентомологічній станції // Матеріали міжнародної наукової конференції „Поляки на півдні України та в Криму”, 6-7 вересня 2007. – Одеса-Ополє-Вроцлав, 2007. – С. 255-260.

 8. Колтачихіна О.Ю. Дослідження в галузі теорії відносності в м.Києві в 1950-х рр.” // Дванадцята конференція молодих істориків освіти, науки і техніки. Матеріали конференції. – К., 2007. – С.130-13.

 9. Гамалія В.М. Зародження і початок наукової та освітньої діяльності осередку мікробіологічних досліджень в Криму // Міжнародний симпозіум, 25-28 жовтня 2007р., Київ.

 10. Червінська Л.П., Червінська Т.М. Информационный фактор в системе управления научно-инновационной деятельностью АПК / Сборник научных статей 2-й Международной научно-практической конференции «Научно-инновационная деятельность и предпринимательство в АПК: проблемы эффективности и управления.» от 17-18 мая 2007 г., выпуск 2, г. Минск – С. 107-109;

 11. Гамалія В.М. Історія заснування та діяльності Смілянської ентомологічної станції (XIX – початок XX ст.) // VІІ щорічна конференція з наукознавства та історії науки (Добровські читання). Київ, березень 2007.

 12. Гамалія В.М. Київський міколог та фітопатолог В.І.Казановський (? – 21.03.1919 р.) // Матеріали ХІІ ї Всеукраїнської конференції молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів, 20 травня 2007, м. Київ. –С. 65-69.

 13. Червінська Л.П., Червінська Т.М. Методика проблемно-орієнтованої оцінки інноваційного потенціалу АПК / Стратегія ресурсозберігаючого використання аграрно-економічного потенціалу на основі активації інвестиційно-інноваційної діяльності – об’єктивна передумова інтеграції країни у світове співтовариство / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції від 18 травня 2007 року, частина 2, м. Тернопіль – С.263-265.

 14. Руда С.П., Гамалія В.М. Міждисциплінарний характер вчення І.І.Мечникова про імунітет // Матеріали наукової конференції „Внесок Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова у розвиток світової освіти, науки і техніки”. – Вип. І. – Одеса, 2007. – С. 130-136.

 15. Єгоров І.Ю. Наука й інновації в процесах соціально-економічного розвитку// Наука та інновації, 2007, №2, с.90-91

 16. Попович А.С. Национальная инновационная система – новое понимание динамики науки, технологий и инноваций или модный терминологический фетиш // XII Международная научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы инновационного развития экономики" Скадовск, Херсонской области, 10-14 сентября 2007 года. -

 17. Булкин И.А. Современные тенденции финансирования научно-технической деятельности в Украине// Материалы Международной конференции „Новое качество экономического роста: инновации, инвестиции, конкурентоспособность”, Мінськ, 2007.

 18. Онопрієнко М.В. Сприйняття в Україні визнаних світом найбільш передових технологій // XII Международная научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы инновационного развития экономики" Скадовск, Херсонской области, 10-14 сентября 2007 года. -

 19. Дупленко Ю.К. Ставлення до біоетики в Україні (соціологічний аналіз) // Третій Національний конгрес з білетики.

 20. Колтачихіна О.Ю. Сьома щорічна конференція з наукознавства та історії науки (Добровські читання) 6 березня 2007 р. (ЦДПІН НАНУ). Тема виступу: “Дослідження в галузі загальної теорії відносності та космології зарубіжних вчених – вихідців з України”.

 21. Колтачихіна О.Ю. Тринадцята загальноросійська наукова конференція молодих вчених з фізики 20-26 квітня 2007 р. Тема виступу: “Творці сучасної космології” (заочна участь).

 22. Єгоров І.Ю., Лузан К.О Хроніка Другого міжнародного семінару з проблем індикаторів „Інноваційного табло ЄС” для України та Росії, Київ, 1-2 листопада в журналі Наука та наукознавство, №4, 2007

 23. Грига В.Ю. спільно з Поповичем О.С., Соловйовим В.П. Хроніка ІНКОН ХІІ / Наука та наукознавство, №3, 2007

 24. Єгоров І.Ю., Лузан К.О Хроніка Першого міжнародного семінару з проблем індикаторів „Інноваційного табло ЄС” для України та Росії, Київ, 25-27 червня в журналі Наука та наукознавство, №2, 2007

 25. Гармасар В.Г. Штрихи до життєпису майстра паркового мистецтва Д. Міклера // Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю заснування Кременецького ботанічного саду. – Кременець-Тернопіль, 2007. – С.26-27.

Статті, що направлені до друку, і рукописи:

 1. Віденіна Н.Г., Рибачук В.П. Web-библиометрический анализ работ ученых Украины по проблемам исследования Антарктики // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4.– Додаток. (Направлено до друку).

 2. Глебова А.Н., Кухтенко Т.А. А.И. Кухтенко и его научная школа // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4.– Додаток. (Направлено до друку).

 3. Рибачук В.П. Вебометрична оцінка кластеру Національної академії наук України в академічному інформаційному просторі європейських держав // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4.– Додаток. (Направлено до друку).

 4. Авілова І.М., Хомич Ю.А. Визначення проблем екологічної безпеки України як складової системи індикаторів оцінки аналізу діяльності НАН України //Экология и промышленность. – 2007 (Направлено до друку).

 5. Авілова І.М., Хомич Ю.А. Визначення проблем екологічної безпеки як складової системи індикаторів оцінки ризиків. (Рукопис).

 6. Гродзинський Д., Дембновецький О., Левчук О. Вирішення проблем виробництва рідких біопалив // Вісник НАН України . – (Направлено до друку).

 7. Віденіна Н.Г., Рибачук В.П. Вклад украинских ученых в междисциплинарные исследования Антарктики: библиографический поиск и библиометрический анализ // Укр. антаркт. журнал. – 2007. – № 1. – (Направлено до друку).

 8. Хомич Ю.А. До імплементації модельного законодавства СНД у законодавче поле України // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4.– Додаток. (Направлено до друку).

 9. Лобунець Л.Г. До питання систематизації результатів досліджень, отриманих в установах НАН України. – (Направлено до друку).

 10. Хомич Ю.А., Удалов Є.П. Дослідження ефективності взаємодії та популяризації наукових знань у системі „Наука-ЗМІ”. – (Рукопис).

 11. Удалов Є.П., Хомич Ю.А. Математична діагностика и статистика вербальних об’єктів. – (Рукопис).

 12. Грачев О.О. Наукові досягнення відділу проблем діяльності та стратегії розвитку НАН України в 2006 році. // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4.– Додаток. (Направлено до друку).

 13. Смирнова Т.М. Реалізація ідей Г.М. Доброва у підготовці кадрів вищої кваліфікації. // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4.– Додаток. (Направлено до друку).

 14. Авілова І.М. Творча спадщина Г.М. Доброва та проблеми природоохоронної політики. // Наука та наукознавство. – 2007. – № 4.– Додаток. (Направлено до друку).

  Видавнича діяльність ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України наведена у формах ; ; , що додаються.

ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України є базовою установою з підготовки до видання міжнародного наукового журналу «Наука та наукознавство». У 2007 році видано 4 номери журналу загальним обсягом 60,55 ум. друк. арк., в яких опубліковано 56 наукових статей українських та зарубіжних авторів, 11 рецензій на опубліковані в поточному році, 6 хронік про події міжнародного та вітчизняного наукового життя 78 авторів, серед яких 10 із закордону (Росія -7, Білорусь -2, Литва - 1) та 68 – з різних областей України. Співробітниками ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України в поточному році опубліковано 24 статті, 5 хронік та 6 рецензій. 28 співробітників друкувалися

ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України є видавцем щомісячного міжгалузевого науково-технічного журналу «Проблеми науки», у звітному році було видано 12 номерів журналу загальним обсягом 52 ум. друк. арк.., в яких опубліковано 90 наукових статей українських 96 авторів.

IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

В 2007 р. ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України брав участь в різних формах міжнародного науково-технічного співробітництва з наступних основних напрямів діяльності:

 • інтеграція України в міжнародну наукову систему;

 • порівняльний аналіз науково-технічного потенціалу країн-членів Організації чорноморського співробітництва;

 • стратегія науково-технічної політики;

 • державне регулювання і підтримка інноваційної діяльності;

 • малий інноваційний бізнес;

 • трансфер технологій;

 • аналіз і статистика науки;

 • історія науки і техніки.

В рамках міжнародного міжакадемічного співробітництва ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України виконував у 2007 р. науково-технічний проект разом із Інститутом соціології Угорської академії наук, проект присвячений розробці прогнозних сценаріїв майбутнього розвитку науки.

В рамках 6 РП ЄС ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України виконував наступні проекти:

 • «Наукове співробітництво в галузі соціальних і гуманітарних наук між Європою, Росією, іншими країнами СНД та Китаєм». Основними партнерами проекту є : Швеція, Німеччина, Естонія, Австрія, Китай. У 2007 році створено бази даних і підготовлено колективну монографію про стан соціально-гуманітарних наук у пострадянських країнах.

 • «Розробка системи комплексних індикаторів ЄС для України та Росії». Партнери проекту: Люксембург та Росія. Проведено дослідження щодо адаптації та використання системи індикаторів в Україні. В рамках проекту організовано і проведено два міжнародних семінари з участю науковців, виконавців проекту у червні та листопаді 2007 р.

У 2007 році ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України продовжував організаційно-методичну роботу зі створення в Україні регіональних контактних пунктів для підвищення ефективності участі українських учених у проектах Сьомої Рамкової програми ЄС, а саме:

Сформовано бази даних пропозицій українських вчених для співробітництва з науковцями інших країн у проектах 7 РП ЄС;

Здійснено переклад та розповсюдження офіційних документів Європейської Комісії: “Правила подачі, оцінки та відбору проектів”, “Правила захисту інтелектуальної власності в проектах РП7”, а також документів з питань етики в РП7;

Проведено інформаційний семінар «Нові можливості участі українських вчених в європейських дослідницьких проектах 7-ї Рамкової Програми ЄС» за тематичними напрямами: «Соціально-економічні та гуманітарні науки», «Малі та середні підприємства», «Наука в суспільстві» (м. Київ, 26 квітня 2007 р.);

Здійснювалося стажування в Технологічному центрі Академії наук Чеської Республіки, який виконує роль Національного Інформаційного Центру Дослідницьких Програм ЄС, де було вивчено досвід організації інформаційно-консультаційної діяльності за проектами 7РП у Чехії, презентовано пропозиції українських вчених у сфері міжнародного співробітництва з науковцями ЄС, взято участь у засіданнях робочих груп з питань активізації двостороннього співробітництва вчених України та Чехії.

В 2007 році ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України брав участь у роботі Міжнародного науково-технологічного Центру з питань організаційного, інформаційного та експертного забезпечення співробітництва СНД в інноваційній сфері.

За дорученням Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України підготовлено проект модельного закону СНД «Про наукову та науково-технічну діяльність». Цей проект схвалено на засіданні Постійної комісії з науки та освіти, яке відбулося 10 жовтня 2007 р. в м. Душанбе (Таджикистан).

За конкурсом спільних проектів фундаментальних досліджень «ДФФД-БРФФД-2007 виконується проект „Методологія вирішення завдань підвищення сприйнятливості виробничих секторів національних економік Білорусі й України до інновацій для забезпечення технологічної безпеки країн”. В ході виконання якого досліджено інноваційну активність промисловості України та її галузей, оцінено рівень розвитку національної інноваційної системи України на основі досліджень інноваційної складової рейтингу глобальної конкурентоспроможності країн-членів Всесвітнього Економічного Форуму (ВЕФ) та показника енергоспоживання, розроблено методологію оцінювання інвестиційно-інноваційної привабливості соціально-економічного середовища та напрямки покращання інвестиційного клімату в Україні.

У 2007 р. було отримано грант від ЮНЕСКО на організацію міжнародного симпозіуму „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови знаннєвого суспільства”, що відбувся 25-27 жовтня 2007 р. Організаторами міжнародного симпозіуму виступили: Міжнародна асоціація академій наук (МААН); Національна академія наук (НАН) України; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки (ЦДПІН) ім. Г.М.Доброва НАН України.

Науковими керівниками конференції були: академік НАН України Б.Патон — Президент МААН, Президент НАН України, професор Б.Маліцький — директор ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України.

На симпозіум було запрошено президентів ака­де­мій наук, які входять до МААН; представників ЄС, ЮНЕСКО, Науково-технологічного Центру в Україні, Британської ради в Україні та інших міжнародних ор­ганізацій; науковців та орга­ні­заторів науки країн Цен­т­раль­ної та Східної Європи, СНД. В роботі симпозіуму взяли участь 198 осіб з 15 країн, зокрема, Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Вірменія, Грузія, Казахстан, Молдова, Польща, Росія, Румунія, США, Таджикистан, Угорщина і Україна.

Учасниками симпозіуму розроблено рекомендації з питань подальшого розвитку науки і використання наукових знань в країнах з перехідною економікою. Ці рекомендації надіслано до Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відповідних міністерств та відомств.

В ході симпозіуму було проведено переговори з проф. Кеннетом Стоуксом, деканом Тілманської школи бізнесу штату Північна Кароліна та підписано меморандум про науково-технологічне співробітництво з ЦДПІНом, також за дорученням адміністрації штату Північна Кароліна проф.Кеннет Стоукс провів переговори щодо встановлення більш тісних контактів з Україною та Молдовою.

У 2007 р. проведено два міжнародних семінари з питань індикаторів «Інноваційного табло ЄС” для України та Росії» (червень та листопад 2007 р.). Семінари проведено в рамках виконання проекту 6 РП «Розробка системи комплексних індикаторів ЄС для України та Росії». Учасниками семінарів були науковці та організатори науки з країн Центральної та Східної Європи: Азербайджану, Вірменії, Великої Британії, Грузії, Греції, Казахстану, Люксембургу, Росії та України.

У вересні 2007 р. д.е.н. Єгоров І.Ю. як консультант ЮНЕСКО взяв участь у міжнародному семінарі з питань розвитку статистики науки на інновацій у пострадянських країнах.

В 2007 року в рамках виконання меморандуму про науково-технічну співпрацю з Національним інститутом науково-технологічної політики і стратегічних досліджень (НІНТПСД) Міністерства науки і технології В’єтнаму у ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України з робочим візитом перебував науковий співробітник НІНТПСД Куан Нгуен Ман. Він брав участь у виконанні проекту „Порівняльний аналіз розвитку інноваційних систем України та В’єтнаму”. На запрошення в’єтнамської сторони у грудні заступник директора з наукової роботи д.е.н. В.П.Соловйов відвідав НІНТПСД та Інститут менеджменту Міністерства науки і технології м.Ханой (В’єтнам), а також взяв участь у Міжнародній конференції „Розвиток національних інноваційних систем” та виступив з доповіддю.

12 співробітників ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України взяли участь в міжнародних конференціях та семінарах, які відбулися за межами України. Фінансування цих поїздок здійснено за рахунок коштів приймаючої сторони, за гранти міжнародних фондів та за кошти ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України.

У 2007 р. було 24 відрядження науковців ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України до 10 країн світу: Росія - 9, Польща - 5, Білорусь - 3, Угорщина - 1, Сербія - 1, Марокко - 1, Китай - 1, Данія - 1, Бельгія - 1, Австрія - 1.

Протягом 2007 р. в ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України перебувало 34 іноземних фахівців з 14 країн світу: Росія - 12, Білорусь - 4, Казахстан - 3, США - 3, Болгарія - 2, Грузія - 2, Азербайджан - 1, Велика Британія - 1, Греція - 1, Люксембург - 1, Республіка Вірменія - 1, Республіка Молдова - 1, Румунія - 1, Угорщина - 1.

В 2007 році ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України був також співорганізатором ХІ міжнародної науково-практичної конференції по інноваційній діяльності «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки» (Херсон, вересень). В роботі конференції взяли участь понад 150 науковців з України, а також вчені з Росії, Білорусі, Молдови, Казахстану.

Протягом 2007 р. науковці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України брали участь в 45 міжнародній конференції і семінарі (див. розд. VI Конференції, семінари, з’їзди тощо).

У 2007 р. науковцями ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України опубліковано за кордоном одна монографія, 16 наукових статей, 2 тези (див. розд. VIII. Видавнича діяльність).

Два співробітника ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України є членами Європейської асоціації з еволюційної економіки (ЕАЕРЕ) (Єгоров І.Ю., Кавуненко Л.П.),

Чотири — членами Європейської асоціації досліджень науки і технологій (EASST) (Єгоров І.Ю., Кавуненко Л.П., Онопрієнко В.І., Ісакова Н.Б.).

Маліцький Б.А. – член редколегії міжнародного журналу «Освіта і наука» (Болгарія).

Єгоров І.Ю. – експерт Комісії ООН для Європи, експерт ЄС з програми ТЕМПУС-ІІІ та член виконавчого комітету міжнародної організації дослідників з країн Центральної Європи «Будапештський форум».

Кавуненко Л.П. – член редакційної колегії міжнародного наукового журналу „Технологічне навчання, інновації і розвиток” (International Journal “Technological Learning, Innovation and Development”).

Лобанова Л.С. — член Всеукраїнської асоціації гендерних центрів, член Європейської міжнародної дослідницької та освітньої програми IRENE (Нідерланди), член Асамблеї жіночих організацій СНД при UNISEF, голова ВГО «Всеукраїнський жіночий центр інформації та соціально-економічної адаптації».

Статистичні дані про міжнародну діяльність ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України наведено у формах , , , що додаються.

X. Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічна діяльність в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України в 2007 році не проводилася.

XI. Використання нових форм організації роботи

ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України є співзасновником Закритого акціонерного товариства «Трускавецький валеологічний інноваційний центр» (ЗАТ ТВІЦ), зареєстрованого у 1997 році. Основні напрямки діяльності ЗАТ ТВІЦ: створення сприятливих умов для впровадження і використання нових технологій лікування, оздоровлення, рекреації в умовах курорту Трускавець. В 2005 р. ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України брав участь в роботі Ради засновників з питань інноваційного розвитку спеціальної економічної зони курортополісу Трускавець, в якій ЗАТ ТВІЦ є органом господарського управління та розвитку.

Згадана підприємницька структура створена в результаті проведення ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України науково-дослідних робіт в галузі організації ринкових структур науки. На прикладі діяльності цих експериментальних інноваційних центрів відпрацьовуються методичні підходи до створення системи їх наукового супроводу.

ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України спільно з Асоціацію «Українська Федерація з інформатики та системного аналізу («УФІСА») проводить наукові дослідження в галузі інноваційного розвитку економіки України, розробки науково-методоло­гічних засад та організаційних механізмів комерціалізації науково-технічних результатів, моделювання макроекономічних, соціальних та екологічних процесів, впровадження сучасних інформаційних технологій навчання. Інформація про спільну діяльність ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України та Асоціації «УФІСА» наведена у формі , що додається.

З 1997 року у структурі ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України функціонує Міжгалузева лабораторія МОН і НАН України з проблем формування та реалізації науково-технологічної політики України.

Основні напрями роботи лабораторії:

 • моніторинг стану науково-технологічного потенціалу України та розробка пропозицій щодо підвищення його ролі у розв’язанні найважливіших соціально-економічних та виробничих завдань;

 • аналіз відповідності нормативно-правової бази цілям державної науково-технологічної політики, розробка пропозицій щодо її вдосконалення;

 • вивчення практики функціонування нових інноваційних структур, узагальнення їх досвіду та розробка пропозицій щодо подальшого вдосконалення їх діяльності, більш широкого розповсюдження в регіонах України;

 • аналіз досвіду організації наукових досліджень та інноваційної діяльності в розвинених країнах та державах з перехідною економікою, співставлення розробленої з цією метою нормативно-правової бази з відповідним законодавством України;

 • аналітичний супровід міжнародного співробітництва в науково-тех­нологічній сфері, розробка пропозицій щодо підвищення його ефективності.

В 1998 р. спільним наказом-розпорядженням Колегії Міносвіти України та Президії НАН України (№ 73/41) створено спільну кафедру інноватики Дрогобицького держуніверситету ім. І.Франка та ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України, основними напрямками діяльності якої є: підготовка кадрів та виконання науково-дослідних робіт з основ інноватики, валеологічної інноватики, психолого-педагогічної інноватики. В 2007 р. ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України надавав методичну допомогу в роботі кафедри.

Аспіранти та здобувачі кафедри історії науки і техніки при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» проходять стажування у відділі історії науки і техніки ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України.

Використовуючи досвід отриманий в результаті діяльності щодо підвищення кваліфікації фахівців з менеджменту інноваційної діяльності та керівників НДІ, підприємств та підрозділів міністерств і відомств ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України запропоновано концепцію підвищення кваліфікації в сфері організації інноваційної діяльності державних службовців з метою підвищення ефективності реалізації державної інноваційної політики. На основі розгляду цієї концепції Кабінет Міністрів України доручив Державному агентству України з інвестицій та інновацій створити відповідну систему підвищення кваліфікації в 2008 р. На виконання цього доручення в Держінвестиціїї створено міжвідомчу робочу групу, в яку від Центру ввійшли заступник директора В.П.Соловйов та науковий співробітник Центру О.В.Кот.

В рамках Тематичного контактного пункту дослідницьких програм Європейського Союзу:

- здійснювалася консультаційна діяльність та підготовлено спеціалізовані інформаційні бюлетені за тематичними напрямами: «Соціально-економічні та гуманітарні науки», «Малі та середні підприємства», «Наука в суспільстві»;

- підготовка та розміщення інформаційних матеріалів за тематичними напрямами на веб-сайті Центру інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України:

- формування бази даних пропозицій українських вчених для співробітництва з науковцями інших країн у проектах 7 РП ЄС;

- переклад офіційних документів Європейської Комісії: “Правила подачі, оцінки та відбору проектів”, “Правила захисту інтелектуальної власності в проектах РП7”, а також документів з питань етики в РП7;

- проведено інформаційний семінар «Нові можливості участі українських вчених в європейських дослідницьких проектах 7-ї Рамкової Програми ЄС» за тематичними напрямами: «Соціально-економічні та гуманітарні науки», «Малі та середні підприємства», «Наука в суспільстві» (м. Київ, 26 квітня 2007 р.).

- здійснювалося стажування в Технологічному центрі Академії наук Чеської Республіки, який виконує роль Національного Інформаційного Центру Дослідницьких Програм ЄС, де було вивчено досвід організації інформаційно-консультаційної діяльності за проектами 7РП у Чехії, презентовано пропозиції українських вчених у сфері міжнародного співробітництва з науковцями ЄС, взято участь у засіданнях робочих груп з питань активізації двостороннього співробітництва вчених України та Чехії.

XII. Діяльність дослідно-виробничої бази

В ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України дослідно-виробничої бази немає.

XIII. Кадри

1. На 01.01.2008 р. чисельність працівників ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України згідно з штатним розписом становить 76 осіб, в тому числі 63 науковці. З них: 7 докторів наук та 30 кандидатів, без наукового ступеня - 26.

Середній вік докторів наук 52 р., кандидатів наук 49,4 р., середній вік наукових працівників в цілому 51,3 р.

2. В звітному році до державних академій наук України вчені ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України не обирались.

3. У 2007 р. захистили дисертації:

 • науковий співробітник Грига В. Ю. (1980 р. нар.)  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом;

 • науковий співробітник Казьміна О.П. (1981 р. нар.)  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом;

 • науковий співробітник Кот О.В. (1974 р. нар.)  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом;

 • науковий співробітник Лузан К.О. (1979 р. нар.)  на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.02 – економіка та управління науково-технічним прогресом;

 • науковий співробітник Гороховатська О.Я. (1960 р. нар.)  на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки;

 • молодший науковий співробітник Колтачихіна О.Ю. (1981 р. нар.)  на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки.

Річні та перспективні плани підготовки докторів та кандидатів наук згідно з постановою Президії НАН України від 03.11.2004 р. №301 додаються (форма ).

4. На 01.01.2008 р. в аспірантурі ЦДПІН НАН України навчаються 19 осіб, в докторантурі — 6. В поточному році до аспірантури прийнято 6 осіб, з них – 3 з відривом від виробництва, 3 – без відриву від виробництва. Закінчили аспірантуру – 4 особи, з них – 4 аспіранти з відривом від виробництва. За розподілом на роботу до ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України направлено 2 особи, а 2 особи отримали право вільного працевлаштування. До докторантури ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України зараховано 2 особи. Докторантуру ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України у поточному році закінчили —2 особи.

Іноземці в аспірантурі ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України не навчаються.

  5. Стипендії Президента України отримують 2 особи, стипендії НАН України — 3 особи.

  6. В поточному році проходили стажування - 1 науковий співробітник та 1 аспірант ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України:

 • в Дослідницькому Центрі (ДВТА) Варшавського Університету (Міжнародна школа гуманітарних наук Східної і Центральної Європи) (Польща);

 • в Маастрихтському Центрі економічних та соціальних досліджень (Нідерланди).

  7. Річний та перспективний план поповнення молодими фахівцями згідно з постановою Президії НАН України від 03.11.2004 р. №301 додаються (форми ).

  В поточному році на роботу в ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України прийнято 5 осіб у віці до 35 років в т.ч. 2 – за розподілом після закінчення аспірантури Центру, 1 – особа після закінчення докторантури Центру. Молодих спеціалістів (до 35 років) звільнених у звітному році не має.

  У звітному році вищий навчальний заклад без відриву від виробництва закінчили 2 особи.

  Показники забезпечення установи молодими (віком до 35 років) науковими працівниками наведені у формі , що додається.

  В ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України проводились заходи, спрямовані на відновлення та активізацію роботи з науковою молоддю згідно з розпорядженням Президії НАН України (форма ). Зокрема:

 • В ЦДПІН НАН України діє науковий семінар для аспірантів за програмою, складеною провідними вченими, які проводять його за графіком — 2 рази на місяць. Відвідування семінару для аспірантів і молодих вчених обов’язкове і враховується при щорічній атестації. Результатом цієї роботи є друкування статей за темами дисертацій і їх виступи на семінарах, конференціях, симпозіумах, що проводяться ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України або іншими науковими установами.

 • Щорічно проводяться академічні читання, присвячені пам’яті видатного вченого, засновника ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України, член-кор. НАН України Г.М.Доброва із залученням до участі молодих вчених і аспірантів ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України, яка є своєрідним звітом науковців і аспірантів з наукової роботи за рік. Доповіді виступаючих на конференції співробітників і аспірантів надруковано в додатку до міжнародного наукового журналу «Наука та наукознавство».

 • 25-27 червня 2007 р проведено Перший міжнародний семінар з проблем індикаторів „Інноваційного табло ЄС” для України та Росії в якому брали участь науковці та аспіранти ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України.

 • 10-15 вересня 2007 р. проведена XII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки».

 • 25–27 жовтня 2007 р Міжнародний симпозіум «Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови знаннєвого суспільства» на якому виступили з доповідями та повідомленнями науковці та аспіранти Центру.

 • 1-2 листопада 2007 р проведено Другий міжнародний семінар з проблем індикаторів „Інноваційного табло ЄС” для України та Росії в якому брали участь науковці та аспіранти ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України.

 • В ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України створено постійно діючу комісію по роботі з науковою молоддю на чолі з заступником директора з наукової роботи д.е.н. Соловйовим В.П.

 • В поточному році на засіданні Вченої ради питання результативності наукової роботи молодих вчених розглядалися щоквартально.

  Молоді вчені та аспіранти ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України постійно беруть участь у конкурсах на здобуття персональних стипендій для молодих вчених і премій імені видатних вчених. Зараз в ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України працюють і навчаються 2 стипендіата Президента України і 3 стипендіата НАН України.

  8. На 01.01.2008 р. за контрактом працює 26 осіб, зокрема:

Назва посади

Кількість працівників

З них:

з них:

Працюють

за основним місцем

роботи

Працюють за сумісництвом

докторів наук

кандидатів наук

без вченого ступеню

Зав. відділом

2

2

2

Гол.наук.співроб.

1

1

1

Пр.наук.співроб.

5

3

2

2

3

Ст.наук.співроб.

12

11

1

10

2

Наук.співроб

3

3

3

Мол.наук.співроб.

3

3

3

ВСЬОГО:

26

6

13

7

20

6

  9. За сумісництвом на 01.01.2008 р. в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України працює 27 осіб, зокрема:

  Назва посади

  Кількість працівників

  З них:

  докторів наук

  кандидатів наук

  без вченого ступеню

  Працюють за контрактом

  Зав. відділом

  Заст. зав. відділом

  Гол.наук.співроб.

  2

  2

  1

  Пр. наук.співроб.

  6

  4

  2

  3

  Ст.наук.співроб.

  10

  10

  2

  Наук.співроб.

  3

  3

  Мол.наук.співроб.

  Інж. 1 кат.

  5

  5

  Технік 1 кат.

  1

  1

  ВСЬОГО:

  27

  6

  12

  9

  6

  10. В поточному році працівників, які звільнені у зв’язку з виїздом на постійне проживання за кордон не має.

  11. Дані про наукових пенсіонерів, які працюють в установі за контрактом та наукових працівників, яким призначено пенсію у 2007 р. згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» наведені у додатку (форма ).

  12. У звітному році нагородження орденами, присвоєння почесних звань, присудження Державних премій, премій імені видатних учених України, призначення державних стипендій видатним діячам науки та пенсій за особливі заслуги перед Україною в ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України не було.

  У додатках до звіту додаються:

 1. Звіт за формою (звіт про чисельність, склад та плинність працівників, які займають посади керівників та спеціалістів).

 2. Довідка про чисельність і віковий склад наукових працівників установи, а також про їх територіальне розміщення (форма ).

 3. Контрольний список наукових працівників установи.

 4. Список наукових працівників, прийнятих на роботу та у звітному періоді.

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

З метою забезпечення матеріально-технічної бази досліджень у звітному році було закуплено комп’ютерної та офісної техніки:

- за кошти загального бюджету на суму 7 тис. грн.;

- за позабюджетні надходження на суму 10,65 тис. грн.

Отже, загальний обсяг закупівлі комп’ютерної та офісної техніки здійснено на суму 17,65 тис. грн.

Дані про придбання у звітному році персональних обчислювальних машин містяться у формі , що додається.

XV. Стан інформаційного забезпечення установи

В ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України проводиться робота через мережу Інтернет з міжнародними базами даних, налагоджено обмін інформацією з провідними центрами світу, що дозволяє вченим Центру користуватися в своїх дослідженнях міжнародним досвідом з питань економіки, науки та інновацій. В ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України працює локальна мережа Інтернет.

Дані про стан забезпечення ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України комп’ютерними засобами, програмними продуктами, наявність та використання локальних і глобальних комп’ютерних мереж, телекомунікаційних пакетів містяться у копії «Звіту про наявність обчислювальної техніки», який надсилається до Держкомстандарту України за формою № 2-інформатика.

Дані про наявність та використання електронних та інформаційних ресурсів містяться у формі , що додається.

З метою покращання інформатизації установи необхідно розширювати використання можливостей Інтернет. У 2007 році продовжувалась робота щодо створення веб-сторінки ЦДПІН ім. Г.М.Добова НАН України, а також разом з Центром практичної інформатики НАН України стосовно впровадження в діяльність ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України новітніх засобів інформатизації (SharePoint технології), пов’язаних з використанням колективних методів роботи (мозковий штурм, віртуальні фокус-групи, опитування, обговорення тощо) над науково-практичними проблемами сучасності, підготовкою спільних документів (колективне обговорення, редагування, узгодження документів у цифровій формі), питаннями опитування, збору та узгодження документів тощо наперед визначеним колективом експертів, незалежно від актуального місця підключення кожного з них до мережі Інтернет.

Крім засобів «безпосередньої» співпраці, зазначені технології дозволять створювати ефективні ділові процеси з питань збирання структурованої інформації (форми анкетних запитів, пропозицій тощо) безпосередньо по каналах Інтернет, захищених від несанкціонованого їхнього використання.

Зазначені засоби дозволять залучати провідних науковців України з будь-яких установ на території України до експертних оцінок з різноманітних питань досліджень, використання і управління науковим і науково-технологічним потенціалом України.

Крім того, ці засоби дозволять співробітникам ЦДПІН і залученим експертам безпосередньо (особисто) формувати важливі веб-ресурси з найактуальніших проблем прогнозування, інноваційної діяльності тощо для різноманітних цільових аудиторій (Апарат Президента України, комітети і комісії Верховної Ради України, підрозділи Кабінету Міністрів України тощо).

Перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, що передплачуються установою, в т.ч. в електронній формі наведений у додатках (форма ).

XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами

Центрів колективного користування науковими приладами в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України немає.

XVIІ. Заключна частина

В 2007 році колектив ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України продовжував співпрацю з державними органами управління наукою та з громадськими науковими організаціями, здійснювалась координаційна діяльність з проблеми досліджень та розробки пропозицій щодо розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності, сприятливості економіки до технологічних та організаційних нововведень.

Проте в звітному періоді недостатньо використано творчі можливості науковців ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України в зв’язку з наявністю окремих труднощів і недоліків в роботі колективу. Зокрема, це стосується певної обмеженості доступу до сучасних зарубіжних інформаційних джерел, недостатності фінансового забезпечення для проведення соціологічних досліджень та організації моніторингу науково-технічного розвитку на основі експертних оцінок. Дефіцит коштів не дозволяє також своєчасно та в повному обсязі публікувати та розповсюджувати результати наукових досліджень. Гострою проблемою для ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України залишається нестача робочих приміщень.

В наступному році передбачається здійснити заходи, які мають сприяти подоланню вказаних труднощів, поліпшенню якості кадрового потенціалу, створенню більш сприятливих умов для підвищення його ефективності, зокрема передбачається введення на основі системи «Інтранет» так званої «бази знань» для внутрішнього користування, яка має увібрати в себе системну інформацію, необхідну для діяльності співробітників, партнерів-експертів ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН. Таке нововведення має стати першим кроком до створення системи електронного документообігу наукової установи.

Для ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України залишається актуальним питання якісного оновлення складу науковців за рахунок підвищення ефективності роботи аспірантури і докторантури, а також посилення співробітництва фахівців ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України з вітчизняними та зарубіжними науковцями.

Передбачається забезпечити більш активне використання величезного досвіду та знань наукової еліти України при дослідженні наукознавчих проблем розвитку сфери наукової та інноваційної діяльності, розробці рекомендацій і прогнозів щодо ефективного залучення наукових знань до економічного розвитку. Важливим завданням в цьому плані є істотне розширення числа експертів, особливо при проведенні прогнозних та соціологічних досліджень. Для кардинального підвищення оперативності роботи з експертами, прискорення і покращення можливостей збору і обробки інформації запропоновано створити в інформаційно-комунікаційній мережі НАН України спеціальну постійно діючу автоматизовану систему оперативного експертного опитування провідних науковців, включаючи академіків (в тому числі іноземних) з питань оцінки стану і розвитку науки, прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку, реформування наукової сфери.

Форма V-1 (Додаток до розділу . Координація наукової діяльності)

Окремі чисельні показники співпраці з вищими навчальними закладами і установами Міністерства освіти і науки України (МОН України)

Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між науковою установою та вищими навчальними закладами:

загальна їх кількість на 01.01.08

4

укладених у звітному році

1

Договір про наукове співробітництво між ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України та Київським університетом ринкових відносин .

(назва договору (-ів), які укладені у звітному році)

Кількість створених спільно з вищими навчальними закладами:

філій кафедр

загальна їх кількість на 01.01.08

1

створених у звітному році

_____________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та філії кафедри, створеної у звітному році)

факультетів

загальна їх кількість на 01.01.08

створених у звітному році

_____________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та факультету або його філії, створених у звітному році)

лабораторій

загальна їх кількість на 01.01.08

1

створених у звітному році

_________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та лабораторії, створеної у звітному році)

інших спільних структур (інститутів, центрів, осередків тощо)

загальна їх кількість на 01.01.08

1

створених у звітному році

__________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу та спільної структури, створеної у звітному році)

Кількість наукових тем і проектів, які у звітному році розроблялись спільно з вченими-освітянами, всього

у тому числі:

тем НДР

проектів Державного фонду фундаментальних досліджень

проектів, що фінансуються зарубіжними та міжнародними організаціями (фондами)

Кількість вчених наукової установи, які у звітному році працювали викладачами в системі освіти, всього

10

у тому числі:

академіків НАН України

членів-кореспондентів НАН України

очолюють:

кафедри

факультети

Кількість вчених-освітян, які у звітному році входили до складу спеціалізованої вченої ради при науковій установі

10

Кількість вчених наукової установи, які у звітному році входили до спеціалізованих рад при вищих навчальних закладах

2

Кількість студентів, які у звітному році виконували в науковій установі дипломні роботи

1

Кількість студентів, які у звітному році проходили практику в науковій установі

1

Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році монографій

Кількість опублікованих у звітному році:

підручників для вищої та

середньої школи

навчальних посібників для вищої та

середньої школи

Кількість наукових співробітників і викладачів вищих навчальних закладів і установ МОН України, які у звітному році підвищували кваліфікацію у науковій установі

Кількість аспірантів-цільовиків та

докторантів, які у звітному році проходили підготовку в науковій установі за направленням вищого навчального закладу, установи МОН України

Кількість аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня з вищих навчальних закладів та установ МОН України, прикріплених
у звітному році до наукової установи для підготовки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності

6

Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених у звітному році на спеціалізованій вченій раді при науковій установі, всього

у тому числі:

на здобуття докторського ступеня

на здобуття кандидатського ступеня

Форма VIII-1 (Додаток до розділу . Видавнича діяльність)

Монографії

Підручники, довідники, науково-популярна література, кількість

Опублікова­ні брошури, рекомендації, мето­дики

Статті, кількість

Тези, кіль-кість

Кількість

Обсяг (обл.-вид. арк.)

в віт­чиз­няних виданнях

в зарубіжних виданнях

в пре­прин­тах

5

86,14

5

-

118

17

-

25

Форма VIII-2 (Додаток до розділу . Видавнича діяльність)

Видавництво «Наукова думка»

Видавничий дім «Академперіодика»

Інші видавництва

Поза видавництвами

Зарубіжні
видавництва

Кількість

Обсяг (обл.-

вид. арк.)

Кількість

Обсяг (обл.-

вид. арк.)

Кількість

Обсяг (обл.-

вид. арк.)

Кількість

Обсяг (обл.-вид. арк.)

Кількість

Обсяг (обл.-

вид. арк.)

-

-

-

-

4

58,25

-

-

1

0,8

Форма VIII-3 (Додаток до розділу . Видавнича діяльність)

Вид видання

Кількість назв

Обсяг

Монографії

5

86,14

Збірники наукових праць

Препринти

Форма ІХ-1 (Додаток до розділу . Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво)

Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва

Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України

Проводилась робота за темами

Виїзди за кордон

Прийнято закордонних вчених та спеціалістів

Прямі зв’язки з закордонними партнерами (кількість)

За прямими міжінститутськими угодами

За безвалютним обміном

Загальна кількість

Почато в 2007 р.

Загальна кількість виїздів

Загальна кількість осіб

Загальна кількість відряджень

Загальна кількість осіб

Загальна кількість

По безвалютному обміну

Угоди

Спільні лабораторії

Спільні групи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

-

1

1

-

-

34

34

1

-

-

Участь у роботі конференцій, симпозіумів, семінарів тощо

Участь у роботі міжнародних організацій, комісій, редакцій тощо

Публікації та лекційна діяльність за кордоном

Міжнародні відзнаки українських учених

Гранти

За кордоном

На території України

Загальна кількість

Монографії

Статті

Лекції

Виступи на конференціях

Публікації тези

Загальна кількість

Отриманих у 2007 р.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

12

34

8

-

17

-

2

2

-

2

-

Форма IX-2 (Додаток до розділу . Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво)

п/п

Джерело підтримки (фонд, програма, організація)

Назва проекту

Український керівник проекту

Установипартнери

Термін виконання

1

6 РП ЄС

Наукове співробітництво в галузі соціальних і гуманітарних наук між Європою, Росією, іншими країнами СНД та Китаєм

Ігор Єгоров

Університети Швеції, Німеччини, Естонії, Китаю, Росії

2006-2008

2

6 РП ЄС

Розробка системи комплексних індикаторів ЄС для України та Росії

Ігор Єгоров

Університет Люксембургу, ІМЕМО (Москва, Росія)

2006-2007

Форма ІХ-3 (Додаток до розділу . Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво)

Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами

Країна (або країни, якщо робота виконується з декількома партнерами)

Угорщина

Установа-партнер

Інститут соціології Угорської академії наук

Тема співробітництва

(назва проекту)

Розробка прогнозних сценаріїв майбутнього розвитку науки

Форма співробітництва, в рамках якої виконується робота (угода, контракт, грант тощо)

Міжакадемічне співробітництво

Результати роботи у звітному році (стисло)

Участь в міжнародному семінарі, м. Будапешт, Угорщина, 2007 рік. Пал Тамаш (Інститут соціології Угорщини) брав участь у Міжнародному симпозіумі «Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях»

План співробітництва на наступний рік (стисло)

Підготувати спільний проект

Форма ХІ-3 (Додаток до розділу . Використання нових форм організації роботи)

Відомості

про результати спільної науково-технічної (іншої статутної) діяльності зі сторонніми організаціями

1. Організація, з якою ведеться спільна діяльність

Асоціація «Українська Федерація з інформатики та системного аналізу («УФІСА»). Поштова адреса: 03680, МСП, м.Київ-187, пр. Академіка Глушкова, 40, корп. 1, оф. 809.

Код ЄДРПОУ 16471150,

Р/р 26007012813229 в Укрексімбанку м.Києва, МФО 322313

Віце-президент – академік НАН України, проф. Палагін О.В.

2. Цілі та предмет спільної діяльності

Наукові дослідження в галузі інноваційного розвитку економіки України, розробка науково-методологічних засад та організаційних механізмів комерціалізації науково-технічних результатів, моделювання макроекономічних, соціальних та екологічних процесів, впровадження сучасних інформаційних технологій в народному господарстві.

3. Основні результати, отримані у 2006 році

Спільно з фахівцями ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України проведено обстеження стану та обґрунтовані техніко-економічні пропозиції створення інформаційно-аналітичних систем підтримки органів місцевого самоврядування 12 міст Донецької області (м.Артемівськ, м.Торез, м.Сніжне та інш.) на базі розробок вітчизняних розробок та спеціалізованого програмного забезпечення фірми SoHaTec (Німеччина).

Пропозиції направлені до міських адміністрації вищевказаних міст.

Спільно з фахівцями ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України та Інститутом кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України проведено техніко-економічне обґрунтування інноваційного проекту „Розробка і пілотне впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної системи (ІАС) органів місцевого самоврядування на базі сучасних програмних і комп’ютерних технологій” як складової єдиної національної системи інформатизації. Пропозиції щодо включення проекту до Національної програми інформатизації України на 2008–2010 рр. та на 2008 рік направлені до Міністерства транспорту та зв’язку України (державний замовник проекту – Держінвестицій України).

4. Належність прав авторства

Права на спільно виготовлену інтелектуальну продукцію належать авторам наукової розробки.

5. Порядок розподілу доходів та прибутку визначається Статутом асоціації «УФІСА» та Договором Засновників, до складу яких входить ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України.

6. Майно НАН України для цілей спільної діяльності ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України – асоціація «УФІСА» не використовувалося.


Форма XIІІ-1 (Додаток до розділу . Кадри)

Показники забезпечення ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України

молодими (віком до 35 років) науковими працівниками

Молоді наукові працівники за посадами

Разом
молодих нау­ко­вих працівників, які обіймають наукові посади

В тому числі

Разом молодих працівників які обіймають посади інженерів та інших професіоналів

Серед них

Науково-керівний персонал

Головні наукові співробіт­ники

Провідні наукові співробітники

Старші наукові співробіт­ники

Наукові співробіт­ники

Молодші наукові співробіт­ники

Док­торів наук

Кандида­тів наук

Без ступеня

мають публікації у фахових виданнях

кандидатів наук

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

1

5

4

11

7

4

6

Доповнення до форми XIІІ-1

Докторанти віком до 35 років

Молоді наукові співробітники зазначеної установи НАН України, яких затверджено вченою радою здобувачами наукового ступеня доктора наук

Молоді наукові співробітники зазначеної установи НАН України, матеріали докторської дисертації яких прийнято до розгляду спеціалізованою вченою радою із захисту докторських дисертацій

(Прізвище, ім’я, по батькові)

(Прізвище, ім’я, по батькові, посада)

(Прізвище, ім’я, по батькові, посада)

САЛІХОВА Олена Борисівна

Форма XIІІ-2 (Додаток до розділу . Кадри)

Окремі чисельні показники, які характеризують стан роботи з молодими
науковцями в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України

(назва установи НАН України)

1.

Кількість молодих учених-стипендіатів Президента України

2

та НАН України, які працюють у науковій установі

3

2.

Кількість молодих учених (віком до 35 років), які у звітному році отримували засновані в науковій установі, премії чи стипендії імені видатних учених-колишніх її співробітників

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(вказати назву премії чи стипендії та її розмір)

3.

Кількість молодих учених (віком до 35 років), які у звітному році стали лауреатами премій, які призначені за досягнуті творчі здобутки (крім вищезазначених)

Премія Української федерації вчених для молодих учених „Інтелектуальне майбутнє України”

(вказати назву премії)

4.

Кількість молодих учених (віком до 35 років), які у звітному році отримали інші форми адресної підтримки (які не підпали до вищезазначених)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(вказати назву форми адресної підтримки)

Наявність у науковій установі функціонуючої ради молодих учених і спеціалістів та

є .
(є/немає)

постійно діючої комісії по роботі з молоддю при вченій раді

є .
(є/немає)

Кількість проведених організаційних заходів, спрямованих на активізацію роботи з науковою молоддю в установі (школи, конференції молодих вчених тощо)

Семінари для аспірантів (2 рази на місяць);

Методологічні семінари Центру (1 раз в місяць);

Щорічна конференція «Добровські читання» (березень);

Перший міжнародний семінар по проблемах індикаторів „Інноваційного табло ЄС” для України та Росії ( 25-27 червня 2007 р.);

XII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки» (10-15 вересня 2007 р.);

Міжнародний симпозіум «Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови знаннєвого суспільства» (25–27 жовтня 2007 р.);

Другий міжнародний семінар по проблемах індикаторів „Інноваційного табло ЄС” для України та Росії (1-2 листопада 2007 р.)

Результати: видання друкованих праць співробітників, докторантів та аспірантів за матеріалами заходів Центру.

Форма ХIII-3 (Додаток до розділу . Кадри)

ДАНІ Про пенсіонерів, що вийшли на пенсію згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

Призначено наукову пенсію в 2007 році

Наукові пенсіонери, які працюють за контрактом на 31.12.07р.

Прізвище, ім’я, по батькові,

рік народження

Посада, науковий ступінь

Прізвище, ім’я, по батькові,

рік народження

Посада, науковий ступінь

Ісакова Ніна Борисівна, 1952

с.н.с., к.е.н., с.н.с.

Костюк Галина Георгіївна,1946

м.н.с.

Кавуненко Лідія Пилипівна, 1951

пр.н.с., к.е.н., с.н.с

Кухтенко Тетяна Олександрівна, 1942

н.с.

Сенченко Василь Васильович, 1946

с.н.с., к.т.н.

Смирнова Тамара Михайлівна, 1948

н.с.

Левченко Олеся Григорівна, 1944

н.с.

Хорошева Світлана Андріанівна, 1939

с.н.с., к.т.н.,

Лобанова Людмила Сергіївна, 1941

с.н.с., к.е.н.

Заєць Роман Васильович, 1940

с.н.с., к.е.н., с.н.с.

Артемова Валентина Яківна, 1938

с.н.с., к.і.н., доц.

Денисюк Володимир Григорович, 1942

с.н.с., к.т.н., с.н.с.

Дембновецький Олег Федорович, 1933

с.н.с., к.б.н., с.н.с.

Колесов Леонід Васильович, 1920

с.н.с.

Етоков В’ячеслав Іванович, 1937

пр.н.с., к.ф.-м.н.

Храмов Юрій Олексійович, 1933

зав.від., д.ф.-м.н.

Онопрієнко Валентин Іванович, 1939 р.

в.о. зав.від., д.філос.н., професор

Етокова Віра Іванівна, 1944

м.н.с.

Рибачук Віктор Павлович, 1941

с.н.с., к.х.н.

Ісакова Ніна Борисівна, 1952

с.н.с., к.е.н., с.н.с.

Кавуненко Лідія Пилипівна, 1951

пр.н.с., к.е.н., с.н.с

Сенченко Василь Васильович, 1946

с.н.с., к.т.н.

Директор Центру

д.е.н., проф. Маліцький Б.А.

27 грудня 2007 р.

Форма № 1 (Додаток до розділу . Кадри)

План підготовки наукових кадрів в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України

на 2008 рік

№ п/п

Прізвище та ініціали, рік народження

Спеціальність за переліком

Термін захисту дисертації (квартал)

1

2

3

4

І. Доктори наук

Мех. О.А. (1973)

08.00.03

ІІІ

Литвинко А.С.(1964)

07.00.07

IV

Булкін І.О. (1971)

08.00.03

IV

Ісакова Н.Б. (1952)

08.00.03

IV

Кавуненко Л.П. (1951)

08.00.03

IV

II. Кандидати наук

Кілочицька Т.В. (1982)

07.00.07

IV

Полуянова Н.О. (1982)

07.00.07

IV

Соковатий О.В. (1980)

08.00.03

IV

Чехун В.О. (1982)

08.00.03

IV

Керівник установи д.е.н., проф. Б.А. Маліцький

Форма № 2 (Додаток до розділу . Кадри)

План поповнення молодими фахівцями - випускниками вищих навчальних закладів та аспірантури в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України

на 2008 рік

п/п

Прізвище та ініціали

Тип підготовки (аспірантура, магістратура тощо) та де проходив

Спеціальність за переліком

Час прийняття на роботу (квартал)

1

2

3

4

5

1

Кілочицька Т.В. (1982)

аспірантура. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва ПАН України

07.00.07

3

Полуянова Н.О. (1982)

аспірантура. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України

07.00.07

IV

4

Соковатий О.В. (1980)

аспірантура. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України

08.00.03

IV

2

Чехун В.О. (1982)

аспірантура. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України

08.00.03

IV

Керівник установи д.е.н., проф. Б.А. Маліцький

Форма № 3 (Додаток до розділу . Кадри)

План підготовки наукових кадрів в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України

на 2008 — 2011 роки

Роки планування

2008-2011

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

I. Доктори наук

Всього:

11

3

3

1

2

2

В тому числі по затверджених наукових напрямах діяльності наукової установи:

1. Узагальнення історичного досвіду, довгостроко­вих тенденцій, закономірностей, проблем розвитку науки в Україні у контексті розвитку світової науки

6

1

2

1

1

1

2. Удосконалення соціально-економічного та організа­ційного меха­нізму, формування та використання науково-тех­ніч­ного потенціалу України, його взаємодії з науковими потенціалами зарубіж­них країн

5

2

1

-

1

1

3. Історико-наукознавчий аналіз досвіду та обґрунтування перспектив науково-технічного і соціально-економічного розвитку НАН України

-

-

-

-

-

-

II. Кандидати наук

4

4

4

3

Всього:

22

В тому числі по затверджених наукових напрямах діяльності наукової установи:

1. Узагальнення історичного досвіду, довгостроко­вих тенденцій, закономірностей, проблем розвитку науки в Україні у контексті розвитку світової науки

7

2

1

2

1

1

2. Удосконалення соціально-економічного та організа­ційного меха­нізму, формування та використання науково-тех­ніч­ного потенціалу України, його взаємодії з науковими потенціалами зарубіж­них країн

11

2

3

2

2

2

3. Історико-наукознавчий аналіз досвіду та обґрунтування перспектив науково-технічного і соціально-економічного розвитку НАН України

-

-

-

-

-

-

Керівник установи д.е.н., проф. Б.А. Маліцький

Форма № 4 (Додаток до розділу . Кадри)

План поповнення молодими фахівцями – випускниками вищих навчальних закладів та аспірантури в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України

на 2008 — 2011 роки

Роки планування

2008-2011

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

I. Випускники вищих навчальних закладів

Всього:

В тому числі по затверджених наукових напрямах діяльності наукової установи:

1. _________________

2. _________________

3.__________________

II. Випускники аспірантури

Всього:

21

4

5

4

4

4

В тому числі по затверджених наукових напрямах діяльності наукової установи:

1. Узагальнення історичного досвіду, довгостроко­вих тенденцій, закономірностей, проблем розвитку науки в Україні у контексті розвитку світової науки

9

1

2

2

2

2

2. Удосконалення соціально-економічного та організа­ційного меха­нізму, формування та використання науково-тех­ніч­ного потенціалу України, його взаємодії з науковими потенціалами зарубіж­них країн

11

3

2

2

2

2

3. Історико-наукознавчий аналіз досвіду та обґрунтування перспектив науково-технічного і соціально-економічного розвитку НАН України

-

-

-

-

-

-

Керівник установи д.е.н., проф. Б.А. Маліцький

Форма 1-к (Додаток до розділу . Кадри)

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва Національної академії наук України за 2007 рік

01032, Київ-32, бульвар Т.Шевченко, 60

Назва посади

Разом

працівників

спискового

складу, які

вважаються на

основній роботі

За віком

За освітою

З гр.1-

жінок

Прийнято

в звіт-ному

році пра- цівників

Вибулов

звітному

році пра- цівників

З

гр.1 –

кандидатів

наук

З гр.1-

докторів наук

Працюють за

контрактом за основним

місцем роботи

до 35

років

50 років і старші

з них

пенсійного

віку

вища

середня

спеці-альна

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Разом

працівників, які займають посади керівників та спеціалістів

75

17

37

35

68

1

46

17

13

30

7

20

в т.ч. керівників

з них:

10

1

6

6

9

-

3

-

-

1

6

2

03

Директор

1

-

1

1

1

-

-

-

-

-

1

-

04

Заст.дир. з заг. пит.

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

06

Зас.дир. з наук.р.

1

-

1

1

1

-

-

-

-

-

1

-

07

Вчений секретар

1

1

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

08

Зав.наук. від.

3

-

2

2

3

-

-

-

-

-

3

2

09

Зав.наук.лабор.

1

-

1

1

1

-

-

-

-

-

1

-

12

Кер.АУП та їх заст.

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

14

Головний бух.

1

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

-

Назва посади

Разом

працівників

спискового

складу, які

вважаються на

основній роботі

За віком

За освітою

З гр.1-

жінок

Прийнято

в звіт-ному

році пра- цівників

Вибуло

в

звітному

році пра- цівників

З

гр.1 –

кандидатів

наук

З гр.1-

докторів наук

Працюють за

контрактом за основним

місцем роботи

до 35

років

50 років і старші

з них

пенсійного

віку

вища

середня

спеці-альна

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

18

18

в т.ч. спеціалістів

з них:

65

60

16

13

31

30

29

28

59

57

1

1

43

39

17

16

13

13

29

29

1

1

18

18

19

Голов. наук.спів.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Пров.наук.спів.

3

-

2

2

3

-

2

1

1

2

1

2

21

Старш.наук.спів.

19

1

14

13

19

-

11

1

3

18

-

10

22

Наук. співроб.

18

5

6

5

18

-

12

7

-

9

-

3

23

Мол.наук.спів.

11

4

4

4

11

-

8

5

7

-

-

3

25

Інженери

8

3

4

4

6

1

6

1

-

-

-

-

26

Техніки

1

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

38

Спец.АУП. Всього:

5

3

1

1

2

-

4

1

-

-

-

-

39

Інженери

2

1

1

1

1

-

1

1

-

-

-

-

41

Бухгалтери

2

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

43

Техніки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

Інщі спеціалісти

1

1

-

-

1

-

1

-

-

-

Докторів

7

-

-

5

7

-

1

-

2

-

7

2

Кандидатів

30

5

17

15

28

-

17

1

1

30

-

9

Довідка: Чисельність всіх працівників спискового складу (за основним місцем роботи) на 31 грудня 2007 року 76 особи.

Директор Центру

д.е.н., проф. Маліцький Б.А.

27 грудня 2007 р.

Виконала Тимофеєва О.О. тел.486-7142

Форма XIІІ-4 (Додаток до розділу . Кадри)

Д О В І Д К А

про чисельний і віковий склад наукових працівників

ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України на 01.01.2008 р.

№№

п/п

Найменування показників

Одиниця вимірю,вання

Всього

по комплексу

У тому числі:

інститут

дослідно-виробнича база

(ДЗ, ЕВ, НТЦ)

1

2

3

4

5

6

1.

Загальна чисельність працівників за основним місцем роботи (без сумісників) на 31.12.2007р.

у т.ч. жінок

чол.

76

46

2.

Чисельність наукових працівників (без сумісників) за контрольним списком на кінець року (у т.ч. жінок)

чол.

% до п.1

63/38

82,9/50,0

3.

Середній вік наукових працівників

середн. вік

сума літ/чол

51,3

3232/63

з н и х

а/. за ступенем:

3.1

доктора наук (без членів НАН України)

середн. вік

сума літ/чол

52,0

364/7

3.2

кандидата наук

середн. вік

сума літ/чол

49,4

1483/30

б/. за посадами:

3.3

науково-керівний склад

середн. вік

сума літ/чол

60,0

420/7

в т.ч. зав.відділами

середн. вік

сума літ/чол

64,8

259/4

3.4

головні наукові співробітники

середн. вік

сума літ/чол

3.5

провідні наукові співробітники

середн. вік

сума літ/чол

55,7

167/3

3.6

старші наукові співробітники

середн. вік

сума літ/чол

58,4

1110/19

3.7

наукові співробітники

середн. вік

сума літ/чол

44,4

799/18

3.8

молодші наукові співробітники

середн. вік

сума літ/чол

39,6

436/11

3.9

інші наукові співробітники

(головні,провідні і інш.спеціалісти)

середн. вік

сума літ/чол

60,0

300/5

Довідка (додаток до форми XІІІ-4)

про чисельність наукових працівників ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України, а також про їх територіальне розміщення на 01.01.2008 р.

Спискова чисель­ність працівників (без сумісників) на 01.01.2008р.)

З них наукових працівників

З числа наукових працівників

Докторів наук

Кандидатів наук

Без ученого ступеню

1. Всього по установі

76

63

7

30

26

В тому числі:

2. Головна установа

3. Її підрозділи та місцезнаходження

Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу . Кадри)

Прізвище, ім`я,

по-батькові

Рік народження

Рік закінчення вузу

Назва вузу, який закінчив випускник

ЧЕРВІНСЬКА

Тетяна Михайлівна

1981

2003

Білоцерківський державний аграрний університет

КОЛТАЧИХІНА

Олена Юріївна

1981

2004

Національний технічний університет «КПІ»

МЕХ

Олег Андрійович

1973

1998

Ін-т економіки, управління та господарського права

КАБАЦЬКИЙ

Євген Олександрович

1978

2002

Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна

КАЗЬМІНА

Олена Павлівна

1981

2003

Національний технічний університет «КПІ»

Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, які вибули за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу . Кадри)

Прізвище, ім`я,

по батькові

Відділ,
посада

Вчене звання, вчений ступінь

Підстава звільнення з роботи

Формулювання наказу

про звільнення, причина звільнення

 1. 1.

ЗУБЕНКО

Юрій Данилович

Міжгалузева лабораторія

с.н.с.

к.е.н., доцент

Наказ № 3 §2

від 10.01.2007 р

За власним бажанням

ОХРИМЧУК

Павло Петрович

№4

м.н.с.

Наказ № 194

від 31.10.2007 р.

За власним бажанням

РУДА

Світлана Петрівна

№1

пр.н.с.

д.е.н.,

проф.

Наказ № 3 §1

від 10.01.2007 р.

За власним бажанням

Контрольний список наукових працівників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України на 01.01.2008 pоку (Додаток до розділу . Кадри)

п/п

Пpiзвище, iм'я,

по батьковi

Рiк, дата наpод­ження

Посада, яку займає (додатково вказати "без оплати", в.о.)

Вчений ступiнь

Вчене звання

Шифp i найменування спецiальностi

по якiй пpацює в цей час

Дата останнього обpання на посаду

або за конкуpсом

Кеpiвництво аспipантами або пошукувачами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

МАЛІЦЬКИЙ

Борис

Антонович

02.02.1942

директор

д.е.н.

проф.

08.00.03 – економіка та управлін­ня нац господарством

07.00.07 – iст. науки і техніки

Постанова Пpезидiї НАН Укpаїни №

1 аспipант

1 докторант

СОЛОВЙОВ

В'ячеслав Павлович

14.10.1941

заступник диpектоpа з наукової pоботи

д.е.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 67 від 08.08.01 §1

1 аспipант

1 докторант

КРАСОВСЬКА

Ольга Володимирівна

13.11.1977

вчений секретар

к.е.н.

08.00.03

Наказ № 203 вiд 21.12.04

1. ВIДДIЛ IСТОРIЇ НАУКИ і ТЕХНІКИ (№ 1)

ХРАМОВ

Юpiй Олексiйович

14.05.1933

завідувач вiддiлу контракт

д.ф.-м.н.

с.н.с.

07.00.07 - iстоpiя науки і техніки

Наказ № 99 вiд 02.06.03

2 аспipанти

2 докторанти

ГАРМАСАР

Валентина Григорівна

05.09.1969

старший наук.співроб.

к.і.н.

07.00.07

Наказ 152від 07.11.05

ГОРОХОВАТСЬКА

Ольга Ярославна

мол.наук.спiвpоб. сумісник

07.00.07

Наказ 130 від 14.11.02

ДУПЛЕНКО

Юрій Костянтинович

пров.наук.співроб.

сумісник, контракт

д.м.н.

проф.

07.00.07

Наказ № 112 від 27.11.00

1 докторант

ЗВОНКОВА

Галина Леонідівна

01.11.1971

наук.спiвpоб.

к.і.н.

07.00.07

Наказ № 152 від 07.11.05

КЛИМЕНКО

Людмила Олексіївна

30.11.1964

наук.спiвpоб.

к.і.н.

07.00.07

Наказ № 152 від 07.11.05

КОСТЮК

Галина Георгіївна

11.04.1946

мол.наук.співроб.

контракт

07.00.07

Наказ № 201 вiд 06.11.03

МУШКАЛО

Юрій Ігорович

09.04.1967

в.о.наук.спiвpоб.

к.і.н.

07.00.07

Наказ № 198 вiд 31.10.07

ПАВЛЕНКО

Юрій Віталійович

пров.наук.співроб.

сумісник, без оплати

д.філос.н.

07.00.07

Наказ № 2

від 04.01.00

ЛИТВИНКО

Алла Степанівна

31.03.1964

ст.наук.спiвpоб.

к.ф.-м.н.

07.00.07

Наказ № 135 вiд 30.08.06

ПИЛИПЧУК

Оксана Олегівна

06.04.1978

наук.спiвpоб.

к.і.н.

07.00.07

Наказ № 19 вiд 30.01.07

КОЛТАЧИХІНА

Оксана Юріївна

13.06.1981

мол.наук.спiвpоб.

к.і.н.

07.00.07

Наказ № 184 §1 вiд 24.10.07

ХОРОШЕВА

Свiтлана Андpiанiвна

22.12.1939

ст.наук.спiвpоб.

контракт

к.т.н

07.00.07

Наказ № 190 вiд 16.10.03

ГЛЄБОВА

Анастасія Миколаївна

10.03.1956

с.н.с.

.к.і.н.

07.00.07

Наказ № 117 від 31.08.05

ЛУГОВСЬКИЙ

Олександр Григорович

30.06.1951

в.о. наук.спiвpоб.

.к.і.н.

07.00.07

Наказ № 28 від 15.02.07

2. ВIДДIЛ МЕТОДОЛОГIЇ I СОЦIОЛОГIЇ НАУКИ (№ 2)

ОНОПРIЄНКО

Валентин Iванович

02.04.1939

зав. вiддiлу

контракт

д.фiлос.н.

пpоф.

07.00.07;

08.00.03

Наказ № 12 вiд 12.02.02

2 аспіранти

БЄССАЛОВА

Тетяна Володимиpiна

11.11.1962

ст.наук. спiвpоб.

к.i.н.

07.00.07

Наказ № 152 вiд 07.11.05

ПИЛИПЕНКО

Олександр Павлович

02.03.1958

наук.спiвpоб.

07.00.07

Наказ № 8 вiд 17.01.00

РИЖКО

Лариса Володимірівна

14.03.1966

пр.наук.співроб.

д.філос.н.

с.н.с.

07.00.07

Наказ № 113 від 16.07.07

ЩЕРБАНЬ

Тетяна Олександpiвна

21.12.1950

ст.наук. спiвpоб.

к.i.н.

с.н.с.

07.00.07

Наказ № 40 вiд 24.06.96

3. ВIДДIЛ СИСТЕМНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГIЧНОГО ПОТЕНЦIАЛУ (№ 3)

ЄГОРОВ

Ігор Юpiєвич

03.06.1958

зав.відділу

д.е.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 6 вiд 17.01.02

2 аспіранти

БУЛКІН

Ігор Олексійович

01.07.1972

ст.наук. співроб.

к.е.н.

08.00.03

Наказ № 75 від 29.08.01 §2

ГОНЧАРОВА

Тетяна Віталіївна

04.02.1962

наук.співроб.

08.00.03

Наказ №30 від 01.04.02

ЗАЄЦЬ

Роман Васильович

05.09.1940

ст.наук. співроб.

контракт

к.е.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ №51 від 09.01.04

IСАКОВА

Нiна Боpисiвна

ст.наук.спiвpоб.

контракт

к.е.н.

08.00.03

Наказ №193 від 31.10.07

КАВУНЕНКО

Лідія Пилипiвна

11.10.1951

пр.наук.спiвpоб.

контракт

к.е.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 44 вiд 19.03.07

3 аспиранти

ЛЕВЧЕНКО

Олеся Гpигоpiвна

01.01.1944

наук. спiвpоб.

контракт

08.00.03

Наказ № 100 від 12.08.04

ЛОБАНОВА

Людмила Сергіївна

12.04.1941

ст.наук.співроб.

контракт

к.е.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 148 п.1 вiд 12.10.04

1 аспірант

ЛУЗАН Катерина Олександрівна

13.09.1979

наук.співроб.

к.е.н.

08.00.03

Наказ № 99 від 27.06.07

ГРИГА

Віталій Юрійович

10.09.1980

в.о.наук.співроб.

к.е.н.

08.00.03

Наказ № 197 §1 вiд 31.10.07

4. ВIДДIЛ ПРОБЛЕМ IННОВАЦIЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ (№ 4)

СОЛОВЙОВ

В'ячеслав Павлович

завiдувач вiддiлу

д.е.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 40 від 24.06.96

АРТЕМОВА

Валентина Яківна

17.01.1938

ст.наук.спiвpоб.

контракт

к.і.н.

доцент

08.00.03

Наказ № 188 від 03.10.03

ДЕНИСЮК

Володимир Антонович

02.01.1942

ст.наук.спiвpоб.

контракт

к.т.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ №188 від 03.10.03

1 аспірант

КАЛIТИЧ

Георгій Іллiч

пpов.наук.спiвpоб

сумісник, контракт

д.е.н.

проф.

08.00.03

Наказ № 40 вiд 24.06.96

КИЯК

Богдан Романович

пров.наук.співроб.

сумісник, без оплати

д.е.н.

08.00.03

Наказ № 48 від 29.06.00

КОТ

Ольга Вікторівна

17.07.1974

в.о.наук.спiвpоб.

к.е.н.

08.00.03

Наказ № 197 від 31.10.07

ЛАПОВСЬКИЙ

Дмитро Михайлович

20.07.1976

мол.наук.співроб.

08.00.03

Наказ №103 від 09.11.01

КАЗЬМІНА

Олена Павлівна

05.12.1981

в.о.наук.спiвpоб.

08.00.03

Наказ № 38 від 27.02.07

СЕНЧЕНКО

Василь Васильович

26.07.1946

ст.наук.співроб.

контракт

к.т.н.

08.00.03

Наказ №58 від 17.04.07

ТЕРЕХОВ

Віктор Іванович

пр.наук.співроб.

сумісник

д.е.н.

проф.

08.00.03

Наказ № 15 від 22.02.99

1 аспірант

ЧИРКОВ

Володимир Григорович

гол.наук.співроб.

сумісник, контракт

д.е.н.

доцент

08.00.03

Наказ № 162 від 28.12.03

1 аспірант

ЯЦКОВ

Василь Семенович

пров.наук.співроб.

сумісник, контракт

д.е.н.

проф.

08.00.03

Наказ № 148 §2 від 12.10.04

КАБАЦЬКИЙ

Євген Олександрович

24.04.1978

мол.наук.співроб.

контракт

08.00.03

Наказ № 66 від 28.04.07

КЛИМЕНКО

Неля Валеріївна

08.07.1960

мол.наук.співроб.

08.00.03

Наказ № 179 від 19.10.07

5. МІЖГАЛУЗЕВА ЛАБОРАТОРIЯ З ПРОБЛЕМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

ПОПОВИЧ Олександр Сергійович

21.08.1939

зав.лабораторією

д.е.н

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 44 від 29.06.00

1 аспірант

ГОЛОВАТЮК

Василь Михайлович

пр.наук.співроб. сумісник

к.е.н.

08.00.03

Наказ № 82 від 20.09.00

БОГОРОШ

Олександр

Терентійович

гол.наук.співроб.

сумісник

д.т.н.

проф.

Наказ № 44§ 1від 29.06.00

МЕХ

Олег Андрійович

24.11.1973

ст.наук.спiвpоб.

к.е.н.

08.00.03

Наказ № 141 §2 від 31.08.07

ОНОПРІЄНКО

Михайло Валентинович

11.03.1980

наук. співроб

к.філос.н.

08.00.03

Наказ № 148 від 15.09.06

ЧЕРВІНСЬКА

Тетяна Михайлівна

29.11.1981

мол.наук.співроб.

08.00.03

Наказ № 184 §2 від 24.10.07

ВЕЛЕНТЕЙЧИК

Тетяна Миколаївна

02.08.1968

в.о. мол.наук.співроб.

08.00.03

Наказ № 107 від 14.07.06

6. ВIДДIЛ ПРОБЛЕМ ДIЯЛЬНОСТI I СТРАТЕГIЇ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ (№ 6)

ГРАЧЕВ

Олег Олексiйович

в.о. зав. відділу,

сумісник, без оплати

к.т.н.

08.00.03

Наказ № 41 вiд 24.05.01

АВІЛОВА

Інна Михайлівна

31.10.1949

ст.наук. спiвpоб.

к.х.н.

08.00.03

Наказ № 157 вiд 21.10.04 §1

БОГДАНОВ

В`ячеслав Леонідович

пров. наук.співроб.

сумісник

к.ф.-м.н.

08.00.03

Наказ № 139 вiд 01.10.04

ВІДЕНІНА

Неллі Григорівна

11.01.1937

ст.наук.співроб.

к.і.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 159 вiд 07.11.05

ГАЛУЗІНСЬКА

Вікторія Семенівна

04.08.1941

мол.наук.співроб.

08.00.03

Наказ №30 вiд 01.04.02

ГОЛОВАЩЕНКО

Леоніда Романовна

15.02.1964

в.о.наук.співроб.

08.00.03

Наказ №65 вiд 27.04.07

ДЕМБНОВЕЦЬКИЙ

Олег Федорович

06.09.1933

ст.наук.співроб.,

контракт

к.б.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ №85 §1 вiд 01.07.04

ЕТОКОВ

В’ячеслав Іванович

26.12.1937

пров.наук. спiвpоб.,

контракт

к.ф.-м.н.

с.н.с.

08.00.03

Наказ № 4 п.1 від 09.01.04

ЗОЛОТАРЬОВ

Руслан Олександpович

ст.наук. спiвpоб.

сумiсник

к.ф.-м.н.

08.00.03

Наказ № 40 від 24.06.96

КАПИЦА

Юрій Михайлович

ст.наук. спiвpоб.

сумісник, контракт

к.г.-м.н.

08.00.03

Наказ № 162 від 28.12.02

КОВАЛЬЧУК

Лариса Валентинівна

наук. спiвpоб.

сумiсник

08.00.03

Наказ № 214 від 26.11.03

КОЛЕСОВ

Леонід Васильович

28.06.1920

ст.наук. спiвpоб., контракт

08.00.03

Наказ № 4 §2 від 09.01.04

КУХТЕНКО

Тетяна Олександрівна

01.11.1942

наук. спiвpоб.

контракт

Наказ № 4 §3 від 09.01.04

ЛОБУНЕЦЬ

Людмила Григорівна

19.01.1946

наук. співроб.

08.00.03

Наказ № 157 від 21.10.04

МАКАРОВ

Ігор Леонідович

ст.наук. спiвpоб.

сумiсник

к.ф.н.

08.00.03

Наказ № 20 від 03.06.97

МІЩУК

Олег Михайлович

ст.наук. спiвpоб.

сумiсник

к.ф-м.н.

08.00.03

Наказ № 81 від 31.07.02

РИБАЧУК

Віктор Павлович

25.06.1941

ст.наук. спiвpоб.

контракт

к.х.н.

08.00.03

Наказ №190 від 26.10.06

РОМАНОВ

Костянтин Костянтинович

25.08.1946

мол. наук. співроб.

08.00.03

Наказ № 81 від 31.07.02

РУДИЙ

Роман Богданович

ст.наук. спiвpоб.

сумiсник

к.х.н.

08.00.03

Наказ № 78 від 14.11.96

СМИРНОВА

Тамаpа Михайлiвна

22.05.1948

наук.співроб.

контракт

08.00.03

Наказ № 85 п.2 від 01.07.04

УДАЛОВ

Євген Птрович

ст.наук. спiвpоб.

сумісник

к.ф.-м.н.

08.00.03

Наказ № 168 від 28.08.03

ХІДЕКЕЛІ

Аркадій Володимирович

ст.наук. спiвpоб.-заст.зав.відділом

сумiсник

к.і.н.

08.00.03

Наказ № 79 від 03.11.99

ХОМИЧ

Юрій Адольфович

31.10.1946

наук. співроб.

08.00.03

Наказ № 152 від 07.11.05

ХОМЕНКО

Людмила Олександрівна

20.02.1944

наук. співроб.

08.00.03

Наказ № 152 від 07.11.05

ЦИБАНЬ

Валеpiй Олексiйович

ст.наук. спiвpоб.

сумiсник

к.т.н.

08.00.03

Наказ № 40 від 24.06.96

ШЕВЧЕНКО

Микола Миколайович

ст.наук. спiвpоб.

сумiсник

к.ф.-м.н.

08.00.03

Наказ № 10 від 26.01.00

ЕТОКОВА

Віра Іванівна

06.03.1944

мол..наук.співроб.

контракт

08.00.03

Наказ № 148 від 03.11.2005

КУХТА

Лариса Костянтинівна

06.01.1947

провідний інженер

07.00.07

Наказ № 114 від 29.11.2000

ЄРЕМЕНКО

Людмила Іванівна

17.04.1945

провідний інженер

07.00.07

Наказ № 40 від 24.06.1996

АТАМАНЕНКО

Наталія Георгіївна

20.01.1942

провідний інженер

08.02.02

Наказ № 85 від 16.06.1993

ДОНЕЦЬ Федір Дмитрович

13.09.1938

провідний інженер

08.02.02

Наказ № 119 від 27.06.2003

ПРИМАЧЕНКО

Світлана Іванівна

06.02.1963

провідний інженер

08.02.02

Наказ № 3 від 05.01.1994

Директора Центру

д.е.н., проф. Б.А.Маліцький

Виконавець:

Начальник ВК та аспірантури О.О.Тимофеєва

тел.486-71-42

Форма XІV-3 (Додаток до розділу . Розвиток матеріально-технічної бази досліджень)

Персональні обчислювальні машини

п/п

Основні параметри

ПЕОМ

Кількість

Вартість закупівлі (тис.грн.)

Базове бюджетне фінансування

Централізоване матеріально-технічне забезпечення

Позабюджетні надходження

Процессор CPU PENTIUM IV D 915 -2.8/2x2Mb/800FSB LGA775 Active Heatsink box два ядра

1

-

-

600

Системная плата MSI P965 Neo-F, i965, FSB1066, DDR2-800, PCI-E16x, SATA2, 1Gb Lan, SB 8ch. ATX

1

-

-

584

Оперативная память DDR2-667 512M PC2-5300 Elexir

2

-

-

526

Видеоадаптер SVGA 256 MB ASUS GeForce EN7300GT/SiIencer HTD-128bit+TV+DVI

1

-

-

505

Корпус MG760 (Silver 400W ATX)

1

-

-

289

Жесткий диск HDD WD 250 GB 7200 rpm 8 MB Cache SATA 2

1

-

-

429

Дисковод FDD 3.5" 1.44 MB Sony Silver

1

-

-

34

Оптический привод DVD±RW NEC AD-7170A BLACK /DVD±R9/DVD-RAM 18x8x16x/18x6x/8x8x/12x12x/48x32x48x, ATAPI, В ulk

1

-

-

189

Тестирование компьютера

1

-

-

79

Клавиатура CodeGen KB-1807 PS/2 Slim

1

-

-

21

Mouse A4Tech OP-620D PS/2 Белая-Оптическая, 3 клавиши, 1 колесико, 650cpi

1

-

-

24

Источник бесперебойного питания UPS Mustek PowerMust 800 VA USB

1

-

-

305

Удлинитель USB AM-AF Belkin Pro Series USB Extension Cable 1.8m

1

-

-

12

Модем внешний Modem 56 К D-Link DFM-562E, Зовнішній модем 56kbps V.92 / V.90, ТАМ, QC, PCM Upstream, V.44 data compression and Modem on Hold

1

-

-

160

Монитор 19" LG FL1952HR Silver 2mc, 300 cd/m, 1600:1, 160°/160°, DVI-D

1

-

-

1257

Сист блок Соге™ 2 Duo Е4500/1024/160

2

5224

-

-

MOHІТОР TFT19" PHILIPS 190S7FS

2

1776

-

600

Ноутбук ACER Aspire 7520-6A2G16MI 17" Turion 64X2 Vista HP32

1

-

-

5037

Разом

21

7000

10651

Форма ХV-1 (Додаток до розділу . Стан інформатизації установи)

Електронні інформаційні ресурси

Внутрішні ресурси

Назви ресурсів, які є власністю установи

Категорія ресурсу (веб-сторінка, е-бібліотека, база даних та знань, словник , науковий звіт, документ, нарис, аудіо запис тощо)

Текстовий опис змісту ресурсу, включаючи резюме або реферат для об’єктів документального характеру та опис змісту візуальних або звукових об’єктів

Характеристика формату цифрового представлення ресурсу, його розмірності (об’ємні просторові та/або часові параметри), стандарти тощо

Цифрові адреси ресурсів до яких є телекомутаційний доступ

1

2

3

4

5

Форсайт

Веб-сторінка

foresight.nas.gov.ua

Зовнішні ресурси

Назви платних цифрових ресурсів, які використовує установа

Категорія ресурсу (веб-сторінка, е-бібліотека, база даних та знань, словник , науковий звіт, документ, нарис, аудіо запис тощо)

Текстовий опис змісту ресурсу, включаючи резюме або реферат для об’єктів документального характеру та опис змісту візуальних або звукових об’єктів

Цифрові адреси ресурсів

1

2

3

4

-

-

-

-

Форма XV-2 (Додаток до розділу . Стан інформатизації установи)

Перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів,

що передплачуються установою

Назва наукового журналу

Видавець

Кількість примірників, що передплачуються

Форма

(паперова чи електронна)

Вартість річної передплати(грн.)

1

2

3

4

5

6

Вітчизняні наукові журнали

1

Економіка України

«Преса України» Київ

1

паперова

574,04

2

Вісник НАН

Видавничий дім «Академперіодика»

1

паперова

101,88

3

Науковий світ

Редакція журналу «Бюлетень Вищої атестаційної комісії України»

1

паперова

41,04

4

Економіка і прогнозування

«Фенікс» УАННП

1

паперова

56,72

5

Статистика України

НТК статистичних досліджень

1

паперова

82,72

Економіст

Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності

1

паперова

162,60

Регіональна економіка

Поліграфічний центр «ДПА ДРУК»

1

паперова

122,68

Наука та інновації

Видавничий дім «Академперіодика»

1

паперова

123,66

Зарубіжні наукові журнали

1

Проблемы прогнозирования

(Россия)

Международная академическая издательская компания «Наука/Интерпериодика»

1

паперова

165, 84

2

Весник РАН

(Россия)

«Наука» Международная академическая издательская компания «Наука/Интерпериодика»

1

паперова

1562,02

Форма №2 - інформатика (Додаток до розділу . Стан інформатизації установи)

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Національна академія наук Вірменії

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Арзуманян Тігран, старший науковий співробітник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Республіка Вірменія, м.Єреван, Національна академія наук Вірменії

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.1., 4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний науковий семінар з питань індикаторів „Інноваційного табло ЄС для України та Росії”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект, участь у підготовці колективної монографії

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Грига Віталій Юрійович, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Національна академія наук Азербайджану

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Азаков Сіявуш, керівник національного контактного пункту 6 РП

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Азербайджан, м.Баку, Національна академія наук Азербайджану

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.1., 4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний науковий семінар з питань індикаторів „Інноваційного табло ЄС для України та Росії”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект, участь у підготовці колективної монографії

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Грига Віталій Юрійович, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Університет Афін

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Ципурі Олена, професор відділення економічної науки

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Греція, м.Афіни, Університет Афін

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.1., 4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний науковий семінар з питань індикаторів „Інноваційного табло ЄС для України та Росії”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект, участь у підготовці колективної монографії

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Лузан Катерина Олександрівна, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Центрально-азійський університет

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Сузін Нурбол, старший науковий співробітник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Казахстан, м.Алма-Ата, Центрально-азійський університет

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.1., 4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний науковий семінар з питань індикаторів „Інноваційного табло ЄС для України та Росії”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект, участь у підготовці колективної монографії

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Чехун Всеволод, аспірант, тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Центрально-азійський університет

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Нурмаз Батпенов, старший науковий співробітник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Казахстан, м.Алма-Ата, Центрально-азійський університет

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.1., 4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний науковий семінар з питань індикаторів „Інноваційного табло ЄС для України та Росії”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект, участь у підготовці колективної монографії

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Чехун Всеволод, аспірант, тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Центрально-азійський університет

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Мірзоахмет Мураз, старший науковий співробітник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Казахстан, м.Алма-Ата, Центрально-азійський університет

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.1., 4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний науковий семінар з питань індикаторів „Інноваційного табло ЄС для України та Росії”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект, участь у підготовці колективної монографії

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Чехун Всеволод, аспірант, тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Тбіліський університет

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Мачарішвілі Шалва, старший науковий співробітник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Грузія, м.Тбілісі, Тбіліський університет

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.1., 4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний науковий семінар з питань індикаторів „Інноваційного табло ЄС для України та Росії”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект, участь у підготовці колективної монографії

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Лузан Катерина Олександрівна, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи Тбіліський університет

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Церетелі Зураб, старший науковий співробітник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Грузія, м.Тбілісі, Тбіліський університет

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.1., 4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний науковий семінар з питань індикаторів „Інноваційного табло ЄС для України та Росії”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект, участь у підготовці колективної монографії

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Лузан Катерина Олександрівна, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Лондонський університет

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Радошович Славо, професор

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Англія, м.Лондон, Лондонський університет

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.1., 4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний науковий семінар з питань індикаторів „Інноваційного табло ЄС для України та Росії”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект, участь у підготовці колективної монографії

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Лузан Катерина Олександрівна, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Люксембурзький університет

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Брендон Жіль, асистент професора

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Люксембург, м.Люксембург, Люксембурзький університет

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.1., 4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний науковий семінар з питань індикаторів „Інноваційного табло ЄС для України та Росії”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект, участь у підготовці колективної монографії

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Булкін Ігор Олексійович, с.н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Інститут економіки перехідного періоду

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Дежина Ірина, провідний науковий співробітник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Росія, м.Москва, Інститут економіки перехідного періоду

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.1., 4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний науковий семінар з питань індикаторів „Інноваційного табло ЄС для України та Росії”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект, участь у підготовці колективної монографії

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Булкін Ігор Олексійович, с.н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Центр досліджень науки РАН

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Піпія Людмила, заступник директора

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Росія, м.Москва, Центр досліджень науки РАН

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.1., 4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний науковий семінар з питань індикаторів „Інноваційного табло ЄС для України та Росії”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект, участь у підготовці колективної монографії

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Левченко Олеся Григорівна, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Інститут економіки НАН Білорусі

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Лінчевська Ольга, науковий співробітник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Білорусь, м.Мінськ, Інститут економіки НАН Білорусі

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Грига Віталій Юрійович, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Білоруський республіканський фонд фундаментальних досліджень

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Орлович Валентин, керівник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Білорусь, м.Мінськ, Білоруський республіканський фонд фундаментальних досліджень

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Грига Віталій Юрійович, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Білоруський республіканський фонд фундаментальних досліджень

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Проколин Валерій, заступник керівника

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Білорусь, м.Мінськ, Білоруський республіканський фонд фундаментальних досліджень

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Грига Віталій Юрійович, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Науково-дослідний економічний інститут

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Слонимський Антон, старший науковий співробітник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Білорусь, м.Мінськ, Науково-дослідний економічний інститут

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Булкін Ігор Олексійович, с.н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Південно-Східний Університет Благоєвграду

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Станкова Марія, старший науковий співробітник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Болгарія, м.Благоєвград, Південно-Східний Університет Благоєвграду

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Чехун Всеволод, аспірант, тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Південно-Східний Університет Благоєвграду

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Філліпова Мілена, старший науковий співробітник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Болгарія, м.Благоєвград, Південно-Східний Університет Благоєвграду

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Чехун Всеволод, аспірант, тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Інститут соціології Угорщини

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Тамаш Пал, професор

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Угорщина, м.Будапешт, Інститут соціології Угорщини

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Чехун Всеволод, аспірант, тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Інститут прикладної фізики АН Республіки Молдова

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Дикусар Олександр, головний науковий співробітник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Республіка Молдова, м.Кишинеу, Інститут прикладної фізики АН Республіки Молдова

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Червінська Тетяна Михайлівна, м.н.с., тел. 482-14-79

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Російський фонд фундаментальних досліджень РАН

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Блінов Андрій, начальник відділу програм з країнами СНД

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Росія, м.Москва, Російський фонд фундаментальних досліджень РАН

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільна робота

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Червінська Тетяна Михайлівна, м.н.с., тел. 482-14-79

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Російський гуманітарний науковий фонд

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Воротніков Юрій, керівник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Росія, м.Москва, Російський гуманітарний науковий фонд

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільна робота

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Червінська Тетяна Михайлівна, м.н.с., тел. 482-14-79

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Центральний економіко-математичний інститут РАН, Центр досліджень та статистики науки

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Голіченко Олег, заступник директора

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Росія, м.Москва, Центр досліджень та статистики науки

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільна робота

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Єременко Олександр Сергійович, інженер, тел. 486-70-62

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Дипломатична академія МЗС Росії

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Кутовий Євген, професор

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Росія, м.Москва, Дипломатична академія МЗС Росії

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільна робота

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Єременко Олександр Сергійович, інженер, тел. 486-70-62

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Російський фонд фундаментальних досліджень РАН

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Мінін Володимир, начальник управління розвитку

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Росія, м.Москва, Російський фонд фундаментальних досліджень РАН

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільна робота

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Червінська Тетяна Михайлівна, м.н.с., тел. 482-14-79

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Санкт-Петербурзький державний університет економіки та фінансів

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Рогова Олена, професор

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Росія, м.Санкт-Петербург, Санкт-Петербурзький державний університет економіки та фінансів

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільна робота

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Левченко Олеся Григорівна, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Інститут історії природознавства і техніки РАН

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Тимофеєв Ілля, головний науковий співробітник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Росія, м.Москва, Інститут історії природознавства і техніки РАН

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільна робота

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Левченко Олеся Григорівна, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Інститут національної економіки Бухаресту

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Мунтяну Андре-Клара, науковий співробітник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Румунія, м.Бухарест, Інститут національної економіки Бухаресту

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільний проект

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Левченко Олеся Григорівна, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Колбі коледж, відділення історії

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Джозефсон Пол, професор

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

США, м.Ватервіллі, Колбі коледж, відділення історії

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільна робота

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Левченко Олеся Григорівна, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Тілманская школа бізнесу

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Стокс Кеннет, декан

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

США, м.Північна Кароліна, Тілманская школа бізнесу

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільна робота

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Левченко Олеся Григорівна, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Програма науково-технічної політики

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Тейх Альберт, директор

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

США, м.Вашингтон, Програма науково-технічної політики

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільна робота

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Левченко Олеся Григорівна, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Інститут економіки Сибірського відділення РАН

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Євсеєнко Олександр, старший науковий співробітник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Росія, м.Новосибірськ, Інститут економіки Сибірського відділення РАН

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільна робота

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Чехун Всеволод, аспірант, тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Інститут економіки Сибірського відділення РАН

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Унтура Галина, старший науковий співробітник

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Росія, м.Новосибірськ, Інститут економіки Сибірського відділення РАН

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільна робота

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Чехун Всеволод, аспірант, тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

ЗВІТ

про прийом іноземних вчених та спеціалістів

в установах Національної академії наук України

1. Назва установи

Президія Російської академії наук

2. Прізвище, ім’я та посада іноземця

Іванов Володимир, заступник Головного вченого секретаря

3. Країна, місто та установа, яку він представляє

Росія, м.Москва, Президія Російської академії наук

4. Мета прийому (4.1 — спільна робота, 4.2 — ознайомлення з рівнем досліджень, 4.3 — читання лекцій, 4.4 — участь у конференції, 4.5 — тощо)

4.4

5. Конкретна назва теми співпраці, лекції, конференції

Міжнародний симпозіум „Інтеграція науки і освіти – ключовий фактор побудови суспільства, заснованого на знаннях”

6. Вид співробітництва (6.1 — двостороннє академічне, 6.2 — прямі зв’язки, 6.3 — по лінії міжнародної організації, 6.4 — по лінії інших відомств)

6.3.

7. Основні результати (завершені спільні дослідження, підготовка публікації, одержання науково-технічної документації тощо)

Спільна робота

8. Перспективи розвитку взаємних стосунків

Спільне дослідження

9. Відповідальний за прийом (прізвище, ім’я, посада, телефон)

Грига Віталій Юрійович, н.с., тел. 482-14-86

10. Підпис, дата

11. Примітка

- тут і далі видання 2006 року, які фактично видані в 2007 році.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
 2. Національна академія наук україни (8)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15
 3. Національна академія наук україни (12)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
 4. Національна академія наук україни (9)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування
 5. Національна академія наук україни (10)

  Документ
  Сохань Павло Степанович – Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН України – Співголова Оргкомітету

Другие похожие документы..